Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

2 Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over Verwachte ontwikkelingen in Het werk van het Bureau Sociaal Raadslieden 4. Personeel en organisatie 4.1 Personeel 4.2 Interne organisatie en deskundigheidsbevordering 4.3. Externe activiteiten 5. Het jaar 2014 in cijfers 5.1 De werkzaamheden van de sociaal raadslieden in cijfers 5.2 Het Klapperproject 5.3 Het Budgetcoachproject 5.4. Financiën Jaarrekening 2014 Balans Bestuur en medewerkers 2

3 1. Verslag van het bestuur over was een bijzonder jaar voor Bureau Sociaal Raadslieden. Op de eerste plaats kwam er in het najaar van 2013 een eind aan een jarenlange zoektocht naar een ander onderkomen en konden we ons op een nieuwe plek weer gaan concentreren op de kerntaken. Het was ook een bijzonder jaar, omdat BSR 35 jaar bestond. Voorwaar een unicum in het werkgebied van de sociale zekerheid! Er is in 2014 met veel inzet en tomeloze motivatie gewerkt aan de doelstellingen van BSR, en gezien de ontwikkelingen verwachten we ook dat er meer complexe vragen en taken op ons af zullen komen. We bereiden ons daar, binnen het mogelijke, op voor. Er is veel onzekerheid en onrust naar aanleiding van de stortvloed aan veranderingen in het sociale domein. We hopen vurig dat na alle veranderingen er ook verbeteringen merkbaar zullen zijn voor onze cliënten. Onze slogan voor 2015 wordt dan ook: Ondanks de forse verbouwing van BV Nederland blijft onze winkel gewoon open! We zetten hier het jaar nog eens op een rij: - BSR heeft ook in 2014 een belangrijke maatschappelijke functie verricht binnen de Veldhovense gemeenschap door ondersteuning van de kwetsbaren op sociaal juridisch vlak, formulierenhulp, belastingen en het klapperproject. - Binnen BSR is sprake van een nimmer aflatende hoge concentratie van kennis en kunde die door scholing, opleiding en onderlinge toetsing (intervisie) voortdurend op peil wordt gehouden en vergroot. BSR blijft zich profileren als deskundig, doch bescheiden. - Hulpvragen aan BSR worden wel steeds complexer en langduriger en vergen meer van de medewerkers dan ooit tevoren. Het enthousiaste en gemotiveerde team medewerkers blijkt in de praktijk evenwel in staat deze hulpvragen nog steeds het hoofd te bieden. - Het bereiken van het 35-jarig bestaan van BSR is in oktober 2014 op een passende, voor BSR kenmerkende, bescheiden wijze gevierd voor de medewerkers en bij deze gelegenheid ook voor hun partners, hetgeen de onderlinge banden verder heeft versterkt. - Wegens groot succes in 2013 is in 2014 tezamen met Stimulans het project Budgetcoach voortgezet. De ingezette vrijwilligers zijn voldoende geschoold om te kunnen starten en hebben inmiddels een dusdanige ervaring dat ze met inhoudelijke sturing door BSR en organisatorische capaciteit van Stimulans hun diensten voort zetten. Permanente educatie blijft ook hier noodzakelijk. Dit ging wel ten koste van onevenredige inzet van de coördinator van BSR. - Nu BSR zijn plek heeft gevonden in het gebouw van De Parasol dient na 2014 de aandacht te worden gericht op PR om BSR en al zijn verschillende diensten nog meer bekendheid te geven. In 2014 zijn de eerste verkennende stappen gezet en is enige subsidie hiervoor aangevraagd en verkregen. - BSR maakt al enkele jaren verlies en dat verlies is bij ongewijzigd beleid structureel. Ook 2014 is met verlies afgesloten. - BSR bespaart veel kosten doordat gewerkt wordt met vrijwilligers. Daarnaast kan BSR geen inkomsten van enige betekenis genereren en is daarom voor het werk volledig afhankelijk van de subsidie van de gemeente. 3

4 Er is nooit een probleem geweest wat betreft de steun voor en de instemming met het werk van BSR vanuit de gemeente, maar meer financiële zekerheid is wel nodig. - Temeer nu het werven en behouden van deskundige medewerkers de komende jaren onder grotere druk komt te staan, waardoor meer tijd, geld en aandacht moeten worden besteed aan de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. - Daarnaast is ook in 2014 gebleken dat BSR kwetsbaar blijft met slechts één deeltijd coördinator die op een veelheid van gebieden inzetbaar dient te zijn en waarop in de praktijk in toenemende mate een beroep blijkt te worden gedaan. - Ook de in 2014 bekend geworden wijzigingen in het sociale domein (participatiewet; jeugdhulp en uitbreiding WMO) waarbij BSR zich duidelijk wil profileren in de basisstructuur zullen het nodige vergen van de medewerkers en de coördinator, waardoor overleg met de gemeente over de positie en financiële situatie van BSR van groot belang is en blijft. 4

5 2. Verwachte ontwikkelingen in 2015 Zoals hiervoor al geschetst verwachten we een turbulent jaar. Boven alles zal de dienstverlening gewoon op het gekende niveau door moeten kunnen gaan. Daar zal alle inspanning op gericht zijn. In een tijd waarin we meer met minder moeten doen bevindt BSR zich in een spagaat. Eigen inkomen substantieel genereren is utopisch, nog afgezien van het feit dat zoveel effort altijd ten koste van de dienstverlening zal gaan. Extra complex wordt de situatie door het gegeven dat, naast toenemende complexiteit van vragen van cliënten, BSR in steeds meer overlegorganen wordt gevraagd dan wel al deelneemt. Stuk voor stuk relevante deelnames, maar daarmee is de rek volledig uit de uren en inzetbaarheid van de coördinator. Dit heeft dus uiteindelijk ook consequenties voor de kwaliteit van de dienstverlening, en leidt tot een onacceptabel afbreukrisico. Het bestuur heeft besloten dit jaar alles op alles te gaan zetten om met een duurzame, werkbare en realistische oplossing te komen. Dat de gemeente als financierder van BSR hier een rol in zal spelen is evident. Vervolgens verwachten we dat er dit jaar meer duidelijkheid zal komen over de te onderscheiden werkgebieden van de diverse organisaties in Veldhoven, dus ook van BSR. We zijn niet uit op landjepik of machtspolitiek, maar erkennen dat transparantie kan leiden tot betere herkenbaarheid en echte specialisaties op het gebied waar je goed in bent. Als bestuur zitten we zelf met het gegeven dat 2 gedreven en competente bestuurders begin 2015 statutair afscheid moeten nemen. De zoektocht naar kanjers als vervangers is al ingezet, en in later stadium zullen we ons beraden over de vraag of de huidige bestuurstermijnen nog wel realistisch zijn, gezien de complexe materie. Daarnaast nemen we afscheid van Arnold Nijssen die als administrateur vele jaren BSR op de achtergrond, maar uiterst deskundig en welwillend heeft ondersteund. Kortom, aan de slag. Het werk wacht! 5

6 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden Alle inwoners van Veldhoven kunnen advies en hulp krijgen bij Bureau Sociaal Raadslieden. De sociaal raadslieden werken op een breed sociaal juridisch terrein. Er wordt met name een vangnet geboden voor kwetsbare burgers. BSR zoekt naar mogelijkheden om het perspectief van deze mensen te verbeteren. Ouderen, laagopgeleiden, laaggeletterden, mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en mensen met een laag inkomen behoren tot deze groep, maar ook een complexe persoonlijke en/of financiële situatie kan tot gevolg hebben dat mensen niet voldoende in staat zijn hun zaken zelf te regelen. Dit laatste komt in toenemende mate voor. Daarnaast wordt wet- en regelgeving alsmaar complexer en steeds vaker slechts digitaal ter beschikking gesteld. Steeds meer tot voor kort mondige burgers lopen vast doordat informatie en procedures te ingewikkeld worden. Ook zij dreigen door de mazen van het maatschappelijk vangnet te vallen als er geen speciale hulp wordt geboden. Ook voor die mensen zet BSR zich in. Het doel van de dienstverlening is niet om mensen werk uit handen te nemen, maar om de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen en daardoor ook de maatschappelijke participatie te vergroten. De hulp die BSR biedt bestaat enerzijds uit informatie en advies en anderzijds uit concrete dienstverlening. Hierbij gaat het om het ordenen van administraties, het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften en ook om bemiddeling en verwijzing naar andere instanties. Bij de Sociaal Raadslieden kunnen vragen worden gesteld over uitkeringen, arbeid, belastingen, consumentenzaken, juridische kwesties, personen- en familierecht, onderwijs, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. In 2014 werden de meeste vragen gesteld over belastingen (inclusief toeslagen), sociale zekerheid en consumentenzaken (waaronder geldzaken). Het Belastingteam van BSR helpt bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en beantwoordt belastingvragen. Met ingang van september 2014 is BSR Veldhoven een Toeslagen Service Punt van de Belastingdienst Toeslagen. Hierdoor kunnen cliënten die niet beschikken over een DigiD-code toch worden geholpen met vragen over de toeslagen. De Formulierenhulp van BSR geeft uitleg van en ondersteuning bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven. Het Klapperproject biedt hulp bij het opzetten en ordenen van de administratie, waardoor mensen weer inzicht krijgen in hun financiële situatie en verdere problemen worden voorkomen. 6

7 Is er al sprake van problematische schulden, dan worden mensen na het uitzoeken en ordenen van de papieren begeleid naar schuldhulpverlening. Ook behoort het inzetten van een budgetcoach tot de mogelijkheden. Het Budgetcoachproject is een samenwerkingsverband tussen Stichting Stimulans in Veldhoven en BSR. Een budgetcoach biedt ondersteuning aan mensen met (dreigende) financiële problemen. Wanneer mensen geen overzicht van en controle over hun thuisadministratie en financiën hebben kan begeleiding door een budgetcoach uitkomst bieden. Voor specifiek juridische en notariële vragen zijn er speciale spreekuren van Juristen en Notarissen. In 2014 zijn plannen opgevat om te komen tot een financieel spreekuur, waar complexe vragen op financieel gebied kunnen worden behandeld door een deskundige. Deze plannen zullen in 2015 hun beslag krijgen. Bewindvoerders van cliënten van Severinus kunnen voor de jaarlijkse verantwoording die zij over hun bewindvoering moeten afleggen aan de Kantonrechter hulp krijgen bij BSR. BSR is Meldpunt voor discriminatie. In Veldhoven zijn twee meldpunten: de Gemeentewinkel en BSR. Klachten worden rechtstreeks doorgestuurd naar het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant. Vanuit BSR wordt intensief samengewerkt met andere welzijnsinstellingen in Veldhoven. Door onderlinge afstemming met deze organisaties wordt nagestreefd dat de doelgroep beter wordt bereikt en overlap van dienstverlening wordt voorkomen. Het signaleren van knelpunten in wet- en regelgeving kan worden aangemerkt als aanvullend werkveld van BSR: de Sociaal Raadslieden zien de effecten die wet- en regelgeving hebben op het dagelijks bestaan van cliënten. Die effecten kunnen (onbedoeld) negatief zijn. Sociaal raadslieden kunnen onvolkomenheden snel opmerken en aankaarten bij de verantwoordelijke instanties. Dit kan zowel op landelijk als lokaal niveau. De signaleringscommissie van landelijke organisatie voor sociaal raadsliedenwerk LOSR heeft op dit gebied een actieve rol. Met elkaar vormen de medewerkers een professioneel, deskundig en toegewijd team. Daardoor is het mogelijk dat BSR tegen zeer geringe organisatiekosten professionele, laagdrempelige hulp op sociaal juridisch gebied kan blijven bieden aan de burgers van Veldhoven. 7

8 4. Personeel en organisatie 4.1. Personeel BSR neemt in Veldhoven een aparte positie in tussen de grotere professionele organisaties: het werk wordt vooral gedaan door vrijwilligers. Deze vrijwilligers verzorgen het informatie- en advieswerk en de concrete ondersteuning van de cliënten. Naast de Sociaal Raadslieden zijn enkele medewerkers speciaal aangesteld voor het Klapperproject en weer andere werken in de documentatie, de automatisering of de public relations. Daarnaast verzorgen juristen en notarissen op vrijwillige basis spreekuren. BSR is een van de trekkers van het Budgetcoachproject en richt zich daarbij met name op de begeleiding van de budgetcoaches op vakinhoudelijk gebied. Het is een samenwerkingsproject met Stimulans; de vrijwillige budgetcoaches maken deel uit van deze organisatie. De vrijwilligers zijn betrokken bij het maatschappelijk leven in Veldhoven. Zij besteden veel tijd aan het zich verdiepen in de problemen van de cliënten, aan het zelf bij blijven op het vakgebied, aan het kritisch volgen van wet- en regelgeving en het signaleren van knelpunten daarin. Een belangrijk kwaliteitsaspect van de vrijwilligers van BSR is dat zij nog tijd (moeten) nemen om naar de persoonlijke verhalen te luisteren, tijd nemen om iets uit te leggen of samen met de cliënt iets uit te zoeken en om cliënten het gevoel te geven dat ze echt gehoord worden. Deze maatschappelijke betrokkenheid van de vrijwilligers draagt bij aan het door de Gemeenteraad geformuleerde uitgangspunt van maatschappelijke participatie en verantwoording dragen voor elkaar in deze samenleving. De medewerkers van BSR vormen een hecht samenhangend en deskundig team. Het verloop binnen het team is gering en de relatie van de medewerkers met BSR duurt vaak vele jaren. De taken van de coördinator als enige beroepskracht zijn veelomvattend en essentieel voor de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden van het Bureau. Op de eerste plaats ondersteunt en coördineert zij de werkzaamheden van de grote groep vrijwillige medewerkers. Dit vraagt om inzicht in de verschillende competenties die nodig zijn voor de werkzaamheden, en om goed te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maar even belangrijk is dat de coördinator ervoor zorgt dat er steeds voldoende kwalitatieve medewerkers aanwezig zijn om de geplande taken uit te voeren. 8

9 4.2. Interne organisatie en deskundigheidsbevordering Bureau Sociaal Raadslieden is een zelfstandige instelling. De medewerkers zijn vrijwilligers die worden ondersteund door een parttime beroepskracht. Aan de dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Om de anonimiteit van de cliënten te waarborgen worden geen dossiers aangelegd. BSR is toegankelijk voor alle burgers van Veldhoven. Alleen voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting wordt een inkomensgrens gehanteerd. (In 2014: 2000,- netto per maand; geen belastbaar vermogen in box 3.) Gedurende drie dagen en één avond per week kunnen cliënten terecht op inloopspreekuren. Het invullen van belastingformulieren en hulp bij het ordenen van administratie gebeurt op afspraak. Aan de randvoorwaarden voor het werk van BSR wordt achter de schermen intensief gewerkt door bestuur en medewerkers: - Er is voortdurend aandacht voor de werkomstandigheden van de medewerkers; in 2014 betrof dat vooral het bevorderen van optimale werkplekken op de nieuwe locatie van BSR. - De documentatie wordt permanent op peil gehouden. Veel cliënten hebben niet de beschikking over een computer, terwijl informatie steeds vaker uitsluitend digitaal wordt verstrekt. Er wordt veel werk verzet om deze cliënten toch te kunnen voorzien van noodzakelijke schriftelijke informatie. - Systeembeheer onderhoudt het computernetwerk. Er is een werkgroep automatisering, waarin naast de systeembeheerder twee medewerkers zitting hebben. In 2014 werden nieuwe computers met Windows 8 geïnstalleerd. - Public relations werkt aan het vergroten van de bekendheid van het werk van BSR op allerlei gebied. In het verslagjaar was de aandacht vooral gericht op de huisstijl, die al geruime tijd aan vernieuwing toe was. Na de verhuizing is dit opgepakt door de werkgroep PR. Er is een Handboek Huisstijl BSR gemaakt. Conform de nieuwe huisstijl is het drukwerk, variërend van briefpapier tot folder, vernieuwd en mede gefinancierd met giften die tijdens de officiële opening daarvoor gegeven waren. In 2014 werd een klanttevredenheidsonderzoek voorbereid, dat begin 2015 zal worden gehouden. - Vooruitlopend op talrijke wijzigingen in wet- en regelgeving met ingang van 2015, is in 2014 veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering. Medewerkers van BSR hebben in 2014 deelgenomen aan cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de volgende onderwerpen: 9

10 Congres LOSR met workshops over het thema Nieuwe tijden, nieuwe lasten? Informatiebijeenkomst door T. van Gogh en A. Venrooij van de Belastingdienst over aangifte IB 2013 Deelname intermediairdagen en expertsessies bij de Belastingdienst Cursus Toeslagen door H. Dekker, Belastingdienst Toeslagen Cursus Vreemdelingenrecht door Peter Ploeger, Vreemdelingeninformatiepunt Eindhoven Training actualiteiten Wmo door Stimulansz in Utrecht Training actualiteiten Participatiewet door Stimulansz in Utrecht Training Participatiewet, maatregelen WWB en hervorming kindregelingen 2015 bij sociaal raadsliedenwerk in Eindhoven Gezamenlijke incompany training loket SHV gemeente Veldhoven en BSR over eigen woningbezit en schulden, door Stimulansz Gezamenlijke incompany training loket SHV gemeente Veldhoven en BSR over berekening beslagvrije voet door Stimulansz Voorlichtingsbijeenkomst door notaris V. Ogier-Heitman over eigen bijdrage AWBZ en levenstestament Voorlichtingsbijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015 door S.Cox en M. Kokx van de sectie arbeidsrecht van Boskamp en Willems advocaten Voorlichtingsbijeenkomst bij De Boei door R. van Dam van de GGzE over de werkzaamheden van deze organisatie In 2014 werd bij het Klapperproject een start gemaakt met het houden van intervisiebijeenkomsten. 10

11 4.3. Externe activiteiten Om de drempel naar BSR voor mensen met financiële problemen zo laag mogelijk te maken nam BSR ook in 2014 deel aan een maandelijks spreekuur bij de Voedselbank, samen met de Klantmanager Zorg van de gemeente en een medewerker van algemeen maatschappelijk werk van Lumens in de buurt. BSR is een van de deelnemers aan het Ketenpartneroverleg Armoede dat ook in 2014 plaatsvond in de gemeente Veldhoven. In juni werd een ontmoeting georganiseerd in samenwerking met Veldhoven Vernieuwend Vitaal, Wijkbeheer en de Conferentie Wonen met Zorg ( Ontmoet Veldhoven op 27 juni); op 19 november was er een bijeenkomst van het Armoedenetwerk afzonderlijk. Stimulans en BSR hebben in 2014 diverse bijeenkomsten met het Loket Schuldhulpverlening van de gemeente geïnitieerd om te komen tot duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden in het budgetcoachproject. BSR is een van de ondertekenaars van het convenant Veldhoven Vernieuwend Vitaal. Het zet zich in voor een van de thema s van het convenant (wijkondernemerschap) en voor aanpassing van het huidige dienstenpakket aan aldus verkregen nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor het thema wijkondernemerschap is een werkgroep ingericht waaraan de coördinator van BSR deelneemt. Tevens is er een bestuurlijk overleg waarbij ook een van de bestuursleden van BSR betrokken is. Vanuit de werkgroep wijkondernemerschap nam BSR in 2014 deel aan het wijknetwerk noord ( Net Noord ) en wijknetwerk midden ( Net Midden ). BSR was bij het tweejaarlijks netwerkoverleg dat wordt georganiseerd door SWOVE, waarbij zorg-/dienstverleners elkaar ontmoeten en bijpraten over nieuwe ontwikkelingen in de eigen organisatie. De werkgroep depressie-preventie met gemeente Veldhoven, GGzE, Lumens in de buurt en BSR, kwam ook in 2014 bij elkaar. Stimulans nam in 2014 het initiatief om naar aanleiding van de gemeentelijke notitie Informele Inzet, Mantelzorg en Vrijwilligerswerk, te onderzoeken hoe een gevarieerd aanbod van cursussen kan worden gedaan aan Veldhovenaren die zich informeel inzetten. Gedacht wordt aan de vorm van een vrijwilligersacademie. BSR is lid van de werkgroep die zich buigt over deze opdracht. BSR Veldhoven is lid van de Landelijk Organisatie voor Sociaal Raadsliedenwerk. In dit verband is er regelmatig contact tussen sociaal raadslieden, in ons geval vooral in de regio Zuid, over zowel vakinhoudelijke als organisatorische zaken. Bovendien vindt tweemaal per jaar een dag overleg plaats met alle vormen van sociaal raadsliedenwerk in de regio Zuid. Zo ook in Afspraak is dat een dagdeel wordt gewijd aan een thema dat door enkele deelnemers wordt voorbereid. De aftrap hiervan was in oktober 2014 en werd gedaan door BSR Veldhoven, Etten-Leur en Goes, met als thema: vrijwilligers in het sociaal raadsliedenwerk. 11

12 5. Het jaar 2014 in cijfers 5.1. De werkzaamheden van de Sociaal Raadslieden in cijfers Totaal aantal cliënten BSR excl. Klapperproject Juristen Notarissen Totaal Overzicht cliënten Hoe vonden de contacten plaats Aan de balie Per telefoon Spreekuur Huisbezoek Of anders 2 Totaal Man/vrouw/groep Man Vrouw Groep/meer personen Instelling/hulpverlener Totaal Leeftijd Tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Onbekend Totaal

13 Leeftijd cliënten 2014 tot tot tot tot tot 65 > 65 Herkomst Nederland Roma-bevolking Suriname/Antillen Overig Europa Turkije/Marokko Overige landen Onbekend Totaal Duur van het contact Tot 15 minuten tot 30 minuten tot 60 minuten Langer dan 60 minuten Totaal

14 tot 15 min 15 tot 30 min 30 tot 60 min >60 min Overzicht vragen Totaal aantal vragen BSR excl. Klapperproject Juristen Notarissen Totaal Categorieën Sociale zekerheid Arbeid Belastingen Huur/wonen Consumentenzaken Juridische zaken Familierecht Onderwijs Gezondheidszorg Totaal

15 Belastingen Al jaren staat dit onderwerp bovenaan de lijst van klantcontacten. Zo ook in Het aantal vragen over belastingen daalde echter wel. In verband met de lagere aftrek van buitengewone lasten is het aantal mensen dat aangifte doet afgenomen. Huur/Wonen In deze categorie valt het onderwerp Huurtoeslag. BSR is sinds september 2014 Toeslagen Informatie Punt, waardoor de dienstverlening aan cliënten die niet in het bezit zijn van een DigiD-code kan worden verbeterd. In 2014 werden in totaal 309 vragen gesteld over de Toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget). Stijging en daling Het aantal vragen in de rubriek consumentenzaken steeg: hieronder vallen ook financiële zaken en schulden. De categorie familierecht laat een behoorlijke daling zien: met name de onderwerpen echtscheiding (-30) en erfrecht (-34) kwamen minder aan bod. In de categorie leeftijden tot 25 jaar zien we een sterke stijging van zo n 30%. Wijze van afhandeling Informatie/advies Invullen formulier Bezwaar/beroep Verwijzing Bemiddeling Praatpaal/klankbord Brief Overige dienstverlening Totaal

16 Wijze van afhandeling Formulierenhulp BSR is in Veldhoven het centrale punt waar mensen terecht kunnen voor hulp bij het invullen van formulieren. Dit is een afspraak met alle lokale partijen die te maken hebben met formulieren. Zo nodig verwijst BSR cliënten door naar een van die ketenpartners. In 2014 daalde het aantal vragen om hulp bij het invullen van formulieren. Dit heeft te maken met het gedaalde aantal belastingaangiften. 16

17 5.2. Het Klapperproject De dienstverlening van BSR op het terrein van omgaan met financiën richt zich enerzijds op preventie, en anderzijds op hulp aan mensen die al in een achterstandsituatie zijn beland. BSR helpt mensen met het ordenen van hun administratie (Klapperproject), met het regelen van belastingzaken en bekijkt of een beroep kan worden gedaan op inkomensondersteunende maatregelen. Daartoe worden tevens de benodigde formulieren ingevuld (Formulierenhulp). Zes medewerkers van BSR zetten zich in 2014 in voor het Klapperproject. Hierbij werd intensief samengewerkt met de gemeente Veldhoven (Klantmanager Zorg, Loket Schuldhulpverlening), Lumens in de buurt, SWOVE, Voedselbank, woningcorporaties thuis en Woonbedrijf en GGzE. Deze instellingen verwezen mensen met een problematische financiële situatie regelmatig naar het Klapperproject, waar na ordening een goede start kon worden gemaakt met de (schuld)hulpverlening. Daarbij werd gestreefd naar een goede communicatie, waardoor men van elkaars activiteiten op de hoogte was en overlap werd voorkomen. De cliënten gaven vooraf toestemming voor onderlinge afstemming. In 2014 kwam het vaak voor dat voor een cliënt, van wie de administratie werd geordend door een medewerker van het Klapperproject, een budgetcoach werd gezocht voor verdere begeleiding. Severinus: BSR werkt samen met Severinus in Veldhoven aan ondersteuning van wettelijke vertegenwoordigers van bewoners van Severinus. Zij moeten jaarlijks rekening en verantwoording van hun bewindvoering afleggen aan de kantonrechter. Een van de medewerkers van het Klapperproject is gespecialiseerd in hulp bij deze verantwoording. In 2014 begeleidde hij 16 mensen (15 in 2013). Overzicht cliënten Man/vrouw/groep Man Vrouw Echtpaar Totaal Leeftijd 25 tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Totaal

18 Herkomst Nederland Roma-bevolking Afrika Overige landen Totaal Overzicht bezoeken Aantal bezoeken per cliënt 1 bezoek bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken >10 bezoeken Totaal bezoeken Totale duur van de contacten in uren: 2012 : : 860,5 2014: 625,5 18

19 5.3. Het Budgetcoachproject Het Budgetcoachproject is een samenwerking tussen Stimulans en Bureau Sociaal Raadslieden, met daarnaast een goede afstemming met het gemeentelijke Loket Schuldhulpverlening en andere instellingen op het gebied van dienstverlening aan kwetsbare burgers. BSR richt zich vooral op het coachen en ondersteunen van de vrijwilligers met betrekking tot hun inhoudelijke deskundigheid op het gebied van hulpverlening bij financiële problemen. Dit sluit vrijwel naadloos aan bij de aanwezige expertise van BSR. Cliënten kunnen zich zowel bij BSR als bij Stimulans aanmelden voor een budgetcoach. Wekelijks worden deze aanmeldingen besproken door de coördinator van BSR en een medewerker van Stimulans en worden er matches op maat gemaakt. De budgetcoach kan op huisbezoek komen, maar ook een afspraak plannen bij BSR of Stimulans. Eind 2014 waren 31vrijwillige budgetcoaches actief (waarvan 4 personen naast dit werk nog een andere functie vervullen bij BSR). De teller van het totaal aantal aanmeldingen stond op 120. In 2014 waren er 73 aanmeldingen. De kwaliteit van deze dienstverlening wordt nauwlettend bewaakt. In 2014 werden 3 informatiebijeenkomsten gehouden voor alle budgetcoaches. Daarnaast namen de budgetcoaches in groepen van maximaal 5 personen deel aan intervisiebijeenkomsten. Door middel van een nieuwsbrief werden de budgetcoaches op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. De twee projectleiders van Stimulans en BSR volgen de ontwikkelingen op de voet door kennis te nemen van de door de budgetcoaches opgebouwde registratie. Er was in het verslagjaar voortdurend interactie tussen de verwijzers, met name de medewerkers van het Loket Schuldhulpverlening, en de budgetcoaches. Budgetcoaches deden bovendien regelmatig een beroep op de medewerkers van BSR voor het voorleggen van (juridische) vragen of voor overleg over een casus. Overzicht cliënten Verwezen door 2014 Loket SHV 37 Lumens in de buurt 8 Woonbedrijf 1 Swove 1 Woningstichting Thuis 2 BSR 2 Stimulans 2 Niet verwezen 20 Totaal 73 19

20 Verwijzingen 2014 Loket SHV Lumens in de buurt SWOVE Woonbedrijf Woningstichting 'thuis BSR Stimulans Niet verwezen 20

21 5.4 Balans 2014 Eindsaldo Eindsaldo Vorderingen Vooruitl.verhuispost 4580 Vord.&overl.activa Kas Rabobank rek.nr Rabobank rek.nr Rabobank rek.nr 536 (kasgeld) Liquide middelen Activa totaal Eigen vermogen Res.lopend boekjaar Eigen vermogen overuren kantoorinventaris desk. bevordering gas/water/licht accountant verbetering ruimte 5000 Totaal reserveringen Kortlopende schulden TBP Vrijwilligers verg. 50 TBP Salaris coördinator Overige te betalen kosten huur december 1665 TBP verhuizing TBP MO Wett. Aanspr. 360 TBP Beroepsaanspr.verz. 411 TBP Huur Parasol 4995 Vooruitontv. Subs. Ondern Totaal kortlopende schulden Passiva

22 5.4. Overzicht verlies en winst 2014 Inkomsten Uitgaven begroting t/m dec aanvullende subsidie subs. Gem. Veldh subs. Vrijwilligers terugboeking 8093 verhuisk ontv. rente pers.kosten totale huur huur dec De 4101 Geer kantine/onderh inboedelverz huisvestingskosten desk.bevordering documentatie beroeps/aanspr. Verz opleiding en uitvoering kantoor incl. porti telefoon/internet drukwerk/kopieren automatisering kantoorkosten medewerkerskosten bindingsavond km+parkeren coll.ongev.verz medewerkerskosten bankkosten jaarverslag best.verg/publ. publ accountantskosten algemeen andere kosten totaal resultaat

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2012 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in 2012 5. Organisatie en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden 2011 Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers,

Nadere informatie

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens instituut voor maatschappelijk welzijn Profiel Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag zijn de drie kernfuncties van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn centraal gesteld. In de artikelen wordt het profiel

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur t: (0485) 31 62 04

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie