10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j."

Transcriptie

1 1. Provinciale Beleidsorganen 1.1. Provincieraad en Deputatie Dossiers ter voorbereiding van beleidsnota's, memoranda, enz. tot publicatie tekst 'Bestuursmemoriaal' 'Stand van het Bestuur' 1.2. Provincieraad Processen-verbaal Provincieraad Bureau Provincieraad (= voorzitters, ondervoorzitters, secretarissen en quaestoren): - uitnodigingen, briefwisseling, enz. na vernietigen Commissies Provincieraad: - ambtelijke (t.e.m. eind 1996) en politieke verslagen (wijziging, 12 september 1997) - uitnodigingen, briefwisseling en bescheiden van de themavergaderingen na vernietigen Centrale Commissie Provincieraad (= Bureau Provincieraad, woordvoerders Provincieraad en Deputatie): - uitnodigingen, briefwisseling, enz. na vernietigen Quaestoren: - dossiers aankopen materiële uitrustingsgoederen t.b.v. provincieraadsleden na vernietigen Pagina 1 van 73

2 1.3. Deputatie Notulen Deputatie Voorgelegde dossiers aan de Deputatie betreffende algemene zaken (deze dossiers werden niet overgemaakt ter uitvoering aan Diensten en bevinden zich uitsluitend op het niveau van de Griffie) 1.4. Provinciegriffier Routinebriefwisseling na vernietigen Briefwisseling met Diensten en individuele ambtenaren Dossiers juridische zaken waarbij de Provincie betrokken partij is Dienstorders (basisverzameling - vanaf 1937) 6 j. Overleggroepen Provinciale Administratie: - briefwisseling, uitnodigingen, enz. na vernietigen Ontwerpen van toespraken Provinciegriffier 6 j. indien gepubliceerd vernietigen; indien niet te bewaren Stukken betreffende vervanging voorzitter Deputatie en oproepen voorzitter Provincieraad als deputatielid 6 j. na 6 j. vernietigen Stukken betreffende het toekennen van eretitels aan provincieraadsleden en gedeputeerden tot overlijden betrokkenen 1.5. Arrondissementscommissarissen Stukken betreffende tijdelijke vervangingen arrondissementscommissarissen te vernietigen Pagina 2 van 73

3 Bevoegdheden over alle gemeenten van het arrondissement Algemene verslagen over de toestand van het arrondissement indien gepubliceerd vernietigen; indien niet te bewaren Verslagen van de arrondissementscommissarissen over de openbare orde Ingekomen verslagen over de openbare orde, de algemene politieke toestand en bijzondere sociale en politieke gebeurtenissen opgemaakt door burgemeesters, rijkswacht, politie, enz. (toevoeging, 30 november 2009) Dossiers per gewetensbezwaarde Dossiers over de instellingen waar gewetensbezwaarden dienst uitoefenden (toevoeging, 30 november 2009) na grondige schoning Driemaandelijkse verslagen opgemaakt door de veldbrigadiers over de werking van de landelijke politie (toevoeging, 30 november 2009) indien ze voorkomen op Provinciaal niveau vernietigen; indien niet onder de arrondissementscommissaris Driemaandelijkse verslagen opgemaakt door individuele veldwachters Adviezen van de arrondissementscommissarissen over kandidaat bijzondere wachters (toevoeging, 30 november 2009) vernietigen vernietigen Verslagen van de vergaderingen van de commissies belast met het toezicht op de psychiatrische instellingen Documenten inzake de praktische organisatie van de vergaderingen Berichten van bewegingen van krankzinnigen (toevoeging, 30 november 2009) vernietigen vernietigen Verslagen inzake de Provinciale geneeskundige commissies (toevoeging, 30 november 2009) vernietigen indien de documenten op Provinciaal niveau bewaard worden; indien niet onder de arrondissementscommissaris Documenten betreffende kosteloze vervoerbewijzen uitgereikt aan rechthebbenden op bezoeken aan de graven van gesneuvelde militairen (toevoeging, 30 november 2009) vernietigen Pagina 3 van 73

4 Dossiers betreffende jachtverloven Dossiers betreffende jachtvergunningen - dossiers beroep tegen weigering jachtverlof of jachtvergunning - dossiers neerlegging jachtplannen - dossiers geschillen in verband met jachtplannen (toevoeging, 30 november 2009) 1 j. tot wijziging plan na vernietigen; enkel bij weigering of intrekking jachtverlof na 1 j. vernietigen; enkel bij weigering of intrekking jachtvergunning na wijziging vernietigen Documenten betreffende eigen initiatieven van de arrondissementscommissarissen (toevoeging, 30 november 2009) na grondige schoning Bevoegdheden over de niet-ontvoogde gemeenten Documenten van het toezicht op de algemene werking van de nietontvoogde gemeenten (toevoeging, 30 november 2009) Begininventaris en eindrekening van gewestelijke ontvangers (toevoeging, 30 november 2009) vernietigen Beheer kantoor en personeel Documenten over het beheer van het kantoor en het personeel (toevoeging, 30 november 2009) vernietigen 2. Financiën Begrotingen en begrotingswijzigingen (met bijlagen en toelichtingen) 30 j. origineel met handtekeningen Dossiers opmaak begrotingen en begrotingswijzigingen (toevoeging, 25 november 1998) 30 j. na 30 j. vernietigen Jaarrekeningen en bijlagen 30 j. goedgekeurd exemplaar Provinciale portefeuille of waardentas 30 j. Dossiers "Fonds van de provincies" of "Vlaams Provinciefonds" (wijziging, 26 november 2008) 30 j. Pagina 4 van 73

5 Inventaris roerende goederen (wijziging, 26 november 2008) 30 j. na 30 j. vernietigen; de inventaris van 2003 (= de basisinventaris) 2.1. Boekhouding Dagboeken (wijziging, 26 november 2008) na vernietigen Grootboeken 30 j. Standopgaven kas (= kasverrichtingen) (wijziging, 25 november 1998) 30 j. na 30 j. vernietigen Rekeninguittreksels (toevoeging, 25 november 1998) na vernietigen Betalingsbevelschriften of mandaten en dubbels overschrijvingen met verantwoordingsstukken los van Europese programma's Betalingsbevelschriften of mandaten en dubbels overschrijvingen met verantwoordingsstukken in verband met Europese programma's 1 na vernietigen na 1 vernietigen Lijsten regularisatieverhandelingen na vernietigen Lijsten niet betaalde geordonnanceerde bevelschriften na vernietigen Besluiten Deputatie over ten onrechte ontvangen sommen of dossiers DVO (Dienst voor Orde) (wijziging, 26 november 2008) na vernietigen Schuldvorderingen voor verleende diensten en besluiten over ontvangen toelagen door de Provincie (wijziging, 26 november 2008) na vernietigen Rekeningen buitengewone rekenplichtigen of rekeningen kasprovisie (wijziging, 26 november 2008) 30 j. Pagina 5 van 73

6 Beheersrekeningen bijzondere ontvangers of rekeningen beheerders van geringe dagontvangsten (wijziging, 26 november 2008) 30 j. Briefwisseling met het Rekenhof Dossiers provinciale leningen (wijziging, 26 november 2008) looptijd lening + 30 j. Dossiers openbare leningen (obligaties) (wijziging, 26 november 2008) looptijd lening + 30 j. Dossiers verbranding coupons leningen en obligaties looptijd lening na looptijd te vernietigen (indien aanwezig enkel specimina van coupons bewaren) Subsidiedossiers beheerd door de dienst Financiën (= dossiers verlenen van subsidies door de Provincie, niet door andere diensten behandeld) (toevoeging, 26 november 2008) Goedkeuring bestellijsten: (toevoeging, 12 november 2012) na vernietigen 2.2. Provinciale belastingen Reglementen looptijd reglement indien ze ook gepubliceerd werden, vernietigen; indien niet Kohieren 30 j. enkel de kohieren i.v.m. belastingen met een sociaal, economisch of industrieel karakter ; de overige na 30 j. vernietigen Aangiftebladen of aangifteformulieren (wijziging, 26 november 2008) na vernietigen Informatieve formulieren voor de opmaak van kohieren in verband met de belasting op de tweede verblijven (toevoeging, 20 november 2013) tot vastlegging kohieren na vastlegging kohieren vernietigen Pagina 6 van 73

7 Vaststellingen overtredingen na vernietigen Verantwoordingsstukken oninbare posten fiscale en niet-fiscale ontvangsten (wijziging, 26 november 2008) na vernietigen Bezwaarschriften provinciale belastingen (wijziging, 20 november 2013) 6 j. na 6 j. vernietigen; enkel de bezwaarschriften met juridische precedentswaarde of met beroep te bewaren Algemene briefwisseling in verband met de inning van belastingen (toevoeging, 26 november 2008) 6j. na 6 j. vernietigen 3. Inbreng in intercommunales en Vereniging Vlaamse Provincies Oprichtingsakten intercommunales tot na ontbinding Statuten intercommunales tot wijziging statuten of ontbinding intercommunale Documenten aanduiding provinciale vertegenwoordigers tot 6 j. na einde mandaat Jaarverslagen intercommunales Documenten betreffende de jaarlijkse provinciale financiële inbreng 30 j. of tot ontbinding na 30 j. vernietigen Akten van transacties van onroerende goederen verleden voor de Gouverneur (toevoeging, 18 november 2005) 4. Overheidsopdrachten en investeringen 4.1. Provinciale overheidsopdrachten (gebouwen, wegen, waterlopen, domeinen, leveringen, diensten) Bouwvergunningen van werken door de Provincie (wijziging, 26 november 2008 en 30 november 2011) Pagina 7 van 73

8 Dossiers buitengewone en ingrijpende werken opgenomen onder het investeringsbudget (wijziging, 26 november 2008 en 20 november 2013) Dossiers onderhoudswerken opgenomen onder het exploitatiebudget (wijziging, 30 november 2011 en 20 november 2013) na vernietigen Dossiers leveringen en diensten (wijziging, 26 november 2008, 22 november 2010, 30 november 2011 en 20 november 2013) na vernietigen; enkel dossiers in verband met leveringen en diensten essentiële duurzame goederen opgenomen onder het investeringsbudget, resultaten van studieopdrachten, architectuurcontracten, contracten met veiligheidscoördinatoren en dossiers betoelaagd met Europese middelen Dossiers schadegevallen (schade aan het provinciaal domein aangebracht door derden) (wijziging, 25 november 1998) na vernietigen; enkel procesdossiers met precedentswaarde Klachten over infrastructuur (wijziging, 26 november 2008) Rooiplannen en onteigeningsplannen betreffende provinciewegen Postinterventiedossiers in verband de veligheidscoördinatie (toevoeging, 26 november 2008) zolang gebouw in gebruik is Procesdossiers in verband met onderhoudswerken en leveringen en diensten (toevoeging, 26 november 2008) Dossiers onderhoudswerken door polders en wateringen 2de categorie (= volledig door de Provincie gedragen) (toevoeging, 26 november 2008) Vragen om inlichtingen en meldingen van problemen i.v.m. provinciale gebouwen, wegen, waterlopen en domeinen (toevoeging, 26 november 2008) na vernietigen Pagina 8 van 73

9 Adviezen aan openbare besturen die een bouwvergunning vragen (toevoeging, 26 november 2008) na vernietigen 4.2. Provinciale subsidiëring Aanvragen voor subsidiëring aan Deputatie en Provincieraad (door lokale besturen voor investeringen) 1 Aanvragen voor subsidiëring bij de Provincie van individuele personen voor aansluiting op het waterleidingsnet (toevoeging, 12 september 1997) na vernietigen; enkel overzichtslijsten te bewaren Aanvragen voor subsidiëring bij de Provincie van gemeenten voor de uitbreiding van het waterleidingsnet in landelijke gebieden (toevoeging, 24 november 2000) na vernietigen Aanvragen restauratiepremies door lokale besturen en privé-personen Aanvragen voor subsidiëring bij de Provincie voor de aanleg van een eigen installatie voor waterbevoorrading na vernietigen; enkel overzichtslijsten te bewaren 4.3. Provinciale concessies Aanvragen en concessieverleningen binnen de provinciale infrastructuur 30 j. na 30 j. vernietigen; indien de concessie o.m. bouwwerken meebracht, 4.4. Wegvergunningen en lijnstellingen Dossiers betreffende het subsidiëren van ruilverkavelingen, het adviseren van lijnstellingen, het vergunnen van de plaatsing van reclameborden, rioolaansluitingen, telefoonaansluitingen en duikers langs provinciale wegen (wijziging, 24 november 2000 en 26 november 2008) Dossiers betreffende het verlenen van vergunningen met retributie: in verband met de plaatsing van elektrische leidingen, waterleidingen, gasleidingen en teledistributieleidingen langs provinciale wegen (wijziging, 24 november 2000) 4.5. Buurtwegen Atlas der buurtwegen (met bijhorende tabellen, aanvullingen en wijzigingen) Pagina 9 van 73

10 Dossiers van erkenning, wijziging of klassering tot buurtweg van groot verkeer Dossiers van goedkeuring rooilijn- of onteigeningsplannen 4.6. Gemeentewegen Dossiers van herklasseringen tot grote wegen of gemeentewegen Adviezen dossiers van goedkeuring rooilijn- of onteigeningsplannen (wijziging, 26 november 2008) na vernietigen 4.7. Monumenten, stads- en dorpsgezichten Register beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten Dossiers betreffende het toezicht op de werken met restauratiepremie aan beschermde monumenten (toevoeging, 24 november 2000) 4.8. Onbevaarbare waterlopen Atlas der onbevaarbare waterlopen (met tabellen, aanvullingen, wijzigingen en dossiers kunstwerken) Vergunningen waterlopen Stukken in verband met het organiseren van het openbaar onderzoek voor het uitvoeren van wijzigingen aan onbevaarbare waterlopen van categorie 1 na vernietigen Statistieken van gevangen muskusratten en bruine ratten (toevoeging, 30 november 2009) 4.9. Bevaarbare waterlopen (= enkel de Damsevaart) Adviezen Deputatie bij machtigingen minister Openbare Werken na vernietigen Pagina 10 van 73

11 4.10. Militaire domeinen Dossiers van aflijning militaire domeinen Administratief toezicht Dossiers administratief toezicht gemeenten, OCMW's en politiezones betreffende gebouwen, wegen, waterlopen, leveringen en diensten: - met Investeringsfonds en/of provinciale subsidie (wijziging, 24 november 2000) - zonder Investeringsfonds en/of provinciale subsidie (wijziging, 24 november 2000) bij goedkeuring of machtiging, schorsing of vernietiging en bij dwangtoezicht; bescheiden betreffende niet substantieel belangrijke aankopen, na 20 j. vernietigen na vernietigen Dossiers administratief toezicht kerkfabrieken betreffende buitengewone werken bij goedkeuring of machtiging, schorsing of vernietiging en bij dwangtoezicht Dossiers administratief toezicht polders en wateringen betreffende buitengewone werken bij goedkeuring of machtiging, schorsing of vernietiging en bij dwangtoezicht Dossiers betreffende klachten in verband met het administratief toezicht op werken aan gebouwen, wegen, waterlopen, leveringen en diensten (toevoeging, 24 november 2000) Documenten betreffende overheidsopdrachten van politiezones (toevoeging, 30 november 2009) na vernietigen; enkel bij dwangtoezicht Provinciale Commissie Monumenten en Landschappen (vanaf 1/1/1986 tot 1994 provinciaal): - stukken betreffende de samenstelling van de commissie - notulen en adviezen - uitnodigingen, briefwisseling na vernietigen Commissie ter instandhouding van de grenspalen: - stukken betreffende de samenstelling van de commissie - notulen en stukken betreffende de terugbetaling instandhoudingswerken - uitnodigingen na vernietigen Pagina 11 van 73

12 4.14. Internationale Zwincommissie: - stukken betreffende de samenstelling van de commissie - notulen en briefwisseling - uitnodigingen, briefwisseling na vernietigen Commissie Hoogspanningsleidingen: - stukken betreffende de samenstelling van de commissie - notulen en adviezen over investeringsprogramma's maatschappijen nutsvoorzieningen - uitnodigingen, briefwisseling na vernietigen 5. Pers- en mediacontacten Persoverzichten (met ontsluitingssysteem) - basiscollectie Dossiers organisatie persconferenties met: - uitnodigingen (wijziging, 3 december 2007) - persteksten - aanwezigheidslijsten (wijziging, 3 december 2007) - mandaten na vernietigen na vernietigen na vernietigen Dossiers eigen initiatieven (organisatie plechtigheden en ontvangsten, promotiecampagnes, publicaties, enz.) met: (wijziging, 3 december 2007) - voorbereidingsstukken - besluiten Deputatie - uitvoeringsstukken - mandaten na grondige schoning na grondige schoning na vernietigen Voorbereidende teksten samenstelling 'Jaarboek' na vernietigen Foto- en videotheek betreffende Provinciale gebeurtenissen en activiteiten 30 j. 6. Informatisering Pagina 12 van 73

13 Dossiers eigen initiatieven (op vlak informatisering) met: - voorbereidingsstukken - besluiten Deputatie - uitvoeringsstukken - mandaten na afhandeling zaak na afhandeling zaak na afhandeling zaak na afhandeling zaak na grondige schoning na grondige schoning na vernietigen Vergaderingen Dienst Informatietechnologie: - documentatie na grondige schoning Documentatie van studiedagen e.d.m. na vernietigen Back-up tapes betreffende de netwerkgebruikers (= veiligheidskopieën van gegevens die ook op papier bewaard worden) na vernietigen 7. Veiligheid, gezondheid en verfraaiing / Interne Dienst Preventie en Bescherming - IDPB (wijziging, 10 februari 2004) 7.1 Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB) (toevoeging, 11 december 2006) Jaarverslagen 30 j. Verslagen stafvergaderingen 30 j. Dossiers eigen initiatieven en werking 30 j. Verzekeringsdossiers arbeidsongevallen met ongevallensteekkaarten en verslagen - zonder rente - met rente 30 j. zolang de rente loopt na 30 j. vernietigen na looptijd vernietigen Aangifteformulier arbeidsongevallen 3 j. na einde tewerkstelling vernietigen Pagina 13 van 73

14 Gezondheidsdossiers van de werknemers 1 na 1 vernietigen of aan de door de werknemers aangewezen artsen bezorgen Gezondheidsdossiers van werknemers blootgesteld aan kankerverwekkend of mutageen agens 40 j. na 40 j. dossier overmaken aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Administratie van de arbeidshygiëne en geneeskunde Lijsten van werknemers die op gebied van gezondheidstoezicht bijzondere aandacht vereisen na vernietigen Inventarissen van de gevaren met het oog op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tot opmaak nieuwe versie na opmaak nieuwe versie de oude vernietigen Inventarissen van gevaarlijke producten, toestellen en emissiepunten 30 j. Wettelijk voorgeschreven documenten (Identificatiedocumenten, Globaal preventieplannen, Jaaractieplannen, Documentatie) 30 j. Jaaractieplan veiligheid, gezondheid en verfraaiing 30 j. na 30 j. vernietigen Maandverslagen veiligheid, gezondheid en verfraaiing 30 j. na 30 j. vernietigen Verslagen plaatsbezoeken VGV, Interbedrijfsgeneeskundige Dienst en Technische Inspectie 30 j. Algemene briefwisseling na vernietigen Kopieën allerlei bescheiden ter inzage van de vakbondsafgevaardigden en Technische Arbeidsinspectie (ministerie van Tewerkstelling en Arbeid) na vernietigen Verslagen interne dienstvergaderingen 30 j. na 30 j. vernietigen Rekeningen, facturen en mandaten na vernietigen Pagina 14 van 73

15 Documentatie (wijziging, 10 februari 2004) na vernietigen 7.2. Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen (Comité VGV): (toevoeging, 11 december 2006) - huishoudelijke reglementen - stukken betreffende samenstelling van het Comité - Uitnodigingen, briefwisseling, enz. tot wijziging reglement tot wijziging samenstelling na vernietigen indien opgenomen in jaarverslag zoniet na vernietigen 7.3. Hoog Overlegcomité, vanaf 1990 Basisoverlegcomité Veiligheid Personeel: (verplaatsing, 10 februari 2004) - stukken betreffende samenstelling Comité - uitnodigingen, briefwisseling, enz. - documenten voorgelegd aan het Comité - register met voorstellen en opmerkingen van werknemers (toevoeging, 11 december 2006) 3 j. tot 1994, vanaf 1995 vernietigen (= opgenomen in jaarverslagen) na vernietigen na 3 j. vernietigen 8. Grafische vormgeving Kopieën besluiten Deputatie betreffende aankopen materieel na vernietigen Werkfiches van de publicaties (affiches, boeken, brochures, enz.) met de verschillende drukproeven 30 j. werkfiches met afgewerkte publicaties te bewaren; drukproeven en andere stukken vernietigen Verzendings- en leveringsbons na vernietigen Mandaten van aankopen bij leveranciers na vernietigen Documentatiedossiers 30 j. na 30 j. vernietigen 9. Archief Pagina 15 van 73

16 Chronologisch geordende briefwisseling en eruit afgesplitste dossiers na grondige schoning Dossiers eigen initiatieven (organisatie tentoonstellingen, eigen publicaties, enz.) met telkens: - voorbereidingsstukken - besluit Deputatie - uitvoeringsstukken - mandaten na grondige schoning na grondige schoning na vernietigen Uitgewerkte nota's in verband met methodiek en beheer archief Inventarissen Documentatiedossiers 30 j. na 30 j. vernietigen Provinciale Archiefcommissie: - samenstelling commissie - uitnodigingen, briefwisseling enz. tot wijziging samenstelling na vernietigen 10. Openbare hulpverlening Rampenplan of noodplan (wijziging, 26 november 2008) 20 j. Provinciale veiligheidscel: - stukken betreffende de samenstelling van de cel - uitnodigingen, briefwisseling, enz. na vernietigen Provinciale werkgroepen m.b.t. rampenplanning of noodplanning: (wjziging, 26 november 2008) - stukken betreffende de samenstelling werkgroepen - uitnodigingen, briefwisseling, enz. na vernietigen Pagina 16 van 73

17 10.2. Provinciale Commissie voor Overleg en Coördinatie tussen Gemeentelijke Politiediensten: - stukken betreffende de samenstelling commissie - uitnodigingen, briefwisseling, enz. na vernietigen Provinciale Commissie Intergemeentelijke Politiesamenwerking: - stukken betreffende de samenstelling commissie - uitnodigingen, briefwisseling, enz. na vernietigen Provinciale Commissie Voorkomen Misdadigheid/Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie: (wijziging, 3 december 2007) - stukken betreffende de samenstelling commissie - uitnodigingen, briefwisseling, enz. na vernietigen Provinciaal Comité voor Verdediging: - stukken betreffende de samenstelling comité - uitnodigingen, briefwisseling, enz. na vernietigen Provinciale Commissie voor Overleg en Coördinatie bij dringende Medische Hulpverlening of Provinciale Commissie voor Dringende Medische Hulpverlening: (wijziging, 26 november 2008) - stukken betreffende de samenstelling commissie - uitnodigingen, briefwisseling, enz. na vernietigen Pagina 17 van 73

18 10.7. Provinciaal Vijfhoeksoverleg/Provinciaal Veiligheidsoverleg: (wijziging, 3 december 2007) - stukken betreffende de samenstelling overleg - uitnodigingen, briefwisseling, enz. - gedrukte rapporten betreffende de Inter Politie Zones enkel voorgelegd aan het Vijfhoeksoverleg (toevoeging, 26 november 2004) - documenten en dossiers betreffende eigen initiatieven (toevoeging, 26 november 2004) - zonale veiligheidsraden (toevoeging, 26 november 2008) na vernietigen na grondige schoning Commissie Verkeersveiligheid: - stukken betreffende de samenstelling commissie - uitnodigingen, briefwisseling, enz. na vernietigen Vergunningsdossiers ioniserende stralingen duur vergunning (= max. 30 j.) Adviezen inzake vergunningen ioniserende stralingen duur vergunning (= max. 30 j.) na vergunningsduur vernietigen Vergunningsdossiers inzake springstoffen duur vergunning (= max. 30 j.) Adviezen inzake vergunningen gasleidingen duur vergunning (= max. 30 j.) na vergunningsduur vernietigen Jaarverslagen over de diverse opdrachten toevertrouwd aan de Gouverneur (toevoeging, 24 november 2000) Documenten betreffende kennisgeving aan de Gouverneur van de organisatie van militaire oefeningen (verplaatsing, 24 november 2000) na vernietigen Pagina 18 van 73

19 10.9. Brandweer: - documenten met onderrichtingen - dossiers benoemingen officieren - dossiers betreffende intercommunale of bovengemeentelijke overeenkomsten en kostenverdeling - dossiers geglobaliseerde aankopen brandweermaterieel - interventie-, activiteiten- en inspectieverslagen - statistieken van interventies 20 j. na einde loopbaan 20 j. indien niet opgenomen in 'Bestuursmemoriaal' te bewaren na 20 j. vernietigen na vernietigen indien niet opgenomen in 'Stand van het Bestuur' Pagina 19 van 73

20 Politie: - documenten met onderrichtingen - dossiers benoemingen en oppensioenstellingen politieofficieren en brigadecommissarissen - documenten betreffende aanstellingen gemachtigde toezichters en bijzondere wachters (wijziging, 3 december 2007) - documenten met machtigingen voor politiehulp in andere gemeenten en kostenverdeling - dossiers aankopen politiematerieel met subsidies minister Binnenlandse Zaken - documenten betreffende de verdeling van ademtesttoestellen - documenten betreffende de levering van kledij en de organisatie van schietoefeningen voor de landelijke politie - documenten betreffende kennisgeving van waardetransporten (toevoeging, 24 november 2000) - dossiers betreffende kennisgeving aan de Gouverneur van gegevens omtrent openbare orde verstrekt door de politie ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken (toevoeging, 24 november 2000) - dossiers betreffende het verlenen van toestemming door de Gouverneur voor de organisatie van snelheidswedstrijden met motorvoertuigen voor zover er werd voldaan aan de wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering (toevoeging, 24 november 2000) - dossiers betreffende het ontwikkelen van de Inter Politie Zones (I.P.Z.)(toevoeging, 24 november 2000) - dossiers betreffende de provinciale betrokkenheid bij het ontwikkelen van initiatieven inzake politie (toevoeging, 24 november 2000) - dossiers evaluaties van korpschefs - dossiers advisering benoemingen en evaluaties dirco's (= bestuurlijke directeurcoördinators) - dossiers aanstellingen verbindingsambtenaren - C.I.C.-overleg (Communicatie en Informatie Centrum van de Federale Politie) + stukken samenstelling overleg + verslagen + uitnodigingen, briefwisseling, enz. 20 j. na einde loopbaan 20 j. 20 j. indien niet opgenomen in 'Bestuursmemoriaal' te bewaren na vernietigen na vernietigen na vernietigen na vernietigen na vernietigen na vernietigen na vernietigen na vernietigen na vernietigen Pagina 20 van 73

21 Lokale fondsen (centraal beheerde kas gespijsd door de gemeenten t.b.v. allerlei verplichte uitgaven, zoals abonnement op 'Bestuursmemoriaal') 20 j. na 20 j. vernietigen Verslagen van de kwartaalvergaderingen van de hoofdveldwachters van de landelijke politie (toevoeging, 11 december 2006) Provinciale werkgroepen m.b.t. Preventie: - stukken betreffende de samenstelling van het overleg - campagnes, projecten, ontwikkeld materiaal - uitnodigingen, briefwisseling, enz. (toevoeging item, 26 november 2008) na vernietigen 11. Rampenfonds Voorbereidende briefwisseling met gemeenten en ministeries, en verslagen van de gemeentebesturen en de Gouverneur Dossiers van geteisterden met verslagen experts en besluiten Gouverneur 12 j. na grondige schoning Statistieken 12 j. indien ze ook gepubliceerd werden, vernietigen; indien niet 12. Provinciale mandatarissen en personeel lokale besturen Provincie Individuele dossiers gedeputeerden na einde mandaat Stukken betreffende wedden en pensioenen gedeputeerden (wijziging, 12 september 1997) na einde mandaat of pensioen Administratief toezicht lokaal personeel (gemeente, OCMW, polders en wateringen, politie en brandweer) Pagina 21 van 73

22 Stukken betreffende personeelsformatie, administratief en geldelijk statuut 30 j. na wijziging bij goedkeuring of machtiging, schorsing of vernietiging, bij algemeen toezicht en bij dwangtoezicht Individuele dossiers niet-wettelijke en wettelijke graden: - i.v.m. benoemingen (wijziging, 12 september 1997) - i.v.m. pensioneringen (wijziging, 12 september 1997) - documenten betreffende benoeming, aanwerving en bevordering van personeel politiezones na pensionering wanneer de dossiers voorwerp waren van een klacht bij de Provincie, van een schorsing of vernietiging door de Gouverneur enkel wanneer de dossiers voorwerp waren van een klacht bij de Provincie, van een schorsing of vernietiging door de Gouverneur wanneer de dossiers voorwerp waren van een klacht bij de Provincie, van een schorsing of vernietiging en bij dwangtoezicht Personeelsfiches (met summiere loopbaangegevens) tot einde loopbaan na administratieve bewaartermijn vernietigen (onvolledige gegevens) Tuchtdossiers (= wettelijke schrapping tuchtzaak) enkel bij goedkeuring of machtiging, schorsing of vernietiging en bij dwangtoezicht Dossiers toekenning van eervolle onderscheidingen en onderscheidingen in de nationale orden (toevoeging, 30 november 2009) na publicatie Koninklijk Besluit Gewestelijke ontvangers Aanwervingsdossiers gewestelijke ontvangers 13. Eigen personeel Provincieraadsbesluiten inzake formatie, bezoldigingen en toelagen Algemene briefwisseling (vragen om inlichtingen, enz.) na vernietigen Pagina 22 van 73

23 Aanwervings-, bevorderingsexamens en selectieprocedures: (wijziging, 10 februari 2004) - sollicitatiebrieven - examenkopijen - examendossiers - stukken van selectieprocedures 50 j. 50 j. na vernietigen na vernietigen na 50 j. vernietigen; enkel de processen-verbaal (met deelnemerslijsten, vragen en uitslagen) na 50 j. vernietigen; enkel de processen-verbaal afsplitsen en Personeelsdossiers, dossiers gepensioneerden Dossiers van studenten die in het kader van hun schoolopleiding stage liepen (wijziging, 26 november 2008) 1 j. na 1 j. vernietigen Dossiers jobstudenten (wijziging, 26 november 2008) 50 j. na 50 j. vernietigen Dossiers aangelegd n.a.v. bepaalde uitzonderlijke feiten (epuratie, stakingen) Verlofbladen na vernietigen Controlebladen prikklok geen te vernietigen Betaalstaten mandaten of bevelschriften tot betaling na vernietigen Geschreven fiches loon- en pensioenstortingen tot en met 1986 (wijziging, 21 januari 2000) (verplaatsing item, 26 november 2008) 50 j. na 50 j. vernietigen Overzichten loon- en pensioenstortingen per kwartaal (toevoeging, 21 januari 2000) (verplaatsing item, 26 november 2008) na vernietigen Pagina 23 van 73

24 Jaaroverzichten betalingen per persoon vanaf 1987 (wijziging, 21 januari 2000) 50 j. na 50 j. vernietigen Lijsten belastingsaangiften na vernietigen Bescheiden inzake reis- en verblijfkosten, sociale abonnementen, buitengewone prestaties, alarmie, gevarentoelage, verstoringstoelage, weekendtoeslagen, Deputatiebesluiten en kwartaalverslagen om diplomavergoeding te bekomen (wijziging, 26 november 2008 en 20 november 2013) na vernietigen Staten van betalingen van het ministerie van Onderwijs ten behoeve van de Provinciale Scholen (toevoeging, 26 november 2004) na vernietigen R.S.Z.-aangiften: (wijziging titel, 21 januari 2000) - vanaf vóór j. na vernietigen na 50 j. vernietigen Briefwisseling en lijsten wijzigingen wedden aan C.D.V.U. (= Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven van het Rijkspersoneel) na vernietigen Bijzonder Onderhandelingscomité (B.O.C.) en Bijzonder Hoog Overlegcomité (B.H.O.C.)(wijziging, 26 november 2008) (verplaatsing item, 12 september 1997) - stukken betreffende samenstelling comité - uitnodigingen, briefwisseling, enz. - documenten voorgelegd aan het comité 3 j. tot 1994, vanaf 1995 vernietigen (opgenomen in jaarverslagen) na vernietigen na 3 j. vernietigen Stukken betreffende de uitreiking van maaltijdcheques (toevoeging, 11 december 2006) (wijziging, 26 november 2008) 1 j. na 1 j. vernietigen Stukken in verband met vorming van individuele personeelsleden (toevoeging, 26 november 2008) 50 j. na 50 j. vernietigen Pagina 24 van 73

SELECTIELIJST PROVINCIAAL ARCHIEF WEST-VLAANDEREN. Deze lijst mag enkel toegepast worden op documenten vanaf 1945

SELECTIELIJST PROVINCIAAL ARCHIEF WEST-VLAANDEREN. Deze lijst mag enkel toegepast worden op documenten vanaf 1945 Griffie - Archiefdienst SELECTIELIJST PROVINCIAAL ARCHIEF WEST-VLAANDEREN Deze lijst mag enkel toegepast worden op documenten vanaf 1945 gecoördineerde versie februari 2009 met wijzigingen en toevoegingen:

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode).

Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode). BE-A0513_101694_100312_DUT Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode). Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

INHOUD Keuze van het systeem Vergoedingen in natura 60 INHOUD

INHOUD Keuze van het systeem Vergoedingen in natura 60 INHOUD INHOUD 1 Organisatie en werking 9 1. Inleiding 11 2. De kerkfabriek en de kerkraad 11 3. Het centraal kerkbestuur 25 4. Installatie en verkiezingen van de leden van de kerkraad 36 4.1. Aanstellen van de

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen 1. Wijzigingen aan onverenigbaarheden De personeelsleden van het OCMW kunnen niet meer zetelen in de gemeenteraad

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE Hulpverleningszone 3 Rand Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE De hulpverleningszone Rand gaat over tot de vacant verklaring van de functie van bijzonder rekenplichtige

Nadere informatie

Raad van State 1. M a t e r i e s

Raad van State 1. M a t e r i e s Raad van State 1 M a t e r i e s 1 Ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu en aanverwante aangelegenheden 1.1 Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Reglementen 1.2 Plannen van aanleg 1.3 Milieu bescherming

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN Vereniging CVP-Raadsleden, 2 1. Briefwisseling algemeen en thematisch. 1992-1996. 28 omslagen. 2. Briefwisseling

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

INHOUD. Wat regelt het decreet? 2. Doelstelling van het vademecum kerkbesturen 2. Decreetswijziging 6 juli Inleiding 1

INHOUD. Wat regelt het decreet? 2. Doelstelling van het vademecum kerkbesturen 2. Decreetswijziging 6 juli Inleiding 1 INHOUD Woord vooraf 1 Wat regelt het decreet? 2 Doelstelling van het vademecum kerkbesturen 2 Decreetswijziging 6 juli 2012 3 Titel 1 Organisatie en werking 1 1.1 Inleiding 1 1.2 De kerkfabriek en de kerkraad

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

INHOUD 1 Situering van de politiezone

INHOUD 1 Situering van de politiezone INHOUD 1 Situering van de politiezone 15 1.1. Historiek politiehervorming 17 1.2. Een geïntegreerde politie op 2 niveaus 18 1.2.1. Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie? 19 1.2.1.1. Lokale

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor Boekhoudkundige bepalingen voorlegging van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring

Nadere informatie

Uit de vergeethoek. Archiefbeheer en archiefzorg bij de West-Vlaamse besturen van de erkende erediensten.

Uit de vergeethoek. Archiefbeheer en archiefzorg bij de West-Vlaamse besturen van de erkende erediensten. Uit de vergeethoek. Archiefbeheer en archiefzorg bij de West-Vlaamse besturen van de erkende erediensten. Sinds 2000 tracht de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen de archiefzorg en het archiefbeheer

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

COO Gentbrugge. Overdracht 9999

COO Gentbrugge. Overdracht 9999 COO Gentbrugge Overdracht 9999 Samenvatting Datum van overdracht: inventarisatie in 2013 De overdracht omvat: 114 verpakkingseenheden (dozen) 2269 nummers 13,68 strekkende meter volgende series: - Archief

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

Vakbondsstatuut politie (wet ) Gemeenrechtelijk vakbondsstatuut (wet ) Identieke regeling

Vakbondsstatuut politie (wet ) Gemeenrechtelijk vakbondsstatuut (wet ) Identieke regeling Vakbondsstatuut politie (wet 24.03.1999) Gemeenrechtelijk vakbondsstatuut (wet 19.12.1974) 1 Identieke regeling Grotendeels: onderhandelings-en overlegmateries/procedures. Gedeeltelijk: representativiteit

Nadere informatie

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Stedelijk reglement op het kasbeheer

Stedelijk reglement op het kasbeheer Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen Artikel 1 Toepassingsgebied Stedelijk reglement op het kasbeheer Dit reglement is van toepassing op: - alle stedelijke diensten; - de verenigingen zonder winstoogmerk

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 5, 7, 10 en 11; Gelet op

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 11 20 november 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 69 Nr. 70 Nr. 71 Nr. 72 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR Roeselare. Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN

Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR Roeselare. Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR 8800 Roeselare Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN Bij beslissing van de algemene vergadering van de v.z.w Atletiekvrienden Roeselare, op datum van 14 december

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN

ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN EXECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË INHOUD Erkende islamitische gemeenschappen in Vlaanderen... 4 Erkenningsprocedure... 5 Gevolgen van de erkenning van een moskee...

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME Vlaamse Vereniging voor Autisme, 2 AFKORTINGEN OVAK : Oudervereniging voor Autistische Kinderen vzw.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2014-01-20 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 Bijgevoegde agenda gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra.

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD Geacht raadslid, U wordt overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de gemeenteraadszitting die zal plaats hebben in de raadzaal

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: Provincieraad:

Nadere informatie