Schiedam 25 mei Concept-verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 25 mei 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schiedam 25 mei 2009. Concept-verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 25 mei 2009"

Transcriptie

1 PLAATS DATUM Schiedam 25 mei 2009 AANWEZIG Leden: H. van der Hoeven (voorzitter), A.L. Bel (fractie De Ron), I. van den Berg (VVD), A.R. de Boer (SP), W. Boon (SP), I.A.W.M. Coenradie (SP), M.G.L. Dingenouts (PvdA), P.J. Geurtsen (VVD), R.J.H. Gilsing (PvdA), E.M. Gloudi (GL), J. Gouweleeuw (Leefbaar Schiedam), H.J.H. de Groot (Leefbaar Schiedam), E. Schoneveld (Leefbaar Schiedam), C. de Groot (AOV), J. de Haan-Klaassen (PvdA), H.C.F. Hagen (GL), S.F. Hamerslag (SP), H. Hofland (CDA),H. Bautz (D66), P.J.P. Liebregts (PvdA), W.J. Meijboom (CDA), J.M.P.M. van Setten (PvdA), M.X. Stam (PvdA), S.A.H. Tolsma (SP), N. Ulusoy (CDA), A.M. Valk-Rijnbeek, H.W. Verlinde (PvdA), N. Yerlikaya Akyapi (PvdA); J. Gordijn (griffie/secretaris); N. Engelchor (grffie/verslag) College: W.M. Verver, C.A.C. Daskalakis, Y.J. Haan, ONDERWERP Concept-verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 25 mei Opening De voorzitter, dhr. Van der Hoeven, opent de vergadering om uur. 02. Vaststellen agenda (en inventariseren insprekers) Agendapunt 09. Operationele richtlijn evenementen Schiedam. Dit punt is op verzoek van de PvdAfractie geagendeerd en wordt na toezending van het stuk aan de raadsleden van de agenda afgevoerd. Agendapunt 10. Dit punt wordt i.v.m. diverse insprekers die aanwezig zijn naar voren gehaald (wordt agendapunt 3A). 03. Masterplan Dienstverlening (VR 47/2009) Dhr. Gouweleeuw heeft de tafeltjesavond die op 20 april is gehouden als een groot succes ervaren. Vindt het belangrijk dat in het plan gesproken wordt over de burgers als klanten en dat de term dienstverlening wordt gebruikt. Ervaart het plan niet als een bijbel maar als richtlijnen. Dhr. Bautz stelt de volgende vragen: Hoe is de privacy van burgers geregeld? Is er een klachtenprocedure, bijvoorbeeld in een protocol? De privacy moet gegarandeerd zijn. Is er na de korting op het budget bij de begrotingsbehandeling geld gevonden voor de midoffice en het workflowmanagement? Op de agenda staat een bedrag vermeld van 5,3 mln. euro. In het stuk wordt gesproken over 8,8 miljoen. Vraagt duidelijkheid hierover. Worden de behandeltermijnen korter? Wanneer wordt het telefoonnummer van de afdelingen Werk en Inkomen geïntegreerd in het algemene telefoonnummer? Hoe wordt omgegaan met de onrust die mogelijk zal ontstaan door de overheveling van taken van de back- naar frontoffice? Brieven aan burgers zijn lang en nog steeds niet altijd even goed leesbaar. Dit moet verbeterd worden. Dhr. Meijboom is blij met het verslag over de tafeltjesavond. Vraagt zich af: of er nieuwe bureaucratie zal ontstaan door workflowmanagement of het inhuren van externe deskundigen prijsopdrijvend is, iedereen doet een beroep op dezelfde deskundigheid

2 in 2008 is reeds begonnen met het plan. Is men op schema of is er een achterstand? Dhr. Mostert kon helaas niet aanwezig zijn op de tafeltjesavond. De VVD-fractie is voor het plan en ervoor de financiële dekking mee te nemen bij de zomernota. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Dhr. Dingenouts vindt dat kwaliteit van dienstverlening een belangrijke plaats moet hebben in de bedrijfsvoering. Eerder zijn door hem technische financiële vragen gesteld. Hij hoopt dat deze vragen deze week nog beantwoord zullen worden. Door het masterplan zal de organisatie veranderen (stelselmatig werken aan dienstverlenende houding voor alle medewerkers). Hij bepleit dat de ondernemingsraad wordt ingeschakeld, er verandert nogal wat. En dat zo snel na de vorige reorganisatie. Als het om de burger gaat vraagt hij of goed wordt gekeken naar de verwachtingen, wensen en behoefte van burgers. Hij vraagt zich af: wie verantwoordelijk is voor de klantencontacten of duidelijk is wat de wensen van de burgers zijn m.b.t. een contactkanaal welke kanalen er gebruikt zullen worden (bijv.: internet/telefoon/loket). Wat is de voorkeur van de Schiedamse burger? of rekening wordt gehouden met senioren en mensen met een beperking? of de privacy gegarandeerd en beschermd wordt en of de gedragscode van de medewerkers wordt aangepast waarom midoffice en workflowmanagement worden ingevoerd terwijl dit niet wettelijk verplicht is, het een kostbare kwestie is en het rapport aangeeft dat daarvoor een grotere schaal is vereist. Graag ziet dhr. Dingenouts een zo n concreet mogelijk plaatje over wat het gaat kosten en wat de investeringen zijn. Dhr. Gloudi vindt het een goed en degelijk plan. Vraagstukken over privacy zijn al ingebracht tijdens de tafeltjesavond. Adviseert sterk aandacht te besteden aan klantcontacten voordat het plan ingevoerd gaat worden. Probeer expertgroepen van bepaalde doelgroepen in het leven te roepen en gebruik deze om te spiegelen. Is benieuwd naar de financiële consequenties. Mw. C. de Groot vindt de stukken duidelijk en heeft vertrouwen in het plan. In de bijlage staan veel antwoorden op vragen die nu gesteld zijn. Mw. Coenradie is blij met het plan. Vindt het jammer dat de ontwikkeling van de applicaties 5 jaar in beslag zal nemen. Vindt het privacyaspect een belangrijk aandachtspunt. Voordat mw. Verver in zal gaan op het Masterplan Dienstverlening geeft zij aan dat het burgerjaarverslag aan de raadsleden is uitgedeeld. Voor de raadsleden die er vanavond niet zijn, zal het verslag ook tijdens de commissie ROB van 26 mei worden uitgedeeld. Zij dankt de verschillende fracties voor de inbreng m.b.t. het Masterplan. Tijdens de tafeltjesavond is niet alleen de mogelijkheid geboden om technische en financiële vragen te stellen maar ook over andere onderwerpen zoals vermindering regelgeving, privacy, etc. Zij merkt op dat op de agenda bij dit onderwerp door de griffie een bedrag van 5,3 mln. is vermeld, dit is kennelijk een slip of the pen en moet 8,8 mln. zijn. De vragen van dhr. Dingenouts zijn vandaag door haar ontvangen en er wordt geprobeerd de vragen nog deze week te beantwoorden. Over de opmerkingen m.b.t. het meenemen van de medewerkers en de ondernemersraad merkt zij op dat hier al maandenlang een stuurgroep voor is. In deze stuurgroep is de voorzitter van de OR vertegenwoordigd. Er zal geen reorganisatie plaatsvinden maar wel zullen diverse ontwikkelingen worden meegenomen zoals op het gebied van Werk en Inkomen en de dienstverlening. Samen Schiedam blijft gehandhaafd. De bescherming van de privacy heeft de hoogste prioriteit. Er zijn protocollen. Verwacht niet dat de inhuur van externen prijsopdrijvend zal werken. Ervaringen elders in het land worden bekeken. Schiedammers zijn in bepaalde opzichten niet anders dan bijvoorbeeld bewoners van Emmen. De afdeling statistiek wordt ingeschakeld om Schiedammers te vragen of we op de goede weg zijn. De raad wordt een aantal keer per jaar geïnformeerd. 2

3 Eén nummer voor de gemeente inclusief de afdelingen Werk en Inkomen is er nu nog niet maar komt zo spoedig mogelijk. Het taalgebruik in brieven heeft de aandacht, evenals afhandelingstermijnen. N.a.v. de vraag van dhr. Dingenouts over de doelgroep senioren en mensen met een beperking meldt zij dat waar ondersteuning nodig is, dit wordt gegeven. Naar aanleiding van de opmerking over de noodzakelijke schaal voor een callcentrum enz., meldt zij dat samenwerking wordt onderzocht, contacten lopen al. Is het niet eens met de opmerking over nieuwe bureaucratie. De processen moeten juist vereenvoudigen. 14,1 mln. is nodig voor de gehele planperiode. Eventueel wordt soberder ingezet. 5,3 mln. is al beschikbaar binnen de reguliere begroting. De voorzitter concludeert: B-stuk 03A. Project Jongerenbus in West Dhr. Gips (manager Jong bij de Stichting Welzijn Schiedam) geeft argumenten die van belang zijn voor het project Jongerenbus. De Jongerenbus kan een middel zijn om gericht de vindplaats van de jongeren in beeld te krijgen. Het is een pilot om te kijken of het werkt. Er is voldoende binding met de groepen. Er is inzicht in wie het zijn en welke problemen er zijn. Zo kan de vraag: wat moet er met deze jongeren gebeuren? gesteld worden. Draagvlak onder de jongeren in West voor het project is aanwezig. Aan een eerste analyse is hij nog niet toegekomen. Na een ½ jaar kan een goed advies gegeven worden. Aanwezigheid en registratie van jongeren is een volgende stap. Er worden dagrapporten gemaakt, deze zijn inzichtelijk. Het project is zinvol, maar hoe organiseren we de communicatie met de omwonenden? Er moet gekeken worden naar de betrokkenheid van omwonenden. Verzoekt het project nog een ½ jaar door te laten gaan. Mw. Geurtsen geeft aan dat de vragen van de VVD aan de wethouder zijn ingegeven door een incident (uitingen van agressiviteit bij jongeren en anderen die zich in het Volkspark bevonden). Vraagt zich af of bekend is welke groepen dit zijn. Mw. Blinker (namens omwonenden Volkspark) geeft aan dat omwonenden niet betrokken zijn geweest bij het besluit en niet tijdig geïnformeerd over het project Jongerenbus. Op 2 februari hebben de omwonenden een brief ontvangen van de gemeente met de mededeling dat op 3 februari het project van start zou gaan. Niet op 3 februari maar een maand later is de proef van start gegaan. Achteraf worden de omwonenden betrokken bij de evaluatie. 150 huishoudens hebben een petitie ondertekend. Omwonenden zijn tegen het project. De proef met de bus is uit de hand gelopen. Het heeft een aanzuigende werking voor hangjongeren uit andere delen van de stad en zelfs van buiten de stad. 30 a 40 jongeren verblijven op verschillende dagen van de week in het park. Op 31 maart j.l. was de overlast dusdanig dat de bus eerder vertrokken is. Met de wijkprocesmanager en de jongerenwerker zijn afspraken gemaakt om het busproject in het voorjaar voor een maand in te zetten en dan te evalueren. De wijkagent zou elke dinsdag aanwezig zijn bij de bus. Een concept evaluatieformulier zou onder de bewoners worden verspreid. Om tot een weloverwogen evaluatie te komen. Alternatieve plekken zijn niet onderzocht. Het wijkplan West geeft als een van de doelstellingen aan de verbetering van de kwaliteit van wonen en leven. Drie weken overlast van de bus laat zich niet rijmen met deze doelstelling. Kinderen uit de omgeving durven niet meer in het park te spelen. Er hebben zich meer dan 20 incidenten voorgedaan in korte tijd. N.a.v. de conclusie dat het project doorgaat is door de omwonenden een brief geschreven aan het college en de fractievoorzitters (uitgedeeld). Omwonenden willen dat het project gestopt wordt en dat met de bewoners in gesprek wordt gegaan. Jeffrey Kroon woont in Schiedam-Noord maar is geboren in West. Jeffrey geeft aan dat de andere jongeren allemaal uit West komen. Komt naar de bus in Schiedam-West om een plek te hebben waar 3

4 de jongeren rustig kunnen zitten en zichzelf kunnen zijn. Herkent het verhaal van mw. Blinker niet. Geeft aan dat er één groep in het park is. Wil in gesprek met omwonenden en jongerenwerk om gezamenlijk tot een plan te komen. Mw. Daskalakis geeft aan dat in het wijkplan West van 2005 een jongerenvoorziening is voorzien. De jongerenbus is tijdelijk ingezet als jongerenvoorziening. De onrust rond deze bus is bij het college bekend. Vindt het van zeer groot belang dat er jongerenvoorzieningen in de wijk zijn om o.a. overlast te bestrijden. Er zijn incidenten geweest. Nu wordt een pas op de plaats gemaakt om samen met de burgemeester als portefeuillehouder Veiligheid binnen twee weken met omwonenden in gesprek te gaan. Daarna vindt een gesprek met de jongeren plaats. De communicatie rond het project is niet gegaan zoals het hoort en is geen goede basis geweest om draagvlak te vinden waardoor een ongelukkige start heeft plaatsgevonden. Wil wel graag een onderscheid maken tussen hangjeugd en de jongerenbus; de bus beoogt juist om incidenten te voorkomen. Mw. Valk geeft aan dat het niet alleen de omwonenden betreft maar er zijn meer gebruikersgroepen zoals o.a. wandelaars. Mw. Geurtsen is blij met de serieuze aanpak. Met elkaar moet gezocht worden naar oplossingen. Alle facetten van dit probleem moeten uit elkaar gehaald worden. In de tussenliggende periode moet gehandhaafd worden in het park. Hierdoor win je weer vertrouwen bij de omwonenden. Dhr. Boon heeft geconstateerd dat alle partijen de leefbaarheid in het park willen vergroten. Adviseert met elkaar om de tafel te gaan. Creëer draagkracht bij alle partijen. Dhr. Van Setten is het eens met de woorden van dhr. Boon. Vraagt de wethouder niet te lang te wachten met de gesprekken en de expertise van de SWS te gebruiken. Dhr. Gloudi vraagt de wethouder op korte termijn terug te rapporteren welke maatregelen genomen moeten worden. Mw. Daskalakis geeft aan dat schriftelijk of mondeling verslag zal worden gedaan, uiterlijk in de volgende commissievergadering. Dhr. Gilsing herinnert aan het eerder toegezegde plan van aanpak Jongeren op Straat. 04. Verordening Cliëntenraad WWB Schiedam 2009 (VR 48/2009) Dhr. Gloudi vraagt waarom het plan dat jaarlijks door de cliëntenraad moet worden vastgesteld namens het college door de afdelingsmanager geaccordeerd wordt. Waarom niet door de wethouder? De terminologie in de begripsomschrijving formele en informele vergadering vindt hij verwarrend. Waarom niet de overlegvergadering en de vergadering van de cliëntenraad? Dhr. Hamerslag is blij dat de cliëntenraad betrokken is geweest bij de totstandkoming van de verordening. Hij heeft de volgende vragen: Wat betekent recentelijk in de omschrijving dat een onafhankelijk voorzitter niet recentelijk deel heeft uitgemaakt van de cliëntenparticipatie? Wat is de hoogte van het budget en hoe wordt getoetst of dat budget toereikend is? De zittingsduur van de cliëntenraad is beperkt, maar hoe wordt de deskundigheid dan gewaarborgd? Mw. De Haan geeft aan dat de PvdA-fractie tevreden is dat de cliëntenraad om advies is gevraagd. Zij vraagt zich af hoe de kosten van vergaderen en scholing worden geregeld. Kan dit nog worden vastgelegd? Kan het advies van de cliëntenraad structureel ter kennisname bij de stukken van de raad worden gevoegd om de meningsvorming compleet te maken? Dhr. Bautz vindt het een uitstekend voorstel maar 5% ervan blijft voor hem een beetje vaag. Twee vragen: De cliëntenraad moet bestaan uit minimaal 7 en maximaal 9 leden en minimaal een derde van de leden is cliënt. Waarom niet de helft? Overige leden komen uit belangenorganisaties. Wie zijn dat? Art. 18 over de vergoedingen van de leden vindt hij onduidelijk. Mw. Valk ziet de verordening als het resultaat van een betere samenwerking met de cliëntenraad. 4

5 Mw. H. de Groot vraagt hoe het gaat wanneer leden van de cliëntenraad werk aangeboden krijgen. Mw. Geurtsen is blij dat de verordening er nu ligt en dat de cliëntenraad zeggenschap heeft gehad. Zij vraagt waarom mensen met een gesubsidieerde baan geen lid kunnen worden van de cliëntenraad. Is blij met het voorstel van de cliëntenraad om een proefperiode in te stellen voor aspirant-leden. Is benieuwd wie toetst? Het dagelijks bestuur? Dit zou beter vastgelegd kunnen worden. Mw. Daskalakis is blij met de inzet van de leden van de cliëntenraad en de ambtelijke organisatie. Op de vraag van dhr. Gloudi geeft zij aan dat namens het college het plan wordt geaccordeerd. De tekstsuggestie over de vergaderingen wil zij niet overnemen. Deze is duidelijk geformuleerd. Zij komt schriftelijk terug op de vraag van dhr. Hamerslag over het begrip recentelijk en de vraag van mw. Geurtsen over de proefperiode. Het budget is gebaseerd op de vrijlating voor vrijwilligers met een uitkering en een gelijke behandeling van alle leden van de cliëntenraad. Het is een verdubbeling ten opzichte van de huidige vergoeding. De tekst van artikel 18 wordt nog nader bezien. De toelichting is wel helder. Er is gekozen voor een beperkte zittingsduur. Dit gebeurt roulerend waardoor kennis aanwezig blijft. Als dit problemen geeft wordt de hardheidsclausule gebruikt. Het is de bedoeling dat de penningmeester van de cliëntenraad jaarlijks een financieel verslag uitbrengt. Het is en blijft de bedoeling om in voorkomende gevallen de adviezen van de cliëntenraad voor de raad ter inzage te leggen. Alleen mensen met gesubsidieerd werk bij de gemeente kunnen niet lid worden, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Op de vraag waarom niet de helft van de leden cliënt is antwoordt zij dit een prima verdeling te vinden. Van belang is dat belangen behartigd worden. Mw. Van Wijnen (cliëntenraad) geeft aan dat weinig cliënten bereid zijn deel te nemen aan de cliëntenraad. De voorzitter concludeert: B-stuk 05. Derde wijziging Maatregelenverordening Nieuwe Waterweg Noord 2004 en financiering uitvoeringskosten SVB (VR 49/2009) Dhr. De Boer vindt het een goed voorstel. Draagt bij aan de inkomensgelijkheid. De raad kan echter niet meer over de boeteregeling van de Sociale Verzekeringsbank discussiëren. Mw. De Haan ondersteunt de maatregel. Doet de suggestie om de inschrijvingsplicht bij het CWI voor mensen die afgekeurd zijn, af te schaffen. Mw. Daskalakis komt hier schriftelijk op terug. De voorzitter concludeert: A-stuk 06. Partiële wijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Midden-Delfland (VR 50/2009) De voorzitter concludeert: A-stuk 07. Evaluatie jaarwisselingen 2007/2008 en 2008/2009 Dhr. Dingenouts geeft aan dat uit landelijke en lokale rapportages is gebleken dat de jaarwisseling 2008/2009 rustiger is verlopen ten opzichte van voorgaande jaren. Medewerking van vele Schiedammers en uitvoerende diensten valt te prijzen. Ook preventieve maatregelen en schoonmaakacties van wijkbewoners en Irado hebben er aan bijgedragen om tevreden te zijn over de jaarwisseling. Staat positief tegenover het voorstel om via de wijkoverleggen de wijken intensiever te betrekken bij de aanpak van de jaarwisseling: vooraf informeren en achteraf vegen. Aandachtspunten n.a.v. signalen uit de wijken: terugdringen vuurwerkoverlast 5

6 folders om vuurwerkresten zelf op te ruimen terugplaatsen van afvalbakken schade op veroorzakers verhalen meer feitelijke informatie opnemen in het plan van aanpak m.b.t. politie en Irado Dhr. Hamerslag geeft aan dat schade, overlast voor dieren, openbare dronkenschap en vreugdevuren met huisraad ook de praktijk is van oud en nieuw. Kijk breed naar de problematiek, niet incidenteel. Vreugdevuren moeten op aangewezen plaatsen plaatsvinden. Omwonenden hebben er last van. Periode van het opbouwen van de vuren inkorten tot de dag zelf. Is voorstander van regulering. Scherp het beleid aan m.b.t. het afsteken van vuurwerk (verkoop alleen op de laatste dag). Hoe kan het leuk worden voor iedereen? Dhr. Schoneveld vraagt wat de termijn is van reparatie van de prullenbakken. Dhr. Gloudi geeft aan dat de schadeposten door vuurwerk hoog zijn. Hij wil een discussie aan om het afsteken van vuurwerk terug te dringen om overlast, schade, milieuvervuiling en dierenleed te voorkomen. Dhr. Mostert geeft aan dat dit dan landelijk zou moeten. Wat heeft het voor zin als je geen vuurwerk in Schiedam kan kopen, maar wel in een buurgemeente? Dhr. Dingenouts wil juist daarom feitelijke informatie. Is Schiedam op de goede weg of moet er nog veel gedaan worden? Dhr. Hamerslag vraagt of de VVD zich herkent in de overlast en erkent de VVD dat deze teruggebracht moet worden. Dhr. Mostert antwoordt bevestigend, maar vraagt zich af wat er op lokaal niveau aan gedaan kan worden. Mensen beleven nadelen maar ook genoegen aan oud en nieuw. Dhr. Gloudi wil op regionaal niveau bekijken of dit geregeld kan worden. Laat de gemeente oud en nieuw faciliteren door zelf een vuurwerkfeest te organiseren. Mw. Verver geeft aan dat een oplopend positief resultaat is te zien. We hebben te maken met landelijke ontwikkelingen en traditie. Bewoners worden vooraf geïnformeerd over het schoonmaken van de stad. Dit wordt steviger neergezet in de wijkoverleggen. De volgende dag wordt door Irado het snel het vuurwerk verwijderd dat mogelijk nog kan afgaan. Bewoners dienen zelf de rest op te ruimen. Er is overleg tussen Vlaardingen en Schiedam over de vreugdevuren. Vanaf de tweede kerstdag mag de inzameling starten. De druk is groot bij de burgemeesters om deze periode vast te houden. De prullenbakken worden z.s.m. na de jaarwisseling hersteld. Zal m.b.t. de veiligheid interveniëren om de dienstverlening beter neer te zetten. Er is een drieslag in de hulpverlening; vooraf-op de avond zelf-en daarna. Wijkoverleggen en wijkprocesmanagers worden actiever benaderd. De politie besteedt veel aandacht aan vroegtijdig afsteken. Zij verwacht niet dat vroegtijdig afsteken vermindert door als gemeente een vuurwerkfeest te organiseren. De eigen BOA s (LBB) zouden ook ingezet kunnen worden. Doet er alles aan om overlast m.b.t. dronkenschap en daaruit vloeiend vandalisme onder controle te krijgen. 08. Wetswijziging Growshops Dhr. Gouweleeuw vindt het verzoek van de gemeente Rotterdam aan het rijk om growshops te verbieden fout en kortzichtig. Hij vindt dit een punt voor de Stadsregio. Verzoekt de portefeuillehouder dit punt mee te nemen. Het moet een regeling zijn voor de hele regio. Dhr. Hofland geeft aan dat het CDA tegen drugs en aanverwante artikelen is. Mw. Verver: Rotterdam wil de growshops verbannen. Minister Hirsch Ballin heeft in 2008 toegezegd een wet hiervoor in te dienen, maar het is geen eenvoudige materie. Rotterdam probeert in de tussentijd er toch al grip op te krijgen: als er henneptoppen worden aangetroffen en via de wet Bibob. Schiedam telt 6 growshops. Deze worden gecontroleerd. Mochten er problemen komen dan zal beleid worden opgesteld. 6

7 Op een vraag van dhr. Gilsing antwoordt zij dat growshops nu geen vergunning nodig hebben en zij ook liever niet wil vergunnen. 09. Afgevoerd 10. Zie 3A 11. Verslagen Het verslag van de vergadering van 6 april 2009 wordt inclusief de wijzigingen vastgesteld. 12. Mededelingen en ingekomen stukken De stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 13. Informatie vanuit het college Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 14. Rondvraag Dhr. Hamerslag vraagt of er op Koninginnedag in Kethel iets is misgegaan in de communicatie tussen de LBB en de politie. Mw. Verver geeft aan dat tijdens de voorbereiding is afgesproken dat extra capaciteit van de LBB en de politie in Kethel zou worden ingezet. Meteen na het incident in Apeldoorn zijn de activiteiten voorzichtig afgebouwd. De LBB en de wijkagent hebben dit gecommuniceerd. Er is wel sprake geweest van miscommunicatie, dat komt omdat de politie ook informatie vanuit de regio krijgt. Zij heeft de communicatie snel hersteld. Dhr. Bautz vraagt waarom de thuiszorgwinkel in Schiedam is gesloten. Hij heeft begrepen dat men nu naar Vlaardingen of Maassluis wordt doorverwezen. Mw. Daskalakis heeft navraag gedaan bij Careyn en heeft begrepen dat er voor Schiedammers een belservice is ingesteld. Goederen die worden besteld, worden thuisgebracht; ze worden ook weer opgehaald. Zal navragen hoe dit gecommuniceerd is en of er nog extra communicatie nodig is. Mw. Hagen vindt dat het voordeel van een winkel is dat je daarin het juiste product kan uitkiezen. Mw. Geurtsen meent daarentegen dat bellen een goed systeem is. Door mw. Geurtsen zijn voorafgaand aan deze vergadering vragen gesteld. Door Rotterdam worden formulieren verstrekt aan Turkse en Marokkaanse meisjes. Door het ondertekenen van deze formulieren verklaren zij niet uitgehuwelijkt te willen worden. Met deze verklaring kunnen meisjes die na de zomervakantie niet terug op school komen, met hulp terug naar Nederland komen. Mw. Geurtsen wil graag weten of de wethouder deze formulieren kent en of zij wil bevorderen deze onder de aandacht van het voortgezet onderwijs te brengen. Mw. Daskalakis wilde vandaag informatie laten opvragen in Rotterdam. Maar Schiedam was blijkbaar niet de enige: het is nog niet gelukt. Het initiatief spreekt haar bijzonder aan. Zij gaat de mogelijkheden na. Als het een pilot voor Rotterdam is wil zij proberen daarin te participeren Zij wil eerst starten binnen het voortgezet onderwijs. Zodra er duidelijkheid is, informeert zij de raad schriftelijk. 15. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur van 30 juni de secretaris, de voorzitter, 7

Schiedam 3 maart 2008

Schiedam 3 maart 2008 PLAATS DATUM Schiedam 3 maart 2008 AANWEZIG Leden: R.A. Oosthof (voorzitter), A.L. Bel, I. van den Berg, A.R. de Boer, M.G.L. Dingenouts, P.J. Geurtsen, R.J.H. Gilsing, E.M. Gloudi, J. Gouweleeuw, C. de

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad van Schiedam

Notulen van de gemeenteraad van Schiedam Notulen van de gemeenteraad van Schiedam Vergadering van woensdag 3 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadskantoor Voorzitter: de burgemeester, mevrouw W.M. Verver-Aartsen Raadsgriffier: de heer J. Gordijn

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Schiermonnikoog van 20 december 2005, s avonds om 20:00 uur.

Verslag van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Schiermonnikoog van 20 december 2005, s avonds om 20:00 uur. Verslag van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Schiermonnikoog van december 05, s avonds om :00 uur. Aanwezig: voorzitter: leden: wethouders: griffier: 1. Opening. de heer L.K. Swart;

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009

Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009 Aanwezig : Voorzitter : mw. M. Tiggelaven Commissiegriffier : mw. A. Jhinkoe-Rai Portefeuillehouder(s) : mw. E.M. Sweet Commissieleden : mw. A. Arnhem, PvdA; H. Boldewijn, PvdA; L. Burgers, PvdA; mw. M.A.

Nadere informatie

Notulen van de commissievergadering Sociaal van de gemeente Hengelo d.d. 13 juni 2012

Notulen van de commissievergadering Sociaal van de gemeente Hengelo d.d. 13 juni 2012 Notulen van de commissievergadering Sociaal van de gemeente Hengelo d.d. 13 juni 2012 Voorzitter Mevrouw E.Y. Prent Griffier De heer P.J. Hoogendoorn plaatsvervangend commissiegriffier Aanwezig De heer

Nadere informatie

De voorzitter heropent de vergadering op 20 januari om 19.25 uur

De voorzitter heropent de vergadering op 20 januari om 19.25 uur Concept-verslag Raadscommissie Stedelijke Samenleving Griffie 20 januari 2005 De voorzitter heropent de vergadering op 20 januari om 19.25 uur Aanwezig: Commissieleden: R.C. Bos (PvdA), M.E.A. Hulsentop-Van

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n g r i f f i e V e r s l a g Registratienummer: 600953 van de vergadering van de Commissie Samenleving van dinsdag 9 oktober 2007 Aanwezig zijn: De heer M. Bogerd (voorzitter) de dames M. Jonker-Waterlander

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

BUNDEL COMMISSIE BESTUUR. 19 mei 2011

BUNDEL COMMISSIE BESTUUR. 19 mei 2011 BUNDEL COMMISSIE BESTUUR 19 mei 2011 GRIFFIE HENGELO Aan de leden van de raadscommissie Bestuur RAADSCOMMISSIE BESTUUR Onderwerp Datum Uitnodiging commissievergadering 3 mei 2011 Geachte leden, Hierbij

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 1 september 2009, aanvang 20.00 uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 1 september 2009, aanvang 20.00 uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 1 september 2009, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: W. van Hilten Voorzitter,

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Leden: de heer I.H.M. Cooijmans mevrouw T.

Nadere informatie

Afwezig: mw. W.J. Mansveld (PvdA), mw. A.A.H. Hazekamp (PvdD). Dhr. De Bruijne (nestor) opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

Afwezig: mw. W.J. Mansveld (PvdA), mw. A.A.H. Hazekamp (PvdD). Dhr. De Bruijne (nestor) opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 april 2007 van 17.00 uur tot 19.10 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 08 oktober 2008 van 09.00 uur tot 13.52 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen.

Nadere informatie

5.1 Voorjaarsnota en Plan van Aanpak (vervolg) De voorzitter heropent de vergadering en heet allen welkom.

5.1 Voorjaarsnota en Plan van Aanpak (vervolg) De voorzitter heropent de vergadering en heet allen welkom. Notulen (vervolg) van de vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op maandag 2 juli 2007 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen,

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 juli 2005 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 juli 2005 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 2005 N 477 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 juli 2005 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter;

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Agenda. Maandag 30 maart 2009, 19.30 uur

Agenda. Maandag 30 maart 2009, 19.30 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Maandag 30 maart 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën op 11 mei 2001.

VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën op 11 mei 2001. VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën op 11 mei 2001. Aanwezig: Mevrouw A.F. Bos (GroenLinks), M. Boumans (VVD), J.C. Gerritsen (PvdA), H. Hemmes (SP), B. Kolk (PvdA, plv.),

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR Vergadering van donderdag 2 oktober 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: Mw. E.A. Groeneweg Dhr. T. Schoenmakers Dhr. B.E.A.

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 mei 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 mei 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 2006 N 334 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 mei 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012

Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012 Aan de leden van de raadscommissie Sociaal RAADSCOMMISSIE SOCIAAL Onderwerp Datum Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012 Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor de vergaderingen van de commissie

Nadere informatie

de heren drs. W.G. Brussaard (VVD) (tot 22.00 uur) en ing. A.J.G. Burger (vanaf 22.00 uur)

de heren drs. W.G. Brussaard (VVD) (tot 22.00 uur) en ing. A.J.G. Burger (vanaf 22.00 uur) Registratienummer: 2009028994 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van Bloemendaal gehouden op dinsdag 1 september 2009 om 20.00 uur in de raadszaal van

Nadere informatie