1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom."

Transcriptie

1 ALV Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 16 juni 2014 Tijd uur Locatie WTC Rotterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 97 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van: verzekeraarsleden ASR Verzekeringen N.V., Corins B.V., Ergo Versicherung AG, Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V., Goudse Schadeverzekeringen N.V. makelaarsleden B2B-Risks B.V., Havelaar & van Stolk B.V., Howden Insurance Brokers Nederland B.V., M.N. Léons B.V., Risk-Q B.V., P. Schreuder & Co. B.V. Tevens zijn van het Bestuur afwezig mevrouw Zweed en de heren Grutterink en Niemans. 2. Goedkeuring notulen 10 december 2013, ALV De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 3. Mededelingen a. Bestuur: De heer Van der Wal deelt mee, dat hij medio vorig jaar aan het Bestuur heeft laten weten dat hij van mening is dat het goed zou zijn om de vereniging van een jongere voorzitter te voorzien. Vanuit het Bestuur is een Commissie Opvolging Bestuursvoorzitter gevormd met als voorzitter de heer De Boer. b. Sectie Verzekeraars: Bij afwezigheid van de heer Niemans (voorzitter Sectie Verzekeraars) informeert de heer Schaft de vergadering, dat de Sectie Verzekeraars op 6 mei bijeen is geweest. Een aantal van de aldaar besproken onderwerpen komt op deze agenda terug, zoals e-abs, huisvesting en strategie. Tevens is de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging aan de orde geweest. 1

2 c. Sectie Makelaars: De heer De Boer deelt mee, dat voorafgaand aan deze vergadering de Sectie Makelaars bijeen is geweest. Tijdens deze vergadering zijn dezelfde onderwerpen besproken als bij de Sectie Verzekeraars op 6 mei. 4. Samenstelling Bestuur Volgens rooster zijn mevrouw Zweed en de heer Dorhout Mees aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar, er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de herbenoeming van mevrouw Zweed en de heer Dorhout Mees. 5. e-abs (M.J.R. Schaft) a. Stand van zaken: De heer Schaft informeert de leden aan de hand van een aantal sheets over de stand van zaken. b. Voorstel doorontwikkeling naar e-abs 2.0: De heer Schaft informeert de leden over het voorstel van de doorontwikkeling naar e-abs 2.0. Dit zal voor alle leden besparingen met zich meebrengen: de hoogte daarvan is voor makelaars en verzekeraars én per lid verschillend. Om de besparingen voor de eigen organisatie uit te rekenen ontvangt ieder lid een template. Sheet 18: De VNAB wil met het Verbond en DNB in gesprek over een gezamenlijke centrale procedure in het kader van de Sanctiewet. Als markt worden alle individuele marktpartijen gedwongen om controles te doen, echter dit betekent veel dubbel werk. Daarom is het voorstel om de controles vooraan in het e-abs proces neer te leggen, zodat maar één partij dit hoeft te doen. De VNAB kan in dat geval namens alle leden een abonnement afsluiten voor het raadplegen van de databases. Hiervoor is de instemming van DNB en de AFM nodig. Op verzoek van de aanwezigen zal worden onderzocht of ook de buitenlandse verzekeraars hiervan gebruik kunnen maken of dat hiervoor andere (internationale) regels gelden. Sheet 27: De punten 1 t/m 4 worden eerst afgestemd met DNB en de AFM. De heer Emmens (Allianz Nederland) informeert of hierin samen wordt opgetrokken met het Verbond van Verzekeraars. De heer Schaft antwoordt, dat hierover al contact is geweest met de heer Leo de Boer van het Verbond. Op 3 juli is een Bestuurlijk Overleg tussen VNAB/Verbond/Adfiz gepland, waar dit onderwerp aan de orde zal komen. De heer Van der Wal informeert de aanwezigen, dat het Bestuur in een aparte vergadering medio oktober zal discussiëren over het onderwerp Volmachten, aangezien dit niet alleen een administratief proces is, doch ook een politiek issue. 2

3 De heer Vredeveld (Raetsheren Van Orden B.V.) refereert aan sheet 12 en zet vraagtekens bij de noodzaak van de online biedingen module bij Placement. Hij pleit ervoor, dat de verplichting om het hele proces te volgen vervalt. De heer Schaft antwoordt, dat nog niet helder is in welke vorm deze module terugkomt. De heer Van der Wal beaamt, dat deze functionaliteit weinig wordt gebruikt. Er zal binnen e-abs 2.0 geen verplichting zijn om de eventuele nieuwe offertemodule te gebruiken dan wel om het hele proces te volgen; mogelijk zal dit vanuit oogpunt van compliance in de toekomst wel verstandig zijn. De heer Schaft vult aan, dat op het gebied van de financiële afrekening meer regels gevolgd zullen moeten worden, terwijl er bij andere onderdelen meer vrijheid zal zijn. Kick Pullen (DSV Assurantiegroep B.V.) informeert of hierin wordt samengewerkt met ANVA en CCS. De heer Schaft antwoordt, dat ANVA en CCS beide zijn meegenomen in en geïnformeerd over het traject. Daarbij is CCS voortvarend aan de slag gegaan en heeft ANVA wat meer terughoudend gereageerd. ANVA is echter nu bezig met een inhaalslag. De heer Vredeveld (Raetsheren Van Orden B.V.) vraagt of de ANVA-gebruikers van het verloop op de hoogte kunnen worden gehouden, zodat zij ANVA eventueel hierop kunnen aanspreken. De heer Schaft zegt dat toe. Aangezien de VNAB geen contractspartij voor ANVA is, zou het prettig zijn als de gebruikers druk op ANVA zouden uitoefenen. De heer Hartkoren (XL Insurance Company Ltd) pleit ervoor dat ieder zich aan de regels van e-abs houdt en wijst op het gebruik van templates, wat extra tijd en kosten met zich meebrengt. De heer Schaft vult aan, dat de VNAB in toekomst strenger zal toezien op de naleving van de overeengekomen regels. De heer Van der Wal wijst op de management informatie, waaruit naar voren zal komen wie zich wel en wie zich niet aan de afspraken houdt. Na het gedoogbeleid van de afgelopen jaren zal nu toegezien worden op het juist en volledig invoeren van de gegevens alsmede op tijdige aanlevering, zodat betrouwbare management informatie beschikbaar komt. De heer Emmens (Allianz Nederland) informeert of de kosten tussen nu en de ALV van december 2014 sterk zullen variëren. De heer Schaft verwacht dit niet. In plaats van geld uitgeven aan changes voor e-abs, zal het resterende budget 2014 worden geheralloceerd ten behoeve van de werkzaamheden die nog in 2014 moeten worden uitgevoerd. 6. Marktrapportage De heer Schaft geeft aan de hand van een aantal sheets de ontwikkelingen in de marktrapportage 2013 aan. Desgevraagd zal onderzocht worden of het mogelijk is in de toekomst de exploitatiekosten per transactie te tonen. 3

4 7. Financiën (M.J.R. Schaft) a. Jaarverslag en jaarrekening 2013, ALV : De heer Schaft toont via de sheets de balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening over 2013 en geeft hierop een toelichting. De vergadering stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast. b. Bestemming resultaat 2013: De leden gaan akkoord met het voorstel om het batig saldo toe te voegen aan de reserve. c. Decharge bestuur (Statuten art. 22 lid 7): De vergadering verleent met algemene stemmen het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. d. Benoeming accountant 2014: Aanwezigen gaan akkoord met de benoeming van de accountant Mazars over het boekjaar Stand van zaken Strategie De heer Schaft geeft aan de hand van een aantal sheets een toelichting op de stand van zaken rond de positionering en ambities van de VNAB. Ter ondersteuning van dit punt is een informatieboekje gemaakt: voor ieder ligt na afloop van de vergadering een exemplaar klaar. 9. Stand van zaken huisvesting De heer Schaft geeft een toelichting op de plannen ten aanzien van de huisvesting van de VNAB in de toekomst, waarvan uitgangspunt is dat de nieuwe huisvesting niet duurder is dan de huidige. Naar aanleiding van de vraag van de voorzitter of er leden zijn die bewaar hebben tegen nieuwe huisvesting komt er vanuit de aanwezigen geen reactie. 10. Korte presentatie commissies/werkgroepen a. Juridische Commissie, mevrouw V. Blok: Mevrouw Blok vervangt de afwezige voorzitter van de Juridische Commissie, mevrouw Pontvuijst (opvolger van de heer Soeteman). Mevrouw Blok geeft aan waar de Juridische Commissie zich de laatste maanden mee heeft bezig gehouden. De heer Van der Wal vult aan, dat het instellen van Technische Commissies ook is bedoeld om meer afstemming te creëren tussen VNAB, Verbond van Verzekeraars en Adfiz op het gebied van technische zaken van de verschillende branches. Ten aanzien van de heer Soeteman informeert de heer Van der Wal de leden, dat de heer Soeteman op ad hoc basis nog werkzaamheden voor de VNAB zal verrichten. De Juridische Commissie zal nog op passende wijze afscheid van hem nemen. 4

5 b. Stuurgroep Marketing & Communicatie, de heer A. Vissers: De heer Visser geeft een korte terugblik op de afgelopen maanden en een vooruitblik op de plannen van de Stuurgroep. 11. Rondvraag en sluiting De heer De Boer maakt van de gelegenheid gebruik om als voorzitter van de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam nogmaals de doelstelling van de Stichting toe te lichten, namelijk het ondersteunen van de co-assurantiemarkt met name in educatieve zin. Hij geeft enkele voorbeelden van projecten die in verleden of momenteel ondersteund worden en roept aanwezig op om suggesties aan het Bestuur van de Stichting voor te leggen. De heer Dorhout Mees (Marsh B.V.) wijst erop, dat de Belastingdienst momenteel streng controleert op zaken als (de verhoogde) assurantiebelasting en buitenlandse assurantiebelasting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng, de vergadering. Vastgesteld op 8 december 2014 Voorzitter: R.J.W. van der Wal Secretaris: T. Zweed 5

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V.

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V. Concept. Datum Woensdag 20 juni 2012, 10.00 Plaats Beursplein 5, Amsterdam Raad van Bestuur drs. P.P.F. de Vries (voorzitter) en drs. G.P.

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

127e Congres KNWU 11 november 2014

127e Congres KNWU 11 november 2014 127e Congres KNWU 11 november 2014 1 2 AGENDA 3 4 Agenda 127 e Congres Het Congres wordt gehouden op dinsdag 11 november 2014, aanvang 19.00 uur, in het Huis van de Sport, Wattbaan 31-49 te Nieuwegein.

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie