Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015"

Transcriptie

1 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 1

2 Inhoudsopgave: Onderzoek en analyse Conclusie Veiligheid. Sociale participatie Normen & waarden Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 2

3 Onderzoek en analyse Als basis voor het wijkplan 2015 voor het gebied Zuidoost en Engelenburg is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Wijkster. Dit is een enquête die gehouden is onder buurtbewoners. Middels deze enquête kunnen bewoners aangeven hoe zij hun wijk beleven en waarderen aan de hand van 7 thema s. In onze wijk is de wijkster door 65 bewoners ingevuld. Om tot een goed plan te komen zijn de uitkomsten hiervan door de wijkcoaches geanalyseerd en vervolgens besproken met een groep bewoners uit de Engelenburg, de wijkmanager, de voorzitter van de bewonerscommissie en bestuursleden van Wijs met je Wijk. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de uitkomsten van de Wijkster. Per onderwerp worden scores en aandachtspunten benoemd. 1. Thema Veiligheid; 57% van de bewoners scoort hier: goed, 43%: minder. Oog voor elkaar in de buurt (in negatieve zin is er teveel sociale controle binnen bevolkingsgroepen); Inrichting en gebruik van de openbare ruimte; Maatregelen nemen om onveiligheid tegen te gaan. 2. Thema Wonen; 62% scoort hier: goed, 38%: minder. Vuilnis op straat (en vooral rond de ondergrondse containers); Hondenpoep; Overlast van buren / en groepen in de wijk; Diverse zaken genoemd onder: Anders: Sociale normen en waarden integreren; Toezicht op juiste tijden; Bladafval op parkeerplaatsen; Discriminatie; Vuilnis in trappenhuizen en galerijen; Verschillende nationaliteiten samenbrengen; Behouden camera s; Afvalbakken worden niet vaak genoeg geleegd. 3. Thema Sociale Participatie; 31% scoort hier: goed en 40%: echt minder. Vrijwilligerswerk; Deelname aan activiteiten; Activiteiten zelf organiseren. 4. Thema Sociale Contacten; 69% scoort hier: goed, en 31%: minder. Omgaan met elkaar; Contact met buren; Buren die geen contacten hebben. 5. Thema Voorzieningen; 65% scoort: goed en 35%: minder Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 3

4 Speelruimte; Zaken genoemd onder: Anders: Informatie en adviesplek in de wijk; Hangplek; Islamitische school; Honden uitlaatplaats; Panorama. 6. Gezondheid; 75% scoort: goed en 25%: minder Praktische hulp in en om het huis; Diverse zaken genoemd onder: Anders: Eenzaamheid; Obesitas; Tuinhulp; Hoogspanningsmast; Geestelijke en lichamelijke problemen. 7. Normen en Waarden; 35% scoort: goed en 65% minder Respect tonen; Elkaar leren aanspreken; Beleefd zijn. Conclusie Vanuit de wijkster is gebleken dat de thema s sociale participatie en normen en waarden extra aandacht behoeven, dit vanwege de lage score die hierop behaald wordt. Deze thema s zullen dan ook onze speerpunten voor 2015 zijn. De bewoners uit de wijk waarmee gesproken is, de bewonerscommissie Grote Pekken, de wijkmanager en Wijs met je Wijk kunnen zich vinden in de bepaling van deze speerpunten. In overleg met hen hebben wij ook van het thema veiligheid een speerpunt gemaakt. Veiligheid was namelijk in 2014 ook een speerpunt en is volgens ons en hen nog niet geheel afgerond. Daarbij kwamen rondom dit thema ook nog diverse verbeterpunten naar voren. In het onderstaande plan kunt u lezen hoe wij, onze samenwerkingspartners en bewoners uit de wijk in 2015 concreet met deze speerpunten aan de slag gaan. Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 4

5 Veiligheid In de Wijkster enquêtes wordt door bewoners aangegeven dat buurtcentrum Panorama in de avonduren slecht verlicht is. Dit zorgt voor een onveilig gevoel. In het verleden is er regelmatig sprake van overlast geweest tijdens de Ramadan. Door het organiseren van Iftarmaaltijden kan de overlast beperkt worden. Deze maaltijden staan open voor alle bewoners en bevorderen daarmee de ontmoeting tussen diverse culturen. Mede hierdoor raken mensen meer vertrouwd met andere culturen en voelen zij zich veiliger in hun wijk. Daarnaast kan ook het aanbieden van extra zinvolle vrijetijdsbesteding tijdens de Ramadan-periode overlast voorkomen. Gezien de ontwikkelingen rondom radicalisering is het van belang dat alle samenwerkingspartners oog hebben voor signalen van radicalisering onder moslims en met name jongeren. Om de veiligheid in de wijk te vergroten ondersteunt Veens de buurtpreventieprojecten in de Engelenburg en de Grote Pekken. De samenwerking met het wijkteam zorgt ervoor dat signalen vanuit de wijk besproken en aangepakt worden waardoor de veiligheid in de wijk vergroot wordt. Hierbij kan gedacht worden aan het creëren van veilige speelplaatsen voor jonge kinderen in de wijk en het maken van afspraken over gebruik van gemeenschappelijk ruimtes. In het Petenbos beleven buurtbewoners overlast van jongeren. In samenwerking met samenwerkingspartners willen we deze overlastbeleving verminderen door tijdig te signaleren en preventief te werk te gaan met jongeren en buurtbewoners. De wijkcoaches bieden individuele ondersteuning bij uiteenlopende hulpvragen. In het kader van veiligheid ondersteunen zij mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. In 2014, toen er nog sprake was van de wijkindeling ZuidOost en JES, zijn er 14 meldingen van huiselijk geweld geweest. De betrokkenen zijn ondersteund door de wijkcoaches van Veens met als doel herhaling te voorkomen. Doel Hoe? Wie? Wanneer? Vergroten veiligheid Bewoners maken Bewoners in rondom Panorama. voorstel betere samenwerking met Goed verloop Ramadan. verlichting. Faciliteren en ondersteunen Iftarmaaltijden. wijkteam en gemeente. met wijkbewoners en samenwerkingspartners. Juni 2015 Zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren in de wijk tijdens Jongerencommissie en Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 5

6 ramadan-periode, o.a. zomercup en inloopactiviteiten. Tijdig signaleren radicalisering moslims. Veiligheid wijk vergroten. Signaleren en lezingen organiseren in Panorama. Buurtpreventie Engelenburg en Grote pekken. Training en ondersteuning van buurtpreventers. Buurtouders, moskeeën, migrantenorganisaties en Wijkcoach ondersteunt structureel de Buurtpreventers en Buurtouders. Begeleiding buurtouders. Signalerende en preventieve inzet op risico(groepen) jongeren. Inloopactiviteiten door vrijwilligers. Mobiele Mall. Meidengroep. Jongeren proactief opzoeken. Wekelijks gezamenlijk eten met jongeren. JOP. Youth for Christ (onderdeel Veens) in samenwerking met vrijwilligers. BOA s, politie, Youth for Christ, Vroegtijdig signaleren huiselijk geweld en begeleiding hierbij. Buddyproject en meidenpraat. Voorlichting in de wijk. Cursussen van onmacht naar kracht en assertiviteitstraining. Individuele coaching. 24Aktief. Veens Najaar 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 6

7 Sociale participatie Bewoners van de wijk Engelenburg geven aan dat ze willen dat de wijk zo aantrekkelijk mogelijk is voor iedereen. Het is, volgens hen, wenselijk dat de verhouding tussen het aantal autochtone en allochtone bewoners, bewoners met en zonder betaalde baan, meer in balans gebracht wordt. Uit de wijkster is naar voren gekomen dat bewoners een grotere diversiteit aan activiteiten wensen, waarmee de integratie tussen de verschillende nationaliteiten wordt vergroot. In de wijk Engelenburg loopt het project Scoren in de Wijk. Het project betreft een voetbaltoernooi waarbij het niet alleen draait om het voetballen maar ook om het verdienen van respect-punten. Deze punten kunnen de deelnemende teams verdienen door het uitvoeren van sociale activiteiten. Sport wordt hierbij als middel gebruikt om de kinderen op een speelse manier positief te betrekken in hun wijk. Dit draagt bij aan het creëren van een zo aantrekkelijk mogelijke wijk voor iedereen. Gemeentes gaan steeds meer gebruik maken van de eigen kracht van bewoners, zo ook van bewoners die een uitkering ontvangen. Hen kan gevraagd worden vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie of om terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Veens zou van de inzet van deze bewoners, in samenwerking met de Veens Centrale en de vacaturebank van Veens, gebruik kunnen maken en hen vrijwilligerswerk in de wijk kunnen bieden. Veens sluit aan bij vrijwilligersinitiatieven in de wijk. In het Petenbos zijn dit o.a. Wijs met je Wijk en Kobra-koken. De rol van Veens bij deze initiatieven is hierin faciliterend. In het deel van de wijk ZuidOost waar nog geen buurtinitiatieven zijn, wordt onder de bewoners de behoefte geïnventariseerd middels een buurtonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst hiervan gaat Veens in overleg met Wijs met je Wijk kijken hoe wij bewoners kunnen ondersteunen met het organiseren van buurtactiviteiten. Daar waar eenzaamheid bij bewoners gesignaleerd wordt, tracht Veens deze te verminderen door gerichte acties te ontwikkelen. Veens en Youth for Christ willen talenten van jongeren zo goed mogelijk benutten. Het is belangrijk jongeren hun talenten te laten ontwikkelen en hen te laten ervaren wat ondernemend gedrag oplevert. Waar nodig ontwikkelen Youth for Christ en Veens activiteiten met en voor jongeren. Youth for Christ en Veens zullen hier een coachende en faciliterende rol in nemen en zoveel mogelijk samenwerken met vrijwilligers. Jongeren hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om Youth vrijwilliger te worden bij de Mobiele Mall en hiermee op regelmatige basis een taak uit te kunnen voeren. In het kader van het positief betrekken van de jongeren in de wijk Engelenburg in hun eigen wijk en het bevorderen van de Jongeren-participatie is de jongeren-commissie in 2010 opgericht. De jongeren-commissie is inmiddels erg gegroeid en wordt structureel ondersteund door In 2015 zal het Jongeren Service Punt (JSP) worden opgericht. Dit is een informatiepunt voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar die wonen in het voormalige JES-gebied. De jongeren kunnen terecht met vragen over school, stage, werk en vrije tijd. Het JSP biedt begeleiding aan jongeren met enkelvoudige problematiek en zal daarnaast ook workshops en trainingen verzorgen. Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 7

8 Een groep Antilliaanse jongeren uit de wijk Engelenburg zal onder begeleiding van Veens een brassband op gaan zetten. Om de zichtbaarheid en de bereikbaar voor bewoners in de wijk te vergroten, wordt er, naast de centrale voordeur in het gemeentehuis, een lokale voordeur in de wijken in Veenendaal gerealiseerd. In Panorama is deze reeds gestart zodat bewoners, behalve bij de centrale voordeur, ook hier terecht kunnen met hun hulpvragen. In de loop van het jaar wordt onderzocht of er in de wijk Zuidoost tevens behoefte is aan een voordeur voor bewoners. De lokale voordeur wordt zoveel mogelijk bemenst door getrainde vrijwilligers. Het project Achter de Voordeur is actief in de wijk Engelenburg. De aanpak gaat uit van een outreachende, preventieve en vraag gestuurde manier van werken. Het uitvoerende team werkt daarom vanuit een woning in de Engelenburg. De bewonersadviseurs leggen huisbezoeken af aan alle huishoudens in wijk. De bewonersadviseurs inventariseren de sociale situatie en bespreken samen met de leden van het huishouden wat zij eventueel zouden willen veranderen en op welke wijze. In de aanpak wordt sterk gestuurd op de eigen kracht en de sociale netwerken in de wijk. De wijkcoaches bieden individuele ondersteuning bij uiteenlopende hulpvragen. In het kader van sociale participatie ondersteunen zij mensen die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding en het uitbreiden van hun netwerk. Doel Hoe? Wie? Wanneer? Aantrekkelijke wijk (Engelenburg) voor iedereen creëren. Instroom van bewoners in de wijk Engelenburg meer sturen zodat er een goede balans komt tussen kwetsbare bewoners en bewoners met veel draagkracht. Veens vraagt gemeente en Patrimonium Woonservice hierop maatregelen te nemen. Project Scoren in de wijk in de Engelenburg. Gemeente Veenendaal, Sallandse Wegenbouw, Sportservice, Jongerencommissie en Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 8

9 Sociale positie van huishoudens in de wijk Engelenburg verbeteren en de leefbaarheid van de wijk vergroten. Project Achter de voordeur. Januari t/m juni 2015 Bevorderen jongerenparticipatie in de wijk Engelenburg. Jongerencommissie. Brassband. Jongeren onder begeleiding van Antilliaanse jongeren onder begeleiding van Integratie verschillende nationaliteiten in Engelenburg vergroten. Sociale participatie en cohesie in Zuidoost vergroten. Jongerenservicepunt. Ontmoeting en uitwisseling tussen verschillende culturen in de Engelenburg creëren. Vinden en zo nodig ondersteunen van burgerinitiatieven. Jongeren-commissie, vrijwilligers en CJG onder begeleiding van met migrantenorganisaties en Patrimonium Woonservice. Wijs met je wijk, daarbij ondersteund door KoBra, daarbij ondersteund door September 2015 Signaleren en verminderen eenzaamheid bewoners Zuidoost. Eenzame bewoners met elkaar in contact brengen en toeleiden naar buurtactiviteiten. Veens en samenwerkingspartners. Contact zoeken met Diakonaal Platform Veenendaal (DPV) met als doel gezamenlijke aanpak eenzaamheid. Veens en DPV. April 2015 Contact zoeken met Wijs met je Wijk voor themamiddagen over diverse onderwerpen. Veens en Wijs met je Wijk. Najaar 2015 Bewoners ondersteunen hun netwerk uit te breiden en netwerk betrekken Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 9

10 Panorama als aantrekkelijk buurthuis voor heel Veenendaal. bij individuele hulpvragen. Toegankelijker maken van het gebouw en dit een vriendelijkere uitstraling te geven. met bewoners. Creëren van een lokale voordeur in Panorama. Hierna bekendheid in de wijk realiseren. met vrijwilligers. Maart 2015 April 2015 Locatie Zuidoost Vliegezwam. Activiteitenaanbod vergroten en meer divers maken. Feestelijke opening Vliegezwam. met bewoners en vrijwilligers. met bewoners, vrijwilligers en lokale ondernemers. Juni 2015 Bewoners toe leiden naar vrijwilligerswerk en begeleiding hierbij. Buurtonderzoek naar behoefte van een lokale voordeur en activiteiten. Individuele coaching. met Veens centrale en Veens vacaturebank. Najaar 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 10

11 Normen & waarden Aandachtsgebieden onder het thema normen en waarden zijn: respect tonen naar elkaar, elkaar leren aanspreken en beleefd zijn naar elkaar. Veens wil met betrekking tot deze thema s als experiment in samenwerking met Patrimonium Woonstichting een galerijgesprek tussen bewoners van één van de flats in de Engelenburg organiseren. Bewoners komen zo onderling in contact met elkaar, leren elkaar kennen en kunnen met elkaar gemeenschappelijke regels opstellen rondom het gebruik van openbare ruimtes en de omgang met elkaar. Bewoners kunnen elkaar vervolgens aanspreken op de handhaving van deze afspraken. Wanneer deze aanpak succesvol blijkt te zijn, dan wordt de aanpak verder uitgerold naar andere flats en galarijen in Engelenburg en eventueel ook naar straten in Zuid Oost. Binnen de Engelenburg wonen mensen met veel verschillende nationaliteiten met allen hun eigen normen en waarden. Door bewoners in contact te brengen met elkaar en met hen te spreken over normen en waarden (bijv. opvoedstijlen in verschillende culturen, man/vrouw relaties in verschillende culturen enz.) ontstaat inzicht en begrip voor elkaars normen en waarden. In het Petenbos wordt regelmatig overlast van jongeren ervaren door buurtbewoners. Youth for Christ zet zich in het Petenbos in voor deze jongeren. Zij willen realiseren dat de verschillende generaties in het Petenbos meer met elkaar optrekken zodat wederzijdse erkenning en betrokkenheid ontstaat. Zij ondersteunen bewoners eigen initiatieven voor jongeren te realiseren. Verder trainen zij vrijwilligers om coach- en adviesgesprekken te voeren met jongeren. Momenteel zijn er 6 vrijwilligers actief in het Petenbos. Doel Hoe? Wie? Wanneer? Bewoners komen in contact met elkaar en stellen met elkaar gemeenschappelijke regels op. Galerijgesprek. Veens i.s.m. Patrimonium Woonservice September 2015 Bewoners komen in contact met elkaar over hun normen en waarden. Het creëren van wederzijdse erkenning en betrokkenheid tussen jongeren in het Petenbos en overige buurtbewoners. Lezingen organiseren over diverse thema s. Betrokken burgers ondersteunen hun initiatieven voor jongeren uit te voeren. Veens in samenwerking met bewoners, migrantenorganisaties, CJG en eventueel VVC en/of volksuniversiteit. Youth for Christ in samenwerking met Mei 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 11

Wijkplan Zuidwest 2015. Doesjka Reijn Fred Verhoef Yulyana Unal

Wijkplan Zuidwest 2015. Doesjka Reijn Fred Verhoef Yulyana Unal Wijkplan 2015 Doesjka Reijn Fred Verhoef Yulyana Unal Voorwoord: 26 september van het vorig jaar is wijkcentrum Plein Zuid op feestelijke wijze geopend door de wethouder Overduin. Steeds meer (kwetsbare)

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding p. 3. 2. Kijk op de wijk p. 4

Inhoudsopgave. 1. Inleiding p. 3. 2. Kijk op de wijk p. 4 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Kijk op de wijk p. 4 3. Speerpunten p. 5 3.1 Activiteiten p. 5 3.2 Bewonersgroepen p. 5 3.3 Individuele ondersteuning p. 6 4. Overige werkzaamheden wijkcoaches p. 7

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom doen we wat we doen?... 2 1. Aanleiding... 2 2. Ambities wijkteam... 3 Wat doen we?... 4 1. Informatie en analyse... 4 2.

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers.

Nadere informatie

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving In april 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar mening over de leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving.

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Hoofdlijnen Beleidsplan 2015-2018. Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk

Hoofdlijnen Beleidsplan 2015-2018. Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk 1 Inleiding Het sociale domein is volop in beweging. In het proces van verandering heeft The Mall jongerenwerk (uitgevoerd door Stichting Youth

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Samenwerken in de wijk Over kansen die ontstaan als je aansluit bij welzijnsactiviteiten. Door Gabriëlle de Bruin en Dick Post (Frion) en HannekeValkeman (wijkmanager Zwolle Zuid, gemeente Zwolle) Resultaat

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Wijkactieplan 2011. Stedelijke projecten. Wijkactieplan per wijk. Stedelijke projecten

Wijkactieplan 2011. Stedelijke projecten. Wijkactieplan per wijk. Stedelijke projecten Wijkactieplan 2011 Stedelijke projecten Wijkactieplan per wijk Bent u benieuwd naar wat er allemaal staat te gebeuren in uw wijk? Elk jaar maken de wijkteams een wijkactieplan (WAP) met daarin de plannen

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

(Onderzoeks-) opdrachten leerwerkgemeenschap Bodegraven-Reeuwijk

(Onderzoeks-) opdrachten leerwerkgemeenschap Bodegraven-Reeuwijk (Onderzoeks-) opdrachten leerwerkgemeenschap Bodegraven-Reeuwijk Organisatie projecten en evenementen Vrijwilligerscentrale HBO-stagiair(e) onder begeleiding van een sociaal makelaar Doel(en) Lidewij van

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda WIJKJAARPROGRAMMA ACHTERWILLENS 2012 Thema 1 Jeugd Doel Investeren in een gezonde ontwikkeling van kinderen en de jeugd om problemen en overlast te voorkomen Streefbeeld 1. meer ontmoetingsruimten voor

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe Stichting Mudanthe Mudanthe brengt mensen samen in diverse laagdrempelige activiteiten en projecten. Onze sleutelwoorden zijn diversiteit, ontmoeting, enthousiasme, laagdrempelig en gewoon doen. Mudanthe

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief leest u onder andere hoe Veens zich inzet voor vrijwilligers en mantelzorgers. Mensen die wij niet kunnen missen in Veenendaal en

In deze nieuwsbrief leest u onder andere hoe Veens zich inzet voor vrijwilligers en mantelzorgers. Mensen die wij niet kunnen missen in Veenendaal en In deze nieuwsbrief leest u onder andere hoe Veens zich inzet voor vrijwilligers en mantelzorgers. Mensen die wij niet kunnen missen in Veenendaal en waar wij veel waardering voor hebben. Verder vertellen

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Wateroverlast

Rapport Onderzoek Wateroverlast Rapport Onderzoek Wateroverlast Bornsche Maten Borne Datum: 28 mei 2014 Auteur: Saskia Brouwer Versie: 1.0 1 Inleiding Wijkraad de Bornsche Maten heeft in de periode van begin maart tot eind mei alle wijkbewoners

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014.

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Programma: 09.30 uur - Inloop met koffie en thee 10.00 uur - Eenzaamheid en sociaal isolement:

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan Hoofdlijnen beleidsplan Doelstelling (statutair) De stichting heeft ten doel, middels de inzet van professionele krachten en vrijwilligers, het uitvoeren, ondersteunen en/of stimuleren, coördineren, begeleiden

Nadere informatie

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Thema/Bron/Beleid Participatie/ WMO prestatieveld 1 Leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen Prestatieveld 3 Informatie, advies,

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Talentontwikkeling... 3. Leefbaarheid... 3. Individuele coaching... 4. Visie op jongerenvoorzieningen...

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Talentontwikkeling... 3. Leefbaarheid... 3. Individuele coaching... 4. Visie op jongerenvoorzieningen... Visie op jongerenwerk in Capelle aan den IJssel Buurtkracht Rijnmond 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Talentontwikkeling... 3 Leefbaarheid... 3 Individuele coaching... 4 Visie op jongerenvoorzieningen...

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

wijkring September 2015

wijkring September 2015 wijkring September 2015 Workshop Gedachtengoed Sociale rol versterking ABCD Keyring Wijkring Hezeveld Stappenplan Reacties op verwondingen Geobsedeerd zijn met de eigen situatie Gedragen/voelen als

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Halfjaarverslag Veens

Halfjaarverslag Veens Halfjaarverslag Veens januari juli 2014 Inleiding Begin oktober 2013 maakte de gemeente Veenendaal bekend dat zij in de aanbesteding rond vernieuwend welzijn in Veenendaal de gunning deed aan Veens. Gelet

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Buurtpreventieteam Filmwijk. Verbeteren van een wijk door het faciliteren van sociaal positief egoïsme

Buurtpreventieteam Filmwijk. Verbeteren van een wijk door het faciliteren van sociaal positief egoïsme Buurtpreventieteam Filmwijk Verbeteren van een wijk door het faciliteren van sociaal positief egoïsme STELLINGEN STELLING 1 Buurtbewoners zijn apathisch en kijken voor alles naar de overheid STELLING 2

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Evaluatie project Rozenpad (onderdeel wijkagenda Rozenprieel)

Evaluatie project Rozenpad (onderdeel wijkagenda Rozenprieel) Evaluatie project Rozenpad (onderdeel wijkagenda Rozenprieel) Projectomschrijving De Roos en De Tulp werken samen als het gaat om activiteiten en projecten voor oudere buurtbewoners. Communicatie in het

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Wat is een sociaal wijkteam? Eén loket voor alle wijkbewoners Hulpvragen over (bv) schulden, hulpmiddelen, psychiatrie, hoe organiseer

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Halfjaarrapportage Veens

Halfjaarrapportage Veens Halfjaarrapportage Veens 1 e halfjaar 2015 1 Inleiding Voor u ligt de halfjaarrapportage van Veens. Ook in de eerste helft van 2015 is er weer veel werk verzet. Met name de doorontwikkeling van de Veens-Centrale,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Je ziet de kinderen per seizoen veranderen

Je ziet de kinderen per seizoen veranderen Je ziet de kinderen per seizoen veranderen Al 9 jaar zet Natasja Diepenveen zich in voor speeltuinvereniging t Hoorntje. Ze vertelt over haar vrijwilligerswerk. Wat voor speeltuin is dit? De speeltuin

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE ter bevordering van de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en de stadsdeelorganisatie in stadsdeel Amsterdam-West CONCEPT VERSIE 0.1 Onderdeel van projectplan Coproductie

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015 Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015 1 De aanloop Veranderend beleid bij de overheid Langer zelfstandig Meer zelf en met behulp van eigen netwerk Hoog % ouderen in de wijk Bezuinigingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie