JAARPLAN parkstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2012. parkstad"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2012 parkstad stadsregio limburg

2

3 JAARPLAN 2012

4 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1. HERSTRUCTURERING WOONGEBIEDEN Uitvoering herstructurering woongebieden Uitvoering herstructurering wonen en zorg Regionale woonvisie en programmering (beleidsvoorbereiding) Bovenregionale netwerken en lobby Overlegstructuren, de inzet van personele capaciteit en de beschikbare budgetten ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING Uitvoering van projecten op het terrein van ruimte en infrastructuur Beleidsontwikkeling ruimte en infrastructuur Overlegstructuren, de inzet van personele capaciteit en de beschikbare budgetten Uitvoering projecten op het terrein van economie Beleidsontwikkeling programma economie Overlegstructuren, de inzet van personele capaciteit en de beschikbare budgetten VERBINDENDE EN OVERKOEPELENDE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN IBA Samenwerking Communicatie Lobby Taken, overlegvormen, personele capaciteit en beschikbare budgetten 53 4 GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN GBRD Regionale Rekenkamer Gemeenschappelijke diensten 58 5 BESTUUR, BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN Bestuur Bedrijfsvoering Financiën 63 BESLUIT 69 LIJST MET AFKORTINGEN 70

5 Voorwoord In 2011 heeft voor Parkstad de verschuiving van beleid naar uitvoering duidelijk vorm gekregen. Door Parkstad is in het afgelopen jaar nadrukkelijk (mee)geïnvesteerd in de uitvoering van het regioprogramma. Door het combineren van de middelen uit het regiofonds met gelden van de gemeenten, de provincie, het Rijk en andere investeerders als corporaties en het waterschap is een forse multiplier gerealiseerd en zijn vaak projecten vlotgetrokken die anders niet of veel moeizamer gerealiseerd zouden worden. Op die manier zijn in eerste instantie enkele, veelal kleinere, projecten in het kader van de Groenagenda, herstructurering bedrijventerreinen, Parkstad Centrum (Culturele Lente, Royal) en Nieuwe Energie / Avantis (Raywavers/ Wijk van Morgen) opgestart. Daarnaast kreeg echter ook de investering in de grootschalige herstructurering van woonwijken serieus vorm met de eerste bijdragen vanuit het Transformatiefonds voor twee Parkstadwijken: 10,5 miljoen euro voor Kerkrade-West en 0,5 miljoen euro voor Vrieheide. In totaal levert de bijdrage vanuit de regio een investering van enkele tientallen miljoenen in de verschillende projecten op. J a a r p l a n

6 Voor 2012 en daarna is in het afgelopen jaar voor een aantal dossiers de basis gelegd om samen met partners nog meer te investeren in de regio. Zo is samen met de provincie geld beschikbaar gesteld voor de tweede fase van de voorbereiding van het Nature Wonderworld project aan de Oostflank van Brunssum. Er zijn belangrijke stappen gezet om de agenda voor het grensoverschrijdend openbaar vervoer in uitvoering te krijgen. Het passeerspoor Landgraaf kan in 2012 worden aangelegd, evenals de voorbereiding van de aanleg van de Avantislijn. De uitspraak van de Raad van State over de Buitenring zorgt voor vertraging. Onder regie van de provincie werkt Parkstad hard mee aan de benodigde planaanpassing. Zodat Parkstad komende jaren alsnog de ringweg krijgt die een stedelijke regio met inwoners nodig heeft voor zijn economische ontwikkeling. Daarnaast is ook geïnvesteerd in de voorbereiding van de plannen voor de herstructurering van de andere 3 prioritaire woonwijken, Hoensbroek, Nieuwenhagen-Lichtenberg en Brunssum Centrum Noord. Deze zullen ook in 2012 tot uitvoering komen. Bovendien is gestart met de voorbereiding van de herstructurering buiten de 5 prioritaire wijken, zoals in Simpelveld, Voerendaal, Kerkrade-Oost en Ubach over Worms. Tenslotte heeft het voorbereidingstraject van de Internationale Bau Ausstellung enkele veelbelovende allianties opgeleverd voor innovatieve projecten. In dit Jaarplan zetten we voor onze werkterreinen - Herstructurering woongebieden, Ruimte en infrastructuur en Economie de werkzaamheden met de beoogde resultaten op een rij. De speerpunten daarbinnen komen op de volgende pagina s uitgebreider terug: Uitvoering van de herstructurering in de vijf aangewezen woonwijken. Ontwikkeling instrumentarium voor de herstructurering, m.n. op het gebied van financieringsconstructie en het betrekken van particulier woningbezit in herstructurering Vervolg financiering en uitvoering Groenagenda. Buitenring: ondersteuning Provincie in de planaanpassing. Grensoverschrijdend openbaar vervoer: start uitvoering verbeteren verbinding met Aachen via bestaand spoor, voorbereiding uitvoering Avantislijn. Een herkenbaar economisch profiel van de regio ten opzichte van Zuid-Limburg, Brainport 2020 en de Euregio. Voortzetting uitvoering herstructurering bedrijventerreinen. Besluitvorming (en start) IBA 5 innovatieve businesscases in het kader van de IBA Een marketingplan toerisme voor de regio. Missie en positie De missie van Parkstad Limburg blijft in 2012 dezelfde: Parkstad Limburg heeft primair tot doel duurzame economische structuurversterking van de regio tot stand te brengen. Ook de positie van Parkstad als stadsregio is helder: als verlengd lokaal bestuur zijn de samenwerkende gemeenten opdrachtgever voor het werk van de stadsregio: zij betalen en bepalen. 4 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

7 Veranderende omstandigheden De omstandigheden waaronder Parkstad aan de resultaten werkt, veranderen voor een deel. De Parkstadgemeenten bezuinigen, en als samenwerkingsverband bezuinigen wij mee. Afspraken daarover zijn in de begroting 2012 vastgelegd. De bezuinigingen hebben ook alles te maken met de ongunstiger economische omstandigheden. Juist daarom is het van belang om vaart te maken met het (anti-cyclisch) investeren in de toekomst van de regio. Ook ontwikkelingen in regionale samenwerking zijn aan verandering onderhevig. Het kabinetsvoornemen om de WGR+ af te schaffen (in combinatie met de oproep van datzelfde Kabinet om regionale samenwerking verder te versterken) nemen de Parkstadgemeenten mee in de evaluatie van het Pact van Parkstad dat in 2012 is voorzien. Een versterking van de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal komt nadrukkelijker in beeld. Gebruik maken van de kennis en ervaring die binnen Parkstad is opgedaan in regionale samenwerking, kunnen de gemeenten met ondersteuning van de regio inbrengen in nieuwe gelegenheden van samenwerking. En tot slot wat betreft verandering: de opdracht van de gemeenten aan de stadsregio is om het Regioprogramma uit te voeren. Met het genereren van (ook externe) gelden, en het inrichten van Regiofonds en transformatiefonds, het opstellen van uitvoeringsprogramma s en het aanjagen van de uitvoering daarvan heeft Parkstad Limburg in 2011 deze opdracht opgepakt. Voor 2012 ligt nog meer nadruk op de uitvoering. Een bijbehorende doorontwikkeling van de organisatie wordt in 2012 doorgevoerd Samenwerking Stedelijke regio s zijn van steeds groter belang als motor van de economie. Het vraagt een intensieve samenwerking binnen Parkstad om die motor krachtiger te maken. En het maakt samenwerking met stedelijke regio s in de omgeving belangrijk. In 2012 zal bestuurlijke daadkracht en betrokkenheid zich daarom nog sterker richten op samenwerking op Zuid-Limburgse schaal, binnen Brainport 2020 en met onze buurregio Aachen. Dit jaarplan geeft inhoud en levert een bijdrage aan de toegevoegde waarde van samenwerking: Parkstad ondersteunt en stimuleert gemeenten in de uitvoering en in het omzetten van kansen in uitvoeringsprogramma s. Samenwerking stimuleert de samenhang en zorgt voor efficiency door het doorzien en bewaken van dwarsverbanden. En zo versterkt samenwerking de positie van de afzonderlijke gemeenten én van de regio als geheel. P.M. Bertholet Directeur-secretaris J a a r p l a n

8 6 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

9 1. Herstructurering woongebieden Binnen de herstructurering woongebieden onderscheiden we de volgende onderdelen: 1.1 Uitvoering herstructurering woongebieden 1.2 Uitvoering herstructurering wonen en zorg 1.3 Regionale woonvisie en programmering (beleidsvoorbereiding) 1.4 Bovenregionale netwerken en lobby 1.5 Overlegstructuren, de inzet van personele capaciteit en de beschikbare budgetten. Het programma herstructurering woongebieden heeft als centrale doelstelling: Het terugbrengen van overmatige, structurele leegstand en de leefbaarheid te behouden en versterken. Deze doelstelling is vertaald in het Transformatieplan Om deze doelstelling te realiseren investeert Parkstad in de uitvoering van de transformatie en herstructurering. Dit gebeurt zowel in geld als in personele capaciteit. Hoewel de komende jaren op deze herstructureringsaanpak de nadruk ligt geeft Parkstad in 2012 ook invulling aan de opdracht om op het terrein van regionaal woonbeleid kaders te stellen en hierop bij te sturen. J a a r p l a n

10 1.1 Uitvoering herstructurering woongebieden De opdracht van Parkstad binnen het domein herstructurering woongebieden valt uiteen in een aantal taken. Deze taken worden uitgevoerd in de vorm van meerjarige activiteiten en kortlopende projecten. De meerjarige activiteiten zijn: Integrale gebiedsontwikkeling 5 businesscases; Integrale gebiedsontwikkeling nieuwe businesscases; Regievoeren op plancapaciteit; Monitoren woningmarkt; Ondersteunen innovatieve concepten In 2012 worden de volgende kortlopende projecten uitgevoerd: Samenvoegen woningen; Financieringsconstructies; Ontwikkeling instrumentarium particulier bezit RWTH/studentenhuisvesting Grensoverschrijdende uitwisseling woningdata Integrale gebiedsontwikkeling 5 businesscases In het transformatieplan zijn vijf concrete businesscases opgenomen: Kerkrade-West/Heilust, Brunssum Centrum-Noord, Nieuwenhagen-Lichtenberg (Landgraaf), Hoensbroek en Vrieheide (beide Heerlen). Parkstad participeert in de samenwerking om de businesscases tot uitvoering te laten komen. Parkstad investeert vanuit het transformatiefonds in de businesscases, maar investeert ook in kennis van integrale gebiedsontwikkeling en planeconomie. Inmiddels is in Kerkrade-West met de uitvoering gestart en worden de eerste flats gesloopt en de vrijgekomen gebieden heringericht. Ook is gestart met het sociaal programma. Ook in Vrieheide is gestart met de uitvoering, hier gaat het om kleinschalige experimenten die ervaringen moeten opleveren voor een aanpak elders in Parkstad, als voorbeeld kan de aankoop van particuliere woningen worden genoemd. Voor de businesscases Hoensbroek Brunssum Centrum-Noord en Nieuwenhagen- Lichtenberg verwachten wij dit jaar een samenwerkingsovereenkomst te kunnen sluiten en worden verdere uitvoeringsafspraken gemaakt. Taken van Parkstad: Het initiëren van de samenwerking; Het leveren van expertise voor integrale gebiedsontwikkeling; Het financieel bijdragen in onrendabele investeringen vanuit het transformatiefonds; Het monitoren van projecten en de effecten op de woningmarkt (o.a. leegstand); Het monitoren van de inzet van toegekende middelen uit het Transformatiefonds. 8 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

11 Resultaat 2012 integrale gebiedsontwikkeling vijf businesscases Uitvoeringsovereenkomsten voor alle vijf businesscases; Start uitvoering deelprojecten met zichtbare resultaten. Integrale gebiedsontwikkeling nieuwe businesscases Naast de vijf lopende businesscases dienen zich nieuwe cases aan, zoals onder meer Brunssum-West, Ubach over Worms, Voerendaal, Simpelveld, Kerkrade Oost. Dit was al voorzien in het transformatieplan. Omdat er grote verschillen zijn tussen de cases zal Parkstad maatwerk in haar ondersteunende rol bieden. Daarnaast wordt de lobby opgevoerd voor extra middelen om ook deze businesscases financieel te ondersteunen. Taken van Parkstad: Het inbrengen van kwantitatieve en kwalitatieve kaders voor wonen en retail; Het monitoren van de kaders door middel van afstemmingsoverleg; Het leveren van expertise voor integrale gebiedsontwikkeling en planeconomie; Lobby extra financiële middelen. Resultaat 2012 gebiedsontwikkeling nieuwe businesscases Herkenbare kwalitatieve en kwantitatieve kaders voor de woningmarkt terug te vinden in stadsdeelvisies / herstructureringsplannen; Bijdrage aan kennis op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling en planeconomie; Verwerving van middelen voor de uitvoering van de nieuwe businesscases. Regievoeren op plancapaciteit In oktober 2011 heeft de Parkstadraad het Structuurvisiebesluit Wonen en Retail vastgesteld. Hiermee is een eerste formele stap gezet in de ontwikkeling van instrumentarium om de-programmeren mogelijk te maken. De eerstvolgende stap is het uitwerken en vaststellen van een Leidraad Regievoeren op plancapaciteit waarin beschreven staat hoe gemeenten op gelijke wijze kunnen omgaan met hun plancapaciteit. Als laatste stap vindt afstemming plaats over de locaties die zullen worden aangepakt. De afspraken zullen landen in de Regionale Programmering Taken van Parkstad: Het uitwerken leidraad Regievoeren op plancapaciteit ; Het sturen op afstemming over aan te pakken locaties; Het verwerken van afspraken in Regionale Programmering J a a r p l a n

12 Resultaat 2012 regievoeren op plancapaciteit Vastgestelde Leidraad Regievoeren op plancapaciteit ; Afspraken over de aanpak van de plancapaciteit opnemen in Regionale Programmering Monitoren woningmarkt De woningmarkt in Parkstad Limburg wordt jaarlijks gemonitord op basis waarvan het beleid en gemaakte afspraken worden geëvalueerd. De informatie over de woningmarkt wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. Via een digitaal systeem wordt het mogelijk de woningmarkt permanent te monitoren en real time te raadplegen. Inmiddels is gestart met twee trajecten om informatie over de woningmarkt medio 2012 onder te brengen in digitale systemen die de informatie op kaartbeelden weergeven: Het Monitorsysteem Plancapaciteit waarmee inzicht wordt gegeven in de locaties en omvang van de bouwmogelijkheden binnen Parkstad Limburg. Het Monitorsysteem Woningvoorraad waarmee inzicht wordt gegeven in omvang, samenstelling, leegstand van de woningvoorraad. De beide trajecten zullen naar verwachting medio 2013 worden geïntegreerd tot één woningmarktinformatiesysteem. In 2012 wordt tevens de statische Woonmonitor uitgevoerd om te monitoren of de woningmarkt zich conform bestaande kaders en afspraken ontwikkelt. Dit levert een beeld op van de woningmarkt per Taken van Parkstad: Het ontwikkelen van de systemen; Het uitvoeren van de woonmonitor Resultaat 2012 monitoren woningmarkt Monitorsysteem Plancapaciteit en daar waar nodig maatregelen nemen; Monitorsysteem Woningvoorraad en daar waar nodig bijsturen door passende maatregelen; Woonmonitor s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

13 Ondersteunen van IBA-project met innovatieve concepten In het kader van de IBA worden partijen gestimuleerd om met nieuwe innovatieve concepten te komen, o.a. voor wijkontwikkeling. Hieruit zijn ondermeer ideeën over het flexibel wonen, de gebouwendatabank, duurzaam slopen en hergebruik sloopmateriaal naar voren gekomen. Parkstad hecht er belang aan deze concepten te laten rijpen en, indien mogelijk, om te zetten in concrete projecten. Taak van Parkstad: Het vertalen van innovatieve concepten naar concrete projecten. Resultaat 2012 innovatieve concepten Drie concrete, innovatieve woonprojecten die betekenis hebben voor de regio en interessant zijn voor de IBA. Project Samenvoegen Woningen In 2011 is er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid tot het samenvoegen van woningen in Parkstad Limburg. De resultaten van dit onderzoek en het enthousiasme van betrokken partijen zal naar verwachting leiden tot een vervolg in de vorm van een concreet project. Parkstad neemt het initiatief om geïnteresseerde partijen bij elkaar te brengen om te komen tot een project waarbij er daadwerkelijk woningen in Parkstad zullen worden samengevoegd. Taak van Parkstad: Het initiatief nemen om geïnteresseerde partijen bij elkaar te brengen om tot een concreet project te komen. Resultaat 2012 samenvoegen woningen Definitieve realisatieovereenkomst voor een samenvoegingproject gebaseerd op de aanbevelingen uit de rapportage samenvoegen woningen Project Financieringsconstructies en verwerving van middelen De opgave in de regio Parkstad is omvangrijk en kostbaar. Het Transformatiefonds zal lang niet toereikend zijn om deze opgave te financieren. De belangrijke partners zoals corporaties zijn ook niet altijd in staat om de opgave te kunnen betalen. Naast de lobby die er bij het Rijk gevoerd wordt, wordt gekeken of er alternatieve financieringsbronnen kunnen worden aangeboord. Concreet wordt er gekeken naar bijvoorbeeld een pachtconstructie voor corporatiebezit om zo financiële middelen vrij te krijgen. Taak van Parkstad: Het initiatief nemen om instrumenten te ontwikkelen en te implementeren. J a a r p l a n

14 Resultaat 2012 financieringsconstructies en verwerving middelen Instrument om door middel van alternatieve financieringsmiddelen kapitaal vrij te krijgen om zo de sloopopgave te kunnen financieren; Verwerving van middelen voor realisatie nieuwe businesscases. Project Ontwikkeling instrumentarium aanpak particulier bezit Steeds duidelijker wordt dat zowel in de landelijke als de stedelijke gemeenten in de regio het zwaartepunt van het leegstandsprobleem verschuift naar het particulier bezit. Met name in de landelijke gemeenten is het probleem op het vlak van het particulier bezit groot. In de business case Vrieheide wordt gewerkt aan het aanpakken van deze problematiek. Hierover vindt afstemming plaats. Dit project levert resultaten die eveneens een bijdrage leveren voor de herstructurering wonen en zorg (1.2). Veel ouderen zijn namelijk in het bezit van grotere huizen, waarvan de verkoopmogelijkheden niet florissant zijn, waardoor doorstroom naar zorgwoningen moeilijk verloopt. Taak van Parkstad: Het initiatief nemen om instrumenten te ontwikkelen en te implementeren (in afstemming met de resultaten van de business case Vrieheide. Resultaat 2012 ontwikkeling instrumentarium aanpak particulier bezit Instrument om leegstand in het particuliere bezit terug te dringen. Project RWTH/studentenhuisvesting In Duitsland is de studieduur in het middelbaar onderwijs (Abitur) met 1 jaar ingekort. Hierdoor komt met ingang van 2012 voor een periode van vijf jaar een dubbele uitstroom van studenten opgang. Deze extra toestroom van studenten naar Aken heeft grote gevolgen voor de Akense woningmarkt. De gemeente Aken verwacht dat zij de extra toestroom aan studenten niet volledig zal kunnen opvangen. Daarom heeft zij haar omliggende partners gevraagd te kijken naar huisvestingsmogelijkheden in de grensregio. Tussen de betrokken gemeenten en woningcorporaties is afgesproken om deze vraag gezamenlijk op te pakken en een collectief plan van aanpak uit te werken. Hiermee versterken we niet alleen ons imago als (toekomstige) samenwerkingspartner maar ook elkaars mogelijkheden om in te spelen op de kansen die de extra aantallen studenten opleveren. Daarbij zien we de verkenning van een oplossing voor het studentenvraagstuk als start van een bredere integratie van beide woningmarkten Taken van Parkstad: Het coördineren van het proces; Het optreden als aanspreekpunt voor zowel de partners in Parkstad als de stad Aken. 12 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

15 Resultaat 2012 Project RWTH/studentenhuisvesting Pilot reguliere woningen: in eerste instantie ter oriëntering gedurende een periode van enkele maanden te beginnen met het beperkt aanbieden van Parkstad woningen aan Akense studenten via Asta (studentenloket Aken); Marketingstrategie: tegelijkertijd promoten van en informeren over Wonen in Parkstad ; Mogelijke vervolgstappen: Bij een goede toestroom van Akense studenten kunnen mogelijk grotere complexen worden aangepast en zal mogelijk een (beperkte) marktanalyse worden gestart. Grensoverschrijdende uitwisseling woningmarktdata De bewegingen op de woningmarkt in Parkstad Limburg beperken zich niet tot de Nederlandse zijde van de grens. Aangezien er weinig tot niets bekend is over de woningmarkt aan Duitse zijde is in 2010 het idee opgevat om data uit te wisselen over de woningmarkt in Parkstad Limburg en in de StädteRegion Aachen. Hier is de gemeente Vaals bij aangesloten aangezien de woningmarkt in Vaals veel invloeden van de Duitse woningmarkt kent. Onder leiding van Provincie Limburg is in 2011 gestart met het inventariseren van gemeenschappelijke data aan beide zijden van de grens. Helaas is door capaciteitsproblemen (bij zowel Provincie, Parkstad als de StädteRegion) het project medio 2011 stil komen te liggen. In het eerste kwartaal wordt dit project weer op opgepakt. Taken Parkstad: Het vertegenwoordigen van Parkstad. Het aanleveren van gegevens. Resultaat 2012 grensoverschrijdende uitwisseling woningmarktdata Factsheets met gegevens over de woningmarkt in Parkstad Limburg, StädteRegion Aachen en Vaals: kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken woningvoorraad en huishoudens; Afspraken over structurele gegevensuitwisseling tussen de drie partijen. J a a r p l a n

16 1.2 Uitvoering herstructurering wonen en zorg Ouderen willen het liefst in hun eigen woning en woonomgeving willen blijven wonen. De doelstelling van Parkstad is via de herstructurering hieraan bij te dragen door het realiseren van zodanige verbouwing van de bestaande woningvoorraad, dat deze geschikt is voor ouderen die daar op langere termijn zorg kunnen ontvangen. In het kader van het Uitvoeringsplan Actieprogramma Zorgwoningen uit 2009 is een aantal stappen gezet. Zo hebben de corporaties in Parkstad in kaart gebracht welk deel van hun bezit in beginsel aan te passen is tot zorggeschikte woningen. Parallel hieraan is een model ontwikkeld dat in kaart kan brengen welke kosten gemoeid zijn met deze aanpassingen. In het regioprogramma naar een duurzame vitale regio is uitgebreid aandacht besteed aan het ontwikkelen van wijkgebonden basisvoorzieningen. Onder de noemer Voor Elkaar in Parkstad investeren partijen in de regio in een andere manier van werken, gericht op uitstel en vermindering van de zorgvraag. Voor elkaar in Parkstad (GGD Zuid Limburg) wordt in een aantal wijkgebonden pilots uitgevoerd. De bestuurlijke aansturing ligt in handen van de portefeuillehouders WMO en de uitvoering gebeurd via gemeentelijke projectleiders. De Stadsregio heeft hierin geen rol. Taken van Parkstad: Het initiëren en coördineren van processen gericht op het verbouwen van woningen tot zorggeschikte woningen op daarvoor geschikte locaties. Resultaat 2012 uitvoering herstructurering zorg 0-meting : waar is de doelgroep gehuisvest en welke locaties zijn interessant in relatie tot de bereikbaarheid van (zorg)voorzieningen. De uitkomst wordt afgestemd met de aanpasbaarheid van de betrokken (corporatie)woningen; Beleidsmatige verkenning particulier bezit: de woningmarkt in Parkstad Limburg bestaat voor een groot deel uit particuliere woningeigenaren. Van belang is om ook de particuliere sector te bereiken en bewustwording te kweken voor de noodzaak en mogelijkheden voor de vergrijzende woningmarkt. 14 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

17 1.3 Regionale woonvisie en programmering (beleidsvoorbereiding) Regionale woonvisie De Regionale Woonvisie is met één jaar verlengd, dus t/m De verlenging wordt gebruikt om alle benodigde informatie te verzamelen om een gedegen woonvisie uit te werken. Het betreft niet een heel nieuw beleidsdocument, maar een aanvulling op de Herstructureringsvisie voor de Woningvoorraad Parkstad Limburg. Deze aanvulling zal bestaan uit een regionale visie op de woningmarkt en een kwalitatief kader voor de herstructurering. Tevens zal een geactualiseerde opgave worden opgenomen. Taken van Parkstad: Het actualiseren van de regionale woonvisie; Het zorgen voor een gevalideerde regionale woonvisie. Resultaat 2012 regionale woonvisie Regionale Woonvisie J a a r p l a n

18 Regionale woningbouwprogrammering Evenals de Regionale Woonvisie is ook de Regionale Woningbouwprogrammering 2006 t/m 2011 met één jaar verlengd. Momenteel wordt gewerkt aan instrumentarium om regie te kunnen voeren op de plancapaciteit. De instrumenten die hieruit voortkomen, zullen worden ingezet om de bestaande Regionale Woningbouwprogrammering in omvang terug te brengen. Daarnaast wordt een kwalitatief kader voor de ontwikkeling van de woningvoorraad opgesteld op basis waarvan eveneens wijzigingen in de programmering zullen worden doorgevoerd. Taken van Parkstad: Het actualiseren van de regionale woningbouwprogrammering; Het zorgen voor een gevalideerde regionale woningbouwprogrammering; Het voeren van regie op de regionale woningbouwprogrammering. Resultaat 2012 regionale woonprogrammering Regionale Programmering Regionaal Woningmarktonderzoek Het woningmarktonderzoek wordt uitgevoerd om een kwalitatief kader voor de herstructurering te kunnen geven. Het doel van dit onderzoek is het komen tot een gedragen visie op de regionale woningmarkt, met onderschreven stadsdeelperspectieven met bijbehorend programma en maatregelen. Deze omvangrijke vraag is onderverdeeld in twee fasen: Fase 1: Positie regionale woningmarkt en ontwikkelingen / verhoudingen woongebieden (profielen met situatie 2011, wensen/ambities en financiële consequenties) inzichtelijk maken; Fase 2: Woningmarktperspectief en programma en maatregelen opstellen (bestuurlijk proces om daadwerkelijk keuzen te kunnen maken) om als gedragen regionale visie op de woningmarkt op te kunnen nemen in de Regionale Woonvisie Met fase 1 is eind 2011 gestart. Hiervoor worden nu de data verzameld en verwerkt op basis van bestaande gegevens, aangevuld met interviews om de ambities in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stec Groep, in opdracht van Stadsregio Parkstad Limburg en in samenwerking met gemeenten, corporaties en marktpartijen. Taken van Parkstad: Het uitoefenen van het opdrachtgeverschap voor het regionaal woningmarktonderzoek; Het beleidsmatig vertalen van de resultaten van het onderzoek. Resultaat 2012 regionaal woningmarktonderzoek Fase 1: Rapportage van positionering regionale woningmarkt, profielen van regio en woongebieden en ambities om als bouwstenen te dienen in fase 2 om te komen tot een Woningmarktvisie; Fase 2: Woningmarktvisie met perspectieven per woongebied, programma en maatregelen. 16 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

19 1.4 Bovenregionale netwerken en lobby Lobby Ministerie & Provincie De huidige vulling van het transformatiefonds door het Rijk en Provincie is slechts een fractie van wat nodig is om de kwantitatieve maar ook de kwalitatieve omslag in de woningmarkt te maken. Het blijft van belang om dit onder de aandacht te brengen bij de Ministeries en Provincie. Taken Parkstad: Het op de kaart houden van krimp in het landelijk beleid; Het verkrijgen van middelen voor herstructurering en versterking economische structuur Netwerken / Neimed Het sectoroverstijgende vraagstuk van bevolkingsdaling voor de regio Zuid Limburg heeft de behoefte doen ontstaan om krachten te bundelen, gezamenlijk ambities te formuleren, kennis te organiseren én in te zetten op innovatieve, actiegerichte aanpakken. Hiermee kan een impuls gegeven worden aan de maatschappelijke bewustwording, agendavorming en het verwerven van inzichten inzake de maatschappelijke effecten van bevolkingsdaling. J a a r p l a n

20 In 2009 heeft de provincie Limburg het initiatief genomen om samen met de Stadsregio Parkstad Limburg, Zuyd Hogeschool en Open Universiteit Nederland een expertise centrum rond de maatschappelijke effecten van krimp op te zetten. In 2011 hebben Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit Nederland hebben de Stichting NEIMED (Nederlands kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp) opgericht. Via kennisontwikkeling en kennisdeling wil NEIMED bijdragen aan de aanpak van krimpgerelateerde problemen in de uitvoeringspraktijk. De sturing op het inhoudelijk programma verloopt via een in 2012 samen te stellen programmaraad. Als mede-initiatiefnemer kan de Stadsregio Parkstad Limburg ook een inhoudsdeskundige voordragen voor lidmaatschap van de programmaraad. Daarnaast wordt deelgenomen aan de uitvoering van het NEIMED-programma via de inzet van personeel. De Stadsregio Parkstad Limburg draagt, conform besluitvorming uit 2009, eenmalig een bedrag van (Regionaal Werkgelegenheidsfonds) bij aan de ontwikkeling van deze kennisinstelling. De monitoring van de voortgang en ontwikkeling is dan ook onderdeel van het programma economie (beheerstaken Regionaal Werkgelegenheidsfonds). Taak Parkstad: Deelnemen in de uitvoering van het programma van de Stichting NEIMED Opstellen voordracht lidmaatschap Programmaraad 18 s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g

21 1.5 Overlegstructuren, inzet personele capaciteit en budgetten De bestuurlijke overlegstructuren voor het realiseren van regionale afstemming is voor wat betreft de herstructurering als volgt ingericht: Portefeuillehouderoverleg Wonen Bestuurlijk Vooroverleg Wonen Bestuurlijke werkgroep Herstructurering Netwerkbijeenkomst Wonen ROW Voor de uitvoering van deze taken is op basis van het voorgenomen besluit over de uitvoeringsorganisatie en de daarmee samenhangende formatie 4,0 fte beschikbaar. In de begroting 2012 zijn voor herstructurering woongebieden de volgende budgetten opgenomen: Activiteit Bedragen x Projectondersteuning en instrumentontwikkeling 50 Monitor regionaal woonbeleid 25 Omschrijving Verdeelbesluit 2012 Restant middelen 2010/2011 Totaal beschikbaar in 2012 op basis van verdeelbesluiten Bedrag x Voorbereidingskosten pijlers herstructurering en economische structuurversterking **** Instrumentarium verbouwing zorgwoningen particuliere sector(begroting) ****Deze bedragen zijn totaal beschikbaar voor herstructurering en economische structuurversterking en vormen onderdeel van de gelden Regiodialoog. Deze bedragen zijn daardoor zowel bij woongebieden, economische structuurversterking en Regiodialoog opgenomen. Daarnaast zijn er de volgende reserves en voorzieningen (stand volgens 2 e bestuursrapportage 2011) Reserve / Voorziening Saldo Bestemmingsreserves Procesgelden herstructurering wonen 207 Regionale woonvisie p.m. Transformatiefonds Voorzieningen Krimp als Kans 30 Netwerkbijeenkomsten 16 J a a r p l a n

PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie. Haarzuilens 24 september 2015

PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie. Haarzuilens 24 september 2015 PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie Haarzuilens 24 september 2015 PARKSTAD LIMBURG 8 gemeenten: Ca. 247.000 inw. Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Voerendaal

Nadere informatie

Uitvoeringsorganisatie Parkstad Limburg. Informatie bijeenkomst. 16 januari 2012 / Dino Dome

Uitvoeringsorganisatie Parkstad Limburg. Informatie bijeenkomst. 16 januari 2012 / Dino Dome Uitvoeringsorganisatie Parkstad Limburg Informatie bijeenkomst 16 januari 2012 / Dino Dome PSL-organisatie Bouwstenen: BMC rapport, september 2010 Berenschot rapport, november 2011 BMC-rapport Brengt alleen

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

Retailaanpak Parkstad Limburg

Retailaanpak Parkstad Limburg Retailaanpak Parkstad Limburg Martin de Beer, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme 13 oktober 2016 POL-uitwerking: Ruimtelijke Economie Onder meer voor het thema Detailhandel: regionale samenwerking

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt 2007 2010 1. Inleiding Op 11 december jl. heeft de Parkstad Raad het meerjaren beleidsplan Perspectief voor Parkstad 2007 2010 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt het

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Regionaal Woonbeleid: stand van zaken 2015

Regionaal Woonbeleid: stand van zaken 2015 Regionaal Woonbeleid: stand van zaken 2015 30 maart 2015 Raadsinformatiebijeenkomst Tim Weijers: voorzitter Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Johan de Niet: programmamanager & secretaris Bestuurscommissie

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

JAARVERSLAG/ JAARREKENING 2011

JAARVERSLAG/ JAARREKENING 2011 JAARVERSLAG/ JAARREKENING 2011 Jaarverslag / Jaarrekening 2011 21 mei 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding en samenvatting 3 1. Uitvoering Regioprogramma 7 1.1 Grootschalige langlopende gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten

Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Woonbeleid Vergelijking resultaten Kempengemeenten Rekenkamercommissie Kempengemeenten 13 september 2010 Voorwoord Het onderzoek naar het woonbeleid binnen de Kempengemeenten heeft in twee fasen plaatsgevonden.

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Programma 2.1 Stad en Regio

Programma 2.1 Stad en Regio Programma 2.1 Stad en Regio Uitvoeringsagenda De steden worden (structuurversterkend en duurzaam) dynamischer en regio s vitaler. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het partnerschap;

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 10 oktober Nummer: Portefeuillehouder: Afdeling: Beleid. Programma: Bestuur en bedrijfsvoering.

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 10 oktober Nummer: Portefeuillehouder: Afdeling: Beleid. Programma: Bestuur en bedrijfsvoering. \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 10 oktober 2009 Nummer: Portefeuillehouder: Afdeling: Beleid Programma: Bestuur en bedrijfsvoering Product: Onderwerp: Pact van Parkstad Aan de Raad. \ Voorstel 1. in te

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

-CONCEPT 1- Parkstadbestuur 28 maart Begroting meerjarenraming

-CONCEPT 1- Parkstadbestuur 28 maart Begroting meerjarenraming -CONCEPT 1- Parkstadbestuur 28 maart 2012 2013 + meerjarenraming 2014-2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. SAMENVATTING 9 2.1 Kanttekeningen bij de begroting 9 2.2 in één oogopslag 11 2.3 Regiofonds

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011 Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Presentatie voor Provinciale Staten van Drenthe, Maastricht 29 augustus 2008 Mathieu Spierts,

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Provincie Limburg. gek. 3 O JAN. 2014 VERZONDEN 3 0JAN.20U 2014/5424 GRIF. DOCnr. Provinciale Staten. CASnr. ID.

Provincie Limburg. gek. 3 O JAN. 2014 VERZONDEN 3 0JAN.20U 2014/5424 GRIF. DOCnr. Provinciale Staten. CASnr. ID. provincie limburg Provincie Limburg PS DOCnr. Provinciale Staten gek. 3 O JAN. 2014 2014/5424 GRIF 30-1-2014 18-4-2014 CASnr. ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp WL (043) 361 80 99 2014/3941

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT G E M E E N T E de gemeenteraad Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 12 maart 2015 U.15.01359 III Behandeld door: R.M.J.G. Defaux Onderwerp: raadsinformatiebrief

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kenmerk Uw kenmerk Goede voortgang in uitvoering samenwerkingsafspraken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kenmerk Uw kenmerk Goede voortgang in uitvoering samenwerkingsafspraken > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

-2 JÜL12013 ULJ. peit'jitïb. Aan Provinciale Staten. 2013-26.828/27/A.41, RS 444841 Lootsma A. (050)316 4295 a.lootsma@provinciegroningen.

-2 JÜL12013 ULJ. peit'jitïb. Aan Provinciale Staten. 2013-26.828/27/A.41, RS 444841 Lootsma A. (050)316 4295 a.lootsma@provinciegroningen. Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten I peit'jitïb Postbus 610 9700 AP Groningen»./" '.(ir ' IUJÏ, I II' 050 316 49 II 050 316 49 33 Datum urief nummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 22 februari 2010 Agendapunt:

GEMEENTE NUTH Raad: 22 februari 2010 Agendapunt: Pagina 1 van 8 GEMEENTE NUTH Raad: 22 februari 2010 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2010/1443 RTG: 10 februari 2010 AAN DE RAAD Onderwerp: Pact van Parkstad/besluit tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG 2030

PARKSTAD LIMBURG 2030 Intergemeentelijke Structuurvisie PARKSTAD LIMBURG 2030 ruimte voor park & stad Intergemeentelijke Structuurvisie PARKSTAD LIMBURG 2030 ruimte voor park & stad 1 Een kwaliteitsslag voor Parkstad Limburg

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015 Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015 Doel en terugblik op 22 april 2015 Doel van het bezoek: een open gesprek: horen wat er bij u

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: 2015.01082 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de structuurvisie Loon op Zand 2030: De recreatieve kamer

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING

Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING FEBRUARI 2015 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Opties vooruitlopend op vaststelling regionale woonagenda... 4 3. Bouwen voor de behoefte...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 16 RZ 118 Beslisnota Woningbouwprogramma 2015-2025 Wijchen, 22 april 2016 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. In te stemmen met reserveren van 80 extra woningen voor

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert

Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie wil versterken.

Nadere informatie

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET)

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Startbijeenkomst Energiestrategie Midden-Holland Woensdag 22 juni 2016 Workshopronde I sessie C Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) GR: samenwerking van

Nadere informatie

Naar een duurzaam vitale regio >>>>>

Naar een duurzaam vitale regio >>>>> Naar een duurzaam vitale regio >>>>> SAMENVATTING REGIOPROGRAMMA Regionaal Actieplan Bevolkingsdaling Parkstad Limburg Meerjarig UitvoeringsProgramma Regiodialoog Inhoudelijke basis ontwikkeling EGTS Städteregion

Nadere informatie

Convenant G32-Stedennetwerk en Platform31: Samenwerken aan Aantrekkelijke en Krachtige Steden, 2015 t/m 2018

Convenant G32-Stedennetwerk en Platform31: Samenwerken aan Aantrekkelijke en Krachtige Steden, 2015 t/m 2018 Convenant G32-Stedennetwerk en Platform31: Samenwerken aan Aantrekkelijke en Krachtige Steden, 2015 t/m 2018 De stichting, Stichting Platform31, gevestigd aan het Koningin Julianaplein 10 (7 e verdieping)

Nadere informatie

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen 1 november 2009 M. Roobol / P. Bakker Openbare Werken en Ruimtelijke Zaken 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleidend 3 1.2 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Huidige

Nadere informatie

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 1 Leefbaarheid kleine kernen 1 1.1 Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen 1.1.2 I - programmakosten 300-300

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 3 december 2012 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp Probleemstelling : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden

Nadere informatie

Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 juni 2017 AGENDAPUNT Aan het Algemeen Bestuur, In de vergadering van het Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Jaarplan Programma Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam juni 2016 juni warmtekoude. metropoolregio amsterdam

Jaarplan Programma Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam juni 2016 juni warmtekoude. metropoolregio amsterdam Jaarplan Programma Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam juni 2016 juni 2017 warmtekoude metropoolregio amsterdam INLEIDING teken stond van de technische en organisatorische rondes met Grand Design

Nadere informatie

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg.

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg. Memo Van : Maarten Minkjan, Monique de Jong, Zeno van Raan Aan : Burgemeester en wethouders van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk Datum : 18 april 2017 Onderwerp : Oost-west verbinding

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg. 17 maart 2009 Jos Vollebregt

Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg. 17 maart 2009 Jos Vollebregt Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg 17 maart 2009 Jos Vollebregt Aanleiding Toerisme in Parkstad sterk in ontwikkeling (75% groei 2002-2006) Vele plannen en ideeën om het toerisme verder te versterken

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R4826 12bst00600 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.351 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 Inleiding Na twee

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015 Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015 Doel en terugblik op 22 april 2015 Doel van het bezoek: een open gesprek: horen

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Zeeland in stroomversnelling Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Wat is er gebeurd sinds 2 juni? Het advies van de Commissie Balkenende

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de stand van zaken bij de ontwikkeling

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie