Patiënttevredenheidsonderzoek op. Huisartsenposten: de rol van ICT. Scriptie wetenschappelijke stage Elke Wester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiënttevredenheidsonderzoek op. Huisartsenposten: de rol van ICT. Scriptie wetenschappelijke stage Elke Wester"

Transcriptie

1 Patiënttevredenheidsonderzoek op Huisartsenposten: de rol van ICT Scriptie wetenschappelijke stage Elke Wester Begeleiders: Drs. P. Giesen, huisarts- onderzoeker Dr. H. Mokkink, methodoloog Nederlands Kenniscentrum Huisartsenposten en spoedzorg Afd. Kwaliteit van Zorg UMC St Radboud Nijmegen (WOK) 1 mei 2005 tot 1 augustus 2005

2 Patiënttevredenheidsonderzoek op huisartsenposten: de rol van ICT Inhoudsopgave Hst 1 Samenvatting Blz. 2 2 Inleiding 3 3 Vraagstellingen Methode Design Populatie Procedure Interview Variabelen Analyse Resultaten Respons Populatiekenmerken Verwacht contact en ontvangen zorg Contact met eigen huisarts of anders Knelpunten: vervoer Waarderingen en oordelen De telefonische hulpverlener De dokter De organisatie Interview Kosten en tijd Beschouwing 17 7 Kanttekeningen en aanbevelingen 19 Literatuurlijst 20 Bijlage 1 Literatuur zoeken 21 Bijlage 2 Literatuurstudie 23 Elke Wester 1

3 1 Samenvatting Inleiding Omstreeks de eeuwwisseling vond in de huisartsgeneeskunde een omslag plaats van kleinschalige waarneemgroepen naar grootschalige huisartsenposten. Na de inloopfase met accent op de organisatie van de zorg is er nu in toenemende mate belangstelling voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Uit onderzoek blijkt dat de patiënten over het algemeen tevreden zijn over de geleverde zorg. Dit onderzoek met behulp van papieren vragenlijsten is echter kostbaar, omslachtig en tijdrovend. Wij onderzochten de effecten van het per versturen en invullen van vragenlijsten en vergeleken dit met de per post verstuurde papi eren vragenlijsten. Methode Het betreft een transversaal pilot-onderzoek, uitgevoerd in maart 2005 op een huisartsenpost (HAP) in Nederland. In totaal werden 600 vragenlijsten verstuurd aan patiënten van de HAP, voor elke contactvorm (telefonisch contact, visite en consult) 200 lijsten. Om een gelijke verdeling van de vragenlijsten over telefoon, consult en visite te krijgen, werden deze gestratificeerd waarbij alle patiënten die een visite hadden gekregen, elke derde consultpatiënt en elke vierde telefoonpatiënt een vragenlijst ontving. Patiënten waarvan een adres beschikbaar was kregen de vragenlijst per e- mail. Middels een interview met medewerkers van de HAP werd onderzocht wat de ervaringen van betrokkenen waren. De analyse werd uitgevoerd in SPSS. Resultaten De respons op de vragenlijsten per is lager dan die van de papieren vragenlijsten. De groep is jonger, bevat meer vrouwen en is over het algemeen minder positief over de geleverde zorg. De groep verwacht vaker een consult. Uit het interview bleek dat het bij de visites ondoenlijk is om het adres te vragen. Ook bij een telefonisch consult ging dit moeizaam. Er werd opgemerkt dat de mail sneller werkt. Beschouwing De heeft een lagere respons, dit betreft voornamelijk de visite en de telefoongroep. Hoewel er enkele significante verschillen in de antwoorden tussen de beide onderzoeksgroepen bestaan, beschouwen we de onderzoeksgroep als te klein. Als vragenlijsten alleen per verstuurd worden ontstaat er een grote vertekening in de resultaten. Deze zijn hierdoor niet bruikbaar. De combinatie van en per post verstuurde enquêtes is haalbaar, doch door een complexere procedure en een beperkt aantal adressen vooralsnog beperkt rendabel. Elke Wester 2

4 2 Inleiding Omstreeks de eeuwwisseling heeft in Nederland in de huisartsenzorg buiten kantooruren een omslag plaats gevonden van kleinschalige waarneemgroepen naar grootschalige huisartsenposten. Deze grotere posten worden bemand door huisartsen, ondersteund door doktersassistenten en chauffeurs 1. Door deze schaalvergroting zijn de diensten korter en minder frequent waardoor de werkdruk afneemt en de kansen op betere zorg toenemen. De huisartsen hebben verschillende taken: consultarts, visitearts en in toenemende mate telefoonarts 1,2,3. Zie box 1. Box 1 Huisartsenposten in Nederland 3 Kenmerken van een HAP Centraal gelegen, meestal nabij een ziekenhuis Toegang via een centraal telefoonnummer Gemiddeld patiënten/ 55 huisartsen per post Volledig uitgeruste herkenbare dienstauto met chauffeur Veel ICT-voorzieningen zoals het elektronisch patiëntendossier en on-line verbindingen met de auto Triage aan de telefoon door assistentes en verpleegkundigen Verschillende taken voor de huisartsen Na de aanloopfase, met accent op de organisatie van de zorg, is er op de huisartsenpost (HAP) in toenemende mate belangstelling ontstaan voor de kwaliteit van zorg. Een van de manieren om kwaliteit te meten en te verbeteren is het betrekken van het patiëntenoordeel in het kwaliteitsbeleid. 3 Uit de literatuur blijkt dat onderzoek naar de tevredenheid van patiënten al is begonnen in Sinds die tijd is het idee ontstaan dat het systematisch en herhaaldelijk verzamelen van de gegevens over patiënttevredenheid geïntegreerd moet worden in de dagelijkse zorg om een betere kwaliteitsbewaking te stimuleren. Uit het tot nu toe uitgevoerde onderzoek op de HAP s in Nederland blijkt dat de patiënten over het algemeen tevreden zijn over de geleverde zorg. De verwachtingen zijn vaak afgestemd op de kwaliteit van de geleverde zorg, afstand werd niet als een probleem gezien. De organisatie van de zorg werd het meest bekritiseerd. 5 Er is een vergelijkend onderzoek naar de tevredenheid in 10 Europese landen uitgevoerd onder huisartsenpraktijken met totaal patiënten 6, 4. In alle landen werd dezelfde vragenlijst afgenomen maar dan in de eigen taal. Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat in Europa de tevredenheid over de huisartsenzorg buiten kantooruren groot is. Maar aan onderzoek met vragenlijsten blijken naar onze ervaring ook veel praktische problemen te kleven. Het handmatig versturen van de vragenlijsten is arbeidsintensief en het verzamelen en Elke Wester 3

5 invoeren van de vragenlijsten is tijdrovend. Bovendien moeten er reminders worden verstuurd waarin de patiënten herinnerd worden aan het invullen van de vragenlijst. Huisartsenposten geven aan dat ze behoefte hebben aan tussentijdse uitkomsten en herhalingsonderzoeken. Dit betekent dat de studie dus over een langere periode moet lopen. Met de papieren vragenlijst is dit erg veel werk. Voor de haalbaarheid van herhaald meten en het uitvoeren van onderzoeken op alle HAP s in Nederland dient gekeken te worden naar een efficiëntere en snellere manier om de gegevens te verzamelen. Verder is het de vraag of de relatief lage respons kan worden verhoogd en het invullen van de vragenlijsten kan worden verbeterd. Tenslotte is het de vraag of bewerkelijke technische procedures rond het versturen van de vragenlijsten en reminders kunnen worden vereenvoudigd. Op dit moment zijn we bezig te onderzoeken of de vragenlijsten ook per kunnen worden verstuurd. De verwachting is dat het verzenden sneller zal gaan en de reminders makkelijker verstuurd kunnen worden. Bovendien staan alle gegevens in de computer en is het verwerken makkelijker en sneller. Tot nu toe bestaat er geen ervaring met het elektronisch versturen en verwerken van vragenlijsten. Mogelijk kleven er een aantal nadelen aan. Zo bestaat de kans dat een selecte groep patiënten bereikt wordt. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan. Uit onderzoek in de VS blijkt dat maar een beperkt deel van de patiëntenpopulatie per contact heeft met zijn of haar arts 7, 8. Datzelfde onderzoek liet zien dat vragenlijsten soms niet aankomen omdat het adres niet meer klopt. Door middel van een pilot onderzoek hebben we gekeken naar de verschillen in uitkomsten tussen de vragenlijsten per mail en per post. 3 Vraagstellingen 1 In welke mate werd het onderzoeksprotocol voor patiënttevredenheidsonderzoek gevolgd bij het elektronisch versturen van vragenlijsten? 2 Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen patiënttevredenheidsonderzoek op huisartsposten volgens de traditionele procedure en de elektronische procedure wat betreft de volgende aspecten: respons, leeftijd geslacht opleiding, ervaren knelpunten en tevredenheid over de ontvangen zorg? 3 Wat ervaren de betrokken partijen als voor- en nadeel van de traditionele en de elektronische procedure? 4 Wat zijn de kosten van beide methoden? Elke Wester 4

6 4 Methode 4.1 Design Het pilot-onderzoek is een transversaal patiënttevredenheidsonderzoek waarbij in een experiment papieren vragenlijsten werden vergeleken met elektronisch verstuurde vragenlijsten. 4.2 Populatie De pilot werd uitgevoerd op een HAP in Nederland. Hier werd gebruik gemaakt van papieren vragenlijsten en vragenlijsten die via de mail werden verstuurd. In totaal werden 600 vragenlijsten verstuurd, voor elke contactvorm (telefonisch contact, visite en consult) 200 lijsten. Er was op deze HAP een contactpersoon die alle informatie doorgaf aan degene die het onderzoek uitvoerde. 4.3 Procedure De vragenlijst is tot stand gekomen door samenwerking van het Nederlands Kenniscentrum Huisartsenposten en Spoedzorg in Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam samen met de Provinciale Patiënten Consumentenfederatie Gelderland en werd uitgebreid getest op validiteit en betrouwbaarheid 5. De vragenlijsten worden een dag nadat de patiënt contact had met de HAP verstuurd, per of per post en gelijkelijk verdeelt over de contactvorm. Een reminder volgt na tien dagen. De papieren vragenlijsten moesten geretourneerd worden aan het Nederlands Kenniscentrum Huisartsenposten en Spoedzorg dat de antwoorden met de hand invoerde. De g de vragenlijsten werden geretourneerd aan Lifeline, het bedrijf dat het programma heeft uitgedacht. Deze stuurde de antwoorden terug naar Nijmegen. Hierna voerde het Nederlands Kenniscentrum Huisartsenposten en Spoedzorg de analyse uit. Op grond van deze analyse werd een rapport samengesteld met de belangrijkste uitkomsten, een vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van alle andere posten en aanbevelingen voor verbeteringen. Dit zogenaamde feedback rapport ging terug naar de deelnemende post. Hierbij kreeg men het advies om bij het bespreken van het feedback rapport patiëntenorganisaties te betrekken. De procedure voor het elektronisch versturen van de vragenlijsten is dezelfde als voor de papieren manier, alleen werden de patiënten benaderd via de . Hierbij werd bij telefonische aanmelding behalve patiëntgegevens, ook gevraagd naar het adres. In de die de patiënt kreeg was een link opgenomen naar de site waar men de vragenlijst in kon vullen. Exclusie vond plaats voor overleden patiënten of voor patiënten met mogelijk te verwachten privacy problemen (bv het meisje dat een morning afterpil komt halen maar niet wil dat haar ouders dat te weten komen). Elke Wester 5

7 Om een gelijke verdeling van de vragenlijsten over telefoon, consult en visite te krijgen, werden deze gestratificeerd waarbij alle patiënten die een visite hadden gekregen, elke derde consultpatiënt en elke vierde telefoonpatiënt een vragenlijst ontving. Patiënten waarvan een adres beschikbaar was kregen de vragenlijst per Interview Door middel van een interview met de mensen van de HAP die direct betrokken waren bij het onderzoek is ook onderzocht wat de ervaringen waren en in hoeverre het protocol was gevolgd. Hieronder volgen de vragen van het interview. Hoe beviel het werken met het versturen van vragenlijsten via de mail? Hebben jullie de standaardprocedure gevolgd? Welke onderdelen eruit zijn niet gevolgd? Kan je een schatting geven van de tijd die jullie kwijt waren met de ICT methode en de papieren methode? Merken jullie verschil in respons t.o.v. de papieren methode: meer of minder, andere leeftijdscategorie etc.? Wat zijn voor- en nadelen van de papieren en elektronische methode? Zouden jullie deze methode nu weer gaan gebruiken? Wat kost het papier vergeleken met elektronisch versturen? 4.5 Variabelen Er waren drie vragenlijsten, aangepast aan de contactvorm; telefonisch, consult of visite. Elke vragenlijst bestond weer uit de volgende secties: Het eerste deel bevatte vragen over patiëntkenmerken: leeftijd (7 klassen: 0-4 jaar, 5-14, 15-24, 25-44, 45-64, 65-74, 75 of ouder) opleiding (9 categorieën van (nog) geen tot universiteit of hogeschool) geslacht (man of vrouw) nationaliteit (wel/niet Nederlander) Daarna volgden vragen over de verwachtingen van de patiënt(10 categorieën) continuïteit van zorg (contact voor en/of na contact met HAP met hulpverlener: eigen huisarts, HAP, ziekenhuis of 112) belemmeringen om naar de post te komen (te ziek, vervoersprobleem etc.) waardering over de organisatie van de HAP (5 en 11 categorieën) waardering over de hulpverlener aan de telefoon (8 categorieën) Elke Wester 6

8 waardering voor de dokter (13 categorieën) De waardering kon men uitdrukken in cijfers van 1 tot 10. Voor de analyse is gekozen om te kijken naar de percentages kleiner of gelijk aan 5 en groter of gelijk aan 8. Deze variabelen samen bepalen de tevredenheid en dat is dus de afhankelijke of te wel de te verklaren variabele. De antwoorden op de papieren vragenlijsten werden vergeleken met de antwoorden op de g de vragenlijsten op de volgende aspecten: respons, leeftijd, geslacht, opleiding, verwachtingen, ervaren belemmeringen, continuïteit van zorg en tevredenheid over de ontvangen zorg. 4.6 Analyse De kwalitatieve opmerkingen werden handmatig ingevoerd in Excel Deze antwoorden kunnen aanvullend worden gebruikt op de kwantitatieve antwoorden die werden verwerkt in SPSS. De resultaten van de vragenlijsten per werden verwerkt door een speciaal daarvoor ontworpen programma. Om te bepalen of de gevonden verschillen significant waren, is gebruik gemaakt van de Pearson chisquare test. Deze test toetst een nul-hypothese, de hypothese dat er geen associatie bestaat tussen de gevonden data. Op basis van deze statistiek wordt een p-waarde berekend die de theoretische kans geeft, dat ervan uitgaand dat de nul hypothese klopt, de teststatistiek minstens even afwijkend is als het geval is in de steekproef. P moet kleiner dan 0.05 zijn om aan te tonen dat het gevonden verschil significant is en dus niet op toeval berust. Dat betekent ook dat dan de nul hypothese verworpen mag worden. Het gaat hier om het verschil tussen de antwoorden op de papieren vragenlijsten en de antwoorden op de vragenlijsten die per konden worden ingevuld. Elke Wester 7

9 5 Resultaten 5.1 Respons De totale respons van dit onderzoek was 61%. De respons op de papieren vragenlijsten was 64% en de respons op de g de vragenlijsten was 51%. De visites zullen buiten beschouwing worden gelaten omdat men bij twee patiënten het adres had gevraagd. De resultaten binnen de visitegroep zijn dus niet vergelijkbaar. Tabel 1: ontvangen en verstuurd (respons in %) Respons Post Mail telefoon 101 van 164 (62%) 14 van 36 (37%) consult 55 van 86 (64%) 62 van 114 (54%) visite 132 van 198 (67%) 1 van 2 (50%) totaal 288 van 448 (64%) 77 van 152 (51%) 5.2 Populatie kenmerken Voor het analyseren van de verschillen in leeftijd is besloten twee categorieën te maken: boven de 45 jaar en onder de 45 jaar. De resultaten lieten zien dat de papieren groep significant ouder is dan de e- mail groep. Het totaal liet zien dat 92% van de groep jonger was dan 45 jaar. Bij de papieren groep was dit 48%. Bij de telefonische consulten was zelfs niemand ouder dan 45 jaar. Het invullen van de vragenlijsten gebeurde vaker door de patiënt zelf bij de papieren groep. In de totale groep was dit 57%. Dit geld ook voor de papieren consult groep. In de groep was het vaker iemand anders die de vragenlijst invulde. Tabel 2: Populatiebeschrijving Telefoon Consult Totaal Post Mail Post Mail Post Mail Leeftijdsverdeling (in %)*! <45 jaar! >45 jaar Geslacht (in %)! Man! Vrouw Opleiding (in %)! laag opgeleid! hoog opgeleid Wie vult in (in %)! ik zelf! gezinslid * 50.5* * 43.6* * 62.9* * 50.9* * 42.9* 0.3* ! anders Dagdeel(in %)! weekend overdag 36.6* * 44.2! avond 46. 5* * 51.9! nacht 43. 9* * 3.9 * Significant: p 0.05 Elke Wester

10 Vrouwen reageren meer per dan mannen. In de totale groep was dit 64% en in de telefoon groep zelfs 79%. De verwachting was dat de twee groepen zouden verschillen in opleidingsniveau: de patiënten in de e- mail groep zouden hoger opgeleid zijn. De resultaten lieten echter geen verschil zien. Ook hier is besloten voor het analyseren twee categorieën te maken: hoog en laag opgeleid waarbij het snijpunt tussen HAVO/VWO en MBO lag. 5.3 Verwacht contact en ontvangen zorg De patiënten die via de een vragenlijst invulden bleken vaker een consult te verwachten, in 84% van de gevallen. De patiënten die een papieren vragenlijst invulden bleken vaker een visite te verwachten, in 42% van de gevallen. De verklaring kan zijn dat de patiënten die een papieren vragenlijst invulden ouder waren. Ook patiënten die een visite willen ontvangen zijn vaak ouder. Tabel 3: soort contact dat men verwacht Telefoon Consult Post Mail Post Mail Totaal Post Telefonisch Consult * 84.4* Visite * 1.3* * Significant: p 0.05 Mail De verwachtingen van de patiënten ten aanzien van de te ontvangen zorg laten zien dat de groep vaker iets anders verwacht bij het telefonisch consult en bij het totaal, respectievelijk in 7% en 5% van de gevallen. De patiënten die via de een vragenlijst beantwoorden ontvingen vaker een lichamelijk onderzoek en vaker een behandeling, respectievelijk 71% en 17%. Tabel 4: Verwachtingen van patiënten ten aanzien van de te ontvangen zorg. Telefoon Consult Totaal Post Mail Post Mail Post Mail Advies Geruststelling Recept Lichamelijk onderzoek Behandeling vb. hechten Verwijzing Anders 0* * 5.2 * Significant: p 0.05 Elke Wester 9

11 Tabel 5: Ontvangen zorg. Telefoon Post Mail Post Consult Mail Post Totaal Mail Advies Geruststelling Recept Lichamelijk * 71.4 onderzoek Behandeling * 16.9 vb. hechten Verwijzing Anders * Significant: p Contact met eigen huisarts of anders Patiënten die een papieren vragenlijst hadden ingevuld gingen in 49% van de gevallen achteraf naar hun eigen huisarts. Dit in tegenstelling tot de patiënten die via de mail een vragenlijst invulden, deze gingen in 30% van de gevallen achteraf naar hun eigen huisarts. In 38% werd bij de papieren groep een behandeling achteraf veranderd. Bij de groep was dit 25%. Tabel 6: Vooraf contact met eigen huisarts Telefoon Post Mail Consult Post Mail Totaal Post Mail Ja * significant: p 0.05 Tabel 7: Achteraf contact met de eigen huisarts of anders en veranderde behandeling Telefoon Consult Totaal Post Mail Post Mail Post Mail Huisartsenpost Eigen huisarts * 29.9 Ziekenhuis Alarmnummer Anders Behandeling veranderd * 24.6 * Significant: p Knelpunten bij het komen naar de HAP De groep ondervond nauwelijks problemen bij het komen naar de HAP en de papieren groep wel. 49.3% van de patiënten die een papieren vragenlijst hadden ingevuld hadden problemen met het komen naar de HAP, terwijl de patiënten die een vragenlijst per hebben beantwoord hier in 9,8% van de gevallen een probleem mee had. Elke Wester 10

12 Tabel 8: probleem met komen naar d e HAP Telefoon Post Mail Consult Post Mail Totaal Post Mail Ja 30.7* 0! * 9.2 * Significant: p 0.05 Bij de vraag wat de problemen waren om naar de HAP te komen werd de afstand tot de post in 18% te groot bevonden, 7% gaf aan niet van huis weg te kunnen en 15% had een handicap of beperking waardoor het vervoer een probleem zou zijn. Ook was leeftijd in 16% van de gevallen een probleem en 44% was te ziek. Tabel 9: Welke problemen had u of zou u hebben gehad bij het komen naar de huisartsenpost? (in %) Telefoon Consult Totaal Post Mail Post Mail Post Mail Moeite met het vinden van de huisartsenpost Problemen met vervoer Afstand tot de post is te groot * * 6.5 Niet van huis weg kunnen * 1.3 Problemen met kosten van het vervoer Beperking/ handicap maakt vervoer moeilijk Leeftijd maakt vervoer moeilijk * * 0 Te ziek zijn * 3.9 Anders * significant: p 0.05 Elke Wester 11

13 5.6 Waarderingen/ oordelen De patiënt werd gevraagd met een rapportcijfer van 1 tot 10 een oordeel te geven over de telefonische hulpverlener, de huisarts en de organisatie. Als laatste werd gevraagd om een eindoordeel De telefonische hulpverlener De papieren groep en de groep verschilden niet significant in hun oordeel en waardering over de telefonische hulpverlener. Tabel 10: percentage patiënten dat de telefonische hulpverlener waardeert met een RAPPORTCIJFER 8 Telefoon Consult Totaal Post Mail Post Mail Post Mail Vriendelijkheid Deskundigheid Serieus nemen Tijd nemen Begrijpen van mijn probleem Begrijpelijke uitleg Vertrouwen Geruststelling n.v.t. n.v.t Gekregen advies n.v.t. n.v.t Uitvoerbaarheid advies n.v.t. n.v.t Baat bij advies n.v.t. n.v.t Eindoordeel # # Dit is geen gemiddelde maar een op zich zelf staan cijfer. * Significant: p 0.05 Elke Wester 12

14 5.6.2 De dokter De patiënten die een papieren vragenlijst hebben ingevuld gaven vaker een 8 of hoger als het gaat om het tijd nemen voor de patiënt door de dokter, 78% tegenover 62% van de groep. Ook het vertrouwen in en het geruststellen door de dokter krijgt een hogere beoordeling van de papieren groep. Tabel 12: Percentage patiënten dat de dokter waardeert met een RAPPORTCIJFER 8 Consult Totaal Post Mail Post Mail Post Mail Vriendelijkheid n.v.t. n.v.t Deskundigheid Serieus nemen Tijd nemen * 61.9 Begrijpen van mijn probleem Lichamelijk onderzoek Begrijpelijke uitleg Vertrouwen * 60.3 Geruststelling * 57.6 Gekregen advies Uitvoerbaarheid advies Baat bij advies Eindoordeel # # Dit is geen gemiddelde maar een op zich zelf staan patiënten met een telefonisch consult hebben hier geen vragen over gehad. * Significant: p De organisatie Bij het beoordelen van de toegankelijkheid van de HAP valt op dat de papieren groep die een consult heeft gekregen, geen cijfers onder de 5 heeft gegeven terwijl van de groep 12 % een cijfer lager dan 5 heeft gegeven. 23% van de groep geeft een waardering onder de 5 aan de bewegwijzering terwijl dit bij de papieren groep 8% is. Bij het geven van een 8 of hoger is opvallend dat de patiënten die een papieren vragenlijst hebben ingevuld positiever zijn dan de patiënten die via de een vragenlijst hebben ingevuld. Dit gold voor de totale groep en voor de groep die een consult hebben gekregen. Elke Wester 13

15 Tabel 15: Percentage patiënten dat de organisatie waardeert met een RAPPORTCIJFER 8 Telefoon Post Mail Consult Post Mail Totaal Post Mail Voorlichting HAP * 26.9 Telefonische bereikbaarheid n.v.t. n.v.t. Bewegwijzering 52.1* * 25 Toegankelijkheid n.v.t. n.v.t. 67.3* * 48.3 Parkeergelegenheid n.v.t. n.v.t. 42.6* * 22.8 Tijd tot Tel/Consult/Visite Wachttijd wachtkamer n.v.t. n.v.t * 50.8 Inrichting n.v.t. n.v.t. 78.2* * 60.7 Netheid & hygiëne n.v.t. n.v.t. 80* Apotheek Eindoordeel # * * 49.3 # Dit is geen gemiddelde maar een op zich zelf staan cijfer. * Significant: p Het interview Het interview is gehouden met de praktijkassistente en een medewerkster. De eerste onderhield het contact met Nijmegen en gaf de informatie door terwijl de medewerkster het praktische deel van het onderzoek heeft gedaan. Als eerste werd gevraagd hoe de men het heeft ervaren om mee te werken aan dit onderzoek. De medewerkers van de HAP gaven aan dat ze het leuk vonden om het onderzoek te doen. Daarnaast gaf men ook aan dat de populatie van deze HAP uit veel oudere mensen bestond, zij komen vooral in het weekend en hebben vaak geen adres. Voor de betrouwbaarheid van de resultaten is het van belang om te achterhalen in welke mate men de standaardprocedure wel heeft gevold en op welke punten men hiervan is afgeweken. Men is als volgt te werk gegaan. De patiënten zouden een dag na het contact met de HAP een vragenlijst moeten ontvangen. Op maandag werden de vragenlijsten verstuurd aan de patiënten die op vrijdag of het in het weekend waren gekomen. Op woensdag de rest van de patiënten van het weekend en die van de maandag. Op donderdag volgden de dinsdag- en de woensdagpatiënten en op vrijdag de donderdaggroep. De papieren vragenlijsten printte men van tevoren zelf uit. Daarna werden er drie stapeltjes gemaakt: consulten, visites en telefonische contacten. Alle formulieren werden op stapeltjes gelegd zodat het bij Elke Wester 14

16 elkaar in de envelop kon. Dan werden de adresstickers erop geplakt. Deze waren handgeschreven. Men vond dat handiger dan het door het programma te laten doen. De vragenlijsten werden genummerd zodat men wist wanneer men aan de 200 per contact zat. De vragenlijsten per en de papieren vragenlijsten werden samen genomen. Resultaten: De nachtdienst maakte een lijst van patiënten die de vragenlijsten zouden kunnen invullen. Om te kijken of de patiënten voldeden aan de inclusiecriteria (zie methode) moesten de dossiers doorgelopen worden en dat bleek veel werk. De HAP had geen adressen van de patiënten en daar moest bij elk contact naar gevraagd worden. Maar wanneer een patiënt naar de post belde, was het moeilijk om meteen naar het adres te vragen. De patiënt doet eerst zijn of haar verhaal. Dan volgt het advies en men heeft vaak al opgehangen voordat er naar het adres kan worden gevraagd. In de loop van het onderzoek kwam men er achter dat het bij de visites heel moeilijk is om naar een e- mailadres te vragen. Patiënten zijn vaak heel ziek en dan lijkt het niet gepast om er naar te vragen. De huisartsen waren onvolledig op de hoogte van het onderzoek. Daardoor werd vaak vergeten naar het adres te vragen. De patiënten die met een visite werden vereerd, bleken over het algemeen ook oudere mensen te zijn die vaak geen adres hebben. Ook werd duidelijk dat van de verzorgingstehuizen bijna geen vragenlijsten terug kwamen. Men heeft toen zonder overleg met Nijmegen besloten geen vragenlijsten meer naar de verzorgingstehuizen te sturen. Op dit punt is men dus sterk afgeweken van de procedure. Op de vraag naar verschillen in de onderzoeksgroepen zoals leeftijd en geslacht kon men geen antwoord geven omdat de gegevens van de patiënten niet op de vragenlijst komen te staan. In de loop van het onderzoek was men steeds sneller klaar. Het was toen duidelijk dat het onderzoek via de sneller verliep dan via de papieren weg. Het deel van het vragenlijstonderzoek werd verzorgd door een speciaal daarvoor ontworpen programma. Dit programma hield bij wie een had gekregen en ook wie een reminder. Het vakje waar gevinkt kon worden als er een reminder was verstuurd bleef echter vaak leeg. De assistente hield daarom met de hand bij wie een reminder had gekregen. De lijst met patiënten stond op datum, niet op achternaam. Dus was het veel werk om uit te zoeken wie wanneer een reminder moest ontvangen. De slotopmerking was dat patiënttevredenheidsonderzoek een combinatie zal moeten zijn van g de en papieren vragenlijsten. Op die manier zal een goede respons verkregen worden. Met alleen zal die te laag zijn. Elke Wester 15

17 5.8 kosten en tijd Het uitprinten en versturen van de vragenlijsten (met begeleidende brief en antwoordenvelop) kost 3,50 per verzonden vragenlijst. Dat komt voor dit onderzoek uit op 1568 ( ). Deze kosten worden niet gemaakt als de vragenlijsten per worden verzonden. Het loon van de persoon die het onderzoek uitvoert is in beide gevallen hetzelfde. De tijd die men nodig had voor de dataverzameling is voor de twee methoden wel gelijk. In de eerste twee tot drie weken ongeveer 4 uur per dag. In de twee tot drie weken daarna 2 uur per dag. Het weekend wordt dan niet mee gerekend. Elke Wester 16

18 6 Beschouwing In dit onderzoek is gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen onderzoek naar de patiënt tevredenheid via papieren vragenlijsten en via vragenlijsten die men per kon invullen. De respons op de g de vragenlijsten is lager dan de respons op de papieren vragenlijsten. De g de vragenlijsten worden grotendeels door iemand anders ingevuld dan door de patiënt zelf, de meeste patiënten zijn in deze groep onder de 45 jaar en de consulten zijn oververtegenwoordigd. Tevens zijn het vooral vrouwen die in deze groep de vragenlijst hebben ingevuld. De HAP waar dit onderzoek liep bestond voor het grootste deel echter uit ouderen. Maar deze ouderen hebben vooral papieren vragenlijsten ingevuld. Dit heeft een stempel gedrukt op alle uitkomsten. De groep gaf aan bijna of geen problemen te ondervinden als hen gevraagd zou worden naar de HAP te komen. Dit zou verklaard kunnen worden door de leeftijdsopbouw. Er zaten weinig ouderen bij de groep en die hebben vaak problemen met het vervoer. Ze zijn te ziek of kunnen geen auto rijden en zijn dus afhankelijk van anderen. De groep bevat meer jongere mensen. Deze hebben over het algemeen minder problemen met vervoer. De verwachtingen van de patiënten op het gewenste contact verschilden ook erg. De groep verwachtte vaker een consult. Maar dit kan verklaard worden door het feit dat deze groep vooral bestond uit patiënten die een consult hadden gekregen. Het zou dus zo kunnen zijn dat dit verschil alleen op deze HAP bestaat. De groep is minder tevreden. Dit blijkt uit de waarderingen en oordelen die de patiënten konden geven. De cijfers die de groep heeft gegeven zijn allen minder positief dan de cijfers van de papieren groep. De papieren groep bestaat uit meer oudere mensen dan de groep. Het blijkt dat oudere mensen geneigd zijn om positievere oordelen te geven over alles. Dat kan verklaren waarom de papieren groep positievere antwoorden heeft. Er is een interview gehouden met de medewerkers van de HAP die direct betrokken waren bij het uitvoeren van het onderzoek. Daaruit bleek dat zij van het onderzoeksprotocol zijn afgeweken. Zij hebben zelf een protocol opgesteld in plaats het protocol van Nijmegen te volgen. Ook hebben zij geen vragenlijsten meer naar verzorgingstehuizen gestuurd. Het onderzoek is dus anders uitgevoerd waardoor de resultaten beïnvloed kunnen zijn. Ook werd uit het interview duidelijk dat de tijd die in het papieren gedeelte gaat zitten veel groter is dan de tijd die in het elektronische deel gaat zitten. De voor- en nadelen van het elektronisch versturen van vragenlijsten. Een eerste nadeel van de elektronische methode is dat niet iedereen te bereiken is via de . Uit het onderzoek blijkt dat vooral patiënten onder de 45 jaar per een vragenlijst hebben ingevuld. Een voordeel van de elektronische manier is dat het veel sneller gaat. Ook staan alle gegevens en antwoorden gelijk in de computer zodat men dat niet meer met de hand hoeft in te voeren. Elke Wester 17

19 Onderzoek met een papieren vragenlijst is veel meer werk. Alle papieren moeten met de hand gesorteerd en in enveloppen worden gedaan. Daarna moeten de reminders worden verstuurd. Als de vragenlijsten weer binnen zijn moet met de hand alle gegevens worden ingevoerd. Dat is erg veel werk. Een voordeel van de papieren methode is dat in principe iedereen bereikt kan worden. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden zoals het hebben van een adres. De literatuur laat zien dat de kosten van patiënttevredenheidsonderzoek via de een derde bedraagt van de kosten van een papieren vragenlijst (zie ook literatuuronderzoek). Gezien de kanttekeningen is het op dit moment niet mogelijk het onderzoek geheel via de elektronische weg af te nemen. Niet iedereen wordt bereikt en de respons is nog te laag. Ook is er een te groot verschil in opleiding en geslacht. Concluderend kan worden gesteld dat op dit moment er geen ICT mogelijk is zonder papier maar wel papier zonder ICT. Elke Wester 18

20 7 Kanttekeningen en aanbevelingen Bij dit onderzoek zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen ten aanzien van factoren die een invloed kunnen hebben gehad op de resultaten. Ten eerste is duidelijk dat de papieren en de groep geen gelijke groepen waren. Daardoor trad een sterke vertekening op. Deze verschillen komen tot uitdrukking in de leeftijd, opleiding, wie vult in etc. Verder werd afgeweken van het onderzoeksprotocol wat de betrouwbaarheid van de gegevens nog minder maakt. Ten tweede is de populatie erg klein, vooral van de groep. Hierdoor is er moeilijk een vergelijking te maken tussen de twee groepen. Vergeleken met de rest van Nederland heeft deze HAP relatief veel oudere mensen. Van oudere mensen is bekend dat zij geneigd zijn eerder een vragenlijst in te vullen en positievere beoordelingen te geven. Dat zou kunnen verklaren waarom de respons hoger is dan in de rest van Nederland. Deze oudere mensen hebben vooral de papieren vragenlijst ingevuld en dat kan een verklaring zijn waarom daar positievere oordelen uit kwamen vergeleken met de g de vragenlijst. Voor het doen van patiënttevredenheidsonderzoek bestaat een onderzoeksprotocol. De HAP heeft deze echter niet opgevolgd maar zelf een protocol bedacht. Daardoor is niet precies na te gaan of men alles goed heeft gedaan. Dit kan vertekening van resultaten opleveren bijv omdat men patiënten groepen niet heeft mee laten doen of heeft geschrapt. Een aanbeveling is een 2 e pilot bij een grotere populatie waarbij gebruik gemaakt wordt van ervaringen in deze 1 e pilot studie. Doordat er dan meer mensen mee kunnen doen, ontstaat een betere spreiding van leeftijd, geslacht, opleiding etc. De resultaten zijn dan beter te analyseren en te generaliseren naar de rest van Nederland. Elke Wester 19

21 Literatuurlijst 1. Ebbens E. Het nieuwe hesje van de huisarts. Medisch contact 2000; 55(43): Wildevuur SE. Tussen droom en daad. Medisch contact 1996; 51(13): Giesen P. Tevreden over diensten: centrale huisartsenpost voldoet aan verwachtingen. Medisch contact 2002; 57 (45): Hendriks AAJ, Oort FJ, Vrielink MR and Smets EMA. Reliabilite and validity of the satisfaction with hospital care questionnaire. International Journal for quality in Health care2002; 14 (6): Giesen P. Goed bevonden. Medisch contact 23 april Grol R, Wensing M, Mainz J, Jung HP, Ferreira P, Hearnshaaw H, Hjortdahl P, Olesen F, Reis S, Ribacke M, Szecsenyi J. Patients in Europe evaluate general practice care: an international comparison. British Journal of General Practice November 2000; 50: Car J, Sheikh A. consultations in health care: 2-acceptability and safe application. BMJ Augustus 2004; 329: Hassol A, Walker JM, Kidder D, Roita K, Young D, Pierdon S, Deitz D, Kuck S, Ortiz E. Patient experiences and attitudes about access to a patient electronic health record and linked web messaging. Journal of the American Medical Informatics Associoation Nov/Dec 2004; 11 (6): Elke Wester 20

22 Bijlage 1 Literatuur zoeken A: literatuur voor de inleiding 1) PubMed Set Actie Treffers 6 4 en Family medicine en 2 en Research Satisfaction Patients ) PiCarta Set Treffers Actie en Patiënten en Patiënttevredenheid en en Onderzoek 3 1 Patiënttevredenheidsonderzoek 2 28 Huisartsenpost Tevredenheid Set 2 en set 7 en 8 heb ik doorgenomen. Ik wist niet goed hoe ik dit nog verder kon verkleinen. Bij de eerste keer zoeken in PiCarta heb ik enkel gezocht op Huisartsenpost en kreeg toen 24 treffers. Die heb ik allemaal doorgenomen. 3) literatuur uit de mappen bij WOK. Deze mappen heb ik doorgebladerd en er twee uitgehaald. Elke Wester 21

23 B: literatuur voor literatuurstudie: PubMed Set Actie Treffers related articles Jones R, health survey in the 1 workplace: comparison en Patient satisfaction Survey en en Questionnaires Limitations: publication date tot 2005, english, humans 6 4 en Family medicine en 2 en Research Satisfaction Patients Ik heb set 13 helemaal doorgenomen. Dus de titels gelezen en er een paar uitgehaald. Set 15 heb ik op dezelfde manier behandeld. Elke Wester 22

24 Bijlage 2 Literatuuronderzoek ICT en papieren vragenlijsten Inleiding Om de kwaliteit van zorg te meten wordt gebruik gemaakt van patiënttevredenheidsonderzoeken. Er bestaan verschillende methoden om dit uit te voeren zoals een telefonische vragenlijst, een vragenlijst die men per post ontvangt en een vragenlijst die via de ingevuld kan worden. In een onderzoek van Gribble et al. zijn de uitkomsten van een onderzoek via een papieren vragenlijst vergeleken met een onderzoek via een vragenlijst die per was verstuurd. Men verwachtte dat de tevredenheid bij de papieren vragenlijst hoger zou zijn dan bij de vragenlijst die per was verstuurd A. Ook werd gekeken naar de respons. Want uit een ander onderzoek bleek dat de papieren vragenlijsten een respons kennen van 70% tot 75% terwijl de respons op g de vragenlijsten tussen de 34% en de 76% ligt B. Van de respons op de g de vragenlijsten is dus niet veel te zeggen. Het doel van dit literatuuronderzoek is achterhalen wat de literatuur laat zien over de respons op vragenlijsten ( en papieren), verschil in antwoorden en kosten van beide methoden. Methode De methoden van de onderzochte studies komen grotendeels overeen. Er worden twee gelijke groepen gemaakt A, G, H. Hoogstens een week na het bezoek aan de arts werd een vragenlijst opgestuurd. Indien de patiënt na een week niet had gereageerd, werd een reminder verstuurd A,G. Raziano et al.(2001) hebben onderzoek gedaan onder geriaters. Zij hebben 57 mensen mee laten doen waarvan de helft een papieren vragenlijst ontving en de helft een vragenlijst via de e-mial B. Resultaten Uit de resultaten van Gribble et al bleek dat de respons op de papieren vragenlijsten 73% is en op de g de vragenlijsten 56%. De twee groepen bleken gelijk te zijn qua geslacht en leeftijd en konden dus vergeleken worden A. Het onderzoek van Raziano laat een aantal dingen zien. De respons op de papieren vragenlijsten was hier 77% en de respons op de g de vragenlijsten was 58%. Dit komt overeen met de studie van Gribble. In het onderzoek is ook gekeken naar de nonresponders. Deze mensen kregen drie keer een reminder. Na de derde reminder bleek dat de respons opgelopen was tot 83% voor de mail groep. De papieren groep had na de derde reminder een respons van 81%. Opvallend was dat de mailgroep in 26% van de gevallen de beantwoorde vragenlijst per post terugstuurde. Elke Wester 23

25 Het onderzoek onder geriaters liet een verschil in responstijd zien tussen de mail groep en de papieren groep. De papieren groep deed er 33 dagen over om te antwoorden en de mail groep 18 dagen B,F. Tevredenheidsonderzoek via een papieren vragenlijst bleek 464 dollar te kosten en via de 240 dollar B,A. Discussie Papieren vragenlijsten laten hogere waarden van tevredenheid zien dan de vragenlijsten ingevuld via de . Een verklaring die Gribble et al hiervoor geeft is dat patiënten die de vragenlijst niet wilden invullen dit recht hadden. Dat kan tot gevolg hebben dat alleen mensen die al positief gestemd waren de vragen beantwoordden. Ook zat er bij de g de vragenlijsten een langere tijd tussen het bezoek aan de arts en het invullen van de vragen. Men kan dan nadenken en heeft eventueel al een rekening ontvangen. Dat kan het oordeel dat men heeft over de ontvangen zorg negatief kleuren A. Onderzoek doen via een papieren vragenlijst is duurder dan onderzoek met behulp van de of het internet A,B,H. Voor de toekomst is onderzoek via de veelbelovend. Ook omdat de respons na meerdere reminders hoger is dan de respons van de papieren vragenlijsten B. Op dit moment echter is de respons op een vragenlijst verstuurd per niet hoog genoeg om daar onderzoek mee te doen naar de tevredenheid A,B,D. Concluderend kan worden gezegd dat er nog veel verbeterd moet worden en dat op dit moment een vragenlijst onderzoek uitsluitend via de niet haalbaar is C. A B C D E F Gribble RK, Haupt C. Quantitative and qualitative differences between handout and mailed patient satisfaction surveys. Medical care 2005; 43(3): Raziano DB, Jayadevappa R e.a. versus conventional postal mail survey of geriatric chiefs. The Gerontologist 2001; 41(6): McMahon SR, Iwamoto M, Massoudi MS e.a. Comparison of , Fax and Postal Surveys of Pediatricians. Pediatrics 2003; 111(4): Asch DA, Jedrziewski MK, Christakis NA. Response rates to mail surveys published in medical journals. Journal of clinical epidemiology 1997; 50 (10): McGabe SE, Couper MP, Cranford JA, Boyd CJ. Comparison of web and mail surveys for studying secondary consequences associated with substance use: Evidence for minimal mode effects. (article in press, Akl EA, Maroun N, Klocke RA, Montori V, Schunemann HJ. Electronic mail was not better than postal mail for surveying residents and faculty. Journal of clinical epidemiology2005; 58: Elke Wester 24

26 G) Cook AJ, Roberts DA, Henderson MD, Winkle, van LC, Chastain DC, Hamill-Ruth RJ. Electronis pain questionnaires: A randomized, crossover comparison with paper questionnaires for chronic pain assessment. Pain 110 (2004): H VanDenKerkhof EG, Parlow JL, Goldstien DH, Milne B. In Canada, anesthesiologists are less likely to respond to an electronic, compared to e paper questionnaire. Canadian journal of anesthesisia, 2004; 51 (5): Elke Wester 25

Chronisch zieken op de huisartsenpost

Chronisch zieken op de huisartsenpost Chronisch zieken op de huisartsenpost Drs. R.Oosterhof Studentnr: 9726160 Kenniscentrum Huisartsenposten en spoedeisende zorg Afd. Kwaliteit van Zorg UMC St Radboud Nijmegen (WOK) Begeleiders: Drs. P.

Nadere informatie

Samenvatting SAMENVATTING

Samenvatting SAMENVATTING Samenvatting SAMENVATTING De organisatie van de huisartsenzorg buiten kantoortijd is in Nederland in korte tijd omgevormd van kleinschalige waarneemgroepen naar grootschalige centrale huisartsenposten.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Te snel naar de huisartsenpost

Te snel naar de huisartsenpost Spoedbeleving patiënten is amper te beïnvloeden beeld: Vincent van den Hoogen, HH Te snel naar de huisartsenpost dr. Paul Giesen, huisarts, onderzoeker en projectleider Alice Hammink, MSc onderzoeker dr.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON 1. Wat is het doel van het onderzoek? Het doel van het onderzoek is na te gaan of ergotherapie het functioneren

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Datum aanmaak rapport:19-03-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 18-12-2016

Nadere informatie

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek Hanneke Janssens Marjon Reumkens Begeleiders: Drs. P.Giesen Dr. H. Mokkink Drs. E. Moll van Charante Afdeling:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts:

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 1 2 3 4 Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 5 M.K. Kate (1107-2) 6 7 Datum aanmaak rapport:17-11-2016 8 9 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Monitoren of dit wordt uitgevoerd

Monitoren of dit wordt uitgevoerd Protocol dataverzameling CQI Naasten op de Intensive Care schriftelijke en digitale versie Taken en verantwoordelijkheden onderzoeker/kwaliteitsmedewerker Versie voor CQI-vragenlijst 5.0 Oktober 2014 Taken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Huisartsenpost en allochtonen

Huisartsenpost en allochtonen Huisartsenpost en allochtonen Nasrin Sadri Studentnummer: 0152617 Afd. Kwaliteit van Zorg (WOK) UMC St Radboud Nijmegen Begeleiders: Drs. P. Giesen, huisartsonderzoeker Dr. H. Mokkink, methodoloog Drs.

Nadere informatie

Take-home toets: Kwalitatief onderzoek

Take-home toets: Kwalitatief onderzoek vrijdag 18 januari 2013 Take-home toets: Kwalitatief onderzoek Naam: Lisa de Wit Studentnummer: 500645721 Klas: LV12-2G1 Vak: Kwalitatief onderzoek Docent: Marjoke Hoekstra 1 Inleiding Voor het vak: Kwalitatief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Beschikbaarheid voor terminale patienten. Vraagstelling onderzoek database SHDA. PACT project PALLIATIEVE ZORG PROJECT

Beschikbaarheid voor terminale patienten. Vraagstelling onderzoek database SHDA. PACT project PALLIATIEVE ZORG PROJECT PACT project PALLIATIEVE ZORG PROJECT Palliatieve zorg buiten kantooruren door een huisartsenpost : De patiënten, en de rol van informatieoverdracht Bart Schweitzer Literatuuronderzoek Focusgroepen Webenquete

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink Datum aanmaak rapport:18-04-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 27-2-2016 tot 27-2-2016

Nadere informatie

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Onderzoeksplan Bernice Havermans 10016112 b.l.havermans@gmail.com Esmee Kramer 10012478 esmeeschiedam@hotmail.com Birgit Nieuwenburg 09035168 birgit-nieuwenburg@hotmail.com

Nadere informatie

Questionnaire for patients with HIV

Questionnaire for patients with HIV Questionnaire for patients with HIV Name QUOTE-HIV Language Dutch Number of items 27 Developed by Academic Medical Centre. University of Amsterdam, NIVEL Year 1998 Corresponding literature Hekkink CF,

Nadere informatie

Huisartsen- en apothekerszorg buiten kantoortijd in de regio Kampen

Huisartsen- en apothekerszorg buiten kantoortijd in de regio Kampen Huisartsen- en apothekerszorg buiten kantoortijd in de regio Kampen Dr. A. Mulders, onderzoeker Dr. P. Giesen, huisarts-onderzoeker Drs. A. Oude Bos, projectondersteuner Juni 2008 Kennisnetwerk Huisartsenposten

Nadere informatie

Meting cultuur patiëntveiligheid

Meting cultuur patiëntveiligheid Protocol* Meting cultuur patiëntveiligheid Februari 2011 * Dit protocol is gebaseerd op de oorspronkelijke versie van 31 januari 2005 van de werkgroep patiëntveiligheid (Ziekenhuis Oost-Limburg) Deze werkgroep

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Datum aanmaak rapport:06-04-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 25-2-2017

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Datum aanmaak rapport:06-10-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 8-2-2014 tot 13-6-2014

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Datum aanmaak rapport:16-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 5-8-2017 tot 1-9-2017

Nadere informatie

Abstract. Kernboodschappen

Abstract. Kernboodschappen Onderzoek: Kennis en eigen effectiviteit van de huisartsen in de gemeente Rotterdam met betrekking tot het screenen van patiënten op laaggeletterdheid. S.Seddiki Student Farmakunde, Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Resultaten van de patiënten enquête 2010

Resultaten van de patiënten enquête 2010 FYSIO HUIS patiënten enquête Resultaten patiëntenenquête Fysiohuis Resultaten van de patiënten enquête Inleiding In het kader van de doelstelling van het kwaliteitsjaarplan van om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre Samenvatting Inleiding In Nederland wordt van burgers verwacht dat zij een zelfstandige en verantwoordelijke rol vervullen met betrekking tot hun gezondheid en zorg. Dit is het gevolg van verschillende

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage?

Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage? Heeft de inzet van een telefoonarts op de huisartsenpost invloed op de telefonische triage? Drs. Drieske Halink studentnummer 0031127 Nederlands Kenniscentrum Huisartsenposten en Spoedzorg Afd. Kwaliteit

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Palliatieve Zorg. Onderdeel: Kwalitatief onderzoek. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2

Palliatieve Zorg. Onderdeel: Kwalitatief onderzoek. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Palliatieve Zorg Onderdeel: Kwalitatief onderzoek Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Inhoudsopgave Inleiding Blz 2 Zoekstrategie Blz 3 Kwaliteitseisen van Cox et al, 2005 Blz 3 Kritisch

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen Datum aanmaak rapport:08-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 10-6-2017 tot 10-6-2017

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Datum aanmaak rapport:10-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 22-4-2017 tot 29-4-2017

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Datum aanmaak rapport:08-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 15-4-2017 tot 15-4-2017

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Vergelijking patiëntoordeel op de Huisartsenpost en Spoed Eisende Hulp

Vergelijking patiëntoordeel op de Huisartsenpost en Spoed Eisende Hulp Vergelijking patiëntoordeel op de Huisartsenpost en Spoed Eisende Hulp Dorien Rottier Studentnr: 0238864 Kenniscentrum Huisartsenposten en spoedeisende zorg Afd. Kwaliteit van Zorg UMC St Radboud Nijmegen

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

MASTER ORTHOPEDAGOGIEK SCRIPTIE

MASTER ORTHOPEDAGOGIEK SCRIPTIE FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN Graduate School of Childhood Development and Education MASTER ORTHOPEDAGOGIEK SCRIPTIE 2016-2017 De beïnvloeding van tijdoriëntatie, timemanagement en

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Datum aanmaak rapport:20-05-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 26-3-2016 tot 16-4-2016

Nadere informatie

Wachttijden in de ziekenhuiszorg

Wachttijden in de ziekenhuiszorg Wachttijden in de ziekenhuiszorg Nederlandse Zorgautoriteit Fenneke Vegter, Guda Kay 16-12-2016 Project: Z8461 Onderzoek naar de houding van patiënten ten aanzien van de wachttijden in de ziekenhuiszorg,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw persoonlijke ontwikkeling een impuls te geven?

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Raams Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Huiswaard

Gezondheidscentrum Huiswaard Patiënt tevredenheidsonderzoek 2017 Gezondheidscentrum Huiswaard Inhoud 1. Inleiding 2. Taakverdeling 3. SMART 4. De Vragenlijsten 5. De uitkomsten 6. Analyse van de uitkomsten 7. Tot slot 8. bijlage Door:

Nadere informatie

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Oktober 2014 Vraag Wanneer informeer ik naasten? Welke personen

Nadere informatie

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera University of Groningen Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Verschillen tussen huisartsenposten op basis van het patiëntenoordeel

Verschillen tussen huisartsenposten op basis van het patiëntenoordeel Verschillen tussen huisartsenposten op basis van het patiëntenoordeel S. Marcelis Studentnummer: 0037621 Kenniscentrum Huisartsenposten en spoedeisende zorg Afd. Kwaliteit van Zorg (WOK) UMC St Radboud

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten Postprint 1.0 Version Journal website Pubmed link DOI http://www.vvocm.nl/algemeen/vakblad-beweegreden Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten D.T.P. VAN HASSEL; R.J. KENENS Marktwerking

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders

Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders De afgelopen vijf jaar is, mede door de inzet van de VOKK, meer kennis opgebouwd en beschikbaar gemaakt over

Nadere informatie

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak.

1 NIVEL, 2 Nictiz. Wat is een e-consult? zorgverleners gaf in % van de onderzoek, een eerder consult of een controle-afspraak. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL en Nictiz, behorend bij de ehealth-monitor 2017. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Anne Brabers, Ilse Swinkels, Britt van Lettow en Judith

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de behandeling van galstenen. Uw arts heeft u gevraagd of u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Advocatenkantoor Tak. t.a.v. mr. F.H. Tak Mathenesserlaan HV Rotterdam

Advocatenkantoor Tak. t.a.v. mr. F.H. Tak Mathenesserlaan HV Rotterdam Advocatenkantoor Tak t.a.v. mr. F.H. Tak Mathenesserlaan 300 3021 HV Rotterdam Wij doen ons best om u zoveel mogelijk van dienst te zijn. Daarom willen wij u vragen mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport:

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport: Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels Datum aanmaak rapport:28-04-2015 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Patiënten oordeel De Europep patiënten oordeel vragenlijst

Nadere informatie

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN HVD-GGD Groningen, 27 juni 2006 sectie epidemiologie (Jan Broer) team WVG (Hans Bolt)... EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN GGD Groningen sectie epidemiologie

Nadere informatie

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Inleiding: In het kader van het project economische barometer is in 2012 gekozen voor het onderwerp zorgverlening en vooral het gebruik van de zorgverleners,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 179 In dit proefschrift werden de resultaten beschreven van studies die zijn verricht bij volwassen vrouwen met symptomen van bekkenbodem dysfunctie. Deze symptomen komen frequent voor en kunnen de kwaliteit

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 29-9-2015 tot 25-2-2016

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands

MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands MASTERCLASS De datateam methode Examenresultaten Nederlands Taal op koers 29 oktober 2014 Cindy Poortman en Kim Schildkamp Uitdagingen in de onderwijspraktijk Voortijdige schooluitval Gebrek aan praktische

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht

Klanttevredenheidsonderzoek. Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht Klanttevredenheidsonderzoek Vos Lammers & De Kock Advocaten T.a.v. dhr. mr. M.G. Vos Servaasbolwerk 14 3512 NK Utrecht Vos Lammers & De Kock Advocaten doet haar ons best om u zoveel mogelijk van dienst

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie