Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen"

Transcriptie

1 Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Datum: Versie: 1.1 Functional Service Management

2 Inhoud De FSM Introductietraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud... 3 Werkvormen... 4 Structuur en inhoud van de training... 4 Toetsing en certificaat... 4 Programma... 5 Voorbeeld van dagschema... 8 Bronnen... 8 Noot... 8

3 De FSM Introductietraining De FSM Introductietraining heeft als doel om de deelnemer op hoofdlijnen kennis en inzicht te verschaffen in het procesmatig managen van functioneel beheer (FB), volgens de aanpak van de FSM-methode. Op basis hiervan moet de deelnemer kunnen functioneren in een organisatie waar FSM het gehanteerde referentiekader is of wordt. De deelnemer wordt verondersteld kennis te bezitten van de uitvoerende werkzaamheden in het FB-werkveld. Doelgroep De doelgroep van de FSM Introductietraining training bestaat uit personen die reeds kennis bezitten van FB-werkzaamheden, maar die: willen leren hoe functioneel beheer volgens de FSM-methode kan worden ingericht en bestuurd, en/of werken bij een organisatie die de FSM-methode gebruikt of gaat gebruiken. Leerdoelen Na het volgen van de training heeft de deelnemer op hoofdlijnen kennis van en inzicht in: de betekenis van FB in algemene zin, in de context van de bedrijfsprocessen, de informatievoorziening (IV) en de realisatie daarvan door IT-beheer en door de niet-geautomatiseerde IV de kenmerken en structuur van IV de bedrijfsmiddelen People, Process, en Product, en de wijze waarop deze geïntegreerd kunnen worden bij de besturing van de informatiedienstverlening de kenmerken van en relaties tussen processen, procesflows, procedures en werkinstructies de relaties tussen processen en organisatorische functies procesmatig werken versus lijn- en projectmatig werken de verschillende procesmanagement- en uitvoeringsrollen en hun taken het FSM-procesmodel en de zes kernprocessen de FSM-principes en uitgangspunten de toepassing van de FSM-methode in de praktijk de aansluiting van FSM op ISM de relatie tussen BiSL en de FSM-methode de manier waarop de werkwijze van FB constant kan worden verbeterd, en welke bijdrage een medewerker daar zelf aan kan leveren. De FSM Introductietraining beperkt zich niet tot de gebruikelijke kennisdoelen, maar biedt vooral een breed inzicht in direct toepasbare praktijken. Inhoud De inhoud van de training wordt geheel bepaald door de inhoud van de standaard FSM-methode: verwerven van kennis en inzicht op het gebied van IV-servicemanagement leren abstraheren en nuanceren bij IV-vraagstukken hanteren van een procesmodel in de context van besturingsvraagstukken inzicht verkrijgen in de toepassing van de bedrijfsmiddelen People, Process en Product leren hoe de invloed van omgevingsfactoren in de context van FB kan worden geplaatst (bijv. in een situatie waarin beheertaken geoutsourced zijn)

4 leren verbeteren met inzet van een methodische aanpak volgens FSM. Werkvormen In de FSM Introductietraining worden de volgende werkvormen toegepast: overdracht van theorie discussie op basis van praktijkvoorbeelden en praktijkopdrachten reflectie op de eigen werksituatie reflectie op de eigen bijdrage van de deelnemer aan de informatiedienstverlening. Structuur en inhoud van de training De vorm en volgorde waarin de stof uit de syllabus aan de orde komt kan door de trainer worden bepaald, en hoeft niet de ordening van de syllabus te volgen. De stof, beschreven in de syllabus, dient wel geheel aan de orde te komen in de training. Voor gecertificeerde trainers (die als zodanig op de ISM-portal geregistreerd staan) is een basisset sheets beschikbaar, waarin de stof wordt gepresenteerd. Iedere cursist dient gedurende de gehele training de beschikking te hebben over een exemplaar van het boek De FSM-methode. Aanbevolen contacturen: 7 uur. Toetsing en certificaat Deelnemers aan de FSM Introductietraining ontvangen een certificaat van deelname van de opleidingsinstantie. De training FSM Introductie wordt getoetst door het afnemen van een individueel examen van 40 multiple-choice vragen. De examenvragendatabase wordt beheerd door Servitect. Deelnemers hebben maximaal 60 minuten voor het beantwoorden van de vragen. Deelnemers die een voldoende voor het FSM Foundation examen hebben gehaald, ontvangen het certificaat FSM Foundation, worden (desgewenst anoniem) opgenomen in het FSM-Register, en krijgen toegang tot de LinkedIngroep FSM Certified. Om een voldoende te halen dienen minimaal 26 van de 40 vragen correct te zijn beantwoord. Toegang tot het examen is vrij, maar een FSM-training wordt dringend aanbevolen.

5 Programma In de FSM Introductietraining worden de volgende onderwerpen behandeld. Blok Introductie Inhoud Introductie in de training Doel: kennismaken met de deelnemers, toelichting op de structuur van de training, en het inventariseren van de verwachtingen Deelnemers lichten hun achtergrond toe. De trainer bespreekt deze en stelt vragen over de huidige werkwijze. De trainer inventariseert de verwachtingen van de deelnemers. Blok 1 Aanbevolen tijdsduur voor dit blok: 0,5 uur Introductie in functioneel beheer Doel: het verkrijgen van inzicht in de betekenis van functioneel beheer in algemene zin, in de context van het bedrijfsproces, de IV, het IT-beheer en de niet-geautomatiseerde IV. Hier komt de vraag aan de orde: Wat is functioneel beheer? a) onderscheid kunnen maken tussen klanten en leveranciers in de IV: i. het verschillen kennen tussen primaire en secundaire taken ii. de functiescheiding tussen demand en supply kunnen verklaren iii. het negenvlaksmodel (SAME) op hoofdlijnen kunnen uitleggen b) kunnen verklaren welke positie het taakgebied functioneel beheer heeft t.o.v. enerzijds de business en anderzijds IT-beheer en de niet-geautomatiseerde IV. c) inzicht hebben in de aard van dienstverlening: i. weten wat een service is ii. weten waaruit een service bestaat (structuur, componenten) iii. de belangrijkste kwaliteitseisen voor services kennen (functionaliteit, beschikbaarheid, snelheid, capaciteit) iv. de verschillende bedrijfsmiddelen (PPP) kennen v. de disciplines in de verschillende verantwoordelijkheidsdomeinen van de IV kennen Blok 2 Aanbevolen tijdsduur voor dit blok:1,75 uur Procesmatig werken Doel: het verkrijgen van inzicht in de processen van het taakgebied functioneel beheer en de manier waarop daaruit praktische werkwijzen kunnen worden afgeleid. Hier komt de vraag aan de orde: Wat zijn processen en wat is procesmatig werken?. a) stadia van volwassenheid van een organisatie kunnen duiden i) weten welke rol processen daarin spelen b) weten wat een proces is: i. de onderdelen van processen kunnen benoemen: triggers, input, activiteiten/throughput, output, control, outcome (ITOCO) c) weten welke zuivere processen we in functioneel beheer kunnen

6 onderscheiden: i. de zes kernprocessen kunnen benoemen ii. het verschil tussen effectiviteitprocessen en efficiencyprocessen kennen iii. de samenhang tussen de processen kunnen uitleggen iv. de samenhang tussen processen in aangrenzende domeinen kunnen uitleggen, en weten hoe meldingen tussen FB en ITbeheer samenhangen v. weten hoe deze processen zich verhouden tot BiSL-practices d) de verschillende niveaus van werkregels kennen: i. de begrippen proces, procedure, werkinstructie kunnen toelichten ii. weten wat een procesflow is en de meest algemene procesflows kunnen benoemen iii. weten hoe een werkwijze uit een procesmodel kan worden afgeleid iv. de verschillen tussen een proces en een practice kennen. Blok 3 Aanbevolen tijdsduur voor dit blok: 1,25 uur Functioneel beheerprocessen Doel: inzicht krijgen in de aard en werking van de zes FSM-processen en hun samenhang. Hier speelt de vraag: Welke processen kom je tegen bij functioneel beheer?. a) De zes FSM-processen kennen: i) het doel van elk proces kennen ii) de triggers van de processen kennen iii) de meldingen kunnen onderscheiden naar het proces waarop ze betrekking hebben iv) de eventuele deelprocessen kunnen benoemen v) de aard van de activiteiten in elk (deel)proces kunnen benoemen b) weten waarover afspraken kunnen worden gemaakt i) de verschillende contractvormen van functioneel beheer kennen ii) weten wat een servicecatalogus is c) requirements en FO s kunnen relateren aan een TO. Blok 4 Aanbevolen tijdsduur voor dit blok: 1 uur Werkwijze en besturing van functioneel beheer Doel: inzicht verkrijgen in het managen van functioneel beheer en in de rollen en functies die er kunnen voorkomen. Hier speelt de vraag: Hoe organiseer je de werkwijze en de besturing van functioneel beheer? a) De relatie tussen People en Proces begrijpen i. de begrippen organisatie, team, medewerker, functie en rol in samenhang kunnen beschrijven b) een aantal kernfuncties of -rollen in functioneel beheer kunnen benoemen, de reden van hun bestaan kunnen aangeven, en

7 kunnen uitleggen hoe deze gebruik maken van de zes kernprocessen en de producten c) inzicht hebben in procesmatig werken versus lijn- en projectmatig werken: i. het verschil tussen procesmanagementrollen en lijnrollen/procesuitvoeringsrollen kennen, en de bijbehorende matrixorganisatie kunnen uitleggen ii. inzicht hebben in de verschillende posities van het PMM-schema iii. weten welke rol projecten in functioneel-beheerprocessen kunnen spelen iv. weten hoe escalaties tussen processen en lijn kunnen verlopen Blok 5 Aanbevolen tijdsduur voor dit blok: 1 uur De werkwijze volgens FSM Doel: inzicht in de toepassing van FSM in functioneel beheer en in de manier waarop daarmee ook door de deelnemer zelf een voortdurende verbetering van de dienstverlening kan worden bereikt Hier speelt de vraag: Hoe verbeter je functioneel beheer met FSM?. a) globaal inzicht hebben in de aanpak van de FSM-methode i. weten welke fasen er zijn, en de activiteiten per fase kennen ii. begrijpen dat verbetering altijd relatief is, en onderscheid kunnen maken naar verschillende startsituaties iii. inzicht hebben in de stapsgewijze verbetering (PDCA-cycli ) volgens FSM, en de eigen rol daarin b) weten hoe de werkwijze geborgd wordt: i. hoe de factor People wordt gepubliceerd (met TBV, rollen, functies, teams, hiërarchie, RACI) ii. hoe de factor Process wordt vastgelegd (procesmodel, procesflows, processen, stappen, activiteiten, samenhang) iii. hoe de factor Product wordt ingevuld (tools, templates) c) weten hoe m.b.v. de FSM-portal een integrale ontsluiting van het instrumentarium mogelijk is d) inzicht hebben in de wijze waarop integratie en processturing door het management wordt uitgevoerd: i. inzicht hebben in de structuur en werking van procesverbeterplannen ii. inzicht hebben in de wijze waarop steeds wordt gestuurd op alle drie de bedrijfsmiddelen (PPP) e) inzicht hebben in de invloed en effecten van houding, gedrag en cultuur (ABC) f) een aantal kernproducten van functioneel beheer kunnen benoemen: i) FSM-tools, rapportagetools, BPM-tools, templates, formulieren, portal g) de belangrijkste verschillen met BiSL kunnen benoemen Blok 6 Aanbevolen tijdsduur voor dit blok:1 uur Samenvatting en evaluatie Doel: Het samenvatten en evalueren van de training.

8 In de samenvatting worden de hoofdlijnen van FSM samengevat, en worden openstaande vragen behandeld. In de evaluatie wordt de training nabesproken: a) zijn de verwachtingen uitgekomen zoals ze aan het begin van de training zijn geformuleerd? b) wat kan er een volgende keer worden verbeterd aan de training? Deelnemers worden verwezen naar een online evaluatie. Aanbevolen tijdsduur voor dit blok: 0,5 uur Voorbeeld van dagschema Introductie in de training Blok 1 - Introductie in Functioneel beheer (incl. 15 pauze) Blok 2 - Procesmatig werken lunch vervolg Blok Blok 3 Functioneel beheerprocessen Blok 4 - Werkwijze en besturing van functioneel beheer (incl. 15 pauze) Blok 5 De werkwijze volgens FSM Blok 6 Samenvatting en evaluatie Afsluiting Bronnen Bij de training FSM Introductietraining wordt gebruikt gemaakt van de volgende bronnen: Het boek De FSM-methode. Procesmatig managen van de werkwijze van functioneel beheer. Auteurs: J. van Bon & W. Hoving. Uitgever: Inform-IT, ISBN Iedere cursist dient gedurende de training te beschikken over een exemplaar van het boek. Een hand-out van de trainer. Noot ISM (Integrated Service Management) is een gedeponeerd merk van Servitect. FSM (Functional Service Management) is een gedeponeerd merk van Servitect.

Syllabus ISM-ITIL Bridge Structuur en doelen

Syllabus ISM-ITIL Bridge Structuur en doelen Syllabus ISM-ITIL Bridge Structuur en doelen Datum: 12 maart 2014 Versie: 1.1 Integrated Service Management Inhoud De ISM-ITIL Bridge training... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud... 3 Werkvormen...

Nadere informatie

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Versie 3 DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving Jan van Bon DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving & Jan van Bon Colofon

Nadere informatie

DE FSM-METHODE Procesmatig managen van functioneel beheer. Jan van Bon Wim Hoving

DE FSM-METHODE Procesmatig managen van functioneel beheer. Jan van Bon Wim Hoving DE FSM-METHODE Procesmatig managen van functioneel beheer Jan van Bon Wim Hoving DE FSM-METHODE Procesmatig managen van functioneel beheer Een methodische benadering voor het gestandaardiseerd inrichten

Nadere informatie

ISM- en FSMcatalogus. versie 1.0

ISM- en FSMcatalogus. versie 1.0 ISM- en FSMcatalogus versie 1.0 Inleiding De ISM-methode en de FSM-methode zijn sterk aan populariteit winnende servicegerichte frameworks voor IT-beheer en functioneel beheer met een aansluitende implementatiemethode

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Inforganize ondernemen in structuur

Inforganize ondernemen in structuur Draaiboek ERP-implementatie Het voorliggende stuk is een werkmethodiek van Inforganize. Het is ontstaan in de praktijk gedurende de implementatie en daarna, door regelmatig even terug te kijken en drie

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak 5 1.4 Meer weten? 6

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

1.18 Integrated Service Management (ISM)

1.18 Integrated Service Management (ISM) .8 Integrated Service Management (ISM) 49 In 992 ontwikkelde het toenmalige PTT Telecom met het IPWmodel één van de eerste succesvolle toepassingen van ITIL in Nederland. In een steeds complexer wordende

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Opleidingen Studiegids 2013-2014

Opleidingen Studiegids 2013-2014 Opleidingen Studiegids 2013-2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen

Nadere informatie

1.1 Convergerende IT-beheermodellen

1.1 Convergerende IT-beheermodellen Overzicht van theoretische en praktische kaders. Convergerende IT-beheermodellen Het overzicht van drie IT Beheer Jaarboeken 5 In de IT Beheer Jaarboeken zijn de afgelopen 3 jaren door leveranciers en

Nadere informatie

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening

BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening BII 1 : Beheer van de interne informatievoorziening Voor u ligt een procesmodel voor het beheer van de interne informatievoorziening 2. In dit model is aangegeven hoe de van de organisatieprocessen kan

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor randvoorwaarden, mogelijkheden en domeinen voor de samenwerking tussen de Operational en de it-auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Samenwerking

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. IT-servicemanagement op basis van ITIL 2011 Editie Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License.

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur als succesfactor voor procesmatige dienstverlening

De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur als succesfactor voor procesmatige dienstverlening Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing.3 De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur

Nadere informatie