Samenvatting SAMENVATTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting SAMENVATTING"

Transcriptie

1 Samenvatting SAMENVATTING De organisatie van de huisartsenzorg buiten kantoortijd is in Nederland in korte tijd omgevormd van kleinschalige waarneemgroepen naar grootschalige centrale huisartsenposten. Een van de groepen voor wie dit mogelijk een achteruitgang betekent in de kwaliteit van de geleverde zorg zijn de ouderen. Dit onderzoek wil beschrijven wat hun oordeel is over de zorg geboden door de huisartsenpost, en wat belemmeringen en problemen zijn die deze groep patiënten ervaart. Het onderzoek vond plaats middels interviews in een open populatie ouderen en postenquêtes op drie huisartsenposten. Er werden kwantitatieve gegevens verkregen, die werden aangevuld met kwalitatieve opmerkingen uit interviews en vragenlijsten. Resultaten van dit onderzoek laten zien dat het algemene oordeel over de zorg geboden door de huisartsenposten niet veel verschilt tussen ouderen en niet-ouderen. De belangrijkste verschillen waren te vinden in het oordeel over het vertrouwen in de hulpverlener, de uitleg door de telefonische hulpverlener en de tijd die de telefonische hulpverlener voor hen neemt. Belemmeringen die ouderen ervaren om contact te zoeken met de post zijn met name het onbekend zijn van het telefoonnummer en problemen met het vervoer. Tijdens hun contact met de post ervaren ouderen vooral problemen aan de telefoon en problemen van praktische aard, zoals slechte verlichting rondom de huisartsenpost. Er zijn meerdere aanbevelingen voor de huisartsenposten en voor vervolgonderzoek gedaan. 1

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 1 Inhoudsopgave Inleiding Vraagstelling Methode Vragenlijst Interviews Resultaten Vragenlijsten Interviews Oordeel over zorg Medische consumptie Belemmeringen Problemen met vervoer Raadplegen andere hulpverlener over hetzelfde probleem na contact met HAP Zorg waarop gehoopt Problemen uit kwalitatieve gegevens Beschouwing Kanttekeningen bij dit onderzoek Aanbevelingen Aanbevelingen voor de huisartsenposten Aanbevelingen voor verder onderzoek Literatuurlijst Bijlagen Bijlage 1 Voorbeeld vragenlijst postenquêtes - Consult Bijlage 2 Vragenlijst Interviews Bijlage 3 Schema evaluatie interviews Bijlage 4 Leeftijdsverdeling/verdeling chronische aandoeningen Tabel 1: Aard van de zorg naar leeftijd Tabel 2: Verdeling van chronische aandoeningen Bijlage 5 Oordeel over zorg Tabel 1: Oordeel zorg Telefoongroep (rapportcijfer 8 of hoger) Tabel 2: Oordeel zorg Telefoongroep (rapportcijfer 5 of lager) Tabel 3: Oordeel zorg Consultgroep (rapportcijfer 8 of hoger) Tabel 4: Oordeel zorg Consultgroep (rapportcijfer 5 of lager) Tabel 5: Oordeel zorg Visitegroep (rapportcijfer 8 of hoger) Tabel 6: Oordeel zorg Visitegroep (rapportcijfer 5 of lager) Bijlage 7 Vervoersprobleem Tabel 1: Problemen met het vervoer Bijlage 8 Bezoek andere hulpverleners Tabel 1: Bezoek andere hulpverleners Bijlage 9 Zorg waarop gehoopt Tabel 1: Zorg gekregen waarop gehoopt? Tabel 2: Analyse vraag: Heeft u de zorg gekregen waarop gehoopt?

3 Inleiding 1 INLEIDING De organisatie van de huisartsenzorg buiten kantoortijd is in Nederland in korte tijd omgevormd van kleinschalige waarneemgroepen naar grootschalige centrale huisartsenposten. Deze ontwikkeling is door de huisartsen zelf ingezet. Hun motieven waren: vermindering van de werkbelasting, verbetering van de arbeidsomstandigheden en verbetering van de kwaliteit van zorg. 1 De huisartsenposten tonen grote overeenkomsten met het Engelse en Deense systeem, waar al langer met dit systeem van grootschalige dienststructuren wordt gewerkt. De huisartsenposten in Nederland hebben de volgende kenmerken: 1 centraal gelegen, goed bereikbare en zichtbare post levert huisartsenzorg buiten kantoortijd toegang via centraal telefoonnummer bediening van grote populatie ( patiënten) volledig uitgeruste, herkenbare dienstauto met chauffeur ICT-voorzieningen zoals elektronisch patiëntendossier triage aan de telefoon door assistentes en verpleegkundigen korte diensten voor de huisartsen taakverdeling voor de huisartsen tijdens dienst (consult/visite/telefoon) Centrale huisartsenposten voldoen aan de verwachtingen van de huisartsen en leiden tot een afname van de werkdruk, toename van arbeidssatisfactie en minder organisatorische en randvoorwaardelijke knelpunten. 1 Onderzoek naar patiëntenperspectief over deze ontwikkeling is nog in gang. Mogelijk zijn er specifieke subgroepen voor wie deze ontwikkeling in de richting van grootschalige posten een achteruitgang betekent in de kwaliteit van de geleverde zorg. Ouderen in de problemen? Een van deze subgroepen waarbij mogelijke problemen en belemmeringen met betrekking tot de huisartsenpost aan te wijzen zijn, zijn ouderen. Om dit te onderbouwen is een literatuurstudie gedaan. Mogelijke problemen zouden mijns inziens afgeleid kunnen worden uit de karakteristieken van deze groep patiënten: verhoogde morbiditeit lange voorgeschiedenis/ dik dossier 3

4 Inleiding polyfarmacie verminderde zelfredzaamheid, als gevolg van: slecht ter been/ verminderde mobiliteit geen eigen vervoer/ geen rijbewijs (meer) vaak afwezigheid van partner/verzorger (= alleenstaand) problemen met communicatie: moeite met taalbegrip en expressie slecht gehoor met betrekking tot technieken: telefoon, internet Belemmeringen voor ouderen Buitenlands onderzoek laat zien dat er minder contacten waren met patiënten van 65 jaar en ouder tijdens diensten, dan op basis van hun prevalentie in de lokale populatie en hun potentieel voor verhoogde morbiditeit verwacht werd. 2 Nederlands onderzoek bevestigt deze gegevens niet. Daarbij vond men in tegenstelling tot het bovenstaande een procentueel hogere hulpvraag bij patiënten van 65 jaar en ouder, dan op basis van hun procentuele aandeel in de populatie verwacht zou worden. 3,4 Uit onderzoek blijkt dat ouderen terughoudend staan tegenover het gebruik van de huisartsenpost. 5 Oorzaken hiervoor die uit onderzoek naar voren komen zijn: stoïcijnse houding tegenover gezondheid interpretatie van klachten wordt beïnvloed door leeftijd: angst voor ernstige aandoeningen is groter geen excessief beroep willen doen op diensten van huisartsenposten problemen ten aanzien van telefoongebruik problemen ten aanzien van vervoer liever contact met bekende huisarts wantrouwendheid tegenover telefonisch advies, vooral van verpleegkundige/doktersassistente eerdere negatieve ervaringen met huisartsenpost Oordeel over zorg Wanneer men verwacht dat ouderen tekort komen, zou men dit mogelijk kunnen waarnemen in een negatiever oordeel van ouderen over de zorg geboden door de huisartsenpost. Diverse onderzoeken laten echter zien dat bij ouderen die gebruik maken van de diensten van een huisartspost de tevredenheid over deze diensten toeneemt met het stijgen van de leeftijd. 6,7,8 4

5 Inleiding Deze resultaten sluiten echter niet uit dat er mogelijk toch bepaalde punten zijn aan te wijzen waarop ouderen inderdaad negatiever oordelen. Medische consumptie bij ouderen Lettend op de verhoogde morbiditeit, polyfarmacie en verminderde zelfredzaamheid is te verwachten dat ouderen een grote druk leggen op de huisartsenzorg, zowel binnen als buiten kantooruren. Uit cijfers uit 2001 van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (linh), blijkt dat jarigen 12,4 contacten hadden met de huisarts of assistente en de 75-plussers 19,5 contacten (zie figuur 1). 9 Ook wanneer men kijkt naar het soort contact zijn er grote verschillen tussen de leeftijdscategorieën, waarbij veruit het grootste deel van de visites plaatsvindt bij 75-plussers, hetgeen overeen komt met bestaande literatuur (zie figuur 1). 2,3,9 Figuur 1 Aantal contacten per patient per jaar ,5 12,4 7,5 4,5 4,1 5 3,2 2,7 0, ,1 0,1 0, Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per ingeschreven patient per jaar Aantal visites door de huisarts per patient per jaar Leeftijd Nederlands onderzoek naar de aard van de hulpverlening door een huisartsenpost laat zien dat 61% van de visites buiten kantoortijd plaats vindt bij ouderen. 10 Buitenlands onderzoek bevestigt dat het aantal visites toeneemt met het stijgen van de leeftijd en wijst als reden hiervoor aan dat er bij ouderen vaker sprake is van urgente fysieke nood en meerdere problemen. 2 Het blijkt dat het moeilijker is om bij ouderen een inschatting te maken over de ernst van de aandoening tijdens telefonische triage. Mede hierdoor, naast de eerder genoemde factoren polyfarmacie en verhoogde morbiditeit, kost een telefonische triage door een dokterassistente bij ouderen meer tijd. 11 5

6 Vraagstelling 2 VRAAGSTELLING 1. Verschillen ouderen van niet-ouderen in hun oordeel over de zorg geboden door de huisartsenpost? 2. Verschilt de medische consumptie van ouderen tijdens diensten met de medische consumptie van ouderen tijdens kantoortijden? 3. Wat zijn belemmeringen voor ouderen om contact te zoeken met de HAP? 4. Welke specifieke problemen ervaren ouderen tijdens contact met de HAP? 6

7 Methode 3 METHODE Dit onderzoek is een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het oordeel over de zorg, problemen en belemmeringen van ouderen met betrekking tot de huisartsenpost en is een vervolg op een eerdere studie Vragenlijst Design Het betreft een transversale studie middels postenquêtes onder patiënten die contact hadden met een huisartsenpost, waarbij ook gebruik gemaakt werd van reminders. Het onderzoek vond plaats in de periode juni-september In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het onderzoeksdesign zoals ontwikkeld en beschreven in eerdere studies. 8,12,13 Een voorbeeld van een vragenlijst is bijgevoegd in bijlage 1. Populatie De doelpopulatie is de oudere Nederlandse bevolking, van 65 jaar en ouder, uitgesplitst in de groepen jarigen en 75-plussers. Onze onderzoekspopulatie omvat een groep patiënten van 65 jaar en ouder die contact hebben gehad met deelnemende huisartsenposten. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens verkregen op de huisartsenposten te Nijmegen, Winterswijk en Blaricum. 8 Variabelen Over de volgende variabelen wordt in de vragenlijst informatie verzameld. Onafhankelijke variabelen zijn: Leeftijd Geslacht Soort contact: visite, telefoon, consult Afhankelijke variabelen zijn: Oordeel over de zorg, in rapportcijfers: waardering voor hulpverlener aan de telefoon waardering voor de dokter waardering voor de organisatie Is de zorg gekregen waarop was gehoopt Problemen met vervoer Kwalitatieve opmerkingen 7

8 Methode Interveniërende variabelen zijn: Wie vult vragenlijst in (oudere zelf of gezinslid/verzorger) Analyse De geretourneerde vragenlijsten werden verzameld, de klachten gecodeerd volgens de ICPC-codering en de gegevens ingevoerd in een SPSS-programma. De significantie werd bepaald met de F-toets. De opmerkingen van individuele patiënten werden in een apart bestand ingevoerd en gerubriceerd. 3.2 Interviews Design Om te kijken welke belemmeringen er bestaan bij het inroepen van hulp buiten kantoortijden bij ouderen hebben we in de open populatie kwalitatief onderzoek verricht middels interviews. Om het interview structuur te geven is aan de hand van de literatuur een vragenlijst opgesteld 8. (bijlage 2) Waar mogelijk werden gegeven antwoorden op de voorgedrukte lijst aangekruist, aanvullende informatie die door patiënten werd gegeven werd apart genoteerd. Populatie Het belangrijkst criteria waarop de ouderen zijn geselecteerd is het goed cognitief functioneren. Daarnaast hebben we geprobeerd een redelijke diversiteit te bereiken: personen waren ofwel afkomstig uit de stad of van het platteland, waren zelfstandig woonachtig of verbleven in een verzorgingshuis en hadden wel of niet al eens gebruik gemaakt van een huisartsenpost. Variabelen De belangrijkste variabelen waarover met behulp van de interviews informatie werd verzameld zijn de belemmerende factoren die ouderen ervaren bij het inroepen van hulp en het al dan niet bestaan van eerder contact met een huisartsenpost. Analyse Bij de evaluatie van de interviews is geprobeerd de verkregen gegevens middels een schema te kwantificeren. Het schema werd aan gevuld met niet kwantificeerbare opmerkingen van individuele patiënten. (bijlage 3) 8

9 Resultaten 4 RESULTATEN 4.1 Vragenlijsten Wanneer we kijken naar de leeftijdsverdeling zien we dat de ouderen in de telefoon- en consultgroep in de minderheid zijn. In de visitegroep neemt het aandeel van de ouderen toe. (zie figuur 2 en bijlage 4, tabel 1) Figuur 2 100% 80% 60% 40% 20% 0% Telefoon Consult Visite 75 jaar en ouder jaar < 65 jaar Een ander kenmerk waarop je de groepen kunt beoordelen is de aanwezigheid van een chronische aandoening. (bijlage 4, tabel 2) We zien dat voor elke leeftijdscategorie het aantal patiënten met een chronische aandoening in de visitegroep het grootst is. 4.2 Interviews In totaal werden 7 interviews afgenomen. Het betrof 6 vrouwen en 1 man. De gemiddelde leeftijd was 79,9 jaar. (zie figuur 3) Figuur 3 Gemiddelde leeftijd Geslacht Woonsituatie Chronische aandoening Gehoord van HAP Gebruik gemaakt van HAP 79,9 jaar (71-98 jaar) 6 vrouwen, 1 man 3 x zelfstandig 1 x zelfstandig + huishoudelijke hulp 1 x aanleunwoning 2 x verzorgingshuis 5 x ja, 2 x nee 6 x ja, 1 x nee 4 x ja, 3 x nee 4.3 Oordeel over zorg Er is gekeken naar het oordeel dat ouderen gaven over de zorg geboden door de huisartsenpost. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in een goed oordeel (rapportcijfer 8 of hoger) en een onvoldoende oordeel (rapportcijfer 5 of lager). Telefoon De waardering van de telefoongroep uitgedrukt in 8 of hoger is terug te vinden in bijlage 5, tabel 1. 9

10 Resultaten Bij het punt waardering voor de vriendelijkheid van de hulpverlener aan de telefoon geeft een groter deel van de ouderen en ruim voldoende, in vergelijking met de niet-ouderen. Opvallend bij het punt begrijpelijke uitleg door de telefonische hulpverlener is dat de waardering van de groepen <65 jarigen en jarigen hier dichtbij elkaar ligt, maar dat in de groep 75-plussers het aantal personen dat een ruim voldoende oordeel geeft, beduidend lager ligt. Bij het punt voorlichting over de HAP geven meer ouderen een rapportcijfer 8 of hoger dan de niet-ouderen. Het oordeel over de telefonische bereikbaarheid is in de groep niet-ouderen lager dan in de groep ouderen. Wanneer men kijkt naar het oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer van 5 of lager (bijlage 5, tabel 2) ziet men op twee punten een significant verschil tussen de drie leeftijdscategorieën. Het eerste punt waar men een verschil ziet is bij tijd nemen aan de telefoon. Hiervoor geeft 5,3% van de <65-jarige een 5 of lager, tegenover 21,0% van de jarigen en 15,0% van de 75-plussers. Het tweede punt waarbij men een significant verschil kan waarnemen is of er begrijpelijke uitleg is gegeven door de hulpverlener aan de telefoon, een groter deel van alle ouderen ten opzichte van de niet-ouderen geeft hiervoor een onvoldoende waardering. Verder ziet men nog dat op de punten uitvoerbaarheid van het advies en het eindoordeel over de telefoon een groter gedeelte van de ouderen een 5 of lager geeft ten opzichte van de niet-ouderen. Tenslotte geeft 18,8% van de 75-plussers een onvoldoende voor het eindoordeel over de organisatie, tegenover 6,9% bij de <65-jarigen en 5,6% bij de jarigen. Consult De waardering van de consultgroep uitgedrukt in 8 of hoger is terug te vinden in bijlage 5, tabel 3. Op één punt in het oordeel 8 of hoger is er een significant verschil te vinden tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Dit betreft het punt over de parkeergelegenheid. Hiervoor geven significant meer 75-plussers een 8 of hoger. Verder valt op dat de in de groep van jarigen een kleiner deel een ruim voldoende geeft, dan de andere twee groepen, op de volgende punten: begrijpen van het probleem door de dokter, zorgvuldigheid van het lichamelijk onderzoek en geruststelling door de dokter. Wanneer we kijken naar patiënten die een onvoldoende oordeel geven over de zorg (bijlage 5, tabel 4), zien we dat van de 75-plussers een groter gedeelte een onvoldoende geeft voor de volgende punten: serieus genomen worden door hulpverlener aan de telefoon, tijd genomen door hulpverlener aan de telefoon, begrijpen van probleem door hulpverlener aan de telefoon en begrijpelijke uitleg geven door hulpverlener aan de telefoon. Op het punt tijd nemen door de hulpverlener aan de telefoon is het verschil zelfs significant. 10

11 Resultaten Wanneer we voor deze groep echter kijken naar het oordeel over dezelfde punten (serieus nemen, tijd nemen, begrijpen van probleem en begrijpelijk uitleg geven) van de dokter en niet van de telefonische hulpverlener, is er nauwelijks verschil in het deel dat een onvoldoende geeft voor de verschillende leeftijdscategorieën. Visite Op twee punten in het oordeel over de zorg uitgedrukt in een 8 of hoger is er een significant verschil. (bijlage 5, tabel 5) Ouderen zijn meer tevreden op het punt van het punt gekregen advies of behandeling en ook op het punt eindoordeel van de dokter zijn de ouderen meer tevreden. Verder zien we dat een iets groter deel van de ouderen een 8 of hoger geeft ten opzichte van de niet-ouderen op de aspecten deskundigheid en tijd nemen van de dokter en de zorgvuldigheid van het lichamelijk onderzoek. Een redelijk deel van de jarigen geeft een onvoldoende als eindoordeel over de telefoon. (bijlage 5, tabel 6) 4.4 Medische consumptie Wanneer we de medische consumptie van ouderen overdag vergelijken met die tijdens diensten, zien we een aantal verschillen. (tabel 6, tabel 1) Zo zien we dat er overdag vier keer zoveel contacten plaatsvinden in de groep 75-plussers, vergeleken met de groep onder de 65 jaar. Het aantal contacten tijdens diensten is maar twee keer zo groot in de groep 75 plussers ten opzichte van de groep onder de 65 jaar. Verder zien we dat tijdens diensten de verschillen voor het afleggen van een visite veel kleiner worden. Overdag vinden meer dan 78% van de visites plaats bij 65-plussers, tijdens diensten is dit 65%. 4.5 Belemmeringen In de interviews werd het bestaan van de volgende belemmeringen uitgevraagd: Op de huisartsenpost is de eigen huisarts niet altijd aanwezig Zes personen antwoordden dat het voor hen geen probleem is dat op de huisartsenpost niet altijd hun eigen huisarts aanwezig is. Allen vonden dat dit in geval van nood niet uitmaakt. Je mag blij zijn dat je wordt geholpen. In nood ben je blij dat er iemand komt. Een persoon vond het feit dat niet altijd de eigen huisarts aanwezig is, wel een belemmerende factor, omdat ze dan alles aan de arts uit moest leggen, omdat hij de patiënt niet kent. 11

12 Resultaten Op de huisartsenpost zijn medische gegevens niet bekend Vijf personen gaven aan dat dit voor hen een probleem zou vormen. Een van hen gaf aan bang te zijn dat ze belangrijke informatie zou vergeten te vertellen. Twee personen hadden een neutrale mening over dit punt. Op de huisartsenpost zijn psychosociale gegevens niet bekend Vier personen vonden dit belangrijk. Ik vind het belangrijk dat ze weten dat je alleen woont Een persoon vond dit niet belangrijk en bij twee personen was er sprake van een neutrale mening. Voordat dit soort gegevens bekend worden vind ik dat je de arts eerst beter moet kennen. Problemen met het vervoer naar de huisartsenpost, wanneer men gevraagd zou worden te komen. Drie personen gaven aan problemen met het vervoer te hebben. Redenen hiervoor waren dat een handicap of beperking het hen moeilijk maakte, dat ze niet wisten waar de huisartsenpost was of dat ze s avonds liever niet alleen de straat op wilden. Vier personen gaven aan geen problemen met het vervoer te hebben. Ze konden met eigen vervoer gaan of zouden gebracht worden door familie. Het telefoonnummer van de huisartsenpost is onbekend Bij vier personen was het telefoonnummer van de huisartsenpost niet bekend. Ook hadden zij geen folder bij de hand waar het nummer in stond. Als oplossing voor dit probleem werd aangegeven dat ze dan wel eerst naar familie of verzorging zouden bellen voor het nummer. Drie personen hadden het nummer wel paraat. Telefonisch advies van de doktersassistente is ongewenst Vijf personen gaven aan het hier mee eens te zijn. Vier van hen vonden het echter wel acceptabel wanneer het om niet zo ernstige zaken ging, of wanneer de assistente overlegde met de huisarts. Slechts een persoon vond het in alle gevallen ongewenst. Dat zou ik nooit vertrouwen. Twee personen vonden het geen probleem. Ik zou de dokterassistente wel vertrouwen, zij weet ook veel en kent veel mensen. 12

13 Resultaten Negatieve verhalen over huisartsenpost uit media of uit eigen ervaring Zes personen hadden geen negatieve verhalen gehoord, noch hadden ze zelf negatieve ervaringen met de huisartsenpost gehad. Slechts een persoon had een negatieve ervaring met de huisartsenpost. Je krijgt een andere arts en dan is het maar afwachten of deze luistert. Ik heb zelf een keer gebeld en toen duurde het lang voordat ik iemand aan de lijn kreeg, zeker als het spoed was geweest. Alleen hulp zoeken in noodgevallen (stoïcijnse houding) Twee personen gaven aan bij meteen naar de dokter te gaan als ze zich ziek voelde. De overig vijf personen gingen niet snel naar hun huisarts. Ik wil mijn kwalen niet overdrijven. Vaak gaat het vanzelf over als je even rust neemt. Als het niet zo ernstig is wacht ik wel, want anders moet de dokter van de dienst weer komen, en dat vind ik onzin. `Ga alleen als het ernstig is of als het niet over gaat. De dokter hoeft niet voor elk akkefietje te komen.` Tevens werd nog gevraagd wat het belang van een vaste huisarts voor de personen was. Het merendeel van de personen gaf een soortgelijk antwoord, namelijk dat een vaste huisarts de persoon kent, en ook de kwalen van de persoon kent. Hij kan ook inschatten wanneer er echt iets aan de hand is. Ook is een vaste huisarts bekend met de woon- en gezinssituatie. Een vertrouwensrelatie met de huisarts is belangrijk voor ouderen. Hij kent de kwalen en weet wanneer er iets anders of iets nieuws aan de hand is. Je hoeft niet elke keer het hele verhaal te vertellen, dat is prettig. Ik ken de dokter en weet ook hoe de dokter is. Tenslotte werd gevraagd wat de ouderen het belangrijkste vonden aan de huisartsenzorg s avonds, s nachts en in het weekend. Een punt dat een aantal keer genoemd werd is dat er in geval van nood snel hulp ter plaatse is. Ik vind belangrijk dat er snel iemand komt in geval van nood. Ik vind belangrijk dat er een goede huisarts is. Ik vind het belangrijk dat ze goed bereikbaar zijn, dat ze je goed te woord staan en dat ze serieus met de klachten omgaan. 13

14 Resultaten 4.6 Problemen met vervoer Een mogelijk belangrijke belemmering voor ouderen om in contact te komen met de huisartsenpost is het vervoer. (bijlage 7, tabel 1) Het aandeel van de patiënten dat aangeeft een probleem te hebben met het vervoer is het grootst in de visitegroep. Er kunnen een aantal mogelijke oorzaken zijn voor de vervoersproblemen die patiënten/mensen ondervinden. In de vragenlijst komen er een aantal aan de orde. De meest opvallende verschillen tussen de groepen telefoon/consult/visite waren dat in de telefoongroep geen van de ouderen als reden geeft dat ze niet van huis weg zouden kunnen. Het niet naar de post kunnen komen door een handicap of beperking wordt minder vaak genoemd in de consultgroep, evenals het hebben van een probleem met het vervoer zelf. In alle drie de leeftijdscategorieën is de belangrijkste oorzaak van het vervoersprobleem het zich te ziek voelen. Bij de ouderen waren verder de meest genoemde redenen: de aanwezigheid van een handicap of beperking, de afstand tot de post en geen beschikking hebben over vervoer. In de oudste leeftijdscategorie, de 75-plussers, was de leeftijd ook vaak de reden van het vervoersprobleem. 4.7 Raadplegen andere hulpverlener over hetzelfde probleem na contact met HAP We zien dat een groot deel van de patiënten na contact met de huisartsenpost nog contact heeft met hun eigen huisarts. Dit percentage is het grootst in de groep 75-plussers. (bijlage 8, tabel 1) Uit de groep jarigen heeft een groot aantal na hun contact met de huisartsenpost nog contact met het ziekenhuis, waarschijnlijk door verwijzing van de dienstdoende huisarts. (bijlage 8, tabel 1) 4.8 Zorg waarop gehoopt Een belangrijk item in het oordeel van de patiënten over de huisartsenpost, is of zij de zorg hebben ontvangen waarop zij gehoopt hadden. (bijlage 9, tabel 1) We zien dat patiënten uit de telefoongroep grofweg minder vaak de zorg kregen die zij verwachtten, in vergelijking met patiënten uit de consult- en visitegroep. Alle ontkennende antwoorden van ouderen op de vraag of ze de zorg kregen waarop gehoopt was zijn geanalyseerd en in een schema geplaatst. (bijlage 9, tabel 2) De redenen die een aantal keren genoemd werden, waren dat het te lang duurde voordat de dokter kwam en dat de behandeling geen effect had gehad. Daarnaast werd een aantal keren genoemd dat de dokter van de huisartsenpost niet de juiste diagnose had gesteld. Tweemaal werd genoemd dat de dokter van de huisartsenpost niet bekend was met de medische voorgeschiedenis van de patiënt en dat het daardoor lastig was een diagnose 14

15 Resultaten en/of behandeling in te stellen. Eenmaal werd genoemd dat de patiënt zich niet serieus voelde genomen. 4.9 Problemen uit kwalitatieve gegevens Op de vragenlijsten werden regelmatig opmerkingen geschreven. Onderstaande zijn opmerkingen, afkomstig van ouderen. Telefoon telefonische hulpverleners zeuren en draaien er omheen niet serieus genomen (3x) teveel administratieve vragen aan de telefoon, waardoor het lang duurde (2x) telefonisch keuzemenu is moeilijk slechte telefonische bereikbaarheid (3x) schandalig, zo n telefonisch gesprek met de huisarts Dokter gedrag dokter niet correct (3x) niet serieus genomen (2x) medische voorgeschiedenis patiënt onbekend (3x) jammer dat eigen huisarts er niet was eigen huisarts zou beter de hulpvraag van pat kunnen beoordelen Organisatie slechte bereikbaarheid apotheek (7x) wachttijd te lang, zowel aan de telefoon als in de wachtkamer (9x) slechte bereikbaarheid post zonder eigen vervoer (5x) slechte voorlichting over post Praktisch onderzoekstafel niet verstelbaar in hoogte Het is voor oudere mensen in het holst van de nacht beangstigend in het donker de weg te volgen Moest drie keer telefonisch contact maken met andere instanties, alvorens juiste contact verkregen. Vooral bij plotselinge nood is dat vertragend en vervelend. Het moet aan de burgers (nogmaals) duidelijk aangegeven worden welk nummer gebeld moet worden. er zou parkeergelegenheid voor de deur moeten zijn toegankelijkheid post is slecht in verband met drempel 15

16 Beschouwing 5 BESCHOUWING De hypothese dat voor ouderen de zorg op huisartsenposten tekort schiet wordt in dit onderzoek niet bevestigd. Het oordeel van ouderen over de zorg geboden door de huisartsenpost verschilt niet essentieel van de rest van de onderzochte populatie.op een aantal punten zijn er wel verschillen. De ouderen zijn minder tevreden over de uitleg door de telefonische hulpverlener en de tijd die de telefonische hulpverlener voor hen neemt. Uit de kwalitatieve gegevens blijkt ook dat ouderen vinden dat de wachttijd aan de telefoon te lang is. Eerder genoemde mogelijke belemmeringen die ouderen ondervinden door een slecht gehoor en moeite met taalbegrip en expressie blijkt ook uit de kwalitatieve opmerkingen. Men noemde hier dat het keuzemenu aan de telefoon moeilijk is en dat het invoeren van persoonsgegevens lang duurde. Uit eerdere publicaties bleek al dat triage over de telefoon bij ouderen meer tijd kost 11, en dat ouderen eerder problemen ondervinden met het telefoongebruik. 5 Een groter deel van de ouderen dan de niet-ouderen uit de telefoongroep geeft een lagere waardering voor het vertrouwen in de telefonische hulpverlener. Dit geldt echter niet voor de ouderen in de consult- en visitegroep. Toch zijn we hier op een belangrijk punt gestuit. Uit de literatuur bleek al dat ouderen wantrouwend staan tegenover advies gegeven door een telefonische hulpverlener, met name door een doktersassistente. 5 Tijdens de interviews werd ook duidelijk dat het merendeel liever geen telefonisch advies van de assistente zou ontvangen. In geval van nood of na overleg met de arts, nam de acceptatie toe. Uit de opmerkingen gemaakt op de vragenlijsten, bleek ook dat telefonisch advies niet voor iedere oudere te accepteren is. Schandalig, zo n telefonisch gesprek met de huisarts De ouderen uit de visitegroep zijn zeer tevreden over de dokter. Dit is waarschijnlijk te verklaren met het feit dat de dokter bij deze groep patiënten thuis is gekomen. Over het algemeen zijn de 75-plussers zeer tevreden over de dokter. Mogelijk is dit te verklaren doordat de dokter voor hen een groot maatschappelijk aanzien geniet. Uit de interviews kwam naar voren dat ouderen een groot belang hechten aan een eigen, vaste huisarts. Het niet altijd aanwezig zijn van hun eigen huisarts op de huisartsenpost vormt een drempel om contact op te nemen met de post, al hoewel deze drempel verdwijnt 16

17 Beschouwing wanneer er sprake zou zijn van acute nood. Uit de literatuur blijkt ook dat ouderen liever contact hebben met een bekende arts. 5 Er is ook sprake van een zeker wantrouwen tegenover de onbekende dokter van de huisartsenpost. Dit wantrouwen is een mogelijk een deel van de verklaring voor het grote aantal ouderen dat na een bezoek aan de huisartsenpost, toch met hetzelfde probleem ook nog hun eigen huisarts bezoekt. Tijdens de interviews bleek ook dat een aantal ouderen het telefoonnummer van de huisartsenpost in geval van nood niet paraat hadden. Dit vormt een belemmering wanneer er acute nood zou ontstaan. Dit pleit voor vaker verspreiden van de folder van de huisartsenpost, of een regelmatige advertentie in lokale huis-aan-huisbladen. Een van de belangrijkste belemmeringen vormt het vervoersprobleem. Uit de interviews bleek dat ongeveer de helft geen problemen zou hebben met het vervoer, zij zouden zelf rijden of gebracht worden. De andere helft wist niet waar de huisartsenpost was, werd beperkt door een handicap of wilde s avonds liever niet alleen de straat op. Cijfers uit de vragenlijsten laten zien dat vooral de visitegroep en de ouderen uit de telefoongroep problemen hadden of zouden hebben met het vervoer. Belangrijkste oorzaken voor het vervoersprobleem bij ouderen waren de aanwezigheid van een handicap of beperking, de afstand tot de post en geen beschikking hebben over vervoer. In de oudste leeftijdscategorie, de 75-plussers, was de leeftijd ook vaak de reden van het vervoersprobleem. Concluderend kunnen we zeggen dat het oordeel van ouderen over de zorg geboden door de huisartsenpost verschilt niet essentieel van de rest van de onderzochte populatie. Op een aantal punten zijn er wel verschillen. De belangrijkste punten zijn waarop ouderen een minder goed oordeel geven is het tijd nemen, serieus nemen en begrijpelijke uitleg, allen door de hulpverlener aan de telefoon. Een groot gedeelte van de ouderen geeft wel een goed rapportcijfer voor het eindoordeel van de dokter. De problemen met de telefoon, het vervoer en het onbekend zijn met de huisartsenpost vormen de belangrijkste belemmeringen voor ouderen. Kwantitatieve gegevens laten zien dat ouderen in de diensten minder contacten hebben dan tijdens kantoortijd. We moeten dus aandacht blijven besteden aan de mogelijke belemmeringen die ouderen ondervinden, opdat zij ook in de toekomst zo min mogelijk verstoken blijven van goede huisartsenzorg. 17

18 Kanttekeningen 6 KANTTEKENINGEN BIJ DIT ONDERZOEK De vragenlijsten zijn uitgezet op drie huisartsenposten verspreid over het land en met een goede representatie van stad en platteland. De huisartsenposten hebben hetzelfde organisatiemodel zoals dat in Nederland momenteel gebruikelijk is. Deze aspecten pleiten voor het representatief zijn van dit onderzoek voor de Nederlandse bevolking. Wanneer men werkt met interviews en vragenlijsten bestaat altijd het gevaar dat er sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven. Dat kunnen we ook in dit onderzoek niet uitsluiten. De gemiddelde respons voor de vragenlijsten ligt rond de 50%. Over de groep nonresponders kunnen geen uitspraken worden gedaan, mogelijk bevinden zich in deze groep nog ouderen met een negatief oordeel. Mogelijk zou er een invulbias kunnen ontstaan, doordat ouderen misschien minder vaak zelf de vragenlijst invullen. Er is een analyse gedaan, maar er bleek geen verschil te zijn in het oordeel over de zorg bij ouderen die hun vragenlijst zelf invulden en bij ouderen voor wie de vragenlijst door een ander werd ingevuld. Bij de telefoongroep is niet te achterhalen wie er gebeld heeft, de oudere om wie het gaat zelf, of een ander, bijvoorbeeld een familielid of verzorger. Dit vormt mogelijke een bron van bias. Een ander punt is dat het aantal ouderen groot is in de visitegroep, maar veel kleiner in de consult en telefoongroep. De uitspraken die je over deze laatste twee groepen doet, zijn daardoor op een veel kleiner aantal patiënten gebaseerd. 18

19 Aanbevelingen 7 AANBEVELINGEN 7.1 Aanbevelingen voor de huisartsenposten Organisatie halfjaarlijkse verspreiding van folder huisartsenpost en vaker advertenties in lokale huis-aan-huisbladen voorlichtingsavond huisartsenpost vaker herhalen voor ouderen bij beschikbaar komen van alle patiëntengegevens middels het elektronisch dossier, prioriteit geven aan het invoeren van ouderen vervoer beschikbaar stellen voor ouderen, of afspraken maken met zorgverzekeraars over vergoeding taxivervoer post goed toegankelijk maken/houden voor (minder valide) ouderen goede verlichting rondom post telefoonsticker met telefoonnummer huisartsenpost verspreiden Telefoon meer tijd nemen door de telefonische hulpverlener bij ouderen en controleren of ouderen de hulpverlener kunnen verstaan/horen bij ouderen dienen assistentes aan de telefoon een meer inventariserende rol te hebben en eerder door te schakelen naar de huisarts een keuzemenu aan de telefoon zoveel mogelijk vermijden aan de telefoon uitvragen of en zo ja wat de belemmeringen zijn voor vervoer Dokter Efficiënte zorg bevorderen door voldoende aandacht besteden aan uitleg diagnose/behandeling om zodoende het bezoek aan de eigen huisarts te verminderen 7.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek Naast ouderen zijn er andere subgroepen aan te wijzen voor wie mogelijke problemen en belemmeringen zouden kunnen bestaan. Hierbij is te denken aan chronisch zieken en patiënten die op grotere afstand van de huisartsenpost wonen. Verder onderzoek in deze subgroepen is aan te bevelen. De mening van ouderen wordt mogelijk gekleurd door die van familieleden of verzorgers. Een onderzoek met ouderen die de post hebben bezocht middels interviews alleen zou misschien het beeld nog kunnen aanscherpen. 19

20 Aanbevelingen Veel patiënten brengen na een bezoek aan de huisartsenpost ook nog een bezoek aan de eigen huisarts. Deze groep zou nader geanalyseerd kunnen worden op de reden van dat bezoek op te sporen. 20

21 Literatuurlijst 8 LITERATUURLIJST 1. Giesen P, Hiemstra N, Mokkink H, De Haan J, Grol R; Tevreden over diensten, centrale huisartsenpost voldoet aan verwachtingen, Medisch Contact, 2002; 57(45): Shipman C, Dale J; Responding to out-of-hours demand: the extent and nature of urgent need, Family Practice, 1999; 16: Post J, de Haan J, Groenier K; De vraag naar huisartsenzorg buiten kantooruren: een rekenmodel; Huisarts & Wetenschap (2001) 10: Giesen P, Mokkink H, Van den Bosch W; Centrale huisartsenpost: kenmerken van de patiëntenstroom, conceptartikel 5. Foster J, Dale J, Jessopp L; A qualitative study of older people s views of out-of-hours services, British Journal of General Practice, 2001, 51: Salisbury C; Postal survey of patients satisfaction with a general practice out of hours cooperative; British Medical Journal 1997, 314, Dixon RA, Williams BT; Patient satisfaction with general deputising services; British Medical Journal 1988, 297: Reumkens M, Janssens H; Centrale huisartsenposten: patiëntentevredenheid; Scriptie in het kader van Wetenschappelijke stage Geneeskunde, Website LINH, jaarcijfers 2001 contacten ( 10. Giesen P, Mokkink H, Van den Bosch W; Aard en omvang van de huisartsgeneeskundige zorg op de huisartsenpost, conceptartikel 11. Travers B; Triage: How long does it take? How long should it take? Journal of Emergency Nursing, 1999; 25 (3): Van de Plasse E; Centrale huisartsenposten: Het patiëntenperspectief. Scriptie in het kader van de wetenschappelijke stage geneeskunde. April Poyraz H; Meningen van patiënten over de grootschalige dienstenstructuur. Ontwikkeling van een vragenlijst. Scriptie in het kader van de wetenschappelijke stage geneeskunde, oktober

22 BIJLAGEN 22

23 BIJLAGE 1 VOORBEELD VRAGENLIJST POSTENQUÊTES - CONSULT Vragenlijst Huisartsenzorg buiten kantoortijden De patiënt vult dit formulier bij voorkeur zelf in. Indien dit niet mogelijk is willen we de directe begeleider vragen namens of samen met de patiënt het formulier in te vullen. Deze directe begeleider is de persoon die gebeld heeft en/of tijdens het contact met de huisarts aanwezig was. Algemeen 1. Wie vult de vragenlijst in? Ikzelf (de patiënt) Gezinslid van patiënt (partner, ouder, kind, zus etc.) Iemand anders, nl. 2. Dagdeel waarin u contact op nam met de huisartsenpost: weekend overdag ( uur) s avonds ( uur) s nachts ( uur) 3. Uw leeftijd (van patiënt): 0 4 jaar 5 14 jaar jaar jaar jaar jaar 75 jaar of ouder 4. Uw geslacht (van patiënt): man vrouw 5. Uw nationaliteit (van patiënt):.. 6. Uw hoogst genoten opleiding (van patiënt): (nog) Geen Lagere school ULO, MULO, MAVO Middelbaar beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs Universiteit/ hogeschool Lager beroepsonderwijs HAVO, MMS, VWO Anders, namelijk. 7. Wat waren uw verwachtingen toen u de huisartsenpost belde? 23

24 (alle onderdelen beantwoorden, antwoord aankruisen) a. Ik wilde uitsluitend een telefonisch contact Ja Nee b. Ik wilde een bezoek aan de dokter (consult) Ja Nee c. Ik wilde een bezoek van de dokter aan mij (visite) Ja Nee 8. Wat verwachtte u van de hulpverlener op het moment dat u contact zocht? (alle onderdelen beantwoorden, antwoord aankruisen) a. Ik wilde advies Ja Nee b Ik wilde geruststelling Ja Nee c Ik wilde een recept of medicijn Ja Nee d Ik wilde een lichamelijk onderzoek Ja Nee e Ik wilde een behandeling (bv. verbinden, hechten) Ja Nee f Ik wilde een verwijzing naar het ziekenhuis Ja Nee g Anders, namelijk:.. 9. Wat waren de voornaamste gezondheidsklacht(en) of reden(en) om de huisartsenpost te bellen (maximaal 3) 1).. 2).. 3) Heeft u één van de volgende (chronische) ziekten, waarvoor u medicijnen gebruikt? (alle onderdelen beantwoorden, antwoord aankruisen) a Astma, chronische bronchitis of CARA Ja Nee b. Hartkwaal of hartinfarct Ja Nee c. Hoge bloeddruk Ja Nee d. (Gevolgen van) een beroerte Ja Nee e. Suikerziekte Ja Nee f. Gewrichtsaandoening (reumatoïde artritis) Ja Nee g Kanker Ja Nee h. Psychiatrische ziekte (depressie, angststoornis, schizofrenie) Ja Nee i. Anders, namelijk... 24

25 11. Heeft u in de week voor het contact met de huisartsenpost over dezelfde klacht contact gehad met de eigen huisartsenpraktijk? Ja Nee 12. Wat was de afstand van uw verblijfplaats tot de huisartsenpost? 0 4 km km 5 9 km 20 km of meer km 13. Was het komen naar de huisartsenpost een probleem voor u? Ja ga naar vraag 14 Nee ga naar vraag Kunt u aangeven wat het probleem was? (alle onderdelen beantwoorden, antwoord aankruisen) a. Ik had moeite met het vinden van de huisartsenpost Ja Nee b. Ik had problemen met het vervoer (bv. geen auto, openbaar vervoer) Ja Nee c. Ik vond de afstand tot de huisartsenpost te groot Ja Nee d. Ik kon niet van huis weg (bv. op de kinderen passen) Ja Nee e. Ik had problemen met de kosten van vervoer Ja Nee f. Mijn beperking of handicap maakte vervoer moeilijk Ja Nee g. Mijn leeftijd maakte het me moeilijk Ja Nee h. Ik was te ziek Ja Nee i. Anders, namelijk:. 25

26 Wilt u bij de onderstaande vragen uw waardering voor de huisartsenpost uitdrukken in een rapportcijfer (antwoord graag omcirkelen): X Voorbeeld nvt 1=uitermate slecht; 10= uitstekend; nvt= niet van toepassing of geen mening. Waardering voor de hulpverlener aan de telefoon 15. Mate van vriendelijkheid nvt 16. Mate van deskundigheid nvt 17. Mate waarin ik serieus werd genomen nvt 18. Tijd nemen om met mij te praten nvt 19. Begrijpen van mijn probleem nvt 20. Het geven van begrijpelijke uitleg nvt 21. Mijn vertrouwen in de hulpverlener nvt 22. Eindoordeel over de hulpverlener aan de telefoon nvt Opmerkingen:..... Waardering voor de dokter 23. Mate van vriendelijkheid nvt 24. Mate van deskundigheid nvt 26

27 25. Mate waarin ik serieus werd genomen nvt 26. Tijd nemen om met mij te praten nvt 27. Begrijpen van mijn probleem nvt 28. Zorgvuldigheid van het lichamelijk nvt onderzoek 29. Het geven van begrijpelijke uitleg nvt 30. Mijn vertrouwen in de dokter nvt 31. Mate van geruststelling door de dokter nvt 32. Gekregen advies of behandeling nvt 33. Uitvoerbaarheid van het advies of de nvt behandeling 34. Mate waarin ik baat had bij het advies of de nvt behandeling 35. Eindoordeel over de dokter nvt Opmerkingen:..... Waardering over de organisatie van de huisartsenpost 36. Voorlichting over de huisartsenpost nvt 37. Telefonische bereikbaarheid nvt 38. Bewegwijzering naar de huisartsenpost nvt 39. Toegankelijkheid van het gebouw nvt (trappen, drempels e.d.) 40. Parkeergelegenheid nvt 41. Tijd tussen telefonisch contact en de afspraak nvt 42. Wachttijd in de wachtkamer nvt 43. Inrichting van de huisartsenpost (bv nvt sfeer in de wachtkamer) 44. Netheid en hygiëne nvt 45. Bereikbaarheid van de apotheek nvt 46. Eindoordeel organisatie nvt Opmerkingen:

28 Eindoordeel 47. Ik heb de zorg gekregen waarop ik had gehoopt Ja Nee Indien u NEE heeft ingevuld, kunt u hieronder een toelichting geven: Welke zorg heeft u gekregen van de huisartsenpost? (alle onderdelen beantwoorden, antwoord aankruisen) a. Advies Ja Nee b. Geruststelling Ja Nee c. Een recept of medicijn Ja Nee d. Lichamelijk onderzoek Ja Nee e. Een behandeling (bv. verbinden, hechten) Ja Nee f. Een verwijzing naar het ziekenhuis Ja Nee g. Anders, namelijk: Heeft u na het contact met de huisartsenpost over hetzelfde probleem nog contact gehad met de huisartsenpost of een andere hulpverlener? (alle onderdelen beantwoorden, antwoord aankruisen) a. De huisartsenpost Ja Nee b. Uw eigen huisarts Ja Nee c. Het ziekenhuis Ja Nee d. Alarmnummer 112 Ja Nee e. Anders, nl: Indien JA bij vraag 49, wat was de reden van dit contact? Indien JA bij vraag 49, is de eerder ingestelde behandeling veranderd? Nee Ja, namelijk

29 Tenslotte 52. Heeft u nog algemene opmerkingen naar aanleiding van uw contact met de huisartsenpost?

30 BIJLAGE 2 VRAGENLIJST INTERVIEWS VRAGENLIJST BIJ INTERVIEWS OUDEREN Doel/achtergrond: De tevredenheid van ouderen na een bezoek aan de huisartsenpost is af te leiden uit de vragenlijst die de patiënt thuis gestuurd krijgt en invult. Belangrijk is echter ook om een beter zicht te krijgen op belemmerende factoren die ouderen ervaren bij het inroepen van hulp wanneer de eigen huisartsenpraktijk gesloten is. Hebben ouderen die de huisartsenpost niet hebben bezocht, toch een mening hierover, en is deze mening gekleurd/ beinvloed door verhalen uit omgeving/pers. Is deze mening anders dan ouderen die wel een bezoek hebben gebracht aan de huisartsenpost. Algemeen 1. Leeftijd:. 2. Geslacht: man vrouw 3. Woonsituatie: zelfstandig zelfstandig + thuiszorg aanleunwoning verzorgingshuis anders, nml.. 4. Gebruik van medicatie: ja aantal/soort nee 5. Heeft u een van de volgende chronische aandoeningen, waarvoor u medicatie gebruikt? Astma, chronische bronchitis, CARA Hartkwaal of hartinfarct Hoge bloeddruk (gevolgen van) beroerte Suikerziekte Gewrichtsaandoening (reuma) Kanker Psychiatrische ziekte (depressie, angststoornis) Anders, nml.. 30

31 I Ouderen en de eigen huisarts (overdag) 1. Als u vragen of zorgen heeft over de gezondheid van uzelf of degene voor wie u zorgt, tot wie wendt u zich dan meestal? huisarts specialist 112 familie/vrienden buren verzorging anders, nml 2. Wat zijn omstandigheden wanneer u contact met de dokter opneemt? Ervaart u belemmeringen om contact op te nemen? 3. Vindt u dat uw eigen huisarts altijd voor u klaar moet staan? ja nee Waarom?: 4. Wat is voor u het belang/voordeel om een vaste, steeds dezelfde huisarts te hebben? II Ouderen en de huisartsenzorg s avonds, s nachts en in het weekend 1. Heeft u het afgelopen jaar s avonds, s nachts of in het weekend contact gezocht met uw huisarts? ja nee 2. Heeft u wel eens s avonds, s nachts of in het weekend contact willen opnemen met uw huisarts en dit toch niet gedaan? (Maw wat waren belemmeringen om dit niet te doen) 31

32 ja waarom niet: nee 4. Als u s avonds of in het weekend medische hulp nodig heeft, voor welke vorm van hulpverlening kiest u dan? HAP Eigen huisarts Verzorger/ thuiszorg 112 SEH Anders, nml. 5. Als u s avonds of in het weekend medische hulp nodig heeft, op welke manier zoekt u dan deze hulp? belt eigen huisartspraktijk belt familie/vrienden contact opnemen met buren belt HAP belt 112 gaat naar SEH anders, nml.. 6. Heeft u wel eens gehoord van huisartsenpost? ja nee * 5A. Indien ja: wat waren verhalen van anderen/media of wat is uw gedachte/beeld hierover? negatief positief nml. 32

33 7. Heeft u zelf wel eens gebruik gemaakt van HAP? ja nee 8. Weet u waarom er HAP zijn ontstaan? ja uitleg: goed niet goed, nml. nee 9. Weet u hoe u de hulp van HAP moet inroepen? ja hoe dan:. nee 10. Weet u hoe u de HAP telefonisch kunt bereiken? Welk nummer? Heeft u dit direct bij de hand? ja nee 11. Op de HAP is niet altijd uw eigen huisarts aanwezig. Vindt u dit een probleem? ja nee 12. Vindt u het belangrijk dat uw medische gegevens (medicijngebruik, voorgeschiedenis en (chronische) ziekten) op de HAP aanwezig zijn en door de dienstdoende huisarts gezien kunnen worden? ja nee neutraal 13. Vindt u het belangrijk dat uw gegevens over uw levensomstandigheden (gezin, woonsituatie) op de HAP aanwezig zijn en door de dienstdoende huisarts gezien kunnen worden? ja nee neutraal 14. Vindt u het belangrijk dat uw gegevens over uw persoon (gedrag, psychische problemen) op de HAP aanwezig zijn en door de dienstdoende huisarts gezien kunnen worden? ja nee 33

34 neutraal 15. Weet u waar de HAP is? ja nee 16. Als het u gevraagd werd, zou u dan naar de HAP kunnen komen? Ja hoe? Zelfstandig Openbaar vervoer Gebracht door familie/vrienden Taxi Anders, nml Nee waarom niet? Weet niet waar HAP is Zou problemen met vervoer hebben Zou problemen met kosten van vervoer hebben Wil s avonds niet alleen de straat op Vindt de afstand te groot Beperking of handicap maakt komen naar HAP moeilijk Mijn leeftijd maakt komen naar HAP moeilijk Anders, nml Heeft u ooit eerder telefonisch advies ontvangen van de dokter? ja hoe vond u dat:. nee hoe zou u dat vinden: Heeft u ooit eerder telefonisch advies ontvangen van een dokterassistente? a. ja hoe vond u dat:. b. nee hoe zou u dat vinden: 19. Vindt u het belangrijk dat de (dienstdoende) apotheek s avonds en in het weekend goed bereikbaar is? ja nee 20. Wat vind u belangrijk aan de huisartsenzorg s avonds, s nachts en in het weekend? 34

35 21. Heeft u punten ter verbetering van de HAP, indien u daar gebruik van heeft gemaakt?. 22. Heeft u wel eens op eigen initiatief gebruik gemaakt van 112/ambulance? ja nee 23. Heeft u wel eens op eigen initiatief gebruik willen maken van 112/ambulance en dit toch niet gedaan? (Maw wat waren belemmeringen om dit niet te doen) ja waarom niet:. nee 24. Heeft u wel eens op eigen initiatief gebruik gemaakt van de Eerste Hulp Afdeling van een ziekenhuis? ja nee 25. Heeft u wel eens op eigen initiatief gebruik willen maken van de Eerste Hulp Afdeling van een ziekenhuis en dit toch niet gedaan? (Maw wat waren belemmeringen) ja waarom niet:.. nee Tenslotte, heeft u nog andere opmerkingen? 35

36 BIJLAGE 3 SCHEMA EVALUATIE INTERVIEWS EVALUATIE INTERVIEWS Uit de literatuur komen een aantal mogelijke belemmerende factoren voor ouderen naar voren, wanneer zij s avonds, s nachts of in het weekend medische hulp in moeten roepen. Deze belemmerende factoren zijn: - verminderde mobiliteit - geen vervoer - medische gegevens: polyfarmacie, verhoogde morbiditeit, lange voorgeschiedenis - problemen met communicatie/techniek: telefoon, gehoor, begrip Hieruit afleidend kun je het volgende schema samenstellen dat per afgenomen interview kan worden ingevuld. Nummer interview Leeftijd Geslacht Woonsituatie Gebruik medicatie Chronische aandoening Gehoord van HAP Gebruik gemaakt van HAP Nummer interview N.a.v. vraag Op HAP is eigen huisarts niet aanwezig Op HAP zijn medische gegevens niet bekend Op HAP zijn psychosociale gegevens niet bekend Vervoer naar HAP Telefoonnummer HAP onbekend Telefonisch advies van doktersassistente is ongewenst Negatieve verhalen HAP uit eigen ervaring of uit media Alleen hulp zoeken in noodgeval (stoïcijnse houding) Andere bevindingen: Aanvullingen: II-11 II-12 II II-16 II-9+10 II-18 II-6 I of - (voor aan- of afwezigheid van belemmerende factor) Uitleg 36

Chronisch zieken op de huisartsenpost

Chronisch zieken op de huisartsenpost Chronisch zieken op de huisartsenpost Drs. R.Oosterhof Studentnr: 9726160 Kenniscentrum Huisartsenposten en spoedeisende zorg Afd. Kwaliteit van Zorg UMC St Radboud Nijmegen (WOK) Begeleiders: Drs. P.

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager

VRAGENLIJST. Zorgvrager VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Te snel naar de huisartsenpost

Te snel naar de huisartsenpost Spoedbeleving patiënten is amper te beïnvloeden beeld: Vincent van den Hoogen, HH Te snel naar de huisartsenpost dr. Paul Giesen, huisarts, onderzoeker en projectleider Alice Hammink, MSc onderzoeker dr.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Datum aanmaak rapport:06-04-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 25-2-2017

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Datum aanmaak rapport:10-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 22-4-2017 tot 29-4-2017

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen Datum aanmaak rapport:08-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 10-6-2017 tot 10-6-2017

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Datum aanmaak rapport:06-10-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 8-2-2014 tot 13-6-2014

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Datum aanmaak rapport:08-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 15-4-2017 tot 15-4-2017

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts:

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 1 2 3 4 Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 5 M.K. Kate (1107-2) 6 7 Datum aanmaak rapport:17-11-2016 8 9 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Datum aanmaak rapport:16-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 5-8-2017 tot 1-9-2017

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport:

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport: Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels Datum aanmaak rapport:28-04-2015 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Patiënten oordeel De Europep patiënten oordeel vragenlijst

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Datum aanmaak rapport:19-03-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 18-12-2016

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink Datum aanmaak rapport:18-04-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 27-2-2016 tot 27-2-2016

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 29-9-2015 tot 25-2-2016

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Datum aanmaak rapport:20-05-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 26-3-2016 tot 16-4-2016

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Datum aanmaak rapport:31-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 5-12-2016

Nadere informatie

Op de Spoedpost en dan?

Op de Spoedpost en dan? Spoedeisende Hulp / Spoedpost Op de Spoedpost en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Samenwerking huisartsen en ziekenhuis... 3 Gang van zaken op de Spoedpost... 3 Aanmelding... 3 Eerste inschatting

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum Was het een probleem om het GC telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak? aantal respondenten: 72 Was het een probleem om de receptenlijn/herhaallijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Nije Veste Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel

Laurentius Cliëntenpanel Laurentius Cliëntenpanel Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens, augustus 2015 Respons 52% 48 52 Ingevuld Niet ingevuld Hoe belangrijk vindt u het dat er een centrale huisartsenpost

Nadere informatie

VRAGENFORMULIER revalidatieprogramma Herstel & Balans voor kankerpatiënten

VRAGENFORMULIER revalidatieprogramma Herstel & Balans voor kankerpatiënten Sportcentrum Reade VRAGENFORMULIER revalidatieprogramma Herstel & Balans voor kankerpatiënten Voor uw aanmelding als deelnemer aan het revalidatieprogramma Herstel & Balans kunt u dit vragenformulier met

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

A.u.b. bij inschrijving uw identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs te tonen aan de assistente.

A.u.b. bij inschrijving uw identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs te tonen aan de assistente. Geachte mevrouw, mijnheer, Welkom in ons gezondheidscentrum! Om u officieel in te kunnen schrijven verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren. Wij zullen

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)?

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)? Vragenlijst Gezondheid gaat over lichamelijk maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van uw behoefte aan zorg op psychisch, lichamelijk en sociaal

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld.

- Met zorgboerderij worden ook de tuinderij, winkel, bakkerij of kaasmakerij bedoeld. Hieronder volgen drie voorbeelden van deelnemer tevredenheid vragenlijsten. Vragenlijst Tevredenheid deelnemers zorgboerderijen Versie voor deelnemers (1) Toelichting bij het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

Geachte patiënt, J. van den Hoogen B. van Drenth, huisartsen

Geachte patiënt, J. van den Hoogen B. van Drenth, huisartsen Geachte patiënt, Nu u zich in onze praktijk heeft aangemeld, nodigen wij u uit voor een kennismakings-gesprek. Het voornaamste doel hiervan is om met elkaar kennis te maken. Daarnaast willen wij ook zicht

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Verzekeringen & erfelijkheid

Verzekeringen & erfelijkheid Verzekeringen & erfelijkheid U wilt een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Hier vindt u de www.bpv.nl antwoorden op veelgestelde vragen over erfelijkheid en het aanvragen van een verzekering.

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3

Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3 Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3 Opname Ontslag 1 maand na ontslag 3 maanden na ontslag Contactpersoon: Marijke Timmermans Bianca Meijne Irma Maassen Afdeling IQ healthcare 114 Radboudumc WA,114

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Schinkelkade Inschrijfformulier Invullen in blokletters s.v.p.

Huisartsenpraktijk Schinkelkade Inschrijfformulier Invullen in blokletters s.v.p. Huisartsenpraktijk Schinkelkade Inschrijfformulier Invullen in blokletters s.v.p. Gegevens Hoofdinschrijver Hierbij bevestig ik dat ik mij per [ datum ] - - inschrijf als patiënt bij huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Peildatum: maart 2014 Brenda Pekkeriet, Huisarts Huisartsenzorg Pekkeriet 17 maart 2015 info@huisartsenzorgpekkeriet.nl 1 Aanleiding Om

Nadere informatie

Een andere huisarts kiezen

Een andere huisarts kiezen Een andere huisarts kiezen Aanleiding voor deze brochure Patiënten zijn doorgaans tevreden over hun huisarts. Maar Patiëntenfederatie NPCF krijgt wel regelmatig vragen en klachten van patiënten over het

Nadere informatie

Angst en depressie in de huisartspraktijk: signaleren van risicogroepen. Peter F M Verhaak NIVEL

Angst en depressie in de huisartspraktijk: signaleren van risicogroepen. Peter F M Verhaak NIVEL Angst en depressie in de huisartspraktijk: signaleren van risicogroepen Peter F M Verhaak NIVEL 12-maands prevalentie stemmings-, angst- en middelenstoornis 250 200 N/1000 patiënten 150 100 50 Depressie

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for elderly people

QUOTE-questionnaire for elderly people QUOTE-questionnaire for elderly people Name Language Number of items Developed by QUOTE-elderly Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NWO Year 1997 Corresponding literature

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Enquête. huisartsenzorg

Enquête. huisartsenzorg Enquête huisartsenzorg Mensen met psychische klachten geven huisartsen gemiddeld een voldoende op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten in de huisartsenzorg, zoals een goede vertrouwensrelatie en aandacht

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten 3 Toelichting bij de vragenlijst De vragenlijst Deze vragenlijst gaat over

Nadere informatie

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een A. VRAGENLIJST ZORGKOSTEN Instructies voor het invullen van de vragenlijst: - De vragenlijst betreft de periode van uw ontslag uit het ziekenhuis tot 6 maanden na het krijgen van de hersenbloeding. Dus,

Nadere informatie