Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over Verwachte ontwikkelingen in Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over Verwachte ontwikkelingen in Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in Organisatie en deskundigheidsbevordering 6. Het jaar 2012 in cijfers 6.1. De werkzaamheden van BSR in cijfers Overzicht cliënten Overzicht vragen 6.2 Het Klapperproject Overzicht cliënten Overzicht bezoeken 6.3 Financiën 7. Bestuur en medewerkers 1

2 2

3 1. Verslag van het bestuur over 2012 Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) heeft zich in 2012 opnieuw bezonnen op zijn rol en betekenis binnen de Veldhovense gemeenschap. Deze herbezinning was nodig omdat gewerkt moest worden aan een herzien beleidsplan en omdat het bestaande plan al weer enkele jaren oud was. Nagedacht is over bestaande en wenselijke ontwikkelingen in het werkaanbod en, daarmee samenhangend, over mogelijkheden en wenselijkheden van (verdergaande) samenwerking met andere instellingen die werkzaam zijn op hetzelfde of op aanverwant terrein. De herbezinning was ook nodig omdat de subsidiegever vanuit budgettaire overwegingen bezuinigingen wenste en die ook aan BSR oplegde. Nagegaan moest worden of, en zo ja hoeveel, BSR zou kunnen bezuinigen en wat de bezuinigingen zouden betekenen voor het werk dat BSR nog zou kunnen blijven verrichten. Een andere achtergrond die het gewenst maakte grondig over de toekomst van BSR na te denken lag in de omstandigheid dat er naast een zekere verschuiving in het werkaanbod (zoals dat uit de cijfers blijkt) er ook sprake lijkt te zijn van een toenemende complexiteit. De studie is uitgemond in een Beleidsplan voor de komende jaren dat na goed overleg binnen het Bestuur en met de medewerkers is vastgesteld. Belangrijkste accenten binnen het plan zijn: de noodzaak van een proactieve opstelling van BSR, een verdergaande samenwerking met andere organisaties binnen het werkgebied, extra aandacht voor deskundigheidsbevordering en een bewust PR-beleid. Een proactieve opstelling is nodig om te kunnen blijven voortbestaan in een sterk veranderende omgeving, terwijl BSR geen directe invloed heeft op het werkaanbod. Dat aanbod zal door het aanboren van nieuwe activiteiten en door samenwerking kunnen worden aangepast, terwijl daarnaast een goede PR kan bijdragen aan een grotere bekendheid van het werk van BSR bij de verschillende doelgroepen. Door omstandigheden kon in het verslagjaar te weinig energie worden besteed aan PRactiviteiten. Het beleidsplan sluit aan bij de Kadernota Maatschappelijke Participatie van de gemeente. BSR is een van de partners die samen met burgers, gemeente en andere instellingen eraan werkt om de eigen kracht van inwoners van Veldhoven te versterken. Zo is bijvoorbeeld in het afgelopen jaar samen met stichting Stimulans begonnen het project Schuldhulpmaatje op te zetten. Dat de markt belangstelling blijft houden voor de werkzaamheden van BSR mag wel worden afgeleid uit het grote aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld om te worden opgeleid als budgetcoach voor het project. Een ander voorbeeld kan zijn dat met succes een aantal matches tot stand is gekomen met een aantal andere instellingen op de Beursvloer Veldhoven. De medewerkers van BSR vormen een hecht samenhangend en deskundig team. Het verloop binnen het team is relatief gering en de bijdragen van de medewerkers duren vaak vele jaren. Het is terecht dat het Bestuur daar op deze plaats, opnieuw, zijn erkenning en grote waardering voor uitspreekt. Die waardering komt zeker ook toe aan de coördinator van BSR die in 2012 haar 12½ jarig jubileum mocht vieren, dat op passende wijze is herdacht. 3

4 Wat de financiering van BSR betreft is een aantal opmerkingen op zijn plaats. BSR maakt gebruik van twee financieringsbronnen: a. Subsidie van de gemeente Veldhoven en b. De bijdragen in natura van medewerkers en Bestuur. BSR heeft, zoals al gezegd, geen directe invloed op het werkaanbod; kan met andere woorden "niet aan de knoppen draaien". De in 2012 in het vooruitzicht gestelde bezuiniging van 5% levert dan ook zeker problemen op. Het Bestuur zal in de nabije toekomst na moeten gaan of alternatieve financieringsbronnen kunnen worden gevonden en aangeboord. Ook in 2012 is geen oplossing bereikt voor de verhuizing van BSR naar een ruimte die meer passend genoemd kan worden. Het werk is verricht in een fysieke omgeving die eigenlijk als sinds tijden niet acceptabel is. 4

5 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013 Aan het begin van 2013 kan gelukkig worden vastgesteld dat een in 2012 sterk veranderd bestuur op volle sterkte is gekomen. Dat is een belangrijke voorwaarde om samen met de medewerkers de lijnen uit te zetten die kunnen leiden naar een hopelijk succesvol, nuttig en ook plezierig jaar voor BSR. Eerst en vooral zal in 2013 een oplossing gevonden moeten worden voor de huisvesting. Het bestuur zal bij het vinden van die oplossing medewerking van de gemeente nodig hebben. Die hulp is ook toegezegd. Het Bestuur zal zich minder afwachtend opstellen en minder van de vooronderstelling uitgaan dat een ander de gewekte verwachtingen zal inlossen. Duidelijk is in ieder geval dat blijven in het bestaande gebouw geen optie meer is en dat BSR moet verhuizen. (NB. Begin 2013 heeft de gemeente de huur van De Tref opgezegd.) Dat zal in het komende jaar zeker de nodige aandacht en inspanning vragen. BSR gaat er van uit dat voor de kosten die de verhuizing met zich meebrengt in goed overleg met de gemeente een oplossing wordt gevonden. Verdere uitwerking van het Beleidsplan zal ook in 2013 de nodige aandacht vragen. Daarbij blijven de gestelde uitgangspunten gelden: samenwerking waar mogelijk en wenselijk, eventuele bijsturing van het werkaanbod, een proactieve opstelling en het zoeken naar alternatieve financiering. Daarbij wordt nu opgemerkt dat we de subsidiegever zullen vragen een reëlere verhouding tussen totale subsidie en de kosten van verantwoording middels een accountantsverklaring te realiseren. Een nieuwe aanpak van de PR zal BSR nog beter bekend moeten maken bij bestaande of nieuwe doelgroepen. Daaraan zal in 2013 extra energie moeten worden besteed. Ook dat vraagt extra geld. Aandacht zal ook moeten uitgaan naar het werven van nieuwe medewerkers, het opleiden ervan en het verantwoord invoegen en begeleiden in het werk. Daarnaast is zorg nodig voor het op peil houden van de deskundigheid van bestaande medewerkers. In het nieuwe jaar zullen we opnieuw helaas afscheid moeten nemen van medewerkers die langjarig BSR hebben gesteund en ondersteund. Dat is enerzijds een gewone gang van zaken maar binnen een hechte groep als die van de medewerkers toch steeds weer een ingrijpende gebeurtenis. 5

6 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden De inwoners van Veldhoven kunnen advies en hulp krijgen bij Bureau Sociaal Raadslieden. De sociaal raadslieden werken op een breed sociaal juridisch terrein. In de praktijk ligt de nadruk op hulp aan mensen die weinig tot niet zelfredzaam zijn. Vooral ouderen, laagopgeleiden, laaggeletterden, mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en mensen met een laag inkomen behoren tot deze groep. Ook een complexe persoonlijke situatie kan tot gevolg hebben dat mensen niet voldoende in staat zijn hun zaken zelf te regelen. Het doel van de dienstverlening is om de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen en daardoor ook de maatschappelijke participatie te vergroten. De hulp die BSR biedt bestaat enerzijds uit informatie en advies en anderzijds uit concrete dienstverlening. Hierbij gaat het om het ordenen van administraties, het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften en ook om bemiddeling en om het verwijzen naar andere instanties. Het Klapperproject biedt hulp bij het opzetten en ordenen van de administratie, waardoor mensen weer inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie en verdere problemen worden voorkomen. Is er al sprake van problematische schulden, dan worden mensen na het uitzoeken en ordenen van de papieren begeleid naar schuldhulpverlening. De Formulierenhulp geeft uitleg en ondersteuning bij het invullen van formulieren. Voor specifiek juridische en notariële vragen kunnen cliënten terecht op speciale spreekuren van juristen en notarissen bij BSR. Bij BSR kunnen vragen worden gesteld over uitkeringen, arbeid, belastingen, consumentenzaken, juridische kwesties, personen- en familierecht, onderwijs, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. In 2012 lag bij de (behoefte aan) dienstverlening de nadruk op: belastingen inclusief huur- en zorgtoeslag, sociale zekerheid en familierecht. BSR is meldpunt voor discriminatie in Veldhoven. In Veldhoven zijn twee meldpunten: de gemeentewinkel en BSR. Klachten worden rechtstreeks doorgestuurd naar het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant. Door overleg en samenwerking met andere organisaties in Veldhoven en het fysiek aanwezig zijn bij de Voedselbank wordt nagestreefd dat de doelgroep beter wordt bereikt. De raadslieden hebben in hun werk bij voortduring te maken met de effecten van wet- en regelgeving op het dagelijks bestaan van cliënten. Die effecten kunnen (onbedoeld) negatief zijn. Sociaal raadslieden kunnen onvolkomenheden snel opmerken en aankaarten bij de verantwoordelijke instanties. Het signaleren van knelpunten in wet- en regelgeving kan daarom heel goed worden aangemerkt als aanvullend werkveld. 6

7 Uiteraard is er ook doorlopend aandacht voor de interne organisatie van het bureau. De documentatie wordt voortdurend op peil gehouden. Er wordt veel werk verzet om cliënten, die vaak niet beschikken over een computer, te kunnen voorzien van schriftelijke informatie. Verder wordt er achter de schermen gewerkt aan deskundigheidsbevordering, automatisering en public relations. Met elkaar vormen de medewerkers een actief, deskundig en toegewijd team van onbetaalde professionals. Daardoor is het mogelijk dat BSR tegen zeer geringe kosten laagdrempelige hulp op sociaal juridisch gebied kan blijven bieden aan de burgers van Veldhoven. 7

8 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in 2012 Belastingen Al jaren staat dit onderwerp bovenaan de lijst van klantcontacten. Zo ook in Het aantal vragen over belastingen bleef nagenoeg gelijk. Informatie hierover is te lezen in het hoofdstuk over de cijfers. De eerste helft van dit jaar stond in het teken van de aangifte inkomstenbelasting Vanwege grote drukte moest voor veel cliënten uitstel worden gevraagd. In het aantal aangiftes inkomstenbelasting 2011 kwam nauwelijks verandering: van 387 in 2011 naar 390 in De DigiD-code is voor veel cliënten nog steeds een probleem. Het aantal vragen hierover steeg van 92 in 2011 naar 129 in De bemoeienis van BSR met belastingvragen bleef niet beperkt tot het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting. Zo werden cliënten ook geholpen bij vragen over huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en heffingskortingen. Veel cliënten werden naar BSR verwezen door algemeen maatschappelijk werk Dommelregio, ouderenorganisatie SWOVE, de afdeling WIZ en het Loket Schuldhulpverlening van de gemeente Veldhoven, met de opdracht om na te gaan of zij voor bepaalde inkomensondersteunende voorzieningen in aanmerking kwamen. Hulp bij financiële problemen Schuldhulpverlening was in het eerste halfjaar van 2012 nog in handen van Dommelregio maar is sinds de invoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening op 1 juli 2012 een zaak van de gemeente Veldhoven. De gemeente heeft daartoe een Loket Schuldhulpverlening gevestigd in het gemeentehuis. Van daaruit wordt schuldhulpverlening aan inwoners van Veldhoven in gang gezet en begeleid. De dienstverlening van BSR op het terrein van omgaan met financiën richt zich enerzijds op preventie en anderzijds op hulp aan mensen die al in een achterstandssituatie zijn beland. Met Dommelregio en het Loket Schuldhulpverlening werden in het verslagjaar afspraken gemaakt over de taken van BSR op dit terrein: BSR helpt mensen met het ordenen van hun administratie (Klapperproject), met het regelen van belastingzaken en bekijkt of een beroep kan worden gedaan op inkomensondersteunende maatregelen. Daartoe worden tevens de benodigde formulieren ingevuld (Formulierenhulp). Het Klapperproject speelde in 2012 op dit terrein een grote rol. Vier medewerkers van BSR zetten zich in voor dit project. Cliënten worden door hen begeleid bij het ordenen van hun administratie. Mensen met een problematische financiële situatie werden in 2012 regelmatig naar het Klapperproject verwezen door de Klantmanager Zorg en het Loket Schuldhulpverlening van de gemeente Veldhoven of door algemeen maatschappelijk werk Dommelregio, zodat een goede start kon worden gemaakt met de schuldhulpverlening. Dat de complexiteit van de problemen toeneemt blijkt uit de cijfers van het Klapperproject op blz. 16: het aantal uren dat is besteed aan cliënten van het Klapperproject is fors gestegen. BSR heeft in opdracht van de gemeente Veldhoven de taak een Formulierenbrigade te coördineren. De bedoeling is dat een netwerk wordt geactiveerd en onderhouden waarin alle lokale partijen die te maken hebben met formulieren kunnen participeren. In 2012 zijn afspraken gemaakt met deze netwerkpartners over de uitvoering in de praktijk. 8

9 Daarbij is besloten, dat er één centraal punt moet zijn, waar mensen met formulieren terecht kunnen: dat zal Bureau Sociaal Raadslieden zijn. Zo nodig verwijst BSR cliënten door naar een van de ketenpartners. Het invullen van formulieren en het schrijven van brieven behoort al tot de dienstverlening van BSR. Op dit gebied is een stijging te zien van 728 formulieren en brieven in 2011 naar 788 in In het verslagjaar is bij BSR achter de schermen dan ook vooral gewerkt aan de pr voor dit project, dat begin 2013 als Formulierenhulp zal worden geïntroduceerd in de media en andere vormen van communicatie. Een nieuwe ontwikkeling in dit verband is het Project Budgetcoach. Zoals hierboven al werd vermeld heeft de gemeente Veldhoven de schuldhulpverlening in 2012 anders georganiseerd. Grondslag hiervoor was de Nota Schuldhulpverlening die eind juni door de gemeenteraad werd aangenomen. In deze nota wordt benadrukt dat niet alle hulp door professionals hoeft te worden verleend. Bij budgetbegeleiding zouden bijvoorbeeld ook vrijwilligers kunnen worden ingezet. Stichting Stimulans en BSR gaan samenwerken op dit gebied en breiden hun werkzaamheden uit met budgetcoaching door vrijwilligers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise: Stimulans vanuit het maatjesproject Goed voor Elkaar en BSR vanuit dienstverlening op financieel, juridisch en administratief gebied. Twee medewerkers van BSR gaan als budgetcoach aan de slag. Vanaf september 2012 zijn de voorbereidingen voor het project begonnen, waaronder werving en selectie van vrijwilligers. Begin 2013 zal worden gestart met de uitvoering. Ouderen Ook in 2012 waren bezoekers aan BSR van 65 jaar en ouder in de meerderheid. De ouderenorganisatie SWOVE en BSR werkten veel samen. Door SWOVE gesignaleerde hulpvragen werden, in overleg met de betrokkene, overgedragen en door BSR in behandeling genomen. Zo bezochten medewerkers van het Klapperproject in 2012 op verzoek van SWOVE diverse ouderen thuis voor het ordenen van papieren en kregen de sociaal raadslieden regelmatig het verzoek om na te gaan voor welke inkomensondersteunende voorzieningen betrokkenen in aanmerking zouden kunnen komen. Severinus Met Severinus in Veldhoven werd al enige jaren geleden de afspraak gemaakt dat wettelijk vertegenwoordigers van bewoners van Severinus terecht kunnen bij BSR voor ondersteuning bij het afleggen van de jaarlijkse rekening en verantwoording van hun bewindvoering aan de kantonrechter. Deze intensieve diensten werden in 2012 aan 10 mensen verleend (6 in 2011). Externe activiteiten Om de drempel naar BSR voor mensen met financiële problemen zo laag mogelijk te maken, nam BSR ook in 2012 deel aan een maandelijks spreekuur op de locatie van de Voedselbank, samen met de Klantmanager Zorg van de gemeente en een medewerker van algemeen maatschappelijk werk van Dommelregio. BSR is een van de deelnemers aan het Ketenpartneroverleg Armoede dat in 2012 tweemaal werd georganiseerd door de gemeente Veldhoven. Het lidmaatschap van de Klankbordgroep Welzijn, Wonen en Zorg van de gemeente Veldhoven werd gecontinueerd. Deze groep is zowel voor gemeente als voor betrokken organisaties een platform voor informatie-uitwisseling en beleidsontwikkeling op het gebied van welzijn, wonen en zorg. 9

10 BSR is een van de partners die inspanningen levert om de eigen kracht van mensen te versterken vanuit het principe van de Kadernota Maatschappelijke Participatie Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij en tekende in dit verband op 29 mei 2012 samen met 21 andere organisaties het convenant Veldhoven Vernieuwend Vitaal. BSR zet zich in voor een van de thema s van het convenant: wijkondernemerschap en voor aanpassing van het huidige dienstenpakket aan aldus verkregen nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor het thema wijkondernemerschap is een werkgroep ingericht waaraan de coördinator van BSR deelneemt. Tevens is er een bestuurlijk overleg waarbij ook een van de bestuursleden van BSR betrokken is. Het thema De burger centraal was in het verslagjaar basis voor diverse andere externe activiteiten van BSR, zoals informatie in De Inloper (buurthuis) aan de bewoners van Cobbeek over het werk van BSR, en betrokkenheid bij het project Wijkzuster in Oerle. In het kader van de modernisering van het subsidiesysteem werd maatschappelijk ondernemerschap van gesubsidieerde instellingen door de gemeente Veldhoven gestimuleerd. BSR bezocht een informatiebijeenkomst over dit onderwerp en nam deel aan de Beursvloer die op 22 november 2012 werd georganiseerd. Er werden twee succesvolle matches gemaakt. Een met Stichting Leergeld op het terrein van deskundigheidsbevordering en een met de Prins Willem Alexanderschool en Severinus betreffende het ontwikkelen van communicatiemateriaal. Ter bevordering van maatschappelijk ondernemerschap konden gesubsidieerde instellingen een extra subsidie aanvragen. Stimulans en BSR hebben voor het hierboven omschreven project budgetcoach deze subsidie aangevraagd en gekregen. 10

11 5. Interne organisatie en deskundigheidsbevordering Bureau Sociaal Raadslieden is een zelfstandige instelling. De medewerkers zijn vrijwilligers, die worden ondersteund door een parttime beroepskracht. Aan de dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Om de anonimiteit van de cliënten te waarborgen worden geen dossiers aangelegd. BSR is toegankelijk voor alle burgers van Veldhoven. Alleen voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting wordt een inkomensgrens gehanteerd. Gedurende drie dagen en één avond per week kunnen cliënten terecht op inloopspreekuren. Het invullen van belastingformulieren en hulp bij het ordenen van administratie gebeurt op afspraak. Voor het werk van BSR is het belangrijk dat mensen die hulp nodig hebben weten waar ze moeten zijn. Duidelijkheid over de mogelijkheden van dienstverlening en de contactgegevens is van groot belang. Aandacht voor de pr stond gedurende een langere periode op een laag pitje in afwachting van de verhuizing van BSR. Begin 2012 is besloten hierop niet langer te wachten en heeft een van de medewerkers van BSR een aanzet gegeven tot een nieuw communicatieplan. In de loop van 2012 is daarbij de aandacht vooral uitgegaan naar de Formulierenhulp. Inmiddels wordt gewerkt aan nieuw communicatiemateriaal en het ontwikkelen van een nieuwe website. Het is voor het werk van BSR ook van groot belang om de deskundigheid van de medewerkers op peil te houden. Medewerkers van BSR hebben in 2012 deelgenomen aan cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de volgende onderwerpen: Wijziging huwelijksvermogensrecht door H. van Kruijsdijk, Notarishuys Veldhoven Informatie over jonge mantelzorgers door Stimulans, Steunpunt Mantelzorg en Centrum voor Jeugd en Gezin Voorlichting over wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand door S.Arkesteijn, gemeente Veldhoven Informatiebijeenkomst over formulierenbrigade en thuisadministratie door Stimulansz Utrecht Cursus nieuwe Wet Schuldhulpverlening door Stimulansz Utrecht Workshop Eenzaamheid door Coalitie Erbij via Swove Informatie over erfrecht door Van der Stappen via Bibliotheek Veldhoven Drie dagdelen incompany-cursus arbeidsrecht door M. Konings en L. van den Eijnden, advocaten arbeidsrecht Voorlichting buurtbemiddeling en wijkmakelaarschap door A. Vervoort, Stimulans Veldhoven Workshop laaggeletterdheid door Stercollege Herhalingscursus bedrijfshulpverlening Deelname Intermediairdagen Belastingdienst Informatiebijeenkomst Steunpunt Huiselijk Geweld 11

12 Intern is veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. Informatie over nieuwe wetten, regelingen en voorzieningen wordt via vele bronnen verzameld en digitaal vastgelegd. Hierover vindt regelmatig intervisie plaats door de teamleden van BSR. BSR is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Sociaal Raadsliedenwerk (LOSR) en nam in 2012 deel aan diverse bijeenkomsten op landelijk en regionaal niveau: een congres met als thema In vrijheid en verantwoordelijkheid en driemaandelijks overleg met de bureaus uit Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Langs deze weg werd door en aan BSR veel kennis overgedragen. 12

13 6. Het jaar 2012 in cijfers 6.1 De werkzaamheden van BSR in cijfers Totaal aantal cliënten BSR excl. Klapperproject Juristen Notarissen Totaal Overzicht cliënten Hoe vonden de contacten plaats Aan de balie Per telefoon Spreekuur Huisbezoek Of anders 8 2 Totaal Man/vrouw/groep Man Vrouw Groep/meer personen Instelling/hulpverlener 5 6 Totaal Leeftijd Tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Onbekend Totaal

14 Herkomst Nederland Roma-bevolking Suriname/Antillen Overig Europa Turkije/Marokko Overige landen Onbekend Totaal Duur van het contact Tot 15 minuten tot 30 minuten tot 60 minuten Langer dan 60 minuten Totaal

15 6.1.2 Overzicht vragen Totaal aantal vragen BSR excl. Klapperproject Juristen Notarissen Totaal Categorieën Sociale zekerheid Arbeid Belastingen Huur/wonen Consumentenzaken Juridische zaken Familierecht Onderwijs Gezondheidszorg Totaal Wijze van afhandeling Informatie/advies Invullen formulier Bezwaar/beroep Verwijzing Bemiddeling Praatpaal/klankbord Brief Overige dienstverlening 10 9 Totaal

16 6.2 Het Klapperproject Overzicht cliënten Man/vrouw/groep Man Vrouw Echtpaar 6 11 Totaal Leeftijd 25 tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Totaal Herkomst Nederland Roma-bevolking 3 3 Afrika 4 5 Overige landen 3 7 Totaal Overzicht bezoeken Aantal bezoeken per cliënt 1 bezoek bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken 1 0 Totaal bezoeken Duur van de contacten in 2012 in uren: 566 (in 2011: 375) 16

17 6.3 Financiën Jaarrekening 2012 (alle bedragen in ) Omzet Gemeentelijke subsidie , ,00 Subsidie aanvullend 8.000,00 Ontvangen rente op ,47 830,30 Gemeentelijke subsidie Zorgvrijwilligers 825,00 825,00 Bijzondere baten 1.300,00 Omzet totaal , ,30 Kosten Personeelskosten , ,66 Huisvesting en inventaris , ,87 Huur Geer , ,68 Energiekosten en WOZ 3.000, ,00 Schoonmaak 2.981, ,77 Kantinekosten en onderhoud 315,00 111,39 Inboedelverzekering 232,03 232,03 Opleiding en uitvoering 4.897, ,31 Deskundigheidsbevordering 970,75 985,30 Documentatie 3.567, ,51 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 359,50 359,50 Kantoorkosten 5.133, ,75 Reservering kantoorinventaris 1.425,33 Benodigdheden, contributie & lidmaatschap 492,20 730,23 Porti en telefoon 1.075, ,01 Druk- en kopieerwerk 1.830, ,84 Automatisering 309,27 271,67 Medewerkerskosten 6.065, ,98 Medewerkerskosten 5.167, ,90 Bindingsavond 1.050,00 Km- en parkeervergoeding 781, ,80 Collectieve ongevallenverzekering 117,28 118,28 Overige kosten 1.507, ,17 Bankkosten 99,30 111,70 Publiciteit 354,62 393,09 Bestuur: jaarverslag + vergaderkosten 568, ,49 Overige vergaderkosten 55,00 Representatiekosten 70,95 130,00 Accountantskosten 2.541,89 Algemene kosten 359,50 Kosten totaal , ,74 Resultaat -135,43 57,56 17

18 Balans 2012 (alle bedragen in ) Omschrijving Eind saldo Eindsaldo Vordering subsidie vrijw ,00 Vorderingen & Overlopende activa 99,00 Kas 13,20 40,15 Rabobank rek ,48 841,16 Rabobank rek , ,00 Rabobank rek. 536 (kasgeldrekening) 213,11 430,70 Kruisposten Liquide middelen , ,01 Activa , ,01 Eigen vermogen , ,28 Resultaat lopend boekjaar -135,43 57,56 Totaal eigen vermogen 3675, ,84 Reserveringen Verlofuren coördinator 3.745, ,23 Kantoorinventaris , ,00 Deskundigheidsbevordering 5.678, ,00 Gas-Licht-Water 3.000, ,00 Accountant 1.554, ,00 Totaal reserveringen , ,23 Kort lopende schulden TBP Salaris Stimulans 2 e halfjaar , ,08 TBP Schoonmaak 249,90 TBP Lumensgroep / G&G 315,00 323,64 TBP Griffierecht 115,00 MOgroep RegoPro 85,32 Totaal Kort lopende schulden , ,94 Passiva , ,01 18

19 7. Bestuur en medewerkers De samenstelling van bestuur en medewerkers van BSR per : Bestuur B. Wagemakers (voorzitter) A. van Gerwen (secretaris) T. Linssen (waarnemend penningmeester) W. van der Laak Vacature (penningmeester) Coördinator R. Tondeur Financiële administratie A. Nijssen Medewerkersraad P. Willems (voorzitter) C. Bolwerk (secretaris) K. Koppe H. Caeyers (adviserend lid) Medewerkers R. Aarts (sociaal raadsvrouw in opleiding) A. Adriaens (sociaal raadsvrouw in opleiding) C. Ariese (klapperproject) C. Bolwerk (documentatie, klapperproject) H. Caeyers (sociaal raadsman) M. Cavanagh (klapperproject, belastingen) G. van Hees (sociaal raadsvrouw, belastingen, deskundigh. bevordering, automatisering) K. Koppe (sociaal raadsvrouw) C. van der Kroon (klapperproject, belastingen, verantwoording bewindvoering) M. Loomans (sociaal raadsvrouw, documentatie) R. Muller (automatisering) J. Potgiesser (sociaal raadsvrouw, belastingen) J. Schotgerrits (sociaal raadsman, belastingen, automatisering) M. Vink (sociaal raadsvrouw) E. So (documentatie) P. Willems (belastingen) M. van Woerdekom (sociaal raadsvrouw) 19

20 Juristenspreekuur L. van den Eijnden F. Fahramand Pour H. Koken M. Konings W. van de Moosdijk R. Pape J. Terstegge Notarisspreekuur Notarishuys Veldhoven Wisselingen en bijzonderheden in 2012 Bestuur In maart 2012 zijn Henk van Dam (voorzitter), Riet Blankwater (secretaris) en Ingmar Stuij (penningmeester) afgetreden als bestuurslid. Angela van Gerwen en Wil van der Laak, die zich al enige tijd oriënteerden, zijn op 1 maart 2012 toegetreden tot het bestuur. Angela van Gerwen heeft de functie van secretaris op zich genomen. Gerard Beurskens neemt vanaf november deel aan het bestuurlijk overleg en beraadt zich op de functie van penningmeester. Nieuwe medewerkers Met ingang van 1 januari is Lieke van den Eijnden gestart bij het juristenteam. Zij heeft de plaats ingenomen van Marjo Vink, die weliswaar afscheid nam van het juristenspreekuur, maar nog wel werkzaam is als sociaal raadsvrouw. Ook op 1 januari is Michelle Cavanagh begonnen als medewerker van het Klapperproject en lid van het belastingteam. Olaf Bruijs heeft begin juni zijn werk bij het Klapperproject beëindigd. 20