JAARPLAN parkstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2012. parkstad"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2012 parkstad stadsregio limburg

2

3 JAARPLAN 2012

4 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1. HERSTRUCTURERING WOONGEBIEDEN Uitvoering herstructurering woongebieden Uitvoering herstructurering wonen en zorg Regionale woonvisie en programmering (beleidsvoorbereiding) Bovenregionale netwerken en lobby Overlegstructuren, de inzet van personele capaciteit en de beschikbare budgetten ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING Uitvoering van projecten op het terrein van ruimte en infrastructuur Beleidsontwikkeling ruimte en infrastructuur Overlegstructuren, de inzet van personele capaciteit en de beschikbare budgetten Uitvoering projecten op het terrein van economie Beleidsontwikkeling programma economie Overlegstructuren, de inzet van personele capaciteit en de beschikbare budgetten VERBINDENDE EN OVERKOEPELENDE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN IBA Samenwerking Communicatie Lobby Taken, overlegvormen, personele capaciteit en beschikbare budgetten 53 4 GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN GBRD Regionale Rekenkamer Gemeenschappelijke diensten 58 5 BESTUUR, BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN Bestuur Bedrijfsvoering Financiën 63 BESLUIT 69 LIJST MET AFKORTINGEN 70

5 Voorwoord In 2011 heeft voor Parkstad de verschuiving van beleid naar uitvoering duidelijk vorm gekregen. Door Parkstad is in het afgelopen jaar nadrukkelijk (mee)geïnvesteerd in de uitvoering van het regioprogramma. Door het combineren van de middelen uit het regiofonds met gelden van de gemeenten, de provincie, het Rijk en andere investeerders als corporaties en het waterschap is een forse multiplier gerealiseerd en zijn vaak projecten vlotgetrokken die anders niet of veel moeizamer gerealiseerd zouden worden. Op die manier zijn in eerste instantie enkele, veelal kleinere, projecten in het kader van de Groenagenda, herstructurering bedrijventerreinen, Parkstad Centrum (Culturele Lente, Royal) en Nieuwe Energie / Avantis (Raywavers/ Wijk van Morgen) opgestart. Daarnaast kreeg echter ook de investering in de grootschalige herstructurering van woonwijken serieus vorm met de eerste bijdragen vanuit het Transformatiefonds voor twee Parkstadwijken: 10,5 miljoen euro voor Kerkrade-West en 0,5 miljoen euro voor Vrieheide. In totaal levert de bijdrage vanuit de regio een investering van enkele tientallen miljoenen in de verschillende projecten op. J a a r p l a n

6 Voor 2012 en daarna is in het afgelopen jaar voor een aantal dossiers de basis gelegd om samen met partners nog meer te investeren in de regio. Zo is samen met de provincie geld beschikbaar gesteld voor de tweede fase van de voorbereiding van het Nature Wonderworld project aan de Oostflank van Brunssum. Er zijn belangrijke stappen gezet om de agenda voor het grensoverschrijdend openbaar vervoer in uitvoering te krijgen. Het passeerspoor Landgraaf kan in 2012 worden aangelegd, evenals de voorbereiding van de aanleg van de Avantislijn. De uitspraak van de Raad van State over de Buitenring zorgt voor vertraging. Onder regie van de provincie werkt Parkstad hard mee aan de benodigde planaanpassing. Zodat Parkstad komende jaren alsnog de ringweg krijgt die een stedelijke regio met inwoners nodig heeft voor zijn economische ontwikkeling. Daarnaast is ook geïnvesteerd in de voorbereiding van de plannen voor de herstructurering van de andere 3 prioritaire woonwijken, Hoensbroek, Nieuwenhagen-Lichtenberg en Brunssum Centrum Noord. Deze zullen ook in 2012 tot uitvoering komen. Bovendien is gestart met de voorbereiding van de herstructurering buiten de 5 prioritaire wijken, zoals in Simpelveld, Voerendaal, Kerkrade-Oost en Ubach over Worms. Tenslotte heeft het voorbereidingstraject van de Internationale Bau Ausstellung enkele veelbelovende allianties opgeleverd voor innovatieve projecten. In dit Jaarplan zetten we voor onze werkterreinen - Herstructurering woongebieden, Ruimte en infrastructuur en Economie de werkzaamheden met de beoogde resultaten op een rij. De speerpunten daarbinnen komen op de volgende pagina s uitgebreider terug: Uitvoering van de herstructurering in de vijf aangewezen woonwijken. Ontwikkeling instrumentarium voor de herstructurering, m.n. op het gebied van financieringsconstructie en het betrekken van particulier woningbezit in herstructurering Vervolg financiering en uitvoering Groenagenda. Buitenring: ondersteuning Provincie in de planaanpassing. Grensoverschrijdend openbaar vervoer: start uitvoering verbeteren verbinding met Aachen via bestaand spoor, voorbereiding uitvoering Avantislijn. Een herkenbaar economisch profiel van de regio ten opzichte van Zuid-Limburg, Brainport 2020 en de Euregio. Voortzetting uitvoering herstructurering bedrijventerreinen. Besluitvorming (en start) IBA 5 innovatieve businesscases in het kader van de IBA Een marketingplan toerisme voor de regio. Missie en positie De missie van Parkstad Limburg blijft in 2012 dezelfde: Parkstad Limburg heeft primair tot doel duurzame economische structuurversterking van de regio tot stand te brengen. Ook de positie van Parkstad als stadsregio is helder: als verlengd lokaal bestuur zijn de samenwerkende gemeenten opdrachtgever voor het werk van de stadsregio: zij betalen en bepalen. 4 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

7 Veranderende omstandigheden De omstandigheden waaronder Parkstad aan de resultaten werkt, veranderen voor een deel. De Parkstadgemeenten bezuinigen, en als samenwerkingsverband bezuinigen wij mee. Afspraken daarover zijn in de begroting 2012 vastgelegd. De bezuinigingen hebben ook alles te maken met de ongunstiger economische omstandigheden. Juist daarom is het van belang om vaart te maken met het (anti-cyclisch) investeren in de toekomst van de regio. Ook ontwikkelingen in regionale samenwerking zijn aan verandering onderhevig. Het kabinetsvoornemen om de WGR+ af te schaffen (in combinatie met de oproep van datzelfde Kabinet om regionale samenwerking verder te versterken) nemen de Parkstadgemeenten mee in de evaluatie van het Pact van Parkstad dat in 2012 is voorzien. Een versterking van de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal komt nadrukkelijker in beeld. Gebruik maken van de kennis en ervaring die binnen Parkstad is opgedaan in regionale samenwerking, kunnen de gemeenten met ondersteuning van de regio inbrengen in nieuwe gelegenheden van samenwerking. En tot slot wat betreft verandering: de opdracht van de gemeenten aan de stadsregio is om het Regioprogramma uit te voeren. Met het genereren van (ook externe) gelden, en het inrichten van Regiofonds en transformatiefonds, het opstellen van uitvoeringsprogramma s en het aanjagen van de uitvoering daarvan heeft Parkstad Limburg in 2011 deze opdracht opgepakt. Voor 2012 ligt nog meer nadruk op de uitvoering. Een bijbehorende doorontwikkeling van de organisatie wordt in 2012 doorgevoerd Samenwerking Stedelijke regio s zijn van steeds groter belang als motor van de economie. Het vraagt een intensieve samenwerking binnen Parkstad om die motor krachtiger te maken. En het maakt samenwerking met stedelijke regio s in de omgeving belangrijk. In 2012 zal bestuurlijke daadkracht en betrokkenheid zich daarom nog sterker richten op samenwerking op Zuid-Limburgse schaal, binnen Brainport 2020 en met onze buurregio Aachen. Dit jaarplan geeft inhoud en levert een bijdrage aan de toegevoegde waarde van samenwerking: Parkstad ondersteunt en stimuleert gemeenten in de uitvoering en in het omzetten van kansen in uitvoeringsprogramma s. Samenwerking stimuleert de samenhang en zorgt voor efficiency door het doorzien en bewaken van dwarsverbanden. En zo versterkt samenwerking de positie van de afzonderlijke gemeenten én van de regio als geheel. P.M. Bertholet Directeur-secretaris J a a r p l a n

8 6 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

9 1. Herstructurering woongebieden Binnen de herstructurering woongebieden onderscheiden we de volgende onderdelen: 1.1 Uitvoering herstructurering woongebieden 1.2 Uitvoering herstructurering wonen en zorg 1.3 Regionale woonvisie en programmering (beleidsvoorbereiding) 1.4 Bovenregionale netwerken en lobby 1.5 Overlegstructuren, de inzet van personele capaciteit en de beschikbare budgetten. Het programma herstructurering woongebieden heeft als centrale doelstelling: Het terugbrengen van overmatige, structurele leegstand en de leefbaarheid te behouden en versterken. Deze doelstelling is vertaald in het Transformatieplan Om deze doelstelling te realiseren investeert Parkstad in de uitvoering van de transformatie en herstructurering. Dit gebeurt zowel in geld als in personele capaciteit. Hoewel de komende jaren op deze herstructureringsaanpak de nadruk ligt geeft Parkstad in 2012 ook invulling aan de opdracht om op het terrein van regionaal woonbeleid kaders te stellen en hierop bij te sturen. J a a r p l a n

10 1.1 Uitvoering herstructurering woongebieden De opdracht van Parkstad binnen het domein herstructurering woongebieden valt uiteen in een aantal taken. Deze taken worden uitgevoerd in de vorm van meerjarige activiteiten en kortlopende projecten. De meerjarige activiteiten zijn: Integrale gebiedsontwikkeling 5 businesscases; Integrale gebiedsontwikkeling nieuwe businesscases; Regievoeren op plancapaciteit; Monitoren woningmarkt; Ondersteunen innovatieve concepten In 2012 worden de volgende kortlopende projecten uitgevoerd: Samenvoegen woningen; Financieringsconstructies; Ontwikkeling instrumentarium particulier bezit RWTH/studentenhuisvesting Grensoverschrijdende uitwisseling woningdata Integrale gebiedsontwikkeling 5 businesscases In het transformatieplan zijn vijf concrete businesscases opgenomen: Kerkrade-West/Heilust, Brunssum Centrum-Noord, Nieuwenhagen-Lichtenberg (Landgraaf), Hoensbroek en Vrieheide (beide Heerlen). Parkstad participeert in de samenwerking om de businesscases tot uitvoering te laten komen. Parkstad investeert vanuit het transformatiefonds in de businesscases, maar investeert ook in kennis van integrale gebiedsontwikkeling en planeconomie. Inmiddels is in Kerkrade-West met de uitvoering gestart en worden de eerste flats gesloopt en de vrijgekomen gebieden heringericht. Ook is gestart met het sociaal programma. Ook in Vrieheide is gestart met de uitvoering, hier gaat het om kleinschalige experimenten die ervaringen moeten opleveren voor een aanpak elders in Parkstad, als voorbeeld kan de aankoop van particuliere woningen worden genoemd. Voor de businesscases Hoensbroek Brunssum Centrum-Noord en Nieuwenhagen- Lichtenberg verwachten wij dit jaar een samenwerkingsovereenkomst te kunnen sluiten en worden verdere uitvoeringsafspraken gemaakt. Taken van Parkstad: Het initiëren van de samenwerking; Het leveren van expertise voor integrale gebiedsontwikkeling; Het financieel bijdragen in onrendabele investeringen vanuit het transformatiefonds; Het monitoren van projecten en de effecten op de woningmarkt (o.a. leegstand); Het monitoren van de inzet van toegekende middelen uit het Transformatiefonds. 8 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

11 Resultaat 2012 integrale gebiedsontwikkeling vijf businesscases Uitvoeringsovereenkomsten voor alle vijf businesscases; Start uitvoering deelprojecten met zichtbare resultaten. Integrale gebiedsontwikkeling nieuwe businesscases Naast de vijf lopende businesscases dienen zich nieuwe cases aan, zoals onder meer Brunssum-West, Ubach over Worms, Voerendaal, Simpelveld, Kerkrade Oost. Dit was al voorzien in het transformatieplan. Omdat er grote verschillen zijn tussen de cases zal Parkstad maatwerk in haar ondersteunende rol bieden. Daarnaast wordt de lobby opgevoerd voor extra middelen om ook deze businesscases financieel te ondersteunen. Taken van Parkstad: Het inbrengen van kwantitatieve en kwalitatieve kaders voor wonen en retail; Het monitoren van de kaders door middel van afstemmingsoverleg; Het leveren van expertise voor integrale gebiedsontwikkeling en planeconomie; Lobby extra financiële middelen. Resultaat 2012 gebiedsontwikkeling nieuwe businesscases Herkenbare kwalitatieve en kwantitatieve kaders voor de woningmarkt terug te vinden in stadsdeelvisies / herstructureringsplannen; Bijdrage aan kennis op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling en planeconomie; Verwerving van middelen voor de uitvoering van de nieuwe businesscases. Regievoeren op plancapaciteit In oktober 2011 heeft de Parkstadraad het Structuurvisiebesluit Wonen en Retail vastgesteld. Hiermee is een eerste formele stap gezet in de ontwikkeling van instrumentarium om de-programmeren mogelijk te maken. De eerstvolgende stap is het uitwerken en vaststellen van een Leidraad Regievoeren op plancapaciteit waarin beschreven staat hoe gemeenten op gelijke wijze kunnen omgaan met hun plancapaciteit. Als laatste stap vindt afstemming plaats over de locaties die zullen worden aangepakt. De afspraken zullen landen in de Regionale Programmering Taken van Parkstad: Het uitwerken leidraad Regievoeren op plancapaciteit ; Het sturen op afstemming over aan te pakken locaties; Het verwerken van afspraken in Regionale Programmering J a a r p l a n

12 Resultaat 2012 regievoeren op plancapaciteit Vastgestelde Leidraad Regievoeren op plancapaciteit ; Afspraken over de aanpak van de plancapaciteit opnemen in Regionale Programmering Monitoren woningmarkt De woningmarkt in Parkstad Limburg wordt jaarlijks gemonitord op basis waarvan het beleid en gemaakte afspraken worden geëvalueerd. De informatie over de woningmarkt wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. Via een digitaal systeem wordt het mogelijk de woningmarkt permanent te monitoren en real time te raadplegen. Inmiddels is gestart met twee trajecten om informatie over de woningmarkt medio 2012 onder te brengen in digitale systemen die de informatie op kaartbeelden weergeven: Het Monitorsysteem Plancapaciteit waarmee inzicht wordt gegeven in de locaties en omvang van de bouwmogelijkheden binnen Parkstad Limburg. Het Monitorsysteem Woningvoorraad waarmee inzicht wordt gegeven in omvang, samenstelling, leegstand van de woningvoorraad. De beide trajecten zullen naar verwachting medio 2013 worden geïntegreerd tot één woningmarktinformatiesysteem. In 2012 wordt tevens de statische Woonmonitor uitgevoerd om te monitoren of de woningmarkt zich conform bestaande kaders en afspraken ontwikkelt. Dit levert een beeld op van de woningmarkt per Taken van Parkstad: Het ontwikkelen van de systemen; Het uitvoeren van de woonmonitor Resultaat 2012 monitoren woningmarkt Monitorsysteem Plancapaciteit en daar waar nodig maatregelen nemen; Monitorsysteem Woningvoorraad en daar waar nodig bijsturen door passende maatregelen; Woonmonitor s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

13 Ondersteunen van IBA-project met innovatieve concepten In het kader van de IBA worden partijen gestimuleerd om met nieuwe innovatieve concepten te komen, o.a. voor wijkontwikkeling. Hieruit zijn ondermeer ideeën over het flexibel wonen, de gebouwendatabank, duurzaam slopen en hergebruik sloopmateriaal naar voren gekomen. Parkstad hecht er belang aan deze concepten te laten rijpen en, indien mogelijk, om te zetten in concrete projecten. Taak van Parkstad: Het vertalen van innovatieve concepten naar concrete projecten. Resultaat 2012 innovatieve concepten Drie concrete, innovatieve woonprojecten die betekenis hebben voor de regio en interessant zijn voor de IBA. Project Samenvoegen Woningen In 2011 is er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid tot het samenvoegen van woningen in Parkstad Limburg. De resultaten van dit onderzoek en het enthousiasme van betrokken partijen zal naar verwachting leiden tot een vervolg in de vorm van een concreet project. Parkstad neemt het initiatief om geïnteresseerde partijen bij elkaar te brengen om te komen tot een project waarbij er daadwerkelijk woningen in Parkstad zullen worden samengevoegd. Taak van Parkstad: Het initiatief nemen om geïnteresseerde partijen bij elkaar te brengen om tot een concreet project te komen. Resultaat 2012 samenvoegen woningen Definitieve realisatieovereenkomst voor een samenvoegingproject gebaseerd op de aanbevelingen uit de rapportage samenvoegen woningen Project Financieringsconstructies en verwerving van middelen De opgave in de regio Parkstad is omvangrijk en kostbaar. Het Transformatiefonds zal lang niet toereikend zijn om deze opgave te financieren. De belangrijke partners zoals corporaties zijn ook niet altijd in staat om de opgave te kunnen betalen. Naast de lobby die er bij het Rijk gevoerd wordt, wordt gekeken of er alternatieve financieringsbronnen kunnen worden aangeboord. Concreet wordt er gekeken naar bijvoorbeeld een pachtconstructie voor corporatiebezit om zo financiële middelen vrij te krijgen. Taak van Parkstad: Het initiatief nemen om instrumenten te ontwikkelen en te implementeren. J a a r p l a n

14 Resultaat 2012 financieringsconstructies en verwerving middelen Instrument om door middel van alternatieve financieringsmiddelen kapitaal vrij te krijgen om zo de sloopopgave te kunnen financieren; Verwerving van middelen voor realisatie nieuwe businesscases. Project Ontwikkeling instrumentarium aanpak particulier bezit Steeds duidelijker wordt dat zowel in de landelijke als de stedelijke gemeenten in de regio het zwaartepunt van het leegstandsprobleem verschuift naar het particulier bezit. Met name in de landelijke gemeenten is het probleem op het vlak van het particulier bezit groot. In de business case Vrieheide wordt gewerkt aan het aanpakken van deze problematiek. Hierover vindt afstemming plaats. Dit project levert resultaten die eveneens een bijdrage leveren voor de herstructurering wonen en zorg (1.2). Veel ouderen zijn namelijk in het bezit van grotere huizen, waarvan de verkoopmogelijkheden niet florissant zijn, waardoor doorstroom naar zorgwoningen moeilijk verloopt. Taak van Parkstad: Het initiatief nemen om instrumenten te ontwikkelen en te implementeren (in afstemming met de resultaten van de business case Vrieheide. Resultaat 2012 ontwikkeling instrumentarium aanpak particulier bezit Instrument om leegstand in het particuliere bezit terug te dringen. Project RWTH/studentenhuisvesting In Duitsland is de studieduur in het middelbaar onderwijs (Abitur) met 1 jaar ingekort. Hierdoor komt met ingang van 2012 voor een periode van vijf jaar een dubbele uitstroom van studenten opgang. Deze extra toestroom van studenten naar Aken heeft grote gevolgen voor de Akense woningmarkt. De gemeente Aken verwacht dat zij de extra toestroom aan studenten niet volledig zal kunnen opvangen. Daarom heeft zij haar omliggende partners gevraagd te kijken naar huisvestingsmogelijkheden in de grensregio. Tussen de betrokken gemeenten en woningcorporaties is afgesproken om deze vraag gezamenlijk op te pakken en een collectief plan van aanpak uit te werken. Hiermee versterken we niet alleen ons imago als (toekomstige) samenwerkingspartner maar ook elkaars mogelijkheden om in te spelen op de kansen die de extra aantallen studenten opleveren. Daarbij zien we de verkenning van een oplossing voor het studentenvraagstuk als start van een bredere integratie van beide woningmarkten Taken van Parkstad: Het coördineren van het proces; Het optreden als aanspreekpunt voor zowel de partners in Parkstad als de stad Aken. 12 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

15 Resultaat 2012 Project RWTH/studentenhuisvesting Pilot reguliere woningen: in eerste instantie ter oriëntering gedurende een periode van enkele maanden te beginnen met het beperkt aanbieden van Parkstad woningen aan Akense studenten via Asta (studentenloket Aken); Marketingstrategie: tegelijkertijd promoten van en informeren over Wonen in Parkstad ; Mogelijke vervolgstappen: Bij een goede toestroom van Akense studenten kunnen mogelijk grotere complexen worden aangepast en zal mogelijk een (beperkte) marktanalyse worden gestart. Grensoverschrijdende uitwisseling woningmarktdata De bewegingen op de woningmarkt in Parkstad Limburg beperken zich niet tot de Nederlandse zijde van de grens. Aangezien er weinig tot niets bekend is over de woningmarkt aan Duitse zijde is in 2010 het idee opgevat om data uit te wisselen over de woningmarkt in Parkstad Limburg en in de StädteRegion Aachen. Hier is de gemeente Vaals bij aangesloten aangezien de woningmarkt in Vaals veel invloeden van de Duitse woningmarkt kent. Onder leiding van Provincie Limburg is in 2011 gestart met het inventariseren van gemeenschappelijke data aan beide zijden van de grens. Helaas is door capaciteitsproblemen (bij zowel Provincie, Parkstad als de StädteRegion) het project medio 2011 stil komen te liggen. In het eerste kwartaal wordt dit project weer op opgepakt. Taken Parkstad: Het vertegenwoordigen van Parkstad. Het aanleveren van gegevens. Resultaat 2012 grensoverschrijdende uitwisseling woningmarktdata Factsheets met gegevens over de woningmarkt in Parkstad Limburg, StädteRegion Aachen en Vaals: kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken woningvoorraad en huishoudens; Afspraken over structurele gegevensuitwisseling tussen de drie partijen. J a a r p l a n

16 1.2 Uitvoering herstructurering wonen en zorg Ouderen willen het liefst in hun eigen woning en woonomgeving willen blijven wonen. De doelstelling van Parkstad is via de herstructurering hieraan bij te dragen door het realiseren van zodanige verbouwing van de bestaande woningvoorraad, dat deze geschikt is voor ouderen die daar op langere termijn zorg kunnen ontvangen. In het kader van het Uitvoeringsplan Actieprogramma Zorgwoningen uit 2009 is een aantal stappen gezet. Zo hebben de corporaties in Parkstad in kaart gebracht welk deel van hun bezit in beginsel aan te passen is tot zorggeschikte woningen. Parallel hieraan is een model ontwikkeld dat in kaart kan brengen welke kosten gemoeid zijn met deze aanpassingen. In het regioprogramma naar een duurzame vitale regio is uitgebreid aandacht besteed aan het ontwikkelen van wijkgebonden basisvoorzieningen. Onder de noemer Voor Elkaar in Parkstad investeren partijen in de regio in een andere manier van werken, gericht op uitstel en vermindering van de zorgvraag. Voor elkaar in Parkstad (GGD Zuid Limburg) wordt in een aantal wijkgebonden pilots uitgevoerd. De bestuurlijke aansturing ligt in handen van de portefeuillehouders WMO en de uitvoering gebeurd via gemeentelijke projectleiders. De Stadsregio heeft hierin geen rol. Taken van Parkstad: Het initiëren en coördineren van processen gericht op het verbouwen van woningen tot zorggeschikte woningen op daarvoor geschikte locaties. Resultaat 2012 uitvoering herstructurering zorg 0-meting : waar is de doelgroep gehuisvest en welke locaties zijn interessant in relatie tot de bereikbaarheid van (zorg)voorzieningen. De uitkomst wordt afgestemd met de aanpasbaarheid van de betrokken (corporatie)woningen; Beleidsmatige verkenning particulier bezit: de woningmarkt in Parkstad Limburg bestaat voor een groot deel uit particuliere woningeigenaren. Van belang is om ook de particuliere sector te bereiken en bewustwording te kweken voor de noodzaak en mogelijkheden voor de vergrijzende woningmarkt. 14 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

17 1.3 Regionale woonvisie en programmering (beleidsvoorbereiding) Regionale woonvisie De Regionale Woonvisie is met één jaar verlengd, dus t/m De verlenging wordt gebruikt om alle benodigde informatie te verzamelen om een gedegen woonvisie uit te werken. Het betreft niet een heel nieuw beleidsdocument, maar een aanvulling op de Herstructureringsvisie voor de Woningvoorraad Parkstad Limburg. Deze aanvulling zal bestaan uit een regionale visie op de woningmarkt en een kwalitatief kader voor de herstructurering. Tevens zal een geactualiseerde opgave worden opgenomen. Taken van Parkstad: Het actualiseren van de regionale woonvisie; Het zorgen voor een gevalideerde regionale woonvisie. Resultaat 2012 regionale woonvisie Regionale Woonvisie J a a r p l a n

18 Regionale woningbouwprogrammering Evenals de Regionale Woonvisie is ook de Regionale Woningbouwprogrammering 2006 t/m 2011 met één jaar verlengd. Momenteel wordt gewerkt aan instrumentarium om regie te kunnen voeren op de plancapaciteit. De instrumenten die hieruit voortkomen, zullen worden ingezet om de bestaande Regionale Woningbouwprogrammering in omvang terug te brengen. Daarnaast wordt een kwalitatief kader voor de ontwikkeling van de woningvoorraad opgesteld op basis waarvan eveneens wijzigingen in de programmering zullen worden doorgevoerd. Taken van Parkstad: Het actualiseren van de regionale woningbouwprogrammering; Het zorgen voor een gevalideerde regionale woningbouwprogrammering; Het voeren van regie op de regionale woningbouwprogrammering. Resultaat 2012 regionale woonprogrammering Regionale Programmering Regionaal Woningmarktonderzoek Het woningmarktonderzoek wordt uitgevoerd om een kwalitatief kader voor de herstructurering te kunnen geven. Het doel van dit onderzoek is het komen tot een gedragen visie op de regionale woningmarkt, met onderschreven stadsdeelperspectieven met bijbehorend programma en maatregelen. Deze omvangrijke vraag is onderverdeeld in twee fasen: Fase 1: Positie regionale woningmarkt en ontwikkelingen / verhoudingen woongebieden (profielen met situatie 2011, wensen/ambities en financiële consequenties) inzichtelijk maken; Fase 2: Woningmarktperspectief en programma en maatregelen opstellen (bestuurlijk proces om daadwerkelijk keuzen te kunnen maken) om als gedragen regionale visie op de woningmarkt op te kunnen nemen in de Regionale Woonvisie Met fase 1 is eind 2011 gestart. Hiervoor worden nu de data verzameld en verwerkt op basis van bestaande gegevens, aangevuld met interviews om de ambities in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stec Groep, in opdracht van Stadsregio Parkstad Limburg en in samenwerking met gemeenten, corporaties en marktpartijen. Taken van Parkstad: Het uitoefenen van het opdrachtgeverschap voor het regionaal woningmarktonderzoek; Het beleidsmatig vertalen van de resultaten van het onderzoek. Resultaat 2012 regionaal woningmarktonderzoek Fase 1: Rapportage van positionering regionale woningmarkt, profielen van regio en woongebieden en ambities om als bouwstenen te dienen in fase 2 om te komen tot een Woningmarktvisie; Fase 2: Woningmarktvisie met perspectieven per woongebied, programma en maatregelen. 16 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

19 1.4 Bovenregionale netwerken en lobby Lobby Ministerie & Provincie De huidige vulling van het transformatiefonds door het Rijk en Provincie is slechts een fractie van wat nodig is om de kwantitatieve maar ook de kwalitatieve omslag in de woningmarkt te maken. Het blijft van belang om dit onder de aandacht te brengen bij de Ministeries en Provincie. Taken Parkstad: Het op de kaart houden van krimp in het landelijk beleid; Het verkrijgen van middelen voor herstructurering en versterking economische structuur Netwerken / Neimed Het sectoroverstijgende vraagstuk van bevolkingsdaling voor de regio Zuid Limburg heeft de behoefte doen ontstaan om krachten te bundelen, gezamenlijk ambities te formuleren, kennis te organiseren én in te zetten op innovatieve, actiegerichte aanpakken. Hiermee kan een impuls gegeven worden aan de maatschappelijke bewustwording, agendavorming en het verwerven van inzichten inzake de maatschappelijke effecten van bevolkingsdaling. J a a r p l a n

20 In 2009 heeft de provincie Limburg het initiatief genomen om samen met de Stadsregio Parkstad Limburg, Zuyd Hogeschool en Open Universiteit Nederland een expertise centrum rond de maatschappelijke effecten van krimp op te zetten. In 2011 hebben Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit Nederland hebben de Stichting NEIMED (Nederlands kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp) opgericht. Via kennisontwikkeling en kennisdeling wil NEIMED bijdragen aan de aanpak van krimpgerelateerde problemen in de uitvoeringspraktijk. De sturing op het inhoudelijk programma verloopt via een in 2012 samen te stellen programmaraad. Als mede-initiatiefnemer kan de Stadsregio Parkstad Limburg ook een inhoudsdeskundige voordragen voor lidmaatschap van de programmaraad. Daarnaast wordt deelgenomen aan de uitvoering van het NEIMED-programma via de inzet van personeel. De Stadsregio Parkstad Limburg draagt, conform besluitvorming uit 2009, eenmalig een bedrag van (Regionaal Werkgelegenheidsfonds) bij aan de ontwikkeling van deze kennisinstelling. De monitoring van de voortgang en ontwikkeling is dan ook onderdeel van het programma economie (beheerstaken Regionaal Werkgelegenheidsfonds). Taak Parkstad: Deelnemen in de uitvoering van het programma van de Stichting NEIMED Opstellen voordracht lidmaatschap Programmaraad 18 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

21 1.5 Overlegstructuren, inzet personele capaciteit en budgetten De bestuurlijke overlegstructuren voor het realiseren van regionale afstemming is voor wat betreft de herstructurering als volgt ingericht: Portefeuillehouderoverleg Wonen Bestuurlijk Vooroverleg Wonen Bestuurlijke werkgroep Herstructurering Netwerkbijeenkomst Wonen ROW Voor de uitvoering van deze taken is op basis van het voorgenomen besluit over de uitvoeringsorganisatie en de daarmee samenhangende formatie 4,0 fte beschikbaar. In de begroting 2012 zijn voor herstructurering woongebieden de volgende budgetten opgenomen: Activiteit Bedragen x Projectondersteuning en instrumentontwikkeling 50 Monitor regionaal woonbeleid 25 Omschrijving Verdeelbesluit 2012 Restant middelen 2010/2011 Totaal beschikbaar in 2012 op basis van verdeelbesluiten Bedrag x Voorbereidingskosten pijlers herstructurering en economische structuurversterking **** Instrumentarium verbouwing zorgwoningen particuliere sector(begroting) ****Deze bedragen zijn totaal beschikbaar voor herstructurering en economische structuurversterking en vormen onderdeel van de gelden Regiodialoog. Deze bedragen zijn daardoor zowel bij woongebieden, economische structuurversterking en Regiodialoog opgenomen. Daarnaast zijn er de volgende reserves en voorzieningen (stand volgens 2 e bestuursrapportage 2011) Reserve / Voorziening Saldo Bestemmingsreserves Procesgelden herstructurering wonen 207 Regionale woonvisie p.m. Transformatiefonds Voorzieningen Krimp als Kans 30 Netwerkbijeenkomsten 16 J a a r p l a n

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Rijk, VNG, IPO Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 1. Inleiding pag. 5 2. Hoofdlijnen aanpak bevolkingsdaling pag. 6 3. Knelpunten wet- en regelgeving

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 Pagina INHOUDSOPGAVE 3 JAARVERSLAG 2011 7 1. Inleiding 9 2. Rekeningresultaat 14 3. Bestuur 16 4. Programma Ruimtelijke Agenda 18 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 4.2 Onderdeel Wonen 24 4.3

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA

LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA Versie DB 2011 2 Inhoudsopgave LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA 1. RUIMTE... 11 PROGRAMMA 2. LANDSCHAP...17 PROGRAMMA 3. SAMENLEVING...21 PROGRAMMA 4. VEILIGHEID... 23 PROGRAMMA

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Convenant en Projectagenda Werv 2008

Convenant en Projectagenda Werv 2008 Convenant en Projectagenda Werv 2008 Voorwoord Sinds de start van de Werv-samenwerking in 2002 brengen wij jaarlijks ons programma uit in het bekende Wervboekje : de Projectagenda Werv. De Projectagenda

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie