HEEFT U AL TALENTBELEID EN COÖRDINATOREN OP UW SCHOLEN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEEFT U AL TALENTBELEID EN COÖRDINATOREN OP UW SCHOLEN?"

Transcriptie

1 PASSEND ONDERWIJS IS IN VOLLE GANG. HEEFT U EEN PASSEND AANBOD VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN? HEEFT U AL TALENTBELEID EN COÖRDINATOREN OP UW SCHOLEN? TRAININGEN - TRAJECTEN

2 TALENT OP UW SCHOLEN Met de invoering van Passend Onderwijs komt er steeds meer nadruk op excellentie in het basisonderwijs. Volgens het referentiekader Passend Onderwijs en de notitie van het platform excellentie is één van de vereisten onderwijsprogramma s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie. Momenteel zijn de meeste scholen gericht op het doel een hoog VMBO of laag HAVO niveau te behalen. Op veel plekken is er dan ook nog niet genoeg aandacht voor cognitief talent op school. Beleid Ook staatssecretaris Dekker was afgelopen maart fel over talent op school. Hij gaf aan dat er veel talent wordt verspild en dat er meer kansen moeten zijn voor slimme leerlingen. Dekker pleit voor een talentcoördinator op iedere school en geeft aan dat de inspectie ook strikter zal toezien op talentbeleid. Professor Hoogeveen geeft aan dat leerlingen aan wie gerichte aandacht wordt besteedt, beter presteren. Maar hoe geeft u dat vorm binnen uw scholen? Het is logisch dat vragen als hoe krijg ik hier beleid voor geschreven?, hoe implementeer ik dat dan? en hoe krijg ik de teams mee? bij u leven. Het zijn allemaal vragen waar Novilo een antwoord op heeft. Novilo is gespecialiseerd in talentbegeleiding en heeft inmiddels honderden scholen begeleid met de implementatie: van visie tot uitvoering. De trajecten zijn altijd maatwerk, passend bij uw situatie. HOE ZOU MAATWERK ER VOOR UW SITUATIE UIT KUNNEN ZIEN? Een voorbeeld van een recent traject is: 1. Uitgebreide inventarisatie en scans van alle scholen binnen uw bestuur 2. Training, stichting breed, voor het voltallige personeel over de 3 belangrijkste onderdelen: a. De 7 Uitdagingen van de getalenteerde leerling b. Klassenmanagement c. Executieve functies 3. Training van talentcoaches op de verschillende scholen die op (clusters van) scholen het beleid op kunnen zetten en implementeren 4. Begeleiding/Intervisie Intern Begeleiders Intervisie met directie door Novilo directeur Tijl Koenderink

3 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR EEN TALENTTRAJECT Het PO-raad akkoord met OCW waarin wordt gesteld dat negentig procent van de scholen passend onderwijs dient te hebben voor excellente leerlingen De brief van staatssecretaris Dekker over de nieuwe uitgangspunten voor werken met talent Het creëeren van een doorgaande leerlijn waardoor de leerlingen een grotere kans van slagen hebben en hogere Cito scores behalen De positionering van uw school of scholen ten opzichte van de anderen in de regio Het structureren en vormgeven van het bieden van passend onderwijs aan getalenteerde leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte TRAJECTEN OP SCHOOLNIVEAU Compact Traject Voor scholen met een beperkt budget of beperkte ruimte in de scholingsagenda is er een compact traject. Het traject start met een QuickScan. Met behulp van deze QuickScan (een uitgebreide vragenlijst) en een telefoongesprek, destilleren we een rapport over de huidige staat van het talentonderwijs op uw school/scholen. Vervolgens plannen we de workshops 7 Uitdagingen, Klassenmanagement en Beleid om het team goed op de hoogte te brengen van de ins en outs van het begeleiden van getalenteerde leerlingen. Uitgebreid Traject Voor scholen die zich expliciet profileren op talentonderwijs en hierin willen investeren is er het uitgebreide traject. In een traject van drie jaar begeleiden we uw school van begin tot einde met het implementeren van talentonderwijs. Van trainingen aan de kleuterleerkrachten tot het opleiden van een plusklasbegeleider en van het vormen van een beleidscommissie tot het geven van ouderavonden. Voor een compleet beeld van de zaken die in zo n traject aan bod komen, lees verder op de volgende pagina. Basis Traject Voor scholen met een gemiddeld budget en ruimte in de scholingsagenda, is er een basistraject. Dit start hetzelfde als bovenstaand compact traject. Daarnaast wonen we drie teambijeenkomsten bij en begeleiden we u in het opstellen van doelen en beantwoorden we vragen. U krijgt vier telefonische coachingssessies van een uur waarin u feedback krijgt op een beleidsplan of antwoorden over vragen rondom casuïstiek. Op deze manier heeft u een goed afgerond traject waarmee u een goede stap maakt in de richting van passend onderwijs voor excellente leerlingen Andere trajecten Naast bovenstaande opties begeleiden we ook (ex)leonardo, exclusief-hb afdelingen, plusklassen en alternatieve vormen van onderwijs. Staat u op het punt zo n traject in te gaan? Of wilt u voldoen aan de normen voor Passend Onderwijs? Neem dan eens contact op met Jeroen Geurtjens, opleidings- en trajectadviseur bij Novilo, of SOORTEN BEGELEIDING Begeleiding op de eigen school De volledige begeleiding wordt op school uitgevoerd. Alle trainingen zijn specifiek toegepast op uw situatie en uw team, waardoor er optimaal ingegaan kan worden op vragen die aansluiten bij een schoolspecifieke situatie. De beleidsuitwerking wordt gedaan door een talentcommissie die door Novilo begeleid wordt. Begeleiding voor meerdere scholen gezamenlijk De kennisoverdrachtstrainingen worden gegeven voor meerdere scholen (twee tot vier tegelijkertijd). De beleidsuitwerking wordt gedaan door de gezamenlijke talentcommissies die door Novilo begeleid worden. Hierin nemen in ieder geval iemand uit onder- midden- en bovenbouw plaats en iemand uit het ondersteuningsteam of directie. Implementatiebijeenkomsten zijn hier ook onderdeel van, deze zijn bouw- of schoolspecifiek voor een optimaal resultaat. Begeleiding middels centrale opleiding Twee talentcoördinatoren in spe van iedere school volgen een op maat gemaakte versie van de opleiding talentbegeleider. Deze groep heeft maximaal zestien deelnemers. Het uitwerken van schoolbeleid staat centraal. Ook is er begeleiding om de scholen te helpen het beleid te implementeren. Zie:

4 OP BOVENSCHOOLS NIVEAU Uw Bovenschools Bestuur of SWV wil uiteraard graag dat alle leerlingen onderwijs ontvangen dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind, ongeacht een aantal factoren als taalachterstand, ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid. Het doel van de trajecten van Novilo is dan ook dat alle scholen binnen een Bovenschools Bestuur passend aanbod op inhoudelijk gebied voor al hun leerlingen bieden. Rapport De rapportages naar aanleiding van de scan, inventarisatie en observaties van Novilo hebben vooral het doel om scholen te kunnen clusteren op ontwikkeling en ambitie zodat scholen gezamenlijk naar een hoger plan kunnen worden getild. Hierin is het belangrijk dat, net als de differentiatie in de klas, de scholen een gedifferentieerd aanbod krijgen. Het heeft weinig zin om een school met uitstroom VWO+ die al 10 jaar bezig is, te koppelen aan een school met een populatie met een taalachterstand. Om de scholen te kunnen clusteren hebben we gekozen ze te groeperen op drie assen: Ontwikkeling talentonderwijs: In hoeverre heeft de school al stappen genomen om talentonderwijs binnen de school een plek te geven? Ambitieniveau: In hoeverre is de school geïnteresseerd in het opzetten van talentonderwijs? Uitstroomniveau: Op welk niveau stromen (gemiddeld) de leerlingen van deze school uit. Is de school meer gericht op kader/vmbo uitstroom of meer gericht op VWO? UITGEBREID VOORBEELDTRAJECT Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Training 7 Uitdagingen Training Klassenmanagement Begeleiding Meerjaren Planning Support Lijn Begeleiding Meerjaren Planning Support Lijn Team Training Begeleiding Meerjaren Planning Klassen observaties Inhoudelijke Supervisie Klassen observaties Inhoudelijke Supervisie Vorming Talent commissie Opstellen Basisbeleid Begeleiding Talent commissie Compacten & Verrijken Rekenen Begeleiding Talent Commissie Compacten & Verrijken WO Beleid Opzetten Signalering Opzetten Meerjaren Planning Controleren Signalering Compacten & Verrijken Taal Meerjaren planning Projecten / Werken met MI 0-meting Training kleuter groepen Opleiding HB Coördinator Volgen Specialisatie Modules Leren Ondernemen Eindmeting Training Ouderavond Opleiding Plusklas Begeleider Onderpresteren Team Differentiëren Team Expertise Centrum Bovenschools Buitenschools Projecten Vraag een uitgebreid voorbeeld van een rapport en de vervolgstappen voor een traject op via onze trajectadviseur Jeroen Geurtjens, MEER WETEN? Wilt u meer weten over trajecten van Novilo? Bel of mail naar onze adviseur Jeroen Geurtjens op of Wij bieden u ook een gratis adviesgesprek met onder meer informatie over de bekendste valkuilen en de Kamerbrief van staatssecretaris Dekker.

5 DRIE REACTIES OP EEN TRAJECT DE GROEILING In januari 2010 is De Groeiling gestart met het project Toptalent, dat een periode van drie jaar omvat. Het doel van het project is scholen in staat te stellen onderwijs te bieden dat aansluit bij de leerbehoefte van meerbegaafde kinderen. Eén van de deelnemers op de school: Het traject van Novilo is vlot, inspirerend en duidelijk van ervaringsdeskundigen. Bij de aanvang van de training hadden we het idee al best veel te weten. Tijdens de training kwam echter naar voren dat er nog veel te leren valt. De trainer heeft ons een ander kijk op hoogbegaafde kinderen gegeven. Balans tussen gewone dingen doen, eisen stellen en kinderen aanspreken op hun talenten. Al met al: een heel nieuw licht op het begaafde kind. Uitdaging voor zowel leerling als leerkracht. AMOS UNIQ Een voorbeeld van een investering die AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) heeft gedaan is de meerjarenafspraak met Novilo. Die samenwerking bevalt zo goed dat we nu voor de ontwikkeling van Plusklassen ook met Novilo samenwerken. Vanuit dezelfde onderwijsvisie gaan we het onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van niveau één tot en met vier verder ontwikkelen. SWV KOP VAN NOORD-HOLLAND Op alle scholen gaf Novilo twee dagen basistraining en de derde dag specialisatie en training aan het plusklasnetwerk. Johan Dijkstra van SWV Kop van Noord Holland hoeft niet lang over na te denken op de vraag hoe hij de teamscholing van Novilo heeft ervaren. Novilo biedt basis- en middelbare scholen praktische handvatten om hoogbegaafde leerlingen te herkennen en begeleiden. Het waren twee inspirerende middagen met een feest der herkenning, zegt de directeur van basisschool Schoter Duijn in Den Helder. UW INVESTERING Wat u betaalt is afhankelijk van welk traject u kiest. Wij staan ervoor open om te kijken naar uw wensen in combinatie met uw budget. Weet dat u de gelden uit de prestatiebox in kunt zetten om deze trajecten te bekostigen.

6 OVER NOVILO Novilo is een trainingsbureau met een team van specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid in het basisonderwijs. Novilo begeleidt scholen om een plek te creëren voor getalenteerde leerlingen. Tijdens ons werk maken we de school een plek waar deze leerlingen niet alleen tot hun recht komen, maar ook goed in hun vel zitten. De specifieke aanpak van Novilo: gebaseerd op ervaringsdeskundigheid veel bewezen best practices een praktische aanpak toegesneden op de opdrachtgever (bestuur/directie, leerkrachten, ouders) met als belangrijkste doelen: een productievere, gelukkigere leerling en minder werk voor de begeleider. dubbele garantie: gegarandeerd resultaat; niet tevreden, geld terug. Novilo hanteert drie criteria in de selectie van haar aanbod: toepasbaar: je moet er meteen mee aan de slag kunnen; universeel: het moet één op één, maar ook in groepsverband werken; kosten-baten: het moet meer tijd en effect opleveren dan het kost. Onze aanpak levert naast herkenning en erkenning, veel enthousiasme op bij degenen die hebben deelgenomen. De deelnemers verlaten onze cursussen geïnspireerd door de aangereikte praktische oplossingen en door de eigen ervaringen inzake de toepassing daarvan. Binnen de trajecten die scholen met Novilo aangaan, is er ruimschoots de mogelijkheid om specifieke leerlingen te bespreken. Het toepassen van praktische adviezen leidt tot beter presterende leerlingen die met meer plezier naar school gaan. HEEFT U INTERESSE? ZIE BINNENZIJDE VOOR MEER INFORMATIE, OF GA NAAR

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum Ruim baan voor toptalent in het funderend onderwijs

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG. Datum Ruim baan voor toptalent in het funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

in beeld Samen van goed naar beter 4 Waar staan we? 7 Communicatie 15 Samenwerking met educatieve infrastructuur 17 Doorkijk naar 2014 en 2015 18

in beeld Samen van goed naar beter 4 Waar staan we? 7 Communicatie 15 Samenwerking met educatieve infrastructuur 17 Doorkijk naar 2014 en 2015 18 in beeld 2 in beeld Samen van goed naar beter 4 Waar staan we? 7 Communicatie 15 Samenwerking met educatieve infrastructuur 17 Doorkijk naar 2014 en 2015 18 Bijlage: Ontwikkelmodel Lerende Organisatie

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes Kees Broekhof & Frank Studulski Augustus 2005 1 Voorwoord Brede scholen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijslandschap. Er zijn er momenteel meer dan 600 en geschat wordt dat hun aantal

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie