Schiedam 25 mei Concept-verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 25 mei 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schiedam 25 mei 2009. Concept-verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 25 mei 2009"

Transcriptie

1 PLAATS DATUM Schiedam 25 mei 2009 AANWEZIG Leden: H. van der Hoeven (voorzitter), A.L. Bel (fractie De Ron), I. van den Berg (VVD), A.R. de Boer (SP), W. Boon (SP), I.A.W.M. Coenradie (SP), M.G.L. Dingenouts (PvdA), P.J. Geurtsen (VVD), R.J.H. Gilsing (PvdA), E.M. Gloudi (GL), J. Gouweleeuw (Leefbaar Schiedam), H.J.H. de Groot (Leefbaar Schiedam), E. Schoneveld (Leefbaar Schiedam), C. de Groot (AOV), J. de Haan-Klaassen (PvdA), H.C.F. Hagen (GL), S.F. Hamerslag (SP), H. Hofland (CDA),H. Bautz (D66), P.J.P. Liebregts (PvdA), W.J. Meijboom (CDA), J.M.P.M. van Setten (PvdA), M.X. Stam (PvdA), S.A.H. Tolsma (SP), N. Ulusoy (CDA), A.M. Valk-Rijnbeek, H.W. Verlinde (PvdA), N. Yerlikaya Akyapi (PvdA); J. Gordijn (griffie/secretaris); N. Engelchor (grffie/verslag) College: W.M. Verver, C.A.C. Daskalakis, Y.J. Haan, ONDERWERP Concept-verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 25 mei Opening De voorzitter, dhr. Van der Hoeven, opent de vergadering om uur. 02. Vaststellen agenda (en inventariseren insprekers) Agendapunt 09. Operationele richtlijn evenementen Schiedam. Dit punt is op verzoek van de PvdAfractie geagendeerd en wordt na toezending van het stuk aan de raadsleden van de agenda afgevoerd. Agendapunt 10. Dit punt wordt i.v.m. diverse insprekers die aanwezig zijn naar voren gehaald (wordt agendapunt 3A). 03. Masterplan Dienstverlening (VR 47/2009) Dhr. Gouweleeuw heeft de tafeltjesavond die op 20 april is gehouden als een groot succes ervaren. Vindt het belangrijk dat in het plan gesproken wordt over de burgers als klanten en dat de term dienstverlening wordt gebruikt. Ervaart het plan niet als een bijbel maar als richtlijnen. Dhr. Bautz stelt de volgende vragen: Hoe is de privacy van burgers geregeld? Is er een klachtenprocedure, bijvoorbeeld in een protocol? De privacy moet gegarandeerd zijn. Is er na de korting op het budget bij de begrotingsbehandeling geld gevonden voor de midoffice en het workflowmanagement? Op de agenda staat een bedrag vermeld van 5,3 mln. euro. In het stuk wordt gesproken over 8,8 miljoen. Vraagt duidelijkheid hierover. Worden de behandeltermijnen korter? Wanneer wordt het telefoonnummer van de afdelingen Werk en Inkomen geïntegreerd in het algemene telefoonnummer? Hoe wordt omgegaan met de onrust die mogelijk zal ontstaan door de overheveling van taken van de back- naar frontoffice? Brieven aan burgers zijn lang en nog steeds niet altijd even goed leesbaar. Dit moet verbeterd worden. Dhr. Meijboom is blij met het verslag over de tafeltjesavond. Vraagt zich af: of er nieuwe bureaucratie zal ontstaan door workflowmanagement of het inhuren van externe deskundigen prijsopdrijvend is, iedereen doet een beroep op dezelfde deskundigheid

2 in 2008 is reeds begonnen met het plan. Is men op schema of is er een achterstand? Dhr. Mostert kon helaas niet aanwezig zijn op de tafeltjesavond. De VVD-fractie is voor het plan en ervoor de financiële dekking mee te nemen bij de zomernota. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Dhr. Dingenouts vindt dat kwaliteit van dienstverlening een belangrijke plaats moet hebben in de bedrijfsvoering. Eerder zijn door hem technische financiële vragen gesteld. Hij hoopt dat deze vragen deze week nog beantwoord zullen worden. Door het masterplan zal de organisatie veranderen (stelselmatig werken aan dienstverlenende houding voor alle medewerkers). Hij bepleit dat de ondernemingsraad wordt ingeschakeld, er verandert nogal wat. En dat zo snel na de vorige reorganisatie. Als het om de burger gaat vraagt hij of goed wordt gekeken naar de verwachtingen, wensen en behoefte van burgers. Hij vraagt zich af: wie verantwoordelijk is voor de klantencontacten of duidelijk is wat de wensen van de burgers zijn m.b.t. een contactkanaal welke kanalen er gebruikt zullen worden (bijv.: internet/telefoon/loket). Wat is de voorkeur van de Schiedamse burger? of rekening wordt gehouden met senioren en mensen met een beperking? of de privacy gegarandeerd en beschermd wordt en of de gedragscode van de medewerkers wordt aangepast waarom midoffice en workflowmanagement worden ingevoerd terwijl dit niet wettelijk verplicht is, het een kostbare kwestie is en het rapport aangeeft dat daarvoor een grotere schaal is vereist. Graag ziet dhr. Dingenouts een zo n concreet mogelijk plaatje over wat het gaat kosten en wat de investeringen zijn. Dhr. Gloudi vindt het een goed en degelijk plan. Vraagstukken over privacy zijn al ingebracht tijdens de tafeltjesavond. Adviseert sterk aandacht te besteden aan klantcontacten voordat het plan ingevoerd gaat worden. Probeer expertgroepen van bepaalde doelgroepen in het leven te roepen en gebruik deze om te spiegelen. Is benieuwd naar de financiële consequenties. Mw. C. de Groot vindt de stukken duidelijk en heeft vertrouwen in het plan. In de bijlage staan veel antwoorden op vragen die nu gesteld zijn. Mw. Coenradie is blij met het plan. Vindt het jammer dat de ontwikkeling van de applicaties 5 jaar in beslag zal nemen. Vindt het privacyaspect een belangrijk aandachtspunt. Voordat mw. Verver in zal gaan op het Masterplan Dienstverlening geeft zij aan dat het burgerjaarverslag aan de raadsleden is uitgedeeld. Voor de raadsleden die er vanavond niet zijn, zal het verslag ook tijdens de commissie ROB van 26 mei worden uitgedeeld. Zij dankt de verschillende fracties voor de inbreng m.b.t. het Masterplan. Tijdens de tafeltjesavond is niet alleen de mogelijkheid geboden om technische en financiële vragen te stellen maar ook over andere onderwerpen zoals vermindering regelgeving, privacy, etc. Zij merkt op dat op de agenda bij dit onderwerp door de griffie een bedrag van 5,3 mln. is vermeld, dit is kennelijk een slip of the pen en moet 8,8 mln. zijn. De vragen van dhr. Dingenouts zijn vandaag door haar ontvangen en er wordt geprobeerd de vragen nog deze week te beantwoorden. Over de opmerkingen m.b.t. het meenemen van de medewerkers en de ondernemersraad merkt zij op dat hier al maandenlang een stuurgroep voor is. In deze stuurgroep is de voorzitter van de OR vertegenwoordigd. Er zal geen reorganisatie plaatsvinden maar wel zullen diverse ontwikkelingen worden meegenomen zoals op het gebied van Werk en Inkomen en de dienstverlening. Samen Schiedam blijft gehandhaafd. De bescherming van de privacy heeft de hoogste prioriteit. Er zijn protocollen. Verwacht niet dat de inhuur van externen prijsopdrijvend zal werken. Ervaringen elders in het land worden bekeken. Schiedammers zijn in bepaalde opzichten niet anders dan bijvoorbeeld bewoners van Emmen. De afdeling statistiek wordt ingeschakeld om Schiedammers te vragen of we op de goede weg zijn. De raad wordt een aantal keer per jaar geïnformeerd. 2

3 Eén nummer voor de gemeente inclusief de afdelingen Werk en Inkomen is er nu nog niet maar komt zo spoedig mogelijk. Het taalgebruik in brieven heeft de aandacht, evenals afhandelingstermijnen. N.a.v. de vraag van dhr. Dingenouts over de doelgroep senioren en mensen met een beperking meldt zij dat waar ondersteuning nodig is, dit wordt gegeven. Naar aanleiding van de opmerking over de noodzakelijke schaal voor een callcentrum enz., meldt zij dat samenwerking wordt onderzocht, contacten lopen al. Is het niet eens met de opmerking over nieuwe bureaucratie. De processen moeten juist vereenvoudigen. 14,1 mln. is nodig voor de gehele planperiode. Eventueel wordt soberder ingezet. 5,3 mln. is al beschikbaar binnen de reguliere begroting. De voorzitter concludeert: B-stuk 03A. Project Jongerenbus in West Dhr. Gips (manager Jong bij de Stichting Welzijn Schiedam) geeft argumenten die van belang zijn voor het project Jongerenbus. De Jongerenbus kan een middel zijn om gericht de vindplaats van de jongeren in beeld te krijgen. Het is een pilot om te kijken of het werkt. Er is voldoende binding met de groepen. Er is inzicht in wie het zijn en welke problemen er zijn. Zo kan de vraag: wat moet er met deze jongeren gebeuren? gesteld worden. Draagvlak onder de jongeren in West voor het project is aanwezig. Aan een eerste analyse is hij nog niet toegekomen. Na een ½ jaar kan een goed advies gegeven worden. Aanwezigheid en registratie van jongeren is een volgende stap. Er worden dagrapporten gemaakt, deze zijn inzichtelijk. Het project is zinvol, maar hoe organiseren we de communicatie met de omwonenden? Er moet gekeken worden naar de betrokkenheid van omwonenden. Verzoekt het project nog een ½ jaar door te laten gaan. Mw. Geurtsen geeft aan dat de vragen van de VVD aan de wethouder zijn ingegeven door een incident (uitingen van agressiviteit bij jongeren en anderen die zich in het Volkspark bevonden). Vraagt zich af of bekend is welke groepen dit zijn. Mw. Blinker (namens omwonenden Volkspark) geeft aan dat omwonenden niet betrokken zijn geweest bij het besluit en niet tijdig geïnformeerd over het project Jongerenbus. Op 2 februari hebben de omwonenden een brief ontvangen van de gemeente met de mededeling dat op 3 februari het project van start zou gaan. Niet op 3 februari maar een maand later is de proef van start gegaan. Achteraf worden de omwonenden betrokken bij de evaluatie. 150 huishoudens hebben een petitie ondertekend. Omwonenden zijn tegen het project. De proef met de bus is uit de hand gelopen. Het heeft een aanzuigende werking voor hangjongeren uit andere delen van de stad en zelfs van buiten de stad. 30 a 40 jongeren verblijven op verschillende dagen van de week in het park. Op 31 maart j.l. was de overlast dusdanig dat de bus eerder vertrokken is. Met de wijkprocesmanager en de jongerenwerker zijn afspraken gemaakt om het busproject in het voorjaar voor een maand in te zetten en dan te evalueren. De wijkagent zou elke dinsdag aanwezig zijn bij de bus. Een concept evaluatieformulier zou onder de bewoners worden verspreid. Om tot een weloverwogen evaluatie te komen. Alternatieve plekken zijn niet onderzocht. Het wijkplan West geeft als een van de doelstellingen aan de verbetering van de kwaliteit van wonen en leven. Drie weken overlast van de bus laat zich niet rijmen met deze doelstelling. Kinderen uit de omgeving durven niet meer in het park te spelen. Er hebben zich meer dan 20 incidenten voorgedaan in korte tijd. N.a.v. de conclusie dat het project doorgaat is door de omwonenden een brief geschreven aan het college en de fractievoorzitters (uitgedeeld). Omwonenden willen dat het project gestopt wordt en dat met de bewoners in gesprek wordt gegaan. Jeffrey Kroon woont in Schiedam-Noord maar is geboren in West. Jeffrey geeft aan dat de andere jongeren allemaal uit West komen. Komt naar de bus in Schiedam-West om een plek te hebben waar 3

4 de jongeren rustig kunnen zitten en zichzelf kunnen zijn. Herkent het verhaal van mw. Blinker niet. Geeft aan dat er één groep in het park is. Wil in gesprek met omwonenden en jongerenwerk om gezamenlijk tot een plan te komen. Mw. Daskalakis geeft aan dat in het wijkplan West van 2005 een jongerenvoorziening is voorzien. De jongerenbus is tijdelijk ingezet als jongerenvoorziening. De onrust rond deze bus is bij het college bekend. Vindt het van zeer groot belang dat er jongerenvoorzieningen in de wijk zijn om o.a. overlast te bestrijden. Er zijn incidenten geweest. Nu wordt een pas op de plaats gemaakt om samen met de burgemeester als portefeuillehouder Veiligheid binnen twee weken met omwonenden in gesprek te gaan. Daarna vindt een gesprek met de jongeren plaats. De communicatie rond het project is niet gegaan zoals het hoort en is geen goede basis geweest om draagvlak te vinden waardoor een ongelukkige start heeft plaatsgevonden. Wil wel graag een onderscheid maken tussen hangjeugd en de jongerenbus; de bus beoogt juist om incidenten te voorkomen. Mw. Valk geeft aan dat het niet alleen de omwonenden betreft maar er zijn meer gebruikersgroepen zoals o.a. wandelaars. Mw. Geurtsen is blij met de serieuze aanpak. Met elkaar moet gezocht worden naar oplossingen. Alle facetten van dit probleem moeten uit elkaar gehaald worden. In de tussenliggende periode moet gehandhaafd worden in het park. Hierdoor win je weer vertrouwen bij de omwonenden. Dhr. Boon heeft geconstateerd dat alle partijen de leefbaarheid in het park willen vergroten. Adviseert met elkaar om de tafel te gaan. Creëer draagkracht bij alle partijen. Dhr. Van Setten is het eens met de woorden van dhr. Boon. Vraagt de wethouder niet te lang te wachten met de gesprekken en de expertise van de SWS te gebruiken. Dhr. Gloudi vraagt de wethouder op korte termijn terug te rapporteren welke maatregelen genomen moeten worden. Mw. Daskalakis geeft aan dat schriftelijk of mondeling verslag zal worden gedaan, uiterlijk in de volgende commissievergadering. Dhr. Gilsing herinnert aan het eerder toegezegde plan van aanpak Jongeren op Straat. 04. Verordening Cliëntenraad WWB Schiedam 2009 (VR 48/2009) Dhr. Gloudi vraagt waarom het plan dat jaarlijks door de cliëntenraad moet worden vastgesteld namens het college door de afdelingsmanager geaccordeerd wordt. Waarom niet door de wethouder? De terminologie in de begripsomschrijving formele en informele vergadering vindt hij verwarrend. Waarom niet de overlegvergadering en de vergadering van de cliëntenraad? Dhr. Hamerslag is blij dat de cliëntenraad betrokken is geweest bij de totstandkoming van de verordening. Hij heeft de volgende vragen: Wat betekent recentelijk in de omschrijving dat een onafhankelijk voorzitter niet recentelijk deel heeft uitgemaakt van de cliëntenparticipatie? Wat is de hoogte van het budget en hoe wordt getoetst of dat budget toereikend is? De zittingsduur van de cliëntenraad is beperkt, maar hoe wordt de deskundigheid dan gewaarborgd? Mw. De Haan geeft aan dat de PvdA-fractie tevreden is dat de cliëntenraad om advies is gevraagd. Zij vraagt zich af hoe de kosten van vergaderen en scholing worden geregeld. Kan dit nog worden vastgelegd? Kan het advies van de cliëntenraad structureel ter kennisname bij de stukken van de raad worden gevoegd om de meningsvorming compleet te maken? Dhr. Bautz vindt het een uitstekend voorstel maar 5% ervan blijft voor hem een beetje vaag. Twee vragen: De cliëntenraad moet bestaan uit minimaal 7 en maximaal 9 leden en minimaal een derde van de leden is cliënt. Waarom niet de helft? Overige leden komen uit belangenorganisaties. Wie zijn dat? Art. 18 over de vergoedingen van de leden vindt hij onduidelijk. Mw. Valk ziet de verordening als het resultaat van een betere samenwerking met de cliëntenraad. 4

5 Mw. H. de Groot vraagt hoe het gaat wanneer leden van de cliëntenraad werk aangeboden krijgen. Mw. Geurtsen is blij dat de verordening er nu ligt en dat de cliëntenraad zeggenschap heeft gehad. Zij vraagt waarom mensen met een gesubsidieerde baan geen lid kunnen worden van de cliëntenraad. Is blij met het voorstel van de cliëntenraad om een proefperiode in te stellen voor aspirant-leden. Is benieuwd wie toetst? Het dagelijks bestuur? Dit zou beter vastgelegd kunnen worden. Mw. Daskalakis is blij met de inzet van de leden van de cliëntenraad en de ambtelijke organisatie. Op de vraag van dhr. Gloudi geeft zij aan dat namens het college het plan wordt geaccordeerd. De tekstsuggestie over de vergaderingen wil zij niet overnemen. Deze is duidelijk geformuleerd. Zij komt schriftelijk terug op de vraag van dhr. Hamerslag over het begrip recentelijk en de vraag van mw. Geurtsen over de proefperiode. Het budget is gebaseerd op de vrijlating voor vrijwilligers met een uitkering en een gelijke behandeling van alle leden van de cliëntenraad. Het is een verdubbeling ten opzichte van de huidige vergoeding. De tekst van artikel 18 wordt nog nader bezien. De toelichting is wel helder. Er is gekozen voor een beperkte zittingsduur. Dit gebeurt roulerend waardoor kennis aanwezig blijft. Als dit problemen geeft wordt de hardheidsclausule gebruikt. Het is de bedoeling dat de penningmeester van de cliëntenraad jaarlijks een financieel verslag uitbrengt. Het is en blijft de bedoeling om in voorkomende gevallen de adviezen van de cliëntenraad voor de raad ter inzage te leggen. Alleen mensen met gesubsidieerd werk bij de gemeente kunnen niet lid worden, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Op de vraag waarom niet de helft van de leden cliënt is antwoordt zij dit een prima verdeling te vinden. Van belang is dat belangen behartigd worden. Mw. Van Wijnen (cliëntenraad) geeft aan dat weinig cliënten bereid zijn deel te nemen aan de cliëntenraad. De voorzitter concludeert: B-stuk 05. Derde wijziging Maatregelenverordening Nieuwe Waterweg Noord 2004 en financiering uitvoeringskosten SVB (VR 49/2009) Dhr. De Boer vindt het een goed voorstel. Draagt bij aan de inkomensgelijkheid. De raad kan echter niet meer over de boeteregeling van de Sociale Verzekeringsbank discussiëren. Mw. De Haan ondersteunt de maatregel. Doet de suggestie om de inschrijvingsplicht bij het CWI voor mensen die afgekeurd zijn, af te schaffen. Mw. Daskalakis komt hier schriftelijk op terug. De voorzitter concludeert: A-stuk 06. Partiële wijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Midden-Delfland (VR 50/2009) De voorzitter concludeert: A-stuk 07. Evaluatie jaarwisselingen 2007/2008 en 2008/2009 Dhr. Dingenouts geeft aan dat uit landelijke en lokale rapportages is gebleken dat de jaarwisseling 2008/2009 rustiger is verlopen ten opzichte van voorgaande jaren. Medewerking van vele Schiedammers en uitvoerende diensten valt te prijzen. Ook preventieve maatregelen en schoonmaakacties van wijkbewoners en Irado hebben er aan bijgedragen om tevreden te zijn over de jaarwisseling. Staat positief tegenover het voorstel om via de wijkoverleggen de wijken intensiever te betrekken bij de aanpak van de jaarwisseling: vooraf informeren en achteraf vegen. Aandachtspunten n.a.v. signalen uit de wijken: terugdringen vuurwerkoverlast 5

6 folders om vuurwerkresten zelf op te ruimen terugplaatsen van afvalbakken schade op veroorzakers verhalen meer feitelijke informatie opnemen in het plan van aanpak m.b.t. politie en Irado Dhr. Hamerslag geeft aan dat schade, overlast voor dieren, openbare dronkenschap en vreugdevuren met huisraad ook de praktijk is van oud en nieuw. Kijk breed naar de problematiek, niet incidenteel. Vreugdevuren moeten op aangewezen plaatsen plaatsvinden. Omwonenden hebben er last van. Periode van het opbouwen van de vuren inkorten tot de dag zelf. Is voorstander van regulering. Scherp het beleid aan m.b.t. het afsteken van vuurwerk (verkoop alleen op de laatste dag). Hoe kan het leuk worden voor iedereen? Dhr. Schoneveld vraagt wat de termijn is van reparatie van de prullenbakken. Dhr. Gloudi geeft aan dat de schadeposten door vuurwerk hoog zijn. Hij wil een discussie aan om het afsteken van vuurwerk terug te dringen om overlast, schade, milieuvervuiling en dierenleed te voorkomen. Dhr. Mostert geeft aan dat dit dan landelijk zou moeten. Wat heeft het voor zin als je geen vuurwerk in Schiedam kan kopen, maar wel in een buurgemeente? Dhr. Dingenouts wil juist daarom feitelijke informatie. Is Schiedam op de goede weg of moet er nog veel gedaan worden? Dhr. Hamerslag vraagt of de VVD zich herkent in de overlast en erkent de VVD dat deze teruggebracht moet worden. Dhr. Mostert antwoordt bevestigend, maar vraagt zich af wat er op lokaal niveau aan gedaan kan worden. Mensen beleven nadelen maar ook genoegen aan oud en nieuw. Dhr. Gloudi wil op regionaal niveau bekijken of dit geregeld kan worden. Laat de gemeente oud en nieuw faciliteren door zelf een vuurwerkfeest te organiseren. Mw. Verver geeft aan dat een oplopend positief resultaat is te zien. We hebben te maken met landelijke ontwikkelingen en traditie. Bewoners worden vooraf geïnformeerd over het schoonmaken van de stad. Dit wordt steviger neergezet in de wijkoverleggen. De volgende dag wordt door Irado het snel het vuurwerk verwijderd dat mogelijk nog kan afgaan. Bewoners dienen zelf de rest op te ruimen. Er is overleg tussen Vlaardingen en Schiedam over de vreugdevuren. Vanaf de tweede kerstdag mag de inzameling starten. De druk is groot bij de burgemeesters om deze periode vast te houden. De prullenbakken worden z.s.m. na de jaarwisseling hersteld. Zal m.b.t. de veiligheid interveniëren om de dienstverlening beter neer te zetten. Er is een drieslag in de hulpverlening; vooraf-op de avond zelf-en daarna. Wijkoverleggen en wijkprocesmanagers worden actiever benaderd. De politie besteedt veel aandacht aan vroegtijdig afsteken. Zij verwacht niet dat vroegtijdig afsteken vermindert door als gemeente een vuurwerkfeest te organiseren. De eigen BOA s (LBB) zouden ook ingezet kunnen worden. Doet er alles aan om overlast m.b.t. dronkenschap en daaruit vloeiend vandalisme onder controle te krijgen. 08. Wetswijziging Growshops Dhr. Gouweleeuw vindt het verzoek van de gemeente Rotterdam aan het rijk om growshops te verbieden fout en kortzichtig. Hij vindt dit een punt voor de Stadsregio. Verzoekt de portefeuillehouder dit punt mee te nemen. Het moet een regeling zijn voor de hele regio. Dhr. Hofland geeft aan dat het CDA tegen drugs en aanverwante artikelen is. Mw. Verver: Rotterdam wil de growshops verbannen. Minister Hirsch Ballin heeft in 2008 toegezegd een wet hiervoor in te dienen, maar het is geen eenvoudige materie. Rotterdam probeert in de tussentijd er toch al grip op te krijgen: als er henneptoppen worden aangetroffen en via de wet Bibob. Schiedam telt 6 growshops. Deze worden gecontroleerd. Mochten er problemen komen dan zal beleid worden opgesteld. 6

7 Op een vraag van dhr. Gilsing antwoordt zij dat growshops nu geen vergunning nodig hebben en zij ook liever niet wil vergunnen. 09. Afgevoerd 10. Zie 3A 11. Verslagen Het verslag van de vergadering van 6 april 2009 wordt inclusief de wijzigingen vastgesteld. 12. Mededelingen en ingekomen stukken De stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 13. Informatie vanuit het college Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 14. Rondvraag Dhr. Hamerslag vraagt of er op Koninginnedag in Kethel iets is misgegaan in de communicatie tussen de LBB en de politie. Mw. Verver geeft aan dat tijdens de voorbereiding is afgesproken dat extra capaciteit van de LBB en de politie in Kethel zou worden ingezet. Meteen na het incident in Apeldoorn zijn de activiteiten voorzichtig afgebouwd. De LBB en de wijkagent hebben dit gecommuniceerd. Er is wel sprake geweest van miscommunicatie, dat komt omdat de politie ook informatie vanuit de regio krijgt. Zij heeft de communicatie snel hersteld. Dhr. Bautz vraagt waarom de thuiszorgwinkel in Schiedam is gesloten. Hij heeft begrepen dat men nu naar Vlaardingen of Maassluis wordt doorverwezen. Mw. Daskalakis heeft navraag gedaan bij Careyn en heeft begrepen dat er voor Schiedammers een belservice is ingesteld. Goederen die worden besteld, worden thuisgebracht; ze worden ook weer opgehaald. Zal navragen hoe dit gecommuniceerd is en of er nog extra communicatie nodig is. Mw. Hagen vindt dat het voordeel van een winkel is dat je daarin het juiste product kan uitkiezen. Mw. Geurtsen meent daarentegen dat bellen een goed systeem is. Door mw. Geurtsen zijn voorafgaand aan deze vergadering vragen gesteld. Door Rotterdam worden formulieren verstrekt aan Turkse en Marokkaanse meisjes. Door het ondertekenen van deze formulieren verklaren zij niet uitgehuwelijkt te willen worden. Met deze verklaring kunnen meisjes die na de zomervakantie niet terug op school komen, met hulp terug naar Nederland komen. Mw. Geurtsen wil graag weten of de wethouder deze formulieren kent en of zij wil bevorderen deze onder de aandacht van het voortgezet onderwijs te brengen. Mw. Daskalakis wilde vandaag informatie laten opvragen in Rotterdam. Maar Schiedam was blijkbaar niet de enige: het is nog niet gelukt. Het initiatief spreekt haar bijzonder aan. Zij gaat de mogelijkheden na. Als het een pilot voor Rotterdam is wil zij proberen daarin te participeren Zij wil eerst starten binnen het voortgezet onderwijs. Zodra er duidelijkheid is, informeert zij de raad schriftelijk. 15. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur van 30 juni de secretaris, de voorzitter, 7

Schiedam 29 januari 2009

Schiedam 29 januari 2009 PLAATS DATUM Schiedam 29 januari 2009 AANWEZIG W.M. Verver-Aartsen (voorzitter), A.R. de Boer, W. Boon, I.A.W.M. Coenradie-Maris, M.G.L. Dingenouts, P.J. Geurtsen (tot en met agendapunt 12), R.J.H. Gilsing,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Schiedam 3 maart 2008

Schiedam 3 maart 2008 PLAATS DATUM Schiedam 3 maart 2008 AANWEZIG Leden: R.A. Oosthof (voorzitter), A.L. Bel, I. van den Berg, A.R. de Boer, M.G.L. Dingenouts, P.J. Geurtsen, R.J.H. Gilsing, E.M. Gloudi, J. Gouweleeuw, C. de

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731 Datum: 14 oktober 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman.

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman. Verslag van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen gehouden op maandag 7 september 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002. de heren B. van Dijk en L. Krischer. de heren A. Goos en J.

Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002. de heren B. van Dijk en L. Krischer. de heren A. Goos en J. Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002 Aanwezig: namens PvdA: de heren B. van Dijk en L. Krischer namens Mayse Partij: de heren J. van Gurp en P. van Gurp namens Groen Drimmelen:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

Schiedam 1 mei 2007. Discussiebijeenkomst Wmo 1 mei 2007

Schiedam 1 mei 2007. Discussiebijeenkomst Wmo 1 mei 2007 PLAATS DATUM Schiedam 1 mei 2007 AANWEZIG Namens de raad: H.F. Bautz, A. Bel, A.R. de Boer, M.G.L. Dingenouts, P.J. Geurtsen, R.J.H. Gilsing, E.M. Gloudi, J. Gouweleeuw, C. de Groot, H.J.H. de Groot J.

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt. Ruben Woudsma CDA Huizen 1-9-2015

HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt. Ruben Woudsma CDA Huizen 1-9-2015 2015 HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt Ruben Woudsma CDA Huizen 1-9-2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1.Inleiding... 3 2. Meldingen vuurwerkoverlast...

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

17 Stiens, 13 januari 2015

17 Stiens, 13 januari 2015 17 Stiens, 13 januari 2015 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/9 Portefeuillehouder: R. van der Meulen Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

08UIT07661 010-2191112

08UIT07661 010-2191112 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP

Nadere informatie

E E R H U C3 O W A A R D

E E R H U C3 O W A A R D Raadsvergadsrlng: 2 1 APR 2QQI j R c-?!uit: e 5v>\ oy>\c-.^ c '~^, x yu Vc\ a -/ -J A< ~L\ (Vc.-:sto!n!j'nn-Fr:_, E E R H U C3 O W A A R D J ~"0' ^ *"* KJ Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 5 2008-038 Verordening

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII 18 IBR 10 april 2012 onderwerp Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 zaakkenmerk Inleiding Vooruitlopend op de in ontwikkeling zijnde

Nadere informatie

van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek in het Sociaal Domein

van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek in het Sociaal Domein gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6467 Inboeknummer 15bst01138 Dossiernummer 15.35.103 (2.3.2) Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Raadsvragen van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003 Gemeente Den Haag RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN Datum oktober 2003 Van de openbare vergadering van de COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT Datum en tijd vrijdag 3 oktober 2003, 9.00 uur Plaats

Nadere informatie

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving)

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig Dhr.G. van der Put, (voorzitter), de heren A. de Laat (SP), J. van Gulik (LRG), J. Swaans (VVD), M. van Oosterwijk, (Pro Actief Goirle), en de dames mevr. M.

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Schiedam 4 en 8 februari 2010

Schiedam 4 en 8 februari 2010 PLAATS DATUM Schiedam 4 en 8 februari 2010 W.M. Verver-Aartsen (voorzitter), A.R. de Boer, W. Boon, I.A.W.M. Coenradie-Maris, M.G.L. Dingenouts, R.J.H. Gilsing (8 februari afwezig), E.M. Gloudi, J. Gouweleeuw,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel:

Raadsvoorstel. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 29 september 2005 Nummer : Raad 2005/087 Datum voorstel : 31 augustus 2005 Primaathouder Onderwerp : Jack t Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Waard norm Voorstel:

Nadere informatie

Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord

Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord Inleiding De SP heeft tijdens de algemene beschouwingen op 1 november 2007 aandacht

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Bautz Verver Baeten Verver Baeten

Bautz Verver Baeten Verver Baeten PLAATS DATUM Schiedam 14 september 2009 AANWEZIG Leden: H. van der Hoeven (voorzitter), H.F. Bautz (D66), A.L. Bel (Leefbaar Schiedam/Fractie De Ron), I. van den Berg (VVD), A.R. de Boer (SP), W. Boon

Nadere informatie

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting.

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting. Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 6 september 2011, gehouden in de vergaderruimte van Castellum Palensteyn, Rakkersveld 253 te Zoetermeer Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van

Nadere informatie

Schiedam 5 februari 2010

Schiedam 5 februari 2010 PLAATS DATUM Schiedam 5 februari 2010 AANWEZIG Leerkrachten en leerlingen van de groepen 8 van De Singel: Namens de gemeenteraad: H.F. (Hans) Bautz, W. (Wijbrand) Boon, H. (Harry) van der Hoeven en J.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Artikel

Nadere informatie

Nr Houten, 17 augustus 2010

Nr Houten, 17 augustus 2010 Raadsvoorstel Nr. 2010-030 Houten, 17 augustus 2010 Onderwerp: Diverse verordeningen sociale zaken Beslispunten: 1. De wijzigingsverordening Afstemmingsverordening WIJ vast te stellen 2. De navolgende

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

Sirnpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: CNO - kredietvotering. gemeente. Datum advies: 23 november 2015

Sirnpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: CNO - kredietvotering. gemeente. Datum advies: 23 november 2015 Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Sirnpelveld Datum advies: 23 november 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 56693 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Nr Onderwerp Reactie college, besluiten en toezeggingen Tijd Opening

Nr Onderwerp Reactie college, besluiten en toezeggingen Tijd Opening Openbare vergadering van de opinieraad Samenleving Datum vergadering : 12 mei 2016 Aanwezig (leden) : L.M. Bolders, R.A.H. Boussen, A.P.C.M. Gelten, A.M. Mathijssen, S.P.C. Musters, E. van Oevelen-Theunissen,

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014.

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit

Nadere informatie

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR 1 OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR NOTULEN Vastgesteld d.d. 24 april 2013 Vergaderdatum 20 maart 2013 Vergaderplaats Service Center, Middelburg Aanwezig: OR-leden dames Bakhuizen, Van den Dorpel,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden" in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd:

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd: Gemeente Bergen op Zoom RVB02-0046 ifcvirgadewng AUG. 2002 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp Penaal \: : Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en nietuitkeringsgerechtigden"

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Concept verslag commissie Ruimte d.d. 11 mei 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Concept verslag commissie Ruimte d.d. 11 mei 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig (met kennisgeving) Mevr. M. Steenbergen Mevrouw M. de Groot, (voorzitter), de dames D. Eikelenboom (SP), I. van den Brand (PvdA), A. Naaijkens (VVD) en de heren B. van de

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG Van : vergadering raadscommissie Welzijn en Zorg Datum : 1 juli 2003 Aanwezig : de heer A. de Winter voorzitter de heer Ph.G. Mak mevrouw C. Galle-Prins de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad Gemeente Epe Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-10950 DE RAAD DER G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-10950 d.d. gelet op artikel 149 Gemeentewet

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

ECWGO/U201500521 Lbr: 15/020

ECWGO/U201500521 Lbr: 15/020 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft afspraak garantiebanen Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201500521 Lbr: 15/020 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie