127e Congres KNWU 11 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "127e Congres KNWU 11 november 2014"

Transcriptie

1 127e Congres KNWU 11 november

2 2

3 AGENDA 3

4 4

5 Agenda 127 e Congres Het Congres wordt gehouden op dinsdag 11 november 2014, aanvang uur, in het Huis van de Sport, Wattbaan te Nieuwegein. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Presentatie sportieve hoogtepunten Notulen van het Congres van 15 april Ingekomen Stukken 6. BMX structuur 7. Rapportage Begeleidings- en Adviescommissie Anti Doping Aanpak 8. Begroting en tarieven Rondvraag 10. Sluiting Tot het Congres hebben toegang: - stemgerechtigde leden; - adviserende leden. Het aantal stemgerechtigde leden bedraagt 35, te weten: a. zestien afgevaardigden uit de districten; b. vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor wedstrijdorganisatoren; c. vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor sponsorgroeperingen; d. vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor topsporters; e. zes afgevaardigden uit de BMX afdelingen; f. één afgevaardigde uit het kunstwielrijden. Adviserende leden van het Congres zijn: a. Hoofdbestuursleden; b. Ereleden en leden van verdienste van de KNWU; c. de directeur van de KNWU; d. zij, die als zodanig door de voorzitter zijn toegelaten. Congresleden kunnen aan de beraadslagingen en de stemmingen deelnemen, mits zij het presentieregister hebben getekend. De adviserende leden hebben geen stemrecht, doch wel spreekrecht. Punten voor de rondvraag dienen uiterlijk één week voor het Congres ingeleverd te worden bij het Uniebureau. 5

6 6

7 Agendapunt 4 Notulen van het Congres van 15 april

8 8

9 Congres 15 april 2014 Aanwezig: 25 stemgerechtigde leden, te weten: Districten Noord - Dhr. G. Heeringa Oost - Dhr. F. Ebink - Dhr. S. Markerink Midden - Dhr. H. Martens - Dhr. J. van Zanten Noord-Holland - Dhr. J. de Leeuw - Dhr. T. Peijnenborg Zuid-Holland - Dhr. P. van Heijningen - Dhr. B. Hiep Zuid-West - Dhr. M. Jongenelen - Dhr. R. Lambregts Limburg - Dhr. J. Teheux - Dhr. A. Vermeeren Afdelingen Fietscross Noord-Oost - Mw. A. Dijk-Heijenk - Mw. N. Massop West - Dhr. A.C.J. Jansen - Mw. Y. Plaisant van der Wal Belangenvereniging voor wedstrijdorganisaties V.O.W. Dhr. B. Braber Mw. F. van Issum Dhr. J. Klokkemeijer Dhr. C. Vermeulen Belangenvereniging voor topsporters V.V.B.W. Dhr. B. Traksel Dhr. G. Vixseboxse Dhr. B. Walrave Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen Vereniging Wielersport Werkgevers & Sponsors Afgemeld Kunstfietsen KWV de Heidebloem Mw. P. Konings Hoofdbestuur (niet stemgerechtigd): Mw. S. Capello Dhr. A.M. Cremers Dhr. J. Jongsma Dhr. S. Meijn Dhr. F. van Veenendaal Dhr. M.J.G. Wintels, voorzitter Dhr. H.J. Kloosterhuis, algemeen directeur Financiële Commissie (niet stemgerechtigd): Dhr. J. van der Schuit 9

10 Ook aanwezig: - 8 medewerkers van het Uniebureau - 6 gasten/genodigden, waaronder 3 vertegenwoordigers van sporttakcommissies - 1 vertegenwoordiger van de pers 1. Opening De heer Wintels opent de bijeenkomst en heet allen welkom in ons eigen Huis van de Sport te Nieuwegein. 3. Presentatie WK BMX Rotterdam 2014 Eric Kersten van The Organizing Connection stelt zichzelf kort voor en licht in een korte presentatie toe hoe de organisatie van het WK BMX, dat op 23 t/m 27 juli 2014 in Rotterdam wordt gehouden, tot stand is gekomen en wat de organisatie met zich meebrengt, zie bijlage 1. De heer Wintels bedankt de heer Kersten voor zijn bezoek en wenst de organisatie veel succes. 2. Mededelingen De heer Wintels deelt mee dat een following up heeft plaats gevonden met de voorzitters over de antidoping aanpak, dit komt later in het Congres aan de orde. Daarnaast is met de VVBW gesproken om gezamenlijk op te treden, eventueel via een profsectie, om de belangen van de ploegen, organisatoren en renners te behartigen. De heer Wintels heeft de vraag van de UCI om zitting te nemen in de Ethische Commissie geaccepteerd. De heer Wintels verontschuldigt Richard Plugge vanwege de perspresentatie van Robert Gesink. Tevens is Hoofdbestuurslid Albert Arp verhinderd. 4a. Notulen van de vergadering van 3 december 2013 De heer Wintels stelt de notulen redactioneel en naar aanleiding van tegelijkertijd aan de orde, voor zover niet terugkerend op de agenda. De heer Heeringa merkt op dat op pagina 15 staat dat de heer De Leeuw namens district Noord spreekt, maar dit moet uiteraard Noord-Holland zijn. Dit wordt aangepast. De heer Jansen komt terug op het actiepunt: beoordelen en communiceren aanvragen extra afdrachten afdelingen en districten. Dit is volgens hem nog niet gebeurd. De heer Jongsma geeft aan dat over de toekenning van de extra afdrachten is gesproken en dat is aangegeven dat Thorwald Veneberg en Henk van Beusekom de plannen voortaan beoordelen. Rob de Lelij vult aan dat de gevraagde afdrachten voor consulactiviteiten niet zijn toegekend en dat er is toegezegd voor 2015 tijdig met de penningmeesters om de tafel te gaan voor de richtlijnen. De heer Heeringa beaamt de mededeling dat de districten vooraf zullen worden geïnformeerd over de criteria voor de aanvragen van De notulen worden op de kleine correctie na ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist. 4b. Notulen extra voorzittersoverleg van 3 februari 2014 De notulen van deze vergadering als vervolg op het onderwerp antidoping uit het Najaarscongres worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Begeleidings- en Adviescommissie Anti Doping Aanpak De heer De Leeuw geeft namens de begeleidingscommissie de stand van zaken, zie bijlage 2. Hij is heel blij met de ondersteuning van Kennedy van der Laan. Er worden geen verdere vragen gesteld door de Congresleden. De heer Wintels spreekt zijn waardering uit naar de heer De Leeuw en de rest van de commissie voor het nemen van het initiatief van het extra voorzittersoverleg en het instellen van de commissie en hij geeft aan dat hij vertrouwen heeft in de uitwerking. Hij vermeldt ook dat een vertegenwoordiger van de internationale dopingcommissie met een aantal medewerkers de KNWU heeft bezocht om van onze bevindingen te leren. 10

11 Tevens heeft het Hoofdbestuur in een gesprek met de heren Plugge (Belkin) en Spekenbrink (Giant- Shimano) de internationale dopingaanpak besproken. 6. Ingekomen Stukken Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen op het Uniebureau. 7. Jaarverslag 2013 De Congresleden hebben geen aanvullingen of opmerkingen over het jaarverslag. De heer Wintels complimenteert de samenstellers met dit foutloze jaarverslag. Het jaarverslag 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. 8. Financiën: Jaarrekening 2013 De heer Jongsma geeft een toelichting op de jaarrekening aan de hand van sheets, zie bijlage 3. Ondanks de positieve jaarrekening 2013, spreekt hij zijn zorg uit voor de toekomst, de sport komt in zwaar weer en hier moeten we rekening mee houden. De heer Klokkemeijer vraagt of de plannen worden bijgesteld nu de afdracht van NOC*NSF lager is. De heer Jongsma antwoordt dat de plannen uiteraard worden bijgesteld; als er minder geld is, kan er minder worden uitgegeven. De begroting 2015 wordt in het najaar 2014 gemaakt en is afhankelijk van sponsorbijdragen en subsidies. De exacte bedragen voor volgend jaar zijn nog niet bekend, maar het overschot van 2013 voor topsport is hard nodig. De heer Peijnenborg verwijst naar het nieuws dat de Postcodeloterij minder geld aan goede doelen gaat schenken en kan zich voorstellen dat ook Lotto dit gaat doen. De heer Jongsma geeft aan dat dit met elkaar te maken heeft, maar heeft hier nu geen antwoord op. De komende tijd gaat hier veel over gesproken worden. De heer Jansen informeert of rekening is gehouden met grote onkosten voor nieuwe computers voor het Uniebureau, omdat ze bijna zijn afgeschreven. De heer Jongsma reageert dat continue nieuwe uitgaven nodig zijn voor software en dat geen grote onverwachte dingen te verwachten zijn. De heer Jansen heeft moeite met de opsomming op pagina s 86 en 88. De heer Jongsma licht toe dat tot en met pagina 87 de officiële jaarrekening is zoals deze wordt gedeponeerd bij en gecontroleerd door de accountant. Vanaf pagina 88 is de functionele indeling zoals wordt besproken met het Congres. Dat is een verdere toelichting om het begrijpelijk te maken. De heer Jansen heeft het idee dat de bedragen niet overeen komen, maar dit wordt los van de vergadering met hem besproken. De heer Jongsma geeft aan dat in de begroting 2014 nog een probleem is met de financiering van de dopingproblematiek. Het voorstel van het Hoofdbestuur is om het overschot uit 2013 door de meevaller van de belasting hiervoor te bestemmen in plaats van de algemene bestemming. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd en het Hoofdbestuur gaat er vanuit dat de commissie zal kijken naar de financiering voor 2015 en Dit voorstel wordt in dank aanvaard. Rapportage Financiële Commissie De heer Van der Schuit spreekt namens de Financiële Commissie en verontschuldigt de andere leden. Hij geeft een positief advies op basis van de gesprekken die hebben plaatsgevonden met de penningmeester, zijn beoogde opvolger, directeur, accountants, manager boekhouding en de financiële commissie. De controle van de accountant is heel uitvoerig en worden door de financiële commissie dan ook niet overnieuw gedaan. De bevindingen worden met de voorgaande mensen besproken en toegelicht, zoals zojuist ook verwoord door de heer Jongsma. Voor de komende jaren moet er inderdaad goed gekeken worden naar de risico s. De heer Van der Schuit bedankt de penningmeester, de voorzitter en in het bijzonder Rob de Lelij voor al het werk en de goede samenwerking. Vervolgens gaat hij over tot het officiële gedeelte en adviseert het Congres de jaarrekening goed te keuren, hetgeen unaniem wordt overgenomen. 9. Verkiezing Financiële Commissie Aftredend en herkiesbaar Harm Verhagen Het Congres gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Verhagen. 11

12 10. Aftreden penningmeester Jan Jongsma De heer Wintels richt het woord tot de heer Jongsma en bedankt hem voor de prettige samenwerking en benoemt zijn werkzaamheden voor de (wieler)sport: Van 1993 tot 1999 in het Hoofdbestuur als portefeuillehouder PR en Communicatie; Van 2004 tot 2014 in het Hoofdbestuur als penningmeester; Van 2004 tot 2014 penningmeester van de Stichting Steunfonds; Sinds 2007 lid van de Financiële Commissie van NOC*NSF; Sinds 2009 auditor van de UEC; Sinds 2013 tot nu voorzitter van de Stichting KNWU Development Team. De heer Jongsma wordt door het Hoofdbestuur onderscheiden met het Gouden Wiel. De heer Jongsma maakt van de gelegenheid gebruik om met name het Hoofdbestuur, de Financiële Commissie en het Uniebureau te bedanken voor de zeer plezierige samenwerking. De heer Jongsma zal zijn termijn in de Financiële Commissie van NOC*NSF en bij de UEC volmaken. Benoemen lid Hoofdbestuur Albert Arp als nieuwe penningmeester De heer Wintels stelt voor Albert Arp te benoemen als opvolgend penningmeester. Dit wordt door het Congres goedgekeurd. 11. Update topsport Thorwald geeft een update over de topsport en met name over de RTC s en NTC s, zie bijlage 4. De heer Lambregts merkt op dat in de planning een foutje staat: Zuid-West moet Zuid-Oost zijn, (in de bijlage is dit reeds aangepast). 12. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 13. Sluiting De heer Wintels sluit het Congres om uur, bedankt een ieder voor zijn/haar komst en nodigt uit voor een afsluitende borrel waar afscheid genomen kan worden van Jan Jongsma. Besluitenlijst: - De notulen van het Congres van 3 december 2013 worden met een kleine correctie vastgesteld. - De notulen van het extra Voorzittersoverleg van 3 februari 2014 worden ongewijzigd vastgesteld. - Het jaarverslag 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. - Het overschot uit 2013 door de meevaller van de belasting wordt bestemd voor de financiering van de dopingproblematiek in plaats van voor de algemene bestemming. - De jaarrekening 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. - De heer Harm Verhagen wordt herbenoemd als lid van de Financiële Commissie. - De heer Jan Jongsma wordt onderscheiden met een Gouden Wiel. - De heer Albert Arp wordt benoemd als penningmeester van het Hoofdbestuur. 12

13 Agendapunt 5 Ingekomen Stukken Ingekomen stukken kunnen door Congresleden uiterlijk maandag 3 november 2014 schriftelijk bij het Uniebureau worden ingediend via 13

14 14

15 Agendapunt 6 BMX structuur Toelichting door Natascha Massop tijdens Congres. 15

16 16

17 Agendapunt 7 Rapportage Begeleidings- en Adviescommissie Anti Doping Aanpak Toelichting van de commissie wordt later separaat nagezonden. 17

18 18

19 Agendapunt 8 Begroting en tarieven

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

Congres 19 april Aanwezig: 25 stemgerechtigde leden, te weten:

Congres 19 april Aanwezig: 25 stemgerechtigde leden, te weten: Congres 19 april 2016 Aanwezig: 25 stemgerechtigde leden, te weten: Districten Noord - Dhr. R. Bartol - Dhr. I. van Tintelen Oost - Dhr. B. Nijland Midden - Dhr. W. Kroon Noord-Holland - Dhr. J. Borsjes

Nadere informatie

Het Congres wordt gehouden op dinsdag 15 april 2014, aanvang 19.00 uur, in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49 te Nieuwegein.

Het Congres wordt gehouden op dinsdag 15 april 2014, aanvang 19.00 uur, in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49 te Nieuwegein. 126e Congres KNWU 15 april 2014 1 2 AGENDA 3 4 Agenda 126e Congres Het Congres wordt gehouden op dinsdag 15 april 2014, aanvang 19.00 uur, in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49 te Nieuwegein. Agenda

Nadere informatie

Congres 17 november 2015. Aanwezig: 29 stemgerechtigde leden, te weten:

Congres 17 november 2015. Aanwezig: 29 stemgerechtigde leden, te weten: Congres 17 november 2015 Aanwezig: 29 stemgerechtigde leden, te weten: Districten Noord - Dhr. R. Bartol - Dhr. I. van Tintelen Oost - Dhr. S. Markerink - Dhr. B. Nijland Midden - Dhr. W. Kroon - Dhr.

Nadere informatie

Congres 21 april 2015. Aanwezig: 28 stemgerechtigde leden, te weten:

Congres 21 april 2015. Aanwezig: 28 stemgerechtigde leden, te weten: Congres 21 april 2015 Aanwezig: 28 stemgerechtigde leden, te weten: Districten Noord - Dhr. R. Bartol - Dhr. I. van Tintelen Oost - Dhr. B. Nijland - Dhr. G. Reimert Midden - Dhr. W. Kroon - Dhr. J. van

Nadere informatie

6 personen van verenigingen 14 personen van comités, stichtingen, organisatoren 7 juryleden 4 leden Uniebureau

6 personen van verenigingen 14 personen van comités, stichtingen, organisatoren 7 juryleden 4 leden Uniebureau KNWU District Limburg Concept notulen voorjaarsvergadering 27 maart 2014 Aanwezig: John Teheux, secretaris, vice voorzitter Senden, penningmeester Wim van Duivenbode, consul Henry Veltrop, bestuurslid

Nadere informatie

Financiële Commissie Voorzitter David Voetelink Najaar 2007 * Lid Jolon van der Schuit Voorjaar 2013 * Lid Harm Verhagen Voorjaar 2010 *

Financiële Commissie Voorzitter David Voetelink Najaar 2007 * Lid Jolon van der Schuit Voorjaar 2013 * Lid Harm Verhagen Voorjaar 2010 * Hoofdbestuur Voorzitter Marcel Wintels Topsport, Int. beleid 2006 * Juridische Zaken/Secretaris Saskia Capello Baan, Mtb, Sportieve Fietser, Int. beleid 2010 Penningmeester Albert Arp Baan, Sportieve Fietser

Nadere informatie

Financiële Commissie Voorzitter Jolon van der Schuit Voorjaar 2013 * Lid Hennie Beijer Voorjaar 2016 * Lid Harm Verhagen Voorjaar 2010 *

Financiële Commissie Voorzitter Jolon van der Schuit Voorjaar 2013 * Lid Hennie Beijer Voorjaar 2016 * Lid Harm Verhagen Voorjaar 2010 * Hoofdbestuur Voorzitter Marcel Wintels Topsport, Int. beleid 2006 X Juridische Zaken/Secretaris Saskia Capello Baan, Mtb, Sportieve Fietser, Int. beleid 2010 Penningmeester Albert Arp Baan, Sportieve Fietser

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. ALV 2014-03 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 16 juni 2014 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Rotterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 97 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer 1. Opening

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Het Congres wordt gehouden op dinsdag 21 april 2015, aanvang 19.00 uur, in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49 te Nieuwegein.

Het Congres wordt gehouden op dinsdag 21 april 2015, aanvang 19.00 uur, in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49 te Nieuwegein. 128e Congres KNWU 21 april 2015 2/78 AGENDA 3/78 4/78 Agenda 128e Congres Het Congres wordt gehouden op dinsdag 21 april 2015, aanvang 19.00 uur, in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49 te Nieuwegein.

Nadere informatie

Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg

Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg Rapportage Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg Aanwezig: De verenigingen: Arnemuiden, De Meeuwen, FC Dauwendaele,

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013 Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III Dordrecht, 08 mei 2013 Onderwerp : uitnodiging algemene ledenvergadering Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015

NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015 NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015 Locatie: Aanvang: Papendal 10.30 uur 1. INFORMEREN 1.a. Opening De directeur van de NTFU heet iedereen van harte welkom. Er stonden twee vergadering uitgeschreven, omdat wij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Reglement op de Commissies

Reglement op de Commissies Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...1 HOOFDSTUK 2 STANDAARDCOMMISSIES...2 1 Financiële Commissie...2 2 Commissie van Beroep...3 HOOFDSTUK 3 VASTE COMMISSIES...4 1 Commissie Jury & Reglementen...4 2 Commissie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 15 september 2014 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, André Huxkens, Jolanda Colnot, Veronique Schreurs, Josine Neuhof,

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

District Zuid-Oost Nederland

District Zuid-Oost Nederland Notulen Voorjaarsvergadering Valkenswaard, 17 april 2013 District Zuid-Oost Nederland Aanwezig; Zie presentielijst (bijlage) Afwezig met kennisgeving; John Kooij, Guus Huijben, Marcel Craninckx, Tijn Swinkels,

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

Districtsreglement KNWU District Limburg,

Districtsreglement KNWU District Limburg, Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 1 HOOFDSTUK 2 LEDEN/LIDMAATSCHAP KNWU... 1 HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE INRICHTING... 2 HOOFDSTUK 4 HET DISTRICTSBESTUUR... 4 HOOFDSTUK 5 DE CONSUL... 4 HOOFDSTUK 6 DISTRICTSVERGADERING...

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

FCC de Plakpunters, Jo van Deurse, Ron Vijgen, Ruben Smits

FCC de Plakpunters, Jo van Deurse, Ron Vijgen, Ruben Smits KNWU District Limburg Notulen najaarsvergadering 27 november 2014 Aanwezig: Al Vermeeren, voorzitter John Teheux, secretaris, vice voorzitter Wiel Senden, penningmeester Henry Veltrop, bestuurslid Bart

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Agendapunt Eventuele opmerkingen/aandachtspunten Advies/conclusie

Agendapunt Eventuele opmerkingen/aandachtspunten Advies/conclusie Rapportage Clustervergadering, cluster 11 gehouden op 22 oktober 2013 bij de vereniging GDC Aanwezig: De verenigingen: Achilles Veen, Dussense Boys, GDC, Kozakken Boys, LRC, Nivo Sparta, NOAD 32, Rijswijkse

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

Sectiereglement KNBB versie: 18 december SECTIEREGLEMENT KNBB. Inhoudsopgave. Artikel 1 Organisatie en reglement.

Sectiereglement KNBB versie: 18 december SECTIEREGLEMENT KNBB. Inhoudsopgave. Artikel 1 Organisatie en reglement. Sectiereglement KNBB versie: 18 december 2004-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SECTIEREGLEMENT

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Aanwezig: Paul de Haan (directeur) Joël Scherrenberg (OMR), voorzitter Martine Kramer (OMR), Rob van Maanenberg (OMR), Annemarieke van Vliet (PMR), Sarah Kortekaas

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

A. Besloten wordt de besluitenlijst van de 4 e AB-vergadering van 18 juni 2015 vast te stellen.

A. Besloten wordt de besluitenlijst van de 4 e AB-vergadering van 18 juni 2015 vast te stellen. AB 4 DECEMBER 2015 ZWD 2015-530542545 Besluitenlijst van de 5 e vergadering van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta Aanwezig mw. C. Schönknecht-Vermeulen, dhrn.m.

Nadere informatie

Met de kadernota WSD 2017 is de planning vastgesteld voor de behandeling van de financiële stukken in De hoofdlijn van deze planning is:

Met de kadernota WSD 2017 is de planning vastgesteld voor de behandeling van de financiële stukken in De hoofdlijn van deze planning is: Aan de beleidsmedewerkers Wsw c.a. van de aan WSD deelnemende gemeenten ons kenmerk: PC16-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 29-03-2016 Aanbieding financiële stukken WSD aan Raad en/of College

Nadere informatie

Besluitenlijst Cliëntenraadvergadering Cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid, 23 februari 2011

Besluitenlijst Cliëntenraadvergadering Cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid, 23 februari 2011 Besluitenlijst Cliëntenraadvergadering Cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid, 23 februari 2011 Aanwezig: Dhr. L. van Winkelhof (voorzitter), Dhr. J. Heshof (regiodirecteur), Dhr. B. de Graaf, Dhr. R.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

BESLUITENLIJST vergadering, cluster 13 veldvoetbal gehouden op woensdag 27 oktober 2010 bij de vereniging SV Ulicoten te Ulicoten

BESLUITENLIJST vergadering, cluster 13 veldvoetbal gehouden op woensdag 27 oktober 2010 bij de vereniging SV Ulicoten te Ulicoten BESLUITENLIJST vergadering, cluster 13 veldvoetbal gehouden op woensdag 27 oktober 2010 bij de vereniging SV Ulicoten te Ulicoten Aanwezig: De verenigingen: Gloria UC, Molenschot, Rijen, RKDSV, SVSOS,

Nadere informatie

4.1. Alternatief spelerspas De vergadering geeft het advies akkoord te gaan met de overwegingen van het districtsbestuur.

4.1. Alternatief spelerspas De vergadering geeft het advies akkoord te gaan met de overwegingen van het districtsbestuur. BESLUITENLIJST vergadering, cluster 3 t/m 7 zaalvoetbal gehouden op 21-10-2010 In DE Hangar te Eindhoven Aanwezig: De verenigingen: Brabantia, CFE/VDL groep, FC Elisa, KW, RKTVV De bestuursleden: M. Pieters.

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

STATUTEN KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE. Inhoudsopgave

STATUTEN KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE. Inhoudsopgave STATUTEN KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE Inhoudsopgave Naam en zetel... 2 Duur... 2 Doel... 2 Middelen... 2 Bindingen... 2 Rechtsbevoegdheid en organen... 2 Leden... 3 Verplichtingen van de leden...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen:

Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen: Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid Datum: 10 april 2012 Aanvang: 19.30u.Locatie: De Roosterhoeve, Hoekstraat 29, 6116 AW Roosteren. 18 leden bezoeken de vergadering. Notulen: 1.Opening. Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Algemene Onderwijsbond (AOb)

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Algemene Onderwijsbond (AOb) ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Algemene Onderwijsbond (AOb) Artikel 1 Dit algemeen huishoudelijk reglement verstaat onder: a. afdeling : een geleding met rechtspersoonlijkheid, waarbij de bond

Nadere informatie

Concept Besluitenlijst Nivonraad 1

Concept Besluitenlijst Nivonraad 1 Concept Besluitenlijst Nivonraad 1 Datum :21 november 2015 vergadercentrum Vredenburg Utrecht Afwezig CB :Erik Bouman Aanwezig leden met stemrecht :34 Aanwezig leden :38 Aanwezig bureau :Ron Manuel en

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie