FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014"

Transcriptie

1 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn op de prezones die overstappen naar de hulpverleningszones?... 2 Personeel van de zones... 3 Algemene informatie... 3 Wat zal het personeel van de brandweerdiensten worden indien de prezoneraad besluit om over te stappen naar de hulpverleningszone?... 3 Wat zal er gebeuren voor de vrijwillige brandweerlieden bij de oprichting van de zone?... 3 Zullen de pensioenlasten van de beroepsbrandweerlieden ten laste van de gemeenten blijven?... 3 Het statuut van het personeel... 3 Werd het geldelijk statuut van de personeelsleden van de civiele bescherming als referentie genomen om het ontwerp van geldelijk statuut voor de leden van de zones op te stellen?... 3 Bij de overplaatsing van de beroepsbrandweerlieden naar het operationeel kader van de zone, kunnen deze beslissen om onderworpen te blijven aan het gemeentelijk statuut. Hoe zal dit in zijn werk gaan?... 4 Wat zal het statuut van het administratief personeel zijn?... 4 Organen van de zone... 4 Zonecommandant... 4 Wat zijn de toegangsvoorwaarden?... 4 Wat met de ervaring als waarnemende dienstchef?... 4 Zoneraad... 5 Bij welke meerderheid kan de zoneraad beslissen?... 5 Bijzondere rekenplichtige... 5 Wat zijn de toegangsvoorwaarden?... 5 Zal een bijzondere rekenplichtige, indien hij gemandateerd wordt in 3 hulpverleningszones, 3 verschillende borgsommen moeten storten?... 5 Financiering van de zones... 5 Hoe het bedrag van de gemeentelijke dotaties bepalen?... 5 Wat met de coëxistentie van de provinciale pot en de gemeentelijke dotaties?... 5

2 Hoe zal de hulpverleningszone de eerste maanden gefinancierd worden?... 5 Worden er andere financieringsbronnen, van Volksgezondheid, onderzocht? Is het logisch dat de kosten verbonden aan de ambulances worden gedragen door de volledige zone terwijl de helft van de zone wordt gedekt door private ambulances?... 6 De gemeenten zijn momenteel onderworpen aan striktere regels betreffende de opmaak van hun begroting. De richtlijnen van minister Furlan zijn tegen de aanwerving van personeel. Wat doen?... 6 Functies in de zone... 6 Zijn er minima voor de administratieve functies in de zone?... 6 Controle van de zones... 6 Wat zal de controle op de zones zijn?... 6 Civiele bescherming... 7 Wat met de plaats van de civiele bescherming in de hervorming?... 7 Andere... 7 Zullen de zones worden vrijgesteld van het invullen van het aangifteformulier voor de rechtspersonenbelasting (in plaats van een blanco aangifte zoals voor de prezones)?... 7 Dient men een individuele detacheringsovereenkomst af te sluiten voor al het personeel dat gedetacheerd zal worden naar de hulpverleningszone?... 7 Algemene informatie Wat zullen de prezones in 2014 worden? De prezones zullen blijven bestaan in Na de stemming van de wet houdende diverse bepalingen in het Parlement, zullen zij zelfs personeel kunnen aanwerven. In dit geval zal de prezoneraad bepalen welk statuut van het personeel van één van de gemeenten van de prezone van toepassing zal zijn op het personeel van de prezone. Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn op de prezones die overstappen naar de hulpverleningszones? Nee, zodra de overgang naar de zone wordt gemaakt, is de wet van 31/12/1963 niet langer van toepassing op de zones. 2

3 Personeel van de zones Algemene informatie Wat zal het personeel van de brandweerdiensten worden indien de prezoneraad besluit om over te stappen naar de hulpverleningszone? De prezones die zullen beslissen om hulpverleningszones te worden, vóór de inwerkingtreding van het statuut, zullen kunnen overgaan tot de detachering/terbeschikkingstelling van personeel, waarbij zij onderworpen blijven aan hun oorspronkelijke statuut. De detachering/terbeschikkingstelling is een individuele akte die medeondertekend zal moeten worden door de gemeente, de zone en de brandweerman. Wat zal er gebeuren voor de vrijwillige brandweerlieden bij de oprichting van de zone? De vrijwillige brandweerlieden zullen eveneens worden overgeplaatst naar de zone. Indien zij geen personeel van de zone wensen te worden, zal er een einde worden gesteld aan hun arbeidsovereenkomst, met dien verstande dat - eens de zone werd opgericht er geen brandweerdienst meer zal bestaan bij de gemeenten. Zullen de pensioenlasten van de beroepsbrandweerlieden ten laste van de gemeenten blijven? De administratieve en financiële organisatie van de pensioenen van het gemeentepersoneel dat wordt overgeplaatst naar de zones, wordt geregeld in een werkgroep die vertegenwoordigers van de FOD Binnenlandse Zaken, van de PDOS (pensioendienst voor de overheidssector) en van de RSZPPO bevat. Het administratief en operationeel personeel van de brandweerdiensten wordt overgeplaatst van de gemeenten naar de zones. De pensioenlasten met betrekking tot dit (statutair) personeel worden eveneens overgedragen. De zones zullen, als werkgever, instaan voor deze pensioenlasten. In het voorstel van de werkgroep, zullen de zones ondergebracht worden in het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, zoals opgericht door de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones en tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen. Het statuut van het personeel Werd het geldelijk statuut van de personeelsleden van de civiele bescherming als referentie genomen om het ontwerp van geldelijk statuut voor de leden van de zones op te stellen? Het geldelijk statuut van de personeelsleden van de civiele bescherming werd in geen geval gebruikt als referentie voor de opstelling van het ontwerp van geldelijk statuut van het operationeel personeel van de zone. Het ontwerp bestaat erin de huidige loonschalen, 3

4 die verschillend zijn in het Waals Gewest en in het Vlaams Gewest, te harmoniseren. Het ontwerp van geldelijk statuut moet het door de regering vastgestelde begrotingskader respecteren. Bij de overplaatsing van de beroepsbrandweerlieden naar het operationeel kader van de zone, kunnen deze beslissen om onderworpen te blijven aan het gemeentelijk statuut. Hoe zal dit in zijn werk gaan? De bepalingen die van toepassing zijn wanneer gebruikt wordt gemaakt van deze mogelijkheid, zullen gepreciseerd worden; het betreft in alle gevallen geldelijke bepalingen. De ervaring van de federalisering van de 100-beambten heeft aangetoond dat, ondanks de eerste aarzelingen, bijna iedereen van hen het federale statuut heeft aangenomen. Wat zal het statuut van het administratief personeel zijn? Het statuut van het administratief personeel zal bepaald worden door de zone. Organen van de zone Zonecommandant Wat zijn de toegangsvoorwaarden? Bij de eerste selectie, zullen de kandidaten in het bezit moeten zijn van een diploma niveau A, houder moeten zijn van het brevet van dienstchef, beroepsofficier-dienstchef zijn sedert ten minste 3 jaar en nuttige ervaring hebben in de graad van kapitein. Indien geen enkele kandidaat voldoet aan deze voorwaarden, worden degressieve voorwaarden voorzien (houder zijn van het brevet van dienstchef, vijf jaar ervaring in de graad van kapitein, ). De kandidaat moet eveneens een managementplan verschaffen, evenals de drie laatste evaluaties die hij heeft gekregen als operationeel lid. Er is gebleken dat er brandweerdiensten bestonden waarin deze evaluaties nooit werden uitgevoerd, ondanks het bestaan van de beoordelingsverplichting in de gewestelijke reglementeringen. Er zal een voorstel worden gedaan om de tekst aan te passen opdat, in deze gevallen, deze evaluaties worden vervangen door een door de burgemeester opgesteld werkingsverslag. Wat met de ervaring als waarnemende dienstchef? De tekst zal worden aangepast om deze nuttige ervaring te kunnen valoriseren. Men dient uiteraard te beschikken over de beraadslaging van de gemeenteraad waarin de betrokken persoon wordt aangeduid als waarnemende dienstchef. 4

5 Zoneraad Bij welke meerderheid kan de zoneraad beslissen? De prezoneraad beslist bij volstrekte meerderheid, dit wil zeggen de helft van de uitgebrachte stemmen plus één. Bijzondere rekenplichtige Wat zijn de toegangsvoorwaarden? In het kader van de prezone, moet de bijzondere rekenplichtige een gemeenteontvanger of een financiële beheerder van een gemeente zijn. In het kader van de zone, moet de bijzondere rekenplichtige niet noodzakelijk een gemeenteontvanger zijn. Hij kan worden aangeduid uit de gemeenteontvangers en de ontvangers van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van één van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone, of uit de bijzondere rekenplichtigen van de politiezones. Zal een bijzondere rekenplichtige, indien hij gemandateerd wordt in 3 hulpverleningszones, 3 verschillende borgsommen moeten storten? Nee, de wet voorziet dat in een dergelijk geval slechts één borgsom moet worden gestort. Financiering van de zones Hoe het bedrag van de gemeentelijke dotaties bepalen? De gemeenten van de zone moeten een akkoord bereiken over het bedrag van hun respectievelijke dotatie aan de hulpverleningszone. In geval van onenigheid, zullen zij een bij koninklijk besluit vastgestelde aanvullende regel moeten toepassen. Wat met de coëxistentie van de provinciale pot en de gemeentelijke dotaties? Het systeem van de «provinciale bijdragenpot» van de gemeenten-groepscentra en de bijdragen van de beschermde gemeenten in de kosten van de brandweerzal op termijn volledig worden vervangen door de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone. Men dient te verwachten dat de gemeenten, tijdens een overgangsperiode, de bijdragen met betrekking tot het verleden (jaren ) moeten betalen, evenals de dotaties van de nieuwe hulpverleningszone. Hoe zal de hulpverleningszone de eerste maanden gefinancierd worden? Aangezien de zone over de rechtspersoonlijkheid beschikt, zal zij leningen kunnen aangaan om zich te prefinancieren. 5

6 De gemeenten kunnen eind 2014 eveneens «dotaties voorafbetalen» (het bedrag van hun dotatie inschrijven in een nieuw begrotingsartikel) voor het jaar Worden er andere financieringsbronnen, van Volksgezondheid, onderzocht? Is het logisch dat de kosten verbonden aan de ambulances worden gedragen door de volledige zone terwijl de helft van de zone wordt gedekt door private ambulances? Er zijn, voor zover ons bekend, geen nieuwe structurele subsidies van Volksgezondheid. De gemeenten zijn momenteel onderworpen aan striktere regels betreffende de opmaak van hun begroting. De richtlijnen van minister Furlan zijn tegen de aanwerving van personeel. Wat doen? Men dient een onderscheid te maken tussen het gebruik van de financiële middelen verschaft door de gewesten en van de financiële middelen verschaft door de federale regering. De federale dotatie valt niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijnen. Functies in de zone Zijn er minima voor de administratieve functies in de zone? Een ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de operationele en administratieve functies die het organigram van de zone moet bevatten om het beheer van de zone te verzekeren en om de in het meerjarenprogramma gedefinieerde doelstellingen te bereiken. De hulpverleningszones worden aangespoord om de middelen onder elkaar te verdelen en om contacten te leggen met andere instanties (gemeenten, provincie, politiezone) om van alle nuttige diensten te kunnen genieten en, in het bijzonder van een administratieve ondersteuning, tegen geringe kosten. Controle van de zones Wat zal de controle op de zones zijn? De wet voorziet twee types toezicht: Elke beraadslaging van de raad moet worden overgemaakt aan de gouverneur, alsook aan de minister. Dit geldt zowel voor de prezone als voor de zone. De minister beschikt over een evocatierecht wat de beslissingen met betrekking tot het personeelsplan, het budget, de rekeningen en de bijdragen van de gemeenten aan de financiering van de zone betreft. De zone zal eveneens gecontroleerd worden door de algemene Inspectie van de operationele diensten van de civiele veiligheid. 6

7 Civiele bescherming Wat met de plaats van de civiele bescherming in de hervorming? Het eerste werk betreft de opstelling van de hulpverleningszones. Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen voorziet overigens de mogelijkheid voor de zones om overeenkomsten af te sluiten met de FOD Binnenlandse Zaken om de samenwerking tussen hen en de eenheden van de civiele bescherming te versterken. De samenwerking kan de ruimst mogelijke zijn. Het tweede werk zal op lange termijn erin bestaan over te gaan naar een hogere fase door de reikwijdte van de samenwerking tussen de hulpverleningszones en de eenheden van de CB te definiëren. Andere Zullen de zones worden vrijgesteld van het invullen van het aangifteformulier voor de rechtspersonenbelasting (in plaats van een blanco aangifte zoals voor de prezones)? Voor de hulpverleningszones geldt dezelfde redenering als voor de prezones. De FOD Financiën heeft ons laten weten dat de zones een aangifte voor de rechtspersonenbelasting zullen moeten indienen. Dient men een individuele detacheringsovereenkomst af te sluiten voor al het personeel dat gedetacheerd zal worden naar de hulpverleningszone? Ja, de detacheringsovereenkomst is individueel en niet collectief. Elk personeelslid dat gedetacheerd of ter beschikking gesteld wordt, moet de overeenkomst ondertekenen. Indien een operationeel lid weigert te tekenen, dan wordt dit de facto gelijkgesteld met een ontslag aangezien de functie niet langer zal bestaan in de gemeente zodra de gemeentelijke brandweerdienst geïntegreerd zal worden in de hulpverleningszone. 7

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen Versie 14-01-5 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. De pensioenbijdragen 2.1 De werkgeversbijdrage 2.2 De werknemersbijdrage

Nadere informatie

Hervorming van de Civiele Veiligheid Infosessie bestemd voor de coördinatoren. Brussel, 19 mei 2014

Hervorming van de Civiele Veiligheid Infosessie bestemd voor de coördinatoren. Brussel, 19 mei 2014 Hervorming van de Civiele Veiligheid Infosessie bestemd voor de coördinatoren Brussel, 19 mei 2014 PROGRAMMA 1. Stand van zaken van de teksten 2. Tarifering brandweerdienst Regularisatie van de berekingen

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

Eerste begroting van de hulpverleningszone

Eerste begroting van de hulpverleningszone Eerste begroting van de hulpverleningszone De grote meerderheid van de prezones wordt op 1 januari 2015 hulpverleningszone. Deze nota wil bepaalde zaken preciseren over het budgettaire en financiële luik

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. - DEFINITIES. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term "gemeente" ook een brandweerintercommunale bedoeld.

HOOFDSTUK 1. - DEFINITIES. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term gemeente ook een brandweerintercommunale bedoeld. KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN DE VERDEELSLEUTEL VAN DE BIJKOMENDE FEDERALE DOTATIE AAN DE PREZONES EN AAN DE HULPVERLENINGSZONES. 1 (B.S. 25.06.2014) en erratum B.S. 26.02.2015

Nadere informatie

Oprichting van de hulpverleningszones en aansluiting bij het Gesolidariseerde pensioenfonds (GPF) van de provinciale en plaatselijke besturen.

Oprichting van de hulpverleningszones en aansluiting bij het Gesolidariseerde pensioenfonds (GPF) van de provinciale en plaatselijke besturen. 1/2 Mededeling Oprichting van de hulpverleningszones en aansluiting bij het Gesolidariseerde pensioenfonds (GPF) van de provinciale en plaatselijke besturen. Van Financieel beheer Pensioenstelsels ambtenaren

Nadere informatie

Brandweerhervorming Een stand van zaken. Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014

Brandweerhervorming Een stand van zaken. Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014 Brandweerhervorming Een stand van zaken Algemene Vergadering VVSG 12/06/2014 Geschiedenis 2 - VVSG - AV VVSG - 12/06/2014 Geschiedenis 3 - VVSG - AV VVSG - 12/06/2014 Geschiedenis 4 - VVSG - AV VVSG -

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. - DEFINITIES. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term "gemeente" ook een brandweerintercommunale bedoeld.

HOOFDSTUK 1. - DEFINITIES. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term gemeente ook een brandweerintercommunale bedoeld. KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN DE VERDEELSLEUTEL VAN DE BIJKOMENDE FEDERALE DOTATIE AAN DE PREZONES EN AAN DE HULPVERLENINGSZONES. 1 (B.S. 25.06.2014) en erratum B.S. 26.02.2015

Nadere informatie

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 9 MAART 2018 IMPACT VAN DE FUSIES VAN GEMEENTEN OP DE HULPVERLENINGSZONES INSTRUCTIES EN STAPPENPLAN. (B.S

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 9 MAART 2018 IMPACT VAN DE FUSIES VAN GEMEENTEN OP DE HULPVERLENINGSZONES INSTRUCTIES EN STAPPENPLAN. (B.S MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 9 MAART 2018 IMPACT VAN DE FUSIES VAN GEMEENTEN OP DE HULPVERLENINGSZONES INSTRUCTIES EN STAPPENPLAN. (B.S. 28.03.2018) Deze omzendbrief is bestemd voor de bevoegde overheden

Nadere informatie

MEDEDELING 2014/08 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Rebecca Ortega telefoon 02/

MEDEDELING 2014/08 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Rebecca Ortega telefoon 02/ Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege MEDEDELING 2014/08 dienst Sociale Zekerheid datum 26.08.2014 uw

Nadere informatie

HULPVERLENINGSZONES OVER TE GAAN. De hulpverleningszone is voornamelijk door de federale en de gemeentelijke dotaties gefinancieerd.

HULPVERLENINGSZONES OVER TE GAAN. De hulpverleningszone is voornamelijk door de federale en de gemeentelijke dotaties gefinancieerd. HERVORMING VAN DE CIVIELE VEILIGHEID DE DOOR DE GEMEENTEN EN DE ZONES TE NEMEN BESLISSINGEN OM NAAR HULPVERLENINGSZONES OVER TE GAAN 1. De financiering van de zone De hulpverleningszone is voornamelijk

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 Voorafgaande opmerking: tenzij anders vermeld wordt, wordt met de vermelding van de wet in dit document de wet van 15 mei 2007 betreffende de

Nadere informatie

1.1. Gemeentelijke dotatie 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende gemeenteraden over de dotatie van elke gemeente van de zone

1.1. Gemeentelijke dotatie 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende gemeenteraden over de dotatie van elke gemeente van de zone FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 Voorafgaande opmerking: tenzij anders vermeld wordt, wordt met de vermelding van de wet in dit document de wet van 15 mei 2007 betreffende de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpunt van

Nadere informatie

FAQ: Ministeriële omzendbrief betreffende de prezones met rechtspersoonlijkheid

FAQ: Ministeriële omzendbrief betreffende de prezones met rechtspersoonlijkheid FAQ: Ministeriële omzendbrief betreffende de prezones met rechtspersoonlijkheid Inhoud Algemene informatie... 5 Zijn de wetswijzigingen van de wet van 15 mei 2007 en 31 december 1963 reeds verschenen?

Nadere informatie

1.1. Gemeentelijke dotatie 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende gemeenteraden over de dotatie van elke gemeente van de zone

1.1. Gemeentelijke dotatie 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende gemeenteraden over de dotatie van elke gemeente van de zone FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 Voorafgaande opmerking: tenzij anders vermeld wordt, wordt met de vermelding van de wet in dit document de wet van 15 mei 2007 betreffende de

Nadere informatie

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007);

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007); Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/087 BERAADSLAGING NR. 14/042 VAN 3 JUNI 2014 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 Voorafgaande opmerking: tenzij anders vermeld wordt, wordt met de vermelding van de wet in dit document de wet van 15 mei 2007 betreffende de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/216 BERAADSLAGING NR. 16/096 VAN 4 OKTOBER 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

TOELICHTING. 1. Doel van het protocolakkoord

TOELICHTING. 1. Doel van het protocolakkoord PROTOCOLAKKOORD tussen de federale Wetgevende Kamers en de parlementen van de gewesten betreffende de toepassing van de regelingen inzake de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN V AN DE PREZONEVLAAMSEARDENNEN ZITTING VAN VRIJDAG 16 JUNI 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN V AN DE PREZONEVLAAMSEARDENNEN ZITTING VAN VRIJDAG 16 JUNI 2014 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT OUDENAARDE PREZONE VLAAMSE ARDENNEN UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN V AN DE PREZONEVLAAMSEARDENNEN ZITTING VAN VRIJDAG 16 JUNI 2014 Aanwezig: Stefaan

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 20 1.1. Gemeentelijke dotatie... 20 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Ambulanciers niet-brandweerman

Ambulanciers niet-brandweerman - Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman Inhoudstafel Ambulanciers niet-brandweerman... 3 Q1 Wat gebeurt er met de ambulanciers niet-brandweerman?... 3 1 Q2 Diverse brandweerlui leveren ook prestaties

Nadere informatie

Bespreking reparatie-kb s welke in het staatsblad verschenen.

Bespreking reparatie-kb s welke in het staatsblad verschenen. Aan het brandweerpersoneel en ambulancepersoneel Bespreking reparatie-kb s welke in het staatsblad verschenen. Volgende reparatie-kb s (met de nieuwe wijzigingen) zijn uitgekomen : 26 jan 2018 - Koninklijk

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 306, 2, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 BETREFFENDE HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET OPERATIONEEL ORGANISATIESCHEMA VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151; 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2014/4

Trimestriële infosessie 2014/4 Trimestriële infosessie 2014/4 18 november 2014 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Infosessie agenda o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE DISPATCHING VAN

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 2;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 2; Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. DEFINITIES

HOOFDSTUK I. DEFINITIES KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015) Aan allen die nu zijn en

Nadere informatie

Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel

Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel Selectiereglement operationeel brandweerpersoneel Goedgekeurd door de zoneraad van 29 januari 2015 Hulpverleningszone Centrum Correspondentieadres Roggestraat 70 BE-9000 Gent Tel. 09 268 88 33 Fax 09 268

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 14

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 14 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 14 1. Financiering van de hulpverleningszone... 14 1.1. Gemeentelijke dotatie... 14 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels tot bepaling van de bedragen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Te verwachten datum:

Te verwachten datum: Te verwachten datum: 24-05-2016 Inhoud 1. REGIONALISERING VAN DE DOELGROEPVERMINDERINGEN... 3 2. WERKBONUS... 3 3. STUDENTEN: AANGIFTE VAN PRESTATIES OP UURBASIS... 3 4. MONITOREN EN ANIMATOREN (ART. 17):

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MANDAATFUNCTIE BIJZONDER REKENPLICHTIGE

FUNCTIEBESCHRIJVING MANDAATFUNCTIE BIJZONDER REKENPLICHTIGE FUNCTIEBESCHRIJVING MANDAATFUNCTIE BIJZONDER REKENPLICHTIGE Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be Hulpverleningszone Midwest gaat over tot de vacant

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 18 maart 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 18 maart 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 18 maart 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Tony Vermeire, Leden Patrick Wallaert, Wnd.

Nadere informatie

Verslag 18 december 2014

Verslag 18 december 2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene directie Civiel Veiligheid Juridische Directie Verslag 18 december 2014 Begeleidingscommissie Vergadering van 18 december 2014 Aanwezige leden: - Peter

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal

Nadere informatie

Persbericht. Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele veiligheid

Persbericht. Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele veiligheid DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 20 juli 2012 Persbericht Ministerraad : een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele

Nadere informatie

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE Hulpverleningszone 3 Rand Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE De hulpverleningszone Rand gaat over tot de vacant verklaring van de functie van bijzonder rekenplichtige

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Het Gesolidariseerde pensioenfonds (GPF) van de provinciale en plaatselijke besturen: algemene toelichting.

Het Gesolidariseerde pensioenfonds (GPF) van de provinciale en plaatselijke besturen: algemene toelichting. 1/12 Het Gesolidariseerde pensioenfonds (GPF) van de provinciale en plaatselijke besturen: algemene toelichting. Van Juridische Studies - Ambtenarenpensioenen Datum 08/03/2017 Nota 1. Algemeenheden Het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/199 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO Met dit formulier dient u als toekomstige werkgever mee te delen: 1. welke kenmerkende gegevens dienen opgenomen te worden in het werkgeversrepertorium van de

Nadere informatie

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones,

Mijnheer, Mevrouw, de Voorzitter van de hulpverleningszones, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische Directie Aan de voorzitters van de hulpverleningszones en prezones Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1 Waas la nd BRANDWEERZONE BEVERENIKRUIBEKEISINT.GILLIS-WAASISINT-NIKLAASISTEKENEITEMSEIWAA5MUNSTER Zonecollege Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren Samenvatting besluiten Aanwezig: De heer Marc Van de

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/011 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

AFDELING 4. HET STUURORGAAN VLAAMS INFORMATIE- EN ICT-BELEID

AFDELING 4. HET STUURORGAAN VLAAMS INFORMATIE- EN ICT-BELEID AFDELING 4. HET STUURORGAAN VLAAMS INFORMATIE- EN ICT-BELEID BESTUURSDECREET Art. III.74. Er wordt een stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid opgericht. Het stuurorgaan heeft, binnen de krijtlijnen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 19 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL RECHTSPOSITIE PERSONEEL LOKALE BESTUREN

INHOUDSTAFEL RECHTSPOSITIE PERSONEEL LOKALE BESTUREN INHOUDSTAFEL RECHTSPOSITIE PERSONEEL LOKALE BESTUREN WOORD VOORAF METHODIEK INHOUDSTAFEL I. INDIVIDUELE ARBEIDSVERHOUDINGEN A. ALGEMENE PRINCIPES (door A. De Becker) Wet van 29 juli 1991 betreffende de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. De personeelsleden bedoeld in het eerste lid worden hierna «het operationeel personeel» genoemd.

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. De personeelsleden bedoeld in het eerste lid worden hierna «het operationeel personeel» genoemd. KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OKTOBER 2018 BETREFFENDE DE MOBILITEIT VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE CIVIELE BESCHERMING NAAR DE HULPVERLENINGSZONE 1 VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VOOR DE UITVOERING DOOR

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

MZENDBRIEF VAN 1 JUNI 1995 BETREFFENDE HET SECTORAAL AKKOORD VAN 12 JULI 1994 OVER VEILIGHEIDSPERSONEEL - AANVULLING.

MZENDBRIEF VAN 1 JUNI 1995 BETREFFENDE HET SECTORAAL AKKOORD VAN 12 JULI 1994 OVER VEILIGHEIDSPERSONEEL - AANVULLING. OMZENDBRIEF VAN 1 JUNI 1995 BETREFFENDE HET SECTORAAL AKKOORD VAN 12 JULI 1994 OVER VEILIGHEIDSPERSONEEL - AANVULLING. (inw. 01.09.1995) (B.S. 22.08.1995) Uittreksel Aan de heren provinciegouverneurs,

Nadere informatie

KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER ZONECOMMANDANT HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND

KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER ZONECOMMANDANT HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER ZONECOMMANDANT HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND Dit document stuurt u uiterlijk op maandag 20 oktober 2014 aangetekend aan de heer Bart Somers, voorzitter van de prézoneraad

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OKTOBER BETREFFENDE DE MOBILITEIT VAN

KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OKTOBER BETREFFENDE DE MOBILITEIT VAN KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OKTOBER BETREFFENDE DE MOBILITEIT VAN OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE CIVIELE BESCHERMING NAAR DE HULPVERLENINGSZONES. (inw. 29 oktober 2018) (B.S. 19.10.20188) Gelet op de wet

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-ID 159490-2008 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 27-08-2008 Fax 02

Nadere informatie

DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN. Perscommuniqué

DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN. Perscommuniqué DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKHEID VAN KANSEN Brussel, 14 maart 2014 Perscommuniqué De laatste stap in de hervorming van de civiele veiligheid is gezet: een positief

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2013/1

Trimestriële infosessie 2013/1 Trimestriële infosessie 2013/1 19 februari 2013 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Infosessie agenda o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te

Nadere informatie

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 18 JULI 2016 BETREFFENDE DE ONDERRICHTINGEN

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 18 JULI 2016 BETREFFENDE DE ONDERRICHTINGEN MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 18 JULI 2016 BETREFFENDE DE ONDERRICHTINGEN VOOR DE OPMAAK VAN DE BEGROTING VAN DE HULPVERLENINGSZONES VOOR 2017 EN DE BIJHORENDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN. (Ref. B16O380116) Mevrouw

Nadere informatie

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen Hervorming financiering ambtenarenpensioenen van lokale besturen Wet van 24 oktober 2011 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Overzicht I. Inleiding II.

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Toepassingsgebied ratione personae

Nadere informatie

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH.

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER 2017 TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. Aan mevrouwen

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt:

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt: Uittreksel van decreet van 6 juli 2005 houdende de wijziging van diverse decreten, wat het statuut van de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft [ ] HOOFDSTUK III

Nadere informatie

Opschrift gewijzigd bij decreet van 12 februari 2004, art. 1 (inw. 29 maart 2004) (B.S )

Opschrift gewijzigd bij decreet van 12 februari 2004, art. 1 (inw. 29 maart 2004) (B.S ) MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST [DECREET VAN 1 APRIL 1999 HOUDENDE ORGANISATIE VAN HET TOEZICHT OP DE GEMEENTEN, DE PROVINCIES EN DE INTERCOMMUNALES EN DE ÉÉNGEMEENTE- EN MEERGEMEENTENPOLITIEZONES VAN

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

ZONERAAD van 26 januari 2018

ZONERAAD van 26 januari 2018 ZONERAAD van 26 januari 2018 Burgemeester van de gemeente Aanwezigheid Boechout Koen T Sijen Aanwezig Borsbeek Dis Van Berckelaer Aanwezig Brasschaat Koen Verberck Aanwezig Brecht Luc Aerts Aanwezig Edegem

Nadere informatie

Geregistreerde entiteit natuurlijk persoon

Geregistreerde entiteit natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de geregistreerde entiteit te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht

Nadere informatie

INHOUD. Deel 1 De fi nanciering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen 15. Inleiding 9

INHOUD. Deel 1 De fi nanciering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen 15. Inleiding 9 Inleiding 9 Bruikbare documenten bij deze pocket 13 Deel 1 De fi nanciering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen 15 1 Historische situatie 17 1. Historische context:

Nadere informatie

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015

ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: openbare zitting ZITTING VAN DE ZONERAAD VAN 24 juni 2015 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Tony Vermeire,

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Pensioenstelsel lokale besturen Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Kunt u volgen? o RSZPPO o RSZPPO en DOSZ = DIBISS (vanaf 1.1.2015) o PDOS en RVP = RVP (vanaf 1.1.2016) o DIBISS

Nadere informatie

De eerste vergadering van de WG vond plaats op 21 augustus. De leden van de WG kwamen overeen over de volgende principes:

De eerste vergadering van de WG vond plaats op 21 augustus. De leden van de WG kwamen overeen over de volgende principes: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische Directie Verslag Begeleidingscommissie Vergadering van 19 september 2018 Aanwezige leden: - Peter VERMEULEN,

Nadere informatie

WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 31.07.2007) en (erratum 01.10.2007) TITEL I. - Algemene bepaling

WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 31.07.2007) en (erratum 01.10.2007) TITEL I. - Algemene bepaling WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 31.07.2007) en (erratum 01.10.2007) TITEL I. - Algemene bepaling Artikel 1. *1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.417/3 van 12 november 2016 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest houdende instemming met 1 de overeenkomst tussen

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie