127e Congres KNWU 11 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "127e Congres KNWU 11 november 2014"

Transcriptie

1 127e Congres KNWU 11 november

2 2

3 AGENDA 3

4 4

5 Agenda 127 e Congres Het Congres wordt gehouden op dinsdag 11 november 2014, aanvang uur, in het Huis van de Sport, Wattbaan te Nieuwegein. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Presentatie sportieve hoogtepunten Notulen van het Congres van 15 april Ingekomen Stukken 6. BMX structuur 7. Rapportage Begeleidings- en Adviescommissie Anti Doping Aanpak 8. Begroting en tarieven Rondvraag 10. Sluiting Tot het Congres hebben toegang: - stemgerechtigde leden; - adviserende leden. Het aantal stemgerechtigde leden bedraagt 35, te weten: a. zestien afgevaardigden uit de districten; b. vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor wedstrijdorganisatoren; c. vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor sponsorgroeperingen; d. vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor topsporters; e. zes afgevaardigden uit de BMX afdelingen; f. één afgevaardigde uit het kunstwielrijden. Adviserende leden van het Congres zijn: a. Hoofdbestuursleden; b. Ereleden en leden van verdienste van de KNWU; c. de directeur van de KNWU; d. zij, die als zodanig door de voorzitter zijn toegelaten. Congresleden kunnen aan de beraadslagingen en de stemmingen deelnemen, mits zij het presentieregister hebben getekend. De adviserende leden hebben geen stemrecht, doch wel spreekrecht. Punten voor de rondvraag dienen uiterlijk één week voor het Congres ingeleverd te worden bij het Uniebureau. 5

6 6

7 Agendapunt 4 Notulen van het Congres van 15 april

8 8

9 Congres 15 april 2014 Aanwezig: 25 stemgerechtigde leden, te weten: Districten Noord - Dhr. G. Heeringa Oost - Dhr. F. Ebink - Dhr. S. Markerink Midden - Dhr. H. Martens - Dhr. J. van Zanten Noord-Holland - Dhr. J. de Leeuw - Dhr. T. Peijnenborg Zuid-Holland - Dhr. P. van Heijningen - Dhr. B. Hiep Zuid-West - Dhr. M. Jongenelen - Dhr. R. Lambregts Limburg - Dhr. J. Teheux - Dhr. A. Vermeeren Afdelingen Fietscross Noord-Oost - Mw. A. Dijk-Heijenk - Mw. N. Massop West - Dhr. A.C.J. Jansen - Mw. Y. Plaisant van der Wal Belangenvereniging voor wedstrijdorganisaties V.O.W. Dhr. B. Braber Mw. F. van Issum Dhr. J. Klokkemeijer Dhr. C. Vermeulen Belangenvereniging voor topsporters V.V.B.W. Dhr. B. Traksel Dhr. G. Vixseboxse Dhr. B. Walrave Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen Vereniging Wielersport Werkgevers & Sponsors Afgemeld Kunstfietsen KWV de Heidebloem Mw. P. Konings Hoofdbestuur (niet stemgerechtigd): Mw. S. Capello Dhr. A.M. Cremers Dhr. J. Jongsma Dhr. S. Meijn Dhr. F. van Veenendaal Dhr. M.J.G. Wintels, voorzitter Dhr. H.J. Kloosterhuis, algemeen directeur Financiële Commissie (niet stemgerechtigd): Dhr. J. van der Schuit 9

10 Ook aanwezig: - 8 medewerkers van het Uniebureau - 6 gasten/genodigden, waaronder 3 vertegenwoordigers van sporttakcommissies - 1 vertegenwoordiger van de pers 1. Opening De heer Wintels opent de bijeenkomst en heet allen welkom in ons eigen Huis van de Sport te Nieuwegein. 3. Presentatie WK BMX Rotterdam 2014 Eric Kersten van The Organizing Connection stelt zichzelf kort voor en licht in een korte presentatie toe hoe de organisatie van het WK BMX, dat op 23 t/m 27 juli 2014 in Rotterdam wordt gehouden, tot stand is gekomen en wat de organisatie met zich meebrengt, zie bijlage 1. De heer Wintels bedankt de heer Kersten voor zijn bezoek en wenst de organisatie veel succes. 2. Mededelingen De heer Wintels deelt mee dat een following up heeft plaats gevonden met de voorzitters over de antidoping aanpak, dit komt later in het Congres aan de orde. Daarnaast is met de VVBW gesproken om gezamenlijk op te treden, eventueel via een profsectie, om de belangen van de ploegen, organisatoren en renners te behartigen. De heer Wintels heeft de vraag van de UCI om zitting te nemen in de Ethische Commissie geaccepteerd. De heer Wintels verontschuldigt Richard Plugge vanwege de perspresentatie van Robert Gesink. Tevens is Hoofdbestuurslid Albert Arp verhinderd. 4a. Notulen van de vergadering van 3 december 2013 De heer Wintels stelt de notulen redactioneel en naar aanleiding van tegelijkertijd aan de orde, voor zover niet terugkerend op de agenda. De heer Heeringa merkt op dat op pagina 15 staat dat de heer De Leeuw namens district Noord spreekt, maar dit moet uiteraard Noord-Holland zijn. Dit wordt aangepast. De heer Jansen komt terug op het actiepunt: beoordelen en communiceren aanvragen extra afdrachten afdelingen en districten. Dit is volgens hem nog niet gebeurd. De heer Jongsma geeft aan dat over de toekenning van de extra afdrachten is gesproken en dat is aangegeven dat Thorwald Veneberg en Henk van Beusekom de plannen voortaan beoordelen. Rob de Lelij vult aan dat de gevraagde afdrachten voor consulactiviteiten niet zijn toegekend en dat er is toegezegd voor 2015 tijdig met de penningmeesters om de tafel te gaan voor de richtlijnen. De heer Heeringa beaamt de mededeling dat de districten vooraf zullen worden geïnformeerd over de criteria voor de aanvragen van De notulen worden op de kleine correctie na ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist. 4b. Notulen extra voorzittersoverleg van 3 februari 2014 De notulen van deze vergadering als vervolg op het onderwerp antidoping uit het Najaarscongres worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Begeleidings- en Adviescommissie Anti Doping Aanpak De heer De Leeuw geeft namens de begeleidingscommissie de stand van zaken, zie bijlage 2. Hij is heel blij met de ondersteuning van Kennedy van der Laan. Er worden geen verdere vragen gesteld door de Congresleden. De heer Wintels spreekt zijn waardering uit naar de heer De Leeuw en de rest van de commissie voor het nemen van het initiatief van het extra voorzittersoverleg en het instellen van de commissie en hij geeft aan dat hij vertrouwen heeft in de uitwerking. Hij vermeldt ook dat een vertegenwoordiger van de internationale dopingcommissie met een aantal medewerkers de KNWU heeft bezocht om van onze bevindingen te leren. 10

11 Tevens heeft het Hoofdbestuur in een gesprek met de heren Plugge (Belkin) en Spekenbrink (Giant- Shimano) de internationale dopingaanpak besproken. 6. Ingekomen Stukken Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen op het Uniebureau. 7. Jaarverslag 2013 De Congresleden hebben geen aanvullingen of opmerkingen over het jaarverslag. De heer Wintels complimenteert de samenstellers met dit foutloze jaarverslag. Het jaarverslag 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. 8. Financiën: Jaarrekening 2013 De heer Jongsma geeft een toelichting op de jaarrekening aan de hand van sheets, zie bijlage 3. Ondanks de positieve jaarrekening 2013, spreekt hij zijn zorg uit voor de toekomst, de sport komt in zwaar weer en hier moeten we rekening mee houden. De heer Klokkemeijer vraagt of de plannen worden bijgesteld nu de afdracht van NOC*NSF lager is. De heer Jongsma antwoordt dat de plannen uiteraard worden bijgesteld; als er minder geld is, kan er minder worden uitgegeven. De begroting 2015 wordt in het najaar 2014 gemaakt en is afhankelijk van sponsorbijdragen en subsidies. De exacte bedragen voor volgend jaar zijn nog niet bekend, maar het overschot van 2013 voor topsport is hard nodig. De heer Peijnenborg verwijst naar het nieuws dat de Postcodeloterij minder geld aan goede doelen gaat schenken en kan zich voorstellen dat ook Lotto dit gaat doen. De heer Jongsma geeft aan dat dit met elkaar te maken heeft, maar heeft hier nu geen antwoord op. De komende tijd gaat hier veel over gesproken worden. De heer Jansen informeert of rekening is gehouden met grote onkosten voor nieuwe computers voor het Uniebureau, omdat ze bijna zijn afgeschreven. De heer Jongsma reageert dat continue nieuwe uitgaven nodig zijn voor software en dat geen grote onverwachte dingen te verwachten zijn. De heer Jansen heeft moeite met de opsomming op pagina s 86 en 88. De heer Jongsma licht toe dat tot en met pagina 87 de officiële jaarrekening is zoals deze wordt gedeponeerd bij en gecontroleerd door de accountant. Vanaf pagina 88 is de functionele indeling zoals wordt besproken met het Congres. Dat is een verdere toelichting om het begrijpelijk te maken. De heer Jansen heeft het idee dat de bedragen niet overeen komen, maar dit wordt los van de vergadering met hem besproken. De heer Jongsma geeft aan dat in de begroting 2014 nog een probleem is met de financiering van de dopingproblematiek. Het voorstel van het Hoofdbestuur is om het overschot uit 2013 door de meevaller van de belasting hiervoor te bestemmen in plaats van de algemene bestemming. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd en het Hoofdbestuur gaat er vanuit dat de commissie zal kijken naar de financiering voor 2015 en Dit voorstel wordt in dank aanvaard. Rapportage Financiële Commissie De heer Van der Schuit spreekt namens de Financiële Commissie en verontschuldigt de andere leden. Hij geeft een positief advies op basis van de gesprekken die hebben plaatsgevonden met de penningmeester, zijn beoogde opvolger, directeur, accountants, manager boekhouding en de financiële commissie. De controle van de accountant is heel uitvoerig en worden door de financiële commissie dan ook niet overnieuw gedaan. De bevindingen worden met de voorgaande mensen besproken en toegelicht, zoals zojuist ook verwoord door de heer Jongsma. Voor de komende jaren moet er inderdaad goed gekeken worden naar de risico s. De heer Van der Schuit bedankt de penningmeester, de voorzitter en in het bijzonder Rob de Lelij voor al het werk en de goede samenwerking. Vervolgens gaat hij over tot het officiële gedeelte en adviseert het Congres de jaarrekening goed te keuren, hetgeen unaniem wordt overgenomen. 9. Verkiezing Financiële Commissie Aftredend en herkiesbaar Harm Verhagen Het Congres gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Verhagen. 11

12 10. Aftreden penningmeester Jan Jongsma De heer Wintels richt het woord tot de heer Jongsma en bedankt hem voor de prettige samenwerking en benoemt zijn werkzaamheden voor de (wieler)sport: Van 1993 tot 1999 in het Hoofdbestuur als portefeuillehouder PR en Communicatie; Van 2004 tot 2014 in het Hoofdbestuur als penningmeester; Van 2004 tot 2014 penningmeester van de Stichting Steunfonds; Sinds 2007 lid van de Financiële Commissie van NOC*NSF; Sinds 2009 auditor van de UEC; Sinds 2013 tot nu voorzitter van de Stichting KNWU Development Team. De heer Jongsma wordt door het Hoofdbestuur onderscheiden met het Gouden Wiel. De heer Jongsma maakt van de gelegenheid gebruik om met name het Hoofdbestuur, de Financiële Commissie en het Uniebureau te bedanken voor de zeer plezierige samenwerking. De heer Jongsma zal zijn termijn in de Financiële Commissie van NOC*NSF en bij de UEC volmaken. Benoemen lid Hoofdbestuur Albert Arp als nieuwe penningmeester De heer Wintels stelt voor Albert Arp te benoemen als opvolgend penningmeester. Dit wordt door het Congres goedgekeurd. 11. Update topsport Thorwald geeft een update over de topsport en met name over de RTC s en NTC s, zie bijlage 4. De heer Lambregts merkt op dat in de planning een foutje staat: Zuid-West moet Zuid-Oost zijn, (in de bijlage is dit reeds aangepast). 12. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 13. Sluiting De heer Wintels sluit het Congres om uur, bedankt een ieder voor zijn/haar komst en nodigt uit voor een afsluitende borrel waar afscheid genomen kan worden van Jan Jongsma. Besluitenlijst: - De notulen van het Congres van 3 december 2013 worden met een kleine correctie vastgesteld. - De notulen van het extra Voorzittersoverleg van 3 februari 2014 worden ongewijzigd vastgesteld. - Het jaarverslag 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. - Het overschot uit 2013 door de meevaller van de belasting wordt bestemd voor de financiering van de dopingproblematiek in plaats van voor de algemene bestemming. - De jaarrekening 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. - De heer Harm Verhagen wordt herbenoemd als lid van de Financiële Commissie. - De heer Jan Jongsma wordt onderscheiden met een Gouden Wiel. - De heer Albert Arp wordt benoemd als penningmeester van het Hoofdbestuur. 12

13 Agendapunt 5 Ingekomen Stukken Ingekomen stukken kunnen door Congresleden uiterlijk maandag 3 november 2014 schriftelijk bij het Uniebureau worden ingediend via 13

14 14

15 Agendapunt 6 BMX structuur Toelichting door Natascha Massop tijdens Congres. 15

16 16

17 Agendapunt 7 Rapportage Begeleidings- en Adviescommissie Anti Doping Aanpak Toelichting van de commissie wordt later separaat nagezonden. 17

18 18

19 Agendapunt 8 Begroting en tarieven

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

1. Opening. Henk bedankt de vergadering voor deze waardering. ALV Fanf 3.6.2014 Page 1 of 6

1. Opening. Henk bedankt de vergadering voor deze waardering. ALV Fanf 3.6.2014 Page 1 of 6 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk gehouden op de residentie van de ambassadeur op1 maart 2014 Aanwezigen: Afgevaardigden van: Aneas, ANM,

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering 2009. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe

Notulen Jaarvergadering 2009. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Notulen Jaarvergadering 2009 Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Opgemaakt door F. Janken, secretaris. NOTJV 2009, pagina 1 van 7 Inhoudsopgave van de notulen jaarvergadering 2009 1. Opening door voorzitter

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

- AGENDA & VERSLAG DORPSCONFERENTIE / ALV 2015 -

- AGENDA & VERSLAG DORPSCONFERENTIE / ALV 2015 - - AGENDA & VERSLAG DORPSCONFERENTIE / ALV 2015 - Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Dorpsconferentie / Algemene Ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelang Goutum op: Dinsdag, 21 april 2015

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT EVALUATIE VAN HET OPTREDEN VAN DE AUTORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE ARRESTATIE VAN BENNO L. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement J.G.H. Bos Drs. A.M.D.

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie