Wegwijzer leraar in opleiding (LIO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer leraar in opleiding (LIO)"

Transcriptie

1 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer leraar in opleiding (LIO) 1. Inleiding De praktijkcomponent van de lerarenopleiding kun je geheel of gedeeltelijk via een liobaan volbrengen. Een liobaan is een onderwijsopdracht in een school of scholengemeenschap waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt gesloten en waarvoor je loon ontvangt, terwijl je tegelijkertijd de lerarenopleiding volgt. Indien je graag meer informatie ontvangt over bijvoorbeeld de kinderbijslag bij het opnemen van een liobaan, dan raden we aan om contact op te nemen met de Sociale Dienst van de Universiteit Antwerpen. Een liobaan vervul je in één of meer instellingen van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs (Decreet betreffende de lerarenopleidingen, 2006, Art. 12quater, 3). In sommige gevallen kan een onderwijsopdracht in het hoger onderwijs ook worden gehonoreerd. Bij de lio wordt de praktijkcomponent opgevat als inservicetraining (leren op de werkplek). Een lio wordt begeleid door zowel mentoren in de school als stagebegeleiders van de lerarenopleiding. Als je na het lezen van deze wegwijzer nog vragen hebt, kun je terecht bij de stagecoördinator van de lerarenopleiding of je vakdidacticus. 2. Formulieren Het liobaanaanvraagformulier en de liobaanovereenkomst met addendum vind je op Onderwijs>Onderwijsadministratie School of Education> Vademecum Praktijkcomponent>Deel III. 3. Procedure Hoe ga je tewerk? 3.1 Je gaat zelf op zoek naar een onderwijsopdracht Een school biedt je een arbeidsovereenkomst aan. Op dat moment heb je nog geen garantie dat je deze praktijkervaring kunt laten meetellen binnen je opleiding. Geef tijdens het sollicitatiegesprek aan dat je de onderwijsopdracht onder de vorm van een liobaan wil vervullen. Vraag of de school bereid is je hierbij te begeleiden, in samenwerking met de lerarenopleiding en of ze bereid is het lessenrooster aan te passen aan de verplichte aanwezigheid tijdens bepaalde lessen van de lerarenopleiding. 3.2 Je vult het liobaanaanvraagformulier in (Voor een voorbeeld, zie Deel III Administratieve documenten.) Je bezorgt het aanvraagformulier aan de stagecoördinator als bijlage bij een mail. Op basis van dit formulier zal de vakdidacticus beslissen of en in welke mate je onderwijsopdracht gehonoreerd zal worden binnen de lerarenopleiding.

2 Combineer je twee vakdidactieken en voer je een liobaan voor beide vakdidactieken uit, dan dienen beide vakdidactici akkoord te gaan. Als de uitkomst negatief is, kun je alsnog beslissen de lesopdracht te aanvaarden, zonder een liobaanovereenkomst. Naast de lesopdracht waar je je voor engageert, dien je dan wel gewoon stage te lopen. 3.3 Je vult het digitale stageaanvraagformulier in Naast het liobaanaanvraagformulier vul je het digitale stageaanvraagformulier in op de stagewebsite ( Aan de hand van dit formulier ziet de stagecoördinator welke onderdelen van de praktijkcomponent je gedurende dit opleidingsjaar wenst af te leggen. 3.4 Je ondertekent de liobaanovereenkomst Als de vakdidacticus/i je liobaan op basis van het liobaanaanvraagformulier geheel of gedeeltelijk goedkeurt/en, ondertekenen jij en de school de liobaanovereenkomst. Je bezorgt de door de school en door jou ondertekende liobaanovereenkomst (in drievoud) vóór aanvang van de lesopdracht (persoonlijk) aan de stagecoördinator die in opdracht van de lerarenopleiding ondertekent. Eén overeenkomst bezorg je aan de school, één exemplaar behoudt de stagecoördinator en één document bewaar je zelf. 3.5 Je bezorgt het lessenrooster Je bezorgt zo snel mogelijk je lessenrooster (via mail) aan de stagecoördinator en de betrokken vakdidacticus/i. 3.6 Opmaak van het valoristatiedocument Pas na goedkeuring van de liobaan, het indienen van drie originele door de school en door jou ondertekende en gedateerde liobaanovereenkomsten en het bezorgen van je lessenrooster bij de stagecoördinator maakt die een valorisatiedocument op. Dit document ontvang je via een bijlage op je student.ua-mailadres. Dit document geeft een overzicht van de opleidingsonderdelen die omwille van je lesopdracht in het kader van een liobaan worden gevaloriseerd. (Voor een voorbeeld van dit document, zie Deel III Administratieve documenten). 3.7 Uitbreiding of verlenging van de liobaanopdracht Indien je liobaanopdracht uitgebreid of verlengd wordt, stuur je onmiddellijk een nieuw liobaanaanvraagformulier in. De procedure liobaan dien je dan vanaf 3.2 opnieuw te doorlopen. 3.8 Vroegtijdige stopzetting van de liobaan Ook indien de liobaan voor de opgegeven einddatum wordt stopgezet, verwittig je onmiddellijk de stagecoördinator via , die het valorisatiedocument zal aanpassen. Het aangepaste document ontvang je via Honorering van een liobaan 4.1 Liobaan en praktijkcomponent

3 Een liobaan vervangt een aantal opleidingsonderdelen van de praktijkcomponent. Het valorisatiedocument geeft aan welke opleidingsonderdelen worden gehonoreerd en welke je nog op de klassieke manier moet vervullen. Het geven van één of meer oefenlessen maakt deel uit van de begeleiding die we vanuit de SLO bieden. Het aantal te geven oefenlessen bespreek je met je vakdidacticus/ci. Het opleidingsonderdeel supervisie maakt eveneens deel uit van de begeleiding en moet je in ieder geval volgen. 4.2 Uitgangspunten bij honorering De opleidingsverantwoordelijken gaan dossier per dossier na in welke mate honorering van de lesopdracht mogelijk is. Valorisatie van de liobaan kan slechts als de vakdidacticus/ci akkoord gaa(t)(n) om de lesopdracht te accepteren als liobaan. De periode voor valorisatie vangt aan vanaf het moment van indienen van het liobaanaanvraagformulier bij de stagecoördinator. Volgende elementen hebben een invloed op de mate van honorering: a. Omvang en context van je lesopdracht Het kan bij een liobaan zowel om een zeer beperkte (bv. een korte interimbetrekking), als om een uitgebreide onderwijsopdracht gaan (bv. een aanstelling voor een heel jaar). Een beperkte onderwijsopdracht kun je voor een klein deel van de praktijkcomponent inbrengen, terwijl een uitgebreide onderwijsopdracht (bijna) de hele praktijkcomponent kan vervangen. Qua omvang gelden volgende richtlijnen: we spreken van een liobaan wanneer je minimum 20 uren les geeft; een volledige liobaan (maximum 27 sp.) omvat het equivalent van een jaaraanstelling a rato van 13 u/week; je kunt een liobaan slechts aanvatten wanneer je de opleidingsonderdelen Didactisch referentiekader en Vakdidactiek hetzij vooraf, hetzij gelijktijdig met de liobaan volgt. (Een liobaan opstarten wanneer je de lerarenopleiding aanvangt in het tweede semester is daarom niet mogelijk.); heb je een liobaan voor het hele schooljaar, dan kan honorering vanaf 1 september; honorering van een kortlopende liobaan is mogelijk vanaf het begin van het academiejaar (en dus niet vanaf 1 september). De honorering kan pas ingaan vanaf het moment dat de stagecoördinator het volledig ingevulde liobaanaanvraagformulier ontvangen heeft; studenten die het vorig academiejaar al deel uitmaakten van de opleiding (ex-islo's en aslo's die de opleiding over meer dan een jaar spreiden) kunnen aanvragen om een liobaan vanaf 1 september in te brengen voor valorisatie van de opleidingsonderdelen van de praktijkcomponent; wens je af te studeren na het eerste semester (januari-zittijd), dan kun je de periode van uitvoering van je liobaan voor het volledige eerste semester in rekening brengen. Verder dient de context waarin je les geeft voldoende leerkansen te bieden (bv. wanneer je een vreemde taal geeft, moet de context je toelaten deze taal voldoende te gebruiken). b. Aansluiting van de lesopdracht bij de gevolgde vakdidactiek De aansluiting bij de vakdidactiek hangt af van je basisdiploma (zie Concordantietabel op de website van de lerarenopleiding). Het is dus niet zo dat je op basis van je lesopdracht kunt aansluiten bij een vakdidactiek, wanneer je niet beantwoordt aan de instapvoorwaarden van deze vakdidactiek. Afhankelijk van de aansluiting bij de gevolgde vakdidactiek zijn er volgende mogelijkheden: 1. Je volgt 1 vakdidactiek; je liobaan sluit aan bij de vakdidactiek (bv. student wiskunde met lesopdracht wiskunde)

4 Je volgt verplicht supervisie (3 sp.) en geeft één of meer oefenlessen. Deze vorm van begeleiding is voor alle studenten voorzien. Je liobaan kan tot 27 sp. van de praktijkcomponent vervangen. 2. Je volgt 1 vakdidactiek; je liobaan sluit niet aan bij de vakdidactiek (bv. student wiskunde met lesopdracht biologie) Je volgt de vakdidactiek en de oefenlessen die aansluiten bij je basisopleiding (i.c. wiskunde; je beantwoordt immers niet aan de instapvoorwaarden voor vakdidactiek biologie); Je volgt verplicht supervisie (3 sp.). Deze vorm van begeleiding biedt de lerarenopleiding aan alle studenten aan. Je liobaan kan maximum 9 sp. van de praktijkcomponent vervangen (i.c. inleefstage, instapstage en/of projectstage). 3. Je volgt 2 vakdidactieken; je liobaan sluit aan bij beide vakdidactieken (bv. combinatiestudent Frans-Nederlands met lesopdracht Frans-Nederlands) Je volgt verplicht supervisie (3 sp.) en geeft één of meer oefenlessen (i.c. Frans én Nederlands). Deze vorm van begeleiding is voor alle studenten voorzien. Er kan een mogelijk onevenwicht optreden tussen de twee vakken (bv. lesopdracht bestaat grotendeels uit lessen Nederlands en slechts enkele uren Frans). In dit geval moet het aantal lessen voor elke vakdidactiek minstens overeenkomen met één groeistage (d.w.z. 6 sp.). Je liobaan kan tot 27 sp. van de praktijkcomponent vervangen. 4. Je volgt 2 vakdidactieken; je liobaan sluit aan bij één van beide vakdidactieken (bv. combinatiestudent Frans-Nederlands met lesopdracht Frans) Je volgt verplicht de vakdidactiek en de oefenlessen van de vakdidactiek waarvoor je geen liobaan uitvoert (i.c. Nederlands). Voor deze vakdidactiek voer je ook een stage uit van minimum 6 sp. (i.c. Nederlands). Dit kan door het opnemen van 1 groeistage (6 sp.) of een combinatie van een instapstage (3 sp.) met deel groeistage 1 (3 sp.); Je volgt verplicht supervisie (3 sp.) en geeft één of meer oefenlessen voor de vakdidactiek van de liobaan (i.c. Frans). Deze vorm van begeleiding biedt de lerarenopleiding aan alle studenten aan. Je liobaan kan tot 19,5 sp. van de praktijkcomponent vervangen. 5. Je volgt 2 vakdidactieken; je liobaan sluit niet aan bij de vakdidactieken (bv. combinatiestudent Frans-Nederlands met lesopdracht Engels) Je volgt verplicht de vakdidactiek en de oefenlessen van beide vakdidactieken (i.c. Frans en Nederlands); Je liobaan kan tot 9 sp. van de praktijkcomponent vervangen (i.c. inleefstage, instapstage en/of projectstage).

5 In onderstaand overzicht vind je de verschillende mogelijkheden van valorisatie van opleidingsonderdelen van de praktijkcomponent bij een liobaan. x : valorisatie mogelijk op voorwaarde dat je voldoende lesuren (min. 20) geeft in de 2de en/of 3de graad van het secundair onderwijs of in een centrum voor volwassenenonderwijs. 0 : geen valorisatie mogelijk; het gaat om een verplicht te volgen opleidingsonderdeel of je liobaan voldoet niet aan de instapvoorwaarde van de vakdidactiek(en). Let op: Indien je je engageerde voor een project in het kader van het opleidingsonderdeel projectstage (via de stagewebsite uaslo), dan zet je dit verder, ook al neem je (in de loop van het academiejaar) een lesopdracht aan. Honorering van liobaanopdracht Opleidingsonderdeel sp. Je volgt 1 vakdidactiek en je liobaan sluit aan bij de vakdidactiek niet aan bij de vakdidactiek aan bij beide vakdidactieken Je volgt 2 vakdidactieken en je liobaan sluit aan bij je aan bij je eerste tweede vakdidactiek vakdidactiek niet aan bij de vakdidactieken 1 inleefstage 3 x x x x x x 2 projectstage 3 x x x x x x 3 instapstage 3 x x x x 0 x 4 groeistage 1 6 x 0 x x groeistage 2 6 x 0 x 0 x 0 6 vakdidactische opdrachtenstage 7 oefenlessen 3 3 x 0 x x x (mits akkoord vakdidactic us) Min. 1 les geven 0 Min. 1 les van elke vakdid. geven Min. 1 les geven voor eerste vakdid voor tweede vakdid. 0 voor eerste vakdid Min. 1 les geven voor tweede vakdid. 8 supervisie maximum sp ,5 16, Concretisering van honorering Een liobaan maakt het mogelijk zowel kortlopende als langlopende lesopdrachten te honoreren in de praktijkcomponent van de lerarenopleiding. We werken met (gehele) veelvouden van 20 lessen. Basisvoet voor valorisatie lesopdracht lio: 20 lessen = 1,5 studiepunt Bv. Wens je de instapstage (3 sp.) te honoreren aan de hand van een liobaan, dan dien je hiervoor een lesopdracht van minimum 40 lessen uit te voeren.

6 Voer je een kortlopende lesopdracht uit, dan kunnen de opleidingsonderdelen uit de praktijkcomponent in onderstaande volgorde vervangen worden door je liobaan. Onderstaande biedt een indicatie van valorisatie voor een student met één vakdidactiek in het kader van een regulier traject. 1. inleefstage (3 sp.) 2. projectstage (3 sp.)* 3. instapstage 1 (3 sp.) 4. groeistage 1 (6 sp.) 5. vakdidactische opdrachtenstage (3 sp.) 6. groeistage 2 (6 sp.) 7. oefenlessen (3 sp.) * indien je je engageerde voor een project in het kader van het opleidingsonderdeel projectstage (via de stagewebsite uaslo), dan zet je dit verder, ook al neem je (in de loop van het academiejaar) een lesopdracht aan. Voer je m.a.w. een kortlopende lesopdracht uit en heb je nog geen enkel opleidingsonderdeel van de praktijkcomponent afgelegd, dan zal je de liobaan eerst kunnen honoreren als inleefstage (3 sp. = 40 lessen). Omvat je liobaan meer dan 80 lessen (= 6 sp.), dan kun je deze laten honoreren voor zowel de inleefstage (3 sp.) als de instapstage (3 sp.) enz. Vat je een liobaan aan nadat je al bepaalde opleidingsonderdelen afgerond hebt, dan start de telling vanaf het eerstvolgende opleidingsonderdeel in bovenstaande honoreringstabel. Volbracht je bijvoorbeeld al de inleefstage en de instapstage op het moment dat je liobaan aanvangt, dan begint de telling vanaf punt 4 (i.c. groeistage 1). Je vindt een concretisering van de honorering van je liobaan in het valorisatiedocument dat je via de stagecoördinator als bijlage bij een mail zal ontvangen. De betrokken vakdidactici ontvangen dit document eveneens en moeten het voorstel goedkeuren. Je liobaan vervangt de initiële opleidingsonderdelen. Je levert hiertoe liostagemappen in (zie 5.3). Het is niet zo dat je voor de initiële opleidingsonderdelen nog aparte bewijsstukken dient in te leveren. Aangezien het om een lesopdracht gaat, is je vakdidacticus verantwoordelijk en dit zowel voor de goedkeuring als voor de evaluatie. Honoreer je via je liobaan algemeen didactische opleidingsonderdelen zoals inleefstage en/of projectstage, dan blijft de vakdidacticus verantwoordelijk. 5 Begeleiding, opdrachten en stagemappen Je leert niet automatisch van de praktijk en je leert ook niet vanzelf de beste manieren om je onderwijsopdracht te vervullen. Bij de uitvoering van je liobaan zal je daarom begeleid worden (5.1), zal je observaties uitvoeren die je helpen nadenken over je eigen lespraktijk (5.2) en zal je enkele opdrachten uitvoeren en daarover rapporteren (5.3). 5.1 Begeleidingstraject Zowel de stagebegeleider op school (doorgaans de mentor-coach en/of een vakleerkracht) en de stagebegeleider(s) van de opleiding zullen je begeleiden bij de uitvoering van je liobaan. Hierbij gelden volgende uitgangspunten: de begeleiding wordt gelijkmatig verdeeld tussen de school en de lerarenopleiding; de begeleiding geboden door de school gaat de begeleiding door de lerarenopleiding steeds vooraf en vormt hierop een voorbereiding; begeleidingsmomenten worden steeds aangekondigd. Zorg ervoor dat je stagebegeleider van de opleiding bij zijn/haar bezoek inzage heeft in al je lesvoorbereidingen zodat hij/zij gerichte feedback kan geven. Samen met je liobaanovereenkomst ondertekend door de school en door jou (in drievoud) breng je je lessenrooster binnen bij de stagecoördinator en bezorg je dit ook aan de vakdidacticus. Op die

7 manier maken de betrokken partijen afspraken over de concrete invulling van je begeleidingstraject. Volgend modeltraject is indicatief en geeft een idee van een mogelijk begeleidingstraject wanneer je liobaan de totaliteit van de praktijkcomponent (27 sp.) vervangt en deze een volledig schooljaar omvat. Elke andere vorm van begeleidingstraject is bespreekbaar. Het model geeft tevens aan op welke momenten we je stagemappen verwachten (zie 5.3). Periode Begeleider Inhoud begeleiding sept-okt school 1 bezoek (Feedbackformulier-Les) Functioneringsgesprek (met verslag) nov-dec opleiding 1 bezoek Functioneringsgesprek + nabespreking met mentor-coach Inzage stagemap januari Indienmoment stagemap(pen) eerste semester volgens richtlijnen vakdidacticus jan-feb school 1 bezoek (Feedbackformulier-Les) Functioneringsgesprek (met verslag) feb-maart opleiding 1 bezoek Functioneringsgesprek + nabespreking met mentor-coach Inzage stagemap maart-april school 1 bezoek (Feedbackformulier-Synthese) Functioneringsgesprek (met verslag) mei opleiding 1 bezoek Functioneringsgesprek + nabespreking met mentor-coach Inzage stagemap mei - juni opleiding Indienmoment stagemap(pen) tweede semester volgens richtlijnen vakdidacticus 5.2 Observaties Naast je lesopdracht observeer je enkele lessen bij (vak)collega s. Voer je een liobaan uit voor de totaliteit van de praktijkcomponent, dan geeft onderstaand schema een indicatie van het aantal en het tijdstip van de uit te voeren observaties. Periode Observaties sept-dec 3 observaties + nabespreking jan-april 3 observaties + nabespreking Voer je een kortlopende lesopdracht uit, dan doe je 1 observatie voor 6 sp., 2 observaties voor 9 sp. Vraag vooraf informatie aan je (vak)collega i.v.m. de les(sen) die je zult observeren en bereid je voor (zoek het onderwerp op in het leerplan, bekijk het schoolboek al eens). Volg de les aandachtig en maak notities. Probeer na de les een kort gesprek met je (vak)collega te hebben over je bevindingen. Maak van elke observatie een verslag aan de hand van het Observatieformulier. Je (vak)collega mag je verslag nalezen, maar hoeft dat niet te doen. 5.3 Liostagemappen Je stelt één of meer papieren liostagemappen samen, afhankelijk van de omvang van je liobaan. Over het aantal stagemappen, de inhoud en het tijdstip van indienen, maak je afspraken met je vakdidacticus bij de goedkeuring van je liobaan. Het is de vakdidacticus die je liostagemappen zal beoordelen. Je dient je liostagemappen digitaal in (via mail) bij je vakdidacticus. Hiervoor zijn in principe twee indienmomenten voorzien: - begin examenperiode 1 ste semester; - begin examenperiode 2 de semester.

8 De precieze richtlijnen vraag je aan je vakdidacticus. De vakdidacticus engageert zich om je zo snel mogelijk feedback te geven over je stagemap zodat je de volgende stagemappen eventueel kunt bijsturen. Onderstaande specificaties geven een indicatie over de mogelijke inhoud van de in te leveren liostagemappen. De liostagemap ter vervanging van 1,5 studiepunt (20 lessen) omvat: een afdruk van het valorisatiedocument dat je kreeg via de stagecoördinator; een gedetailleerde lijst van je onderwijsactiviteiten, met de lessen, maar ook bijlessen, toezichten, examens, klassenraden, oudercontacten, pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vakgroepvergaderingen, bijscholingen, buitenschoolse activiteiten enz. Vermeld datum, uur en duur, klas, vak, inhoudelijke duiding en andere informatie die nodig is voor een goed begrip; één gedetailleerde lesvoorbereiding (volgens richtlijnen in je vakdidactiek; a.h.v. het lesvoorbereidingsformulier), met reflectie en indicatie van wat je zou veranderen of verbeteren; indien van toepassing: het Feedbackformulier-Les dat je begeleider (van de school of de opleiding) invulde; indien van toepassing: bondig verslag van de functioneringsgesprek(ken) met je begeleider van de school; reflectieverslag aan de hand van het ZelfEvaluatieformulier over de totaliteit van je praktijkervaring De liostagemap ter vervanging van 3 studiepunten (40 lessen) omvat: een afdruk van het valorisatiedocument dat je kreeg via de stagecoördinator; een gedetailleerde lijst van je onderwijsactiviteiten, met de lessen, maar ook bijlessen, toezichten, examens, klassenraden, oudercontacten, pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vakgroepvergaderingen, bijscholingen, buitenschoolse activiteiten enz. Vermeld datum, uur en duur, klas, vak, inhoudelijke duiding en andere informatie die nodig is voor een goed begrip; twee gedetailleerde lesvoorbereidingen (volgens richtlijnen in je vakdidactiek; a.h.v. het lesvoorbereidingsformulier), met reflectie en indicatie van wat je zou veranderen of verbeteren; indien van toepassing: het Feedbackformulier-Les dat je begeleider (van de school of de opleiding) invulde; indien van toepassing: bondig verslag van de functioneringsgesprek(ken) met je begeleider van de school; reflectieverslag aan de hand van het ZelfEvaluatieformulier over de totaliteit van je praktijkervaring

9 De liostagemap ter vervanging van 6 studiepunten (80 lessen) omvat: een afdruk van het valorisatiedocument dat je kreeg via de stagecoördinator; een gedetailleerde lijst van je onderwijsactiviteiten, met de lessen, maar ook bijlessen, toezichten, examens, klassenraden, oudercontacten, pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vakgroepvergaderingen, bijscholingen, buitenschoolse activiteiten enz. Vermeld datum, uur en duur, klas, vak, inhoudelijke duiding en andere informatie die nodig is voor een goed begrip; vier gedetailleerde lesvoorbereidingen (volgens richtlijnen in je vakdidactiek; a.h.v. het lesvoorbereidingsformulier), met reflectie en indicatie van wat je zou veranderen of verbeteren; indien van toepassing: het Feedbackformulier-Les dat je begeleider (van de school of de opleiding) invulde; indien van toepassing: bondig verslag van de functioneringsgesprek(ken) met je begeleider van de school; een Feedbackformulier-Synthese over de totaliteit van de liobaan ingevuld door van de begeleider (school); één Observatieformulier van een les bijgewoond bij een (vak)collega; één toets, met verbetersleutel en analyse (2 zwakke, 2 middelmatige, 2 sterke leerlingen); reflectieverslag aan de hand van het ZelfEvaluatieformulier over de totaliteit van je praktijkervaring. De liostagemap ter vervanging van 9 studiepunten (120 lessen) omvat: een afdruk van het valorisatiedocument dat je kreeg via de stagecoördinator; een gedetailleerde lijst van je onderwijsactiviteiten, met de lessen, maar ook bijlessen, toezichten, examens, klassenraden, oudercontacten, pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vakgroepvergaderingen, bijscholingen, buitenschoolse activiteiten enzovoort. Vermeld datum, uur en duur, klas, vak, inhoudelijke duiding en andere informatie die nodig is voor een goed begrip; zes gedetailleerde lesvoorbereidingen (volgens richtlijnen in je vakdidactiek; a.h.v. het lesvoorbereidingsformulier), met reflectie en indicatie van wat je zou veranderen of verbeteren; indien van toepassing: het Feedbackformulier-Les dat je begeleider (van de school of de opleiding) invulde; indien van toepassing: bondig verslag van de functioneringsgesprek(ken) met je begeleider van de school; een Feedbackformulier-Synthese over de totaliteit van de liobaan begeleider van de school; ingevuld door je twee Observatieformulieren van lessen bijgewoond bij een (vak)collega; voor meer info: zie ILS Opdracht II (De leerkracht) naar keuze een leerlingenbevraging en de verwerking hiervan. Een voorbeeld van mogelijke leerlingenbevraging vind je op Onderwijs> Onderwijsadministratie School of Education>Vademecum Praktijkcomponent>Deel IV. één toets, met verbetersleutel en analyse (2 zwakke, 2 middelmatige, 2 sterke leerlingen); naar keuze één vakdidactische opdracht of opdracht uit de mogelijkheden van projectstage; reflectieverslag aan de hand van het ZelfEvaluatieformulier over de totaliteit van je praktijkervaring;

10 6. Evaluatie De evaluatie van de liobaan gebeurt op basis van alle beschikbare informatie van alle partijen (stagebegeleider, mentoren, student). De vakdidacticus geeft de eindbeoordeling. Je kunt enkel punten krijgen indien je stagemap volledig in orde is. Een onvolledig dossier wordt niet beoordeeld. In geval je twee didactieken combineert, geldt het principe dat je voor beide vakdidactieken een voldoende moet behalen om te kunnen slagen. Slagen voor je liobaan is een voorwaarde om te slagen voor de lerarenopleiding. Slaag je niet voor je liobaan, dan kan de praktijkcomponent eventueel nog afgelegd worden onder de vorm van reguliere stage. Let op: Hou er rekening mee dat voor een aantal opleidingsonderdelen (o.a. vakdidactiek, oefenlessen en supervisie) aanwezigheid in de lessen verplicht is. De combinatie van een lesopdracht en de lerarenopleiding betekent een belangrijke persoonlijke investering. Schat de haalbaarheid van deze combinatie van bij het begin zo goed mogelijk in en opteer eventueel hetzij voor een beperking van liobaan, hetzij voor een spreiding van je opleidingsprogramma. Wijzigingen in je lesopdracht meld je meteen aan de stagecoördinator en je vakdidacticus/ci.

Wegwijzer groeistages

Wegwijzer groeistages SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer groeistages 1.Inleiding Tijdens de twee groeistages staat het functioneren als vakleerkracht centraal. In die zin zijn de groeistages een vervolg op de instapstage.

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

Liobaanovereenkomst inservicetraining

Liobaanovereenkomst inservicetraining SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Liobaanovereenkomst inservicetraining ( Lio staat voor: Leraar in opleiding ) Tussen volgende partijen: 1 Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 2000 Antwerpen vertegenwoordigd

Nadere informatie

2. De praktijkcomponent

2. De praktijkcomponent 2. De praktijkcomponent 2.1 Doel van de praktijkcomponent Als leraar vervul je - naast het lesgeven - uiteenlopende rollen: opvoeder, lid van een schoolteam, innovator, onderzoeker, partner van ouders,

Nadere informatie

Voor de SLO bestaan er twee versies van stageovereenkomsten: de Raamovereenkomstpreservicetraining

Voor de SLO bestaan er twee versies van stageovereenkomsten: de Raamovereenkomstpreservicetraining 4. Reglementering Het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de Universiteit Antwerpen geldt voor alle opleidingsonderdelen van de SLO, inclusief de praktijkcomponent. Het OER is te consulteren via de

Nadere informatie

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Wat is een lio-baan? lio = leraar in opleiding stage lopen via job als leraar in secundair onderwijs je werkt als leraar hoewel je nog geen diploma van leraar hebt

Nadere informatie

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage 1 Inleiding 1.1 Opzet en doel van de vakdidactische opdrachtenstage De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap-

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO TAAL- EN LETTERKUNDE ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO TAAL- EN LETTERKUNDE ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor SP

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO WETENSCHAPPEN EN INGENIEURSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ.

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO CULTUUR- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ.

Nadere informatie

3. Stages en de stagewebsite uaslo

3. Stages en de stagewebsite uaslo 3. Stages en de stagewebsite uaslo Lees de wegwijzer(s) (zie Deel II) van de stages die je dit academiejaar zal lopen vóór je het digitale stageaanvraagformulier invult. Je kunt het digitale 'Stageaanvraagformulier'

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO BIOMEDISCHE, GEZONDHEIDS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM

Nadere informatie

Wegwijzer Instapstage

Wegwijzer Instapstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Instapstage 1. Inleiding Tijdens de Instapstage maak je verder kennis met het functioneren als vakleraar. Je voert de Instapstage samen met een duopartner uit. Studenten

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding 2011 Specifieke Lerarenopleiding Inhoud Over de Specifieke Lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen...3 Uitgangspunten...3 Loopbaanperspectieven...6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden... 7 Het programma

Nadere informatie

LIO-STAGEHANDLEIDING Specifieke Lerarenopleiding

LIO-STAGEHANDLEIDING Specifieke Lerarenopleiding LIO-STAGEHANDLEIDING Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Leraar-in-opleiding (LIO)... 3 2. Programma-implicaties voor de LIO... 4 3. Vereist diploma... 5 4. Bekwaamheidsbewijzen...

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding >> instituut voor onderwijs en informatiewetenschappen >> 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten S. Houston J. Crab Deze

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

LIOBAANOVEREENKOMST Inservicetraining. Specifieke Lerarenopleiding

LIOBAANOVEREENKOMST Inservicetraining. Specifieke Lerarenopleiding CVO-VTI-Leuven Dekenstraat 3 3000 Leuven Tel 016 31 97 70 Fax 016 20 51 20 www.cvovtileuven.be LIOBAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. Inservicetraining Specifieke Lerarenopleiding Tussen CVO-VTI-Leuven,, Dekenstraat

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten 1. Wegwijs door de opleiding De SLO Musicologie bereidt je rechtstreeks voor op een job als leraar in de tweede en derde graad van het secundair

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding. in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen

Specifieke lerarenopleiding. in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen Specifieke lerarenopleiding in de T E W 2013-2014 specifieke lerarenopleiding in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen Informatiesessies op: Maandag 18 maart 2013-12.00

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding 2012 Inhoud De specifieke lerarenopleiding 3 Uitgangspunten 4 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven 6 Studieprogramma 7 Vakdidactiek 12 Praktijkcomponent

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs:

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject Wat houdt praktijk

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST

LIO-BAANOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2016-2017 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort Het studieprogramma is opgebouwd als een samenhan- gend geheel van observaties, actieve onderwijspraktijk

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Vooraf... 3 1. De specifieke lerarenopleiding (SLO)... 4 2. De praktijkcomponent: opbouw... 5 3. Begeleiding:

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT STAGEVADEMECUM SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? Centrale dienst Winterstraat 12, 3740 Bilzen 089 41 82 35 stage@sg-sintjozef.be

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Vademecum Praktijkcomponent. Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Vademecum Praktijkcomponent. Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Vademecum Praktijkcomponent Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Academiejaar 2016-2017 1 2 Inleiding Naast theoretische opleidingsonderdelen maak je tijdens de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) kennis met

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20..

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. (Logo Opleidingsinstelling) (Gegevens opleidingsinstelling) (Logo van eigen ENW/RP) (naam - adres telefoon/fax - website) LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Duale studenten zijn studenten van de voltijdse tweedegraads opleiding die, naast de

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2015-2016 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE 2016 2017 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING OPDRACHTEN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage 7 3.1 Voorafgaand aan de start van stageperiode

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017

Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017 P a g i n a 1 Departement Lerarenopleiding Campus Oude Luikerbaan Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017 Beste directie

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2016-2017 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017 Infosessie Specifieke Lerarenopleiding 17 maart 2017 1. Waarom kiezen voor een lerarenopleiding Je bent goed in je vak en ziet een loopbaan in het onderwijs wel zitten? Diploma van leraar is in het secundair

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht studenten MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25 Op de leeftijd van 18 jaar verandert er veel voor

Nadere informatie

Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding. Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven.

Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding. Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven. Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven.be 1. Het e-portfolio (EPF) tijdens de stage van de SLO 2 stagedelen

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 Email: infokbaf@attentia.be BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 U ontvangt dit formulier

Nadere informatie

Wegwijzer projectstage

Wegwijzer projectstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer projectstage 1. Inleiding 1.1 Opzet en doel van de projectstage Tijdens de projectstage (3 sp.) ligt de nadruk op het uitvoeren van vakoverschrijdende opdrachten;

Nadere informatie

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Deze woordenlijst is een uitbreiding van het glossarium dat werd opgesteld door de inter-enwwerkgroep Stage met als doelstelling te komen tot een

Nadere informatie

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Stagereglement School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Versie: Raad School of Arts KCA 04/09/2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Wegwijzer inleefstage

Wegwijzer inleefstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer inleefstage 1. Inleiding 1.1 Opzet en doel van de inleefstage Tijdens de inleefstage maak je kennis met het brede spectrum van activiteiten inherent aan het leraarsberoep.

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Prof dr Evert Zinzen dr Wouter Cools Daan Vaesen Ariane Caplin 1-10-2013 1 Stageconcept Legende L&I II VGOS L&I II:

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK 1 SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK Inleiding Vanaf 1 september 2007 is het werken met individuele functiebeschrijvingen in het

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Leidraad kwaliteitsvol LIO-baantraject

Leidraad kwaliteitsvol LIO-baantraject Leidraad kwaliteitsvol LIO-baantraject De leidraad LIO-baantraject Hoe gebruiken De informatie in de leidraad is toegankelijk gemaakt via onderstaande rubrieken. Afhankelijk van je rol en betrokkenheid

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding De stageovereenkomst wordt vóór 1 november 2008 afgesloten.

Nadere informatie

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Engels

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Engels Interfacultair Departement LerarenOpleiding Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Engels Academiejaar 2013-2014 Titularis: Prof. Dr. J. Eyckmans (June.Eyckmans@vub.ac.be)

Nadere informatie