Huisartsen- en apothekerszorg buiten kantoortijd in de regio Kampen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisartsen- en apothekerszorg buiten kantoortijd in de regio Kampen"

Transcriptie

1 Huisartsen- en apothekerszorg buiten kantoortijd in de regio Kampen Dr. A. Mulders, onderzoeker Dr. P. Giesen, huisarts-onderzoeker Drs. A. Oude Bos, projectondersteuner Juni 2008 Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg Afd. Kwaliteit van Zorg (WOK) UMC St Radboud Nijmegen

2 Inhoudsopgave Blz Samenvatting 3 1. Inleiding Regio Kampen-Zwolle Vraagstellingen Deelonderzoeken 2.1 Visie en ervaringen van patiënten Inleiding Methode: Interviews en patiënttevredenheidsonderzoek Resultaten 15 - Onderzoekspopulatie - Verwachtingen - Continuïteit van zorg - Waardering voor o de telefonische hulpverlening o de dokter o de organisatie van de zorg - Belemmeringen - Afstand - Literatuur - Bijlage 1: Kwalitatieve opmerkingen Conclusie Perspectief van professionals Inleiding Methoden Resultaten - Beleving huidige zorg 33 - Beleving t.a.v. patiënten 34 - Huisartsenzorg 37 o Modellen o Randvoorwaarden o Eigen modellen o Conclusie - Medicatievoorziening 56 o Modellen o Randvoorwaarden o Eigen modellen o Conclusie 2.3 Onderzoek naar de wachttijd bij hoog urgente visites Inleiding Methoden Resultaten Conclusie 76 3 Eindconclusie 79 Bijlagen 81 2

3 Samenvatting Sedert 2001 nemen de huisartsen uit Kampen deel aan de huisartsenpost in Zwolle voor de huisartsenzorg buiten kantooruren. Nu bellen patiënten de huisartsenpost, waarbij telefonisch triage door verpleegkundigen (triagisten) onder supervisie van een huisarts plaatsvindt. Tijdens deze triage wordt de ernst van de situatie ingeschat en geven triagisten telefonisch advies of maken een afspraak voor een consult of zorgen dat een arts een huisvisite aflegt. Ook de apotheekvoorziening buiten kantooruren is gelokaliseerd in Zwolle, met uitzondering van enkele uren in het weekend waarbij een apotheek in Kampen is geopend. Voor de komst van de huisartsenpost in Zwolle waren er gebieden waar vertrekkende huisartsen, door een te hoge werkbelasting van de diensten, niet meer werden opgevolgd. Dit had als effect dat de werkbelasting voor de overgebleven huisartsen nog hoger werd. Met de komst van de huisartsenpost kon de 24-uurs zorg door huisartsen gegarandeerd blijven. In 2006 is door enkele inwoners van Kampen de Stichting Huisartsenpost Kampen opgericht. Zij willen een eigen huisartsenpost vanwege ervaren problemen door Kamper patiënten. Deze problemen worden omschreven als het gevoel van onveiligheid door de afstand tot de huisartsenpost in Zwolle, vervoersproblemen door gebrek aan auto of kinderoppas en lange wachttijden in spoedeisende situaties. De gemeenteraad heeft naar aanleiding hiervan onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen gevraagd onderzoek te doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een huisartsenpost, inclusief apothekerspost, in Kampen. Het onderzoek omvat 3 deelonderzoeken A) Ervaren problemen bij Kamper patiënten, B) Visie van de professionals (huisartsen, apothekers en management van de Huisartsen Dienstenstructuur (HDS) IJssel-Vecht/Flevoland) C) Wachttijden van Kamper patiënten bij hoog urgente visites. 3

4 Ad A) Patiënten Patiënten uit Kampen moeten gemiddeld ongeveer 19 km rijden om bij de huisartsenpost in Zwolle te komen. Deze afstand kan allerlei toegankelijkheidsproblemen geven. Om de werkelijke omvang van het probleem in kaart te brengen is er gekeken naar de ervaringen van patiënten met de Huisartsenpost Zwolle. De resultaten van de regio Kampen zijn vergeleken met 54 onderzochte huisartsenposten in Nederland. Er zijn 600 vragenlijsten verstuurd, met een respons van 54%. De Kamper patiënten geven gemiddelde rapportcijfers rond de 8 over zowel communicatief als medisch-inhoudelijk functioneren van de telefonische triage en de medische zorg door de huisarts. De geleverde zorg voor de Kamper patiënten door de huisartsenpost in Zwolle sluit ook goed aan op de verwachting. Als je de patiënten vraagt naar mogelijke belemmeringen om naar de huisartsenpost Zwolle te gaan, bijschrijft 59% van de patiënten één of meerdere belemmeringen. De afstand, te ziek zijn en problemen met vervoer zijn hierbij belangrijk. In een subanalyse van patiënten op vergelijkbare afstand tot de huisartsenpost worden dezelfde belemmeringen ervaringen. Op de vraag naar verbetersuggesties geeft 1 op de 3 patiënten de suggestie voor een huisartsenpost in de regio Kampen. B) Professionals Eventuele oplossingen voor de geschetste problemen van de inwoners in Kampen heeft ook gevolgen voor de professionals de kwaliteit van de zorg en de organisatie van de huisartsenpost. Het draagvlak voor de uiteindelijk gekozen oplossing dient onder de professionals voldoende te zijn om implementatie te waarborgen. Op basis van interviews en bestaande vragenlijsten zijn een aantal organisatiemodellen opgesteld, gericht op de knelpunten in toegankelijkheid van de zorg in Kampen. Deze modellen omvatten verschillende varianten voor consult- en visitediensten in Kampen zelf en voor de medicatievoorziening. Deze varianten werden verwerkt in een vragenlijst en voorgelegd aan huisartsen en apothekers uit Kampen en betrokken management en bestuur van de huisartsenpost Zwolle. Van de 8 voorgelegde modellen wordt het huidige model met de huisartsenpost in Zwolle door 74 % van de professionals de meest wenselijk en voor 91 % haalbaar geacht. Zij herkennen de problematiek die onder de bevolking speelt niet, maar geven toch aan dat de organisatie buiten kantooruren voor de regio Kampen beter kan. Voor de huisartsen- en apothekerszorg buiten kantooruren vinden de professionals dat de kwaliteit van de zorg voorop moet staan. Hierbij vinden zij 4

5 belangrijk: kwaliteit en beschikbaarheid van de triage, assistentie, praktijkinrichting en - uitrusting, uitgeruste visiteauto met chauffeur, 1 vaste locatie en een bijpassend model voor de medicatievoorziening waarbij de medicatieveiligheid gewaarborgd is. Daarnaast moet het model betaalbaar zijn, moeten alle professionals het over het model eens zijn en mag de werkdruk niet hoger worden dan deze nu is. C) Wachttijden hoog urgente visites bij levensbedreigende problemen (U1 en A1) en potentieel levensbedreigende problemen (U2 en A2) De wachttijden van de patiënten in Kampen bij U1 / U2 (visitearts) en A1 en A2 (ambulance) urgenties zijn in kaart gebracht over de jaren 2006 en In totaal zijn 71 U1 en 614 U2 huisartsvisites en 1662 A1 en 1915 A2 ambulanceritten onderzocht. Met dit onderzoek wilden we antwoord krijgen op de vraag of de dokter op tijd kan zijn en inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de wachttijd. De resultaten zijn vergeleken met die van 4 regio s in Nederland met vergelijkbare afstanden tot de huisartsenpost. De gemiddelde wachttijd voor een visite bedraagt 30,5 minuten. Verkeersdrukte, visitedrukte en moment van de dag hebben geen significante invloed op de wachttijd. De gemiddelde wachttijd neemt toe met het toenemen van de afstand en dit is alleen bepalend bij de urgentie U1. Van de hoogurgente visites U1, U2, A1 en A2 arriveert respectievelijk 31, 93, 89 en 93 %, binnen de streeflimiet. Van alle patiënten die als hoog urgent werden ingeschat (U1 en A1) werd 90.3% binnen de streeflimieten bezocht. Conclusie De Kamper patiënten zijn evenals patiënten op andere huisartsenposten in Nederland (zeer) tevreden over de ontvangen zorg. Bovendien sluit deze zorg in hoge mate aan op de verwachtingen van patiënten. Belemmeringen tot de zorg worden vooral bepaald door de afstand, te ziek zijn en vervoersproblemen. Deze belemmeringen zijn vergelijkbaar met andere gebieden in Nederland met dezelfde afstand tot de huisartsenpost. In het wachttijdenonderzoek arriveren meer dan 90% van de ritten met hoge urgentie op tijd. Dit is mede te verklaren door de ambulancepost in de regio Kampen zelf. De streeflimiet voor de urgentie U1 van de visitearts wordt in een relatief laag percentage gehaald, maar belangrijk hierbij is dat de absolute aantallen waar het hier om gaat laag zijn. Daarbij zijn er tussen de RAV en de huisartsenpost in Zwolle goede afspraken over de hoogurgente gevallen, zodat er via korte lijnen van elkaars capaciteit gebruik kan worden gemaakt. Verder weten we uit eerder onderzoek dat 30 % van alle U1 ritten achteraf 5

6 geen U1 urgentie is. De uitkomsten van dit onderzoek zijn geruststellend en de Kamper bevolking dient voorgelicht te worden dat hun gevoel van onveiligheid niet gestaafd wordt met de objectieve werkelijkheid die dit onderzoek laat zien. Van alle voorgelegde modellen vinden de professionals (huisartsen, apothekers en directie HDS) dat het huidige model met een huisartsenpost in Zwolle de beste garantie biedt voor goede zorg en zij geven ook voor de toekomst de voorkeur hieraan. De kwaliteit van de zorg buiten kantooruren staat voorop bij de professionals en de zorg bestaat dat die achteruit gaat in de verschillende voorgelegde modellen. Ook zijn zij van mening dat het vroegere model met de waarneemgroepen niet meer haalbaar is. Een klein deel ziet mogelijkheden voor huisartsenzorg buiten kantooruren in de regio Kampen zelf, maar er is geen eenduidigheid over welke variant de voorkeur geniet. De professionals erkennen wel dat de zorg buiten kantooruren niet optimaal georganiseerd is. De reden hiervoor is niet helemaal duidelijk, maar uit de kwalitatieve opmerkingen concluderen we dat dit waarschijnlijk samenhangt met de toegankelijkheid van de zorg voor een bijzondere groep patiënten. Deze groep is om verschillende redenen minder goed in staat zelf voor vervoer te zorgen naar Zwolle. De professionals erkennen dus dat er problemen zijn met vervoer van minder mobiele patiënten naar Zwolle en zij geven ook aan dat dit beter kan. Zij doen suggesties voor bijvoorbeeld oproepbaar taxivervoer voor deze patiënten. Er zijn ook ideeën over een betere medicatievoorziening, maar daar staan vragen over de kwaliteit en de medicatieveiligheid tegenover. In het huidige model wordt goede apothekerszorg verleend, maar er zijn wel mogelijkheden voor verbetering. Hierbij denken zij aan een bredere openstelling van de apotheek in Kampen en een medicatiekoffer in de visiteauto om de minder mobiele patiënten tegemoet te komen. Ook stellen zij een betere voorlichting over de huidige mogelijkheden voor het laten bezorgen van medicatie voor. Het is in ieder geval belangrijk dat de huisartsenzorg en apothekerszorg in overeenstemming zijn met elkaar, maar zeker in termen van service naar de patiënt ligt er ruimte voor verbetering. De wensen van een deel van de Kamper bevolking om te komen tot een huisartsenpost staan tegenover de opvatting van professionals dat vanwege kwaliteitsredenen de huidige situatie gehandhaafd dient te worden. Gezien de korte wachttijd bij levensbedreigende situaties is er voor de bevolking van Kampen geen grote reden tot bezorgdheid. Overleg tussen vertegenwoordigers van de Kamper bevolking en professionals is noodzakelijk om te bezien welke serviceverbetering nog wenselijk en haalbaar is. Dit rapport bevat hiervoor aanknopingspunten, zoals een oproepbare taxidienst voor vervoer van patiënten van en naar Zwolle, uitgifte van medicatie bij visites d.m.v. een medicijnkoffer in de visiteauto, bredere openstelling van de apotheken 6

7 in Kampen en betere voorlichting over de huidige mogelijkheden voor het bezorgen van medicatie buiten kantooruren. We wensen u na het lezen van dit rapport veel wijsheid toe met het nemen van maatregelen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en zijn te allen tijde bereid tot nadere toelichting. Nijmegen, juni 2008 Arthur Mulders, onderzoeker Paul Giesen, huisarts-onderzoeker en projectleider Anita Oude Bos, projectondersteuner Mail: Mail: Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg, Afdeling Kwaliteit van Zorg (WOK), UMC St Radboud 114 KWAZO, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen 7

8 1. Inleiding Rond 2000 werden in Nederland kleinschalige waarneemgroepen vervangen rond 130 grootschalige huisartsenposten. Daarmee behoren waarneemgroepen vrijwel tot het verleden. De komst van zo n 130 huisartsenposten is te beschouwen als één van de snelste en grootste organisatorische gezondheidszorginnovaties in Nederland. 1-5 Huisartsen in Nederland hadden tot de komst van huisartsenposten een werkweek van 48 uur plus 20 uur dienst buiten kantoortijd. Door vermindering van het aantal diensturen van 20 naar 4 uur per week man deze werkdruk af en bleven de huisartsen gemotiveerd voor het dienstdoen. Sinds de komst van huisartsenposten werken huisartsen uit de stad en het platteland samen waardoor de huisartsenzorg met name op het platteland behouden blijven. Het doel van een huisartsenpost is het bieden van zorg in de noodzakelijke gevallen, waarbij de zorg niet kan wachten tot de volgende werkdag. 6 De meeste huisartsenposten zijn gesitueerd nabij of in een ziekenhuis, maar er is geen formeel geregelde patiëntenstroom tussen deze 2 organisaties. Patiënten hebben toegang tot de zorg door middel van een regionaal telefoonnummer. Telefonisch triage verpleegkundigen (triagisten) schatten de ernst van de situatie in en geven telefonisch advies, maken zo nodig een afspraak voor een consult of zorgen dat er een arts een visite aflegt. Deze triage gebeurt aan de hand van standaarden opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Triagisten worden gesuperviseerd door een aanwezige huisarts, die zij kunnen consulteren bij twijfel. Tevens controleert hij de telefoontjes en tekent hij iedere casus af. (box 1) Box 1. Kenmerken van huisartsenposten in Nederland (1-5) Meestal dicht bij een ziekenhuis gevestigd. Toegankelijk via één telefoonnummer. Open van s middags uur tot de volgende ochtend 8.00 uur, en het hele weekend. Grootschalige populaties van tot patiënten in een straal van km. Chauffeurs met herkenbare auto s en uitrusting, zoals zuurstof, infuus en defibrillator. ICT-ondersteuning, zoals elektronisch patiëntendossier, elektronische berichtgeving naar de eigen huisarts en online verbinding met de visiteauto. Telefonische triage door triagisten (doktersassistentes of verpleegkundigen). Diensttijd voor de huisarts: 6 tot 9 uur. 8

9 1. Regio Kampen-Zwolle Sedert 2001 nemen de huisartsen uit Kampen deel aan de huisartsenpost in Zwolle. Deze huisartsenpost maakt deel uit van de Stichting Dienstenstructuur Huisartsen (SDH) IJssel-Vecht/Flevoland. Op deze wijze wordt de eerstelijnszorg buiten kantooruren verleend. Door de komst van de huisartsenpost in Zwolle is het aantal apotheekbezoeken in Kampen sterk afgenomen, resulterend in sterk gedaalde inkomsten. Hierdoor nemen de apothekers uit Kampen vanaf april 2005 deel aan de apothekerspost Zwolle, welke naast de huisartsenpost is gelegen. Patiënten uit de gemeente Kampen zijn nauwelijks betrokken geweest bij de opschaling van waarneemgroepen naar grootschalige huisartsenposten, terwijl dit voor hen grote consequenties had. Vooral grote afstand en mogelijk verminderde service leidden tot onrust en bezorgdheid onder patiënten waarbij vragen ontstaan als: - Wordt de wachttijd op de visitehuisarts niet onacceptabel lang? - Kan de huisarts bij urgente problemen wel op tijd zijn? - Wordt de service en vertrouwdheid niet verminderd door de grote afstanden tot de huisartsenpost en de dienstdoende apotheek? Per omvat de bevolking van de gemeente Kampen 49,361 mensen. De verwachting is dat dit aantal gestaag zal groeien naar 52,130 in 2015 en 57,000 in 2030 (bron: gemeente Kampen). Voor de komst van de huisartsenpost in Zwolle waren er gebieden waar vertrekkende huisartsen, door een te hoge werkbelasting van de diensten, niet meer werden opgevolgd. Dit had als effect dat de werkbelasting voor de overgebleven huisartsen nog hoger werd. Met de komst van de huisartsenpost werd de in te zetten pool van huisartsen voor diensten buiten kantooruren sterk vergroot, wat resulteerde in een garantie van 24-uurs zorg door huisartsen. Een klein deel van de huisartsen in Kampen en IJsselmuiden heeft nu nog een (solo)praktijk aan huis. De wens van de meeste nieuwe en aanstaande huisartsen is om te werken in groepspraktijken, in deeltijd en met een woonplek buiten het werkgebied. De post in Zwolle telt 127 huisartsen voor 260,000 inwoners in de regio Zwolle/Kampen, waarvan ruim 49,000 in Kampen woonachtig is. Per avond- en weekendavonddienst worden 4 huisartsen ingezet waarvan 2 voor consulten op de post blijven en 2 visites afleggen. In de weekenden zijn overdag 5 huisartsen actief op de post en 3 huisartsen rijden visites. In de nachtelijke uren zijn er 2 huisartsen op de post die zo nodig beiden visite rijden. Vanwege de afstand Zwolle-Kampen is het momenteel zo dat een Kamper 9

10 patiënt die na 2 uur s nachts belt en door een arts gezien moet worden vaak een visite krijgt, ongeacht de spoedeisendheid van de situatie. De afstand Kampen-Zwolle is gemiddeld 19.5 km (26 autominuten) variërend van km (23-30 autominuten) (bron: ANWB routeplanner, augustus 2007). Tot januari 2003 konden de inwoners van Kampen op za en zo van terecht in de Isala polikliniek Kampen. Gezien het gering aantal consulten werd dit tijdstip verplaatst naar uur. De mensen die de huisartsenpost belden, kregen de keuze tussen het wachten op een consult in Kampen tijdens de openingstijden of sneller op de post in Zwolle worden geholpen. De meeste mensen kozen voor de laatste optie. Uiteindelijk bleek de dependance in Kampen niet rendabel en is deze opgeheven. Door enkele inwoners van Kampen is in 2006 de Stichting Huisartsenpost Kampen opgericht. Zij zijn gestart met dit initiatief om te komen tot een huisartsenpost in Kampen op basis van ervaren problemen door de inwoners: - De afstand Kampen-Zwolle geeft een onveilig gevoel - Sommige burgers zijn voor vervoer (en oppas) volledig afhankelijk van anderen - In spoedeisende situaties duurt het te lang voordat een huisarts ter plaatse is - Medicatie voorgeschreven door de visite arts moet op de apothekerspost in Zwolle worden opgehaald (dit geldt vanaf 1 april 2005) - Het gevoel bestaat dat veel van Kampen richting Zwolle verdwijnt Verder blijkt dat er weinig begrip is onder de burgers voor huisartsen die er, vanwege sterk verslechterde opvolgingsmogelijkheden en toenemende werkdruk, weinig voor zouden voelen een huisartsenpost in Kampen op te zetten. De gemeente heeft een regiefunctie inzake de eerstelijnsvoorzieningen voor de burgers. De gemeenteraad heeft geconstateerd dat onder de burgers van Kampen grote behoefte bestaat aan een huisartsenpost in de gemeente Kampen. In maart 2006 is verzocht de haalbaarheid van een huisartsenpost, inclusief apothekerspost, in Kampen te onderzoeken. Uit het door de gemeente verrichte onderzoek blijkt dat er meerdere nadelen zijn, afhankelijk van het gekozen model: o.a. dat de kwaliteit van zorg en dienstverlening (mogelijk) achteruit gaat, de urenbelasting voor huisartsen toeneemt en een optimale bezetting met het huidige aantal huisartsen niet realiseerbaar is, de opvolging voor uittredende huisartsen onder druk komt, de onvolledige financiering (budget op basis van een contract met de zorgverzekeraar is 10 euro per inwoner is in totaal tot ,- euro/jaar). Kortom: een volledige huisartsenpost in Kampen 10

11 zou de kwaliteit van zorg in het gevaar brengen en leiden tot structurele (financiële en personele) tekorten. Het door de gemeente uitgevoerde onderzoek 7 was voor de gemeenteraad een onvoldoende beantwoording van de genoemde vragen en problemen. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders opgedragen een onderzoek uit te laten voeren door een externe onafhankelijke partij. Voor de motie was er eind 2005 reeds gestart met een patiënttevredenheidsonderzoek door de SDH IJssel- Vecht/Flevoland, maar op het moment van uitzetten van dit onderzoek speelde de vraag om een huisartsenpost in Kampen niet. Zodoende was er voor de inwoners van Kampen geen mogelijkheid een mening te geven over de genoemde (knel)punten. Ook zijn de resultaten van het onderzoek niet gespecificeerd naar het oordeel van patiënten uit de regio Kampen. Inmiddels zijn er bijeenkomsten voor burgers geweest, waar ook vertegenwoordigers van de huisartsenpost en de huisartsen aanwezig zijn geweest. Een aantal aanwezigen op deze bijeenkomst blijven opteren voor een eigen huisartsenpost in Kampen. Hier zouden dan de 23 Kamper huisartsen dienst moeten doen op hetzelfde niveau als in Zwolle, d.w.z. met assistentie, zelfde honorarium, auto en chauffeur. Ook is er contact geweest met de huisartsenpost in Hardenberg. Op deze huisartsenpost moeten patiënten in sommige gevallen verder rijden dan de 19 km van Kampen naar Zwolle. In Hardenberg wordt de problematiek zoals in Zwolle-Kampen echter niet gemeld. In dit rapport zal verder worden gesproken over de regio Kampen. Hiermee wordt de gemeente Kampen bedoeld, waar de plaatsen Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, Kampereiland, Kamperveen, Oosterholt, s-heerenbroek, Zalk, Wilsum, de polder rond Mastenbroek en een aantal aangelegen gebieden onder vallen. Waar gesproken wordt over Kamper patiënten betreft het patiënten uit de gehele regio. 1.1 Vraagstellingen Op basis van deze inventarisatie zijn 4 vraagstellingen geformuleerd. 1. Wat is de aard en omvang van ervaren problemen bij de patiënten uit Kampen die contact hadden met de huisartsenpost in Zwolle? 2. Hoe kijken professionals (management en bestuur van de huisartsenpost Zwolle, huisartsen en apothekers uit Kampen) aan tegen de ervaren problemen door patiënten? 11

12 3. Welke oplossingsrichtingen, zoals een huisartsenpost in Kampen, worden door patiënten en professionals genoemd? In de oplossingsrichtingen wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal contacten, personele inzet, logistieke aspecten (bijv wachttijd), medische kwaliteit en financiële mogelijkheden. 4. Wordt de veiligheid van de zorg voor de Kamper patiënten met hoog urgente klachten (= urgentie U1, vitale functies zijn in gevaar of urgentie U2, reële kans dat de toestand van de patiënt op korte termijn verslechtert) in gevaar gebracht door de afstand tot de huidige huisartsenpost in Zwolle? Het onderzoek in de regio Kampen valt uiteen in 3 deelonderzoeken die hierna besproken zullen worden. 12

13 Deelonderzoek Patiëntervaringen met huisartsenzorg buiten kantoortijd in de regio kampen Inleiding Patiënten uit Kampen moeten gemiddeld ongeveer 19 km rijden om bij de huisartsenpost in Zwolle te komen. Deze afstand kan allerlei toegankelijkheidsproblemen geven. Dit geldt mogelijk vooral voor patiënten die niet over vervoer beschikken, patiënten op leeftijd en patiënten die zich ziek voelen of gehandicapt zijn. Daarnaast bestaan er mogelijk allerlei psychologische barrières, zoals een gevoel van onveiligheid en onzekerheid in een vreemde omgeving. Om de werkelijke omvang van dit probleem in kaart te brengen is er onderzoek gedaan naar de samenhang tussen ervaringen van patiënten enerzijds en de afstand tot de huisartsenpost onder patiënten in verschillende afstandscategorieën van de huisartsenpost anderzijds. Daarnaast is in hetzelfde onderzoek gevraagd naar gewenste oplossingsrichtingen voor de ervaren knelpunten. De verschillende variabelen werden gebruikt: - Waardering van de patiënt voor de zorg en de organisatie (voorlichting wachttijden, bereikbaarheid apotheek etc) - Continuïteit van de zorg (eerder of later contact met een hulpverlener met dezelfde zorgvraag) - Verwachting en daadwerkelijk geleverde zorg door de HAP: visite, consult op huisartsenpost of telefonisch consult. - Belemmeringen in het naar de huisartsenpost komen: afstand, vinden van HAP, problemen met vervoer, problemen met afstand, niet van huis weg kunnen, kosten van vervoer, probleem door beperking/handicap, leeftijd, te ziek en andere mogelijke belemmering. In dit deel van het rapport presenteren we de belangrijkste uitkomsten. De cijfers van de huisartsenpost in Zwolle voor de Kamper patiënten worden telkens vergeleken met de 54 andere onderzochte huisartsenposten in Nederland. 7 13

14 2.1.2 Methode Om inzicht te krijgen in de problematiek in de regio Kampen hebben de onderzoekers van het UMC St Radboud eerst interviews afgenomen bij willekeurige burgers en de leden van de Stichting Huisartsenpost Kampen. Daarnaast hebben de onderzoekers van het UMC St Radboud een betrouwbare en valide vragenlijst ontwikkeld voor patiënten die bruikbaar is voor de Nederlandse huisartsenposten. Aan de definitieve vragenlijst ging een uitgebreide ontwikkel- en testfase vooraf 8,9. De vragenlijst bestaat uit vijf secties: Patiëntenkenmerken (leeftijd, geslacht, opleiding) Verwachtingen (aard en inhoud van het contact) Mogelijke belemmeringen bij het komen naar de post Oordeel over de communicatie en inhoudelijke kwaliteit van de zorg van de telefonische triage, de huisarts en de organisatie van de huisartsenpost Contactfrequentie over hetzelfde probleem met hulpverlening vóór en na contact met de huisartsenpost (huisarts, HAP, ziekenhuis en 1-1-2) De vragenlijst is aangepast per contactvorm (telefonisch contact, consult of een visite). Het uitzetten van de vragenlijsten op de huisartsenposten vond plaats in de periode oktober 2007 april Om de huisartsenposten vergelijkbaar te maken ( benchmark ) verloopt het uitzetten van de vragenlijsten op de huisartsenposten volgens hetzelfde draaiboek. In dit rapport hebben we de resultaten van de Kamper patiënten bij de huisartsenpost Zwolle ( regio Kampen ) steeds vergeleken met 54 andere posten ( Nederland ). De vragenlijst is alleen voorgelegd aan mensen uit de regio Kampen. De vragenlijsten worden gestratificeerd naar telefonisch contact, consult en visite, zodat er drie gelijke groepen ontstaan. De vragenlijsten worden één dag na het contact met de huisartsenpost opgestuurd; een reminder volgt na 10 dagen. In totaal werden voor de regio Kampen 600 lijsten verstuurd. De teruggezonden vragenlijsten worden door de onderzoeksgroep Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg van het UMC St Radboud in Nijmegen verwerkt, ingevoerd en geanalyseerd. In totaal werden er in de regio Kampen 600 lijsten verstuurd en voor de 54 andere huisartsenposten Analyse De geretourneerde vragenlijsten worden verzameld en in SPSS ingevoerd. Hiermee worden de correlaties tussen de variabelen berekend. P-waarden < 0.05 worden als significant beschouwd. De opmerkingen van individuele patiënten worden in een apart bestand ingevoerd en gecategoriseerd. 14

15 2.1.3 Resultaten Interviews De hiervoor beschreven systematische inventarisatie van de mening van de Kamper patiënten vond plaats nadat zij contact hadden gehad met de huisartsenpost in Zwolle. Door het bevragen van patiënten vlak na dit contact, geeft deze patiëntenpopulatie geen representatief beeld van de mening onder de gehele bevolking ten aanzien van de huidige problematiek. Om beter zicht te krijgen op wat er speelt onder de bevolking is er, met semi-gestructureerde open vragen, gevraagd naar ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor onder 11 willekeurige burgers. Daarnaast zijn dezelfde vragen gesteld aan de leden van de Stichting Huisartsenpost Kampen. De bevraagde mensen waren van verschillende bevolkingsgroepen zoals mannen en vrouwen met jonge kinderen, mannen en vrouwen met tieners, mannen en vrouwen van middelbare leeftijd, ouderen (waarvan 1 chronisch patiënt) en een mantelzorger van een minder valide persoon. Het is belangrijk te realiseren dat individuele opmerkingen strijdig kunnen zijn met andere opmerkingen en resultaten. De opmerkingen zijn er alleen voor bedoeld om een eerste indicatie te krijgen van de mening van de Kampenaar op straat. Uitkomsten: - Het merendeel van de mensen weet dat ze moeten bellen naar een huisartsenpost in Zwolle, als ze een huisarts willen bereiken buiten kantooruren. - De meeste mensen hebben al eens of meerdere malen contact gehad met de huisartsenpost buiten kantooruren. Over het algemeen zijn ze (zeer) tevreden over de geleverde zorg. - De eerste reactie van de meeste mensen is dat de organisatie van de huisartsenzorg buiten kantooruren niet goed is. - Een aantal geïnterviewden geeft aan op de hoogte te zijn van de Stichting huisartsenpost Kampen (de actiegroep) en dat het een actueel onderwerp betreft. Ervaren problemen: - Dat de huisartsenpost en de dienstapotheek in Zwolle zitten, vinden de meeste mensen vooral (zeer) onhandig en lastig door de afstand. Vaak wordt ook genoemd dat het vooral onhandig is voor andere mensen die geen vervoer hebben. - De mensen hebben er geen probleem mee dat de telefonische triage in Zwolle plaatsvindt. Wel ervaren een aantal mensen een hogere drempel om te bellen 15

16 omdat het in Zwolle veel zakelijker is. Volgens eigen zeggen is de drempel om te bellen naar Kampen veel lager, omdat de aanname is dat je dan sneller wordt geholpen. - Het feit dat het Zwolle is en niet een andere plaats op dezelfde afstand wordt niet als een probleem ervaren, maar als je doorvraagt zit het mensen wel dwars dat er al zoveel stadse zaken naar Zwolle zijn vertrokken (HBO, kunstacademie, ziekenhuis) - Er zat een ziekenhuis in Kampen, maar deze is Kampen kwijtgeraakt aan Zwolle. Na veel discussie is er wel een polikliniek open gebleven. Het gevoel heerst dat Kampen zelf een stad is, met huisartsen en dus zou er ook de voorziening moeten zijn voor hulp buiten kantooruren. - De huidige situatie wordt niet direct als onveilig ervaren. - De oplossing volgens veel mensen zou zijn een volledige huisartsenpost in Kampen. Als je doorvraagt geven ze wel aan dat een deel van de avond al een hele oplossing zou zijn, als er dan ook een apotheek open is. Er is wel begrip voor het feit dat de huisarts ook wel eens een avond vrij wil zijn Conclusie: Veel mensen ervaren de problemen met het niet hebben van een eigen huisartsenpost. Deze problematiek lijkt vooral samen te hangen met ervaren ongemak door de afstand. Daarnaast bestaat er een lichte aversie jegens Zwolle, omdat er al een aantal faciliteiten naar Zwolle zijn verplaatst. Ook wordt Zwolle, en mogelijk ook de huisartsenpost, gezien als een groot en zakelijk. Het is niet uitgesloten dat dit een hogere (psychologische) toegangsdrempel tot de post veroorzaakt. Hoewel de meeste mensen de toegankelijkheid tot de huisartsenzorg en de apotheek buiten kantoortijd als beroerd ervaren, zijn de meeste mensen over het algemeen (zeer) tevreden over de geleverde zorg op de huisartsenpost. Tenslotte lijken de ervaren problemen niet echt samen te hangen met een gevoel van onveiligheid. Het gaat dus vooral om aspecten van ongemak door toegankelijkheidsproblemen en opkomen voor je eigen stad en niet zozeer de kwaliteit van de geleverde zorg. Op basis van dit deelonderzoek hebben we de volgende vraag geformuleerd in de vragenlijst voor het patiënttevredenheidsonderzoek, met als doel op objectieve wijze de wens voor een huisartsenpost in Kampen te inventariseren: Indien u nog suggesties heeft voor verbetering van de huisartsenzorg buiten kantoortijd dan kunt u die hieronder beschrijven. De resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek staan hieronder. 16

17 Patiënttevredenheidsonderzoek Onderzoekspopulatie Voor het patiënttevredenheidsonderzoek zijn er 600 vragenlijsten verstuurd. De totale respons van patiënten, die met de huisartsenpost contact hebben gehad, is 54% (N=325). Uit non-respons onderzoek weten we dat de ervaringen van de respondenten- en de non-respondentengroep in hoge mate overeen komen. 9 De respons in de consultgroep (64%) is ongeveer gelijk aan de visitegroep en duidelijk hoger dan in de telefonisch consultgroep (36%). De responspopulaties is vergelijkbaar met die van de andere huisartsenposten voor wat betreft de man-vrouw verdeling en de leeftijdsverdeling. Het percentage vrouwen in de telefoongroep is wat lager in vergelijking met de andere posten. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen over het algemeen negatiever oordelen over de ontvangen zorg. 9 In de consultgroep is de leeftijdsgroep jaar iets groter en jaar iets kleiner in vergelijking met de rest van Nederland. Tabel 1: Populatiebeschrijving in % en aantal (N) Telefoon regio Kampen Telefoon Nederland Consult regio Kampen Consult Nederland Visite regio Kampen Visite Nederland Totaal regio Kampen Totaal Nederland Respons (in %) Leeftijdsverdeling (in %) 0 4 jaar 5 14 jaar jaar jaar jaar jaar 75 jaar of ouder Geslacht (in %) Man Vrouw Totaal patiënten (N)

18 Verwachtingen Uit zowel Nederlands als buitenlands onderzoek blijkt dat de tevredenheid van patiënten afhankelijk is van een groot aantal factoren (8-10). Zo blijkt dat de mate waarin wordt aangesloten op de verwachting van de patiënt de belangrijkste voorspeller is op een positief patiëntenoordeel. Patiënten krijgen relatief vaak een telefonisch consult, terwijl ze een consult of visite te verwachtten. Patiënten oordelen dan ook negatiever als ze een telefonisch consult krijgen. Voor de praktijk betekent dit dat het achterhalen van de verwachting van de patiënt van cruciaal belang is. Dit wil niet zeggen dat de hulpverlener de patiënt altijd dient te volgen ( u vraagt wij draaien ). Als de verwachting van de patiënt duidelijk is, kan de hulpverlener deze verwachting van de patiënt waar nodig, beïnvloeden door gerichte voorlichting en advies. Verwachtingen t.a.v. de contactvorm We vroegen de Kamper patiënten welke contactvorm (telefoon/consult/visite) zij verwachtten te krijgen. Het grootste deel van de patiënten verwachtte een consult (43%), gevolgd door visite (38%) terwijl de minderheid van de patiënten alleen een telefonisch contact (19%) verwachtte. Van de patiënten kreeg 79% het contact dat men verwachtte en was de hulpverleningsvraag - en aanbod dus goed op elkaar afgestemd. Dit is hoger dan in de rest van Nederland (72%). 12 % van de patiënten kreeg een contact beneden de eigen verwachting. Dit is iets lager dan in de rest van Nederland (14%). Het betrof patiënten die: - een consult verwachtten en een telefonisch consult kregen (8%) - een visite verwachtten en een telefonisch consult kregen (1%) - een visite verwachtten en een consult kregen (3%) 9% kreeg een contact boven de eigen verwachting, wat iets lager is dan bij de andere posten (13%). Het betrof patiënten die: - een telefonisch consult verwachtten en een consult kregen (5%) - een telefonisch consult verwachtten en een visite kregen (3%) - een consult verwachtten en een visite kregen (1%) Deze 12% en 9% kunnen er op duiden dat men onvoldoende de verwachting van de patiënt in beeld had, maar ook dat de hulpverlener medisch gezien andere zorg nodig vond. 18

19 Verwachtingen t.a.v. de soort medische zorg Naast contactvorm vroegen we patiënten welke soort zorg zij wensten te ontvangen van de hulpverlener. Hierbij werd onderscheid gemaakt in 6 categorieën, namelijk advies, geruststelling, recept, lichamelijk onderzoek, behandeling (bv hechten) en verwijzing. De zorg voor de Kamper patiënten op de huisartsenpost Zwolle is in hoge mate afgestemd op de patiënt want 85% kreeg de medische zorg die zij verwachtten, wat hoger is dan op de andere posten (80%). De meeste patiënten verwachtten advies (53%), lichamelijk onderzoek (50%) of geruststelling (36%). Verder verwachtte 29% van de patiënten een recept, 16% een verwijzing en 16% een behandeling (16%) Van de patiënten kreeg 8% minder zorg dan ze verwachtten, wat vrijwel overeenkomt met de andere posten (7%). Dit betreft in 26 % van de gevallen een verwijzing, in 20% geruststelling en in 20% lichamelijk onderzoek. Van de patiënten kreeg 7% meer zorg dan zij verwachtten, tegenover 13% bij de andere Nederlandse posten. Dit betreft in 48% van de gevallen advies, in 21% geruststelling en in 21% een recept. Dit laatste houdt in dat een op de vijf patiënten tegen verwachting in een recept krijgt. Uit onderzoek is bekend dat veel patiënten allereerst geruststelling wensen, terwijl artsen soms denken dat de patiënt een recept wil. Tabel 2: Overeenstemming tussen verwachte en gekregen zorg. Resultaten van patiënten uit de regio Kampen, die de huisartsenpost Zwolle bezochten, vergeleken met andere posten in Nederland. (in % en totaal aantal patiënten N) Regio Kampen % Nederland % Verwacht en gekregen % Onder verwachting % 8 7 Boven verwachting % 7 13 Totaal aantal patiënten (N)

20 Waardering voor de huisartsenpost Kamper patiënten konden hun waardering uitspreken over verschillende aspecten van de zorg en organisatie van de huisartsenpost. Ze gaven een rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10. Als we kijken naar de gemiddelde rapportcijfers voor de onderdelen telefonische hulpverlener, arts en organisatie, komt naar voren dat Kamper patiënten over het geheel genomen zeer tevreden zijn over de huisartsenpost in Zwolle. Vooral de telefonische hulpverlening en de arts worden positief gewaardeerd. Het onderdeel organisatie van de zorg laat evenals bij de andere Nederlandse posten de meeste, mogelijke verbeterpunten zien. Uit ander onderzoek komt naar voren dat voor visites hogere rapportcijfers gegeven worden dan voor consulten en voor consulten hoger dan voor telefonisch consulten 9. Hoewel (gemiddelde) positieve cijfers bevestigen dat Kamper patiënten tevreden zijn over de zorg op de huisartsenpost in Zwolle, helpen ze te weinig om verbeterpunten op te sporen. Daarom hebben we er ook voor gekozen te kijken naar het negatieve oordeel, waarbij we het rapportcijfer kleiner of gelijk aan 5 als onvoldoende beschouwen. Bij het interpreteren van de cijfers kunt u op twee aspecten letten: u kunt de cijfers van de regio Kampen vergelijken met de cijfers van de andere posten en u kunt aan de hand van de individuele scores van de diverse items zien op welke items de huisartsenpost Zwolle voor de regio Kampen het laagst scoort. 20

21 Waardering voor de telefonische hulpverlening De Kamper patiënten die contact hadden met de huisartsenpost Zwolle, oordelen met gemiddelde rapportcijfers rond de 8, positief over de telefonische hulpverlening (dit oordeel kan zowel de assistente als de telefoonarts betreffen). Ze oordelen significant positiever wat betreft de aspecten vriendelijkheid, deskundigheid, serieus nemen en geruststelling dan op de andere posten. Het percentage patiënten dat negatief oordeelt over de telefonische hulpverlener is voor alle aspecten kleiner dan bij de andere posten. Deze groep patiënten is dus relatief klein. Het aspect baat bij advies vormt, evenals bij de andere posten, een aandachtspunt. Tabel 3: Waardering van patiënten voor de telefonische hulpverlener Regio Kampen Gemiddeld rapportcijfer Nederland Gemiddeld rapportcijfer Regio Kampen % rapportcijfers 6 Vriendelijkheid 8.2* Deskundigheid 8.0* Serieus nemen 8.2* Tijd nemen Begrijpen van mijn probleem Begrijpelijke uitleg Vertrouwen Geruststelling 7.8* Gekregen advies Uitvoerbaarheid advies Baat bij advies Nederland % rapportcijfers 6 Deze kolom dient als volgt gelezen te worden: hoe hoger het getal, hoe groter het percentage patiënten dat op dit item een negatief oordeel geeft * Duidt op significante verschillen tussen de regio Kampen en de andere huisartsenposten 21

22 Waardering voor de dokter De Kamper patiënten zijn, ook in vergelijking met andere posten, over het algemeen zeer tevreden over de huisarts zowel op communicatieve als medisch-inhoudelijke aspecten. Patiënten die een visite hebben gehad oordelen het meest positief over de dokter. Alle onderwerpen die de patiënten uit Kampen positief hebben beoordeeld staan vermeld in tabel 4. Aandachtspunt is evenals voor de andere posten in Nederland het aspect baat bij advies, de Kamper patiënten oordelen in vergelijking met de rest van Nederland op dit aspect iets negatiever. Voor de relatief kleine groep Kamper patiënten met een laag rapportcijfer voor de verschillende aspecten staan de resultaten ook in tabel 4. De verschillen met de andere posten zijn klein, en niet significant. Kamper patiënten oordelen minder negatief op het aspect getoond begrip door de arts vergeleken met de andere huisartsenposten. Op de aspecten zorgvuldigheid bij het lichamelijk onderzoek (LO), de begrijpelijke uitleg van de arts, vertrouwen, geruststelling, gekregen advies en baat bij het advies van de arts, scoren de kamper patiënten iets negatiever vergeleken met de rest van Nederland. Deze verschillen zijn niet significant. Tabel 4: Waardering van patiënten voor de huisarts. Berekend in gemiddelde rapportcijfers en % rapportcijfer 6 Regio Kampen Gemiddeld rapportcijfer Nederland Gemiddeld rapportcijfer Regio Kampen % rapportcijfers 6 Nederland % rapportcijfers 6 Vriendelijkheid Deskundigheid Serieus nemen Tijd nemen Begrijpen van mijn probleem Zorgvuldigheid LO Begrijpelijke uitleg Vertrouwen Geruststelling Gekregen advies Uitvoerbaarheid advies Baat bij advies Deze kolom dient als volgt gelezen te worden: hoe hoger het getal, hoe groter het percentage patiënten dat op dit item een negatief oordeel geeft 22

23 Waardering voor de organisatie van de zorg Het onderdeel organisatie van de zorg betreft een scala aan verschillende aspecten, variërend van voorlichting tot apotheekvoorziening. De gemiddelde rapportcijfers variëren hier het meest, van 6.8 tot 8.1. De organisatie is het onderdeel waar voor alle Nederlandse huisartsenposten het meest valt te verbeteren. Voor het vaststellen van verbeterpunten letten we bij het interpreteren van de cijfers in tabel 5 op twee aspecten: We vergelijken de cijfers van de regio Kampen met de cijfers van de andere posten en daarnaast kunnen we aan de hand van de individuele scores van de diverse items zien op welke items de huisartsenpost Zwolle voor de regio Kampen laag scoort. Op de aspecten telefonische bereikbaarheid, parkeergelegenheidbewegwijzering, en wachttijd in de wachtkamer geven de Kamper patiënten een significant negatiever oordeel dan patiënten van andere posten in Nederland. Dit wordt ondersteund door het significant lager percentage negatieve rapportcijfers op deze aspecten. De toegankelijkheid voor de regio Kampen wordt het hoogst gewaardeerd; het aspect wachttijd in de wachtkamer het laagst (gemiddelde rapportcijfer 6.8 wat lager is dan dat van de andere posten (7.2)). Het hoogste percentage negatieve rapportcijfers wordt gegeven aan het aspect wachttijd in de wachtkamer en parkeergelegenheid ; het laagste aan toegankelijkheid. Patiënten geven relatief meer onvoldoendes op de aspecten voorlichting huisartsenpost, telefonische bereikbaarheid, parkeergelegenheid, wachttijd in de wachtkamer en bereikbaarheid van de apotheek aandachtspunten vormen. Voorlichting betreft informatie over logistieke aspecten en wat patiënten wel en niet kunnen verwachten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de huisartsenpost, maar ook bij de patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Met name het punt bereikbaarheid van de apotheek is interessant voor de regio Kampen. Zowel uit de interviews van willekeurige burgers, als uit het grote vragenlijst onderzoek komt naar voren dat de bereikbaarheid van de apotheek als lastig wordt ervaren. Dit geldt met name voor de situatie waarin mensen een visite thuis krijgen en vervolgens alsnog naar de apothekerspost in Zwolle moeten voor het recept. 23

24 Tabel 5: Oordeel van patiënten over de organisatie van de zorg. Berekend in gemiddelde rapportcijfers en % rapportcijfer 6 Regio Kampen Gemiddeld rapportcijfer Nederland Gemiddeld rapportcijfer Regio Kampen % rapportcijfers 6 Nederland % rapportcijfers 6 Voorlichting HAP Telefonische bereikbaarheid 7.4* Bewegwijzering Toegankelijkheid Parkeergelegenheid 7.0* Tijd tot Tel/Cons/Vis Wachttijd wachtkamer * Inrichting Netheid & hygiëne Apotheek 7.2* Deze kolom dient als volgt gelezen te worden: hoe hoger het getal, hoe groter het percentage patiënten dat op dit item een negatief oordeel geeft * Duidt op significante verschillen tussen de regio Kampen en de andere huisartsenposten 24

25 Belemmeringen Het is bekend dat veel patiënten belemmeringen ervaren in de toegankelijkheid van huisartsenposten in heel Nederland. In het bijzonder voor de regio Kampen is het onderzoek naar de ervaringen van de patiënten uit de regio Kampen die de post in Zwolle bezoeken belangrijk. We hebben patiënten die contact hadden met de huisartsenpost gevraagd naar belemmeringen in de toegankelijkheid. Van alle respondenten geeft 59% aan hiermee problemen te ervaren, wat duidelijk hoger is in vergelijking met de andere Nederlandse posten (44%), maar vergelijkbaar is met de subgroep patiënten op dezelfde afstand van de huisartsenpost. De belemmeringen zijn uiteraard vooral te vinden in de visitegroep (92%). Visites worden vooral afgelegd bij ouderen en chronisch zieken die belemmeringen hebben door somatische problemen (te ziek zijn, beperking of handicap en de leeftijd) en bij patiënten die problemen hebben met het vervoer. Dit betekent waarschijnlijk dat huisartsenposten kennelijk rekening houden met de situatie van de patiënt bij het besluit tot het wel of niet toezeggen van een visite. Tabel 6: Belemmeringen om naar de huisartsenpost te komen. Het oordeel van de patiënten uit de regio Kampen vergeleken met andere posten in Nederland. (in % en totaal aantal patiënten N) Telefoon regio Kampen Telefoon Nerderland Consult regio Kampen Consult Nederland Visite regio Kampen Visite Nederland Totaal regio Kampen Totaal Nederland JA % NEE % Totaal patiënten (N) We vroegen patiënten de problemen verder te benoemen. De belangrijkste factoren die hierbij een rol spelen zijn de afstand tot de huisartsenpost, te ziek zijn en problemen met vervoer. Bij een subanalyse onder Nederlandse patiënten die op gelijke afstand tot de huisartsenpost wonen, zijn de verschillen in ervaren belemmeringen relatief klein. Voor de factor afstand is dit 33 vs 26%. Mogelijk speelt bij dit verschil de publiciteit in de regio Kampen in de onderzoeksperiode een rol. Wat opvalt is dat de meeste (potentiële ) belemmeringen bij patiënten aanwezig zijn in de visitegroep. Dit geldt vooral voor patiënten die problemen ervaren met de afstand 25

26 (40%) en vervoer (34%). Bij deze patiënten wordt een huisvisite afgelegd en daarmee bestaan beide problemen niet in werkelijkheid. Tabel 7: Ondervonden problemen bij het komen naar de huisartsenpost. De regio Kampen vergeleken met andere posten in Nederland. (in % en totaal aantal patiënten N) Telefoon regio Kampen Telefoon Nederland Consult regio Kampen Consult Nederland Visite regio Kampen Visite Nederland Totaal regio Kampen Totaal Nederland Totaal Nederland Zelfde afstand Moeite met het vinden van de huisartsenpost % Problemen met vervoer % Afstand tot de post is te groot % Niet van huis weg kunnen % Problemen met kosten van het vervoer % Beperking/ handicap maakt vervoer moeilijk % Leeftijd maakt vervoer moeilijk % Te ziek zijn % Anders % Totaal patiënten (N)

27 Suggesties ter verbetering In de vorige paragraaf is beschreven dat de Kamper patiënten bovengemiddeld een belemmering ervaren door de afstand naar de huisartsenpost in Zwolle. In aanvulling hierop is de Kamper gevraagd suggesties te doen voor de huisartsenzorg buiten kantooruren in de eigen regio. Een deel van de ondervraagde patiënten doet op enigerlei wijze een suggestie een huisartsenpost in Kampen te plaatsen (32%). In bijlage 1 staat een greep uit de subjectieve resultaten van deze vraag. Het lijkt er dus op dat er onder de bevolking duidelijk een gevoel van onveiligheid heerst door de afstand naar de huisartsenpost in Zwolle. Een belangrijke vraag die hierbij rijst is of dit gevoel terecht is. Tabel 8: Percentage en aantal patiënten dat op enigerlei wijze de suggestie doet de voorkeur te geven aan een huisartsenpost in Kampen Telefoon Regio Kampen Consult Regio Kampen Visite Regio Kampen Totaal Regio Kampen JA % NEE % Totaal patiënten N

28 2.1.5 Conclusie In dit onderzoek zijn ervaringen en oordelen van patiënten uit de regio Kampen/IJsselmuiden over de verkregen zorg op de huisartsenpost Zwolle in kaart gebracht en vergeleken met 54 onderzochte huisartsenposten in Nederland. Hierbij zijn resultaten van verzameld van mensen die alleen telefonisch contact hadden met de huisartsenpost, een consult hadden op de huisartsenpost in Zwolle en patiënten die een visite thuis ontvingen. De respons van aangeschreven patiënten was iets hoger dan in de rest van Nederland. De onderzochte patiëntenpopulatie komt in geslacht en leeftijdsverdeling overeen met de gemiddelde cijfers van de rest van Nederland en daarmee zijn de resultaten representatief. De Kamper patiënten krijgen vaker dan in de rest van Nederland de verwachte zorg. De continuïteit van de zorg is vergelijkbaar met de rest van Nederland. De geleverde zorg voor de Kamper patiënten door de huisartsenpost in Zwolle sluit dus over het algemeen goed aan op de vraag. Vergeleken met de rest van Nederland ervaren bovengemiddeld veel patiënten een belemmering door de afstand tot de huisartsenpost Zwolle. De patiënten zijn duidelijk tevreden over de geleverde zorg door de huisartsenpost in Zwolle. Met gemiddelde rapportcijfers rond de 8 blijken de Kamper patiënten zeer tevreden over zowel communicatief als medisch-inhoudelijk functioneren van de telefonische triagiste en de huisarts. Verbeterpunten bij de organisatie van de zorg zijn mogelijk aspecten als telefonische bereikbaarheid, parkeergelegenheid en wachttijd in de wachtkamer. Een op de drie patiënten ervaart belemmeringen door de afstand tot de huisartsenpost en in dezelfde verhouding wordt de suggestie gedaan voor een huisartsenpost in de regio Kampen zelf. De belemmeringen door de afstand dienen gerelativeerd te worden aangezien patiënten met de meeste belemmeringen een thuisvisite kregen zodat dit probleem voor hen niet speelt. Ter illustratie zijn een aantal individuele opmerkingen opgenomen in de bijlage. 28

Chronisch zieken op de huisartsenpost

Chronisch zieken op de huisartsenpost Chronisch zieken op de huisartsenpost Drs. R.Oosterhof Studentnr: 9726160 Kenniscentrum Huisartsenposten en spoedeisende zorg Afd. Kwaliteit van Zorg UMC St Radboud Nijmegen (WOK) Begeleiders: Drs. P.

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Te snel naar de huisartsenpost

Te snel naar de huisartsenpost Spoedbeleving patiënten is amper te beïnvloeden beeld: Vincent van den Hoogen, HH Te snel naar de huisartsenpost dr. Paul Giesen, huisarts, onderzoeker en projectleider Alice Hammink, MSc onderzoeker dr.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten

Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Bestuurlijke rapportage Toenemende druk op de acute zorg in Voorne-Putten Inleiding Deze rapportage is opgesteld in samenwerking tussen Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) en Huisartsenposten Rijnmond

Nadere informatie

Huisartsenzorg buiten kantoortijd in regio Kampen

Huisartsenzorg buiten kantoortijd in regio Kampen Huisartsenzorg buiten kantoortijd in regio Kampen Onderzoek naar de wachttijd van de patiënt bij hoog urgente visites Judith Vanthoor student geneeskunde Studentnr: 0037656 Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Samenvatting SAMENVATTING

Samenvatting SAMENVATTING Samenvatting SAMENVATTING De organisatie van de huisartsenzorg buiten kantoortijd is in Nederland in korte tijd omgevormd van kleinschalige waarneemgroepen naar grootschalige centrale huisartsenposten.

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Spoed buiten openingstijden:

Spoed buiten openingstijden: St. Jacobslaan 343 6533 VD Nijmegen Telefoonnummer: 024 355 08 10 Spoed buiten openingstijden: 0900 8880 www.bhh-huisartsen.nl Kwaliteit met een menselijk gezicht Bij ons kunt u terecht voor laagdrempelige,

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Blokzijl te Blokzijl Rapportage patiëntervaringen december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV 2015 2 Meting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Enquête. huisartsenzorg

Enquête. huisartsenzorg Enquête huisartsenzorg Mensen met psychische klachten geven huisartsen gemiddeld een voldoende op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten in de huisartsenzorg, zoals een goede vertrouwensrelatie en aandacht

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Peildatum: maart 2014 Brenda Pekkeriet, Huisarts Huisartsenzorg Pekkeriet 17 maart 2015 info@huisartsenzorgpekkeriet.nl 1 Aanleiding Om

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Straatverlichting

Hoofdstuk 15. Straatverlichting Hoofdstuk 15. Straatverlichting Samenvatting Driekwart van de Leidenaren beoordeelt de verlichting in de eigen straat als voldoende of hoger. Er zijn nauwelijks verschillen naar beoordeling per stadsdeel.

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen.

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Fact sheet Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Bureau Obelon voorwoord Iedereen kent de huisartsenpraktijk die s ochtends heel moeilijk bereikbaar is en waar s middags

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Datum aanmaak rapport:31-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 5-12-2016

Nadere informatie

Op de Spoedpost en dan?

Op de Spoedpost en dan? Spoedeisende Hulp / Spoedpost Op de Spoedpost en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Samenwerking huisartsen en ziekenhuis... 3 Gang van zaken op de Spoedpost... 3 Aanmelding... 3 Eerste inschatting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk dr. Paul Giesen en Celine van Nistelrooij Huisartsenpraktijk t Weeshuis Nijmegen Programma Inleiding stellingen 10 min Paul Reflectie B&B in

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Huisartsenpraktijk Zieuwent te Zieuwent Rapportage patiëntervaringen december 2016 ARGO BV, december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak Datum aanmaak rapport:08-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 10-6-2017 tot

Nadere informatie

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen Dit proefschrift gaat over moeheid bij mensen die dit als belangrijkste klacht presenteren tijdens een bezoek aan de huisarts. In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp moeheid in de huisartspraktijk kort geïntroduceerd,

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. R358O. Oor Inboeknummer robstooz8y Dossiernummer oo8.4oz za februari zozo Raads informatiebrief Betreft motie tot onderzoek Eerste Hulp- en Doktersposten. Inleiding In

Nadere informatie

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug juni 2014 Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Uitvoering van het onderzoek...

Nadere informatie

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Sepsis in de huisartsenpraktijk Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel

Laurentius Cliëntenpanel Laurentius Cliëntenpanel Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens, augustus 2015 Respons 52% 48 52 Ingevuld Niet ingevuld Hoe belangrijk vindt u het dat er een centrale huisartsenpost

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

Bijlage 1: GGz-triagewijzer

Bijlage 1: GGz-triagewijzer Bijlage 1: GGz-triagewijzer Voor deze generieke module is een GGz-triagewijzer ontwikkeld, op basis waarvan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening in kan schatten welke hulpverlening een

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Werken op een huisartsen post: de ervaring van de huisartsen

Hoofdstuk 9 Werken op een huisartsen post: de ervaring van de huisartsen Hoofdstuk 9 Werken op een huisartsen post: de ervaring van de huisartsen J. Post, J. de Haan Samenvatting Inleiding: Aan de huisartsen in de provincie Groningen en de kop van Drenthe werd gevraagd naar

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Locatie De Zuiling (Elst)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Locatie De Zuiling (Elst) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Locatie De Zuiling (Elst) Datum aanmaak rapport:31-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van:

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Alferink en Spel Huisartsenpraktijk

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Alferink en Spel Huisartsenpraktijk Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Alferink en Spel Huisartsenpraktijk Datum aanmaak rapport:27-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Leek Huisartsengroepspraktijk

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Leek Huisartsengroepspraktijk Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Leek Huisartsengroepspraktijk Datum aanmaak rapport:25-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van:

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 11 Nederlandse Samenvatting Bij beslissingen over het al dan niet vergoeden van behandelingen wordt vaak gebruikt gemaakt van kosteneffectiviteitsanalyses, waarin de kosten worden afgezet tegen de baten.

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen in Drenthe

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen in Drenthe Bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen in Drenthe Lezing Prof. Guus Schrijvers te Westerbork 28 april 2010 Over mezelf Hoogleraar Public Health Geeft leiding aan Unit Zorginnovatie UMC te Utrecht

Nadere informatie

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT: Patiëntenenquête 2012 resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Juli 2012

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat. Datum aanmaak rapport:

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat. Datum aanmaak rapport: Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat Datum aanmaak rapport:25-08-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Patiënten oordeel De Europep

Nadere informatie