Schiedam 3 maart 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schiedam 3 maart 2008"

Transcriptie

1 PLAATS DATUM Schiedam 3 maart 2008 AANWEZIG Leden: R.A. Oosthof (voorzitter), A.L. Bel, I. van den Berg, A.R. de Boer, M.G.L. Dingenouts, P.J. Geurtsen, R.J.H. Gilsing, E.M. Gloudi, J. Gouweleeuw, C. de Groot, J. de Haan-Klaassen, S.F. Hamerslag, A. Hekman, H. van der Hoeven, M.J.C. Houtkamp, P.J.P. Liebregts, W.J. Meijboom, A.P. Mostert, H.E. de Ron, E. Schoneveld, J.M.P.M. van Setten, M.X. Stam, A.M. Valk-Rijnbeek, H.W. Verlinde, N. Yerlikaya Akyapi, B.T. de Winter (secretaris); College: W.M. Verver-Aartsen, C.A.C. Daskalakis, Y.J. Haan ONDERWERP Verslag van de vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 3 maart Opening De voorzitter, de heer R. Oosthof opent de vergadering om uur. 02. Vaststellen agenda Op verzoek van de heren Mostert (VVD) en Stam (PvdA) wordt zonodig voor de agendapunten 5 en 6 beperkt extra tijd uitgetrokken. Aldus wordt de agenda vastgesteld. De heer Van Gestel (SOBO) geeft aan te willen inspreken bij agendapunt Nota Alle Schiedammers tellen mee (VR 13/2008) De heer Hamerslag (SP): Akkoord met de aanvullingen op de eerder besproken nota. Jammer dat al niet enkele maanden geleden tot uitvoering kon worden overgegaan. Mevrouw C. de Groot (AOV): Vergeet de ouderen niet. De heer Gloudi (GL): Herkent zich in de nota. Acht het van belang om de groep werklozen, die voor meer dan de helft bestaat uit 45-plussers, betrokken te houden bij de samenleving. Als het terugkeerbeleid van Justitie voor mensen die niet onder de pardonregeling vallen, niet sluitend blijkt, moeten we als gemeente de helpende hand toesteken. Spreker had verwacht dat in de nota wel criteria zouden zijn opgenomen. Sommige mensen kunnen zich ervoor generen om bij een sportvereniging een sportpas aan te vragen. Dat moet ook elders, zoals bij de gemeente, kunnen. De heer Gilsing (PvdA): Blij met de nota. Hij is er sneller dan verwacht, is duidelijker dan de vorige versie, biedt een ruimhartiger toepassing van een aantal maatregelen en een uitbreiding van maatregelen. Vraagt zich af of de ondersteuningsmaatregelen zie hoofdstuk 8 voor huishoudens die langdurig een laag inkomen hebben uitsluitend gelden voor de groep die in aanmerking komt voor de langdurigheidstoeslag, zoals de titel van het hoofdstuk aangeeft. Hoe zit het dan met deze maatregelen in relatie tot de andere huishoudens onder de inkomensgrens? Vindt dat de ambities in hoofdstuk 12 op het bereik van de bijzondere bijstand op een hoger plan moeten. Is benieuwd hoe de resultaten van het armoedebeleid worden gemonitoord. Fractie PvdA vindt goede voorlichting aan zowel de doelgroepen als instellingen die met de doelgroepen te maken hebben van groot belang. De benodigde middelen zouden voor een langere reeks van jaren beschikbaar moeten zijn. Voor het eerste jaar, 2008, zou het budget hoger mogen. Is in maatregel 0 van hoofdstuk 13, de toename van het gebruik bijzondere bijstand, de euro opgenomen voor de extra uitgaven voor medische voorzieningen? Verzoekt de wethouder haast te maken met het overdragen van de WWB aan de SVB.

2 De heer Houtkamp (D66): De vorige nota was goed, deze is beter en toont aan dat het de moeite waard kan zijn als de raad nog eens goed naar een voorstel kijkt. De heer De Ron (fractie De Ron): Aan de stimuleringspremie van euro, bij uitstroom vanuit een uitkeringssituatie naar een baan, zou een vorm van budgetbegeleiding moeten worden geknoopt. Spreker heeft twijfels over de omzetting van leenbijstand naar bijstand om niet bij vervanging van duurzame gebruiksgoederen met name de vervangingsinterval van 5 jaar vindt hij bedenkelijk kort. De heer Hekman (CDA): Sluit aan bij de woorden van de heer Houtkamp. Mist het evaluatiemoment. Mevrouw Geurtsen (VVD): Deelt niet de bewondering van anderen over de wijze waarop hier het gemeenschapsgeld wordt uitgegeven. Er moet meer aandacht worden gegeven aan het resultaatsbereik van dit beleid. De heer Gouweleeuw (Leefbaar Schiedam): Schiedam hanteert al 110% van het sociaal minimum als ondergrens en dat wordt nu in bepaalde gevallen 120%. Vraagt zich af of de Schiedamse fracties bij hun landelijke politieke koepel in den Haag gaan pleiten voor verhoging van het percentage naar Schiedams voorbeeld. De heer Gilsing (PvdA) wijst erop, dat het beleid voor een belangrijk deel door Den Haag wordt betaald. Vindt specifieke aandacht voor gezinnen met kinderen belangrijk. Het is echter niet nodig dat men thuis over een computer beschikt omdat kinderen daar op school gebruik van kunnen maken. De heren Gilsing en Hamerslag wijzen deze stelling bij interruptie van de hand. Spreker wijst op het LISS als goed systeem voor het saneren van huurschulden. De formulierenbrigade doet goed werk. Wethouder Daskalakis reageert: - Voor sommige doelgroepen is de ondergrens bepaald op 120%. - De maatregelen worden ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari Maatschappelijke betrokkenheid voor werklozen van 45 jaar en ouder is erg belangrijk, maar ook in dat kader staat het bereiken van een reguliere baan voorop. - Het college is niet eerstverantwoordelijk voor ondersteuning van mensen die niet onder de pardonregeling vallen maar (nog) niet terug kunnen. Het Rijk is verantwoordelijk voor een zorgvuldig begeleide terugkeer. - Onderzocht wordt hoe men anders dan via een sportvereniging een sportpas kan verkrijgen. - De maatregelen, genoemd in hoofdstuk 8, kunnen ook voor andere doelgroepen worden ingezet. - De vraag om het ambitieniveau t.a.v. het bereik van de bijzondere bijstand op een hoger niveau te brengen, vraagt enig overdenken beantwoording en eventuele tekstaanpassing volgen. - Resultaten armoedebeleid: monitoring wordt voor juli 2008 uitgewerkt. - Het college meent dat voorlichting een structurele zaak is, maar voor het beschikbaar stellen van middelen moeten t.z.t. weer daartoe strekkende besluiten worden genomen. Voor verhoging van het budget kan via de bestuursrapportage de reserve Bijzondere Bijstand worden ingezet. - De euro voor de verwachte extra ziektekosten zitten in maatregel 0 van hoofdstuk De uitbesteding van de WWB aan de Sociale Verzekeringsbank voor 65-plussers moet eerst op voor- en nadelen worden bezien. Er komt een besluit van het college. - Ziet de stimuleringspremie als een vrij besteedbare beloning. - Er komen nog beleidsregels voor de bijstand inzake aankoop van duurzame gebruiksgoederen. - Ten behoeve van de evaluatie wordt er in het derde kwartaal 2008 een 0-meting gedaan; een jaar later volgt de evaluatie. - Het armoedebeleid is bedoeld als structureel beleid. Voor de financiële inzet zijn per raad besluiten nodig. - Voor het voortzetten of stoppen van ondersteuningsmaatregelen is toetsing van de situatie nodig. Daarom is monitoring van belang. 2

3 De heer Gilsing (PvdA): Door gebruik te maken van Haagse geldpotjes zal het wellicht minder nodig zijn om gebruik te maken van de reserve Bijzondere Bijstand. Door het voorgestelde beleid uit te voeren, gericht op activering en tegengaan van sociale uitsluiting, mag worden verwacht dat in 2011 minder mensen een beroep hoeven doen op de sociale bijstand en dus meer mensen boven de armoedegrens leven. Mevrouw Geurtsen (VVD): Een aantal maatregelen betekent feitelijk het overnemen van verantwoordelijkheden. Gemeenschapsgeld wordt voor langere tijd en te ruim geproportioneerd vastgelegd. De gemeente speelt voor Sinterklaas. De heren Hekman (CDA), Gilsing (PvdA) en Hamerslag (SP) delen de visie van de VVD niet. De voorzitter concludeert: B-stuk. Er komt nog een reactie van het college. 04. Conceptbegroting 2008 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (GR OGZ RR) (VR 20/2008) De heer Van Setten (PvdA): Is voor de maatregelen, gericht op alcoholpreventie, een budget van euro niet wat aan de krappe kant? Wordt de uitvoering afhankelijk gesteld van de beschikbaarheid van personeel van de GGD? Over de afname van producten door scholen wordt gecommuniceerd met de ouders hoe? Lijkt afstemming met het Trimbos Instituut ook niet in de rede te liggen? Wordt inzake het preventief gezondheidsonderzoek basisonderwijs ook een relatie gelegd met het sportbeleid? Hoe worden afspraken gemaakt met ketenpartners inzake WMO-gerelateerde persoonsgerichte zorg? De heer De Boer (SP): De GGD RR staat op grote afstand. De raad heeft nauwelijks inbreng. Mevrouw Geurtsen (VVD): Er is al eerder gesproken over te kiezen pakketten. Wat vinden de scholen van het aanbod. Wat bereiken we ermee? Wethouder Daskalakis reageert: - Op de vraag betreffende de communicatie richting ouders zal schriftelijk worden gereageerd. - Op de vragen rond de alcoholpreventie zal eveneens schriftelijk worden gereageerd. - De nieuwe plusproducten komen op 10 maart aan de orde in het overleg tussen de schoolbesturen en gemeentebestuur. Dit zal leiden tot afspraken. - De sport heeft een rol in het preventief gezondheidsonderzoek. - De mate waarin de gemeente regie voert inzake de zorg en maatschappelijke dienstverlening wordt schriftelijk uiteengezet. - De vraag wat scholen vinden van de pakketten wordt meegenomen in het bestuurlijk overleg. De voorzitter concludeert: B-stuk. Er komt nog een reactie van het college. 05. Overbewoning en huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten (VR 12/2008) De heer Van Gestel (SOBO) spreekt in. Het fenomeen overbewoning en andere vormen van overlast door Midden- en Oosteuropese werknemers neemt in Schiedam hand over hand toe. De officiële schattingen gaan uit van tot personen, maar het SOBO schat het aantal MOE-werknemers op circa Als het beleid ingaande 1 april effectief wordt, wat wordt dan gedaan met de situatie die tot dan is ontstaan? De heer Mostert (VVD): Stemt in met het raadsstuk. Mensen kiezen vrij voor hun eigen woonsituatie en dat zal in dit geval de goedkopere soorten betreffen. De toepassing van de hardheidsclausule op andere groepen dan tijdelijke arbeidsmigranten zie pagina 16 zou ook in het raadsstuk moeten zijn opgenomen. Verder zou de gemeente kunnen overwegen om zelf actief te zijn in het beschikbaar stellen cq aanwijzen van woonaccommodatie, zoals leegstaande kantoorruimte. Niet door zelf te verhuren, maar door eigenaars van dergelijke accommodaties daartoe aan te sporen. 3

4 De heer Meijboom (CDA): Wanneer en op welke wijze denkt het college invulling te geven aan het genoemde flankerende beleid? Bieden de resultaten van de Polen-top in Rotterdam enig soelaas? De suggestie betreffende alternatieve huisvesting is prima: snel uitvoeren. De heer Gouweleeuw (Leefbaar Schiedam): Blij met notitie. De heer De Ron (fractie De Ron): Kan de tijdsduur van de onttrekkingsvergunning zie artikel 7 in plaats van voor 3 ook voor 1 jaar worden bepaald? De heer Stam (PvdA): Het onderwerp kent een deugdelijk voorbereidingstraject. Over het voorgenomen beleid moeten naast de kamerverhuurders en de werknemers ook werkgevers en bewoners van wooncomplexen worden geïnformeerd. Met name bij gezinshereniging zal aandacht moeten worden gegeven aan onderwijs, onder meer van belang voor de ontwikkeling van taalvaardigheid. Als het gaat om de sociale component van het flankerend beleid zie pagina 14 moet aandacht worden besteed aan de sociaal-economische positie van de MOE-werknemers. Spreker plaatst vraagtekens bij de toepassing van de indicatorscore overbewoning van >2,5. Ook bij een lagere score kan verdere kamerverhuur onwenselijk zijn. Het gaat om de wijken 31 tot en met 35. In Vlissingen wordt als regel gehanteerd dat tussen twee verhuurbedrijven altijd tenminste één normale woning moet staan. De gelden in de pot Oost voor elkaar moeten alleen voor Oost bestemd worden. Het college denkt daar blijkbaar anders over. Hoeveel geld van Oost wordt elders ingezet? De heer Gloudi (GL): Vraagt of een vergunning aan het pand of aan de aanvrager wordt gehangen. Komen huurders ook voor een vergunning in aanmerking? De heer Hamerslag (SP): Uitzendbureau s ronselen mensen en bieden werk en logies. Worden die bureau s ook aangepakt? Veel MOE-werknemers werken buiten de gemeente Schiedam wordt ten onrechte met de huisvestingsproblemen opgezadeld. Wethouder Haan reageert: - Het voorstel betreft primair de onttrekkingsvergunning en de uitvoering daarvan. De overige genoemde punten zijn zeker belangrijk maar op dit moment geen onderwerp van besluitvorming. - Van belang is brandpreventie, met name in combinatie met langdurig verblijf. Naast de onttrekkingsvergunning geldt het regime van de gebruiksvergunning. - Bouwkundige eisen gelden voor alle woningen. - De gebruiksvergunningplicht geldt niet alleen voor alles dat na 1 april wordt aangevraagd, maar gaat ook gelden voor de bestaande situatie. - Het is nog maar de vraag in hoeverre er sprake is van vrije keuze en van goedkope huisvesting. - We gaan met het bedrijfsleven praten, zoals Woonplus, uitzendbureaus, etcetera. - Over het flankerend beleid komt er nog informatie van het college naar de raad. - De suggestie om te praten met de regiogemeenten wordt al ingevuld. - De Polen-top heeft niets opgeleverd. - Een onttrekkingsvergunning kan ook voor 1 jaar worden verleend. - Informatieverstrekking moet inderdaad breder, zoals gesuggereerd. Daarbij kan men ook de informatiedragers betrekken: website, gemeentepagina, mogelijk zelfs een loket. - Naar het voorbeeld van Vlissingen zal worden gekeken. - Het budget Oost voor elkaar is nodig voor dekking van Voor extra dekkingsmiddelen is de Voorjaarsnota de aangewezen bron. De inzet in 2008 gebeurt met name in Oost. - Wijken 31 t/m 35 in West komen niet aan de score van 2,5 dat zou een reden zijn om extra kamerverhuur ruimte te geven. Er gelden echter ook andere criteria, er zijn bijvoorbeeld al veel kamerverhuurbedrijven. - Anti-kraak (suggestie GL) is ook het overdenken waard. - Een vergunning wordt op naam van de aanvrager gesteld. Als de aanvrager vertrekt, is de vergunning ook weg. Een huurder kan een vergunning aanvragen, maar moet akkoord hebben van de huiseigenaar. 4

5 De voorzitter concludeert: B-stuk 06. Begrotingen 2007 en jaarrekeningen 2006 stichtingen Openbaar Voortgezet Onderwijs en Openbaar Primair Onderwijs (VR 19/2008) De heer Mostert (VVD): Het voorstel had een hamerstuk moeten zijn. De begrotingen en jaarrekeningen worden echter zo laat voorgelegd dat de conclusie moet worden getrokken dat in feite geen toezicht op het openbaar onderwijs heeft plaatsgevonden. Hierover worden ook opmerkingen gemaakt in de managementletter. Mevrouw De Haan (PvdA): Onderschrijft deze conclusie. Schiedam maakt haar rol als regiegemeente niet waar in de verzelfstandiging van het onderwijs. De heer Hekman (CDA): Deze stukken komen anderhalf jaar te laat. Het is de hoogste tijd voor een stevig signaal naar de schoolbesturen, dat dit onacceptabel is. Waar is de begroting 2008, de rekening 2007? We moeten afspraken maken voor de begroting Mevrouw C. de Groot (AOV): Dit soort zaken mag niet meer voor komen. De heer Hamerslag (SP): Eens met de woorden van dhr. Hekman. Wethouder Daskalakis reageert: - De opmerkingen van de fracties zijn helder. - Er is een gesprek geweest met het bestuur Openbaar Onderwijs. Zij kan enig begrip opbrengen voor de situatie. Er zijn twee nieuwe stichtingen en een nieuw financieringssysteem voor het basisonderwijs. Dat kost veel tijd en gewenning. Er wordt verder gepraat met het bestuur. De begroting 2008 is inmiddels ontvangen en staat op de lijst van mededelingen en ingekomen stukken. Een voorstel wordt voor de volgende cyclus aangeboden. Voor de begroting 2009 worden keiharde afspraken gemaakt. De heer Mostert (VVD): Essentie van de zaak is dat de gemeente geen toezicht houdt. De wettelijk voorgeschreven rol is niet ingevuld. Dat de wethouder begrip zegt te hebben voor de situatie is hier niet aan de orde. Wethouder Daskalakis: De zaak is ernstig, dat wordt niet ontkend. Mevrouw De Haan (PvdA): Als de gemeente hier de regierol al laat liggen, vreest zij voor problemen bij andere verzelfstandigingssituaties. De voorzitter concludeert: B-stuk. 07. Jaarplannen Politie 2008 (VR 16/2008) De heer Stam (PvdA): Het wordt steeds meer gemeengoed dat voorafgaand aan de commissie het vraag- en antwoordspel wordt gespeeld en dat in de commissie de zaak nog eens wordt voorgelezen. Het debat lijkt zo verloren te gaan. De voorzitter zal deze constatering aan de agendacommissie voorleggen. Mevrouw Liebregts (PvdA): De fractie heeft vragen gesteld, waarvan de beantwoording zojuist is ontvangen. Kan daar nog niet op reageren. De heer Gloudi (GL): Vindt het districtsjaarplan moeilijk leesbaar, vooral door het gebruik van jargon. Cijfers zijn niet duidelijk en lijken elkaar zelfs tegen te spreken. De heer Houtkamp (D66): Vindt het geen helder stuk. De gepresenteerde gegevens en doelen worden niet onderbouwd of anderszins op haalbaarheid getoetst. Hoe realistisch is de daling van het aantal jeugddelicten van 570 naar 500? Komen de aangegeven activiteiten bovenop de reguliere taakinvulling? Mevrouw C. de Groot (AOV): Vorig jaar heeft het AOV expliciete aandacht gevraagd voor geweld tegen ouderen. Dat vindt zij in dit plan niet terug, terwijl het wel was toegezegd. De heer Hamerslag (SP): Is benieuwd wat het formuleren van locale prioriteiten voor gevolgen heeft voor de capaciteit van de politie. 5

6 De heer Mostert (VVD): Het districtsplan is een helder en smart opgesteld jaarplan. Over cijfers kun je lang praten, maar het stuk spreekt wel voor zichzelf. Het had hier en daar duidelijker gekund. Burgemeester Verver reageert: - De stukken zijn aangeleverd door het regionaal en districtelijk college. - Binnenkort komt het Veiligheidsplan. - Het districtsjaarplan is gericht op uitvoering, met aandacht voor locale accenten. - Het districtsjaarplan wordt ter informatie aangereikt met het verzoek om het gevoelen erover uit te spreken. - Gestreefd zal worden naar het bezigen van minder vakjargon. - Aangiftecijfers en prestatieafspraken zijn afgeleid van afspraken met de minister. Dat veroorzaakt soms een spanningsveld, zoals tussen het streven naar het verhogen van de aangiftebereidheid en het vergroten van de veiligheid. - Geweld tegen ouderen is beslist een serieuze zaak. Huiselijk geweld tegen ouderen wordt geregistreerd, al wordt het onderwerp in het jaarplan niet uitgewerkt. - Het stellen van prioriteiten moeten we regionaal bepalen. - De raadsleden hebben bij de stukken wel het districtsjaarplan ontvangen maar niet het korpsjaarplan. Blijkbaar is er behoefte ook dat te ontvangen daar wordt voor gezorgd. - De antwoorden op de vragen van mevrouw Liebregts zijn klaar en worden via de griffie verspreid. Vervolgens vindt een discussie plaats over de status van de jaarplannen als raadsstukken. Het raadsvoorstel luidt Voor kennisgeving aan te nemen, wat de vraag opwerpt in welke mate behoefte bestaat om inhoudelijk op de plannen in te gaan. Besloten wordt om de beide jaarplannen te agenderen voor de volgende commissievergadering. De consequentie is dat het voorstel nu van de raadsagenda wordt afgevoerd. 08. Brandbeveiligingsverordening Schiedam 2008 (VR 21/2008) De heer Dingenouts (PvdA): De gestelde vragen zijn beantwoord. Op het tweede antwoord wil spreker bij gelegenheid nog nader ingaan. Voor dit moment kan hij instemmen met het voorstel. De conclusie van de heer Dingenouts wordt door de commissie gedeeld. De voorzitter concludeert: A-stuk. 09. Verslag Het commissieverslag van 21 januari 2008 wordt vastgesteld. 10. Mededelingen en ingekomen stukken De voorzitter concludeert: voor kennisgeving aangenomen. 11. Informatie vanuit het college Geen. 12. Rondvraag commissieleden De heer Mostert (VVD): Het contract met de directeur van de DSR is voortijdig beëindigd. De fractie VVD vraagt zich af of en welke invloed dat heeft op de sport. Er liggen allerlei zaken en problemen die moeten worden opgepakt cq afgewikkeld. Worden problemen nu versneld opgelost? De heer Verlinde (PvdA): Maakt de sport zich terecht zorgen over de ontstane situatie? De heer Houtkamp (D66): Door de Schiedamse sportwereld wordt ongenoegen geuit. Men spreekt over een vertrouwensbreuk met het gemeentebestuur. Hoe gaat de wethouder heel maken wat stuk is gegaan? 6

7 Wethouder Daskalakis reageert: - Blij met de gelegenheid om in te gaan op de onrust in de sportwereld. - De directeur DSR is opgevolgd door een interim hoofd Sport en Recreatie. - Via de media en gesprekken met het DB van de Sportraad is kennis genomen van onrust. - Er zijn geen vertragingen in de activiteiten. De beleidsnota sport wordt ontwikkeld. Er liggen uitdagingen en knelpunten, die voortvarend worden aangepakt. - Er is geen sprake van een vertrouwensbreuk. - Er komt een gesprek tussen gemeente en sportraad. De heer Dingenouts (PvdA): Wil zicht hebben op de planning voor het gebruiksgereed maken van het kunstgrasveld op het sportpark Kethel. Wethouder Daskalakis antwoordt dat het offertetraject in gang is gezet. Het veld moet klaar zijn bij aanvang van het sportseizoen Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om uur de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur van 7 april de voorzitter, de secretaris, 7

ONDERWERP Verslag vergadering commissie Samenleving en Bestuur d.d. 19 maart 2007

ONDERWERP Verslag vergadering commissie Samenleving en Bestuur d.d. 19 maart 2007 gemeente Schiedam verslag Schiedam 19 maart 2007 AANWEZIG Leden: R.A. Oosthof (voorzitter), A.R. de Boer, M.G.L. Dingenouts, R.L. Dries, PJ. Geurtsen, R.J.H. Gilsing, E.M. Gloudi, J. Gouweleeuw, C. de

Nadere informatie

Schiedam 29 januari 2009

Schiedam 29 januari 2009 PLAATS DATUM Schiedam 29 januari 2009 AANWEZIG W.M. Verver-Aartsen (voorzitter), A.R. de Boer, W. Boon, I.A.W.M. Coenradie-Maris, M.G.L. Dingenouts, P.J. Geurtsen (tot en met agendapunt 12), R.J.H. Gilsing,

Nadere informatie

Schiedam 25 september I.A.W.M. Coenradie-Maris, H.C.F. Hagen, E.R.M. van t Zelfde,

Schiedam 25 september I.A.W.M. Coenradie-Maris, H.C.F. Hagen, E.R.M. van t Zelfde, PLAATS DATUM Schiedam 25 september 2008 AANWEZIG W.M. Verver-Aartsen (voorzitter), A.R. de Boer, W. Boon, M.G.L. Dingenouts, P.J. Geurtsen, R.J.H. Gilsing, E.M. Gloudi, J. Gouweleeuw, C. de Groot, H.J.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Schiedam 25 mei 2009. Concept-verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 25 mei 2009

Schiedam 25 mei 2009. Concept-verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 25 mei 2009 PLAATS DATUM Schiedam 25 mei 2009 AANWEZIG Leden: H. van der Hoeven (voorzitter), A.L. Bel (fractie De Ron), I. van den Berg (VVD), A.R. de Boer (SP), W. Boon (SP), I.A.W.M. Coenradie (SP), M.G.L. Dingenouts

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen gemeente Eindhouen Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer o6.rz8q8.ooz Inboeknummer o6bstoargo Beslisdatum B&W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysq OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over

Nadere informatie

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 27 mei 2008 Agendapunt: 4 Reg.nr: WEBU/2008/4371 R.T.G. AAN DE RAAD Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008-1, begroting 2009 en beleidsplan 2008-2009

Nadere informatie

08UIT07661 010-2191112

08UIT07661 010-2191112 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Datum en plaats: Woensdag 8 februari 2006 om 20.00 uur, Stadhuis Burgerzaal Aanwezigen: Commissieleden: R.S. Zwart (PvdA), J.B.A.M. van Xanten (VVD),

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Raadsvoorstel *17.I001783* 17.I Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel *17.I001783* 17.I Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Kredietaanvraag Verbeterplan Voorste Heistraat/Heikant Aanleiding

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Concept verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer d.d. 22 maart 2010

Concept verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer d.d. 22 maart 2010 PLAATS DATUM Schiedam 22 maart 2010 22 maart 2010 Aanwezig: H. Hofland (voorzitter), G. de Bel (Leefbaar Schiedam/Schiedam Actief), I.A.W.M. Coenradie- Maris (PS), H.L. Dekker (AOV), I. van der Donk-Urbánková

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG).

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG). Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen Datum: 5 oktober 2016 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 116279 Datum : 3 februari 2015 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , ,

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , , 1 B&W-vergadering van 31 januari 2017 Zaaknummer : 1404532 Aanwezig : burgemeester de heer J. Nieuwenburg wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer S.R. Bashara secretaris

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening)

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening) Concernstaf Raadsnummer O6.RZ85O.OOI Inboeknummer o6bstoarbs Beslisdatum B5MT a4 oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Situatie voor 1 januari 2009

Situatie voor 1 januari 2009 De raad van de gemeente Terneuzen contactpersoon : J.J. Hoste verzonden : Terneuzen, 8 maart 2010 Betreft: evaluatie langdurigheidstoeslag Geachte Raad, Met ingang van 1 januari 2009 is de Verordening

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Bautz Verver Baeten Verver Baeten

Bautz Verver Baeten Verver Baeten PLAATS DATUM Schiedam 14 september 2009 AANWEZIG Leden: H. van der Hoeven (voorzitter), H.F. Bautz (D66), A.L. Bel (Leefbaar Schiedam/Fractie De Ron), I. van den Berg (VVD), A.R. de Boer (SP), W. Boon

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen.

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2009 Nummer raadsnota: Onderwerp: Verordening langdurigheidstoeslag Portefeuillehouder: Bode Bijlagen: 1. Verordening Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening

Nadere informatie

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg.

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg. Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 september 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en spreekt

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen

Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Initiatiefvoorstel Beperking en spreiding van overlast als gevolg van commerciële kamerverhuurpanden en logiesgebouwen Juni 2009 Partij van de Arbeid Lelystad www.lelystad.pvda.nl Emiel van der Herberg

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 12 april 2012

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 12 april 2012 Verslaglegging: Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 12 april 2012 mw. H. Hafkamp raadsgriffier aanwezige raadsleden aanwezige collegeleden dhr. A.M. Kooiman mw. D. Bakker

Nadere informatie

2) Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 14 juni 2012 Dit verslag wordt conform vastgesteld.

2) Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 14 juni 2012 Dit verslag wordt conform vastgesteld. Verslag raadscommissie Datum: 13 september 2012 Tijd: 20.00 uur Plaats: raadszaal 1) Opening en vaststellen agenda Dhr. van de Burgt opent de vergadering. Hij geeft aan dat de door de raad benoemde commissievoorzitter,

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 No. 11858-1 Emmeloord, 31 juli 2012. Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 Voorgenomen besluit De verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie