Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

2 Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over Verwachte ontwikkelingen in Het werk van het Bureau Sociaal Raadslieden 4. Personeel en organisatie 4.1 Personeel 4.2 Interne organisatie en deskundigheidsbevordering 4.3. Externe activiteiten 5. Het jaar 2014 in cijfers 5.1 De werkzaamheden van de sociaal raadslieden in cijfers 5.2 Het Klapperproject 5.3 Het Budgetcoachproject 5.4. Financiën Jaarrekening 2014 Balans Bestuur en medewerkers 2

3 1. Verslag van het bestuur over was een bijzonder jaar voor Bureau Sociaal Raadslieden. Op de eerste plaats kwam er in het najaar van 2013 een eind aan een jarenlange zoektocht naar een ander onderkomen en konden we ons op een nieuwe plek weer gaan concentreren op de kerntaken. Het was ook een bijzonder jaar, omdat BSR 35 jaar bestond. Voorwaar een unicum in het werkgebied van de sociale zekerheid! Er is in 2014 met veel inzet en tomeloze motivatie gewerkt aan de doelstellingen van BSR, en gezien de ontwikkelingen verwachten we ook dat er meer complexe vragen en taken op ons af zullen komen. We bereiden ons daar, binnen het mogelijke, op voor. Er is veel onzekerheid en onrust naar aanleiding van de stortvloed aan veranderingen in het sociale domein. We hopen vurig dat na alle veranderingen er ook verbeteringen merkbaar zullen zijn voor onze cliënten. Onze slogan voor 2015 wordt dan ook: Ondanks de forse verbouwing van BV Nederland blijft onze winkel gewoon open! We zetten hier het jaar nog eens op een rij: - BSR heeft ook in 2014 een belangrijke maatschappelijke functie verricht binnen de Veldhovense gemeenschap door ondersteuning van de kwetsbaren op sociaal juridisch vlak, formulierenhulp, belastingen en het klapperproject. - Binnen BSR is sprake van een nimmer aflatende hoge concentratie van kennis en kunde die door scholing, opleiding en onderlinge toetsing (intervisie) voortdurend op peil wordt gehouden en vergroot. BSR blijft zich profileren als deskundig, doch bescheiden. - Hulpvragen aan BSR worden wel steeds complexer en langduriger en vergen meer van de medewerkers dan ooit tevoren. Het enthousiaste en gemotiveerde team medewerkers blijkt in de praktijk evenwel in staat deze hulpvragen nog steeds het hoofd te bieden. - Het bereiken van het 35-jarig bestaan van BSR is in oktober 2014 op een passende, voor BSR kenmerkende, bescheiden wijze gevierd voor de medewerkers en bij deze gelegenheid ook voor hun partners, hetgeen de onderlinge banden verder heeft versterkt. - Wegens groot succes in 2013 is in 2014 tezamen met Stimulans het project Budgetcoach voortgezet. De ingezette vrijwilligers zijn voldoende geschoold om te kunnen starten en hebben inmiddels een dusdanige ervaring dat ze met inhoudelijke sturing door BSR en organisatorische capaciteit van Stimulans hun diensten voort zetten. Permanente educatie blijft ook hier noodzakelijk. Dit ging wel ten koste van onevenredige inzet van de coördinator van BSR. - Nu BSR zijn plek heeft gevonden in het gebouw van De Parasol dient na 2014 de aandacht te worden gericht op PR om BSR en al zijn verschillende diensten nog meer bekendheid te geven. In 2014 zijn de eerste verkennende stappen gezet en is enige subsidie hiervoor aangevraagd en verkregen. - BSR maakt al enkele jaren verlies en dat verlies is bij ongewijzigd beleid structureel. Ook 2014 is met verlies afgesloten. - BSR bespaart veel kosten doordat gewerkt wordt met vrijwilligers. Daarnaast kan BSR geen inkomsten van enige betekenis genereren en is daarom voor het werk volledig afhankelijk van de subsidie van de gemeente. 3

4 Er is nooit een probleem geweest wat betreft de steun voor en de instemming met het werk van BSR vanuit de gemeente, maar meer financiële zekerheid is wel nodig. - Temeer nu het werven en behouden van deskundige medewerkers de komende jaren onder grotere druk komt te staan, waardoor meer tijd, geld en aandacht moeten worden besteed aan de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. - Daarnaast is ook in 2014 gebleken dat BSR kwetsbaar blijft met slechts één deeltijd coördinator die op een veelheid van gebieden inzetbaar dient te zijn en waarop in de praktijk in toenemende mate een beroep blijkt te worden gedaan. - Ook de in 2014 bekend geworden wijzigingen in het sociale domein (participatiewet; jeugdhulp en uitbreiding WMO) waarbij BSR zich duidelijk wil profileren in de basisstructuur zullen het nodige vergen van de medewerkers en de coördinator, waardoor overleg met de gemeente over de positie en financiële situatie van BSR van groot belang is en blijft. 4

5 2. Verwachte ontwikkelingen in 2015 Zoals hiervoor al geschetst verwachten we een turbulent jaar. Boven alles zal de dienstverlening gewoon op het gekende niveau door moeten kunnen gaan. Daar zal alle inspanning op gericht zijn. In een tijd waarin we meer met minder moeten doen bevindt BSR zich in een spagaat. Eigen inkomen substantieel genereren is utopisch, nog afgezien van het feit dat zoveel effort altijd ten koste van de dienstverlening zal gaan. Extra complex wordt de situatie door het gegeven dat, naast toenemende complexiteit van vragen van cliënten, BSR in steeds meer overlegorganen wordt gevraagd dan wel al deelneemt. Stuk voor stuk relevante deelnames, maar daarmee is de rek volledig uit de uren en inzetbaarheid van de coördinator. Dit heeft dus uiteindelijk ook consequenties voor de kwaliteit van de dienstverlening, en leidt tot een onacceptabel afbreukrisico. Het bestuur heeft besloten dit jaar alles op alles te gaan zetten om met een duurzame, werkbare en realistische oplossing te komen. Dat de gemeente als financierder van BSR hier een rol in zal spelen is evident. Vervolgens verwachten we dat er dit jaar meer duidelijkheid zal komen over de te onderscheiden werkgebieden van de diverse organisaties in Veldhoven, dus ook van BSR. We zijn niet uit op landjepik of machtspolitiek, maar erkennen dat transparantie kan leiden tot betere herkenbaarheid en echte specialisaties op het gebied waar je goed in bent. Als bestuur zitten we zelf met het gegeven dat 2 gedreven en competente bestuurders begin 2015 statutair afscheid moeten nemen. De zoektocht naar kanjers als vervangers is al ingezet, en in later stadium zullen we ons beraden over de vraag of de huidige bestuurstermijnen nog wel realistisch zijn, gezien de complexe materie. Daarnaast nemen we afscheid van Arnold Nijssen die als administrateur vele jaren BSR op de achtergrond, maar uiterst deskundig en welwillend heeft ondersteund. Kortom, aan de slag. Het werk wacht! 5

6 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden Alle inwoners van Veldhoven kunnen advies en hulp krijgen bij Bureau Sociaal Raadslieden. De sociaal raadslieden werken op een breed sociaal juridisch terrein. Er wordt met name een vangnet geboden voor kwetsbare burgers. BSR zoekt naar mogelijkheden om het perspectief van deze mensen te verbeteren. Ouderen, laagopgeleiden, laaggeletterden, mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en mensen met een laag inkomen behoren tot deze groep, maar ook een complexe persoonlijke en/of financiële situatie kan tot gevolg hebben dat mensen niet voldoende in staat zijn hun zaken zelf te regelen. Dit laatste komt in toenemende mate voor. Daarnaast wordt wet- en regelgeving alsmaar complexer en steeds vaker slechts digitaal ter beschikking gesteld. Steeds meer tot voor kort mondige burgers lopen vast doordat informatie en procedures te ingewikkeld worden. Ook zij dreigen door de mazen van het maatschappelijk vangnet te vallen als er geen speciale hulp wordt geboden. Ook voor die mensen zet BSR zich in. Het doel van de dienstverlening is niet om mensen werk uit handen te nemen, maar om de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen en daardoor ook de maatschappelijke participatie te vergroten. De hulp die BSR biedt bestaat enerzijds uit informatie en advies en anderzijds uit concrete dienstverlening. Hierbij gaat het om het ordenen van administraties, het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften en ook om bemiddeling en verwijzing naar andere instanties. Bij de Sociaal Raadslieden kunnen vragen worden gesteld over uitkeringen, arbeid, belastingen, consumentenzaken, juridische kwesties, personen- en familierecht, onderwijs, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. In 2014 werden de meeste vragen gesteld over belastingen (inclusief toeslagen), sociale zekerheid en consumentenzaken (waaronder geldzaken). Het Belastingteam van BSR helpt bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en beantwoordt belastingvragen. Met ingang van september 2014 is BSR Veldhoven een Toeslagen Service Punt van de Belastingdienst Toeslagen. Hierdoor kunnen cliënten die niet beschikken over een DigiD-code toch worden geholpen met vragen over de toeslagen. De Formulierenhulp van BSR geeft uitleg van en ondersteuning bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven. Het Klapperproject biedt hulp bij het opzetten en ordenen van de administratie, waardoor mensen weer inzicht krijgen in hun financiële situatie en verdere problemen worden voorkomen. 6

7 Is er al sprake van problematische schulden, dan worden mensen na het uitzoeken en ordenen van de papieren begeleid naar schuldhulpverlening. Ook behoort het inzetten van een budgetcoach tot de mogelijkheden. Het Budgetcoachproject is een samenwerkingsverband tussen Stichting Stimulans in Veldhoven en BSR. Een budgetcoach biedt ondersteuning aan mensen met (dreigende) financiële problemen. Wanneer mensen geen overzicht van en controle over hun thuisadministratie en financiën hebben kan begeleiding door een budgetcoach uitkomst bieden. Voor specifiek juridische en notariële vragen zijn er speciale spreekuren van Juristen en Notarissen. In 2014 zijn plannen opgevat om te komen tot een financieel spreekuur, waar complexe vragen op financieel gebied kunnen worden behandeld door een deskundige. Deze plannen zullen in 2015 hun beslag krijgen. Bewindvoerders van cliënten van Severinus kunnen voor de jaarlijkse verantwoording die zij over hun bewindvoering moeten afleggen aan de Kantonrechter hulp krijgen bij BSR. BSR is Meldpunt voor discriminatie. In Veldhoven zijn twee meldpunten: de Gemeentewinkel en BSR. Klachten worden rechtstreeks doorgestuurd naar het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant. Vanuit BSR wordt intensief samengewerkt met andere welzijnsinstellingen in Veldhoven. Door onderlinge afstemming met deze organisaties wordt nagestreefd dat de doelgroep beter wordt bereikt en overlap van dienstverlening wordt voorkomen. Het signaleren van knelpunten in wet- en regelgeving kan worden aangemerkt als aanvullend werkveld van BSR: de Sociaal Raadslieden zien de effecten die wet- en regelgeving hebben op het dagelijks bestaan van cliënten. Die effecten kunnen (onbedoeld) negatief zijn. Sociaal raadslieden kunnen onvolkomenheden snel opmerken en aankaarten bij de verantwoordelijke instanties. Dit kan zowel op landelijk als lokaal niveau. De signaleringscommissie van landelijke organisatie voor sociaal raadsliedenwerk LOSR heeft op dit gebied een actieve rol. Met elkaar vormen de medewerkers een professioneel, deskundig en toegewijd team. Daardoor is het mogelijk dat BSR tegen zeer geringe organisatiekosten professionele, laagdrempelige hulp op sociaal juridisch gebied kan blijven bieden aan de burgers van Veldhoven. 7

8 4. Personeel en organisatie 4.1. Personeel BSR neemt in Veldhoven een aparte positie in tussen de grotere professionele organisaties: het werk wordt vooral gedaan door vrijwilligers. Deze vrijwilligers verzorgen het informatie- en advieswerk en de concrete ondersteuning van de cliënten. Naast de Sociaal Raadslieden zijn enkele medewerkers speciaal aangesteld voor het Klapperproject en weer andere werken in de documentatie, de automatisering of de public relations. Daarnaast verzorgen juristen en notarissen op vrijwillige basis spreekuren. BSR is een van de trekkers van het Budgetcoachproject en richt zich daarbij met name op de begeleiding van de budgetcoaches op vakinhoudelijk gebied. Het is een samenwerkingsproject met Stimulans; de vrijwillige budgetcoaches maken deel uit van deze organisatie. De vrijwilligers zijn betrokken bij het maatschappelijk leven in Veldhoven. Zij besteden veel tijd aan het zich verdiepen in de problemen van de cliënten, aan het zelf bij blijven op het vakgebied, aan het kritisch volgen van wet- en regelgeving en het signaleren van knelpunten daarin. Een belangrijk kwaliteitsaspect van de vrijwilligers van BSR is dat zij nog tijd (moeten) nemen om naar de persoonlijke verhalen te luisteren, tijd nemen om iets uit te leggen of samen met de cliënt iets uit te zoeken en om cliënten het gevoel te geven dat ze echt gehoord worden. Deze maatschappelijke betrokkenheid van de vrijwilligers draagt bij aan het door de Gemeenteraad geformuleerde uitgangspunt van maatschappelijke participatie en verantwoording dragen voor elkaar in deze samenleving. De medewerkers van BSR vormen een hecht samenhangend en deskundig team. Het verloop binnen het team is gering en de relatie van de medewerkers met BSR duurt vaak vele jaren. De taken van de coördinator als enige beroepskracht zijn veelomvattend en essentieel voor de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden van het Bureau. Op de eerste plaats ondersteunt en coördineert zij de werkzaamheden van de grote groep vrijwillige medewerkers. Dit vraagt om inzicht in de verschillende competenties die nodig zijn voor de werkzaamheden, en om goed te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maar even belangrijk is dat de coördinator ervoor zorgt dat er steeds voldoende kwalitatieve medewerkers aanwezig zijn om de geplande taken uit te voeren. 8

9 4.2. Interne organisatie en deskundigheidsbevordering Bureau Sociaal Raadslieden is een zelfstandige instelling. De medewerkers zijn vrijwilligers die worden ondersteund door een parttime beroepskracht. Aan de dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Om de anonimiteit van de cliënten te waarborgen worden geen dossiers aangelegd. BSR is toegankelijk voor alle burgers van Veldhoven. Alleen voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting wordt een inkomensgrens gehanteerd. (In 2014: 2000,- netto per maand; geen belastbaar vermogen in box 3.) Gedurende drie dagen en één avond per week kunnen cliënten terecht op inloopspreekuren. Het invullen van belastingformulieren en hulp bij het ordenen van administratie gebeurt op afspraak. Aan de randvoorwaarden voor het werk van BSR wordt achter de schermen intensief gewerkt door bestuur en medewerkers: - Er is voortdurend aandacht voor de werkomstandigheden van de medewerkers; in 2014 betrof dat vooral het bevorderen van optimale werkplekken op de nieuwe locatie van BSR. - De documentatie wordt permanent op peil gehouden. Veel cliënten hebben niet de beschikking over een computer, terwijl informatie steeds vaker uitsluitend digitaal wordt verstrekt. Er wordt veel werk verzet om deze cliënten toch te kunnen voorzien van noodzakelijke schriftelijke informatie. - Systeembeheer onderhoudt het computernetwerk. Er is een werkgroep automatisering, waarin naast de systeembeheerder twee medewerkers zitting hebben. In 2014 werden nieuwe computers met Windows 8 geïnstalleerd. - Public relations werkt aan het vergroten van de bekendheid van het werk van BSR op allerlei gebied. In het verslagjaar was de aandacht vooral gericht op de huisstijl, die al geruime tijd aan vernieuwing toe was. Na de verhuizing is dit opgepakt door de werkgroep PR. Er is een Handboek Huisstijl BSR gemaakt. Conform de nieuwe huisstijl is het drukwerk, variërend van briefpapier tot folder, vernieuwd en mede gefinancierd met giften die tijdens de officiële opening daarvoor gegeven waren. In 2014 werd een klanttevredenheidsonderzoek voorbereid, dat begin 2015 zal worden gehouden. - Vooruitlopend op talrijke wijzigingen in wet- en regelgeving met ingang van 2015, is in 2014 veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering. Medewerkers van BSR hebben in 2014 deelgenomen aan cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de volgende onderwerpen: 9

10 Congres LOSR met workshops over het thema Nieuwe tijden, nieuwe lasten? Informatiebijeenkomst door T. van Gogh en A. Venrooij van de Belastingdienst over aangifte IB 2013 Deelname intermediairdagen en expertsessies bij de Belastingdienst Cursus Toeslagen door H. Dekker, Belastingdienst Toeslagen Cursus Vreemdelingenrecht door Peter Ploeger, Vreemdelingeninformatiepunt Eindhoven Training actualiteiten Wmo door Stimulansz in Utrecht Training actualiteiten Participatiewet door Stimulansz in Utrecht Training Participatiewet, maatregelen WWB en hervorming kindregelingen 2015 bij sociaal raadsliedenwerk in Eindhoven Gezamenlijke incompany training loket SHV gemeente Veldhoven en BSR over eigen woningbezit en schulden, door Stimulansz Gezamenlijke incompany training loket SHV gemeente Veldhoven en BSR over berekening beslagvrije voet door Stimulansz Voorlichtingsbijeenkomst door notaris V. Ogier-Heitman over eigen bijdrage AWBZ en levenstestament Voorlichtingsbijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015 door S.Cox en M. Kokx van de sectie arbeidsrecht van Boskamp en Willems advocaten Voorlichtingsbijeenkomst bij De Boei door R. van Dam van de GGzE over de werkzaamheden van deze organisatie In 2014 werd bij het Klapperproject een start gemaakt met het houden van intervisiebijeenkomsten. 10

11 4.3. Externe activiteiten Om de drempel naar BSR voor mensen met financiële problemen zo laag mogelijk te maken nam BSR ook in 2014 deel aan een maandelijks spreekuur bij de Voedselbank, samen met de Klantmanager Zorg van de gemeente en een medewerker van algemeen maatschappelijk werk van Lumens in de buurt. BSR is een van de deelnemers aan het Ketenpartneroverleg Armoede dat ook in 2014 plaatsvond in de gemeente Veldhoven. In juni werd een ontmoeting georganiseerd in samenwerking met Veldhoven Vernieuwend Vitaal, Wijkbeheer en de Conferentie Wonen met Zorg ( Ontmoet Veldhoven op 27 juni); op 19 november was er een bijeenkomst van het Armoedenetwerk afzonderlijk. Stimulans en BSR hebben in 2014 diverse bijeenkomsten met het Loket Schuldhulpverlening van de gemeente geïnitieerd om te komen tot duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden in het budgetcoachproject. BSR is een van de ondertekenaars van het convenant Veldhoven Vernieuwend Vitaal. Het zet zich in voor een van de thema s van het convenant (wijkondernemerschap) en voor aanpassing van het huidige dienstenpakket aan aldus verkregen nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor het thema wijkondernemerschap is een werkgroep ingericht waaraan de coördinator van BSR deelneemt. Tevens is er een bestuurlijk overleg waarbij ook een van de bestuursleden van BSR betrokken is. Vanuit de werkgroep wijkondernemerschap nam BSR in 2014 deel aan het wijknetwerk noord ( Net Noord ) en wijknetwerk midden ( Net Midden ). BSR was bij het tweejaarlijks netwerkoverleg dat wordt georganiseerd door SWOVE, waarbij zorg-/dienstverleners elkaar ontmoeten en bijpraten over nieuwe ontwikkelingen in de eigen organisatie. De werkgroep depressie-preventie met gemeente Veldhoven, GGzE, Lumens in de buurt en BSR, kwam ook in 2014 bij elkaar. Stimulans nam in 2014 het initiatief om naar aanleiding van de gemeentelijke notitie Informele Inzet, Mantelzorg en Vrijwilligerswerk, te onderzoeken hoe een gevarieerd aanbod van cursussen kan worden gedaan aan Veldhovenaren die zich informeel inzetten. Gedacht wordt aan de vorm van een vrijwilligersacademie. BSR is lid van de werkgroep die zich buigt over deze opdracht. BSR Veldhoven is lid van de Landelijk Organisatie voor Sociaal Raadsliedenwerk. In dit verband is er regelmatig contact tussen sociaal raadslieden, in ons geval vooral in de regio Zuid, over zowel vakinhoudelijke als organisatorische zaken. Bovendien vindt tweemaal per jaar een dag overleg plaats met alle vormen van sociaal raadsliedenwerk in de regio Zuid. Zo ook in Afspraak is dat een dagdeel wordt gewijd aan een thema dat door enkele deelnemers wordt voorbereid. De aftrap hiervan was in oktober 2014 en werd gedaan door BSR Veldhoven, Etten-Leur en Goes, met als thema: vrijwilligers in het sociaal raadsliedenwerk. 11

12 5. Het jaar 2014 in cijfers 5.1. De werkzaamheden van de Sociaal Raadslieden in cijfers Totaal aantal cliënten BSR excl. Klapperproject Juristen Notarissen Totaal Overzicht cliënten Hoe vonden de contacten plaats Aan de balie Per telefoon Spreekuur Huisbezoek Of anders 2 Totaal Man/vrouw/groep Man Vrouw Groep/meer personen Instelling/hulpverlener Totaal Leeftijd Tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Onbekend Totaal

13 Leeftijd cliënten 2014 tot tot tot tot tot 65 > 65 Herkomst Nederland Roma-bevolking Suriname/Antillen Overig Europa Turkije/Marokko Overige landen Onbekend Totaal Duur van het contact Tot 15 minuten tot 30 minuten tot 60 minuten Langer dan 60 minuten Totaal

14 tot 15 min 15 tot 30 min 30 tot 60 min >60 min Overzicht vragen Totaal aantal vragen BSR excl. Klapperproject Juristen Notarissen Totaal Categorieën Sociale zekerheid Arbeid Belastingen Huur/wonen Consumentenzaken Juridische zaken Familierecht Onderwijs Gezondheidszorg Totaal

15 Belastingen Al jaren staat dit onderwerp bovenaan de lijst van klantcontacten. Zo ook in Het aantal vragen over belastingen daalde echter wel. In verband met de lagere aftrek van buitengewone lasten is het aantal mensen dat aangifte doet afgenomen. Huur/Wonen In deze categorie valt het onderwerp Huurtoeslag. BSR is sinds september 2014 Toeslagen Informatie Punt, waardoor de dienstverlening aan cliënten die niet in het bezit zijn van een DigiD-code kan worden verbeterd. In 2014 werden in totaal 309 vragen gesteld over de Toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget). Stijging en daling Het aantal vragen in de rubriek consumentenzaken steeg: hieronder vallen ook financiële zaken en schulden. De categorie familierecht laat een behoorlijke daling zien: met name de onderwerpen echtscheiding (-30) en erfrecht (-34) kwamen minder aan bod. In de categorie leeftijden tot 25 jaar zien we een sterke stijging van zo n 30%. Wijze van afhandeling Informatie/advies Invullen formulier Bezwaar/beroep Verwijzing Bemiddeling Praatpaal/klankbord Brief Overige dienstverlening Totaal

16 Wijze van afhandeling Formulierenhulp BSR is in Veldhoven het centrale punt waar mensen terecht kunnen voor hulp bij het invullen van formulieren. Dit is een afspraak met alle lokale partijen die te maken hebben met formulieren. Zo nodig verwijst BSR cliënten door naar een van die ketenpartners. In 2014 daalde het aantal vragen om hulp bij het invullen van formulieren. Dit heeft te maken met het gedaalde aantal belastingaangiften. 16

17 5.2. Het Klapperproject De dienstverlening van BSR op het terrein van omgaan met financiën richt zich enerzijds op preventie, en anderzijds op hulp aan mensen die al in een achterstandsituatie zijn beland. BSR helpt mensen met het ordenen van hun administratie (Klapperproject), met het regelen van belastingzaken en bekijkt of een beroep kan worden gedaan op inkomensondersteunende maatregelen. Daartoe worden tevens de benodigde formulieren ingevuld (Formulierenhulp). Zes medewerkers van BSR zetten zich in 2014 in voor het Klapperproject. Hierbij werd intensief samengewerkt met de gemeente Veldhoven (Klantmanager Zorg, Loket Schuldhulpverlening), Lumens in de buurt, SWOVE, Voedselbank, woningcorporaties thuis en Woonbedrijf en GGzE. Deze instellingen verwezen mensen met een problematische financiële situatie regelmatig naar het Klapperproject, waar na ordening een goede start kon worden gemaakt met de (schuld)hulpverlening. Daarbij werd gestreefd naar een goede communicatie, waardoor men van elkaars activiteiten op de hoogte was en overlap werd voorkomen. De cliënten gaven vooraf toestemming voor onderlinge afstemming. In 2014 kwam het vaak voor dat voor een cliënt, van wie de administratie werd geordend door een medewerker van het Klapperproject, een budgetcoach werd gezocht voor verdere begeleiding. Severinus: BSR werkt samen met Severinus in Veldhoven aan ondersteuning van wettelijke vertegenwoordigers van bewoners van Severinus. Zij moeten jaarlijks rekening en verantwoording van hun bewindvoering afleggen aan de kantonrechter. Een van de medewerkers van het Klapperproject is gespecialiseerd in hulp bij deze verantwoording. In 2014 begeleidde hij 16 mensen (15 in 2013). Overzicht cliënten Man/vrouw/groep Man Vrouw Echtpaar Totaal Leeftijd 25 tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Totaal

18 Herkomst Nederland Roma-bevolking Afrika Overige landen Totaal Overzicht bezoeken Aantal bezoeken per cliënt 1 bezoek bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken >10 bezoeken Totaal bezoeken Totale duur van de contacten in uren: 2012 : : 860,5 2014: 625,5 18

19 5.3. Het Budgetcoachproject Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Stimulans en Bureau Sociaal Raadslieden, met daarnaast een goede afstemming met het gemeentelijke Loket Schuldhulpverlening en andere instellingen op het gebied van dienstverlening aan kwetsbare burgers. BSR richt zich vooral op het coachen en ondersteunen van de vrijwilligers met betrekking tot hun inhoudelijke deskundigheid op het gebied van hulpverlening bij financiële problemen. Dit sluit vrijwel naadloos aan bij de aanwezige expertise van BSR. Cliënten kunnen zich zowel bij BSR als bij Stimulans aanmelden voor een budgetcoach. Wekelijks worden deze aanmeldingen besproken door de coördinator van BSR en een medewerker van Stimulans en worden er matches op maat gemaakt. De budgetcoach kan op huisbezoek komen, maar ook een afspraak plannen bij BSR of Stimulans. Eind 2014 waren 31vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 4 personen naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). De teller van het totaal aantal aanmeldingen stond op 120. In 2014 waren er 73 aanmeldingen. De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt. In 2014 werden 3 informatiebijeenkomsten gehouden voor alle budgetcoaches. Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen deel aan intervisiebijeenkomsten. Door middel van een nieuwsbrief werden de budgetcoaches op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. De twee projectleiders van Stimulans en BSR volgen de ontwikkelingen op de voet door kennis te nemen van de door de budgetcoaches opgebouwde registratie. Er was in het verslagjaar voortdurend interactie tussen de verwijzers, met name de medewerkers van het Loket Schuldhulpverlening, en de budgetcoaches. Budgetcoaches deden bovendien regelmatig een beroep op de medewerkers van BSR voor het voorleggen van (juridische) vragen of voor overleg over een casus. Overzicht cliënten Verwezen door 2014 Loket SHV 37 Lumens in de buurt 8 Woonbedrijf 1 Swove 1 Woningstichting Thuis 2 BSR 2 Stimulans 2 Niet verwezen 20 Totaal 73 19

20 Verwijzingen 2014 Loket SHV Lumens in de buurt SWOVE Woonbedrijf Woningstichting 'thuis BSR Stimulans Niet verwezen 20

21 5.4 Balans 2014 Eindsaldo Eindsaldo Vorderingen Vooruitl.verhuispost 4580 Vord.&overl.activa Kas Rabobank rek.nr Rabobank rek.nr Rabobank rek.nr 536 (kasgeld) Liquide middelen Activa totaal Eigen vermogen Res.lopend boekjaar Eigen vermogen overuren kantoorinventaris desk. bevordering gas/water/licht accountant verbetering ruimte 5000 Totaal reserveringen Kortlopende schulden TBP Vrijwilligers verg. 50 TBP Salaris coördinator Overige te betalen kosten huur december 1665 TBP verhuizing TBP MO Wett. Aanspr. 360 TBP Beroepsaanspr.verz. 411 TBP Huur Parasol 4995 Vooruitontv. Subs. Ondern Totaal kortlopende schulden Passiva

22 5.4. Overzicht verlies en winst 2014 Inkomsten Uitgaven begroting t/m dec aanvullende subsidie subs. Gem. Veldh subs. Vrijwilligers terugboeking 8093 verhuisk ontv. rente pers.kosten totale huur huur dec De 4101 Geer kantine/onderh inboedelverz huisvestingskosten desk.bevordering documentatie beroeps/aanspr. Verz opleiding en uitvoering kantoor incl. porti telefoon/internet drukwerk/kopieren automatisering kantoorkosten medewerkerskosten bindingsavond km+parkeren coll.ongev.verz medewerkerskosten bankkosten jaarverslag best.verg/publ. publ accountantskosten algemeen andere kosten totaal resultaat

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2012 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in 2012 5. Organisatie en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Jaarverslag 2015 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2015 2. Verwachte ontwikkelingen in 2016 3. Het werk van het Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven 4.

Nadere informatie

B U R E A U S O C I A A L R A A D S L I E D E N V E L D H O V E N PERIODE 2012-2015

B U R E A U S O C I A A L R A A D S L I E D E N V E L D H O V E N PERIODE 2012-2015 B U R E A U S O C I A A L R A A D S L I E D E N V E L D H O V E N BELEIDSPLAN Bureau Sociaal Raadslieden Geer 100 Internet: www.bsrveldhoven.nl 5501 LB Veldhoven E-mail: info@bsrveldhoven.nl Tel.: (040)

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG. Postadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten.

ACTIVITEITENVERSLAG. Postadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten. ACTIVITEITENVERSLAG 2017 Infospreekuur Houten, Bezoekadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten Tel. 030-6382526 (tijdens spreekuren direct bereikbaar, daarbuiten via voice-mail) Internet: www.infospreekuurhouten.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

JAARVERSLAG. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven JAARVERSLAG 2017 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Verslag van het bestuur over 2017 2 Hoofdstuk 2. Toekomstvisie: verwachte ontwikkelingen voor 2018 4 Hoofdstuk 3. Het werk

Nadere informatie

Surplus Welzijn Drimmelen

Surplus Welzijn Drimmelen Gemeente Drimmelen Surplus Welzijn Drimmelen Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Budgetcoaching Schuldhulpverlening Cursus Uitkomen met je Inkomen Notities Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. 2015 t/m 2019

BELEIDSPLAN. 2015 t/m 2019 BELEIDSPLAN 2015 t/m 2019 Infospreekuur Houten, Bezoekadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten Tel. (tijdens spreekuren) 030-6382526 Internet: www.infospreekuurhouten.nl Postadres: p/a Lokaalspoor 28, 3994

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Jaarverslag 2016 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Verslag van het bestuur over 2016 3 Hoofdstuk 2 Toekomstvisie: verwachte ontwikkelingen voor 2017 4 Hoofdstuk 3 Het werk

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Langestraat 24. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg

Postbus 20 7500 AA Enschede. Langestraat 24. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2014 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsman 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

De plus van Surplus.

De plus van Surplus. De plus van Surplus. Surplus Welzijn Etten-Leur Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Formulierenteam Budgetcoaching Schuldhulpverlening Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving waarin we zorgen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Omgangshuis Houten 2017

Jaarverslag Stichting Omgangshuis Houten 2017 Jaarverslag Stichting Omgangshuis Houten 2017 Inleiding Ook in 2017 is de samenwerking met gemeenten, waarvan inwoners een beroep doen op het Omgangshuis, verder verstevigd. Het sinds vorig jaar ook door

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2018-2020 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 1 april 2018 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

rapportage 2013 Administratieve diensten

rapportage 2013 Administratieve diensten rapportage 2013 Administratieve diensten Inleiding administratieve hulp 2013 door ZorgDat Onderstaand de resultaten over de uitvoering van het project Administratieve Hulp. Dit project is onderdeel van

Nadere informatie

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen!

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen! Geldzaken & regelgeving Deel met ons je vragen of zorgen! 1 Begeleiding: ondersteuning op sociaaljuridisch terrein Volwassenen De overheid, de Belastingdienst, de gemeente en andere organisaties hebben

Nadere informatie

Surplus Welzijn Zundert. Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Budgetcoaching Schuldhulpverlening

Surplus Welzijn Zundert. Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Budgetcoaching Schuldhulpverlening Gemeente Zundert Surplus Welzijn Zundert Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Budgetcoaching Schuldhulpverlening Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving waarin we zorgen voor elkaar. Surplus

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 Stichting Rechtswinkel Maarssen Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Humanitas Thuisadministratie Gemeente Ede

Jaarverslag 2017 Humanitas Thuisadministratie Gemeente Ede Jaarverslag 207 Humanitas Thuisadministratie Gemeente Ede Rien Onck Coördinator TA Ede 0-02-208 Inhoudsopgave. Inleiding...2 2. Vrijwilligers...3 3. Deelnemers...4 4. Betrokken verwijzers...5 5. Scholing

Nadere informatie

Sociaal makelaar De vraag is leidend Organiserend vermogen. Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen

Sociaal makelaar De vraag is leidend Organiserend vermogen. Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen Jaarverslag 2017 Sociaal makelaar De vraag is leidend Effecten Organiserend vermogen Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen Samenwerking Burgerinitiatief Integratie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Door: Johan de Gier (SHM) Peter van Zoeren (Humanitas)

Door: Johan de Gier (SHM) Peter van Zoeren (Humanitas) Door: Johan de Gier (SHM) Peter van Zoeren (Humanitas) 18 september 2018 INHOUD PRESENTATIE Wie zijn wij? Wat doen we? Onze aanpak en procedures Samenwerkingspartners Contactgegevens 2 GEZAMELIJKE WAARDEN

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Informatie voor Verwijzers Waarom deze folder? Professionals in de hulpverlening, de dienstverlening, het welzijnswerk, de eerstelijns gezondheidszorg en vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Periode Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

BELEIDSPLAN. Periode Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Periode 2017-2019 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wat is BSR 2 2 Historie van BSR BSR nu Onze visie Onze missie 3. Analyse van BSR 5 Organisatie Medewerkers Coördinator

Nadere informatie

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37.

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37. Financieel Jaarrekening 2013 Stichting hulp na seksueel misbruik Groenestraat 294 B2.8 6531 JC Nijmegen 024-3603258 @ info@hulpnaseksueelmisbruik.nl www.hulpnaseksueelmisbruik.nl NL84 INGB 0008036025 Financieel

Nadere informatie

Workshop Hoe kom ik uit de schulden?

Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Hoe kan een beschermingsbewindvoerder daarbij helpen Wim Peeters beschermingsbewindvoerder Even voorstellen Wim Peeters oprichter Bolwerk bewindvoering > 30 jaar (commercieel)management

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

Brede Welzijnsinstelling. Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving

Brede Welzijnsinstelling. Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving Aanleiding Bij brief van 9 juli 2012 bent u geïnformeerd over het door de SWOP geschreven plan van aanpak om zich te verbreden tot een Brede

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen

Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen Bereikbaarheid Het Vrouwengezondheidscentrum Maastricht is iedere werkdag bereikbaar. Vrouwen kunnen binnenlopen,

Nadere informatie

Gegevens ANBI. Vincentiusvereniging Vught. Fiscaal nummer: Website:

Gegevens ANBI. Vincentiusvereniging Vught. Fiscaal nummer: Website: Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: 805187030 Website: www.vincentiusvught.nl Voorwoord Vincentiusvereniging Vught is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De vereniging

Nadere informatie

Informatievoorziening, Advies en Onafhankelijke Cliëntondersteuning Nota van Uitgangspunten

Informatievoorziening, Advies en Onafhankelijke Cliëntondersteuning Nota van Uitgangspunten Utrecht.nl Informatievoorziening, Advies en Onafhankelijke Cliëntondersteuning Nota van Uitgangspunten 2019 2024 Voorwoord Voor u liggen de uitgangspunten voor Informatievoorziening, Advies en Onafhankelijke

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Informatievoorziening, Advies en Onafhankelijke Cliëntondersteuning Nota van Uitgangspunten

Informatievoorziening, Advies en Onafhankelijke Cliëntondersteuning Nota van Uitgangspunten Utrecht.nl Informatievoorziening, Advies en Onafhankelijke Cliëntondersteuning Nota van Uitgangspunten 2019 2024 Voorwoord Voor u liggen de uitgangspunten voor Informatievoorziening, Advies en Onafhankelijke

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Hulp bij financiën en schulden Putten

Hulp bij financiën en schulden Putten Hulp bij financiën en schulden Putten Schulden? Er is een oplossing! U kunt door verschillende oorzaken in de financiële problemen gekomen zijn, bijvoorbeeld door werkloosheid, een echtscheiding of langdurig

Nadere informatie

Stand van zaken Sociaal Domein

Stand van zaken Sociaal Domein Stand van zaken Sociaal Domein Van transitie naar transformatie Gemeenteraad 27 oktober 2016 Voorbereiding Inhoud 2013 2020 Implementatie en borging Transformatie 1-1-2015 transitie heden Waar staan we

Nadere informatie

Gegevens ANBI. Vincentiusvereniging Vught. Fiscaal nummer: Website:

Gegevens ANBI. Vincentiusvereniging Vught. Fiscaal nummer: Website: Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: 805187030 Website: www.vincentiusvught.nl Voorwoord Vincentiusvereniging Vught is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De vereniging

Nadere informatie

Gemeente Oss. Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening

Gemeente Oss. Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening Gemeente Oss Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening Robert Peters Neeltje van Haandel 3 december 2017 Duurzame Financiële Dienstverlening voor de inwoners van Oss 1. Aanleiding: de kosten en kwaliteit

Nadere informatie

jaarstukken BWI 2016

jaarstukken BWI 2016 Stichting Brede Welzijnsinstelling Papendrecht Seringenstraat 16 3353 VJ PAPENDRECHT Jaarstukken 2016 Papendrecht, 25 april 2017 Telefoon 078-6154741 Fax 078-6150317 E-mail info@bwi-papendrecht.nl www.bwi-papendrecht.nl

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Lekstroom School s cool

Jaarverslag 2017 Lekstroom School s cool Jaarverslag 2017 Lekstroom School s cool Inhoudsopgave Voorwoord 1. Lekstroom School s cool in het kort 2. Aantallen en resultaten 3. Ontwikkelingen vrijwilligers 4. Verbreden in de regio 5. 2017 Financieel

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar BESTUURSVERSLAG Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar 2015-2016 De Stichting Rechtswinkel Rotterdam, verder te noemen "SRR", heeft turbulente jaren gekend op het gebied van financiën. Ook dit jaar

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Functieprofiel en taken coördinator. Stichting Leergeld Arnhem

Functieprofiel en taken coördinator. Stichting Leergeld Arnhem Functieprofiel en taken coördinator Stichting Leergeld Arnhem Arnhem, December 2006 1 INHOUD Uitgangspunten De coördinator 1. Taak van de coördinator 1.1 met betrekking tot vrijwilligers 1.2 met betrekking

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting Rechtswinkel Rotterdam

Stichting Rechtswinkel Rotterdam te Rapport inzake de jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3! Samenstellingsverklaring 4! Algemeen 5! Resultaten 6! Financiële positie 7! Bestuursverslag 2013 8! Jaarstukken 2013 11! Jaarrekening

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen. (55+ Sociëteit)

Jaarverslag Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen. (55+ Sociëteit) Jaarverslag 2016 Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen (55+ Sociëteit) * FINANCIEEL VERSLAG 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 februari 2017 Inhoudsopgave Financieel verslag Inleiding

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN Pagina 1 BALANS 2014 Bedragen in euro's 2 AKTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Saldo Bank 1.034 7.012 Spaarrekening 126.138 130.964 Kasgeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2017 Kledingbank Nijmegen e.o.

JAARVERSLAG 2017 Kledingbank Nijmegen e.o. JAARVERSLAG 2017 Kledingbank Nijmegen e.o. Inleiding. Dit jaar is, kunnen we wel zeggen, een jaar van stabilisatie geweest. Onze kledingbank, nu alweer 4 jaar oud, heeft voor de volgende uitdagingen gestaan:

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

Beleidsplan SHME

Beleidsplan SHME Inleiding In het voorjaar van 2011 is door 11 Ermelose kerk(geloofs)genootschappen het diaconaal samenwerkingsverband Diaconaal Platform Ermelo opgericht. Vanuit dit platform is op 28 juni 2013 de Stichting

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2008 Voorwoord Misschien is 2008 wel het belangrijkste jaar in het, nog korte, bestaan van de Stichting Hospice Almere. Niet alleen werd het uitgangspunt om te starten

Nadere informatie

STICHTING INLOOPHUIS DIEREN JAAROVERZICHT 2014

STICHTING INLOOPHUIS DIEREN JAAROVERZICHT 2014 STICHTING INLOOPHUIS DIEREN JAAROVERZICHT 2014 Inloophuis Dieren Spoorstraat 50 6953 BZ Dieren Tel.0313-416472 openingstijden: maandag t/m zaterdag: van 10.00 tot 12.30 uur zondag: van 13.30 tot 15.30

Nadere informatie

WELKOM bij de eerste ALGEMENE LEDENVERGADERING van ZORG COOPERATIE ROOI u.a.

WELKOM bij de eerste ALGEMENE LEDENVERGADERING van ZORG COOPERATIE ROOI u.a. KBO OLLAND 23-2-2016 1 WELKOM bij de eerste ALGEMENE LEDENVERGADERING van ZORG COOPERATIE ROOI u.a. 19 APRIL 2016 Agenda 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Berichten van verhinderingen en laatste mededelingen

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014 Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland Gouda Jaarrekening 2014 23 maart 2015 Inhoudsopgave Algemeen Oprichting Statutaire doelstelling Aard van de stichting Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2017 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2017 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2017 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2017 5 3. Resultatenrekening over 2017 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal 31 december 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl Inloopspreekuur elke

Nadere informatie

Ambitie- en actieplan Financieel Netwerk Rijswijk

Ambitie- en actieplan Financieel Netwerk Rijswijk Ambitie- en actieplan Financieel Netwerk Rijswijk 2018-2020 Rijswijk, juni 2018 Rochelle Heerema, kwartiermaker Situatie Ondanks allerlei inspanningen van overheid en maatschappelijke organisaties groeit

Nadere informatie

HUMANITAS NULMETING COMPLEXITEIT VAN DE HULPVRAAG

HUMANITAS NULMETING COMPLEXITEIT VAN DE HULPVRAAG HUMANITAS NULMETING COMPLEXITEIT VAN DE HULPVRAAG Datum : 2 juni 2017 Auteur : Heleen de Boer Inhoud INTRODUCTIE... 2 SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1. Aanleiding en doel... 4 1.2 De vragenlijst...

Nadere informatie

Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2016

Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2016 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2016 Inhoud 1 Balans 2016... 2 2 Exploitatierekening 2016... 3 3 Toelichting op de balans en exploitatierekening... 4 1 1 Balans 2016 Balans 2016 - Stichting Drop-Inn ACTIVA

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West

Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West Inleiding In 2011 heeft de vorming van een WMO-adviesraad in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zijn beslag gekregen. De WMO-adviesraad adviseert het Dagelijks

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Renkum. Stichting Rechtswinkel Renkum jaarverslag 2017

Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Renkum. Stichting Rechtswinkel Renkum jaarverslag 2017 Stichting Rechtswinkel Renkum Jaarverslag 2017 Inhoudsopgave pagina Van de voorzitter 2 Hulpvragen 4 Financiën 4 Financieel jaarverslag 5 1 Van de voorzitter Met trots mag ik u het jaarverslag 2017 van

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Drs. K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vaste commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Drs. K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vaste commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ten aanzien van Drs. K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vaste commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vaste commissie van Financiën. Datum: 5 november

Nadere informatie