Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0"

Transcriptie

1 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0

2 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen Leidraad COBRA all Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding Risicokaart ( ) Overige websites Taakkaarten Alarmeringslijstje Crisisorganisatie Taakkaart Voorzitter CBT Taakkaart secretaresse CBT Taakkaart manager zorg Taakkaart manager facilitair Taakkaart Communicatie Taakkaart P&O Taakkaart ICT Taakkaart Crisiscoördinator Bijlage 1 Afkortingen Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 2 van 18

3 1. Informatiebronnen 1.1 Leidraad COBRA De leidraad COBRA is een hulpmiddel waarmee organisaties voor verpleging en verzorging zich kunnen voorbereiden op het continueren van zorg bij een calamiteit, ramp of crisis. De leidraad kan gebruikt worden als een quick scan om te kijken of een organisatie goed is voorbereid als hulpmiddel bij het opstellen van een plan van aanpak om de leidraad COBRA et implementeren bij het uitwerken van een zorgcontinuïteitsplan met daarin de maatregelen die de continuïteit van zorg bij een calamiteit, ramp of crisis waarborgen bij het actueel houden en borgen van de plannen die ingaan op de continuïteit van zorg. De Leidraad COBRA (versie 2012) is te downloaden via all 4all is een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke web applicatie en dient een tweeledig doel: 1. Inzicht in de zorgcontinuïteit van ketenpartners 2. Informatievoorziening tijdens een grootschalig incident 4all leidt u door een programma waarin de instelling de volgende informatie kan vastleggen: Algemene gegevens zorginstellingen Gegevens over beschikbaarheid crisiscoördinator Capaciteitsgegevens van de instelling Stand van zaken over voorbereiding van de instelling op een disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod. Wanneer 4all volledig is ingevuld, beschikt de organisatie over een complete status van de organisatie op een disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod. De zorginstelling en de hulpverleningsdiensten hebben dan tijdens een calamiteit een zo actueel mogelijk beeld van de capaciteit van uw eigen instelling en de mate van voorbereiding op een calamiteit, ramp of crisis. Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 3 van 18

4 Extra voordelen 4all Zowel de zorginstelling als het -bureau kan zien hoe de continuïteit binnen de organisatie is geregeld. Het geeft de capaciteit van participerende organisaties weer. Snel en gemakkelijk een overzicht van de organisaties in de omgeving en hoe zij de continuïteit van zorgverlening hebben geregeld. Het -bureau heeft de mogelijkheid tot analyse van de omvang van een calamiteit. De zorginstelling kan een uitdraai uit 4all invoegen. Dit kan als samenvatting huidige stand van zaken worden beschouwd. Informatie over 4all is verkrijgbaar bij het bureau. 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding Door slim gebruik te maken van basisregistraties komen belangrijke gegevens over zorgcontinuïteit beschikbaar. Zowel het Nederlands Handels Register (NHR) als de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn basisregistraties die overheidspartijen verplicht zijn te gebruiken. Het Handelsregister bevat de namen, adressen en activiteittype van de zorginstellingen. De BAG bevat per adres de juiste schrijfwijze en het exacte coördinaat voor op de kaart. Nederland heeft afspraken gemaakt met de Kamer van Koophandel Nederland om structureel gebruik te maken van het NHR om zo altijd over de actuele adresgegevens van zorginstellingen te kunnen beschikken. Er is een selectie gemaakt uit de locaties die voor de van belang zijn: een verzameling van zo n instellingen en zorgaanbieders, waaronder ook apotheken, huisartsen, thuiszorg en gehandicaptenzorg. Behalve voor de geneeskundige hulpverlening biedt deze aanpak ook voordelen voor de zorginstellingen: zij hoeven geen basisgegevens van hun adressen meer in te voeren. Die komen nu rechtstreeks uit het NHR: eenmalige invoer, meervoudig gebruik. Met deze ontwikkeling wordt de informatiepositie van de geneeskundige hulpverlening aanzienlijk verbeterd. De informatie wordt vooral gebruikt tijdens een incident: om in getroffen gebied snel zorginstellingen te kunnen definiëren. Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 4 van 18

5 1.4 Risicokaart ( ) De Provinciale risicokaart is een digitale kaart waarop alle risico's staan aangegeven die onze inwoners lopen in hun dagelijks leven. U kunt denken aan LPG-stations, gebieden die overstromen na een dijkdoorbraak en plaatsen waar er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Al die gegevens op die kaart zijn meestal afkomstig van gemeenten. Soms komen ze van het Rijk, de provincie of een waterschap. De provincies zijn verantwoordelijk voor het beheer van de kaart. 1.5 Overige websites Acute Zorg Netwerk Noord Nederland; van, voor en door de zorg! Mensen in acute, levensbedreigende situaties tijdig passende zorg bieden, regulier dan wel opgeschaald. Dát is het gezamenlijke doel van de partners in het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN). Het team AZNNN ondersteunt de ketenpartners bij het bereiken van dit doel. Met een gezamenlijk opleidingsaanbod, door samenwerking tussen ketenpartners te stimuleren en door de kwaliteit in de acute ketenzorg te borgen. Het IFV is hét instituut van en voor de veiligheidsregio s in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het project Netcentrisch Werken ondersteunt Veiligheidsregio's bij het invullen van het aspect informatievoorziening van het Besluit Veiligheidsregio's. De informatiebron voor de professionals in de zorg die te maken hebben met Opleiden, Trainen en Oefenen ter voorbereiding van geneeskundig handelen tijdens een ramp of crisis. Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 5 van 18

6 2. Taakkaarten 2.0 Alarmeringslijstje Crisisorganisatie Interne koepelorganisatie (strategisch niveau) Persoon / functie Bereikbaarheidsgegevens RvB / Directie Crisiscoördinator; Leidinggevende P&O; Leidinggevende Zorg Leidinggevende Communicatie; Secretaris RvB / Directie; Administratieve ondersteuning;. Tactisch niveau Persoon / functie Bereikbaarheidsgegevens Centrum/regiomanager; 24/7 Teammanager locatie; Hoofd BHV; Hoofd Technische dienst;.. Operationeel niveau De medewerkers op de afdelingen geven samen met de BHVorganisatie uitvoer aan het in veiligheid brengen en het continueren van de zorg aan de cliënten. De BHV-organisatie van een zorginstelling is afgestemd op en bekend met de crisisorganisatie van de hulpdiensten en draagt ervoor zorg dat de hulpdiensten zo goed mogelijk binnen de zorginstelling kunnen acteren. Persoon / functie Bereikbaarheidsgegevens Hoofd BHV; 24/7 BHV ers;.. Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 6 van 18

7 Communicatie Persoon / functie Voorlichter / communicatieafdeling; Gemeentelijke voorlichter;.. Bereikbaarheidsgegevens 24/7 Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 7 van 18

8 2.1 Taakkaart Voorzitter CBT 1. Kerntaken: - Tactisch leidinggeven aan het crisisteam; - Tactisch multidisciplinair samenwerken; - Rapporteren, adviseren en verantwoording. 2. Taken en activiteiten Tactisch leiding geven: - Geeft tactisch leiding gedurende een ramp/ crisis aan de uitvoering van de processen - Bepaalt wie er naar het COPI overleg met de hulpdiensten gaat - Analyseert en beoordeelt crisissituaties op basis van aangeleverde en gevraagde mono- en multidisciplinaire informatie; - Zorgt ervoor dat tactische besluitvorming plaatsvindt; - Coördineert opschaling en afschaling en informeert project- en procesleiders hierover en draagt zorg voor de aflossing en debriefing; - Alarmering en bijeenroepen crisisteam in daarvoor ingerichte locatie; o Belegt de eerste vergadering; o Laat medewerkers oproepen; - Leidt de vergaderingen; o Onderhoudt een vergaderdiscipline; o Coördineert activiteiten en stellen prioriteiten door wie en de snelheid; - Adviseert en faciliteert welke processen moeten worden opgestart binnen de organisatie en adviseert derden (bijvoorbeeld gemeentes, andere instellingen, etc.); - Wijst verantwoordelijkheden aan; - Bewaakt de voortgang van de uitvoering van de processen en stemt daartoe af met de indien aanwezig de Raad van Bestuur (indien nodig); - Vertaalt tactische besluiten naar operationele opdrachten; - Geeft opdrachten aan de procesleiders; - Geeft opdrachten aan de overige deelnemers (ondersteunende functionarissen) van Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 8 van 18

9 het crisisteam; - Is een aanspreekpunt vanuit en voor de partners maar is niet in plaats van de reguliere contacten die o.a. de procesleiders hebben met de partners; Tactisch multidisciplinair samenwerken: - Vormt samen met de procesleiders en ondersteunende functionarissen het crisisteam; - Analyseert en beoordeelt crisissituaties op basis van aangeleverde en gevraagde mono- en multidisciplinaire informatie en vormt met de deelnemers aan het crisisteam een gemeenschappelijk beeld van de situatie; - Stemt op tactisch/uitvoerend niveau af met de (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg), ketenpartners en andere betrokken partijen; Rapporteren, adviseren en verantwoording: - Rapporteert over de voortgang van de uitvoering van de processen o.a. middels Sitraps; - Laat zich, door de procesleiders en andere deskundigen informeren en rapporteren over de voortgang van de situatie, opdrachten en knelpunten; - Ziet toe op het loggen en verslagleggen van de uitgevoerde werkzaamheden, ontvangen informatie en verstrekte opdrachten; - Organiseert de informatiestromen; - Verzamelt alle geregistreerde informatie (logboeken en sitraps) en draagt deze over voor evaluatie; - Faciliteert besluitvorming over prioritering van kritische processen (zie ook continuïteitsplan). 3. Verantwoordelijkheid van bijzondere situaties. Operationeel verantwoordelijk voor de aanpak 4. Uitvoering door Dienstdoende directeur. Zie telefoonlijst. Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 9 van 18

10 2.2 Taakkaart secretaresse CBT 1. Taak: - Uitvoering van de administratieve ondersteuning; - Ondersteuning crisisteam in brede zin. 2. Taken en activiteiten Uitvoering van de administratieve ondersteuning: - Stelt agenda op van het crisisteam in overleg met voorzitter; - Stelt besluitenlijst /logboek op van het crisisteam en bespreekt dit met de crisiscoördinator; - Notuleert; - Houdt presentielijst bij; - Ondersteunt de crisiscoördinator bij het archiveren van belangrijke informatie. Ondersteuning crisisteam in brede zin: - Voert (tijdrovende) opdrachten uit ten behoeve van het crisisteam. 3. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het crisisteam en/of operationele teams. Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 10 van 18

11 2.3 Taakkaart manager zorg 1. Taak: - Aansturing van het zorgproces - Vakinhoudelijke communicatie, registratie en advies. 2. Taken en activiteiten Aansturing van het zorgproces: - is verantwoordelijk voor de operationele besluitvorming; - draagt zorg voor de uitvoering of het laten uitvoeren van de zorg; - stuurt medewerkers aan, geeft hen heldere opdrachten; - bewaakt de voortgang van de uitgezette opdrachten en acties. Vakinhoudelijke communicatie, registratie en advies - adviseert het crisisteam; - zorgt voor een compleet overzicht van de aanwezige cliënten - adviseert het CBT over opschaling qua personeel - adviseert het CBT over de praktische kant van zorgcontinuïteit - coördineert de inzet van extra opgekomen personeel - zorgt bij evacuatie voor een compleet overzicht van benodigd zittend/liggend vervoer - communiceert vakinhoudelijk eigen netwerk; - registreert besluitenlijst /logboek of laat dit uitvoeren. 3. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijk voor het zorgproces. Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 11 van 18

12 2.4 Taakkaart manager facilitair 1. Kerntaken: - Aansturing van het proces facilitaire zaken & logistiek; - Vakinhoudelijke communicatie, registratie en advies. 2. Taken en activiteiten Aansturing van het proces facilitaire zaken & logistiek: - is verantwoordelijk voor de operationele besluitvorming; - draagt zorg voor de uitvoering of het laten uitvoeren van het proces facilitaire zaken & logistiek; - stuurt medewerkers aan, geeft hen heldere opdrachten; - bewaakt de voortgang van de uitgezette opdrachten en acties. Vakinhoudelijke communicatie, registratie en advies: - adviseert het crisisteam; - communiceert vakinhoudelijk eigen netwerk; - registreert besluitenlijst /logboek of laat dit uitvoeren. 3. Verantwoordelijkheid Operationeel verantwoordelijk voor het proces facilitaire zaken & logistiek. 4. Uitvoering door Zie telefoonlijst Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 12 van 18

13 2.5 Taakkaart Communicatie 1. Kerntaken: - Aansturing van het proces communicatie; - Vakinhoudelijke communicatie, registratie en advies. 2. Taken en activiteiten Aansturing van het proces communicatie: - is verantwoordelijk voor de operationele besluitvorming; - draagt zorg voor de uitvoering of het laten uitvoeren van het proces communicatie; - stuurt medewerkers aan, geeft hen heldere opdrachten; - bewaakt de voortgang van de uitgezette opdrachten en acties. Vakinhoudelijke communicatie, registratie en advies: - adviseert het crisisteam; - registreert besluitenlijst /logboek of laat dit uitvoeren. 3. Verantwoordelijkheid - Operationeel verantwoordelijk voor het proces communicatie 4. Uitvoering door Zie telefoonlijst Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 13 van 18

14 2.6 Taakkaart P&O 1. Kerntaken: - Aansturing van het proces personeel; - Vakinhoudelijke communicatie, registratie en advies. 2. Taken en activiteiten Aansturing van het proces personeel: - is verantwoordelijk voor de operationele besluitvorming; - draagt zorg voor de uitvoering of het laten uitvoeren van het proces personeel; - houdt toezicht op en doet voorstellen t.a.v. overwerk, vakantiedagen, ziekteverlof, financiële compensatie e.d.; - is verantwoordelijk voor de continuïteit van de salarisadministratie; - stuurt eigen medewerkers aan, geeft hen heldere opdrachten; - bewaakt de voortgang van de uitgezette opdrachten en acties. Vakinhoudelijke communicatie, registratie en advies: - adviseert het crisisteam; - communiceert vakinhoudelijk eigen netwerk; - registreert besluitenlijst /logboek of laat dit uitvoeren. 3. Verantwoordelijkheid Operationeel verantwoordelijk voor het proces personeel. 4. Uitvoering door Zie telefoonlijst Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 14 van 18

15 2.7 Taakkaart ICT 1. Kerntaken: - Aansturing van het proces ICT; - Vakinhoudelijke communicatie, registratie en advies. 2. Taken en activiteiten Aansturing van het proces ICT: - is verantwoordelijk voor de operationele besluitvorming; - draagt zorg voor de uitvoering of het laten uitvoeren van het proces ICT; - stuurt medewerkers aan, geeft hen heldere opdrachten; - bewaakt de voortgang van de uitgezette opdrachten en acties. Vakinhoudelijke communicatie, registratie en advies: - adviseert het crisisteam; - communiceert vakinhoudelijk eigen netwerk; - registreert besluitenlijst /logboek of laat dit uitvoeren. 3. Verantwoordelijkheid Operationeel verantwoordelijk voor het proces ICT Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 15 van 18

16 2.8 Taakkaart Crisiscoördinator 1. Kerntaken: - Verzamelen, beheren, analyseren en structureel verwerken van informatie; - Adviseren voorzitter crisisteam; - Rapporteren en informeren. 2. Taken en activiteiten Coördinatie van informatie verzamelen: - Beheert en verzamelt informatie ten behoeve van het crisisteam; - Bedient het crisisteam van informatie; - Verzamelt informatie vanuit het crisisteam en externe relevante partijen; - Bewaart relevante documenten tijdens rampsituaties; - Maakt informatie toegankelijk, overzichtelijk zodat er een totaalbeeld ontstaat van de situatie; - Ziet toe op de beveiliging van privacygevoelige informatie en informatie die om veiligheidsredenen beveiligd moet zijn; - Voert de opdrachten van de voorzitter crisisteam uit; - Archiveert relevante informatie. Adviseren voorzitter crisisteam: - Weet relevante actuele plannen, procedures, protocollen en formats te vinden en te gebruiken. Rapporteren en informeren: - Coördineert besluitenlijst en logboekitems en laat deze door de teamleden op juistheid en eenduidigheid controleren; - Bewaakt voortgang actiepunten uit crisisteamoverleg; - Signaleert tijdens het overleg open einden; - Draagt zorg voor het vastleggen van belangrijke momenten (o.a. motivatie van de wijze van optreden); Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 16 van 18

17 - Stelt in overleg met de voorzitter crisisteam Sitraps op; - Verspreidt Sitraps na akkoord van de voorzitter crisisteam. 3. Verantwoordelijkheid Operationeel verantwoordelijk voor het proces informatiemanagement. 4. Uitvoering door Zie telefoonlijst Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 17 van 18

18 Bijlage 1 Afkortingen AC Gz BHV GRIP GROP WTZI ZiROP RvB OT RWS GGZ CoPI OvD-G MKA NN Algemeen Commandant Geneeskundige zorg Bedrijfshulpverlening Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GGD Rampenopvangplan Wet Toelating Zorginstellingen Ziekenhuis Rampen Opvangplan Raad van Bestuur Operationeel Team Rijkswaterstaat Geestelijke gezondheidszorg Commando Plaats Incident Officier van Dienst Geneeskundig Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland Auteur: NW/EvdM/FdV Status: definitief Pagina 18 van 18

Deel 2 Besluitvorming in crisissituaties

Deel 2 Besluitvorming in crisissituaties Deel 2 Besluitvorming in crisissituaties 1 Inhoud 1. Besluitvormingshulpmiddelen... 3 1.1 Structuur in de CBT-vergaderingen... 3 1.2 BOBOC methodiek... 3 1.3 Voorbeeld van BOBOC... 3 2. De standaardagenda

Nadere informatie

Deel 1. Crisisbeheersing in zorginstellingen. Versie 2.0

Deel 1. Crisisbeheersing in zorginstellingen. Versie 2.0 Deel 1 Crisisbeheersing in Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Zorgcontinuïteit... 4 1.1 Wettelijke verplichtingen... 4 1.2 Definities... 5 1.3 Activering zorgcontinuïteitsplan... 7 1.4 Doel zorgcontinuïteitsplan...

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Deel 1 Crisisbeheersing in zorginstellingen

Deel 1 Crisisbeheersing in zorginstellingen Deel 1 Crisisbeheersing in zorginstellingen jaargang 2012, versie 1 Deel 1... 1 Crisisbeheersing in zorginstellingen... 1 Gebruikerswijzer... 3 1. Zorgcontinuïteit... 4 1.1 Wettelijke verplichtingen...

Nadere informatie

Deel 2 Besluitvorming in crisissituaties

Deel 2 Besluitvorming in crisissituaties Deel 2 Besluitvorming in Inhoudsopgave 1. Besluitvormingshulpmiddelen... 3 1.1 Structuur in de CBT-vergaderingen... 3 1.2 BOBOC methodiek... 3 1.3 Voorbeeld van BOBOC... 3 2. De standaardagenda en vergadercyclus...

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Handleiding Zorgcontinuïteit

Handleiding Zorgcontinuïteit Handleiding Zorgcontinuïteit en Crisisbeheersing Voor crisisbeleidsteams en GHOR contactpersonen Versie 2.0 Voorwoord In Nederland hebben zich de afgelopen jaren een aantal gebeurtenissen voorgedaan, die

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

Leidraad COBRA Zeeland

Leidraad COBRA Zeeland Leidraad COBRA Zeeland Zorg- en bedrijfscontinuïteit bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging GHOR Zeeland Chantal Smolenaers Beleidsmedewerker Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Onderstaande scenariokaart is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens de bijeenkomsten van een crisisteam 1 (crisis(beleidsteam)).

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Leidraad COBRA. Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. Groningen

Leidraad COBRA. Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. Groningen Leidraad COBRA Leidraad COBRA Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging GHOR Groningen GHOR Groningen is onderdeel van GGD Groningen Groningen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

1. Managementsamenvatting... 2

1. Managementsamenvatting... 2 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 2 2. Wanneer is een zorginstelling goed voorbereid?... 3 2.1 Interne crisisorganisatie... 3 2.1.1 Melding en alarmering... 4 2.1.2 Op- en afschaling... 5 2.1.3

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Regionaal zorgcontinuïteitsplan. Versie 1.0. GHOR Hollands Midden

Regionaal zorgcontinuïteitsplan. Versie 1.0. GHOR Hollands Midden Regionaal zorgcontinuïteitsplan Versie 1.0 GHOR Hollands Midden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 1 oktober 2009 Auteur: Vincent Mulder Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Zorgcontinuïteit in balans

Zorgcontinuïteit in balans Zorgcontinuïteit in balans Operationele planvorming voor zorgcontinuïteit Versie: 1.0 Datum: 16-07-2015 Auteurs: A. Henkes, B. Koopmans, R. Spanjaard & I. Vliek In opdracht van GGD GHOR NL Inlichtingen:

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente

Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente F02b Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente Enschede, 23 april 2015 Versie 0.7 Colofon Titel rapport: Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente Subtitel: Versie(s): 0.7 5-10-2015 Gezien

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

GROP. GGD Rampen opvangplan

GROP. GGD Rampen opvangplan GROP GGD Rampen opvangplan Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 1.0 Juni 2010 K. Meijer vastgesteld door directie GGD 2.0 29-10-2013 W. Waalkens - Verandering wettelijk kader

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Landelijk OTO platform 10 september 2010 versie 1.8 1 Landelijk OTO platform september 2010 Werkgroep Ontwikkeling Kwalificatieprofielen:

Nadere informatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Datum: 17 december 2015 1. Inleiding. Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit care-instellingen

Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit care-instellingen Regionale Leidraad Zorgcontinuïteit care-instellingen 1 Voorwoord Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor rampen en crises. De dynamiek tijdens deze gebeurtenissen is altijd anders.

Nadere informatie

OTO Kwalificatieprofielen

OTO Kwalificatieprofielen oto OTO Kwalificatieprofielen voor crisisorganisaties in de zorgsector 1 2 3 4 inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Verantwoording en aanpak 7 2.1 Doel 8 2.2 Uitgangspunten 8 3 Structuur functiebeschrijving

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

LEIDRAADCOBRA. continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. GHOR Groningen

LEIDRAADCOBRA. continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging. GHOR Groningen LEIDRAADCOBRA continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging GHOR Groningen Leidraad COBRA Continuïteit van zorg bij rampen in organisaties voor verpleging en verzorging

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Netcentrisch Werken. leo kooijman. 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing

Netcentrisch Werken. leo kooijman. 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing Netcentrisch Werken leo kooijman 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing Achtergrond Intensivering Civiel-Militaire samenwerking (2005) Vraag: kunnen de civiele en de militaire wereld iets van elkaar

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB)

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Ontwerpfase Erik-Jan Broeken Lex Bubbers Inhoud Voorstelronde Resultaten vorige workshop Inventarisa?e van informa?e processen en producten:

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie hoofdofficier van dienst werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s Niek Mestrum Manon Ostendorf Doel van deze presentatie Deel 1 (Niek): Wat staat er nu exact in de Wet veiligheidsregio s Waarom staat dit er zo

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente In het kader van zorgcontinuïteit Enschede, februari 2014 Versie 0.4 Colofon Titel rapport: Vervoersplan zorginstellingen Twente Subtitel: In het kader van

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond Reind van Doorn, coördinator Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond 20 Rampenbestrijding Rampenbestrijding is decentraal georganiseerd Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio s Iedere

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer Basis voor regionale informatievoorziening Mr. Rob K. Brons Regionaal Commandant Brandweer www.brandweerhaaglanden.nl www.brandweer.nl/haaglanden Landelijk Commandant USAR.NL commandant@brw.denhaag.nl

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur Omgevingszorg Proces: Ruimtebeheer Positionering van proces in structuur Doel van proces Voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen

Nadere informatie

Crisisorganisaties in de zorgsector

Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad OTO toolkit hoofdstuktitel Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Colofon Landelijk OTO platform,

Nadere informatie

FIRE PROTECTION CONSULTANTS

FIRE PROTECTION CONSULTANTS FIRE PROTECTION CONSULTANTS Agenda CalaHAn: Calamiteiten Haven van Antwerpen Probleemstelling Project doelstelling Live Demo Conclusies 2 Probleemstelling 3 Projectomschrijving Doelstelling: Een efficiëntere

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

GHOR4all Handleiding voor Organisatiebeheerders

GHOR4all Handleiding voor Organisatiebeheerders GHOR4all Handleiding voor Organisatiebeheerders Auteur Gerwin Bor, Bart Koopmans Versie 1.0 Datum 01-06-2015 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanmelden in het systeem... 4 2.1 Inloggen...

Nadere informatie