a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap."

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting Openbaar Belang te Zwolle bedoeld. c. In dit huishoudelijk reglement wordt met Bestuur het bestuur van de vereniging Centrale Huurdersraad Wob te Zwolle bedoeld. d. In dit huishoudelijk reglement wordt met DB het Dagelijks Bestuur van de vereniging Centrale Huurdersraad Wob te Zwolle bedoeld. e. In dit huishoudelijk reglement wordt met Lid of Leden de huurders van de Wob bedoeld welke lid zijn van de vereniging. f. In dit huishoudelijk reglement wordt met Wob de Woningstichting Openbaar Belang te Zwolle bedoeld. Artikel 2. DOEL, MIDDELEN en ASSOCIATIE a. Zie artikel 2 der Statuten. b. Het bestuur kan om een bepaald doel te bereiken vaste- of ad hoc commissies en personen aanstellen welke verantwoording verschuldigd zijn aan de vereniging. c. Het bestuur kan waar nodig of gewenst externe deskundigheid inhuren. d. Voor het optimaliseren van kennis- en inzicht van bestuursleden kunnen de bestuursleden deelnemen aan cursussen en andere middelen inzetten om dit doel te bereiken. e. Door deelname aan- of het lidmaatschap van de vereniging aan overkoepelende organisaties-, stichtingen e.d. welke een volledige rechtsbevoegdheid hebben, is de vereniging mede gebonden aan de reglementen en/of voorschriften van de bedoelde organisatie, mits deze niet strijdig zijn met de wet of de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Artikel 3. LIDMAATSCHAP. a. Zie artikel 3 der statuten. b. Bijzondere leden worden door het bestuur aangesteld. Zie artikel 6 van dit reglement. c. Ereleden worden voorgedragen door het bestuur en benoemd door de algemene vergadering van de vereniging. Zie artikel 6 van dit reglement. d. Donateurs worden geaccepteerd door het bestuur onder bepaalde condities. Zie artikel 5 van dit reglement. Artikel 4. EINDE LIDMAATSCHAP. a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. Artikel 5. DONATEURS. a. Zie artikel 5 der statuten. b. Het bestuur stelt een minimum bedrag voor aan de algemene ledenvergadering waarmee donateurs de vereniging jaarlijks kunnen ondersteunen. c. Donateurs kunnen de vereniging facilitair ondersteunen in overleg en afspraak met het bestuur van de vereniging. Huishoudelijk Reglement CHR WOB Pagina - 1

2 Artikel 5. Donateurs (vervolg) d. Donateurs zijn zij, die schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven gegeven de vereniging met een bepaald bedrag te willen steunen. Zij worden door de vereniging geïnformeerd over de algemene activiteiten van de vereniging, onder vermelding of hieraan kosten zijn verbonden. e. Donateurs worden onder bepaalde voorwaarden geaccepteerd door het bestuur. Het bestuur stelt o.a. een minimale eenmalige- of jaarlijkse bijdrage vast. f. Donateurs kunnen geen lid zijn van het bestuur, wel van externe commissies. g. Donateurs hebben geen stemrecht. Artikel 6. BIJZONDERE LEDEN en ERELEDEN. a. Bijzondere leden, zie artikel 6 der statuten. b. Ereleden, zie artikel 3 sub 3 der statuten. c. Ereleden kunnen door het bestuur worden voorgedragen als erelid op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging. Zij worden benoemd op de algemene ledenvergadering van de vereniging. d. Ereleden welke geen zakelijke binding (meer) hebben met de Wob en/of de vereniging zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Artikel 7. BIJDRAGEN en CONTRIBUTIE. a. Zie artikel 7 der statuten. b. De basisbijdrage aan de vereniging wordt vastgesteld door de Wob in overleg met het bestuur. c. Indien het noodzakelijk blijkt te zijn om contributie te heffen, zal het bestuur hiertoe een voorstel doen aan de algemene vergadering. d. Ereleden, welke geen lid meer zijn van de vereniging, zijn vrijgesteld van contributie. e. Bijzondere leden zijn vrijgesteld van contributie. f. Donateurs dragen minimaal een bedrag bij van 100,00 euro per jaar. Artikel 8. BESTUUR: SAMENSTELLING en BENOEMING. a. Zie artikel 8 der Statuten. b. Het bestuur bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van de leden. Dit betekent dat waar mogelijk alle complexen van de Wob hierin evenredig vertegenwoordigd zijn. Zonodig kan zij haar veto uitspreken bij kandidaat bestuursleden als deze evenwichtigheid in het gedrang komt. c. Het bestuur kiest uit haar midden een Dagelijks Bestuur (DB). d. Een lid van het bestuur wordt aangesteld voor een periode van vier jaar en kan drie keer door de ledenvergadering voor eenzelfde periode worden herkozen. In bijzondere gevallen kan het bestuur beslissen of een bestuurslid aansluitend meerdere periodes kandidaat wordt gesteld. e. Het bestuur kan ook een bijzonder lid kandidaat stellen voor het bestuur. f. Donateurs en ereleden welke geen lid zijn van de vereniging kunnen geen bestuurslid zijn van de vereniging, maar wel worden aangesteld in (externe) commissies. g. Bijzondere leden kunnen op voordracht van het bestuur wel een functie in het bestuur hebben, maar hebben geen stemrecht binnen het bestuur. h. Het bestuur kan zich laten bijstaan door (externe)commissies of personen voor een bepaalde activiteit of functie. Deze commissies kunnen een permanent of tijdelijk karakter hebben, maar zijn ten alle tijde verantwoording schuldig aan het bestuur. Huishoudelijk Reglement CHR WOB Pagina - 2

3 Artikel 8. BESTUUR: SAMENSTELLING en BENOEMING. (vervolg) i. Voor schorsing (opzegging) van een lid van het bestuur door de Wob is een bindend advies nodig van het bestuur. Dit advies moet met redenen worden omkleed en kan pas worden uitgebracht nadat het betrokken bestuurslid door het bestuur is gehoord. Zie ook artikel 10 der statuten. j. Voor ontslag (ontzetting) is een besluit van de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur en genomen bij een twee/derde meerderheid der stemmen nodig. Zie ook artikel 10 der statuten. Artikel 9. DAGELIJKS BESTUUR: SAMENSTELLING en BENOEMING. a. Zie artikel 9 der Statuten. b. Het DB wordt door de leden van het bestuur uit haar midden verkozen. c. Het DB neemt alle beslissingen, welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. d. De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken. Hij is woordvoerder en vertegenwoordiger van de vereniging, en leidt de vergaderingen. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de vice-voorzitter of een ander lid van het bestuur. e. De vice-voorzitter werkt samen met de voorzitter en neemt zonodig zijn taken waar. f. De secretaris is belast met alle administratieve zaken, behalve die welke met de financiën verband houden. Hij verzorgt de notulen der bestuur- en ledenvergaderingen, behalve voor die vergaderingen waarvoor een ander persoon is aangesteld, bijvoorbeeld een ambtelijk secretaris ( Bijzonder lid ) Hij maakt het jaarverslag van de vereniging op en verricht alle administratie welke voor een goede gang van zaken in de vereniging bevorderlijk is. Hij is verantwoordelijk voor de afhandeling van inkomende- en uitgaande post van de vereniging. Hij verzorgt de ledenadministratie, tenzij hiervoor door het bestuur een andere persoon of instantie is aangewezen. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een register waarin de namen en adressen van de bestuursleden zijn vermeld. De secretaris verzorgt het opstellen en bijhouden van het rooster van aftreden van bestuursleden van de vereniging. g. De penningmeester draagt zorg voor het innen van de financiële middelen van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij financiële zaken zoals, inning contributies, bijdragen, subsidies, donaties, belastingen, sponsoring en dergelijke. Hiervoor kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden. Hij verricht betalingen in overleg met het DB en draagt de verantwoording voor het financiële gedeelte van de vereniging. Hij stelt een financieel jaarverslag samen op een wijze die aan de ledenvergadering een duidelijk overzicht geeft van de financiële toestand van de vereniging. Tevens dient hij op de ledenvergadering de begroting voor het volgende jaar in. Artikel 10. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING. a. Zie artikel 10 der Statuten. Huishoudelijk Reglement CHR WOB Pagina - 3

4 Artikel 11. BESTUUR: BIJEENROEPING, VERGADERINGEN, BESLUITVORMING. a. Zie artikel 11 der Statuten. b. Het bestuur komt minimaal 6 maal per jaar in vergadering bijeen. c. Minimaal 1 maal per jaar vindt er een overlegvergadering plaats met de bestuurder van de Wob. d. Indien mogelijk en/of gewenst is er jaarlijks een bijeenkomst met de raad van commissarissen van de Wob. Artikel 12. LEIDING VERGADERINGEN, NOTULEN, BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING. a. Zie artikel 12 der statuten. b. De verslaglegging van bestuursvergadering wordt gedaan door een ambtelijk secretaris, tenzij het bestuur anders bepaald. Artikel 13. BESTUUR: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. a. Zie artikel 13 der statuten. b. Behoudens het bepaalde in de statuten worden de taken door het bestuur onderling verdeeld. c. Het bestuur kan uit haar midden commissies benoemen voor bepaalde projecten. Deze werken zelfstandig en rapporten aan het bestuur. Het eindresultaat moet worden goedgekeurd door het bestuur. Artikel 14. VERTEGENWOORDIGING. a. Zie artikel 14 der statuten. b. Het bestuur kan in bepaalde gevallen uit haar midden een vertegenwoordiger aanstellen. Artikel 15. VERSLAGGEVING en VERANTWOORDING. a. Zie artikel 15 der statuten. Artikel 16. ALGEMENE LEDENVERGADERING, BEVOEGDHEID. a. Zie artikel 16 der Statuten. b. De ledenvergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand mei en heeft een termijn van oproeping van tenminste 14 dagen. c. De vergadering wordt d.m.v. een persoonlijke brief, per of andere wettelijke mogelijkheden bijeengeroepen. d. Op de agenda van de jaarlijkse ledenvergadering moeten de volgende punten voorkomen : 1. Verslag voorgaande ledenvergadering. 2. Jaarverslag van de secretaris. 3. Jaarverslag van de penningmeester. 4. Begroting voor het komende jaar. 5. Financieel verslag van accountant of verslag- en verkiezing van de kascontrolecommissie. 6. Verkiezing bestuursleden. e. Kandidaten voor het bestuur kunnen door minimaal 10 leden schriftelijk- en ondertekend tenminste één week voor de te houden ledenvergadering bij de secretaris worden opgegeven. Bij deze opgave moet een ondertekende bereidheidverklaring van de betrokken kandidaat worden toegevoegd. Huishoudelijk Reglement CHR WOB Pagina - 4

5 Artikel 16. ALGEMENE LEDENVERGADERING, BEVOEGDHEID ( vervolg ) f. Ter vergadering wordt over persoonlijke aangelegenheden schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter anders bepaalt. Over zakelijke aangelegenheden is dit niet verplicht, in deze gevallen bepaalt de voorzitter de wijze waarop wordt gestemd. g. Alle beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen, behalve daar waarbij dit in de Statuten anders is vastgelegd. h. Onder een gewone meerderheid van stemmen wordt verstaan ; de helft van het totale aantal uitgebrachte geldige stemmen plus één, ongeacht het aantal aanwezige leden. i. Per onderwerp kan een aanwezig lid / huurder ( volgens presentie lijst ) zowel schriftelijk- als bij acclamatie slechts één stem uitbrengen. In voorkomende gevallen zal gebruik gemaakt worden van stembriefjes. j. Stemmen van onwaarde bij schriftelijke stemming zijn : 1 - Stembriefjes in blanco. 2 - Stembriefjes welke een persoon of voorkeur niet duidelijk aangeven. 3 - Stembriefjes die meerdere namen of voorkeuren aangeven. 4 - Stembriefjes die namen of voorkeuren aangeven welke niet verkiesbaar zijn 5 - Stembriefjes die zijn ondertekend of gemerkt. k. Bij staking van de stemmen over niet persoonlijke aangelegenheden, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. l. Bij stemming over persoonlijke aangelegenheden is een 2/3 meerderheid nodig om te worden aanvaard. m. Het bestuur kan staande de vergadering kandidaten naar voren brengen. n. De boeken en de kas dienen te worden gecontroleerd door een kascontrole commissie of andere wettelijke methode* welke op de jaarvergadering verslag van het onderzoek uitbrengt. ( * Bijv. de accountant van de Wob ). Tussentijdse opmerkingen worden schriftelijk door deze commissie of door de accountant aan het Dagelijks Bestuur medegedeeld. Van het voornemen tot controle van de kas met de bescheiden moet minstens vijf dagen van te voren aan de penningmeester mededeling worden gedaan. o. Indien de financiën door de kascommissie worden gecontroleerd bestaat deze uit minimaal twee personen, waarvan elk jaar een lid aftreedt, zodanig dat een lid altijd twee jaar zitting heeft. De vergadering kiest elk jaar een reservelid ter aanvulling van de commissie. Deze vervangt een eventueel verhinderd lid van de commissie en is tevens het nieuwe lid voor het volgende jaar. Artikel 17. OPROEPING TOT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING. a. Zie artikel 17 der statuten. b. Het bestuur bepaald binnen de wettelijke mogelijkheden de manier van oproeping. Artikel 18. TOEGANG en STEMRECHT. a. Zie artikel 18 der statuten. b. Bijzondere leden kunnen door het bestuur worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. c. Bijzondere leden hebben op de algemene vergadering van de vereniging geen stemrecht. d. Bijzondere leden hebben op de vergadering van het bestuur geen stemrecht, maar wel een advies functie. Artikel 19. BESLUITVORMING DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING. a. Zie artikel 19 der statuten. Huishoudelijk Reglement CHR WOB Pagina - 5

6 Artikel 20. LEIDING VAN DE VERGADERING; NOTULEN. a. Zie artikel 20 der statuten. b. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken deze, dan wijst het bestuur uit haar midden of uit de leden een plaatsvervanger aan. c. De notulen worden verzorgd door de secretaris of een daartoe door het bestuur aangewezen plaatsvervanger. ( ambtelijk secretaris ) Artikel 21. STATUTEN WIJZIGING. a. Zie artikel 21 der statuten. Artikel 22. FUSIE; SPLITSING; OMZETTING. a. Zie artikel 22 der statuten. Artikel 23. ONTBINDING. a. Zie artikel 23 der statuten. b. Voordat er een vergadering met het voorstel tot ontbinding wordt bijeengeroepen zal er overleg plaatsvinden tussen het bestuur en de bestuurder van de Wob. Artikel 24. VEREFFENING. a. Zie artikel 24 der statuten. b. Het bestuur maakt een inventarisatie van de eigendommen van de vereniging. c. Het bestuur zal een voorstel doen aan de ledenvergadering aan wie het de eigendommen van de vereniging wil doen toekomen. d. De leden kunnen tot 20 dagen voor de datum van de opheffingsvergadering ook eventuele begunstigden schriftelijk indienen bij de secretaris van de vereniging. Artikel 25. REGLEMENTEN. a. Zie artikel 25 der statuten b. Wijzigingen (of aanvullingen) in het Huishoudelijk Reglement dienen op de agenda van de ledenvergadering te worden vermeld. Zij worden van toepassing na goedkeuring door de ledenvergadering. c. In die gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de Vereniging. Artikel 26. AANSPRAKELIJKHEID. a. De vereniging is niet aansprakelijk voor letselschade van leden en derden, of voor schade aan eigendommen van leden- en/of derden welke buiten de dekking van de wettelijke- of speciaal daartoe afgesloten verzekeringen vallen. b. De vereniging heeft het recht om in voorkomende gevallen schade- of kosten aan goederen en middelen van de Vereniging op haar leden te verhalen. Dit ter beoordeling van het bestuur. c. In die gevallen waarbij het auteurs-, copyright of andere rechten in het geding zijn, zijn de wettelijke- en financiële gevolgen bij individuele acties van leden ten alle tijde voor het betreffende lid. Huishoudelijk Reglement CHR WOB Pagina - 6

7 Artikel 26. AANSPRAKELIJKHEID. (vervolg) d. Devereniging- noch haar bestuursleden zijn aansprakelijk voor schade- en/of gevolgschade aan haar leden- of eigendommen van leden welke is ontstaan bij deelname aan door de vereniging georganiseerde activiteiten of welke het gevolg is van het gebruik van door de vereniging beschikbaar gestelde apparatuur, ruimtes, attributen of andere middelen. e. De vereniging- noch haar bestuursleden kan op geen enkele manier aansprakelijkheid worden gesteld voor misbruik door haar leden- of door derden op het gebied van auteurs-, octrooi- en andere rechten betreffende het gebruik van hard- en software, beeld, geluid of andere middelen. Artikel 27. RECHT VAN INFORMATIE. a. Ieder lid van de vereniging heeft recht op inzage van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. b. Elk bestuurslid heeft de beschikking over een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. c. De bestuurder van de Wob heeft ook de beschikking over een exemplaar. d. Leden kunnen een eigen exemplaar verkrijgen tegen kostprijs. e. De leden worden door de bestuur van de vereniging minimaal 1 x per jaar ingelicht over de activiteiten van de vereniging Artikel 28. VERGOEDINGEN en VERZEKERING BESTUUR. a. Vergoedingen ( presentie- / vacatiegeld ) worden door het bestuur 1x per 3 jaar vastgesteld n.a.v. de inflatie correctie. b. Vergoedingen worden gegeven voor deelname aan bestuurs- en commissie vergaderingen en bijeenkomsten t.b.v. de vereniging. c. De voorzitter krijgt een extra vergoeding voor het voorbereiden van de vergaderingen. d. De secretaris en penningmeester kunnen gemaakte onkosten t.b.v. hun functie declareren. e. Bestuursleden krijgen de reis- en onkosten vergoed voor het deelnemen aan ( externe ) cursussen en bijeenkomsten t.b.v. de vereniging. f. De vereniging zal, indien noodzakelijk, een aansprakelijkheid verzekering afsluiten voor de vereniging en haar bestuursleden Huishoudelijk Reglement CHR WOB Pagina - 7

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement pv. TELECOM Pagina - 1

Huishoudelijk Reglement pv. TELECOM Pagina - 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING TELECOM ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging de personeelsvereniging TELECOM

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten.

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten. Huishoudelijk reglement van de bridgeclub "Sans Atout" te Barendrecht Artikel 1 - Begrippen In dit huishoudelijk reglement worden verder aangeduid: a. De Bridgeclub "Sans Atout" als "SA" b. Het Bestuur

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN BUURTVERENIGING De vereniging heeft de navolgende statuten. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 ZETEL Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht).

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht). CONCEPT STATUTEN VAN ASAR (AMSTERDAMSE STUDIEVERENIGING ARBEIDSRECHT) welke concept statuten zullen worden besproken in de algemene vergadering. 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging De Rietlanden Secretariaat: Torenvalk 31 REGLEMENTEN Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31 Telefoon: (0591) 635372 Mobiel 06-46821293 E-mail: info@huurdersverenigingrietlanden.nl Website: www.huurdersverenigingrietlanden.nl

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 18 van de Statuten van de Vereniging Katholieke Bond van Ouderen, KBO afdeling Waalwijk,

Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 18 van de Statuten van de Vereniging Katholieke Bond van Ouderen, KBO afdeling Waalwijk, Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 18 van de Statuten van de Vereniging Katholieke Bond van Ouderen, KBO afdeling Waalwijk, 1 Art.1 - Begripsbepalingen: Vereniging: -Vereniging Katholieke Bond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

CONCEPT HERNIEUWDE STATUTEN

CONCEPT HERNIEUWDE STATUTEN CONCEPT HERNIEUWDE STATUTEN Ondergetekenden: 1. Mevrouw J.K. Brussee 2. De heer J.D. Boersma, ten dezen handelende in hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de Vereniging Gemma Frisius, afdeling

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Secretariaat: Bankrekeningnummer: 10.64.64.167 H.G.J. Rutgers Ingeschreven KVK: 52043355 Ring 146 3343 CR Hendrik Ido Ambacht Opgericht: 01 januari 2011 Aangesloten bij de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Vereniging Gild Fryske Mounders STATUTEN. (geldende vanaf 14 februari 1980, laatstelijk gewijzigd 07 november 2003) Naam en zetel.

Vereniging Gild Fryske Mounders STATUTEN. (geldende vanaf 14 februari 1980, laatstelijk gewijzigd 07 november 2003) Naam en zetel. Vereniging Gild Fryske Mounders STATUTEN (geldende vanaf 14 februari 1980, laatstelijk gewijzigd 07 november 2003) Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Gild Fryske Mounders en is gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Statuten van Squash Bond Nederland

Statuten van Squash Bond Nederland van Squash Bond Nederland NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: SQUASH BOND NEDERLAND (SBN) (hierna te noemen de Bond) 2. Zij heeft haar zetel in Zoetermeer. DOEL Artikel 2 1. De Bond

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T van de BRIDGECLUB TROEF INN Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. 25028 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De Bridgeclub "Troef INN" wordt in dit reglement

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING

SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT, maart 2017 art. 1 Leden m/v: - De vereniging bestaat uit leden vanaf 18 jaar en jeugdleden vanaf 12 jaar. - De leden verbinden zich tot het lidmaatschap van jaar tot jaar. - Alle

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie