Beleidsnota Duurzaam activeren & wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen"

Transcriptie

1 Beleidsnota

2 Beleidsnota Duurzaam activeren & wonen

3 Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening Activering Aanvullende steun Wonen en energie Decentrale dienstverlening Ouderenbeleid Vereenzaming Aangepaste woonvormen Transversaal beleid Beleidsinformatie Communicatie Personeelsbeleid Patrimonium Huisvesting Samenwerking stad Gent 31 Naschrift 32 Bijlage 1: Acties 33 Bijlage 2: Begrippen- en afkortingenlijst 45 Bijlage 3: Beleidsnota Jan Palfijn 54 Pagina 1

4 Woord vooraf Emancipatie is werken, vechten om toch greep te krijgen op alles wat rondom u beweegt. Het is vooruitgang bij onszelf. Als je thuis zit, bereik je niets. Af en toe scherm ik me af van de buitenwereld, zit ik thuis in mijn kot te bleiten. Dan vraag ik mijn dochter om naar de Lidl te gaan. Dan is er gelijk ne muur. Baf! 't Overvalt u iedere keer als ge vooruit wilt : Baf! Dat ge weer achteruitschiet in plaats van vooruit." De OCMW-raad heeft een prachtige opdracht: elke persoon een menswaardig bestaan verzekeren. Die opdracht vloeit voort uit het eerste artikel van de zogenaamde OCMWwet, de Organieke Wet van 8 juli 1976: Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht, die onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren. Deze opdracht is niet alleen nobel, maar bovendien zeer veelzijdig. Zo veelzijdig, dat we in deze beleidsnota onmogelijk kunnen ingaan op elke actie die het OCMW onderneemt om zijn opdracht te realiseren. Dat is overigens ook niet de bedoeling van een beleidsnota. Een beleidsbrief definieert een aantal nieuwe en meetbare strategische doelstellingen. De beleidsnota spitst zich daarom toe op de inhoudelijke speerpunten van enerzijds de algemene maatschappelijke dienstverlening en anderzijds van het ouderen- en thuiszorgbeleid, de twee operationele pijlers van het OCMW. Om die strategische doelen en alle andere acties zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, zijn functionele strategische beleidsaanpassingen nodig. Die zijn gebundeld in het hoofdstuk transversaal beleid. Wat zijn voor de komende bestuursperiode onze inhoudelijke doelen? Ze zijn gemakkelijk samen te vatten onder twee kernwoorden: activering en wonen. Duurzaam activeren en wonen, dat is de essentie van deze beleidsnota. Pagina 2

5 Door de leefloontrekkers te activeren, willen we de uitstroom naar de reguliere tewerkstelling, sociale tewerkstellingsprojecten of sociale activeringsprogramma s met 50% verhogen. Door de senioren te activeren, willen we vooral de vereenzaming bekampen en hun participatie aan het maatschappelijk leven opdrijven. Wat wonen betreft, wensen we het aantal Sociale Verhuurkantoorwoningen eveneens met 50% uit te breiden. We willen de kwaliteit verhogen, het wonen betaalbaar houden en werk maken van energiezuinig wonen. Specifiek voor senioren willen we woonvormen stimuleren waarin dienst- en hulpverlening geïntegreerd zijn, aangepast aan de noden van de bewoner. Dat moet tot duurzaam wonen leiden. Voor het einde van deze legislatuur dient er één woonzorgzone gerealiseerd te zijn. Deze beleidsbrief richt zich tot lezers met voorkennis en is dus strak opgesteld. Om hem voor eenieder toegankelijk te maken is er een verklarende woordenlijst toegevoegd van de gebruikte afkortingen en begrippen. We hebben er aan gehecht een aantal getuigenissen op te nemen. Zij verwoorden, beter dan ik ooit zou kunnen neerschrijven, de noden en verantwoorden pertinent de aanzienlijke extra middelen die we de komende jaren zullen investeren in het welzijn van de Gentenaars. Geert Versnick voorzitter OCMW Pagina 3

6 1. Maatschappelijke situering "Mijn prioriteiten zijn: 3 pakken tabak, 3 pakken blauwe blaadjes, eten voor mijn fretjes. In het begin van de maand ga ik naar de bank om 25 stukken van 1 euro. Die gebruik ik voor onder andere het wassalon, broodjes en cola of koffie (in het wassalon), een boekske. Ik krijg 150 om de 14 dagen. Normaal heb ik 125 voor de eerste 14 dagen van de maand, maar ik vraag 25 bij voor het wassalon; daarna krijg ik 75. Ik ga een twee- à drietal keer per week naar de frituur. Dat is een vast ritueel en dat kost ook ongeveer 20. Geld uitgeven is bij mij eigenlijk al een ritueel op zijn eigen." Algemeen maatschappelijke dienstverlening De rol van het OCMW is de jongste jaren ingrijpend veranderd. Vroeger legde het zich vaak eenzijdig toe op financiële hulpverlening, maar intussen heeft het een integraal hulp- en zorgverleningsaanbod uitgebouwd. Het OCMW is uitgegroeid tot een eerstelijnsdienst met een doorverwijsfunctie voor alle burgers. Naast financiële hulp verleent het OCMW ook steeds vaker administratieve, psychosociale en juridische hulp. Die verruimde opdracht vloeide voort uit het maatschappelijke inzicht dat armoede veel meer is dan een gebrek aan financiële middelen. Armoede, zo weten we ondertussen, hangt samen met allerlei vormen van uitsluiting, op verschillende levensdomeinen. Om duurzame oplossingen aan te reiken, is daarom een aanpak op diverse fronten noodzakelijk. Ouderen- en thuiszorgbeleid Naast de dienst Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening omvat het OCMW ook de dienst Ouderen- en Thuiszorgbeleid, die intussen tot een volwaardige pijler is uitgegroeid. Ook in die sector worden we geconfronteerd met ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen. Pagina 4

7 Bijna 1/3 van de Gentse bevolking is ouder dan 55 jaar. Bovendien neemt de levensverwachting toe, zodat het aantal 80-plussers tegen 2025 met 30% zal zijn toegenomen. Die verouderingstendens zet zich ook door bij de allochtone bevolkingsgroepen en zal leiden tot een gedifferentieerde zorgvraag. Momenteel ervaart 24% van de senioren ernstige beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en kan 13% op geen enkele hulp rekenen. Bijna 20% van de senioren geeft te kennen zich eenzaam te voelen. De mantelzorg neemt ook bij allochtone ouderen af, zodat de behoefte aan professionele zorg- en hulpverlening steeds sterker zal toenemen. De meeste senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar momenteel beschikken we daarvoor over onvoldoende aangepaste woningen en betaalbare woonvormen ook al heeft het OCMW de voorbije jaren een waaier aan voorzieningen gerealiseerd. Samenwerking onontbeerlijk Indien we armoede, sociale uitsluiting en vergrijzing duurzaam en structureel willen aanpakken, moeten we op alle terreinen acties ondernemen. Daarvoor moeten we constructief samenwerken met de andere lokale welzijnsactoren, zowel uit de publieke als uit de particuliere sector. Een multi-aspectueel probleem als armoede kan het OCMW moeilijk op z n eentje aanpakken. Zeker in een grote stad als Gent met een complex welzijnslandschap waarin naast de lokale besturen meer dan 400 welzijnsorganisaties actief zijn zijn afstemming, samenwerking en netwerkvorming cruciaal. Het Ouderenbeleidsplan en het Lokaal Sociaal Beleidsplan laten zien wat die samenwerking kan opleveren. Nieuwe uitdagingen In zijn 30-jarig bestaan werd het OCMW voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Denken we maar aan de vergrijzing, de groeiende groep alleenstaanden, de toename van het aantal asielzoekers en mensen zonder papieren, de stijgende consumptiedruk, de stijgende woon- en energiekosten, het toenemende aantal relatiebreuken, enz. Pagina 5

8 Dat heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen bij het OCMW aankloppen. Ook de complexiteit van de hulpvragen neemt toe, zeker in centrumsteden waar uitsluitingen elkaar versterken. Bovendien worden mensen alsmaar mondiger. Terecht stellen ze hoge eisen aan de dienst- en hulpverlening. Ze verwachten een proactieve en kwaliteitsvolle hulpverlening, die hen helpt om hun sociale rechten te benutten, die hun hulpvragen kan verhelderen en ze met kennis van zaken kan beantwoorden. Werken aan kwaliteit Om op die nieuwe maatschappelijke evoluties te kunnen inspelen, is het OCMW uitgebreid en geprofessionaliseerd. Er zijn nieuwe diensten en alternatieve vormen van hulpverlening ontstaan. In de nieuwe methodieken zijn activering, empowerment, participatie en kwaliteit sleutelbegrippen. De vele vrijwilligers met hun belangeloze inzet ondersteunen in hoge mate de kwaliteitsvolle dienstverlening van het OCMW. Het OCMW heeft een eigen plaats in het lokale welzijnswerk. In de steeds complexer wordende samenleving blijft zijn opdracht dezelfde: een toegankelijke, laagdrempelige en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening waarmaken, met prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. Pagina 6

9 2. Missie "Ik ben altijd zeer afhankelijk geweest van mannen waar ik ben bij geweest. Ik zei: Christa, je kan niet blijven afhankelijk zijn van Jan en alleman. Vroeger ging ik ganse dagen gaan werken en gaf mijn geld af. Bij het OCMW moest ik iedere maand tonen dat ik betaald had. Ik wist ook niet hoe ik geld moest bedelen. Ge moet gij beginnen rekenen. Dat is nog niet zo gemakkelijk hoor. Ik heb er veel uit geleerd. Ik heb het vertrouwen gekregen. Ik heb een duwtje in de rug gekregen. Ik heb de kans gekregen van mijn maatschappelijk assistent om alles goed te doen. Die ruggesteun van de maatschappelijk assistent werkt eigenlijk goed! Anders had ik het zelf niet gedaan. Ik heb vertrouwen in mijn eigen gevonden; dat ik niet afhankelijk moet zijn van een ander." De missie van het OCMW-Gent luidt als volgt: Het is onze missie om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid als doel De missie is licht gewijzigd: de woorden in het streven naar zelfredzaamheid zijn eraan toegevoegd. Zo krijgt de hulpverlening ook een finaliteit. Zelfredzaamheid dient het uiteindelijke doel te zijn van elke interventie door het OCMW. Duurzaamheid vormt de kern van een degelijk sociaal beleid. We zijn er ons uiteraard van bewust dat het verouderingsproces de zelfredzaamheid doet dalen. Door senioren te blijven stimuleren, willen we hun zelfredzaamheid maximaal op peil houden. Pagina 7

10 Hetzelfde geldt voor activering. Het traject naar zelfredzaamheid in de vorm van duurzame activering is ook hier niet altijd gemakkelijk. De begeleiding van moeilijk bemiddelbare cliënten naar een vorm van werkgelegenheid verloopt trapsgewijs. Voor elke trap op de activeringsladder is een specifieke aanpak nodig, met instrumenten op maat van de cliënt. Duurzame oplossingen Armoede omvat veel meer dan een ontoereikend inkomen. Als we het recht op maatschappelijke integratie willen realiseren, moeten we veel meer doen dan een leefloon toekennen. Op zichzelf kan dat leefloon immers geen menswaardig bestaan waarborgen. Het beleid van het OCMW moet erop gericht zijn om op een duurzame wijze de obstakels weg te werken die een volwaardige maatschappelijke participatie in de weg staan. Daarom activeren we leefloontrekkers, investeren we in duurzame samenwerking, in jongeren, in woningen, enzovoort. We willen geen tijdelijke antwoorden op structurele fenomenen bieden, maar duurzame oplossingen. Pagina 8

11 3. Waarden De organisatiewaarden Om zijn missie te realiseren, hanteert het OCMW-Gent een constante gedragslijn die wordt gedragen door de hele organisatie. Deze gedragslijn moet elke dag weer worden waargemaakt en steunt op de volgende 4 kernwaarden : cliëntgerichtheid kwaliteit respect en rechtvaardigheid transparantie De kernwaarden van het OCMW-Gent bepalen het dagelijks doen en laten van zijn medewerk(st)ers t.o.v. cliënten, collega's, bezoekers en alle andere belanghebbenden. Ze vertalen zich in gewoonten, gedragingen en houdingen, die mede de herkenbaarheid en de cultuur van de organisatie bepalen. De kernwaarden en hun kenmerken zijn hierna opgenomen in de waardenmatrix van het OCMW-Gent". De waardenmatrix Cliëntgerichtheid Kwaliteit Interne cliënten Luisterbereidheid Betrokkenheid bij het OCMW als geheel Teamwerk over de grenzen van de eigen dienst heen Kwaliteitsvolle en aangename werkomgeving en werksfeer Kwaliteitsvolle menselijke relaties Kwaliteit van de besluitvorming door betrokkenheid bij uitvoering beleid Efficiëntie Externe cliënten Klantvriendelijk onthaal Persoonsgerichte dienstverlening, oog voor diversiteit Snelle, tastbare en persoonlijke oplossingen (iedere cliënt is uniek) Geïntegreerde en efficiënte aanpak, aandacht voor nazorg Onderbouwd en deskundig advies Dienstverlening op maat door de juiste persoon in de goede omgeving Pagina 9

12 Respect en rechtvaardigheid Transparantie Respect voor de individuele medewerk(st)er Waardering voor inzet en prestaties, objectieve evaluaties Responsabilisering en kans op zelfontplooiing Respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheden Integriteit Openheid in communicatie Openheid in informatieverstrekking Duidelijkheid en verantwoording van genomen beslissingen Respect voor alle individuele klanten, zonder onderscheid van geslacht, huidskleur, afkomst, levensbeschouwing, taal, geaardheid, Objectieve behandeling van de dossiers Correcte en gelijkwaardige behandeling, ongeacht de aard van de gevraagde dienst Communicatie en informatie op maat, duidelijk voor iedere afzonderlijke cliënt Duidelijkheid en verantwoording van genomen beslissingen Laagdrempelige aanpak Pagina 10

13 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening 4.1. Activering Emancipatie speelt zich feitelijk af op twee vlakken. Enerzijds bij jezelf, je wordt sterker. Anderzijds moet je ook kansen hebben om te groeien. Daar kan het OCMW veel betekenen. Mensen in armoede moeten meer mondig worden. Dat is meestal niet zo, omdat ze vaak alleen staan in hun situatie. Onderwijs en werk blijven de hefbomen om de armoedespiraal te doorbreken. Een job is het meest efficiënte middel om in onze samenleving volwaardig mee te tellen en te participeren. Naast financiële zekerheid biedt een job ook sociale zekerheid, biedt het een zinvolle invulling aan de tijdsbesteding en biedt het kansen om broodnodige werkervaring op te doen. Het beschermt de cliënt tegen sociale uitsluiting, genereert meer sociale contacten en verhoogt de eigenwaarde. Motiverend activeren De sociaal-professionele activering zal verder worden ontwikkeld, in nauwe aansluiting op de behoeften van de doelgroep en de noden van de arbeidsmarkt. We activeren via oriëntering, opleiding, werkervaring, actieve bemiddeling en sociale economie. We wensen de werking van het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum te intensiveren. Daarmee willen we de doorstroom van leefloners naar de reguliere arbeidsmarkt, naar sociale tewerkstellingsprojecten of sociale activeringsprogramma s met 50% verhogen. In samenwerking met de Stad Gent en met andere actoren zal het OTC de activeringsmogelijkheden verder uitbouwen, op maat van de cursist en met intensieve aandacht voor nazorg. Mogelijkheden zijn: de werkstages en polyvalente basisopleidingen bijsturen, het aantal infomomenten uitbreiden, artikel 60-personeel en zwakke doelgroepen nog beter omkaderen, individuele begeleidingsplannen ontwikkelen en de methodiek competentieontwikkeling uitdiepen. Pagina 11

14 In het Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI, zie de wet op het Recht op Maatschappelijke Integratie) kan als voorwaarde worden opgelegd dat de hulpvrager op korte termijn taallessen, een beroepsopleiding of een andere opleiding volgt. Zo wordt de hulpverlening gekoppeld aan meer kansen op de arbeidsmarkt, aan sociale activering en aan zelfredzaamheid. We activeren dus op een motiverende manier, in een duidelijk kader van wederzijdse rechten en plichten, en we reageren snel en adequaat. Onvoldoende kennis van het Nederlands is een barrière voor wie wil starten met een opleiding of in een werkomgeving wil functioneren. Daarom nemen we maatregelen om het aanbod aan taalopleidingen te verhogen i.s.m. het Huis van het Nederlands. Cliënten met een goede technische scholing worden op de werkvloer begeleid door een taalcoach. We voorzien in een verhoging van het aantal taalbegeleiders. Emancipatorische projectwerking Een kwaliteitsvolle en duurzame baan: dat blijft het hoofddoel. We beseffen ten volle dat dit voor een deel van de cliënten geen haalbare kaart is. Door een kluwen van problemen (ontoereikende sociale bekwaamheden of intellectuele vaardigheden, fysieke beperkingen, psychische problemen) komen zij niet in aanmerking voor reguliere tewerkstelling, zeker nu de arbeidsmarkt steeds hogere eisen stelt op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes. Voor die doelgroep wordt het recht op maatschappelijke integratie verzekerd door het aanbod van de emancipatorische projectwerking. Daarin worden programma s opgezet die maatschappelijk zinvol zijn en die ons in staat stellen om de attitudes van de cliënten maximaal te versterken en hun competenties optimaal te benutten. Iedereen heeft immers competenties het is onze opdracht die te ontdekken en de cliënt zodanig te begeleiden dat hij erin slaagt ze zo nuttig mogelijk te ontplooien. Pagina 12

15 4.2. Aanvullende steun "Ik ga elke week naar de Lidl om 12 flessen Lidl- cola. Dat kost 4,18 euro voor 6 flessen van 2 liter. Verder koop ik ook nog toespijs, yoghurt, koeken, groenten en kattenvoer. Meestal koop ik elke week dezelfde dingen, tenzij mijn dochter erbij is: dan koop ik ook wel eens een aantal dingen die zij wil. Eénmaal per maand koop ik fruit. Ik ga naar de wassorama, dat kost mij ook 20 euro. Ik heb een wasmachine maar ik moet mijn budgetmeter van mijn leefgeld betalen. Ook medische kosten, bijvoorbeeld een bril voor mijn dochter, moet ik van mijn leefgeld betalen. Mijn bemiddelaar brengt dat in rekening. Ik heb 680 euro per maand voor mezelf en mijn twee kinderen." Wie in het dagelijkse leven voortdurend op drempels en uitsluitingsmechanismen stuit, kan niet menswaardig leven. Met aanvullende steun kunnen die hindernissen gedeeltelijk worden overwonnen en kunnen stappen worden gezet in een duurzaam proces van maatschappelijke participatie. Leefloon onvoldoende Het Jaarboek 2007 Armoede en sociale uitsluiting' bevestigt dat een leefloon onvoldoende is om een menswaardig bestaan te leiden. Ondanks de indexering blijft het leefloon immers onder de Europese armoedegrens, die is vastgelegd op 60% van het gemiddelde inkomen. In België is die armoedegrens ongeveer 820 euro voor een alleenstaande en 1700 euro voor een koppel met twee kinderen. Vanuit sociaaldemografisch oogpunt vormen de eenoudergezinnen met kinderen, meestal alleenstaande moeders, de meest kwetsbare groep. Bovendien groeit de kloof tussen rijk en arm, wat de duurzaamheid van de maatschappij ondermijnt. Aanvullende steun Artikel 1 van de OCMW-wet geeft het OCMW de opdracht om iedereen maatschappelijke dienstverlening te garanderen, zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden. Pagina 13

16 Op basis van dit artikel kunnen OCMW s aanvullende steun geven om mensen in armoede financieel en/of materieel te steunen. Een interne werkgroep evalueert het huidige aanbod en start een studie om nieuwe en ruimere voorstellen te formuleren voor aanvullende financiële steun en bijzondere verzoeken. Dit kan ook gebeuren door armoedebestrijdingsorganisaties te ondersteunen die op een laagdrempelige en rechtstreekse wijze steun kunnen bieden aan personen die het OCMW niet of onvoldoende bereikt. Pagina 14

17 4.3. Wonen en energie Geduld meneer? Ik heb al gans mijn leven geduld. En weet je wat dat mij heeft opgeleverd? Niets. Ik zit ganse dagen tussen vier muren te wachten tot dat ik nieuws krijg. Maar ik krijg geen nieuws. Het enigste dat ik in mijn brievenbus krijg, zijn betalingen: een factuur van t water, één van den elektriek, een belasting van de provincie, één voor de vuilniszakken, een maandelijkse betaling voor mijn begrafeniskosten en de grootste factuur komt van de Staat. Als ik daar nog maandelijks mijn huishuur bij optel, dan schiet er ver niks meer over. Aan mijn leeftijd, meneer, dan krijg je geen goed nieuws meer. Alleen maar slecht nieuws. Daarom wil ik mij hier op die kermis eens goed laten gaan. Huishoudens moeten een steeds groter deel van hun inkomen aan woon- en energiekosten besteden. Vooral voor de laagste inkomens vormt dat een toenemend probleem. Bovendien telt Gent te weinig betaalbare woningen en Sociale Verhuurkantoor-woningen en is het aantal slechte woningen in Gent hoog. Een slechte woonsituatie mag niet worden onderschat: ze kan op de gezondheid van de bewoners wegen, tot minder goede onderwijsprestaties leiden en de relaties binnen het gezin verzuren. Het OCMW probeert dat te verhelpen door voor kwetsbare groepen een gericht woon- en energiebeleid te voeren. Dak- en thuislozen Ondanks alle acties die we onder meer samen met de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en met behulp van sociaal begeleid wonen opzetten, blijft een harde kern van zorgvermijders moeilijk te bereiken. Met specifieke acties willen we de capaciteit van de nachtopvang in de CAW opdrijven en het aanbod van sociaal pensionwonen uitbreiden. Ook zullen we, via vindplaatsgerichte werking, begeleiding bieden aan zorgbehoevenden die zich niet spontaan aanmelden in de welzijnsbureaus. De dienst Wonen biedt waar mogelijk cliënten een kwaliteitsvolle woonbegeleiding aan. Pagina 15

18 Een intensievere opsporing en begeleiding van wanbetalers bij sociale huisvestingsmaatschappijen zal leiden tot een vermindering van het aantal uithuiszettingen wegens achterstallige huishuur. Via een integrale begeleiding wordt de herhuisvesting van daklozen via een prioritaire toewijs van een sociale woning bestendigd. Verhogen van het aanbod kwalitatieve en betaalbare woningen Het aanbieden van woningen via het Sociaal Verhuurkantoor is een succesvolle manier om te voorzien in kwalitatieve en betaalbare woningen voor kwetsbare groepen. Het aanbod overstijgt echter de vraag. Daarom wensen we het woningaanbod via het Sociaal Verhuurkantoor met 50% te verhogen. Hiertoe zullen sensibiliseringscampagnes gevoerd en eigenaars actief benaderd worden. Energie Kwetsbare groepen wil het OCMW als partner ondersteunen, niet alleen door financiële hulp te zoeken, maar ook door structurele oplossingen aan te reiken. Daarvoor zullen we samenwerken met de stad Gent, via de vzw REGent (Rationeel Energie- en watergebruik in Gent). Met de vzw REGent wil de Stad Gent haar inwoners helpen energie te besparen. De gemeentelijke vzw zal gratis energiescans uitvoeren en goedkope leningen verstrekken. Pagina 16

19 4.4. Decentrale dienstverlening "Het is een lang verhaal, maar ik ga het kort houden. Ik heb veel moeilijkheden gehad en ik ging dan maar eens naar het OCMW. Ik heb toen 3 keer voor de deur gestaan vooraleer ik durfde binnen te gaan. Ik ben steeds naar huis teruggekeerd. Op een gegeven moment moest ik wel binnen gaan want er kwam iemand achter mij en ik kon toen niet meer terug. In het begin had ik zin om op te geven. Maar naarmate de begeleiding duurde ging het verbeteren. In het begin was ik bang en ik liet mij doen. Ik was van niets op de hoogte." In het voorbije decennium heeft het OCMW in de verschillende buurten van Gent welzijnsbureaus opgericht. Met dat initiatief liepen we voorop in de huidige evolutie naar de sociale huizen. Decentraal in de wijken bieden de 8 welzijnsbureaus alle Gentse burgers een toegankelijke hulp- en dienstverlening aan. We verstrekken er informatie en begeleiding voor problemen op het vlak van financiën en schulden, huisvesting, werk, vrije tijd, recht, psychologische problemen of multiprobleem situaties. In de voorbije bestuursperiode peilden we bij de cliënten naar de behoeften, de tevredenheid en de geboekte vooruitgang. Versterken decentraal aanbod In nauwe samenwerking met de Stad Gent en met alle relevante welzijnsorganisaties blijven we in de welzijnsbureaus een toegankelijke hulp- en dienstverlening aanbieden, klantgericht en laagdrempelig. Daartoe bouwen we het decentrale aanbod van dienstverlening uit en dit op verschillende levensdomeinen. Om de hulpverlening beter af te stemmen op de leefwereld van de doelgroep stimuleren we de dialoog en de participatie. Interculturalisering Bij het versterken van het decentraal aanbod mag het intercultureel aspect niet uit het oog verloren worden. Zo zullen er o.a. vaste consultatiemomenten opgestart worden met interculturele bemiddelaars in de welzijnsbureaus. Pagina 17

20 Jongeren optimaal begeleiden We besteden extra aandacht aan kinderen en jongeren, om zo hun groeikansen te optimaliseren. Ongeveer 1/3 van de Gentse leefloners is jonger dan 25 jaar. Die jongeren begeleidt het OCMW vooral in de wijken, maar ook in de Dienst Jeugd en in het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum. Die begeleiding willen we optimaliseren. Zo wordt onder meer de vakantiewerking professioneel uitgebouwd: ze krijgt extra en gekwalificeerd personeel, maar ook een vaste thuisbasis op het Henri Storyplein. Activiteiten stroomlijnen en communiceren Verschillende externe organisaties bieden op regelmatige basis acties aan voor OCMWcliënten zoals het gratis bijwonen van evenementen en optredens. Daarnaast krijgt het OCMW sinds 2003 subsidies om de deelname van cliënten aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten te bevorderen. Die activiteiten worden goed onthaald. Momenteel bestaat er echter geen gestroomlijnd systeem om de cliënten over dergelijke evenementen te informeren. De organisatie is nu in handen van diverse diensten, die los van elkaar een eigen strategie ontwikkelen. Een herkenbaar aanspreekpunt voor externe organisaties is er niet. Door die activiteiten structureel te verankeren in de cel Communicatie willen we zorgen voor een gestructureerde organisatie en een uniforme communicatiestrategie. Pagina 18

21 5. Ouderenbeleid "Sinds mijn brugpensioen, ben ik dikwijls depressief, moe en ziek. Ik woon nogal afgelegen en heb nauwelijks contact met de buren." Het ouderenbeleid wordt verder uitgebouwd inspelend op de huidige maatschappelijk evoluties. Bijna 20% van de senioren kampt met ernstige eenzaamheidsgevoelens en bijna 40% heeft het gevoel in de maatschappij niet meer mee te tellen. In de aanpak van dat probleem spelen onze lokale dienstencentra (LDC) een sleutelrol. Ook nieuwe woonprojecten die steunen op onderlinge solidariteit en die intergenerationele contacten bevorderen, leveren een positieve bijdrage. Senioren hebben het recht hun leven een eigen invulling te geven. Het OCMW wil hen daarin maximaal ondersteunen. Hun zelfredzaamheid behouden en verstevigen, hun kansen op een zelfstandig leven vrijwaren en hen helpen om sociale contacten te onderhouden: dat moet een belangrijk beleidsaccent worden. Iedere Gentse senior moet kunnen kiezen uit een brede waaier van kwaliteitsvolle hedendaagse woonvormen die hem of haar de meest aangepaste zorg- en dienstverlening bieden Vereenzaming "Gelukkig was mijn poes Minouche er nog, want sociaal contact had ik nauwelijks. Mijn kinderen werken beiden en mijn vroegere relaties waren verwaterd. Omdat ik zoveel alleen zat, pushte mijn dochter mij om eens bij een lokaal dienstencentrum langs te gaan. Daar ben ik vandaag nog steeds blij om. Op maandag volg ik aquarellessen, op vrijdag maken we driedimensionale kaartjes en op woensdag werk ik als vrijwilliger op het secretariaat. Voor 2 euro brengt de vervoerdienst mij veilig op bestemming. En het allerbelangrijkste: met al die actieve mensen om me heen, voel ik mij weer jong." Pagina 19

22 Om het probleem van de vereenzaming aan te pakken, is een laagdrempelige klant- en buurtgerichte werking nodig. De rol van onze lokale dienstencentra mag niet worden onderschat. Als neutraal aanspreekpunt voor de hele buurt organiseren ze activiteiten, geven ze informatie en bieden ze dienstverlening aan. Dat stimuleert de bezoekers om actief te blijven en een sociaal netwerk uit te bouwen. Bijkomende lokale dienstencentra We willen meer mensen bereiken met de bestaande LDC en op het Gentse grondgebied bijkomende centra realiseren: in Sint-Amandsberg (locatie Wibier) en in Ledeberg (woonzorgzone). Daarnaast wordt in de lopende bestuursperiode onderzoek opgestart om bijkomende LDC te realiseren in Zwijnaarde, Drongen en Oostakker. Ook de 4 woon- en zorgcentra van het OCMW moeten worden opengesteld voor buurtbewoners en voor lokale initiatieven. Nieuwe bezoekers aantrekken De LDC moeten zich nog sterker inzetten om mensen aan te trekken en hun isolement te doorbreken. Daartoe wordt een actieplan opgemaakt en worden moderne marketingtechnieken aangeboord. Voor specifieke doelgroepen zoals allochtonen, sociaal alleenstaanden en andere kwetsbare groepen worden gerichte acties opgezet. Om nieuwe bezoekers aan te trekken, kunnen bestaande cliënten de rol van ambassadeur spelen. De LDC zullen daarom een nulmeting uitvoeren om het profiel van de bestaande bezoekers te schetsen, om in kaart te brengen aan welke activiteiten ze participeren, enz. Andere initiatieven We wensen het pilootproject transculturele mantelzorg uit te breiden naar alle lokale dienstencentra en de intergenerationele contacten te stimuleren. Door ICT en internetmogelijkheden in de woon- en zorgcentra verder uit te bouwen en het gebruik te stimuleren wordt de digitale kloof verder verkleind. Onderzoek moet uitwijzen of bij verkiezingen stembureaus ingericht kunnen worden in de rusthuizen i.p.v. in de plaatselijke scholen. Pagina 20

23 5.2. Aangepaste woonvormen Ik heb hier enorm veel vriendschap gevonden. Ik ben erg goed opgevangen door het personeel en iedereen is hier zeer vriendelijk en vooral heel gedienstig. Altijd vraagt men "Kunnen we nog iets doen, Catherine?" Thuis voelde ik me dikwijls eenzaam en hier heb ik altijd gezelschap; is het niet van personeel, dan is het wel van medebewoners. Mijn buurvrouw hier in het rustoord is iemand die ik vroeger goed kende en samen halen we veel herinneringen op. Het is maar goed ook, want van mijn familie krijg ik sowieso niet veel bezoek meer." Het OCMW beschikt over 4 woon- en zorgcentra. Zowel de structuur als de zorg- en dienstverlening voldoen aan de hedendaagse normen. Ze bieden een gedifferentieerde waaier aan van thuiszorgondersteunende diensten, zoals kortverblijf, nachtopvang, dagverzorging, enzovoort. Toch is dat aanbod nog te beperkt. Door het bestaande woonaanbod uit te breiden en alternatieve woonzorgvormen te creëren, proberen we in te spelen op de steeds sneller wijzigende zorgvragen. Woonzorgzone In een woonzorgzone worden de verschillende vormen van zorg- en dienstverlening in een afgebakend geografisch gebied op elkaar afgestemd. Doordat de zorg naar hen toe wordt gebracht, kunnen mensen zo lang mogelijk thuis wonen. Speciale woonvormen maken deel uit van het integrale woonzorgconcept. Woonzorgzones zijn wijken waar veiligheid, comfort, sociale betrokkenheid en toegankelijkheid prioritair zijn. Cruciaal daarvoor is het unieke loket, waar vragen en informatie worden gebundeld en vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Een woonzorgzone wordt gerealiseerd in Ledeberg. Daarnaast wordt onderzocht in welke stadsdelen nog woonzorgzones ontwikkeld kunnen worden. Bij de realisatie van woonzorgzones worden alle spelers in het veld betrokken. Pagina 21

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Een initiatief dat als voorbeeld kan dienen van een succesvolle samenwerking tussen verschillende stads- en OCMW diensten.

Een initiatief dat als voorbeeld kan dienen van een succesvolle samenwerking tussen verschillende stads- en OCMW diensten. Beste dames en heren Beste Senior Welkom op de opening van de Seniorenweek. Dit jaarlijks initiatief van OCMW, Stad en Seniorenraad, die telkens met beperkte middelen een aantrekkelijk programma samenstellen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Percentage geboortes in kansarme gezinnen t.o.v. het totaal aantal 18

Percentage geboortes in kansarme gezinnen t.o.v. het totaal aantal 18 79 WELZIJN ENZORG 80 Welzijn en zorg Welzijn is een beleidsmaterie die zich niet in vakjes laat opdelen. Of mensen zich goed voelen, heeft te maken met hun gezondheid, hun leef- en woonomgeving, hun inkomen,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Het antwoord op je vragen

Het antwoord op je vragen Het antwoord op je vragen Overkoepelend 1. Transitie een goed idee 2. Het OCMW binnen de structuur van de stad 3. Het OCMW geen klein broertje 4. Naam van de toekomstige organisatie stad/ocmw 5. Gevolgen

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk

De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk De OCMW op weg naar 2020 in sociaal woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI /008 Proefproject Housing First 05/2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI /008 Proefproject Housing First 05/2013 BULLETIN 5 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI 2013 2013/008 Proefproject Housing First 05/2013 2013/008 Proefproject Housing First De heer Pascal Verbeke, OCMW-raadslid Onlangs werd

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels. Werkgroep GSIW 4 juni 2013

Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels. Werkgroep GSIW 4 juni 2013 Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels Werkgroep GSIW 4 juni 2013 Aansluiting te vinden bij andere vormen van dienstverlening om de maatschappelijke positie van de werkzoekende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN In zijn ZSP maakt de initiatiefnemer op beknopte en overzichtelijke wijze zijn zorgstrategische visie voor de

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

SOCIAAL HUIS MECHELEN WELKOM

SOCIAAL HUIS MECHELEN WELKOM SOCIAAL HUIS MECHELEN WELKOM DNA van Mechelen: ligging Naast de stad zelf telt Mechelen ook nog vijf kleinere deelgemeenten, namelijk Heffen (2801), Hombeek (2811), Leest (2811), Muizen (2812) en Walem

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 BULLETIN 1 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 2014/001 Toekomst van de OTC Leerwerkplekken in het geplande 01/2014 stedelijk dienstenbedrijf 2014/002 Uitbreiding Pilootproject

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding 1 Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding Herman Baert Annelies Droogmans Lieve Polfliet 2 Bij het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze power point, dienen de auteursrechten op de

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen een andere bril een andere kijk dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord Beste lezer Vele kwetsbare mensen vinden moeilijk hun weg naar maatschappelijke dienstverlening en wie

Nadere informatie