Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015"

Transcriptie

1 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 1

2 Inhoudsopgave: Onderzoek en analyse Conclusie Veiligheid. Sociale participatie Normen & waarden Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 2

3 Onderzoek en analyse Als basis voor het wijkplan 2015 voor het gebied Zuidoost en Engelenburg is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Wijkster. Dit is een enquête die gehouden is onder buurtbewoners. Middels deze enquête kunnen bewoners aangeven hoe zij hun wijk beleven en waarderen aan de hand van 7 thema s. In onze wijk is de wijkster door 65 bewoners ingevuld. Om tot een goed plan te komen zijn de uitkomsten hiervan door de wijkcoaches geanalyseerd en vervolgens besproken met een groep bewoners uit de Engelenburg, de wijkmanager, de voorzitter van de bewonerscommissie en bestuursleden van Wijs met je Wijk. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de uitkomsten van de Wijkster. Per onderwerp worden scores en aandachtspunten benoemd. 1. Thema Veiligheid; 57% van de bewoners scoort hier: goed, 43%: minder. Oog voor elkaar in de buurt (in negatieve zin is er teveel sociale controle binnen bevolkingsgroepen); Inrichting en gebruik van de openbare ruimte; Maatregelen nemen om onveiligheid tegen te gaan. 2. Thema Wonen; 62% scoort hier: goed, 38%: minder. Vuilnis op straat (en vooral rond de ondergrondse containers); Hondenpoep; Overlast van buren / en groepen in de wijk; Diverse zaken genoemd onder: Anders: Sociale normen en waarden integreren; Toezicht op juiste tijden; Bladafval op parkeerplaatsen; Discriminatie; Vuilnis in trappenhuizen en galerijen; Verschillende nationaliteiten samenbrengen; Behouden camera s; Afvalbakken worden niet vaak genoeg geleegd. 3. Thema Sociale Participatie; 31% scoort hier: goed en 40%: echt minder. Vrijwilligerswerk; Deelname aan activiteiten; Activiteiten zelf organiseren. 4. Thema Sociale Contacten; 69% scoort hier: goed, en 31%: minder. Omgaan met elkaar; Contact met buren; Buren die geen contacten hebben. 5. Thema Voorzieningen; 65% scoort: goed en 35%: minder Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 3

4 Speelruimte; Zaken genoemd onder: Anders: Informatie en adviesplek in de wijk; Hangplek; Islamitische school; Honden uitlaatplaats; Panorama. 6. Gezondheid; 75% scoort: goed en 25%: minder Praktische hulp in en om het huis; Diverse zaken genoemd onder: Anders: Eenzaamheid; Obesitas; Tuinhulp; Hoogspanningsmast; Geestelijke en lichamelijke problemen. 7. Normen en Waarden; 35% scoort: goed en 65% minder Respect tonen; Elkaar leren aanspreken; Beleefd zijn. Conclusie Vanuit de wijkster is gebleken dat de thema s sociale participatie en normen en waarden extra aandacht behoeven, dit vanwege de lage score die hierop behaald wordt. Deze thema s zullen dan ook onze speerpunten voor 2015 zijn. De bewoners uit de wijk waarmee gesproken is, de bewonerscommissie Grote Pekken, de wijkmanager en Wijs met je Wijk kunnen zich vinden in de bepaling van deze speerpunten. In overleg met hen hebben wij ook van het thema veiligheid een speerpunt gemaakt. Veiligheid was namelijk in 2014 ook een speerpunt en is volgens ons en hen nog niet geheel afgerond. Daarbij kwamen rondom dit thema ook nog diverse verbeterpunten naar voren. In het onderstaande plan kunt u lezen hoe wij, onze samenwerkingspartners en bewoners uit de wijk in 2015 concreet met deze speerpunten aan de slag gaan. Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 4

5 Veiligheid In de Wijkster enquêtes wordt door bewoners aangegeven dat buurtcentrum Panorama in de avonduren slecht verlicht is. Dit zorgt voor een onveilig gevoel. In het verleden is er regelmatig sprake van overlast geweest tijdens de Ramadan. Door het organiseren van Iftarmaaltijden kan de overlast beperkt worden. Deze maaltijden staan open voor alle bewoners en bevorderen daarmee de ontmoeting tussen diverse culturen. Mede hierdoor raken mensen meer vertrouwd met andere culturen en voelen zij zich veiliger in hun wijk. Daarnaast kan ook het aanbieden van extra zinvolle vrijetijdsbesteding tijdens de Ramadan-periode overlast voorkomen. Gezien de ontwikkelingen rondom radicalisering is het van belang dat alle samenwerkingspartners oog hebben voor signalen van radicalisering onder moslims en met name jongeren. Om de veiligheid in de wijk te vergroten ondersteunt Veens de buurtpreventieprojecten in de Engelenburg en de Grote Pekken. De samenwerking met het wijkteam zorgt ervoor dat signalen vanuit de wijk besproken en aangepakt worden waardoor de veiligheid in de wijk vergroot wordt. Hierbij kan gedacht worden aan het creëren van veilige speelplaatsen voor jonge kinderen in de wijk en het maken van afspraken over gebruik van gemeenschappelijk ruimtes. In het Petenbos beleven buurtbewoners overlast van jongeren. In samenwerking met samenwerkingspartners willen we deze overlastbeleving verminderen door tijdig te signaleren en preventief te werk te gaan met jongeren en buurtbewoners. De wijkcoaches bieden individuele ondersteuning bij uiteenlopende hulpvragen. In het kader van veiligheid ondersteunen zij mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. In 2014, toen er nog sprake was van de wijkindeling ZuidOost en JES, zijn er 14 meldingen van huiselijk geweld geweest. De betrokkenen zijn ondersteund door de wijkcoaches van Veens met als doel herhaling te voorkomen. Doel Hoe? Wie? Wanneer? Vergroten veiligheid Bewoners maken Bewoners in rondom Panorama. voorstel betere samenwerking met Goed verloop Ramadan. verlichting. Faciliteren en ondersteunen Iftarmaaltijden. wijkteam en gemeente. met wijkbewoners en samenwerkingspartners. Juni 2015 Zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren in de wijk tijdens Jongerencommissie en Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 5

6 ramadan-periode, o.a. zomercup en inloopactiviteiten. Tijdig signaleren radicalisering moslims. Veiligheid wijk vergroten. Signaleren en lezingen organiseren in Panorama. Buurtpreventie Engelenburg en Grote pekken. Training en ondersteuning van buurtpreventers. Buurtouders, moskeeën, migrantenorganisaties en Wijkcoach ondersteunt structureel de Buurtpreventers en Buurtouders. Begeleiding buurtouders. Signalerende en preventieve inzet op risico(groepen) jongeren. Inloopactiviteiten door vrijwilligers. Mobiele Mall. Meidengroep. Jongeren proactief opzoeken. Wekelijks gezamenlijk eten met jongeren. JOP. Youth for Christ (onderdeel Veens) in samenwerking met vrijwilligers. BOA s, politie, Youth for Christ, Vroegtijdig signaleren huiselijk geweld en begeleiding hierbij. Buddyproject en meidenpraat. Voorlichting in de wijk. Cursussen van onmacht naar kracht en assertiviteitstraining. Individuele coaching. 24Aktief. Veens Najaar 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 6

7 Sociale participatie Bewoners van de wijk Engelenburg geven aan dat ze willen dat de wijk zo aantrekkelijk mogelijk is voor iedereen. Het is, volgens hen, wenselijk dat de verhouding tussen het aantal autochtone en allochtone bewoners, bewoners met en zonder betaalde baan, meer in balans gebracht wordt. Uit de wijkster is naar voren gekomen dat bewoners een grotere diversiteit aan activiteiten wensen, waarmee de integratie tussen de verschillende nationaliteiten wordt vergroot. In de wijk Engelenburg loopt het project Scoren in de Wijk. Het project betreft een voetbaltoernooi waarbij het niet alleen draait om het voetballen maar ook om het verdienen van respect-punten. Deze punten kunnen de deelnemende teams verdienen door het uitvoeren van sociale activiteiten. Sport wordt hierbij als middel gebruikt om de kinderen op een speelse manier positief te betrekken in hun wijk. Dit draagt bij aan het creëren van een zo aantrekkelijk mogelijke wijk voor iedereen. Gemeentes gaan steeds meer gebruik maken van de eigen kracht van bewoners, zo ook van bewoners die een uitkering ontvangen. Hen kan gevraagd worden vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie of om terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Veens zou van de inzet van deze bewoners, in samenwerking met de Veens Centrale en de vacaturebank van Veens, gebruik kunnen maken en hen vrijwilligerswerk in de wijk kunnen bieden. Veens sluit aan bij vrijwilligersinitiatieven in de wijk. In het Petenbos zijn dit o.a. Wijs met je Wijk en Kobra-koken. De rol van Veens bij deze initiatieven is hierin faciliterend. In het deel van de wijk ZuidOost waar nog geen buurtinitiatieven zijn, wordt onder de bewoners de behoefte geïnventariseerd middels een buurtonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst hiervan gaat Veens in overleg met Wijs met je Wijk kijken hoe wij bewoners kunnen ondersteunen met het organiseren van buurtactiviteiten. Daar waar eenzaamheid bij bewoners gesignaleerd wordt, tracht Veens deze te verminderen door gerichte acties te ontwikkelen. Veens en Youth for Christ willen talenten van jongeren zo goed mogelijk benutten. Het is belangrijk jongeren hun talenten te laten ontwikkelen en hen te laten ervaren wat ondernemend gedrag oplevert. Waar nodig ontwikkelen Youth for Christ en Veens activiteiten met en voor jongeren. Youth for Christ en Veens zullen hier een coachende en faciliterende rol in nemen en zoveel mogelijk samenwerken met vrijwilligers. Jongeren hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om Youth vrijwilliger te worden bij de Mobiele Mall en hiermee op regelmatige basis een taak uit te kunnen voeren. In het kader van het positief betrekken van de jongeren in de wijk Engelenburg in hun eigen wijk en het bevorderen van de Jongeren-participatie is de jongeren-commissie in 2010 opgericht. De jongeren-commissie is inmiddels erg gegroeid en wordt structureel ondersteund door In 2015 zal het Jongeren Service Punt (JSP) worden opgericht. Dit is een informatiepunt voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar die wonen in het voormalige JES-gebied. De jongeren kunnen terecht met vragen over school, stage, werk en vrije tijd. Het JSP biedt begeleiding aan jongeren met enkelvoudige problematiek en zal daarnaast ook workshops en trainingen verzorgen. Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 7

8 Een groep Antilliaanse jongeren uit de wijk Engelenburg zal onder begeleiding van Veens een brassband op gaan zetten. Om de zichtbaarheid en de bereikbaar voor bewoners in de wijk te vergroten, wordt er, naast de centrale voordeur in het gemeentehuis, een lokale voordeur in de wijken in Veenendaal gerealiseerd. In Panorama is deze reeds gestart zodat bewoners, behalve bij de centrale voordeur, ook hier terecht kunnen met hun hulpvragen. In de loop van het jaar wordt onderzocht of er in de wijk Zuidoost tevens behoefte is aan een voordeur voor bewoners. De lokale voordeur wordt zoveel mogelijk bemenst door getrainde vrijwilligers. Het project Achter de Voordeur is actief in de wijk Engelenburg. De aanpak gaat uit van een outreachende, preventieve en vraag gestuurde manier van werken. Het uitvoerende team werkt daarom vanuit een woning in de Engelenburg. De bewonersadviseurs leggen huisbezoeken af aan alle huishoudens in wijk. De bewonersadviseurs inventariseren de sociale situatie en bespreken samen met de leden van het huishouden wat zij eventueel zouden willen veranderen en op welke wijze. In de aanpak wordt sterk gestuurd op de eigen kracht en de sociale netwerken in de wijk. De wijkcoaches bieden individuele ondersteuning bij uiteenlopende hulpvragen. In het kader van sociale participatie ondersteunen zij mensen die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding en het uitbreiden van hun netwerk. Doel Hoe? Wie? Wanneer? Aantrekkelijke wijk (Engelenburg) voor iedereen creëren. Instroom van bewoners in de wijk Engelenburg meer sturen zodat er een goede balans komt tussen kwetsbare bewoners en bewoners met veel draagkracht. Veens vraagt gemeente en Patrimonium Woonservice hierop maatregelen te nemen. Project Scoren in de wijk in de Engelenburg. Gemeente Veenendaal, Sallandse Wegenbouw, Sportservice, Jongerencommissie en Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 8

9 Sociale positie van huishoudens in de wijk Engelenburg verbeteren en de leefbaarheid van de wijk vergroten. Project Achter de voordeur. Januari t/m juni 2015 Bevorderen jongerenparticipatie in de wijk Engelenburg. Jongerencommissie. Brassband. Jongeren onder begeleiding van Antilliaanse jongeren onder begeleiding van Integratie verschillende nationaliteiten in Engelenburg vergroten. Sociale participatie en cohesie in Zuidoost vergroten. Jongerenservicepunt. Ontmoeting en uitwisseling tussen verschillende culturen in de Engelenburg creëren. Vinden en zo nodig ondersteunen van burgerinitiatieven. Jongeren-commissie, vrijwilligers en CJG onder begeleiding van met migrantenorganisaties en Patrimonium Woonservice. Wijs met je wijk, daarbij ondersteund door KoBra, daarbij ondersteund door September 2015 Signaleren en verminderen eenzaamheid bewoners Zuidoost. Eenzame bewoners met elkaar in contact brengen en toeleiden naar buurtactiviteiten. Veens en samenwerkingspartners. Contact zoeken met Diakonaal Platform Veenendaal (DPV) met als doel gezamenlijke aanpak eenzaamheid. Veens en DPV. April 2015 Contact zoeken met Wijs met je Wijk voor themamiddagen over diverse onderwerpen. Veens en Wijs met je Wijk. Najaar 2015 Bewoners ondersteunen hun netwerk uit te breiden en netwerk betrekken Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 9

10 Panorama als aantrekkelijk buurthuis voor heel Veenendaal. bij individuele hulpvragen. Toegankelijker maken van het gebouw en dit een vriendelijkere uitstraling te geven. met bewoners. Creëren van een lokale voordeur in Panorama. Hierna bekendheid in de wijk realiseren. met vrijwilligers. Maart 2015 April 2015 Locatie Zuidoost Vliegezwam. Activiteitenaanbod vergroten en meer divers maken. Feestelijke opening Vliegezwam. met bewoners en vrijwilligers. met bewoners, vrijwilligers en lokale ondernemers. Juni 2015 Bewoners toe leiden naar vrijwilligerswerk en begeleiding hierbij. Buurtonderzoek naar behoefte van een lokale voordeur en activiteiten. Individuele coaching. met Veens centrale en Veens vacaturebank. Najaar 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 10

11 Normen & waarden Aandachtsgebieden onder het thema normen en waarden zijn: respect tonen naar elkaar, elkaar leren aanspreken en beleefd zijn naar elkaar. Veens wil met betrekking tot deze thema s als experiment in samenwerking met Patrimonium Woonstichting een galerijgesprek tussen bewoners van één van de flats in de Engelenburg organiseren. Bewoners komen zo onderling in contact met elkaar, leren elkaar kennen en kunnen met elkaar gemeenschappelijke regels opstellen rondom het gebruik van openbare ruimtes en de omgang met elkaar. Bewoners kunnen elkaar vervolgens aanspreken op de handhaving van deze afspraken. Wanneer deze aanpak succesvol blijkt te zijn, dan wordt de aanpak verder uitgerold naar andere flats en galarijen in Engelenburg en eventueel ook naar straten in Zuid Oost. Binnen de Engelenburg wonen mensen met veel verschillende nationaliteiten met allen hun eigen normen en waarden. Door bewoners in contact te brengen met elkaar en met hen te spreken over normen en waarden (bijv. opvoedstijlen in verschillende culturen, man/vrouw relaties in verschillende culturen enz.) ontstaat inzicht en begrip voor elkaars normen en waarden. In het Petenbos wordt regelmatig overlast van jongeren ervaren door buurtbewoners. Youth for Christ zet zich in het Petenbos in voor deze jongeren. Zij willen realiseren dat de verschillende generaties in het Petenbos meer met elkaar optrekken zodat wederzijdse erkenning en betrokkenheid ontstaat. Zij ondersteunen bewoners eigen initiatieven voor jongeren te realiseren. Verder trainen zij vrijwilligers om coach- en adviesgesprekken te voeren met jongeren. Momenteel zijn er 6 vrijwilligers actief in het Petenbos. Doel Hoe? Wie? Wanneer? Bewoners komen in contact met elkaar en stellen met elkaar gemeenschappelijke regels op. Galerijgesprek. Veens i.s.m. Patrimonium Woonservice September 2015 Bewoners komen in contact met elkaar over hun normen en waarden. Het creëren van wederzijdse erkenning en betrokkenheid tussen jongeren in het Petenbos en overige buurtbewoners. Lezingen organiseren over diverse thema s. Betrokken burgers ondersteunen hun initiatieven voor jongeren uit te voeren. Veens in samenwerking met bewoners, migrantenorganisaties, CJG en eventueel VVC en/of volksuniversiteit. Youth for Christ in samenwerking met Mei 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 11

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Nieuw-West

Samenleven met verschillen in Nieuw-West Samenleven met verschillen in Nieuw-West Spanningen en vertrouwen in Slotervaart, Osdorp Midden en Slotermeer-Zuidwest Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boers, Ellen Lindeman, Nienke Laan,

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Kruiskamp, Koppel, Liendert en Zielhorst Ron van Wonderen Erik van Marissing September 2011 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Achtergrond en doelstelling

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Het Rotterdamse Jongerenwerk

Het Rotterdamse Jongerenwerk Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de Het Rotterdamse Jongerenwerk Functies, kerntaken, competenties, methoden Tekst en redactie: Het Rotterdamse jongerenwerk Inleiding Aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Enschede-West

Jaarplan 2015. Enschede-West Jaarplan 2015 Enschede-West Stadsdeelteam Enschede-West Januari 2015 Voorwoord Op 18 november 2014 hebben we in speeltuin Stadsveld met veel betrokkenheid en betrokkenen, tijdens een gezamenlijke maaltijd,

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Zuid

Samenleven met verschillen in Zuid Samenleven met verschillen in Zuid Spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt, Diamantbuurt en Buitenveldert Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boer Merel van der Wouden Ellen Lindeman

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie