Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over Verwachte ontwikkelingen in Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over Verwachte ontwikkelingen in Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in Organisatie en deskundigheidsbevordering 6. Het jaar 2012 in cijfers 6.1. De werkzaamheden van BSR in cijfers Overzicht cliënten Overzicht vragen 6.2 Het Klapperproject Overzicht cliënten Overzicht bezoeken 6.3 Financiën 7. Bestuur en medewerkers 1

2 2

3 1. Verslag van het bestuur over 2012 Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) heeft zich in 2012 opnieuw bezonnen op zijn rol en betekenis binnen de Veldhovense gemeenschap. Deze herbezinning was nodig omdat gewerkt moest worden aan een herzien beleidsplan en omdat het bestaande plan al weer enkele jaren oud was. Nagedacht is over bestaande en wenselijke ontwikkelingen in het werkaanbod en, daarmee samenhangend, over mogelijkheden en wenselijkheden van (verdergaande) samenwerking met andere instellingen die werkzaam zijn op hetzelfde of op aanverwant terrein. De herbezinning was ook nodig omdat de subsidiegever vanuit budgettaire overwegingen bezuinigingen wenste en die ook aan BSR oplegde. Nagegaan moest worden of, en zo ja hoeveel, BSR zou kunnen bezuinigen en wat de bezuinigingen zouden betekenen voor het werk dat BSR nog zou kunnen blijven verrichten. Een andere achtergrond die het gewenst maakte grondig over de toekomst van BSR na te denken lag in de omstandigheid dat er naast een zekere verschuiving in het werkaanbod (zoals dat uit de cijfers blijkt) er ook sprake lijkt te zijn van een toenemende complexiteit. De studie is uitgemond in een Beleidsplan voor de komende jaren dat na goed overleg binnen het Bestuur en met de medewerkers is vastgesteld. Belangrijkste accenten binnen het plan zijn: de noodzaak van een proactieve opstelling van BSR, een verdergaande samenwerking met andere organisaties binnen het werkgebied, extra aandacht voor deskundigheidsbevordering en een bewust PR-beleid. Een proactieve opstelling is nodig om te kunnen blijven voortbestaan in een sterk veranderende omgeving, terwijl BSR geen directe invloed heeft op het werkaanbod. Dat aanbod zal door het aanboren van nieuwe activiteiten en door samenwerking kunnen worden aangepast, terwijl daarnaast een goede PR kan bijdragen aan een grotere bekendheid van het werk van BSR bij de verschillende doelgroepen. Door omstandigheden kon in het verslagjaar te weinig energie worden besteed aan PRactiviteiten. Het beleidsplan sluit aan bij de Kadernota Maatschappelijke Participatie van de gemeente. BSR is een van de partners die samen met burgers, gemeente en andere instellingen eraan werkt om de eigen kracht van inwoners van Veldhoven te versterken. Zo is bijvoorbeeld in het afgelopen jaar samen met stichting Stimulans begonnen het project Schuldhulpmaatje op te zetten. Dat de markt belangstelling blijft houden voor de werkzaamheden van BSR mag wel worden afgeleid uit het grote aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld om te worden opgeleid als budgetcoach voor het project. Een ander voorbeeld kan zijn dat met succes een aantal matches tot stand is gekomen met een aantal andere instellingen op de Beursvloer Veldhoven. De medewerkers van BSR vormen een hecht samenhangend en deskundig team. Het verloop binnen het team is relatief gering en de bijdragen van de medewerkers duren vaak vele jaren. Het is terecht dat het Bestuur daar op deze plaats, opnieuw, zijn erkenning en grote waardering voor uitspreekt. Die waardering komt zeker ook toe aan de coördinator van BSR die in 2012 haar 12½ jarig jubileum mocht vieren, dat op passende wijze is herdacht. 3

4 Wat de financiering van BSR betreft is een aantal opmerkingen op zijn plaats. BSR maakt gebruik van twee financieringsbronnen: a. Subsidie van de gemeente Veldhoven en b. De bijdragen in natura van medewerkers en Bestuur. BSR heeft, zoals al gezegd, geen directe invloed op het werkaanbod; kan met andere woorden "niet aan de knoppen draaien". De in 2012 in het vooruitzicht gestelde bezuiniging van 5% levert dan ook zeker problemen op. Het Bestuur zal in de nabije toekomst na moeten gaan of alternatieve financieringsbronnen kunnen worden gevonden en aangeboord. Ook in 2012 is geen oplossing bereikt voor de verhuizing van BSR naar een ruimte die meer passend genoemd kan worden. Het werk is verricht in een fysieke omgeving die eigenlijk als sinds tijden niet acceptabel is. 4

5 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013 Aan het begin van 2013 kan gelukkig worden vastgesteld dat een in 2012 sterk veranderd bestuur op volle sterkte is gekomen. Dat is een belangrijke voorwaarde om samen met de medewerkers de lijnen uit te zetten die kunnen leiden naar een hopelijk succesvol, nuttig en ook plezierig jaar voor BSR. Eerst en vooral zal in 2013 een oplossing gevonden moeten worden voor de huisvesting. Het bestuur zal bij het vinden van die oplossing medewerking van de gemeente nodig hebben. Die hulp is ook toegezegd. Het Bestuur zal zich minder afwachtend opstellen en minder van de vooronderstelling uitgaan dat een ander de gewekte verwachtingen zal inlossen. Duidelijk is in ieder geval dat blijven in het bestaande gebouw geen optie meer is en dat BSR moet verhuizen. (NB. Begin 2013 heeft de gemeente de huur van De Tref opgezegd.) Dat zal in het komende jaar zeker de nodige aandacht en inspanning vragen. BSR gaat er van uit dat voor de kosten die de verhuizing met zich meebrengt in goed overleg met de gemeente een oplossing wordt gevonden. Verdere uitwerking van het Beleidsplan zal ook in 2013 de nodige aandacht vragen. Daarbij blijven de gestelde uitgangspunten gelden: samenwerking waar mogelijk en wenselijk, eventuele bijsturing van het werkaanbod, een proactieve opstelling en het zoeken naar alternatieve financiering. Daarbij wordt nu opgemerkt dat we de subsidiegever zullen vragen een reëlere verhouding tussen totale subsidie en de kosten van verantwoording middels een accountantsverklaring te realiseren. Een nieuwe aanpak van de PR zal BSR nog beter bekend moeten maken bij bestaande of nieuwe doelgroepen. Daaraan zal in 2013 extra energie moeten worden besteed. Ook dat vraagt extra geld. Aandacht zal ook moeten uitgaan naar het werven van nieuwe medewerkers, het opleiden ervan en het verantwoord invoegen en begeleiden in het werk. Daarnaast is zorg nodig voor het op peil houden van de deskundigheid van bestaande medewerkers. In het nieuwe jaar zullen we opnieuw helaas afscheid moeten nemen van medewerkers die langjarig BSR hebben gesteund en ondersteund. Dat is enerzijds een gewone gang van zaken maar binnen een hechte groep als die van de medewerkers toch steeds weer een ingrijpende gebeurtenis. 5

6 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden De inwoners van Veldhoven kunnen advies en hulp krijgen bij Bureau Sociaal Raadslieden. De sociaal raadslieden werken op een breed sociaal juridisch terrein. In de praktijk ligt de nadruk op hulp aan mensen die weinig tot niet zelfredzaam zijn. Vooral ouderen, laagopgeleiden, laaggeletterden, mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en mensen met een laag inkomen behoren tot deze groep. Ook een complexe persoonlijke situatie kan tot gevolg hebben dat mensen niet voldoende in staat zijn hun zaken zelf te regelen. Het doel van de dienstverlening is om de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen en daardoor ook de maatschappelijke participatie te vergroten. De hulp die BSR biedt bestaat enerzijds uit informatie en advies en anderzijds uit concrete dienstverlening. Hierbij gaat het om het ordenen van administraties, het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften en ook om bemiddeling en om het verwijzen naar andere instanties. Het Klapperproject biedt hulp bij het opzetten en ordenen van de administratie, waardoor mensen weer inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie en verdere problemen worden voorkomen. Is er al sprake van problematische schulden, dan worden mensen na het uitzoeken en ordenen van de papieren begeleid naar schuldhulpverlening. De Formulierenhulp geeft uitleg en ondersteuning bij het invullen van formulieren. Voor specifiek juridische en notariële vragen kunnen cliënten terecht op speciale spreekuren van juristen en notarissen bij BSR. Bij BSR kunnen vragen worden gesteld over uitkeringen, arbeid, belastingen, consumentenzaken, juridische kwesties, personen- en familierecht, onderwijs, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. In 2012 lag bij de (behoefte aan) dienstverlening de nadruk op: belastingen inclusief huur- en zorgtoeslag, sociale zekerheid en familierecht. BSR is meldpunt voor discriminatie in Veldhoven. In Veldhoven zijn twee meldpunten: de gemeentewinkel en BSR. Klachten worden rechtstreeks doorgestuurd naar het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant. Door overleg en samenwerking met andere organisaties in Veldhoven en het fysiek aanwezig zijn bij de Voedselbank wordt nagestreefd dat de doelgroep beter wordt bereikt. De raadslieden hebben in hun werk bij voortduring te maken met de effecten van wet- en regelgeving op het dagelijks bestaan van cliënten. Die effecten kunnen (onbedoeld) negatief zijn. Sociaal raadslieden kunnen onvolkomenheden snel opmerken en aankaarten bij de verantwoordelijke instanties. Het signaleren van knelpunten in wet- en regelgeving kan daarom heel goed worden aangemerkt als aanvullend werkveld. 6

7 Uiteraard is er ook doorlopend aandacht voor de interne organisatie van het bureau. De documentatie wordt voortdurend op peil gehouden. Er wordt veel werk verzet om cliënten, die vaak niet beschikken over een computer, te kunnen voorzien van schriftelijke informatie. Verder wordt er achter de schermen gewerkt aan deskundigheidsbevordering, automatisering en public relations. Met elkaar vormen de medewerkers een actief, deskundig en toegewijd team van onbetaalde professionals. Daardoor is het mogelijk dat BSR tegen zeer geringe kosten laagdrempelige hulp op sociaal juridisch gebied kan blijven bieden aan de burgers van Veldhoven. 7

8 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in 2012 Belastingen Al jaren staat dit onderwerp bovenaan de lijst van klantcontacten. Zo ook in Het aantal vragen over belastingen bleef nagenoeg gelijk. Informatie hierover is te lezen in het hoofdstuk over de cijfers. De eerste helft van dit jaar stond in het teken van de aangifte inkomstenbelasting Vanwege grote drukte moest voor veel cliënten uitstel worden gevraagd. In het aantal aangiftes inkomstenbelasting 2011 kwam nauwelijks verandering: van 387 in 2011 naar 390 in De DigiD-code is voor veel cliënten nog steeds een probleem. Het aantal vragen hierover steeg van 92 in 2011 naar 129 in De bemoeienis van BSR met belastingvragen bleef niet beperkt tot het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting. Zo werden cliënten ook geholpen bij vragen over huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en heffingskortingen. Veel cliënten werden naar BSR verwezen door algemeen maatschappelijk werk Dommelregio, ouderenorganisatie SWOVE, de afdeling WIZ en het Loket Schuldhulpverlening van de gemeente Veldhoven, met de opdracht om na te gaan of zij voor bepaalde inkomensondersteunende voorzieningen in aanmerking kwamen. Hulp bij financiële problemen Schuldhulpverlening was in het eerste halfjaar van 2012 nog in handen van Dommelregio maar is sinds de invoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening op 1 juli 2012 een zaak van de gemeente Veldhoven. De gemeente heeft daartoe een Loket Schuldhulpverlening gevestigd in het gemeentehuis. Van daaruit wordt schuldhulpverlening aan inwoners van Veldhoven in gang gezet en begeleid. De dienstverlening van BSR op het terrein van omgaan met financiën richt zich enerzijds op preventie en anderzijds op hulp aan mensen die al in een achterstandssituatie zijn beland. Met Dommelregio en het Loket Schuldhulpverlening werden in het verslagjaar afspraken gemaakt over de taken van BSR op dit terrein: BSR helpt mensen met het ordenen van hun administratie (Klapperproject), met het regelen van belastingzaken en bekijkt of een beroep kan worden gedaan op inkomensondersteunende maatregelen. Daartoe worden tevens de benodigde formulieren ingevuld (Formulierenhulp). Het Klapperproject speelde in 2012 op dit terrein een grote rol. Vier medewerkers van BSR zetten zich in voor dit project. Cliënten worden door hen begeleid bij het ordenen van hun administratie. Mensen met een problematische financiële situatie werden in 2012 regelmatig naar het Klapperproject verwezen door de Klantmanager Zorg en het Loket Schuldhulpverlening van de gemeente Veldhoven of door algemeen maatschappelijk werk Dommelregio, zodat een goede start kon worden gemaakt met de schuldhulpverlening. Dat de complexiteit van de problemen toeneemt blijkt uit de cijfers van het Klapperproject op blz. 16: het aantal uren dat is besteed aan cliënten van het Klapperproject is fors gestegen. BSR heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven de taak een Formulierenbrigade te coördineren. De bedoeling is dat een netwerk wordt geactiveerd en onderhouden waarin alle lokale partijen die te maken hebben met formulieren kunnen participeren. In 2012 zijn afspraken gemaakt met deze netwerkpartners over de uitvoering in de praktijk. 8

9 Daarbij is besloten, dat er één centraal punt moet zijn, waar mensen met formulieren terecht kunnen: dat zal Bureau Sociaal Raadslieden zijn. Zo nodig verwijst BSR cliënten door naar een van de ketenpartners. Het invullen van formulieren en het schrijven van brieven behoort al tot de dienstverlening van BSR. Op dit gebied is een stijging te zien van 728 formulieren en brieven in 2011 naar 788 in In het verslagjaar is bij BSR achter de schermen dan ook vooral gewerkt aan de pr voor dit project, dat begin 2013 als Formulierenhulp zal worden geïntroduceerd in de media en andere vormen van communicatie. Een nieuwe ontwikkeling in dit verband is het Project Budgetcoach. Zoals hierboven al werd vermeld heeft de gemeente Veldhoven de schuldhulpverlening in 2012 anders georganiseerd. Grondslag hiervoor was de Nota Schuldhulpverlening die eind juni door de gemeenteraad werd aangenomen. In deze nota wordt benadrukt dat niet alle hulp door professionals hoeft te worden verleend. Bij budgetbegeleiding zouden bijvoorbeeld ook vrijwilligers kunnen worden ingezet. Stichting Stimulans en BSR gaan samenwerken op dit gebied en breiden hun werkzaamheden uit met budgetcoaching door vrijwilligers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise: Stimulans vanuit het maatjesproject Goed voor Elkaar en BSR vanuit dienstverlening op financieel, juridisch en administratief gebied. Twee medewerkers van BSR gaan als budgetcoach aan de slag. Vanaf september 2012 zijn de voorbereidingen voor het project begonnen, waaronder werving en selectie van vrijwilligers. Begin 2013 zal worden gestart met de uitvoering. Ouderen Ook in 2012 waren bezoekers aan BSR van 65 jaar en ouder in de meerderheid. De ouderenorganisatie SWOVE en BSR werkten veel samen. Door SWOVE gesignaleerde hulpvragen werden, in overleg met de betrokkene, overgedragen en door BSR in behandeling genomen. Zo bezochten medewerkers van het Klapperproject in 2012 op verzoek van SWOVE diverse ouderen thuis voor het ordenen van papieren en kregen de sociaal raadslieden regelmatig het verzoek om na te gaan voor welke inkomensondersteunende voorzieningen betrokkenen in aanmerking zouden kunnen komen. Severinus Met Severinus in Veldhoven werd al enige jaren geleden de afspraak gemaakt dat wettelijk vertegenwoordigers van bewoners van Severinus terecht kunnen bij BSR voor ondersteuning bij het afleggen van de jaarlijkse rekening en verantwoording van hun bewindvoering aan de kantonrechter. Deze intensieve diensten werden in 2012 aan 10 mensen verleend (6 in 2011). Externe activiteiten Om de drempel naar BSR voor mensen met financiële problemen zo laag mogelijk te maken, nam BSR ook in 2012 deel aan een maandelijks spreekuur op de locatie van de Voedselbank, samen met de Klantmanager Zorg van de gemeente en een medewerker van algemeen maatschappelijk werk van Dommelregio. BSR is een van de deelnemers aan het Ketenpartneroverleg Armoede dat in 2012 tweemaal werd georganiseerd door de gemeente Veldhoven. Het lidmaatschap van de Klankbordgroep Welzijn, Wonen en Zorg van de gemeente Veldhoven werd gecontinueerd. Deze groep is zowel voor gemeente als voor betrokken organisaties een platform voor informatie-uitwisseling en beleidsontwikkeling op het gebied van welzijn, wonen en zorg. 9

10 BSR is een van de partners die inspanningen levert om de eigen kracht van mensen te versterken vanuit het principe van de Kadernota Maatschappelijke Participatie Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij en tekende in dit verband op 29 mei 2012 samen met 21 andere organisaties het convenant Veldhoven Vernieuwend Vitaal. BSR zet zich in voor een van de thema s van het convenant: wijkondernemerschap en voor aanpassing van het huidige dienstenpakket aan aldus verkregen nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor het thema wijkondernemerschap is een werkgroep ingericht waaraan de coördinator van BSR deelneemt. Tevens is er een bestuurlijk overleg waarbij ook een van de bestuursleden van BSR betrokken is. Het thema De burger centraal was in het verslagjaar basis voor diverse andere externe activiteiten van BSR, zoals informatie in De Inloper (buurthuis) aan de bewoners van Cobbeek over het werk van BSR, en betrokkenheid bij het project Wijkzuster in Oerle. In het kader van de modernisering van het subsidiesysteem werd maatschappelijk ondernemerschap van gesubsidieerde instellingen door de gemeente Veldhoven gestimuleerd. BSR bezocht een informatiebijeenkomst over dit onderwerp en nam deel aan de Beursvloer die op 22 november 2012 werd georganiseerd. Er werden twee succesvolle matches gemaakt. Een met Stichting Leergeld op het terrein van deskundigheidsbevordering en een met de Prins Willem Alexanderschool en Severinus betreffende het ontwikkelen van communicatiemateriaal. Ter bevordering van maatschappelijk ondernemerschap konden gesubsidieerde instellingen een extra subsidie aanvragen. Stimulans en BSR hebben voor het hierboven omschreven project budgetcoach deze subsidie aangevraagd en gekregen. 10

11 5. Interne organisatie en deskundigheidsbevordering Bureau Sociaal Raadslieden is een zelfstandige instelling. De medewerkers zijn vrijwilligers, die worden ondersteund door een parttime beroepskracht. Aan de dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Om de anonimiteit van de cliënten te waarborgen worden geen dossiers aangelegd. BSR is toegankelijk voor alle burgers van Veldhoven. Alleen voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting wordt een inkomensgrens gehanteerd. Gedurende drie dagen en één avond per week kunnen cliënten terecht op inloopspreekuren. Het invullen van belastingformulieren en hulp bij het ordenen van administratie gebeurt op afspraak. Voor het werk van BSR is het belangrijk dat mensen die hulp nodig hebben weten waar ze moeten zijn. Duidelijkheid over de mogelijkheden van dienstverlening en de contactgegevens is van groot belang. Aandacht voor de pr stond gedurende een langere periode op een laag pitje in afwachting van de verhuizing van BSR. Begin 2012 is besloten hierop niet langer te wachten en heeft een van de medewerkers van BSR een aanzet gegeven tot een nieuw communicatieplan. In de loop van 2012 is daarbij de aandacht vooral uitgegaan naar de Formulierenhulp. Inmiddels wordt gewerkt aan nieuw communicatiemateriaal en het ontwikkelen van een nieuwe website. Het is voor het werk van BSR ook van groot belang om de deskundigheid van de medewerkers op peil te houden. Medewerkers van BSR hebben in 2012 deelgenomen aan cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de volgende onderwerpen: Wijziging huwelijksvermogensrecht door H. van Kruijsdijk, Notarishuys Veldhoven Informatie over jonge mantelzorgers door Stimulans, Steunpunt Mantelzorg en Centrum voor Jeugd en Gezin Voorlichting over wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand door S.Arkesteijn, gemeente Veldhoven Informatiebijeenkomst over formulierenbrigade en thuisadministratie door Stimulansz Utrecht Cursus nieuwe Wet Schuldhulpverlening door Stimulansz Utrecht Workshop Eenzaamheid door Coalitie Erbij via Swove Informatie over erfrecht door Van der Stappen via Bibliotheek Veldhoven Drie dagdelen incompany-cursus arbeidsrecht door M. Konings en L. van den Eijnden, advocaten arbeidsrecht Voorlichting buurtbemiddeling en wijkmakelaarschap door A. Vervoort, Stimulans Veldhoven Workshop laaggeletterdheid door Stercollege Herhalingscursus bedrijfshulpverlening Deelname Intermediairdagen Belastingdienst Informatiebijeenkomst Steunpunt Huiselijk Geweld 11

12 Intern is veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. Informatie over nieuwe wetten, regelingen en voorzieningen wordt via vele bronnen verzameld en digitaal vastgelegd. Hierover vindt regelmatig intervisie plaats door de teamleden van BSR. BSR is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Sociaal Raadsliedenwerk (LOSR) en nam in 2012 deel aan diverse bijeenkomsten op landelijk en regionaal niveau: een congres met als thema In vrijheid en verantwoordelijkheid en driemaandelijks overleg met de bureaus uit Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Langs deze weg werd door en aan BSR veel kennis overgedragen. 12

13 6. Het jaar 2012 in cijfers 6.1 De werkzaamheden van BSR in cijfers Totaal aantal cliënten BSR excl. Klapperproject Juristen Notarissen Totaal Overzicht cliënten Hoe vonden de contacten plaats Aan de balie Per telefoon Spreekuur Huisbezoek Of anders 8 2 Totaal Man/vrouw/groep Man Vrouw Groep/meer personen Instelling/hulpverlener 5 6 Totaal Leeftijd Tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Onbekend Totaal

14 Herkomst Nederland Roma-bevolking Suriname/Antillen Overig Europa Turkije/Marokko Overige landen Onbekend Totaal Duur van het contact Tot 15 minuten tot 30 minuten tot 60 minuten Langer dan 60 minuten Totaal

15 6.1.2 Overzicht vragen Totaal aantal vragen BSR excl. Klapperproject Juristen Notarissen Totaal Categorieën Sociale zekerheid Arbeid Belastingen Huur/wonen Consumentenzaken Juridische zaken Familierecht Onderwijs Gezondheidszorg Totaal Wijze van afhandeling Informatie/advies Invullen formulier Bezwaar/beroep Verwijzing Bemiddeling Praatpaal/klankbord Brief Overige dienstverlening 10 9 Totaal

16 6.2 Het Klapperproject Overzicht cliënten Man/vrouw/groep Man Vrouw Echtpaar 6 11 Totaal Leeftijd 25 tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Totaal Herkomst Nederland Roma-bevolking 3 3 Afrika 4 5 Overige landen 3 7 Totaal Overzicht bezoeken Aantal bezoeken per cliënt 1 bezoek bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken 1 0 Totaal bezoeken Duur van de contacten in 2012 in uren: 566 (in 2011: 375) 16

17 6.3 Financiën Jaarrekening 2012 (alle bedragen in ) Omzet Gemeentelijke subsidie , ,00 Subsidie aanvullend 8.000,00 Ontvangen rente op ,47 830,30 Gemeentelijke subsidie Zorgvrijwilligers 825,00 825,00 Bijzondere baten 1.300,00 Omzet totaal , ,30 Kosten Personeelskosten , ,66 Huisvesting en inventaris , ,87 Huur Geer , ,68 Energiekosten en WOZ 3.000, ,00 Schoonmaak 2.981, ,77 Kantinekosten en onderhoud 315,00 111,39 Inboedelverzekering 232,03 232,03 Opleiding en uitvoering 4.897, ,31 Deskundigheidsbevordering 970,75 985,30 Documentatie 3.567, ,51 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 359,50 359,50 Kantoorkosten 5.133, ,75 Reservering kantoorinventaris 1.425,33 Benodigdheden, contributie & lidmaatschap 492,20 730,23 Porti en telefoon 1.075, ,01 Druk- en kopieerwerk 1.830, ,84 Automatisering 309,27 271,67 Medewerkerskosten 6.065, ,98 Medewerkerskosten 5.167, ,90 Bindingsavond 1.050,00 Km- en parkeervergoeding 781, ,80 Collectieve ongevallenverzekering 117,28 118,28 Overige kosten 1.507, ,17 Bankkosten 99,30 111,70 Publiciteit 354,62 393,09 Bestuur: jaarverslag + vergaderkosten 568, ,49 Overige vergaderkosten 55,00 Representatiekosten 70,95 130,00 Accountantskosten 2.541,89 Algemene kosten 359,50 Kosten totaal , ,74 Resultaat -135,43 57,56 17

18 Balans 2012 (alle bedragen in ) Omschrijving Eind saldo Eindsaldo Vordering subsidie vrijw ,00 Vorderingen & Overlopende activa 99,00 Kas 13,20 40,15 Rabobank rek ,48 841,16 Rabobank rek , ,00 Rabobank rek. 536 (kasgeldrekening) 213,11 430,70 Kruisposten Liquide middelen , ,01 Activa , ,01 Eigen vermogen , ,28 Resultaat lopend boekjaar -135,43 57,56 Totaal eigen vermogen 3675, ,84 Reserveringen Verlofuren coördinator 3.745, ,23 Kantoorinventaris , ,00 Deskundigheidsbevordering 5.678, ,00 Gas-Licht-Water 3.000, ,00 Accountant 1.554, ,00 Totaal reserveringen , ,23 Kort lopende schulden TBP Salaris Stimulans 2 e halfjaar , ,08 TBP Schoonmaak 249,90 TBP Lumensgroep / G&G 315,00 323,64 TBP Griffierecht 115,00 MOgroep RegoPro 85,32 Totaal Kort lopende schulden , ,94 Passiva , ,01 18

19 7. Bestuur en medewerkers De samenstelling van bestuur en medewerkers van BSR per : Bestuur B. Wagemakers (voorzitter) A. van Gerwen (secretaris) T. Linssen (waarnemend penningmeester) W. van der Laak Vacature (penningmeester) Coördinator R. Tondeur Financiële administratie A. Nijssen Medewerkersraad P. Willems (voorzitter) C. Bolwerk (secretaris) K. Koppe H. Caeyers (adviserend lid) Medewerkers R. Aarts (sociaal raadsvrouw in opleiding) A. Adriaens (sociaal raadsvrouw in opleiding) C. Ariese (klapperproject) C. Bolwerk (documentatie, klapperproject) H. Caeyers (sociaal raadsman) M. Cavanagh (klapperproject, belastingen) G. van Hees (sociaal raadsvrouw, belastingen, deskundigh. bevordering, automatisering) K. Koppe (sociaal raadsvrouw) C. van der Kroon (klapperproject, belastingen, verantwoording bewindvoering) M. Loomans (sociaal raadsvrouw, documentatie) R. Muller (automatisering) J. Potgiesser (sociaal raadsvrouw, belastingen) J. Schotgerrits (sociaal raadsman, belastingen, automatisering) M. Vink (sociaal raadsvrouw) E. So (documentatie) P. Willems (belastingen) M. van Woerdekom (sociaal raadsvrouw) 19

20 Juristenspreekuur L. van den Eijnden F. Fahramand Pour H. Koken M. Konings W. van de Moosdijk R. Pape J. Terstegge Notarisspreekuur Notarishuys Veldhoven Wisselingen en bijzonderheden in 2012 Bestuur In maart 2012 zijn Henk van Dam (voorzitter), Riet Blankwater (secretaris) en Ingmar Stuij (penningmeester) afgetreden als bestuurslid. Angela van Gerwen en Wil van der Laak, die zich al enige tijd oriënteerden, zijn op 1 maart 2012 toegetreden tot het bestuur. Angela van Gerwen heeft de functie van secretaris op zich genomen. Gerard Beurskens neemt vanaf november deel aan het bestuurlijk overleg en beraadt zich op de functie van penningmeester. Nieuwe medewerkers Met ingang van 1 januari is Lieke van den Eijnden gestart bij het juristenteam. Zij heeft de plaats ingenomen van Marjo Vink, die weliswaar afscheid nam van het juristenspreekuur, maar nog wel werkzaam is als sociaal raadsvrouw. Ook op 1 januari is Michelle Cavanagh begonnen als medewerker van het Klapperproject en lid van het belastingteam. Olaf Bruijs heeft begin juni zijn werk bij het Klapperproject beëindigd. 20

Jaarverslag 2014. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

Jaarverslag 2014. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Jaarverslag 2014 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2014 2. Verwachte ontwikkelingen in 2015 3. Het werk van het Bureau Sociaal Raadslieden 4. Personeel

Nadere informatie

B U R E A U S O C I A A L R A A D S L I E D E N V E L D H O V E N PERIODE 2012-2015

B U R E A U S O C I A A L R A A D S L I E D E N V E L D H O V E N PERIODE 2012-2015 B U R E A U S O C I A A L R A A D S L I E D E N V E L D H O V E N BELEIDSPLAN Bureau Sociaal Raadslieden Geer 100 Internet: www.bsrveldhoven.nl 5501 LB Veldhoven E-mail: info@bsrveldhoven.nl Tel.: (040)

Nadere informatie

Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Jaarverslag 2015 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2015 2. Verwachte ontwikkelingen in 2016 3. Het werk van het Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven 4.

Nadere informatie

Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Jaarverslag 2016 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Verslag van het bestuur over 2016 3 Hoofdstuk 2 Toekomstvisie: verwachte ontwikkelingen voor 2017 4 Hoofdstuk 3 Het werk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. 2015 t/m 2019

BELEIDSPLAN. 2015 t/m 2019 BELEIDSPLAN 2015 t/m 2019 Infospreekuur Houten, Bezoekadres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten Tel. (tijdens spreekuren) 030-6382526 Internet: www.infospreekuurhouten.nl Postadres: p/a Lokaalspoor 28, 3994

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Langestraat 24. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg

Postbus 20 7500 AA Enschede. Langestraat 24. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

De plus van Surplus.

De plus van Surplus. De plus van Surplus. Surplus Welzijn Etten-Leur Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Formulierenteam Budgetcoaching Schuldhulpverlening Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving waarin we zorgen

Nadere informatie

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen!

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen! Geldzaken & regelgeving Deel met ons je vragen of zorgen! 1 Begeleiding: ondersteuning op sociaaljuridisch terrein Volwassenen De overheid, de Belastingdienst, de gemeente en andere organisaties hebben

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

INTERKERKELIJKE STICHTING OPLEIDING KERKMUZIEK F I N A N C I E E L V E R S L A G

INTERKERKELIJKE STICHTING OPLEIDING KERKMUZIEK F I N A N C I E E L V E R S L A G INTERKERKELIJKE STICHTING OPLEIDING KERKMUZIEK F I N A N C I E E L V E R S L A G 2 0 1 2 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 2 2. Waarderingsgrondslagen 2 3. Ondertekening 2 Jaarrekening Balans op 31 december

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat 72 8013 AG Zwolle KvK# 51482460 Fiscaal nummer 8500.43.499

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat 72 8013 AG Zwolle KvK# 51482460 Fiscaal nummer 8500.43.499 JAARREKENING 2011 Joost M. Govers Penningmeester Stichting Netwerkhulp Zwolle 24 september 2013 Inhoud: Algemeen blz 2 en 3 Balans per 31 december 2011 blz 4 Resultaat 2011 blz 5 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

rapportage 2013 Administratieve diensten

rapportage 2013 Administratieve diensten rapportage 2013 Administratieve diensten Inleiding administratieve hulp 2013 door ZorgDat Onderstaand de resultaten over de uitvoering van het project Administratieve Hulp. Dit project is onderdeel van

Nadere informatie

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Informatie voor Verwijzers Waarom deze folder? Professionals in de hulpverlening, de dienstverlening, het welzijnswerk, de eerstelijns gezondheidszorg en vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 41153174 Datum: 27 september 2016 Aantal exemplaren: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Klussen en Diensten Centrale. in de gemeente Loon op Zand

J a a r v e r s l a g. Klussen en Diensten Centrale. in de gemeente Loon op Zand J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Klussen en Diensten Centrale in de gemeente Loon op Zand 1. ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Oprichting en vestiging De stichting Klussen en Diensten Centrale (KDC) is 11 mei 2005 opgericht

Nadere informatie

Rapportage Werkpleinen

Rapportage Werkpleinen Aantal lopende trajecten op datum start periode 19 Aantal nieuwe Totaal aantal Aantal beëindigde trajecten in de trajecten in de trajecten in de periode periode periode + 1291 = 1310-1281 = Aantal lopende

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl Inloopspreekuur elke

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Present Nunspeet. Nunspeet. d.d. 3 december 2015

RAPPORT Stichting Present Nunspeet. Nunspeet. d.d. 3 december 2015 RAPPORT 2014 Stichting Present Nunspeet te Nunspeet d.d. 3 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard 2016 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2017 Pagina 1

Nadere informatie

Duka la Dunia Financieel Jaarverslag

Duka la Dunia Financieel Jaarverslag Duka la Dunia Financieel Jaarverslag 1 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2 Exploitatie over 3 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen... 4 Waarderingsgrondslagen voor de balans... 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2014 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsman 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag RSIN/fiscaal nummer ANBI

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag RSIN/fiscaal nummer ANBI Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Jaarverslag 2013 RSIN/fiscaal nummer ANBI 806791573 Jaarverslag 2013 Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Kostverlorenstraat 88 2042 PK Zandvoort

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2015

JAARVERSLAGGEVING 2015 JAARVERSLAGGEVING 2015 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2015 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2015 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther Jaarrekening 2016 ii Stichting Vrienden van Bandra East Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Bestuurssamenstelling 2 Adresgegevens 2 RSIN/Fiscaal nummer 2 Bankgegevens 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Nadere informatie

Stichting Leergeld Asten-Someren

Stichting Leergeld Asten-Someren Stichting Leergeld Asten-Someren Jaarverslag 2015-2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Achtergrond... 4 Doelstelling en werkwijze... 4 Resultaten 2015 2016... 5 Belangrijke ontwikkelingen/ activiteiten 2015 2016...

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Boekjaar 2015 Inhoudsopgave I Jaarrekening - Balans per 31 december 2015 2 - Exploitatieoverzicht boekjaar 2015 3 Toelichtingen etc.: 1.

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 Stichting Quality Centre UTRECHT

JAARREKENING 2015 Stichting Quality Centre UTRECHT JAARREKENING 2015 Stichting Quality Centre UTRECHT Inhoudsopgave Pagina Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 6 Algemene toelichting 7 Toelichting op

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording

Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Jaarverslag Vereniging Bewoners Belangen Dichterbij Verslagperiode 1 januari 2013-31 december 2013 Opgesteld door: Herman Goedman Gecontroleerd door Kascommissie: Balans specificatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein. Rapport inzake de Jaarrekening 2015

Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein. Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 2 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording

Stichting GetOud. Rekening en Verantwoording Stichting GetOud Rekening en Verantwoording Boekjaar 2013 Vooraf Stichting GetOud is bij notariële acte op 14 september 2010 opgericht. Het initiatief voor de oprichting van deze stichting is genomen door

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat AG Zwolle KvK# Fiscaal nummer

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat AG Zwolle KvK# Fiscaal nummer JAARREKENING 2012 Joost M. Govers Penningmeester Stichting Netwerkhulp Zwolle 24 september 2013 Inhoud: Algemeen blz 2 en 3 Balans per 31 december 2012 blz 4 Resultaat 2012 blz 5 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014 Enkhuizen, 1 maart 2014 Geachte lezer, Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren, wanneer zij voldoende ondersteuning en support krijgen

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

JAARCIJFERS 2012. Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond

JAARCIJFERS 2012. Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond JAARCIJFERS 2012 Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond Aan het bestuur van Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond Helmond, 21 mei 2013 Geachte leden van het bestuur, Met genoegen

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014 Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland Gouda Jaarrekening 2014 23 maart 2015 Inhoudsopgave Algemeen Oprichting Statutaire doelstelling Aard van de stichting Jaarrekening 2014

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

5 januari 2017 S. Dohmen 5772

5 januari 2017 S. Dohmen 5772 Aan de leden van de gemeenteraad Maatschappelijke Ontwikkeling Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Drechtsteden

Jaarverslag 2014 Drechtsteden Jaarverslag 2014 Drechtsteden Dit verslag geeft in het eerste deel een overzicht van de activiteiten en de organisatie van de Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden en in het tweede deel een overzicht

Nadere informatie

Stichting Rechtswinkel Rotterdam

Stichting Rechtswinkel Rotterdam te Rapport inzake de jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3! Samenstellingsverklaring 4! Algemeen 5! Resultaten 6! Financiële positie 7! Bestuursverslag 2013 8! Jaarstukken 2013 11! Jaarrekening

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2009 512560 CONCEPT Afdeling: Accountants Culemborg, 8 april 2010 Inhoud Accountantsrapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting VluchtelingenContact Hattem p/a IJsselstraat HR HATTEM

JAARRAPPORT Stichting VluchtelingenContact Hattem p/a IJsselstraat HR HATTEM JAARRAPPORT 2015 t.n.v. Stichting VluchtelingenContact Hattem p/a IJsselstraat 12 8051 HR HATTEM Stichting VluchtelingenContact 2015 blad 1 Inhoudsopgave: 1. Oprichting 2 2. Doel 2 3. Inschrijvingen Kamer

Nadere informatie

Inhoud. Bestuur 1. Jaarverslag 2-3. Financieel verslag 4-8

Inhoud. Bestuur 1. Jaarverslag 2-3. Financieel verslag 4-8 Inhoud Bestuur 1 Jaarverslag 2-3 Financieel verslag 4-8 Bestuur De Stichting Bewindvoering en Beheer Zuidwester is opgericht op 21 januari 1987. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden

Nadere informatie

Vaste activa Inventaris 0 0 Computer Overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen

Vaste activa Inventaris 0 0 Computer Overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 Activa Vaste activa Inventaris 0 0 Computer 0 0 0 0 Vlottende activa Overige vorderingen overlopende activa 125 0 Liquide middelen 14.371 15.492 14.496 15.492

Nadere informatie

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2015

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 41153174 Datum: 27 september 2016 Aantal exemplaren: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2017

JAARVERSLAGGEVING 2017 JAARVERSLAGGEVING 2017 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2017 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2017 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

Stichting Kringloop de Kempen Veldhoven. Jaarrekening 2015

Stichting Kringloop de Kempen Veldhoven. Jaarrekening 2015 Veldhoven Jaarrekening Veldhoven, 15 april 2016 Inhoudsopgave I Algemeen Verslag II Financieel verslag Balans per 31 december Resultatenrekening over Toelichting op de balans per 31 december Staat van

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar BESTUURSVERSLAG Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar 2015-2016 De Stichting Rechtswinkel Rotterdam, verder te noemen "SRR", heeft turbulente jaren gekend op het gebied van financiën. Ook dit jaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie