Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015"

Transcriptie

1 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 1

2 Inhoudsopgave: Onderzoek en analyse Conclusie Veiligheid. Sociale participatie Normen & waarden Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 2

3 Onderzoek en analyse Als basis voor het wijkplan 2015 voor het gebied Zuidoost en Engelenburg is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Wijkster. Dit is een enquête die gehouden is onder buurtbewoners. Middels deze enquête kunnen bewoners aangeven hoe zij hun wijk beleven en waarderen aan de hand van 7 thema s. In onze wijk is de wijkster door 65 bewoners ingevuld. Om tot een goed plan te komen zijn de uitkomsten hiervan door de wijkcoaches geanalyseerd en vervolgens besproken met een groep bewoners uit de Engelenburg, de wijkmanager, de voorzitter van de bewonerscommissie en bestuursleden van Wijs met je Wijk. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de uitkomsten van de Wijkster. Per onderwerp worden scores en aandachtspunten benoemd. 1. Thema Veiligheid; 57% van de bewoners scoort hier: goed, 43%: minder. Oog voor elkaar in de buurt (in negatieve zin is er teveel sociale controle binnen bevolkingsgroepen); Inrichting en gebruik van de openbare ruimte; Maatregelen nemen om onveiligheid tegen te gaan. 2. Thema Wonen; 62% scoort hier: goed, 38%: minder. Vuilnis op straat (en vooral rond de ondergrondse containers); Hondenpoep; Overlast van buren / en groepen in de wijk; Diverse zaken genoemd onder: Anders: Sociale normen en waarden integreren; Toezicht op juiste tijden; Bladafval op parkeerplaatsen; Discriminatie; Vuilnis in trappenhuizen en galerijen; Verschillende nationaliteiten samenbrengen; Behouden camera s; Afvalbakken worden niet vaak genoeg geleegd. 3. Thema Sociale Participatie; 31% scoort hier: goed en 40%: echt minder. Vrijwilligerswerk; Deelname aan activiteiten; Activiteiten zelf organiseren. 4. Thema Sociale Contacten; 69% scoort hier: goed, en 31%: minder. Omgaan met elkaar; Contact met buren; Buren die geen contacten hebben. 5. Thema Voorzieningen; 65% scoort: goed en 35%: minder Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 3

4 Speelruimte; Zaken genoemd onder: Anders: Informatie en adviesplek in de wijk; Hangplek; Islamitische school; Honden uitlaatplaats; Panorama. 6. Gezondheid; 75% scoort: goed en 25%: minder Praktische hulp in en om het huis; Diverse zaken genoemd onder: Anders: Eenzaamheid; Obesitas; Tuinhulp; Hoogspanningsmast; Geestelijke en lichamelijke problemen. 7. Normen en Waarden; 35% scoort: goed en 65% minder Respect tonen; Elkaar leren aanspreken; Beleefd zijn. Conclusie Vanuit de wijkster is gebleken dat de thema s sociale participatie en normen en waarden extra aandacht behoeven, dit vanwege de lage score die hierop behaald wordt. Deze thema s zullen dan ook onze speerpunten voor 2015 zijn. De bewoners uit de wijk waarmee gesproken is, de bewonerscommissie Grote Pekken, de wijkmanager en Wijs met je Wijk kunnen zich vinden in de bepaling van deze speerpunten. In overleg met hen hebben wij ook van het thema veiligheid een speerpunt gemaakt. Veiligheid was namelijk in 2014 ook een speerpunt en is volgens ons en hen nog niet geheel afgerond. Daarbij kwamen rondom dit thema ook nog diverse verbeterpunten naar voren. In het onderstaande plan kunt u lezen hoe wij, onze samenwerkingspartners en bewoners uit de wijk in 2015 concreet met deze speerpunten aan de slag gaan. Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 4

5 Veiligheid In de Wijkster enquêtes wordt door bewoners aangegeven dat buurtcentrum Panorama in de avonduren slecht verlicht is. Dit zorgt voor een onveilig gevoel. In het verleden is er regelmatig sprake van overlast geweest tijdens de Ramadan. Door het organiseren van Iftarmaaltijden kan de overlast beperkt worden. Deze maaltijden staan open voor alle bewoners en bevorderen daarmee de ontmoeting tussen diverse culturen. Mede hierdoor raken mensen meer vertrouwd met andere culturen en voelen zij zich veiliger in hun wijk. Daarnaast kan ook het aanbieden van extra zinvolle vrijetijdsbesteding tijdens de Ramadan-periode overlast voorkomen. Gezien de ontwikkelingen rondom radicalisering is het van belang dat alle samenwerkingspartners oog hebben voor signalen van radicalisering onder moslims en met name jongeren. Om de veiligheid in de wijk te vergroten ondersteunt Veens de buurtpreventieprojecten in de Engelenburg en de Grote Pekken. De samenwerking met het wijkteam zorgt ervoor dat signalen vanuit de wijk besproken en aangepakt worden waardoor de veiligheid in de wijk vergroot wordt. Hierbij kan gedacht worden aan het creëren van veilige speelplaatsen voor jonge kinderen in de wijk en het maken van afspraken over gebruik van gemeenschappelijk ruimtes. In het Petenbos beleven buurtbewoners overlast van jongeren. In samenwerking met samenwerkingspartners willen we deze overlastbeleving verminderen door tijdig te signaleren en preventief te werk te gaan met jongeren en buurtbewoners. De wijkcoaches bieden individuele ondersteuning bij uiteenlopende hulpvragen. In het kader van veiligheid ondersteunen zij mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. In 2014, toen er nog sprake was van de wijkindeling ZuidOost en JES, zijn er 14 meldingen van huiselijk geweld geweest. De betrokkenen zijn ondersteund door de wijkcoaches van Veens met als doel herhaling te voorkomen. Doel Hoe? Wie? Wanneer? Vergroten veiligheid Bewoners maken Bewoners in rondom Panorama. voorstel betere samenwerking met Goed verloop Ramadan. verlichting. Faciliteren en ondersteunen Iftarmaaltijden. wijkteam en gemeente. met wijkbewoners en samenwerkingspartners. Juni 2015 Zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren in de wijk tijdens Jongerencommissie en Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 5

6 ramadan-periode, o.a. zomercup en inloopactiviteiten. Tijdig signaleren radicalisering moslims. Veiligheid wijk vergroten. Signaleren en lezingen organiseren in Panorama. Buurtpreventie Engelenburg en Grote pekken. Training en ondersteuning van buurtpreventers. Buurtouders, moskeeën, migrantenorganisaties en Wijkcoach ondersteunt structureel de Buurtpreventers en Buurtouders. Begeleiding buurtouders. Signalerende en preventieve inzet op risico(groepen) jongeren. Inloopactiviteiten door vrijwilligers. Mobiele Mall. Meidengroep. Jongeren proactief opzoeken. Wekelijks gezamenlijk eten met jongeren. JOP. Youth for Christ (onderdeel Veens) in samenwerking met vrijwilligers. BOA s, politie, Youth for Christ, Vroegtijdig signaleren huiselijk geweld en begeleiding hierbij. Buddyproject en meidenpraat. Voorlichting in de wijk. Cursussen van onmacht naar kracht en assertiviteitstraining. Individuele coaching. 24Aktief. Veens Najaar 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 6

7 Sociale participatie Bewoners van de wijk Engelenburg geven aan dat ze willen dat de wijk zo aantrekkelijk mogelijk is voor iedereen. Het is, volgens hen, wenselijk dat de verhouding tussen het aantal autochtone en allochtone bewoners, bewoners met en zonder betaalde baan, meer in balans gebracht wordt. Uit de wijkster is naar voren gekomen dat bewoners een grotere diversiteit aan activiteiten wensen, waarmee de integratie tussen de verschillende nationaliteiten wordt vergroot. In de wijk Engelenburg loopt het project Scoren in de Wijk. Het project betreft een voetbaltoernooi waarbij het niet alleen draait om het voetballen maar ook om het verdienen van respect-punten. Deze punten kunnen de deelnemende teams verdienen door het uitvoeren van sociale activiteiten. Sport wordt hierbij als middel gebruikt om de kinderen op een speelse manier positief te betrekken in hun wijk. Dit draagt bij aan het creëren van een zo aantrekkelijk mogelijke wijk voor iedereen. Gemeentes gaan steeds meer gebruik maken van de eigen kracht van bewoners, zo ook van bewoners die een uitkering ontvangen. Hen kan gevraagd worden vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie of om terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Veens zou van de inzet van deze bewoners, in samenwerking met de Veens Centrale en de vacaturebank van Veens, gebruik kunnen maken en hen vrijwilligerswerk in de wijk kunnen bieden. Veens sluit aan bij vrijwilligersinitiatieven in de wijk. In het Petenbos zijn dit o.a. Wijs met je Wijk en Kobra-koken. De rol van Veens bij deze initiatieven is hierin faciliterend. In het deel van de wijk ZuidOost waar nog geen buurtinitiatieven zijn, wordt onder de bewoners de behoefte geïnventariseerd middels een buurtonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst hiervan gaat Veens in overleg met Wijs met je Wijk kijken hoe wij bewoners kunnen ondersteunen met het organiseren van buurtactiviteiten. Daar waar eenzaamheid bij bewoners gesignaleerd wordt, tracht Veens deze te verminderen door gerichte acties te ontwikkelen. Veens en Youth for Christ willen talenten van jongeren zo goed mogelijk benutten. Het is belangrijk jongeren hun talenten te laten ontwikkelen en hen te laten ervaren wat ondernemend gedrag oplevert. Waar nodig ontwikkelen Youth for Christ en Veens activiteiten met en voor jongeren. Youth for Christ en Veens zullen hier een coachende en faciliterende rol in nemen en zoveel mogelijk samenwerken met vrijwilligers. Jongeren hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om Youth vrijwilliger te worden bij de Mobiele Mall en hiermee op regelmatige basis een taak uit te kunnen voeren. In het kader van het positief betrekken van de jongeren in de wijk Engelenburg in hun eigen wijk en het bevorderen van de Jongeren-participatie is de jongeren-commissie in 2010 opgericht. De jongeren-commissie is inmiddels erg gegroeid en wordt structureel ondersteund door In 2015 zal het Jongeren Service Punt (JSP) worden opgericht. Dit is een informatiepunt voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar die wonen in het voormalige JES-gebied. De jongeren kunnen terecht met vragen over school, stage, werk en vrije tijd. Het JSP biedt begeleiding aan jongeren met enkelvoudige problematiek en zal daarnaast ook workshops en trainingen verzorgen. Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 7

8 Een groep Antilliaanse jongeren uit de wijk Engelenburg zal onder begeleiding van Veens een brassband op gaan zetten. Om de zichtbaarheid en de bereikbaar voor bewoners in de wijk te vergroten, wordt er, naast de centrale voordeur in het gemeentehuis, een lokale voordeur in de wijken in Veenendaal gerealiseerd. In Panorama is deze reeds gestart zodat bewoners, behalve bij de centrale voordeur, ook hier terecht kunnen met hun hulpvragen. In de loop van het jaar wordt onderzocht of er in de wijk Zuidoost tevens behoefte is aan een voordeur voor bewoners. De lokale voordeur wordt zoveel mogelijk bemenst door getrainde vrijwilligers. Het project Achter de Voordeur is actief in de wijk Engelenburg. De aanpak gaat uit van een outreachende, preventieve en vraag gestuurde manier van werken. Het uitvoerende team werkt daarom vanuit een woning in de Engelenburg. De bewonersadviseurs leggen huisbezoeken af aan alle huishoudens in wijk. De bewonersadviseurs inventariseren de sociale situatie en bespreken samen met de leden van het huishouden wat zij eventueel zouden willen veranderen en op welke wijze. In de aanpak wordt sterk gestuurd op de eigen kracht en de sociale netwerken in de wijk. De wijkcoaches bieden individuele ondersteuning bij uiteenlopende hulpvragen. In het kader van sociale participatie ondersteunen zij mensen die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding en het uitbreiden van hun netwerk. Doel Hoe? Wie? Wanneer? Aantrekkelijke wijk (Engelenburg) voor iedereen creëren. Instroom van bewoners in de wijk Engelenburg meer sturen zodat er een goede balans komt tussen kwetsbare bewoners en bewoners met veel draagkracht. Veens vraagt gemeente en Patrimonium Woonservice hierop maatregelen te nemen. Project Scoren in de wijk in de Engelenburg. Gemeente Veenendaal, Sallandse Wegenbouw, Sportservice, Jongerencommissie en Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 8

9 Sociale positie van huishoudens in de wijk Engelenburg verbeteren en de leefbaarheid van de wijk vergroten. Project Achter de voordeur. Januari t/m juni 2015 Bevorderen jongerenparticipatie in de wijk Engelenburg. Jongerencommissie. Brassband. Jongeren onder begeleiding van Antilliaanse jongeren onder begeleiding van Integratie verschillende nationaliteiten in Engelenburg vergroten. Sociale participatie en cohesie in Zuidoost vergroten. Jongerenservicepunt. Ontmoeting en uitwisseling tussen verschillende culturen in de Engelenburg creëren. Vinden en zo nodig ondersteunen van burgerinitiatieven. Jongeren-commissie, vrijwilligers en CJG onder begeleiding van met migrantenorganisaties en Patrimonium Woonservice. Wijs met je wijk, daarbij ondersteund door KoBra, daarbij ondersteund door September 2015 Signaleren en verminderen eenzaamheid bewoners Zuidoost. Eenzame bewoners met elkaar in contact brengen en toeleiden naar buurtactiviteiten. Veens en samenwerkingspartners. Contact zoeken met Diakonaal Platform Veenendaal (DPV) met als doel gezamenlijke aanpak eenzaamheid. Veens en DPV. April 2015 Contact zoeken met Wijs met je Wijk voor themamiddagen over diverse onderwerpen. Veens en Wijs met je Wijk. Najaar 2015 Bewoners ondersteunen hun netwerk uit te breiden en netwerk betrekken Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 9

10 Panorama als aantrekkelijk buurthuis voor heel Veenendaal. bij individuele hulpvragen. Toegankelijker maken van het gebouw en dit een vriendelijkere uitstraling te geven. met bewoners. Creëren van een lokale voordeur in Panorama. Hierna bekendheid in de wijk realiseren. met vrijwilligers. Maart 2015 April 2015 Locatie Zuidoost Vliegezwam. Activiteitenaanbod vergroten en meer divers maken. Feestelijke opening Vliegezwam. met bewoners en vrijwilligers. met bewoners, vrijwilligers en lokale ondernemers. Juni 2015 Bewoners toe leiden naar vrijwilligerswerk en begeleiding hierbij. Buurtonderzoek naar behoefte van een lokale voordeur en activiteiten. Individuele coaching. met Veens centrale en Veens vacaturebank. Najaar 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 10

11 Normen & waarden Aandachtsgebieden onder het thema normen en waarden zijn: respect tonen naar elkaar, elkaar leren aanspreken en beleefd zijn naar elkaar. Veens wil met betrekking tot deze thema s als experiment in samenwerking met Patrimonium Woonstichting een galerijgesprek tussen bewoners van één van de flats in de Engelenburg organiseren. Bewoners komen zo onderling in contact met elkaar, leren elkaar kennen en kunnen met elkaar gemeenschappelijke regels opstellen rondom het gebruik van openbare ruimtes en de omgang met elkaar. Bewoners kunnen elkaar vervolgens aanspreken op de handhaving van deze afspraken. Wanneer deze aanpak succesvol blijkt te zijn, dan wordt de aanpak verder uitgerold naar andere flats en galarijen in Engelenburg en eventueel ook naar straten in Zuid Oost. Binnen de Engelenburg wonen mensen met veel verschillende nationaliteiten met allen hun eigen normen en waarden. Door bewoners in contact te brengen met elkaar en met hen te spreken over normen en waarden (bijv. opvoedstijlen in verschillende culturen, man/vrouw relaties in verschillende culturen enz.) ontstaat inzicht en begrip voor elkaars normen en waarden. In het Petenbos wordt regelmatig overlast van jongeren ervaren door buurtbewoners. Youth for Christ zet zich in het Petenbos in voor deze jongeren. Zij willen realiseren dat de verschillende generaties in het Petenbos meer met elkaar optrekken zodat wederzijdse erkenning en betrokkenheid ontstaat. Zij ondersteunen bewoners eigen initiatieven voor jongeren te realiseren. Verder trainen zij vrijwilligers om coach- en adviesgesprekken te voeren met jongeren. Momenteel zijn er 6 vrijwilligers actief in het Petenbos. Doel Hoe? Wie? Wanneer? Bewoners komen in contact met elkaar en stellen met elkaar gemeenschappelijke regels op. Galerijgesprek. Veens i.s.m. Patrimonium Woonservice September 2015 Bewoners komen in contact met elkaar over hun normen en waarden. Het creëren van wederzijdse erkenning en betrokkenheid tussen jongeren in het Petenbos en overige buurtbewoners. Lezingen organiseren over diverse thema s. Betrokken burgers ondersteunen hun initiatieven voor jongeren uit te voeren. Veens in samenwerking met bewoners, migrantenorganisaties, CJG en eventueel VVC en/of volksuniversiteit. Youth for Christ in samenwerking met Mei 2015 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2015 Pagina 11

Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2016

Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2016 Wijkplan Zuidoost Engelenburg 2016 1 Inleiding Voor u ligt het wijkplan van Veenendaal Zuidoost Engelenburg voor het jaar 2016. Dit wijkplan is gemaakt door de wijkcoaches werkzaam in deze wijk, namelijk:

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2015 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2015 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Wijkplan Zuidwest 2015. Doesjka Reijn Fred Verhoef Yulyana Unal

Wijkplan Zuidwest 2015. Doesjka Reijn Fred Verhoef Yulyana Unal Wijkplan 2015 Doesjka Reijn Fred Verhoef Yulyana Unal Voorwoord: 26 september van het vorig jaar is wijkcentrum Plein Zuid op feestelijke wijze geopend door de wethouder Overduin. Steeds meer (kwetsbare)

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding p. 3. 2. Kijk op de wijk p. 4

Inhoudsopgave. 1. Inleiding p. 3. 2. Kijk op de wijk p. 4 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Kijk op de wijk p. 4 3. Speerpunten p. 5 3.1 Activiteiten p. 5 3.2 Bewonersgroepen p. 5 3.3 Individuele ondersteuning p. 6 4. Overige werkzaamheden wijkcoaches p. 7

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West

Wijkplan Centrum/ Noord-West Wijkplan 2016 Centrum/ Noord-West Inleiding De visie van Veens luid: de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners staan voorop, sociale netwerken worden aangesproken en de aanwezige professionele

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Wijkplan Zuidwest 2016

Wijkplan Zuidwest 2016 Wijkplan 2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 3 Speerpunten voor 2016... 4 1. Door ontwikkelen van bewonersparticipatie en sociaal kapitaal... 4 2. Gebied specifieke aandacht binnen de wijk... 4 3.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Wijkplan Zuidwest. Doesjka Reijn Fred Verhoef Gert Evers Yulyana Unal

Wijkplan Zuidwest. Doesjka Reijn Fred Verhoef Gert Evers Yulyana Unal Wijkplan Zuidwest 2014 Doesjka Reijn Fred Verhoef Gert Evers Yulyana Unal Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 3 2. Wijk Zuidwest... blz 3 2.1 V-team 2.2 Bewonerscommissies wijk Zuidwest 3. Speerpunten en aandachtspunten...

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom doen we wat we doen?... 2 1. Aanleiding... 2 2. Ambities wijkteam... 3 Wat doen we?... 4 1. Informatie en analyse... 4 2.

Nadere informatie

buurtprofiel Dragonder Zuid

buurtprofiel Dragonder Zuid buurtprofiel Dragonder Zuid bevolking De buurt Dragonder Zuid in de wijk Veenendaal-Oost telt 3.170 inwoners; dat is 5% van de Veenendaalse bevolking. 51% van de bewoners is vrouw, 49% is man. Bewoners

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Buurtverbeterplan. Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen. Buurtteam Kruidenbuurt. Buurtverbeterplan Buurtteam Kruidenbuurt

Buurtverbeterplan. Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen. Buurtteam Kruidenbuurt. Buurtverbeterplan Buurtteam Kruidenbuurt Buurtverbeterplan Kruidenbuurt Holy Noord, Vlaardingen Buurtteam Kruidenbuurt De Kruidenbuurt kan beter. Begin dit jaar hebben wij in de Kruidenbuurt een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers.

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving In april 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar mening over de leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving.

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Hoofdlijnen Beleidsplan 2015-2018. Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk

Hoofdlijnen Beleidsplan 2015-2018. Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk 1 Inleiding Het sociale domein is volop in beweging. In het proces van verandering heeft The Mall jongerenwerk (uitgevoerd door Stichting Youth

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D V E R S L AG DE JUISTE BALANS: - BETAALD WERK - VRIJWILLIGERSWERK - DE WMO E e n p r o j e c t v a n F N V V r o u w e n b o n d, E n z o v o o

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Wijkactieplan 2011. Stedelijke projecten. Wijkactieplan per wijk. Stedelijke projecten

Wijkactieplan 2011. Stedelijke projecten. Wijkactieplan per wijk. Stedelijke projecten Wijkactieplan 2011 Stedelijke projecten Wijkactieplan per wijk Bent u benieuwd naar wat er allemaal staat te gebeuren in uw wijk? Elk jaar maken de wijkteams een wijkactieplan (WAP) met daarin de plannen

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners

SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners Rapportage 22-3-2017 INHOUD 0. Over de enquête Inleiding Deelname Vraagstelling Wijze van rapporteren 1. Pluspunten van

Nadere informatie

1. PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN

1. PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN CHECKLIST LEEFTIJDSVRIENDELIJKE GEMEENTE Items Het is belangrijk om je score telkens te beargumenteren met concrete voorbeelden die je gezien hebt. Die kunnen dan ook aangegrepen worden om aan de situatie

Nadere informatie

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk!

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk! Welzijn De Meierij Maakt meer mogelijk! NIEUWE ORGANISATIE Per 1 januari 2013 zijn Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode en BWI Het Palet uit Schijndel gefuseerd. De naam voor de nieuwe organisatie is: Welzijn

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Samenwerken in de wijk Over kansen die ontstaan als je aansluit bij welzijnsactiviteiten. Door Gabriëlle de Bruin en Dick Post (Frion) en HannekeValkeman (wijkmanager Zwolle Zuid, gemeente Zwolle) Resultaat

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

(Onderzoeks-) opdrachten leerwerkgemeenschap Bodegraven-Reeuwijk

(Onderzoeks-) opdrachten leerwerkgemeenschap Bodegraven-Reeuwijk (Onderzoeks-) opdrachten leerwerkgemeenschap Bodegraven-Reeuwijk Organisatie projecten en evenementen Vrijwilligerscentrale HBO-stagiair(e) onder begeleiding van een sociaal makelaar Doel(en) Lidewij van

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief leest u onder andere hoe Veens zich inzet voor vrijwilligers en mantelzorgers. Mensen die wij niet kunnen missen in Veenendaal en

In deze nieuwsbrief leest u onder andere hoe Veens zich inzet voor vrijwilligers en mantelzorgers. Mensen die wij niet kunnen missen in Veenendaal en In deze nieuwsbrief leest u onder andere hoe Veens zich inzet voor vrijwilligers en mantelzorgers. Mensen die wij niet kunnen missen in Veenendaal en waar wij veel waardering voor hebben. Verder vertellen

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

De hoofdlijnen voor het sociale beleid:

De hoofdlijnen voor het sociale beleid: De hoofdlijnen voor het sociale beleid: 1. Gericht op specifieke behoeften 2. Preventie 3. Versterken wat werkt en ruimte voor vernieuwing 4. Toegang voor iedereen 5. Iedereen doet mee 6. Wederzijds respect

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda WIJKJAARPROGRAMMA ACHTERWILLENS 2012 Thema 1 Jeugd Doel Investeren in een gezonde ontwikkeling van kinderen en de jeugd om problemen en overlast te voorkomen Streefbeeld 1. meer ontmoetingsruimten voor

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen

Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Het Pact van Oost: Samen het talent van Oost ontwikkelen Schiedam-Oost is een wijk vol mogelijkheden, barstensvol talent. Wat moet het maatschappelijk middenveld wel én niet doen opdat de bewoners van

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur.

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Bijlage I Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten. De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Wateroverlast

Rapport Onderzoek Wateroverlast Rapport Onderzoek Wateroverlast Bornsche Maten Borne Datum: 28 mei 2014 Auteur: Saskia Brouwer Versie: 1.0 1 Inleiding Wijkraad de Bornsche Maten heeft in de periode van begin maart tot eind mei alle wijkbewoners

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Stichting Nida Stichting Openhaard

Stichting Nida Stichting Openhaard Stichting Nida Stichting Openhaard INHOUDELIJK JAARVERSLAG Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Evenementen 2015-2016... 4 Radar bijeenkomst thema; Verbinden... 5 Voorleesexpress...

Nadere informatie

Buurtfunctie SV De Schommel Molenaarsgraaf en Brandwijk Samenvatting resultaten enquête

Buurtfunctie SV De Schommel Molenaarsgraaf en Brandwijk Samenvatting resultaten enquête Buurtfunctie SV De Schommel Molenaarsgraaf en Brandwijk Samenvatting resultaten enquête Speeltuinvereniging De Schommel Van Arkelstraat 13a 2973 AJ Molenaarsgraaf 28 juni 2013 Inhoud 1. Aanleiding... 2

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie