Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017"

Transcriptie

1 P a g i n a 1 Departement Lerarenopleiding Campus Oude Luikerbaan Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt T Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017 Beste directie en mentor, Dit schooljaar gaat u samen op weg met een student die zijn 2 de opleidingsjaar BaLO aanvat. In het eerste opleidingsjaar kreeg de student de kans om de lagere school in zijn totaliteit beter te leren kennen. Het 2 de opleidingsjaar is gericht op het leren van de stiel. Hiervoor kan hij steunen op de aangereikte visies en kaders vanuit de verschillende leerdomeinen in de opleiding en op zijn eigen praktijkervaring. Het ontwerpen van een krachtige leeromgeving vanuit een brede basiszorg is een belangrijk onderdeel van de stage in 2 BaLO. Hierbij ligt de focus op doelgericht werken op basis van een brede beeldvorming. Om dit alles te realiseren is overleg en samenwerking met de mentor natuurlijk van groot belang. Tijdens de verschillende onderzoeksdagen en stages werkt de student aan het verwerven van het beheersingsniveau voor praktijk 2 BaLO (zie site werkveld). De student zal, in overleg met u, zelf de invulling van de stages bepalen aansluitend bij de noden, behoeften en interesses van de leerlingen, de klas, de school en zichzelf. Om op dit niveau te kunnen functioneren moet de student op een systematische wijze zijn eigen praktijk onderzoeken. We geloven dat in dialoog gaan met anderen over leraarschap, bijdraagt tot de eigen ontwikkeling. Samen met u willen we ervoor zorgen dat de student op het einde van het academiejaar krachtig genoeg is om vanuit een eigen verworven identiteit als leerkracht zelfstandig in de klaspraktijk te staan. Om dit goed te kunnen begeleiden en opvolgen, bespreken we hierna enkele aspecten van de praktijk in 2 BaLO. Met vriendelijke groeten en tot binnenkort! De jaargroep 2 BaLO.

2 P a g i n a 2 In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 2: Wat we minimaal verwachten van een student uit 2BAKO - 2 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

3 P a g i n a 3 1. INHOUD EN ORGANISATIE PRAKTIJK 2 BaLO De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. Tijdens het eerste semester loopt hij stage in de 1 ste of 2 de graad, tijdens het 2 de semester doet hij stage in de 3 de graad. We verwachten dat de student groeit in zijn leerkracht-zijn en in het leren van de stiel. Hiervoor doet hij beroep op de aangereikte visies en kaders vanuit de verschillende leerdomeinen in de opleiding en op zijn eigen praktijkervaring. Onderzoeksdagen algemeen Tijdens het eerste semester is er 1x1 onderzoeksdag gepland en 4x2 onderzoeksdagen. Tijdens het tweede semester voorzien we 5x2 onderzoeksdagen. Daarnaast vragen we dat de student gedurende het jaar, in overleg met de beide mentoren, in totaal nog twee extra onderzoeksdagen opneemt. Tijdens deze dagen krijgt de student de kans om onderzoekend bezig te zijn. Samen met de mentor en de opleiding bekijkt de student waar de meest optimale leerkansen liggen, rekening houdend met de beheersingsniveaus voor 2 BaLO, en wordt er een programma opgesteld. Hij gaat actief en in overleg met de mentor op zoek naar de meest gepaste invulling van zijn praktijktijd op basis van de vooropgestelde focus: observatie, participatie, uitproberen, Stage algemeen Tijdens de stageweken in november en tijdens de eindstage in april neemt de student de klas volledig over. Van de student wordt verwacht dat hij tijdens de eindstage in april aantoont dat hij het beheersingsniveau voor het tweede jaar bereikt heeft. Planning algemeen Tijdens semester 1 vinden de onderzoeksdagen plaats op de volgende momenten: Vrijdag 1 september (observatie- en participatiedag) Dinsdag 19 september Maandag 2 en dinsdag 3 oktober Maandag 16 en dinsdag 17 oktober De stage tijdens semester 1 vindt plaats van maandag 20 november tot en met vrijdag 1 december.

4 P a g i n a 4 Tijdens semester 2 vinden de onderzoeksdagen plaats op de volgende momenten: Donderdag 25 en maandag 29 januari (observatie- en participatiedag) Donderdag 8 en vrijdag 9 februari Donderdag 22 en vrijdag 23 februari Donderdag 8 en vrijdag 9 maart Donderdag 22 en vrijdag 23 maart De eindstage loopt van 7 mei tot en met 23 mei. Op 25 en 26 juni zullen de studenten in het 3 de kleuterklasje van hun stageschool van 3 BaLO gaan observeren. Op die manier kunnen ze in het volgende academiejaar de overgang van deze kinderen naar de lagere school goed in beeld brengen. Verwachtingen stage semester 1 (1 ste of 2 de graad) Van de student wordt gedurende de stage verwacht dat hij: 1. tijdig aanwezig is tijdens de verschillende onderzoeksdagen en stageweken; 2. verantwoordelijkheid opneemt voor het ontvangen van de lesopdrachten en het verzamelen van de nodige documentatie hiervoor; 3. ruim op voorhand (in overleg met de mentor) communiceert over het indienen van de lessen, de keuze voor bepaalde lesonderwerpen, het uitproberen van inhouden aangereikt binnen de opleiding, ; 4. duidelijke afspraken met de mentor maakt over het indienen van de lesvoorbereidingen; 5. duidelijke leervragen formuleert omtrent zijn onderzoeksdagen en hierover met de mentor en de opleiding correct communiceert; 6. altijd de ganse dag aanwezig is en als hij niet actief lesgeeft, wel actief participeert (in overleg met de mentor); 7. beeld vormt van de klas door gerichte observatie en dialoog met de mentor: plannen en uitvoeren van gerichte observaties, noteren van verslagen in functie van de kinderen en de klas...; 8. altijd doelgericht te werk gaat en leerkansen neemt in alle leerdomeinen die in de basisschool aan bod komen; 9. aanpassingen in de lesvoorbereidingen aangebracht door de mentor ook effectief doorvoert. Bij grotere aanpassingen moet de student een nieuwe lesvoorbereiding maken. We verwachten een stagemap met daarin de beeldvorming, de lesvoorbereidingen en leerverslagen. Deze map moet altijd aanwezig zijn in de stageklas tijdens activiteiten. Het praktijkgroeischrift dient als communicatiemiddel tussen de student en de mentor. 10. een eigen W.O.-thema uitwerkt tijdens de stageweken; 11. een beeld vormt van de klas en de kinderen in de klas en van hieruit een krachtige leeromgeving opzet.

5 P a g i n a 5 We vragen van de mentor dat hij/zij: 1. in overleg met de student de lesonderwerpen tijdig doorgeeft (voor de stageweek liefst in de mate van het mogelijke voor de herfstvakantie); 2. ruimte geeft aan de student om inhouden (zoals bv. het uitwerken van een W.O.-thema) aangereikt binnen de opleiding te vertalen naar de klaspraktijk; 3. ruimte geeft aan de student om te experimenteren en om los te komen van handleidingen; 4. gerichte feedback geeft op het functioneren van de student; 5. duidelijke afspraken maakt met de student wanneer hij de stagemap moet indienen; 6. aangeeft wanneer en hoe de student actief kan participeren aan het klasgebeuren (deel van een instructie, groepjes leerlingen begeleiden, individueel werk begeleiden, helpen bij praktische schikkingen, deelname aan belevingsactiviteiten...). Afspraken stageweek In de stageweek(weken) neemt de student de verantwoordelijkheid voor de klas over door zelf voorbereide en zelf begeleide lessen te geven. Indien er door omstandigheden activiteiten wegvallen, vragen wij dat de student die inhaalt. Het moment waarop deze inhaal(halve) dag plaatsvindt, moet de student met de mentor afspreken: indien mogelijk aansluitend op de stage. Verwachtingen semester 2 (stage in de 3 de graad) Ontwerpen van een leerboog en diverse leertrajecten. Tijdens het 2 de semester krijgen de studenten de opdracht om tijdens de stageweken (voor een gedeelte) af te stappen van de idee van één weg voor alle kinderen. We willen de studenten verschillende leertrajecten in de klas laten uitbouwen waarbij ieder kind in functie van het eigen leerprofiel, de eigen leerstatus en de eigen interesses verantwoordelijkheid kan opnemen voor zijn leerproces. We gaan er hierbij van uit dat we niet voor alle kinderen dezelfde doelen moeten nastreven, laat staan dat ze dezelfde leerinhouden op dezelfde manier moeten verwerven. Dit is natuurlijk geen pleidooi voor de uitbouw van een afzonderlijk leertraject voor ieder kind. De leerkracht zorgt voor de uitbouw van leertrajecten waarbinnen ieder kind aansluiting kan vinden voor de eigen leerweg. Onder leerboog verstaan we: Een verzameling van keuzes op vlak van inzichten, vaardigheden en competenties in een groter leerstofgeheel waar een langere periode aan gewerkt wordt met als uiteindelijk doel kinderen sterk te maken om in de wereld te staan. De leerkracht zal op basis van de gekozen ontwikkelvelden en vanuit intense beeldvorming, ontwikkeling opzetten door diverse leertrajecten. M.a.w. de leerkracht maakt op basis van de beeldvorming een selectie van ontwikkelvelden en gaat van hieruit op zoek naar leertrajecten om ontwikkeling (deep-level-learning) na te streven op klas, groep- en/of individueel niveau.

6 P a g i n a 6 Onder leertraject verstaan we: Een traject uitgetekend over een langere periode waarin leerprocessen van kinderen bewust worden aangestuurd. Een goed leertraject draagt een evenwicht in zich tussen interne doelen die voortkomen uit een goed beeld van de klas en de leerlingen en externe doelen die voortkomen uit de wereld. Dergelijk trajecten vragen om een gedifferentieerde invulling van alle didactische componenten (doelstellingen, inhouden, werkvormen en evaluatie). Leertrajecten zijn gericht op leerprocessen van kinderen met als doel het tot stand brengen van deep level learning. Deze uitbouw van leertrajecten speelt zich in de eerste plaats af op klasniveau. Teamteaching in semester 2. Bij teamteaching staan twee leerkrachten samen voor de klas. Zij hebben samen de les voorbereid, hebben dezelfde doelen voor ogen en coördineren hun optreden in functie van de noden van de kinderen in de klas. Dit opent mogelijkheden tot het inzetten van de eigen talenten en tot het uitwerken van alternatieve vormen van differentiatie in de klas. Studenten zullen bewuster moeten nadenken over werkvormen, groepering, leerstijlen van kinderen, aangereikte materialen, klashouden,... Teamteaching is niet het elkaar opvolgen in het lesgeven, is niet één iemand die lesgeeft en de ander die observeert, het is niet één iemand die lesgeeft en de ander die enkel materiële ondersteuning voorziet. Teamteaching is wel samen verantwoordelijkheid dragen om een les zo te laten verlopen dat zoveel mogelijk leerlingen optimaal kunnen genieten van de aangeboden leerkansen. Omdat het samen voorbereiden en het samen voor de klas staan enorm leerrijk is en talloze kansen tot extra differentiatie geeft, kiezen we er bewust voor om (indien de mentor dit mogelijk acht) de mentor samen met de student aan teamteaching te laten doen. Wij kiezen voor deze werkmethode om de studenten bewust aan te zetten tot team-functioneren en nadenken over differentiatie in een klasgroep. Verloop teamteaching: De student 1. geeft vanaf het tweede semester enkele lessen alleen en (in overleg met de mentor) enkele lessen samen met de mentor. We benadrukken hierbij dat het niet de bedoeling is dat de student telkens dezelfde vakken geeft, variatie hierin is wenselijk. 2. vraagt feedback aan de mentor en noteert deze in het praktijkgroeischrift. De mentor 1. geeft (indien hij dit mogelijk acht) samen met de student enkele lessen in teamteaching (en bereidt deze lessen samen met de student voor); 2. geeft feedback aan de student over de gegeven lessen: dit kan schriftelijk in het praktijkgroeischrift of mondeling; 3. bespreekt met de student de volgende lesopdrachten voor de onderzoeksdagen; 4. geeft aan wanneer en hoe de student actief kan participeren aan het klasgebeuren (deel van een instructie, groepjes leerlingen begeleiden, individueel werk begeleiden, helpen bij praktische schikkingen, deelname aan belevingsactiviteiten...).

7 P a g i n a 7 2. ONDERSTEUNING PRAKTIJK 2 BaLO Gedurende het gehele jaar wordt een inhoudelijk aanbod gedaan vanuit de verschillende opleidingsonderdelen. De opleiding verwacht dat de student vanuit dit aanbod en met de aangereikte kaders zelfsturend aan de slag gaat en het eigen handelen in de praktijk aanstuurt. LEERGROEP Het opleidingsonderdeel leergroep begeleidt de student in bovenstaand (leer)proces. In de leergroep ligt de klemtoon op zelfreflectie en op het aansturen van het eigen leren. COACHING In de loop van de onderzoeksdagen zet de opleiding in op het individueel coachen van studenten in de praktijk vanuit hun eigen leervragen. Op deze wijze worden studenten gestimuleerd in onderzoeksgerichtheid en in het zelf initiatief nemen in functie van de eigen ontwikkeling. Het coachingsgesprek op de werkplek wordt voorbereid in de opleiding. Op de werkplek observeert de coach de student in de klas in functie van zijn leervraag en gaat hierover met hem in gesprek (en eventueel met de mentor). De student maakt een leerverslag van de coaching. DIDACTISCH ATELIERS In de didactische ateliers krijgen de studenten didactische ondersteuning bij het uitwerken van activiteiten/lessen. De klemtoon ligt op het kunnen vertalen van de inhouden die in de opleidingsonderdelen aan bod komen, naar de eigen praktijk om zo krachtige leeromgevingen te creëren. WERKTIJD en STAGEVOORBEREIDING Studenten krijgen in de opleiding, binnen hun lessenrooster, structureel ingebouwde ruimte om (al dan niet begeleid) aan de slag te gaan met hun leervragen, individueel of in groep. In het rooster van de studenten wordt tijd voorzien om ondersteuning te zoeken voor hun stageweken. 3. EVALUATIE PRAKTIJK 2 BaLO Het praktijkassessment bestaat uit een driehoeksgesprek op de werkplek tussen student, mentor(en) en leergroepbegeleider. De leergroepbegeleider maakt ter voorbereiding van dit gesprek een voorlopige beeldvorming van de student aan de hand van het beheersingsniveau van de opleidingsvisie. Deze voorlopige beeldvorming is gebaseerd op: 1. Het leerverslag van de student omtrent het eigen functioneren in praktijk. Hierin brengt de student zijn eigen leren en functioneren in beeld op het vlak van het beheersingsniveau 2 BaLO. De student maakt hierbij gebruik van feedback die hij kreeg in de loop van het jaar (gesprekken mentor, directie en docenten, coachings, tussentijds feedbackmoment...)

8 P a g i n a 8 2. Het evaluatiedocument van de mentor van de laatste stageperiode. Hierin beschrijft de mentor samen met de collega s het functioneren van de student op het vlak van het beheersingsniveau 2 BaLO. 3. De evaluatiedocumenten van docenten uit de opleiding. Op verschillende momenten doorheen het jaar zal een docent op stagebezoek komen. Tijdens dit bezoek schetst de docent een (tijdelijk) beeld van het functioneren van de student vanuit de opleidingsvisie en het beheersingsniveau 2 BaLO en gaat hij in gesprek met de betrokkenen. Evaluatiedocumenten aan het einde van praktijk 2 BaLO zijn natuurlijk meer high-stake dan evaluatiedocumenten bij aanvang van de praktijk 2 BaLO. 4. Het beeld dat de leergroepbegeleider heeft gevormd van de student doorheen het jaar (op basis van het evaluatiedocument van de mentor in semester 1, de coachings, het tussentijdse feedbackgesprek en het functioneren van de student in de leergroep en de opleiding). Deze manier van werken betekent dat we het volgende verwachten van de mentoren: 1. Invullen evaluatiedocument semester 1 (mentor 1) 2. Invullen evaluatiedocument semester 2 (mentor 2) 3. Deelname aan het driehoeksgesprek (mentor 2) Vertrekkende van deze voorlopige beeldvorming gaat de leergroepbegeleider in gesprek met de mentor en de student om een genuanceerd en helder beeld te krijgen van de verwachte competenties. Het driehoeksgesprek is dus bedoeld om een valide en betrouwbaar beeld te krijgen van de student op het vlak van het beschreven beheersingsniveau. Het resultaat van dit praktijkassessment wordt door de leergroepbegeleider neergeschreven in een synthesedocument. In dit document worden er een portret geschetst over de mate waarin de student het beheersingsniveau voor 2 BaLO heeft bewezen. Dit synthesedocument wordt besproken in de praktijkevaluatie waar alle betrokken docenten samen zitten. De opleidingsverantwoordelijke of teamleider (of andere) neemt de rol op van bewaker van validiteit en betrouwbaarheid. Tijdens deze praktijkevaluatie wordt door de praktijkcommissie een eindoordeel vastgelegd.

9 P a g i n a 9 TER INFO Op 29 september 2017 is ons eerste mentorenoverleg (mentor semester 1 1 ste of 2 de graad). De student vervangt op dat moment de mentor. Op 1 en 2 februari 2018 is ons tweede mentorenoverleg (mentor semester 2 3 de graad). Tijdens dit overleg gaan we op één van beide data samen met de mentor en de student aan de slag. Een andere student uit 2 BaLO verzorgt op dat moment de vervanging van de mentor in de klas. Omdat wij als opleiding hard inzetten op samen opleiding en we graag samen met jullie willen stilstaan bij de taken van de leerkracht, visie op onderwijs, de begeleiding van studenten hopen we dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn tijdens dit eerste mentorenoverleg. Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking!!!

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

Mentor on the Move. 22 februari 2016

Mentor on the Move. 22 februari 2016 Mentor on the Move 22 februari 2016 Groeien in leraarschap Work in progress Groeien in leraarschap competentieprofiel De leraar basisonderwijs staat in relatie met en neemt verantwoordelijkheid voor: De

Nadere informatie

WELKOM IN KHLim-BaLO

WELKOM IN KHLim-BaLO WELKOM IN KHLim-BaLO Bachelor leraar lager onderwijs (BaLO) Een driejarige bachelor-opleiding met een startmoment in september afstudeermoment: juni En met een startmoment in februari afstudeermoment:

Nadere informatie

WELKOM! Overleg mentoren en studenten 3 BaKO

WELKOM! Overleg mentoren en studenten 3 BaKO WELKOM! Overleg mentoren en studenten 3 BaKO Inhoud Specifiek aan 3 BAKO Opleidingsprogramma Praktijk Het competentieprofiel Begeleiding van studenten De opleiding De mentor Tijd voor vragen Specifiek

Nadere informatie

Stageconcept en -planning

Stageconcept en -planning Stageconcept en -planning -2017 Professionele Bachelor in het Onderwijs: Lager onderwijs Eerste jaar De studenten van het eerste jaar worden verbonden aan één school en staan in het eerste semester per

Nadere informatie

Info mentoren 1 BaKO INSTROOMFASE

Info mentoren 1 BaKO INSTROOMFASE Info mentoren 1 BaKO INSTROOMFASE Van harte welkom! OVERZICHT Wie zijn we? Een blik op het opleidingsprogramma Praktijk instroomfase Terugblik vorig jaar resultaten werkveldbevraging Bijsturingen wat is

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs)

Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs) Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs) Opbouw van de stageleerlijn We schreven in onze visie op de opleiding dat we enerzijds willen vertrekken vanuit de student en

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

Studententutoraat en sociale integratie

Studententutoraat en sociale integratie GoLeWeGoLeWe-acties 2.5 Studententutoraat en sociale integratie 3e GoLeWe-projectconferentie Hasselt, 9 december 2010 Kennismaking Context Doel Aanpak Effecten Toekomst? Bespreking w w w. g o l e w e.

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Kennismaking. Introducties mentoren/ studenten duale trajecten

Kennismaking. Introducties mentoren/ studenten duale trajecten Kennismaking Introducties mentoren/ studenten duale trajecten Speeddate Vorm duo s of trio s. Jullie krijgen 5 minuten de tijd om met elkaar in gesprek te gaan rond opgegeven vragen. Veel plezier. Speeddate

Nadere informatie

PARTICIPEREND OBSERVEREN. 20/09 NM, 21/09 VM (i.f.v. module 1 ste BEGELEIDING EN FEEDBACK MENTOR BEGELEIDING EN EVALUATIE HOGESCHOOL

PARTICIPEREND OBSERVEREN. 20/09 NM, 21/09 VM (i.f.v. module 1 ste BEGELEIDING EN FEEDBACK MENTOR BEGELEIDING EN EVALUATIE HOGESCHOOL Leidraad mentor 1ste leerjaar Bachelor in het Onderwijs: Lager onderwijs KENNISMAKING Kennismaking 20/09 NM Mogelijkheid tot participerend observeren vanaf 05/09 LESOPDRACHTEN Aanvragen: Afhalen: 20/09

Nadere informatie

UCLL groep lerarenopleiding MODULE LEERZORG. Praktijkgroeiboek Leerzorgstage Semester 5. Academiejaar Campus Heverlee/Diest.

UCLL groep lerarenopleiding MODULE LEERZORG. Praktijkgroeiboek Leerzorgstage Semester 5. Academiejaar Campus Heverlee/Diest. UCLL groep lerarenopleiding Professionele bachelor in het onderwijs: LAGER ONDERWIJS MODULE LEERZORG Semester 5 Campus Heverlee/Diest Naam: 1 INHOUDSTAFEL 1. Opzet 2. Organisatie van de stage 2.1 Keuze

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Slim organiseren is samen differentiëren voor elk kind

Slim organiseren is samen differentiëren voor elk kind Dag van de slimme school Slim organiseren is samen differentiëren voor elk kind Praktijkgetuigenis Mijn School op de Hei Even afspreken Om de andere workshop niet te storen, wees stil. Wil je graag iets

Nadere informatie

Praktijkverantwoordelijke: Hilde Kuijpers (hilde.kuijpers@khlim.be) Opleidingscoördinator: Chris Indesteege (chris.indesteege@khlim.

Praktijkverantwoordelijke: Hilde Kuijpers (hilde.kuijpers@khlim.be) Opleidingscoördinator: Chris Indesteege (chris.indesteege@khlim. PRAKTIJKVADEMECUM SPECIFIEK DEEL PRAKTIJK V ZORGBREED WERKEN BIJ DE OVERGANG VAN KLEUTER NAAR LAGER ONDERWIJS OBSERVATIE EN PARTICIPATIESTAGE (OST) hele dag Twee observatiedagen in de week van 12 t.e.m.

Nadere informatie

Begeleiden en beoordelen van de stages Bachelor in het onderwijs kleuteronderwijs

Begeleiden en beoordelen van de stages Bachelor in het onderwijs kleuteronderwijs Begeleiden en beoordelen van de stages Bachelor in het onderwijs kleuteronderwijs Begrippen Begeleidingsgesprek Beoordelingscriteria Gesprek na een aantal activiteiten of stagedagen waarbij het leerproces

Nadere informatie

Mentorenoverleg. 7 oktober 2016

Mentorenoverleg. 7 oktober 2016 Mentorenoverleg 7 oktober 2016 Groepsbegeleiders elke.martens@ucll.be nele.hermans@ucll.be ivo.smolders@ucll.be Een nieuwe start Competentieprofiel Website werkveld Tijdlijn Toelichting vakken Move across

Nadere informatie

Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs

Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs 1. In de tweede en/of derde week van september komt de muzische vormer een halve dag naar uw school voor een intakegesprek. Doelstellingen:

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters:

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Naam student: School: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Stage tweede programmajaar Datum stage: Attitudes Gelieve per attitude (relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid, leergierigheid, organisatievermogen,

Nadere informatie

Positieve houding. Hoge verwachtingen. Flexibele planning

Positieve houding. Hoge verwachtingen. Flexibele planning Visie Aanpassingen in de gedragingen van de leerkracht Het vertalen van een politiek besluit zoals het M- decreet in de dagelijkse praktijk is geen gemakkelijke opgave. Als leerlingen met een beperking

Nadere informatie

FORMULIER MENTOREN bachelor kleuteronderwijs tweede opleidingsfase (2 BaKO) m.i.v. semester 5

FORMULIER MENTOREN bachelor kleuteronderwijs tweede opleidingsfase (2 BaKO) m.i.v. semester 5 FORMULIER MENTOREN bachelor kleuteronderwijs tweede opleidingsfase (2 BaKO) m.i.v. semester 5 vestiging Diest - Weerstandsplein 2-3290 Diest tel. 016 375 400 - dlo.diest@ucll.be vestiging Heverlee - Naamsesteenweg

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Zelfstandige stage. Situering. Wat verwachten we van de student? Leraar Lager Onderwijs Thomas More Mechelen

Zelfstandige stage. Situering. Wat verwachten we van de student? Leraar Lager Onderwijs Thomas More Mechelen Zelfstandige stage Situering De stage met project en de zelfstandige stage gaan door in eenzelfde school maar bij een verschillende leeftijdsgroep. Deze context biedt de student de mogelijkheid om gedurende

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Opleidingsschool Noord

Opleidingsschool Noord Praktijkgids werkplekleren voltijd en dag-avond Opleidingsschool Noord Eenheid in verscheidenheid 2011-2012 obsbuikslotermeer.obsdorusrijkers.obsvierwindstreken.obsijplein.obsijdoorn.obsoverhoeks. obstwiske.obsweidevogel.sbouniversum

Nadere informatie

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE 2015 2016 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING EN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage 7 3.1 Deelname cultuurdag 14 oktober 2015 7 3.2 Voorafgaand

Nadere informatie

Op welke manier spelen jullie in op de interesses van de leerlingen? Hoe komen afspraken en regels bij jullie in de klas en de school tot stand?

Op welke manier spelen jullie in op de interesses van de leerlingen? Hoe komen afspraken en regels bij jullie in de klas en de school tot stand? Vraag Afspraken maken Beter samen leven in de klas en in de school. Samen leven en samen leren kan niet zonder de nodige afspraken en regels. Ook hier zijn er tal van mogelijkheden om leerlingen inspraak

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

De volledig uitgewerkte stageleerlijn vind je op deze zelfde omgeving (Algemene documenten stageleerlijn)

De volledig uitgewerkte stageleerlijn vind je op deze zelfde omgeving (Algemene documenten stageleerlijn) Visie op stage Uitgangspunten De invoering van de basiscompetenties was voor de opleiding kleuteronderwijs een grote uitdaging. Niet alleen attitudes, vaardigheden en kennis kregen een prominentere plaats

Nadere informatie

Info mentoren 1 BaKO - INSTROOMFASE

Info mentoren 1 BaKO - INSTROOMFASE Info mentoren 1 BaKO - INSTROOMFASE Van harte welkom! OVERZICHT Wie zijn we? Een blik op het opleidingsprogramma Praktijk instroomfase Terugblik vorig jaar resultaten werkveldbevraging & bijsturingen Vragenrondje

Nadere informatie

LEERLIJN STAGE BcLK Legende:

LEERLIJN STAGE BcLK Legende: LEERLIJN STAGE BcLK Legende: De doelstellingen van opleidingsfase 1 (OF1) blijven geldig. De doelstellingen van opleidingsfase 1 (OF1) en opleidingsfase 2 (OF2) blijven geldig. Voorbereidingswerk Stagemap

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Huistaakbeleid. BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35

Huistaakbeleid. BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35 Huistaakbeleid BS GO! Europaschool Genk en BS GO! Europaschool Genk campus Sledderlo Keinkesstraat 19 3600 GENK 089/35.53.35 Inleidende tekst Om op een degelijke manier aan huistaakbeleid te doen moeten

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas?

Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas? Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas? 19/02/2014 Symposium Docenten voor Inclusie Breedbeeld van Inclusief Onderwijs Meggie Verstichele HUB-KAHO Lerarenopleiding

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN. OMGAAN MET DIVERSITEIT

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN. OMGAAN MET DIVERSITEIT GELIJKE ONDERWIJSKANSEN. OMGAAN MET DIVERSITEIT Wat is diversiteit? Diversiteit betekent verscheidenheid. Mensen kunnen op heel veel vlakken van elkaar verschillen. Het is die veelheid die we in het begrip

Nadere informatie

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1 Sessie 2 Elisa Vandenbussche Inhoud 1. Inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen 2. Coach bij de praktijkopdrachten en beoordelingstaken 3. Competenties student en mentor

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt

Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt Onze school onderschrijft in zijn zorgvisie de principes van het handelingsgericht werken als uitgangspunt

Nadere informatie

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is SAMEN SCHOOL MAKEN Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is het uitvoeren van opdrachten buiten klasverband. Goed huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat

Nadere informatie

De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker. Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014

De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker. Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014 De kracht van werkplekleren. Peggy Van Acker Seminarie Onderwijskunde Seminarie 1: Feedback Begeleiding Coaching 28 januari 2014 Agenda Info opleiding bachelor Retailmanagement Concept duaal leren & werkplekleren

Nadere informatie

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Evi Geeroms en David Evenepoel Koninklijk Atheneum Etterbeek Wie zijn wij? Leerkrachten Koninklijk Atheneum Etterbeek (Brussel) Nederlandstalige

Nadere informatie

VERWACHTE VOORKENNIS De student neemt een kritisch reflectieve en onderzoekende houding aan.

VERWACHTE VOORKENNIS De student neemt een kritisch reflectieve en onderzoekende houding aan. TAKENBLAD 2016-2017 MUZISCHE OPVOEDING 4 Leertaak muzofolio DOELEN inzicht verwerven in het eigen muzisch proces en daarbij kwaliteiten en groeipunten benoemen verzamelen van interessante inhouden, didactische

Nadere informatie

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken De coördinatie van het zorgbeleid ligt in handen van de zorgcoördinator, in overleg en samenwerking met de directie. De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Stage Hogeschool de Kempel Helmond

Stage Hogeschool de Kempel Helmond Stage 2014-2015 Hogeschool de Kempel Helmond op de K3-fase (WPO-stage). De term WPO staat voor WerkPlekOpleiden. Dat wil zeggen dat de werkplek in de afstudeerfase een centrale rol heeft in het werken

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDE 1 en de PRAKTIJK - semester 1 Opdracht de lesvoorbereiding

ONDERWIJSKUNDE 1 en de PRAKTIJK - semester 1 Opdracht de lesvoorbereiding Academiejaar 2010-2011 Opleidingen 1 BOSO LO - PO - HB - VV - AV - MO lerarenopleiding ledeganck ONDERWIJSKUNDE 1 en de PRAKTIJK - semester 1 Opdracht de lesvoorbereiding Beste student, Ter integratie

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Opleidingsbrede verankering van de principes van TOL

Opleidingsbrede verankering van de principes van TOL PROJECTDOELSTELLING Opleidingsbrede verankering van de principes van TOL (Taalontwikkelend lesgeven): Collega's BaKO Studenten Kleuters! Projectpartners + Vakspecialisten Collega's werkveld Mentoren DOELSTELLING

Nadere informatie

In deze folder vind je meer informatie over

In deze folder vind je meer informatie over WERKPLEKLEREN In deze folder vind je meer informatie over 1 Waarom werkplekleren? 2 Wie zijn de partners? 3 Doelpubliek 4 Hoe ziet de opleiding eruit? 5 Verschillen met de reguliere leerroute 6 Les binnen

Nadere informatie

Leerpaden in Toledo.

Leerpaden in Toledo. Leerpaden in Toledo. 16 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Het is belangrijk dat studenten

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

Stilstaan bij reflecteren. Een competentiegericht opleidingsportfolio binnen SLO.

Stilstaan bij reflecteren. Een competentiegericht opleidingsportfolio binnen SLO. Stilstaan bij reflecteren. Een competentiegericht opleidingsportfolio binnen SLO. 04 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel:

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Evaluatieprocedure stages

Evaluatieprocedure stages Evaluatieprocedure stages Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Inhoud 1 Gebruikte terminologie in dit document 2 2 Het proces van begeleiden en beoordelen 5 2.1 Reflecteren het leerproces van de

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Bijlage 6 uit het schoolreglement

Bijlage 6 uit het schoolreglement Bijlage 6 uit het schoolreglement Visietekst huistaken Sint-Paulus, De Deynestraat / Rerum Novarumplein Gent Inleiding Met een visietekst willen we de fundamentele ideeën formuleren van het huistakenbeleid

Nadere informatie

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Deze woordenlijst is een uitbreiding van het glossarium dat werd opgesteld door de inter-enwwerkgroep Stage met als doelstelling te komen tot een

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen 2008. Omgaan met Diversiteit

Ronde van Vlaanderen 2008. Omgaan met Diversiteit Ronde van Vlaanderen 2008 Omgaan met Diversiteit Omgaan met diversiteit Diversiteitstest Referentiekader: omgaan met diversiteit Screeningsinstrument Doe de diversiteitstest! Vul de test individueel in.

Nadere informatie

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE IDENTIFICATIEGEGEVENS STUDENT student: Onderwijsinstelling: FOTO Student Opleidingsjaar: Module: Reeds doorlopen stagetraject PERIODE STAGEPLAATS (instelling) STAGEPLAATS (afdeling) DOMEIN Ontwikkeld in

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Vanuit UDL aan de slag in de klas

Vanuit UDL aan de slag in de klas Bachelor Buitengewoon onderwijs Studiegebied Onderwijs Academiejaar 2014-2015 Vanuit UDL aan de slag in de klas UDL kijkwijzer Boeckx Annelies Michielsen Loes 1 1. Formuleer in eigen woorden wat UDL inhoudt

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Inclusieproject 28/01/2015

Inclusieproject 28/01/2015 Inclusieproject 28/01/2015 Wat doen we deze namiddag? 1. Kennismaking en doel project 2. Inclusief onderwijs 3. Co-teaching 4. Actie-onderzoek Reflective practioner 5. Praktische afspraken 1. Kennismaking

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Instroombeleid banaba s lerarenopleiding. BNB zorgverbreding & remediërend leren BNB buitengewoon onderwijs

Instroombeleid banaba s lerarenopleiding. BNB zorgverbreding & remediërend leren BNB buitengewoon onderwijs Instroombeleid banaba s lerarenopleiding BNB zorgverbreding & remediërend leren BNB buitengewoon onderwijs Projectgroep Aanleiding Voortgezette opleiding banaba Toelatingsvoorwaarden zijn veranderd: Instroom

Nadere informatie

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject 1. Welk doel heeft deze gids?

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

Differentiëren met een groepsplan

Differentiëren met een groepsplan Differentiëren met een groepsplan Dolf Janson 1 verschil maken recht doen aan verschillen afstemmen op verschillen adaptief onderwijs inspelen op onderwijsbehoeften onderwijs passend maken Recht doen aan

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

1 INHOUDSTAFEL... 1 2 SITUERING... 2 1 INHOUD EN ORGANISATIE VAN DE MODULE JONGE SCHOOLKIND... 3

1 INHOUDSTAFEL... 1 2 SITUERING... 2 1 INHOUD EN ORGANISATIE VAN DE MODULE JONGE SCHOOLKIND... 3 1 1 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 1 2 SITUERING... 2 1 INHOUD EN ORGANISATIE VAN DE MODULE JONGE SCHOOLKIND... 3 2.1 focus op professionele houdingen en specifieke kerncompetenties... 3 2.2 invulling

Nadere informatie

Reflecteren over competenties. Een digitaal portfolio in de opleiding kleuteronderwijs.

Reflecteren over competenties. Een digitaal portfolio in de opleiding kleuteronderwijs. Reflecteren over competenties. Een digitaal portfolio in de opleiding kleuteronderwijs. 03 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel:

Nadere informatie

Stageconcepten. Stage 1 BAKO - Studenten eerste opleidingsfase. Stage 2 BAKO - Studenten tweede opleidingsfase

Stageconcepten. Stage 1 BAKO - Studenten eerste opleidingsfase. Stage 2 BAKO - Studenten tweede opleidingsfase Stageconcepten Stage 1 BAKO - Studenten eerste opleidingsfase De studenten van het eerste jaar lopen het hele jaar stage in eenzelfde klas. De stage gaat door bij 3-, 4- of 5-jarigen (niet in een klas

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Co-teaching en beeldcoachen. 15 april 2015 Lianne Geijselaers-Schouteren SBO de Driemaster Bergen op Zoom

Co-teaching en beeldcoachen. 15 april 2015 Lianne Geijselaers-Schouteren SBO de Driemaster Bergen op Zoom Co-teaching en beeldcoachen 15 april 2015 Lianne Geijselaers-Schouteren SBO de Driemaster Bergen op Zoom lian.schouteren@lpsnet.nl Even voorstellen Lianne Schouteren Groepsleerkracht de Driemaster Ambulant

Nadere informatie

BRONNENBOEK. Bijlage 8

BRONNENBOEK. Bijlage 8 BRONNENBOEK Bijlage 8 PORTFOLIO GOK-COMPETENTIES BINNEN DE LERARENOPLEIDING Handleiding voor studenten Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs (CEGO) Steunpunt Intercultureel Onderwijs (ICO) Steunpunt

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie