Procesrichtlijn Slachtofferregistratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesrichtlijn Slachtofferregistratie"

Transcriptie

1 Procesrichtlijn Slachtofferregistratie Aanbevelingen voor het verzamelen en uitwisselen van informatie tussen hulpverleningsdiensten en gemeenten ten behoeve van een sluitende slachtofferregistratie Deze procesrichtlijn is een resultaat van het project ReVo (Registratie en Volgen) van de veiligheidsregio s Amsterdam-Amstelland en Kennemerland

2

3 Inhoud Achtergrond van de richtlijn... 1 Inleiding 1 Uitgangspunten en aanbevelingen 2 Hoofdlijnen van het proces 2 Te verzamelen kenmerken van slachtoffers... 5 Registeren van slachtoffers 5 Verwanten, Gezochten en Vermisten 8 Overzicht Slachtofferregistratie Inleiding 11 Starten Registratie 12 Einde Registratie 13 Processchema's Schema 1: Overzicht Proces 14 Schema 2: Start Registratie 15 Schema 3: Gemeente Richt In 17 Schema 4: Lever Gegevens Politie 19 Schema 5: Lever Gegevens GHOR 20 Schema 6: Lever Gegevens Frontoffice 22 Schema 7: Verzamel Gegevens 24 Schema 8: Valideer en Informeer 26 Bijlage I: Voorbeeldschema in BPM Bijlage II: Gebruikte Termen... 31

4

5 Achtergrond van de richtlijn Inleiding Deze richtlijn geeft de partners die deelnemen aan het multidisciplinaire proces van slachtofferregistratie een handreiking om de aspecten hiervan in de eigen processen op te nemen. De hoofddoelstelling van het multidisciplinaire proces van slachtofferregistratie is om verwanten zo snel en betrouwbaar mogelijk te kunnen informeren waar hun naasten zich bevinden en wat hun toestand is om daarmee de hereniging te vergemakkelijken. Andere doelstellingen van het proces (zoals beschikbaar maken van gegevens voor nazorg door de GGD of opsporing door politie) komen in deze richtlijn niet aan de orde. De richtlijn moet zorgen dat dit multidisciplinaire proces meer voorspelbaar en beheersbaar wordt en betere informatie oplevert. De partners of partijen in OOV en zorg voor wie de richtlijn is bedoeld zijn: Ambulancediensten Gemeente via proces bevolkingszorg GHOR KMAR Politie Ziekenhuizen Met deze partners zijn duidelijke afspraken nodig over het registreren en delen van slachtofferinformatie om twee zaken scherp neer te zetten: 1. Duidelijk maken wie in het proces welke gegevens levert en gebruikt De afspraken op basis van de richtlijn leggen het proces vast en daarbij ook wat de rechten en plichten zijn van de partners. Dit zijn minimale afspraken. De procesrichtlijn is bedoeld om te garanderen dat de belangrijkste gegevens voor het proces van slachtofferregistratie in alle gevallen worden verzameld en gedeeld. 2. Garanderen dat er geen risico's zijn dat gegevens voor andere doelen worden gebruikt dan de identificatie en registratie van slachtoffers Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het in dit document beschreven proces. Ook bij het beëindigen van het proces is helder vastgelegd welke partij welke gegevens ontvangt voor gebruik in de eigen processen. Aanbevolen wordt om deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen alle partijen. In dit document wordt de definitie van slachtoffer gehanteerd zoals die in de CRIB-richtlijnen wordt gebruikt: degene die al dan niet gewond of overleden op het rampterrein wordt aangetroffen dan wel degene die verbleef op de locatie waar de ramp of het zware ongeval zich heeft voorgedaan en die het rampterrein is ontvlucht. Datum: 20/02/12 Pagina 1/31

6 Uitgangspunten en aanbevelingen Relevante informatie direct delen tussen de disciplines Dit is in lijn met de netcentrische gedachte dat alle informatie direct moet bijdragen aan het totaalbeeld en dat er geen intermediairs zijn in het verzamelen van informatie. Die intermediairs zijn vaak bottlenecks in de informatiestromen. Focus op zwaargewonden, gezochten, vermisten en overledenen De procesrichtlijn concentreert zich op de groep die niet in staat is om zelf hun verwanten te informeren. Informatie over deze categorie slachtoffers moet zo accuraat en zo snel mogelijk worden verzameld en ter beschikking gesteld aan de verwanten. Uiteraard is de andere kant dat ook informatie over verwanten moet zijn vastgelegd om een match mogelijk te maken. De focus betekent niet dat er geen andere informatie in het proces wordt vastgelegd: de grenzen tussen de verschillende groepen slachtoffers zijn vaag en glijdend. Daarnaast kunnen ze per incident verschillen. Deel alleen wat echt noodzakelijk is voor het specifieke proces Alleen die informatie die helpt om de registratie van slachtoffers completer en accurater te maken moet worden verzameld en gedeeld. Meer dan dat geeft risico's. Afspraken gaan over minimale gegevens Meer uitwisselen mag, minder niet. De afspraken die de disciplines hebben gemaakt over het delen van informatie hebben een minimaal karakter. Er is een beperkte set van 15 identificerende kenmerken waar in dit proces de focus op ligt. Het staat de partners vrij om meer gegevens uit te wisselen dan in de richtlijn opgenomen. Afhankelijk van de risico's in een bepaald gebied (haven, vliegveld) kan dat zelfs aan te raden zijn. Daarnaast zijn er ook nog 15 beschrijvende kenmerken. De te delen informatie is standaard, de manier waarop niet Het staat iedere partner vrij om de verzamelde slachtoffergegevens door te geven op de wijze die het best past. Dan kan zijn per handmatig ingevulde lijst, als digitaal bestand of via de koppeling met een informatiesysteem. Wel is van belang dat voor kenmerken altijd dezelfde namen worden gehanteerd en dat de wijze van delen bekend is. Toepasbaar op de korte termijn De procesrichtlijn neemt veel nieuwe zaken mee uit de Slachtoffer Informatie Systematiek en het Landelijk Referentiekader Crisisbeheersing maar probeert die te verwerken in voor de partijen herkenbare processen. Dit moet het mogelijk maken om relatief snel te beginnen met het inpassen van onderdelen uit de richtlijn. Hoofdlijnen van het proces Het de kern van het proces bestaat grofweg uit drie stappen: 1. Verzamelen 2. Valideren 3. Informeren Pagina 2/31 Datum: 20/02/12

7 ad 1) Verzamelen Alle partners die rechtstreeks contact hebben met slachtoffers verzamelen gegevens en delen die direct met de partners. Zoals hierboven al aangegeven kan de wijze van aanleveren sterk verschillen maar uiteindelijk worden alle gegevens tot één digitale verzameling gemaakt. Hierbij is wel de optie om sommige informatie die door een partner wordt aangeleverd niet zichtbaar te maken voor de andere partners. De reden hiervoor kan zijn dat multidisciplinair delen ook de beste en snelste manier is om informatie binnen de eigen kolom te delen maar deze informatie niet altijd voor andere kolommen relevant is. Echter, dit kan maar voor een enkel kenmerk; de processtap Verzamelen heeft als uitgangspunt delen tenzij.... Voor de ambulancediensten, ziekenhuizen, politie en KMAR is het verzamelen van slachtoffergegevens onderdeel van het eigen primaire proces. Het multidisciplinaire proces van slachtofferregistratie voegt daar vooral het delen aan toe. Om in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen delen, is het van belang dat het verzamelen van gegevens binnen de eigen processen zo eenduidig mogelijk plaatsvindt. Standaardisatie van informatie is daarom een belangrijk thema in deze procesrichtlijn. ad 2) Valideren Vooral Politie en Gemeente hebben een rol om de verzamelde informatie te valideren. Concreet komt dit neer op ontdubbelen, compleet maken, vergelijken met zoekvragen en verifiëren bij andere bronnen. Resultaat van de processtap Valideren is vooral dat van ieder slachtoffer kan worden aangegeven wie het is, waar het zich bevindt en wat globaal de toestand is van de betrokken persoon. ad 3) Informeren De derde stap is dat de informatie wordt overgedragen naar de partijen die zich bezig houden met het informeren van verwanten of de slachtofferinformatie voor andere processen nodig hebben. De kwaliteit van de gegevens moet hierbij goed bekend zijn en er is belangrijk onderscheid tussen rapportages met samengevatte informatie en die met gegevens van individuele slachtoffers. Datum: 20/02/12 Pagina 3/31

8 Pagina 4/31 Datum: 20/02/12

9 Te verzamelen kenmerken van slachtoffers Registeren van slachtoffers In het proces van slachtofferregistratie wordt voor ieder individueel slachtoffer informatie verzameld. De samenwerkende partners hebben deze informatie verdeeld in drie groepen kenmerken: essentieel, belangrijk en compleet beeld. 1. Essentieel Essentieel betreffen de kenmerken die iedere kolom nodig heeft én die tevens een slachtoffer identificeren. Het heeft prioriteit om deze vijf kenmerken zo snel mogelijk voor ieder slachtoffer compleet en correct te hebben. Kenmerken in deze groep zijn van belang voor alle partijen. 2. Belangrijk Belangrijk zijn een vijftal kenmerken die de essentiële kenmerken aanvullen en ook de relatie van het slachtoffer tot de ramp aangeven. Hierbinnen valt ook meer kolomspecifieke informatie. 3. Compleet Beeld Essentieel De groep Compleet Beeld is om de identiteit van het slachtoffer eenduidig vast te stellen en de verbinding mogelijk te maken met het proces van het informeren van verwanten. Voor dit proces moet er absolute zekerheid zijn over de identificatie. Pas bij het bekend zijn van deze kenmerken kan de informatie over het individuele slachtoffer gebruikt worden (bijvoorbeeld voor verwanteninformatie). # Kenmerk Toelichting 1 Achternaam Volledige geslachtsnaam zoals opgenomen in de burgerlijke stand. Eventuele voorvoegsel(s) worden gescheiden door een komma na de achternaam geplaatst. 2 Telefoonnummer Vast en/of mobiel, bij voorkeur met vastlegging met landnummer als of Geboortedatum Geboortedatum met jaar in vier posities volgens dd/mm/jjjj. 4 Locatie Korte omschrijving van de locatie op het moment van de registratie zoals Gewondennest of Sporthal Westzijde. 5 Geslacht M of V. Datum: 20/02/12 Pagina 5/31

10 Belangrijk # Kenmerk Toelichting 1 Triageklasse T1, T2, T3 of DB. 2 Roepnaam Anders voornaam of bij afwezigheid voorletters. 3 Categorie Basis: Gewond, Overleden, Evacué, Dakloos, Vermist, Verwant Extra: Zelfredzaam, Getuige, Betrokkene, Omstander, Gedupeerd, Verdachte, Evacué, Overig. 4 Nationaliteit Volgens ISO-tabel in twee karakters: DE, NL en GB. 5 Gezondheidstoestand Kort omschrijving van de algemene aard: brandwonden, hoog energetisch trauma, onderkoeld. Geen waardering van de medische toestand in termen van licht gewond, geen behandeling nodig etc. Compleet Beeld # Kenmerk Toelichting 1 Feitelijk Adres Adres waar slachtoffer de komende periode verblijft. 2 GBA Adres Adres waarop slachtoffer staat ingeschreven in het GBA. 3 BSN Burgerservicenummer dat voldoet aan de 11-proef. 4 Contactpersoon NAWT van primaire contactpersoon voor het slachtoffer met relatie tot het slachtoffer. 5 Overige informatie Korte notitie met relevante informatie als het gaat om het informeren van verwanten De drie groepen zijn vastgesteld door vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen waarbij de volgende overwegingen zijn gehanteerd: Het aantal te registeren en te delen kenmerken moet zo klein mogelijk zijn, onderdeel van de reguliere registratie vormen en puur gericht zijn op eenduidige identificatie van het slachtoffer met algemene informatie over locatie en toestand; wie, waar en wat. Houd rekening met mensen die zich om allerlei redenen niet kunnen legitimeren, niet aanspreekbaar zijn of die geen Nederlandse nationaliteit hebben; niet alle kenmerken zijn voor iedereen te verkrijgen of relevant. Wanneer een kenmerk niet beschikbaar is, geef dit dan aan. Er moet een duidelijk verschil zijn tussen onbekend (niet gevraagd of onderzocht) en niet van toepassing (wel gevraagd of onderzocht maar kan geen waarde krijgen). Pagina 6/31 Datum: 20/02/12

11 De kwaliteit van de gegevens is ook verbonden aan welke betrokken partij de vastlegging heeft gedaan. De tabel hieronder geeft het verschil aan tussen registratie (vastlegging van een kenmerk) of validatie (bevestiging van juistheid tijdens of na vastlegging). De GHOR is verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van de zorg. De daadwerkelijke zorg en registratie van de gewonden wordt gedaan door de ambulancediensten en ziekenhuizen. Zij leveren de gegevens aan de GHOR. Om deze reden wordt de GHOR niet als registrerende partij genoemd maar de ambulancediensten en ziekenhuizen. De tabel hieronder geeft weer welke disciplines welke kenmerken registreren en mogen valideren (Ambulance, Gemeente, Politie en Ziekenhuis). # Kenmerk Registratie Validatie A G P Z A G P Z E1 Achternaam R R R R V V E2 Telefoonnummer R R R R V V E3 Geboortedatum R R R R V V E4 Locatie R R R R V V V V E5 Geslacht R R R R V V V V B1 Triageklasse R R V V B2 Roepnaam R R R R V V B3 Categorie R R R R V V V V B4 Nationaliteit R R R R V V B5 Gezondheidstoestand R R V V V1 Feitelijk Adres R R R R V V V2 GBA Adres R V V V3 BSN R R R R V V V V V4 Contactpersoon R R R R V V V5 Aanvullende informatie R R R R Het algemene idee is dat vrijwel iedereen kan registreren maar dat validatie van bepaalde Datum: 20/02/12 Pagina 7/31

12 kenmerken is voorbehouden aan één of twee disciplines. Opmerkingen bij de kenmerken: E4-Locatie. Is altijd de locatie van de registratie door eigen waarneming. Dit kenmerk geeft aan waar het slachtoffer zich op bevond ten tijde van de registratie. B1-Triageklasse. De initiële triageklasse van het slachtoffer. B3-Categorie. Bepaalde waarden van dit kenmerk zijn voorbehouden aan bepaalde kolommen. V3-BSN. Kan door organisaties in de zorg ook worden geverifieerd via de Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg (SBV-Z) die gekoppeld is met de GBA. Verwanten, Gezochten en Vermisten Tijdens een ramp zijn er ook betrokkenen die op zoek zijn naar een partner, familielid of vriend. In het proces van slachtofferregistratie worden zowel de verwant als de gezochte persoon geregistreerd met bovenstaande kenmerken; beide worden in de registratie dan ook beschouwd als slachtoffer. Wel is het goed om de definitie van vermist (uit: Leidraad Opzet Deelplan CRIB) goed vast te houden: Een persoon is pas vermist als binnen het CRIB daadwerkelijk is vastgesteld dat deze persoon wél behoort tot de personen die op enigerlei wijze bij de ramp of calamiteit betrokken zijn, maar (nog) niet is geregistreerd in een opvangcentrum of elders opgevangen, als gewond of zelfs als overleden. De richtlijn stelt daarom voor om bij het eerste contact met verwanten te benadrukken dat het gaat om een zoekvraag; dat je op zoek naar iemand bent betekent nog niet dat die persoon direct vermist is. Voor verwant wordt de volgende definitie gehanteerd (uit: Landelijk kader definities en begrippen Slachtoffervolgsystematiek): Persoon verbonden met/gerelateerd aan een of meer betrokken personen of slachtoffers Deze brede definitie maakt het nog meer noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan het zekerstellen van de identiteit van de verwant. Dit kan door controlevragen op te nemen in het protocol voor de registratie maar ook door verwanten zicht te laten melden bij een gemeentelijk loket of politiebureau. Voor de specifieke registratie van verwanten en gezochten gelden de volgende uitgangspunten: Verwant en gezochte zijn in de registratie blijvend verbonden waarbij de relatie tussen de twee bekend is (moeder, oom, zoon etc.). Er kunnen meerdere verwanten op zoek zijn naar dezelfde persoon. Het heeft de voorkeur om in dat geval één verwant hoofdcontactpersoon te maken als aanspreekpunt voor de andere verwanten. Dit is geen noodzaak. Bij een gezocht persoon kunnen onderstaande extra, beschrijvende kenmerken worden opgenomen die samen een signalement vormen: Pagina 8/31 Datum: 20/02/12

13 Beschrijvende Kenmerken # Kenmerk Toelichting S1 Geschatte leeftijd Geschatte leeftijd van een slachtoffer. S2 Kleur ogen Bruin, Blauw, Grijs, Groen, Rood. S3 Huidskleur Blank, Zwart, Bruin, Bruin/Rood S4 Lengte Lengte van het slachtoffer. Schatting met interval van 10 cm. ook mogelijk. S5 Kleur haar Blond, bruin, zwart, wit, grijs, rood, overig S6 Prothese (j/n) Heeft slachtoffer prothese? Zo ja, invulling in bijzonderheden veld over specifieke details. S7 Schoeisel Het schoeisel dat het slachtoffer droeg ten tijde van de ramp. S8 Kleding Kleding die het slachtoffer droeg ten tijde van de ramp. S9 Tatoeage (j/n) Een of meer tatoeages? Zo ja, invulling in bijzonderheden veld over details. S10 Litteken (j/n) Een of meer goed zichtbare littekens? Zo ja, invulling in bijzonderheden veld over details. S11 Sproeten (j/n) Heeft het slachtoffer sproeten in het gezicht? S12 Moedervlek (j/n) Een of meer goed zichtbare en relatief grote moedervlekken? Zo ja, invulling in bijzonderheden veld over specifieke details. S13 Overige opvallende lichaamskenmerken Hieronder vallen kenmerken als missende ledematen, volledige kaalheid etc. S14 Locatie tijdstip ramp De vermoedelijke locatie van de vermiste rond de tijd dat de ramp plaatsvond. S15 Bijzonderheden Overige bijzonderheden en specifieke details voor de vragen die met ja zijn beantwoord. Door het vergelijken van de opgegeven kenmerken (persoons- en beschrijvende kenmerken) van de gezochte met reeds geregistreerde personen wordt bepaald of het echt om een vermissing gaat. Datum: 20/02/12 Pagina 9/31

14 Pagina 10/31 Datum: 20/02/12

15 Overzicht Slachtofferregistratie Inleiding Onderstaande figuur geeft een overzicht van het proces van slachtofferregistratie. Start Registratie Het proces start uiteraard na een incident maar dat kan op verschillende manieren. Dat het proces van slachtofferregistratie wordt gestart, betekent verschillende dingen voor verschillende partners. Iedere partner registreert direct en conform afgesproken standaards al slachtoffers in de eigen primaire processen. Het starten van slachtofferregistratie als apart, multidisciplinair proces betekent vooral dat er gegevens worden gedeeld binnen een vaste structuur en dat er nieuwe communicatielijnen ontstaan. Inrichting Proces Het besluit wordt direct gevolgd door het informeren van de partners en het inrichten van het centrale deel voor verzamelen en verwerken (de backoffice). Iedere betrokken partner heeft verder een functionaris als aanspreekpunt in het eigen primaire proces. Daarnaast wordt altijd de Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC-Bz) geïnformeerd. Deze is operationeel verantwoordelijk. Lever Gegevens Dit continue proces zorgt dat de partners informatie aanleveren voor verdere verwerking in het proces slachtofferregistratie. Kenmerkend is dat per partner de inhoud en de frequentie van de aangeleverde informatie verschillen. Maar in alle gevallen zijn kenmerken zoals beschreven in het vorige hoofdstuk aanwezig. Het product van dit proces is het regelmatig aanleveren van informatie aan de processtap Verzamel Gegevens. Verzamel Gegevens Op een vaste locatie worden alle gegevens samengebracht en samengevoegd. Belangrijkste resultaat van dit proces is een homogene, actuele digitale gegevensverzameling. Homogeen betekent dat alle informatie van verschillende bronnen is weergegeven in de vijftien slachtofferkenmerken en de Datum: 20/02/12 Pagina 11/31

16 vijftien beschrijvende kenmerken en daardoor onderling goed vergelijkbaar is. Actueel geeft aan dat ook de meest recente gegevens direct worden verwerkt. Regelmatige aanlevering van gegevens wordt door deze processtap bewaakt. Valideer De processtap Valideer verbetert de kwaliteit van gegevens (vooral gericht op juistheid) en geeft deze eenduidig aan. Het verbeteren van de kwaliteit gaat via ontdubbelen, verifiëren van informatie, vergelijken van verschillende bronnen etc. Kwaliteit wordt aangegeven wanneer een kenmerk is geverifieerd door een daartoe bevoegde partij. Overigens zijn niet geverifieerde gegevens wel gewoon bruikbaar mits dat duidelijk is aangegeven. Problemen met gegevens worden teruggekoppeld aan de processtap Verzamel Gegevens. Informeer Resultaat van deze stap is dat alle relevante afnemers op het juiste moment de informatie ontvangen. Iedere rapportage geeft duidelijk datum en tijd aan en welke informatie wel en niet is geverifieerd. Bij de beschrijving worden Valideer en Informeer samengenomen. Het volgende hoofdstuk bevat een uitwerking van deze verschillende processtappen. Per processtap zijn in dit hoofdstuk de volgende onderdelen terug te vinden: 1) Resultaten 2) Voorbereiding 3) Uitvoering en 4) processchema met toelichting. Starten Registratie Iedere discipline kan het proces starten. Verschillende functionarissen kunnen dit doen op basis van eigen waarneming (OVD ter plaatse), vanuit de meldkamer (Calamiteiten Coördinator) of als actie uit een vastgesteld scenario. Het moet in ieder geval duidelijk zijn wat of wie het proces kan starten en op welke basis. Bij een zich langzamer ontwikkelende crisis kan ook een gemeentelijk of regionaal BT het proces starten. Hierbij heeft het de voorkeur om het proces slachtofferregistratie altijd te verbinden met GRIP. Bijvoorbeeld door bij de start van het proces ook naar het minimale niveau van slachtofferregistratie te gaan als dit nog niet was gebeurd. Dit zorgt dat er voor alle partners een vaste en bekende structuur is voor inrichting en uitvoering van het proces. De functionaris die het proces start kan in een aantal gevallen direct informatie verzamelen die nuttig is voor de eerste processtap Inrichting Proces: Bepalen van het globale aantal te registeren slachtoffers op basis van eerste informatie over het incident van hulpdiensten en publiek. Een eerste indruk van de verhouding zelfredzamen/niet-zelfredzamen. Gaat het om een statisch beeld (inwoners in een gebied) of een dynamisch/mobiel (transportramp)? Welke partijen gaan gegevens leveren? Dit kunnen eventueel ook private partijen zijn (deelnemerslijsten, passagierslijsten). Belangrijkste resultaten: Alle betrokken partners zijn geïnformeerd dat slachtofferregistratie als separaat proces is gestart. Pagina 12/31 Datum: 20/02/12

17 AC-Bz is gealarmeerd. Einde Registratie In ieder geval wanneer de informatie uit de processtap Valideer stabiel is. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe informatie meer wordt verwacht van de partners, dat alle reeds geleverde informatie is verwerkt en dat er zo goed mogelijk gevalideerd is met bijvoorbeeld GBA. Het Hoofd Backoffice zal contact opnemen met de AC-Bz wanneer deze situatie zich voordoet. De AC-Bz adviseert vervolgens het OT waarin de definitieve beslissing wordt genomen. De AC-Bz coördineert als laatste stap het veiligstellen van de verzamelde informatie, bereid de overdracht voor en informeert het OT dat het proces is beëindigd. Belangrijkste resultaten: Alle betrokken partners zijn geïnformeerd dat slachtofferregistratie als separaat proces is beëindigd en dat er geen gegevens meer worden verwerkt. Voorbereiding overdracht gegevens is gestart. Datum: 20/02/12 Pagina 13/31

18 Processchema's Schema 1: Overzicht Proces Toelichting Na Start Registratie volgt de processtap Inrichting Proces. Deze stap neemt geruime tijd in beslag door alarmering van functionarissen (opkomsttijden) en het regelen van faciliteiten (werkruimte, communicatiemiddelen). Daarom zal de stap Lever Gegevens die wordt uitgevoerd door Politie, GHOR en Frontoffice nog niet plaats kunnen vinden; er wordt wel geregistreerd binnen de eigen primaire processen maar levering aan de Backoffice kan nog niet plaatsvinden. Dit is met name een punt voor Politie en GHOR. Vanuit Verzamel Gegevens moet de stroom zo snel mogelijk op gang worden gebracht wanneer de Backoffice operationeel is. Bij Valideer wordt periodiek (klok-symbolen) gekeken of het proces beëindigd kan worden, een beslissing die alleen door de AC-Bz kan worden genomen. Ook periodiek, op vaste momenten is het beschikbaar stellen van informatie. Datum: 20/02/12 Pagina 14/31

19 Schema 2: Start Registratie Toelichting Kern van de processtap Start Registratie is dat verschillende functionarissen het proces kunnen aanvragen maar dat de AC-Bz de enige is die het kan starten. In dat geval gaan alle organisaties direct naar minimale niveau voor slachtofferregistratie. De lijn bovenlangs via Burgemeester of gemandateerde is voor een langzame crisis (denk aan een zedenzaak of zich uitbreidende gezondheidsproblemen) waarbij een BT actief is. Dit kan besluiten om bij een groeiend aantal betrokkenen registratie te starten. Bij een flitsramp staat slachtofferregistratie op de agenda van het COPI. Datum: 20/02/12 Pagina 15/31

20 Resultaten Processtap Start Registratie AC-Bz is gealarmeerd en heeft een accuraat, recent en compleet beeld van het incident. Alle betrokken partners zijn geïnformeerd dat multidisciplinaire slachtofferregistratie is gestart. Voorbereiding # Item 1 Belangrijkste incidentkenmerken bekend AC-Bz en OvD-Bz zijn bekend met het systematisch informatie verzamelen over incidenten (bijvoorbeeld via METHANE) met specifieke aandacht voor kenmerken die van belang zijn voor de registratie: betreft het kinderen waardoor er ook ouders of gezinnen, geregistreerd moeten worden, is registratie op opvanglocaties nodig, aantallen (Overledenen; Gewonden; Vermisten; Evacués; Daklozen) 2 Vaste plaats, vaste bereikbaarheid Tijdens de start is het voor iedereen bekend hoe de AC-Bz kan worden bereikt en waar deze zich bevind tijdens de fase van de start. # Item gestart en indien dit wordt gedaan, welke consequenties dit heeft voor het proces. In ieder geval moet er informatie worden gedeeld en zal er een liaison moeten worden geregeld. Uitvoering # Item 1 Leider CoPI agendeert start Leider CoPI is op de hoogte van de start van het proces en zorgt dat in de volgende bijeenkomst wordt gecontroleerd of de volledige bezetting van het COPI op de hoogte is. 2 Eventuele rol CaCo De CaCo gaat over de multidisciplinaire coördinatie van het gemeenschappelijke meldkamerproces binnen het meldkamerdomein. Advies is om de CaCo in ieder geval te informeren dat het proces van multidisciplinaire slachtofferregistratie is gestart. 3 Protocollen aangepast De protocollen van de partners geven aan in welke situaties het proces van multidisciplinaire slachtofferregistratie moet worden Datum: 20/02/12 Pagina 16/31

21 Schema 3: Gemeente Richt In Toelichting De AC-Bz gebruikt de Taakorganisatie sectie Bevolkingszorg om voor een operationeel Backoffice te zorgen. De processtap Gemeente Richt In kan daardoor een behoorlijke tijd in beslag nemen wanneer deze Taakorganisatie nog niet operationeel is. Zeker in combinatie met de opkomsttijden van het Kernteam SR en controle en in gebruikname van de faciliteiten. Tweede belangrijke punt in dit schema is het contact zoeken van de Backoffice met de partners die gegevens gaan leveren vanuit het veld en de Frontoffice. Pas dan komt de informatiestroom op gang. Zeker bij een flitsramp is de efficiency waarmee deze processtap wordt doorlopen bepalend voor het moment waarop de processtap Informeer voor de eerste keer plaats kan vinden. Datum: 20/02/12 Pagina 17/31

22 Resultaten processtap Gemeente Richt In Inrichting van de backoffice compleet (bemensing en faciliteiten). Duidelijk en communiceerbaar beeld van de specifieke slachtofferregistratie voor het betreffende incident. Communicatie tussen backoffice en betrokken partners verzekerd voor aanleveren van informatie. Communicatie tussen backoffice en afnemers van informatie verzekerd en verwachtingen bij afnemers helder. Voorbereiding # Item 1 Faciliteiten aanwezig en getest Uitgangspunt is dat de backoffice op een vaste plaats in de veiligheidsregio is ingericht. Houdt rekening met het volgende: Faciliteiten: Communicatie via telefoon en C2000, werkstations met internet, bekende adressen. Voldoende ruimte voor aanvulling kernteam (bijvoorbeeld met mensen van burgerzaken). Rustige, goed afgeschermde ruimte. Privacygevoelige karakter van de gegevens meegenomen. Toegang tot GBA (landelijk) voor medewerkers Gemeente. Locatie goed bereikbaar voor alle leden van het kernteam (denk aan opkomsttijden).toegang tot ruimte backoffice altijd gegarandeerd, ook 's nachts en in de weekeinden. # Item 2 Alarmering Kernteam Zorg dat de alarmering van het Kernteam (werknemers van de Gemeente maar ook liaisons van de partners) is gegarandeerd en dat het ook bekend is wie de contactpersonen zijn wanneer er problemen zijn met de opkomst. 3 Vaste plaats, vaste bereikbaarheid Tijdens de start is het voor iedereen bekend hoe de AC-Bz kan worden bereikt en waar deze zich bevind tijdens de fase van de start. Uitvoering # Item 1 Liaisons Duidelijke afspraken maken over de bereikbaarheid van de liaisons en de momenten waarop deze aanwezig zijn in de backoffice. 2 Rol LTFO Standaard is dat het LTFO wordt gealarmeerd door Politie (Dienst Nationale Recherche of Korpschef in de betreffende Veiligheidsregio). Opkomsttijd op de incidentlocatie in de processen van het LTFO de plaats delict is 2½ uur. De liaison van Politie in het Kernteam is aanspreekpunt voor de inzet van het LTFO. 3 Afscherming buitenwereld De mensen van het Kernteam Slachtofferregistratie moeten zoveel mogelijk afgeschermd worden om zich optimaal te kunnen richten op het samenstellen van slachtofferinformatie. Datum: 20/02/12 Pagina 18/31

23 Schema 4: Lever Gegevens Politie Toelichting Politie is in geval van een flitsramp vaak de eerste partij die registreert; het mono-proces hiervoor is dan ook goed gedefinieerd. Cruciaal voor het multidisciplinaire proces van slachtofferregistratie is dat a) de informatie hierover van OVD-P via de Taakcommandant Registratie goed terecht komt bij de Medewerker Invoer Politie en b) dat de Medewerker Invoer Politie weet met wie en hoe te delen. Datum: 20/02/12 Pagina 19/31

24 Schema 5: Lever Gegevens GHOR Toelichting GHOR heeft als belangrijke taak om een aantal witte informatiestromen samen te brengen en aan te bieden aan de processtap Verzamelen. De functionaris die hiervoor verantwoordelijk is, is de IMAC/OMAC. Deze functionaris is onderdeel van het Actiecentrum GHOR. Belangrijk is dat goed wordt bewaakt dat alle ziekenhuizen die slachtoffers van het incident ontvangen ook daadwerkelijk gegevens leveren. Betrokken ziekenhuizen hoeven niet allemaal zijn opgeschaald. Datum: 20/02/12 Pagina 20/31

25 Resultaten Processtap Lever Gegevens Alle betrokken partners hebben registratiemiddelen ingezet. Alle betrokken partners hebben een functionaris die verantwoordelijk is voor slachtofferregistratie als eigen proces. Alle betrokken partners hebben een functionaris die verantwoordelijk is voor het delen van informatie en contacten met de backoffice. Er is een efficiënte methode voor het delen van informatie. Voorbereiding # Item 1 Slachtofferkenmerken in registratie Nagaan of de 15 slachtofferkenmerken in de reguliere registratie aanwezig zijn met de nadruk op de 5 essentiële kenmerken. Ook zorgen dat de naamgeving van de kenmerken correct is en duidelijk is hoe deze moeten worden ingevuld. 2 Beschikbaarheid registratiemiddelen Registratiemiddelen beschikbaar stellen aan alle betrokken medewerkers om er vertrouwd mee te raken. Opnemen in procedures waar de registratiemiddelen te vinden zijn. 3 Delen: hoe en hoe frequent? Bepalen hoe vaak de informatie minimaal gedeeld wordt met de partners en hoe het delen van nieuwe informatie in zijn werk gaat. Wordt iedere keer een volledige lijst van slachtofferinformatie gedeeld of alleen de wijzigingen ten opzichte van de laatste keer? # Item 4 Functionaris verantwoordelijk voor delen en contacten Vaste functionaris in het reguliere registratieproces verantwoordelijk maken voor het periodiek delen van de slachtofferkenmerken en het contact houden met collega's in het proces. Uitgangspunt is dat registreren en verzamelen onderdeel zijn van de reguliere registratie. 5 Delen: wijze en fallback Vastleggen op welke wijze de slachtofferkenmerken worden gedeeld richting de processtap Verzamel Gegevens. Voorkeur heeft het om de informatie direct elektronisch aan te leveren maar ook dan moet er een alternatief zijn dat zo min mogelijk eisen aan technologie stelt. Meest eenvoudig is het faxen van een met de hand ingevulde lijst. Uitvoering # Item 1 Veiligstellen gegevens Zorgen dat reeds gedeelde en nog te delen gegevens veiliggesteld zijn. Niet alleen omdat deze beschikbaar moeten zijn wanneer gegevens niet aangekomen zijn in de processtap Verzamel Gegevens maar ook omdat deze privacygevoelige gegevens bevatten en mogelijk zelfs onderdelen van het medisch dossier. 2 Contact maken met processtap Verzamel Gegevens De functionaris die hier verantwoordelijk voor is kan zelf contact opnemen met verantwoordelijken in de processtap Lever Gegevens. Maar het wordt aanbevolen om ook vanuit deze processtap de communicatielijn te testen. Datum: 20/02/12 Pagina 21/31

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Multidisciplinaire Oefening Riverside

Multidisciplinaire Oefening Riverside Evaluatie Multidisciplinaire Oefening Riverside Uitgevoerd op 19 september 2007 Kantooradres Het Nieuwe Diep 34 A7 1781 AD Den Helder Correspondentieadres Postbus 6004 1780 KA Den Helder Telefoon/telefax

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk

Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk Eindrapport van het project: Adresonderzoek Samen Leren In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties April 2013 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken. Protocollenpakket

Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken. Protocollenpakket Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Protocollenpakket Inhoudsopgave Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Inleiding 3 Leidraad 9 Introductie 11 Werkwijze 19 Bijlagen 23 I:

Nadere informatie

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: 030-602 49 00 Fax: 030-602 49 19 E-mail: info@siraconsulting.nl

Nadere informatie

Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG

Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG VOORWOORD Op zaterdagavond 4 augustus 2012 vindt in Steenwijkerwold, gemeente Steenwijkerland, de afsluiting plaats van het jaarlijks festival DickyWoodstock.

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen Veiligheidsregio Groningen Versie april 2012 Steller: L. de Jong Beleidsmedewerker GHOR Groningen In samenwerking met de leden van de

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Ongeval met ingestorte steiger Amercentrale 28 september 2003

Ongeval met ingestorte steiger Amercentrale 28 september 2003 Ongeval met ingestorte steiger Amercentrale 28 september 2003 Evaluatie van de rampenbestrijding COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement B.V. Auteurs: Dr. I. Helsloot Drs. W. Jong Drs. M. Zannoni

Nadere informatie

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT EVALUATIE VAN HET OPTREDEN VAN DE AUTORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE ARRESTATIE VAN BENNO L. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement J.G.H. Bos Drs. A.M.D.

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie