Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain"

Transcriptie

1 Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain De vereniging is gevestigd in de gemeente Den Haag. Artikel 2 Duur De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. Artikel 3 Doel 3.1. De vereniging heeft als doel de beoefening van de sport Roller Derby en het bevorderen van Roller Derby in Nederland De vereniging tracht haar doel te bereiken door: Het geven van Roller Derby trainingen en lessen; Het deelnemen aan en het organiseren van nationale en internationale wedstrijden; Het bewerkstelligen en behouden van het lidmaatschap van de Womens Flat Track Derby Association; Het onderhouden van contacten met andere Nederlandse en internationale Roller Derby verenigingen; Alle andere wettig geoorloofde middelen die de vereniging ten dienste staan. Artikel 4 Lidmaatschap 4.1. De vereniging kent leden, buitengewone leden en ereleden Leden zijn natuurlijke personen van 18 jaar of ouder die als lid zijn toegelaten door het bestuur Buitengewone leden zijn zij, die de sport niet beoefenen, maar wel hebben verklaard de statuten te onderschrijven en de vereniging geldelijk of anderszins te steunen. Buitengewone leden zijn geen lid in de zin van de wet Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering met tenminste tweederde van de stemmen tot erelid zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, maar zij hebben wel alle rechten van de leden Aanmelding als lid of buitengewoon lid geschiedt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Artikel 5

2 Gevolg van het lidmaatschap Door aanvaarding van het lidmaatschap van de vereniging onderwerpen de leden zich aan de statuten en regelementen van de vereniging, alsmede aan de door de vereniging gesloten en te sluiten overeenkomsten en genomen en te nemen besluiten. De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen overeenkomstig de doelstelling van de vereniging. De vereniging kan, met inachtneming van het bepaalde in de doelstelling van de vereniging, verplichtingen namens de leden aangaan. Artikel 6 Verplichtingen van de leden 6.1. Leden zijn verplicht: de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven; de belangen van de vereniging niet te schaden; zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd; maandelijke contributie te betalen, de hoogte waarvan wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering; Artikel 7 Beëindiging van het lidmaatschap 7.1. Het lidmaatschap eindigt: door overlijden van het lid; door opzegging door het lid; door opzegging namens de vereniging; door ontzetting Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per brief aan het bestuur van de vereniging met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken. De opzegging is met redenen omkleed Ontzetting kan alleen worden uitgesproken als een lid in strijd met statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokkene lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, op de hoogte stelt. De betrokkene is bevoegd binnen 1 maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en het hangende beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen Het lid blijft na beëindiging van het lidmaatschap volledig aansprakelijk voor de contributie over de lopende kalendermaand. Artikel 8 Schorsing Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het

3 lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Artikel 9 Donateurs Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich jegens de vereniging verplicht hebben om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten, zonder daarvoor een tegenprestatie te verwachten. Artikel 10 Rekening en verantwoording Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend Het bestuur brengt op de jaarvergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid De in lid 2 bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie, bestaande uit twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven. Artikel 11 Organen De vereniging kent de volgende organen: a) de algemene ledenvergadering; b) het bestuur; c) commissies. Artikel 12 De algemene ledenvergadering Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen De algemene ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden, binnen 6

4 maanden na afloop van het boekjaar In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: Het vaststellen van de notulen van de vorige ledenvergadering; Het jaarverslag; Financiële verantwoording; Verslag van de kascommissie; Benoeming van de leden van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar; Voorziening in eventuele vacatures Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door een bestuurslid of een door het bestuur aan te wijzen persoon notulen gemaakt. De notulen worden schriftelijk of digitaal gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden vastgesteld. Artikel 13 Bijeenroepen De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke dan wel elektronische mededeling aan het adres van de leden Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 10% van het aantal leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept. Artikel 14 Het bestuur Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, welke allen meerderjarig zijn. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of ten minste 5 leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 3 jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar. In ontstane vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; door bedanken. Artikel 15 Taken en bevoegdheden van het bestuur

5 15.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging Indien het aantal bestuursleden is gedaald tot onder de 3, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. Artikel 16 Vertegenwoordiging De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, dan wel door de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk, dan wel door de secretaris en de penningmeester gezamenlijk Het bestuur kan aan een bestuurslid of aan een derde volmacht verlenen om namens de vereniging overeenkomsten te sluiten of verplichtingen aan te gaan. Artikel 17 Commissies Commissies zijn bundelingen van leden die gelijkgerichte belangen hebben Samenstellling, werkwijze en bevoegdheden van de commissies worden in het huishoudelijk reglement geregeld. Artikel 18 Geldmiddelen De inkomsten van de vereniging bestaan uit de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributies en alle andere baten. Artikel 19 Stemrecht en kiesrecht Besluiten worden in de algemene ledenvergadering genomen met meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen Leden hebben elk één stem in de algemene ledenvergadering. Een lid kan zich door een medelid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Buitengewone leden hebben in de algemene ledenvergadering geen stemrecht. Buitengewone leden hebben wel het recht vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren In bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid een stem uit. Besluiten worden in het bestuur genomen met meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen Het huishoudelijk reglement geeft nadere voorschriften voor de verkiesbaarheid van personen in bestuursfuncties en de daarmede verbonden rechten en verplichtingen.

6 Artikel 20 Huishoudelijk reglement Ter uitvoering van het bepaalde in de statuten stelt de algemene ledenvergadering een huishoudelijk reglement vast, dat niet in strijd mag zijn met deze statuten of dwingende wettelijke bepalingen. Het bepaalde in de statuten ten aanzien van statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op de vaststelling, c.q. wijziging van het huishoudelijk reglement. Artikel 21 Statutenwijziging Een algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde komt moet tenminste dertig dagen van tevoren door het bestuur worden bijeengeroepen De uitnodiging tot het bijwonen van deze vergadering dient vergezeld te gaan van de ontwerpakte van statutenwijziging en tevens te vermelden waar tot het tijdstip van de algemene ledenvergadering de ontwerpakte van statutenwijziging voor de leden ter inzage ligt Tot statutenwiiziging kan slechts besloten worden met een meerderheid van tenminste tweederde der geldige stemmen, uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Artikel 22 Ontbinding van de vereniging De vereniging kan worden ontbonden krachtens besluit van de algemene ledenvergadering, waarop van overeenkomstige toepassing zijn de bepalingen betreffende wijziging van statuten. De vergadering beslist tevens over de bestemming van de bezittingen van de vereniging, met dien verstande dat deze bestemming zoveel mogelijk moet overeenstemmen met het doel van de vereniging.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME PREAMBULE WIJ, HET VOLK VAN SURINAME, geïnspireerd door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van de Allerhoogste en geleid door de eeuwenlange strijd van

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie