Procesrichtlijn Slachtofferregistratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesrichtlijn Slachtofferregistratie"

Transcriptie

1 Procesrichtlijn Slachtofferregistratie Aanbevelingen voor het verzamelen en uitwisselen van informatie tussen hulpverleningsdiensten en gemeenten ten behoeve van een sluitende slachtofferregistratie Deze procesrichtlijn is een resultaat van het project ReVo (Registratie en Volgen) van de veiligheidsregio s Amsterdam-Amstelland en Kennemerland

2

3 Inhoud Achtergrond van de richtlijn... 1 Inleiding 1 Uitgangspunten en aanbevelingen 2 Hoofdlijnen van het proces 2 Te verzamelen kenmerken van slachtoffers... 5 Registeren van slachtoffers 5 Verwanten, Gezochten en Vermisten 8 Overzicht Slachtofferregistratie Inleiding 11 Starten Registratie 12 Einde Registratie 13 Processchema's Schema 1: Overzicht Proces 14 Schema 2: Start Registratie 15 Schema 3: Gemeente Richt In 17 Schema 4: Lever Gegevens Politie 19 Schema 5: Lever Gegevens GHOR 20 Schema 6: Lever Gegevens Frontoffice 22 Schema 7: Verzamel Gegevens 24 Schema 8: Valideer en Informeer 26 Bijlage I: Voorbeeldschema in BPM Bijlage II: Gebruikte Termen... 31

4

5 Achtergrond van de richtlijn Inleiding Deze richtlijn geeft de partners die deelnemen aan het multidisciplinaire proces van slachtofferregistratie een handreiking om de aspecten hiervan in de eigen processen op te nemen. De hoofddoelstelling van het multidisciplinaire proces van slachtofferregistratie is om verwanten zo snel en betrouwbaar mogelijk te kunnen informeren waar hun naasten zich bevinden en wat hun toestand is om daarmee de hereniging te vergemakkelijken. Andere doelstellingen van het proces (zoals beschikbaar maken van gegevens voor nazorg door de GGD of opsporing door politie) komen in deze richtlijn niet aan de orde. De richtlijn moet zorgen dat dit multidisciplinaire proces meer voorspelbaar en beheersbaar wordt en betere informatie oplevert. De partners of partijen in OOV en zorg voor wie de richtlijn is bedoeld zijn: Ambulancediensten Gemeente via proces bevolkingszorg GHOR KMAR Politie Ziekenhuizen Met deze partners zijn duidelijke afspraken nodig over het registreren en delen van slachtofferinformatie om twee zaken scherp neer te zetten: 1. Duidelijk maken wie in het proces welke gegevens levert en gebruikt De afspraken op basis van de richtlijn leggen het proces vast en daarbij ook wat de rechten en plichten zijn van de partners. Dit zijn minimale afspraken. De procesrichtlijn is bedoeld om te garanderen dat de belangrijkste gegevens voor het proces van slachtofferregistratie in alle gevallen worden verzameld en gedeeld. 2. Garanderen dat er geen risico's zijn dat gegevens voor andere doelen worden gebruikt dan de identificatie en registratie van slachtoffers Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het in dit document beschreven proces. Ook bij het beëindigen van het proces is helder vastgelegd welke partij welke gegevens ontvangt voor gebruik in de eigen processen. Aanbevolen wordt om deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen alle partijen. In dit document wordt de definitie van slachtoffer gehanteerd zoals die in de CRIB-richtlijnen wordt gebruikt: degene die al dan niet gewond of overleden op het rampterrein wordt aangetroffen dan wel degene die verbleef op de locatie waar de ramp of het zware ongeval zich heeft voorgedaan en die het rampterrein is ontvlucht. Datum: 20/02/12 Pagina 1/31

6 Uitgangspunten en aanbevelingen Relevante informatie direct delen tussen de disciplines Dit is in lijn met de netcentrische gedachte dat alle informatie direct moet bijdragen aan het totaalbeeld en dat er geen intermediairs zijn in het verzamelen van informatie. Die intermediairs zijn vaak bottlenecks in de informatiestromen. Focus op zwaargewonden, gezochten, vermisten en overledenen De procesrichtlijn concentreert zich op de groep die niet in staat is om zelf hun verwanten te informeren. Informatie over deze categorie slachtoffers moet zo accuraat en zo snel mogelijk worden verzameld en ter beschikking gesteld aan de verwanten. Uiteraard is de andere kant dat ook informatie over verwanten moet zijn vastgelegd om een match mogelijk te maken. De focus betekent niet dat er geen andere informatie in het proces wordt vastgelegd: de grenzen tussen de verschillende groepen slachtoffers zijn vaag en glijdend. Daarnaast kunnen ze per incident verschillen. Deel alleen wat echt noodzakelijk is voor het specifieke proces Alleen die informatie die helpt om de registratie van slachtoffers completer en accurater te maken moet worden verzameld en gedeeld. Meer dan dat geeft risico's. Afspraken gaan over minimale gegevens Meer uitwisselen mag, minder niet. De afspraken die de disciplines hebben gemaakt over het delen van informatie hebben een minimaal karakter. Er is een beperkte set van 15 identificerende kenmerken waar in dit proces de focus op ligt. Het staat de partners vrij om meer gegevens uit te wisselen dan in de richtlijn opgenomen. Afhankelijk van de risico's in een bepaald gebied (haven, vliegveld) kan dat zelfs aan te raden zijn. Daarnaast zijn er ook nog 15 beschrijvende kenmerken. De te delen informatie is standaard, de manier waarop niet Het staat iedere partner vrij om de verzamelde slachtoffergegevens door te geven op de wijze die het best past. Dan kan zijn per handmatig ingevulde lijst, als digitaal bestand of via de koppeling met een informatiesysteem. Wel is van belang dat voor kenmerken altijd dezelfde namen worden gehanteerd en dat de wijze van delen bekend is. Toepasbaar op de korte termijn De procesrichtlijn neemt veel nieuwe zaken mee uit de Slachtoffer Informatie Systematiek en het Landelijk Referentiekader Crisisbeheersing maar probeert die te verwerken in voor de partijen herkenbare processen. Dit moet het mogelijk maken om relatief snel te beginnen met het inpassen van onderdelen uit de richtlijn. Hoofdlijnen van het proces Het de kern van het proces bestaat grofweg uit drie stappen: 1. Verzamelen 2. Valideren 3. Informeren Pagina 2/31 Datum: 20/02/12

7 ad 1) Verzamelen Alle partners die rechtstreeks contact hebben met slachtoffers verzamelen gegevens en delen die direct met de partners. Zoals hierboven al aangegeven kan de wijze van aanleveren sterk verschillen maar uiteindelijk worden alle gegevens tot één digitale verzameling gemaakt. Hierbij is wel de optie om sommige informatie die door een partner wordt aangeleverd niet zichtbaar te maken voor de andere partners. De reden hiervoor kan zijn dat multidisciplinair delen ook de beste en snelste manier is om informatie binnen de eigen kolom te delen maar deze informatie niet altijd voor andere kolommen relevant is. Echter, dit kan maar voor een enkel kenmerk; de processtap Verzamelen heeft als uitgangspunt delen tenzij.... Voor de ambulancediensten, ziekenhuizen, politie en KMAR is het verzamelen van slachtoffergegevens onderdeel van het eigen primaire proces. Het multidisciplinaire proces van slachtofferregistratie voegt daar vooral het delen aan toe. Om in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen delen, is het van belang dat het verzamelen van gegevens binnen de eigen processen zo eenduidig mogelijk plaatsvindt. Standaardisatie van informatie is daarom een belangrijk thema in deze procesrichtlijn. ad 2) Valideren Vooral Politie en Gemeente hebben een rol om de verzamelde informatie te valideren. Concreet komt dit neer op ontdubbelen, compleet maken, vergelijken met zoekvragen en verifiëren bij andere bronnen. Resultaat van de processtap Valideren is vooral dat van ieder slachtoffer kan worden aangegeven wie het is, waar het zich bevindt en wat globaal de toestand is van de betrokken persoon. ad 3) Informeren De derde stap is dat de informatie wordt overgedragen naar de partijen die zich bezig houden met het informeren van verwanten of de slachtofferinformatie voor andere processen nodig hebben. De kwaliteit van de gegevens moet hierbij goed bekend zijn en er is belangrijk onderscheid tussen rapportages met samengevatte informatie en die met gegevens van individuele slachtoffers. Datum: 20/02/12 Pagina 3/31

8 Pagina 4/31 Datum: 20/02/12

9 Te verzamelen kenmerken van slachtoffers Registeren van slachtoffers In het proces van slachtofferregistratie wordt voor ieder individueel slachtoffer informatie verzameld. De samenwerkende partners hebben deze informatie verdeeld in drie groepen kenmerken: essentieel, belangrijk en compleet beeld. 1. Essentieel Essentieel betreffen de kenmerken die iedere kolom nodig heeft én die tevens een slachtoffer identificeren. Het heeft prioriteit om deze vijf kenmerken zo snel mogelijk voor ieder slachtoffer compleet en correct te hebben. Kenmerken in deze groep zijn van belang voor alle partijen. 2. Belangrijk Belangrijk zijn een vijftal kenmerken die de essentiële kenmerken aanvullen en ook de relatie van het slachtoffer tot de ramp aangeven. Hierbinnen valt ook meer kolomspecifieke informatie. 3. Compleet Beeld Essentieel De groep Compleet Beeld is om de identiteit van het slachtoffer eenduidig vast te stellen en de verbinding mogelijk te maken met het proces van het informeren van verwanten. Voor dit proces moet er absolute zekerheid zijn over de identificatie. Pas bij het bekend zijn van deze kenmerken kan de informatie over het individuele slachtoffer gebruikt worden (bijvoorbeeld voor verwanteninformatie). # Kenmerk Toelichting 1 Achternaam Volledige geslachtsnaam zoals opgenomen in de burgerlijke stand. Eventuele voorvoegsel(s) worden gescheiden door een komma na de achternaam geplaatst. 2 Telefoonnummer Vast en/of mobiel, bij voorkeur met vastlegging met landnummer als of Geboortedatum Geboortedatum met jaar in vier posities volgens dd/mm/jjjj. 4 Locatie Korte omschrijving van de locatie op het moment van de registratie zoals Gewondennest of Sporthal Westzijde. 5 Geslacht M of V. Datum: 20/02/12 Pagina 5/31

10 Belangrijk # Kenmerk Toelichting 1 Triageklasse T1, T2, T3 of DB. 2 Roepnaam Anders voornaam of bij afwezigheid voorletters. 3 Categorie Basis: Gewond, Overleden, Evacué, Dakloos, Vermist, Verwant Extra: Zelfredzaam, Getuige, Betrokkene, Omstander, Gedupeerd, Verdachte, Evacué, Overig. 4 Nationaliteit Volgens ISO-tabel in twee karakters: DE, NL en GB. 5 Gezondheidstoestand Kort omschrijving van de algemene aard: brandwonden, hoog energetisch trauma, onderkoeld. Geen waardering van de medische toestand in termen van licht gewond, geen behandeling nodig etc. Compleet Beeld # Kenmerk Toelichting 1 Feitelijk Adres Adres waar slachtoffer de komende periode verblijft. 2 GBA Adres Adres waarop slachtoffer staat ingeschreven in het GBA. 3 BSN Burgerservicenummer dat voldoet aan de 11-proef. 4 Contactpersoon NAWT van primaire contactpersoon voor het slachtoffer met relatie tot het slachtoffer. 5 Overige informatie Korte notitie met relevante informatie als het gaat om het informeren van verwanten De drie groepen zijn vastgesteld door vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen waarbij de volgende overwegingen zijn gehanteerd: Het aantal te registeren en te delen kenmerken moet zo klein mogelijk zijn, onderdeel van de reguliere registratie vormen en puur gericht zijn op eenduidige identificatie van het slachtoffer met algemene informatie over locatie en toestand; wie, waar en wat. Houd rekening met mensen die zich om allerlei redenen niet kunnen legitimeren, niet aanspreekbaar zijn of die geen Nederlandse nationaliteit hebben; niet alle kenmerken zijn voor iedereen te verkrijgen of relevant. Wanneer een kenmerk niet beschikbaar is, geef dit dan aan. Er moet een duidelijk verschil zijn tussen onbekend (niet gevraagd of onderzocht) en niet van toepassing (wel gevraagd of onderzocht maar kan geen waarde krijgen). Pagina 6/31 Datum: 20/02/12

11 De kwaliteit van de gegevens is ook verbonden aan welke betrokken partij de vastlegging heeft gedaan. De tabel hieronder geeft het verschil aan tussen registratie (vastlegging van een kenmerk) of validatie (bevestiging van juistheid tijdens of na vastlegging). De GHOR is verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van de zorg. De daadwerkelijke zorg en registratie van de gewonden wordt gedaan door de ambulancediensten en ziekenhuizen. Zij leveren de gegevens aan de GHOR. Om deze reden wordt de GHOR niet als registrerende partij genoemd maar de ambulancediensten en ziekenhuizen. De tabel hieronder geeft weer welke disciplines welke kenmerken registreren en mogen valideren (Ambulance, Gemeente, Politie en Ziekenhuis). # Kenmerk Registratie Validatie A G P Z A G P Z E1 Achternaam R R R R V V E2 Telefoonnummer R R R R V V E3 Geboortedatum R R R R V V E4 Locatie R R R R V V V V E5 Geslacht R R R R V V V V B1 Triageklasse R R V V B2 Roepnaam R R R R V V B3 Categorie R R R R V V V V B4 Nationaliteit R R R R V V B5 Gezondheidstoestand R R V V V1 Feitelijk Adres R R R R V V V2 GBA Adres R V V V3 BSN R R R R V V V V V4 Contactpersoon R R R R V V V5 Aanvullende informatie R R R R Het algemene idee is dat vrijwel iedereen kan registreren maar dat validatie van bepaalde Datum: 20/02/12 Pagina 7/31

12 kenmerken is voorbehouden aan één of twee disciplines. Opmerkingen bij de kenmerken: E4-Locatie. Is altijd de locatie van de registratie door eigen waarneming. Dit kenmerk geeft aan waar het slachtoffer zich op bevond ten tijde van de registratie. B1-Triageklasse. De initiële triageklasse van het slachtoffer. B3-Categorie. Bepaalde waarden van dit kenmerk zijn voorbehouden aan bepaalde kolommen. V3-BSN. Kan door organisaties in de zorg ook worden geverifieerd via de Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg (SBV-Z) die gekoppeld is met de GBA. Verwanten, Gezochten en Vermisten Tijdens een ramp zijn er ook betrokkenen die op zoek zijn naar een partner, familielid of vriend. In het proces van slachtofferregistratie worden zowel de verwant als de gezochte persoon geregistreerd met bovenstaande kenmerken; beide worden in de registratie dan ook beschouwd als slachtoffer. Wel is het goed om de definitie van vermist (uit: Leidraad Opzet Deelplan CRIB) goed vast te houden: Een persoon is pas vermist als binnen het CRIB daadwerkelijk is vastgesteld dat deze persoon wél behoort tot de personen die op enigerlei wijze bij de ramp of calamiteit betrokken zijn, maar (nog) niet is geregistreerd in een opvangcentrum of elders opgevangen, als gewond of zelfs als overleden. De richtlijn stelt daarom voor om bij het eerste contact met verwanten te benadrukken dat het gaat om een zoekvraag; dat je op zoek naar iemand bent betekent nog niet dat die persoon direct vermist is. Voor verwant wordt de volgende definitie gehanteerd (uit: Landelijk kader definities en begrippen Slachtoffervolgsystematiek): Persoon verbonden met/gerelateerd aan een of meer betrokken personen of slachtoffers Deze brede definitie maakt het nog meer noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan het zekerstellen van de identiteit van de verwant. Dit kan door controlevragen op te nemen in het protocol voor de registratie maar ook door verwanten zicht te laten melden bij een gemeentelijk loket of politiebureau. Voor de specifieke registratie van verwanten en gezochten gelden de volgende uitgangspunten: Verwant en gezochte zijn in de registratie blijvend verbonden waarbij de relatie tussen de twee bekend is (moeder, oom, zoon etc.). Er kunnen meerdere verwanten op zoek zijn naar dezelfde persoon. Het heeft de voorkeur om in dat geval één verwant hoofdcontactpersoon te maken als aanspreekpunt voor de andere verwanten. Dit is geen noodzaak. Bij een gezocht persoon kunnen onderstaande extra, beschrijvende kenmerken worden opgenomen die samen een signalement vormen: Pagina 8/31 Datum: 20/02/12

13 Beschrijvende Kenmerken # Kenmerk Toelichting S1 Geschatte leeftijd Geschatte leeftijd van een slachtoffer. S2 Kleur ogen Bruin, Blauw, Grijs, Groen, Rood. S3 Huidskleur Blank, Zwart, Bruin, Bruin/Rood S4 Lengte Lengte van het slachtoffer. Schatting met interval van 10 cm. ook mogelijk. S5 Kleur haar Blond, bruin, zwart, wit, grijs, rood, overig S6 Prothese (j/n) Heeft slachtoffer prothese? Zo ja, invulling in bijzonderheden veld over specifieke details. S7 Schoeisel Het schoeisel dat het slachtoffer droeg ten tijde van de ramp. S8 Kleding Kleding die het slachtoffer droeg ten tijde van de ramp. S9 Tatoeage (j/n) Een of meer tatoeages? Zo ja, invulling in bijzonderheden veld over details. S10 Litteken (j/n) Een of meer goed zichtbare littekens? Zo ja, invulling in bijzonderheden veld over details. S11 Sproeten (j/n) Heeft het slachtoffer sproeten in het gezicht? S12 Moedervlek (j/n) Een of meer goed zichtbare en relatief grote moedervlekken? Zo ja, invulling in bijzonderheden veld over specifieke details. S13 Overige opvallende lichaamskenmerken Hieronder vallen kenmerken als missende ledematen, volledige kaalheid etc. S14 Locatie tijdstip ramp De vermoedelijke locatie van de vermiste rond de tijd dat de ramp plaatsvond. S15 Bijzonderheden Overige bijzonderheden en specifieke details voor de vragen die met ja zijn beantwoord. Door het vergelijken van de opgegeven kenmerken (persoons- en beschrijvende kenmerken) van de gezochte met reeds geregistreerde personen wordt bepaald of het echt om een vermissing gaat. Datum: 20/02/12 Pagina 9/31

14 Pagina 10/31 Datum: 20/02/12

15 Overzicht Slachtofferregistratie Inleiding Onderstaande figuur geeft een overzicht van het proces van slachtofferregistratie. Start Registratie Het proces start uiteraard na een incident maar dat kan op verschillende manieren. Dat het proces van slachtofferregistratie wordt gestart, betekent verschillende dingen voor verschillende partners. Iedere partner registreert direct en conform afgesproken standaards al slachtoffers in de eigen primaire processen. Het starten van slachtofferregistratie als apart, multidisciplinair proces betekent vooral dat er gegevens worden gedeeld binnen een vaste structuur en dat er nieuwe communicatielijnen ontstaan. Inrichting Proces Het besluit wordt direct gevolgd door het informeren van de partners en het inrichten van het centrale deel voor verzamelen en verwerken (de backoffice). Iedere betrokken partner heeft verder een functionaris als aanspreekpunt in het eigen primaire proces. Daarnaast wordt altijd de Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC-Bz) geïnformeerd. Deze is operationeel verantwoordelijk. Lever Gegevens Dit continue proces zorgt dat de partners informatie aanleveren voor verdere verwerking in het proces slachtofferregistratie. Kenmerkend is dat per partner de inhoud en de frequentie van de aangeleverde informatie verschillen. Maar in alle gevallen zijn kenmerken zoals beschreven in het vorige hoofdstuk aanwezig. Het product van dit proces is het regelmatig aanleveren van informatie aan de processtap Verzamel Gegevens. Verzamel Gegevens Op een vaste locatie worden alle gegevens samengebracht en samengevoegd. Belangrijkste resultaat van dit proces is een homogene, actuele digitale gegevensverzameling. Homogeen betekent dat alle informatie van verschillende bronnen is weergegeven in de vijftien slachtofferkenmerken en de Datum: 20/02/12 Pagina 11/31

16 vijftien beschrijvende kenmerken en daardoor onderling goed vergelijkbaar is. Actueel geeft aan dat ook de meest recente gegevens direct worden verwerkt. Regelmatige aanlevering van gegevens wordt door deze processtap bewaakt. Valideer De processtap Valideer verbetert de kwaliteit van gegevens (vooral gericht op juistheid) en geeft deze eenduidig aan. Het verbeteren van de kwaliteit gaat via ontdubbelen, verifiëren van informatie, vergelijken van verschillende bronnen etc. Kwaliteit wordt aangegeven wanneer een kenmerk is geverifieerd door een daartoe bevoegde partij. Overigens zijn niet geverifieerde gegevens wel gewoon bruikbaar mits dat duidelijk is aangegeven. Problemen met gegevens worden teruggekoppeld aan de processtap Verzamel Gegevens. Informeer Resultaat van deze stap is dat alle relevante afnemers op het juiste moment de informatie ontvangen. Iedere rapportage geeft duidelijk datum en tijd aan en welke informatie wel en niet is geverifieerd. Bij de beschrijving worden Valideer en Informeer samengenomen. Het volgende hoofdstuk bevat een uitwerking van deze verschillende processtappen. Per processtap zijn in dit hoofdstuk de volgende onderdelen terug te vinden: 1) Resultaten 2) Voorbereiding 3) Uitvoering en 4) processchema met toelichting. Starten Registratie Iedere discipline kan het proces starten. Verschillende functionarissen kunnen dit doen op basis van eigen waarneming (OVD ter plaatse), vanuit de meldkamer (Calamiteiten Coördinator) of als actie uit een vastgesteld scenario. Het moet in ieder geval duidelijk zijn wat of wie het proces kan starten en op welke basis. Bij een zich langzamer ontwikkelende crisis kan ook een gemeentelijk of regionaal BT het proces starten. Hierbij heeft het de voorkeur om het proces slachtofferregistratie altijd te verbinden met GRIP. Bijvoorbeeld door bij de start van het proces ook naar het minimale niveau van slachtofferregistratie te gaan als dit nog niet was gebeurd. Dit zorgt dat er voor alle partners een vaste en bekende structuur is voor inrichting en uitvoering van het proces. De functionaris die het proces start kan in een aantal gevallen direct informatie verzamelen die nuttig is voor de eerste processtap Inrichting Proces: Bepalen van het globale aantal te registeren slachtoffers op basis van eerste informatie over het incident van hulpdiensten en publiek. Een eerste indruk van de verhouding zelfredzamen/niet-zelfredzamen. Gaat het om een statisch beeld (inwoners in een gebied) of een dynamisch/mobiel (transportramp)? Welke partijen gaan gegevens leveren? Dit kunnen eventueel ook private partijen zijn (deelnemerslijsten, passagierslijsten). Belangrijkste resultaten: Alle betrokken partners zijn geïnformeerd dat slachtofferregistratie als separaat proces is gestart. Pagina 12/31 Datum: 20/02/12

17 AC-Bz is gealarmeerd. Einde Registratie In ieder geval wanneer de informatie uit de processtap Valideer stabiel is. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe informatie meer wordt verwacht van de partners, dat alle reeds geleverde informatie is verwerkt en dat er zo goed mogelijk gevalideerd is met bijvoorbeeld GBA. Het Hoofd Backoffice zal contact opnemen met de AC-Bz wanneer deze situatie zich voordoet. De AC-Bz adviseert vervolgens het OT waarin de definitieve beslissing wordt genomen. De AC-Bz coördineert als laatste stap het veiligstellen van de verzamelde informatie, bereid de overdracht voor en informeert het OT dat het proces is beëindigd. Belangrijkste resultaten: Alle betrokken partners zijn geïnformeerd dat slachtofferregistratie als separaat proces is beëindigd en dat er geen gegevens meer worden verwerkt. Voorbereiding overdracht gegevens is gestart. Datum: 20/02/12 Pagina 13/31

18 Processchema's Schema 1: Overzicht Proces Toelichting Na Start Registratie volgt de processtap Inrichting Proces. Deze stap neemt geruime tijd in beslag door alarmering van functionarissen (opkomsttijden) en het regelen van faciliteiten (werkruimte, communicatiemiddelen). Daarom zal de stap Lever Gegevens die wordt uitgevoerd door Politie, GHOR en Frontoffice nog niet plaats kunnen vinden; er wordt wel geregistreerd binnen de eigen primaire processen maar levering aan de Backoffice kan nog niet plaatsvinden. Dit is met name een punt voor Politie en GHOR. Vanuit Verzamel Gegevens moet de stroom zo snel mogelijk op gang worden gebracht wanneer de Backoffice operationeel is. Bij Valideer wordt periodiek (klok-symbolen) gekeken of het proces beëindigd kan worden, een beslissing die alleen door de AC-Bz kan worden genomen. Ook periodiek, op vaste momenten is het beschikbaar stellen van informatie. Datum: 20/02/12 Pagina 14/31

19 Schema 2: Start Registratie Toelichting Kern van de processtap Start Registratie is dat verschillende functionarissen het proces kunnen aanvragen maar dat de AC-Bz de enige is die het kan starten. In dat geval gaan alle organisaties direct naar minimale niveau voor slachtofferregistratie. De lijn bovenlangs via Burgemeester of gemandateerde is voor een langzame crisis (denk aan een zedenzaak of zich uitbreidende gezondheidsproblemen) waarbij een BT actief is. Dit kan besluiten om bij een groeiend aantal betrokkenen registratie te starten. Bij een flitsramp staat slachtofferregistratie op de agenda van het COPI. Datum: 20/02/12 Pagina 15/31

20 Resultaten Processtap Start Registratie AC-Bz is gealarmeerd en heeft een accuraat, recent en compleet beeld van het incident. Alle betrokken partners zijn geïnformeerd dat multidisciplinaire slachtofferregistratie is gestart. Voorbereiding # Item 1 Belangrijkste incidentkenmerken bekend AC-Bz en OvD-Bz zijn bekend met het systematisch informatie verzamelen over incidenten (bijvoorbeeld via METHANE) met specifieke aandacht voor kenmerken die van belang zijn voor de registratie: betreft het kinderen waardoor er ook ouders of gezinnen, geregistreerd moeten worden, is registratie op opvanglocaties nodig, aantallen (Overledenen; Gewonden; Vermisten; Evacués; Daklozen) 2 Vaste plaats, vaste bereikbaarheid Tijdens de start is het voor iedereen bekend hoe de AC-Bz kan worden bereikt en waar deze zich bevind tijdens de fase van de start. # Item gestart en indien dit wordt gedaan, welke consequenties dit heeft voor het proces. In ieder geval moet er informatie worden gedeeld en zal er een liaison moeten worden geregeld. Uitvoering # Item 1 Leider CoPI agendeert start Leider CoPI is op de hoogte van de start van het proces en zorgt dat in de volgende bijeenkomst wordt gecontroleerd of de volledige bezetting van het COPI op de hoogte is. 2 Eventuele rol CaCo De CaCo gaat over de multidisciplinaire coördinatie van het gemeenschappelijke meldkamerproces binnen het meldkamerdomein. Advies is om de CaCo in ieder geval te informeren dat het proces van multidisciplinaire slachtofferregistratie is gestart. 3 Protocollen aangepast De protocollen van de partners geven aan in welke situaties het proces van multidisciplinaire slachtofferregistratie moet worden Datum: 20/02/12 Pagina 16/31

21 Schema 3: Gemeente Richt In Toelichting De AC-Bz gebruikt de Taakorganisatie sectie Bevolkingszorg om voor een operationeel Backoffice te zorgen. De processtap Gemeente Richt In kan daardoor een behoorlijke tijd in beslag nemen wanneer deze Taakorganisatie nog niet operationeel is. Zeker in combinatie met de opkomsttijden van het Kernteam SR en controle en in gebruikname van de faciliteiten. Tweede belangrijke punt in dit schema is het contact zoeken van de Backoffice met de partners die gegevens gaan leveren vanuit het veld en de Frontoffice. Pas dan komt de informatiestroom op gang. Zeker bij een flitsramp is de efficiency waarmee deze processtap wordt doorlopen bepalend voor het moment waarop de processtap Informeer voor de eerste keer plaats kan vinden. Datum: 20/02/12 Pagina 17/31

22 Resultaten processtap Gemeente Richt In Inrichting van de backoffice compleet (bemensing en faciliteiten). Duidelijk en communiceerbaar beeld van de specifieke slachtofferregistratie voor het betreffende incident. Communicatie tussen backoffice en betrokken partners verzekerd voor aanleveren van informatie. Communicatie tussen backoffice en afnemers van informatie verzekerd en verwachtingen bij afnemers helder. Voorbereiding # Item 1 Faciliteiten aanwezig en getest Uitgangspunt is dat de backoffice op een vaste plaats in de veiligheidsregio is ingericht. Houdt rekening met het volgende: Faciliteiten: Communicatie via telefoon en C2000, werkstations met internet, bekende adressen. Voldoende ruimte voor aanvulling kernteam (bijvoorbeeld met mensen van burgerzaken). Rustige, goed afgeschermde ruimte. Privacygevoelige karakter van de gegevens meegenomen. Toegang tot GBA (landelijk) voor medewerkers Gemeente. Locatie goed bereikbaar voor alle leden van het kernteam (denk aan opkomsttijden).toegang tot ruimte backoffice altijd gegarandeerd, ook 's nachts en in de weekeinden. # Item 2 Alarmering Kernteam Zorg dat de alarmering van het Kernteam (werknemers van de Gemeente maar ook liaisons van de partners) is gegarandeerd en dat het ook bekend is wie de contactpersonen zijn wanneer er problemen zijn met de opkomst. 3 Vaste plaats, vaste bereikbaarheid Tijdens de start is het voor iedereen bekend hoe de AC-Bz kan worden bereikt en waar deze zich bevind tijdens de fase van de start. Uitvoering # Item 1 Liaisons Duidelijke afspraken maken over de bereikbaarheid van de liaisons en de momenten waarop deze aanwezig zijn in de backoffice. 2 Rol LTFO Standaard is dat het LTFO wordt gealarmeerd door Politie (Dienst Nationale Recherche of Korpschef in de betreffende Veiligheidsregio). Opkomsttijd op de incidentlocatie in de processen van het LTFO de plaats delict is 2½ uur. De liaison van Politie in het Kernteam is aanspreekpunt voor de inzet van het LTFO. 3 Afscherming buitenwereld De mensen van het Kernteam Slachtofferregistratie moeten zoveel mogelijk afgeschermd worden om zich optimaal te kunnen richten op het samenstellen van slachtofferinformatie. Datum: 20/02/12 Pagina 18/31

23 Schema 4: Lever Gegevens Politie Toelichting Politie is in geval van een flitsramp vaak de eerste partij die registreert; het mono-proces hiervoor is dan ook goed gedefinieerd. Cruciaal voor het multidisciplinaire proces van slachtofferregistratie is dat a) de informatie hierover van OVD-P via de Taakcommandant Registratie goed terecht komt bij de Medewerker Invoer Politie en b) dat de Medewerker Invoer Politie weet met wie en hoe te delen. Datum: 20/02/12 Pagina 19/31

24 Schema 5: Lever Gegevens GHOR Toelichting GHOR heeft als belangrijke taak om een aantal witte informatiestromen samen te brengen en aan te bieden aan de processtap Verzamelen. De functionaris die hiervoor verantwoordelijk is, is de IMAC/OMAC. Deze functionaris is onderdeel van het Actiecentrum GHOR. Belangrijk is dat goed wordt bewaakt dat alle ziekenhuizen die slachtoffers van het incident ontvangen ook daadwerkelijk gegevens leveren. Betrokken ziekenhuizen hoeven niet allemaal zijn opgeschaald. Datum: 20/02/12 Pagina 20/31

25 Resultaten Processtap Lever Gegevens Alle betrokken partners hebben registratiemiddelen ingezet. Alle betrokken partners hebben een functionaris die verantwoordelijk is voor slachtofferregistratie als eigen proces. Alle betrokken partners hebben een functionaris die verantwoordelijk is voor het delen van informatie en contacten met de backoffice. Er is een efficiënte methode voor het delen van informatie. Voorbereiding # Item 1 Slachtofferkenmerken in registratie Nagaan of de 15 slachtofferkenmerken in de reguliere registratie aanwezig zijn met de nadruk op de 5 essentiële kenmerken. Ook zorgen dat de naamgeving van de kenmerken correct is en duidelijk is hoe deze moeten worden ingevuld. 2 Beschikbaarheid registratiemiddelen Registratiemiddelen beschikbaar stellen aan alle betrokken medewerkers om er vertrouwd mee te raken. Opnemen in procedures waar de registratiemiddelen te vinden zijn. 3 Delen: hoe en hoe frequent? Bepalen hoe vaak de informatie minimaal gedeeld wordt met de partners en hoe het delen van nieuwe informatie in zijn werk gaat. Wordt iedere keer een volledige lijst van slachtofferinformatie gedeeld of alleen de wijzigingen ten opzichte van de laatste keer? # Item 4 Functionaris verantwoordelijk voor delen en contacten Vaste functionaris in het reguliere registratieproces verantwoordelijk maken voor het periodiek delen van de slachtofferkenmerken en het contact houden met collega's in het proces. Uitgangspunt is dat registreren en verzamelen onderdeel zijn van de reguliere registratie. 5 Delen: wijze en fallback Vastleggen op welke wijze de slachtofferkenmerken worden gedeeld richting de processtap Verzamel Gegevens. Voorkeur heeft het om de informatie direct elektronisch aan te leveren maar ook dan moet er een alternatief zijn dat zo min mogelijk eisen aan technologie stelt. Meest eenvoudig is het faxen van een met de hand ingevulde lijst. Uitvoering # Item 1 Veiligstellen gegevens Zorgen dat reeds gedeelde en nog te delen gegevens veiliggesteld zijn. Niet alleen omdat deze beschikbaar moeten zijn wanneer gegevens niet aangekomen zijn in de processtap Verzamel Gegevens maar ook omdat deze privacygevoelige gegevens bevatten en mogelijk zelfs onderdelen van het medisch dossier. 2 Contact maken met processtap Verzamel Gegevens De functionaris die hier verantwoordelijk voor is kan zelf contact opnemen met verantwoordelijken in de processtap Lever Gegevens. Maar het wordt aanbevolen om ook vanuit deze processtap de communicatielijn te testen. Datum: 20/02/12 Pagina 21/31

Procesrichtlijn Slachtofferregistratie

Procesrichtlijn Slachtofferregistratie Procesrichtlijn Slachtofferregistratie Aanbevelingen voor het verzamelen en uitwisselen van informatie tussen hulpverleningsdiensten en gemeenten ten behoeve van een sluitende slachtofferregistratie Deze

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Sheets over SIS basisset voor presentaties

Sheets over SIS basisset voor presentaties Sheets over SIS basisset voor presentaties Bestemd voor regionale SIS-coördinatoren en andere experts die een selectie van de sheets kunnen gebruiken voor eigen presentaties Sjan Martens 16 juni 2016 Algemeen

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Kees

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017 Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening Sister Act van Veiligheidsregio Kennemerland op 13 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Annemarie

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR, Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR Datum: 19 juni 2014 Betreft: Reactie op inspectierapport slachtofferregistratie Kenmerk: 14-059.WvR Contactpersoon: Will van Roessel Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Nadere informatie

Oefenen met landelijk SIS in de responscel

Oefenen met landelijk SIS in de responscel Oefenen met landelijk SIS in de responscel Instituut Fysieke Veiligheid Expertisecentrum Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon Datum: 16 maart

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Evaluatierapport SIS-oefening veiligheidsregio Twente op 10 september 2014 Samenvatting

Evaluatierapport SIS-oefening veiligheidsregio Twente op 10 september 2014 Samenvatting Evaluatierapport SIS-oefening veiligheidsregio Twente op 10 september 2014 Samenvatting Inhoud 1 Inleiding 2. De SIS-oefening in een oogopslag 3. Samenvattende conclusies 4. Aanbevelingen Nancy Oberijé,

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november 2016 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SISI-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen 5.

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland

Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en SIS Bevolkingszorg Kennemerland Neil Jordan, Adviseur openbare orde en Veiligheid gemeente Haarlemmermeer Irene Mokkink, Adviseur Bureau Bevolkingszorg Kennemerland Zelfredzaamheid en

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Gapanalyse slachtofferinformatiesystematiek. Overzicht van de verschillen tussen de huidige planvorming en praktijk en de ontworpen SIS

Gapanalyse slachtofferinformatiesystematiek. Overzicht van de verschillen tussen de huidige planvorming en praktijk en de ontworpen SIS Gapanalyse slachtofferinformatiesystematiek Overzicht van de verschillen tussen de huidige planvorming en praktijk en de ontworpen SIS 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 5 2. UITVOERINGSSTAPPEN GAPANALYSE...

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Burgerzaken modules - CRIB

Burgerzaken modules - CRIB Burgerzaken modules - CRIB Versie 2.0.0 Datum 23-04-2013 Definitief Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Burgerzaken module CRIB 5 1.1 Beschrijving van het proces 5 1.2 Gebruikte producten en diensten

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen

GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen 1. Overzicht Incident 9 april 2017 Ongeval partyboot, Egmond aan Zee Gemeente Bergen GRIP 1 Omschrijving Op zondag 9 april 2017 krijgt het

Nadere informatie

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik 1. Overzicht Incident Zaterdag 29 april 2017 Ammoniaklekkage Zwaagdijk Gemeente Medemblik GRIP 1 Omschrijving Op zaterdag 29 april 2017 krijgt de

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Handreiking. afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises. Versie 1.

Handreiking. afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises. Versie 1. Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises Versie 1.3, 6 december 2012 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum ondersteunt de Minister van Veiligheid en Justitie, veiligheidsregio s, gemeenten en

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon Quickscan Grip 1, zeer grote brand industriepand Hollands Kroon, 1 juni 2016 Incident 1 juni 2016. Zeer grote brand in een industriepand/agrarisch

Nadere informatie

Burgerservicenummer in uw organisatie

Burgerservicenummer in uw organisatie Burgerservicenummer in uw organisatie Patrick Jansen Programmalijn BSN in de zorg Implementatieprogramma EMD/WDH Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Het Juridische kader van het BSN

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

De slachtofferinformatiesystematiek (SIS)

De slachtofferinformatiesystematiek (SIS) De slachtofferinformatiesystematiek (SIS) Systematiek om verwanten na grootschalige incidenten adequaat te informeren Status: Vastgesteld door Veiligheidsberaad Versie: V1.3 Datum: 15 november 2011 Auteur:

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN calamiteit, time-out, capaciteitsbeperking Auteur: Opdrachtgever: Werkgroep meldingen beschikbaarheid ziekenhuizen ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland

Nadere informatie

Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc

Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc Datum 8 september 2015 Op basis van de inzetverslagen van ingezette functionarissen, GMS en LCMS schetst de GHOR het verloop van het incident en formuleert indien nodig aandachtspunten

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Evaluatie VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Veiligheidsbureau Kennemerland Versie : 1.0 Status : definitief (na aanbieding burgemeester Weterings en vervolgens TO) TO : 17 mei 2017 1. INLEIDING

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB)

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Ontwerpfase Erik-Jan Broeken Lex Bubbers Inhoud Voorstelronde Resultaten vorige workshop Inventarisa?e van informa?e processen en producten:

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie)

Draaiboek. Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Draaiboek Deelproces CRIB (incl. Verwanteninformatie) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op :29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : Dit draaiboek is geldig tot en met

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie