WELKE BARRIERRES ERVAREN PATIENTEN MET DIABETES MELLITUS TYPE II OM NAAR EEN DIETIST TE GAAN OM HUN SUIKERSPIEGEL TE CONTROLEREN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKE BARRIERRES ERVAREN PATIENTEN MET DIABETES MELLITUS TYPE II OM NAAR EEN DIETIST TE GAAN OM HUN SUIKERSPIEGEL TE CONTROLEREN?"

Transcriptie

1 PRAKTIJKPROJECT Lopez Ana Maria WELKE BARRIERRES ERVAREN PATIENTEN MET DIABETES MELLITUS TYPE II OM NAAR EEN DIETIST TE GAAN OM HUN SUIKERSPIEGEL TE CONTROLEREN? I. Inleiding Aangepaste voeding is een belangrijk onderdeel in de behandeling van diabetes mellitus type 2 en vormt samen met andere interventies de globale aanpak van diabete mellitus. Een globale aanpak van diabetes mellitus type 2 blijkt heel sterk bij te dragen aan het voorkomen of vertragen van macro-en microvasculaire complicaties. Dit houdt in : naast het regelen van de suikerspiegel, ook aandacht besteden aan de aanpak van hoge bloeddruk en vetstofwisselingsstoornissen en de patiënt aansporen om te stoppen met roken, gezond te eten, eventueel te vermageren en aan voldoende lichaamsbeweging te doen. In onze praktijk hebben we het gevoel dat dergelijke globale aanpak bij onze diabetespatiënten onvoldoende op punt staat. In een eerste praktijkproject dat dateert van begin 2004 is gekeken naar het medicamenteus cardiovasculair risicomanagment bij onze diabetes mellitus type 2 patiënten, met als doel dit te optimaliseren. Naar aanleiding van dit eerste praktijkproject hebben we meer aandacht besteed aan de diabetespas en deze aangevraagd bij onze diabetes patiënten. Ten eerste omdat ze zo zelf de behandeling en resultaten kunnen opvolgen en ook omdat ze hiermee 2 maal per jaar recht hebben op een gratis een consultatie bij de diëtist. We hebben echter het gevoel dat onze diabetespatiënten in het geheel niet of slechts gedeeltelijk een dieet volgen volgens voorschrift. Dit heeft als gevolg dat de behandeling van diabetes type 2 suboptimaal is. Dit gevoel willen we op de eerste plaats objectiveren, maar ook tegelijk koppelen aan mogelijke barrières die diabetespatiënten ervaren om naar een diëtist te gaan om hun suikerspiegel te regelen. Zo onstond dit praktijkproject. 1

2 II. Doelstelling Het doel van ons project is het nagaan van barrières die diabetespatiënten mogelijks ervaren om een diëtist te consulteren om daarna zoveel mogelijk patiënten beter te kunnen motiveren om naar een diëtist te gaan om hun suikerspiegel te regelen. We beseffen goed genoeg dat het niet mogelijk zal zijn om de patiënten onmiddellijk te motiveren omdat gedragsverandering veel tijd en geduld vergt. Eventueel kan in een latere fase als aanvulling op dit project gekeken worden naar de stand van zaken in de praktijk om te zien of er een verandering is opgetreden. III. Methode De registratie vindt plaats in de groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk te Deurne, met 2569 ingeschreven patiënten in een forfaitair systeem. 89 patiënten zijn gekend met type 2 diabetes waarvan 42 mannen en 47 vrouwen. De registratie verloopt over een periode van 4 maanden (begin oktober tot begin februari) en gebeurt zowel tijdens de consultatie als op huisbezoek. Om de nulsituatie te kennen, zijn we voor het starten van de registratie nagegaan hoeveel diabetspatiënten in het bezit zijn van een diabetespas. Dit hebben we gerealiseerd dmv rechtreekse ondervraging van de patient op consultatie, op huisbezoek of telefonisch en dmv dossiergegevens. Dit willen we weten omdat diabetespatiënten met behulp van een diabetespas recht hebben op 2 gratis consultaties per jaar bij een diëtist. Ook heeft onze diëtiste, vooraleer het starten van de registratie, nagekeken hoeveel diabetespatiënten er het afgelopen jaar bij haar op raadpleging gekomen zijn. Dit heeft ze gedaan door het raadplegen van het electronisch dossier. Ons doel was om een gestandardiseerde vragenlijst op te stellen aan de hand van beschikbare literatuur met daarin mogelijke barrières die patiënten ervaren om naar een diëtist te gaan. Deze barrières kunnen zich situeren op eigen, socio-cultureel en organisatorisch vlak. 2

3 Tijdens onze zoektocht naar literatuur zijn we enige problemen tegen gekomen.ten eerste is er zeer weinig literatuur beschikbaar die mogelijke barrières bestuderen die diabetespatiënten ervaren om naar een diëtist te gaan. Via verschillende zoektochten met behulp van Cebam-Ovid hebben we slechts één artikel gevonden, een cross-sectionele survey.(1) De zoektermen die we gebruikt hebben waren : diabetes mellitus, diet therapy, diabetic diet, barrier, adherence, motivational and compliance. In dit artikel vonden we een lijst die enkele barrières weergaf om naar een diëtist te gaan. Deze barrieres hadden betrekking op tijd, vervoer, belangrijkheid van een diëtist, financieel, arts die informatie geeft en andere niet verder gespecifieerde factoren. Uiteindelijk besloten we om zelf een lijst op te stellen aan de hand van informatie verkregen van onze diëtiste. Zij heeft een vragenlijst opgesteld aan de hand van wat patiënten haar vertellen en mbv een cursus Health Counseling. De uiteindelijke vragenlijst die we in het verdere project gebruiken is in de bijlage toegevoegd. De vragenlijst is zowel electronisch als op papier ingevuld. IV. Resultaten A. Nulsituatie 1/ Hoeveel van onze DM-II patiënten hebben een diabetspas bij het begin van onze registratie? - zijn in het bezit van een DM-pas : 52/89 (58.4%) - hebben geen diabetespas :25/89 (28.1%) - weten we niet of ze een pas hebben : 12/89 (13.5%) De meerderheid (58.4%) van onze diabetespatiënten heeft een diabetespas, maar er is nog een te groot aantal patiënten die er geen hebben (28.1%). 2/ Hoeveel van onze DM-II patiënten zijn het afgelopen jaar naar onze dietiste gegaan? - ja : 12/89 (13.5%) - nee : 72/89 (80.8%) - hebben er geen gegevens van : 5/89 (5.6%) Slechts 1/8ste van onze diabetespatiënten zijn het afgelopen jaar naar onze diëtiste gegaan, dit is bitter weinig! 3

4 4/5 van de diabetespatiënten zijn niet naar onze diëtiste gegaan het afgelopen jaar. Hier mogen we geen algemene conclusie uit trekken omdat er misschien patiënten bij een andere diëtist gevolgd worden. Ook zitten er 6 patiënten in de diabetes conventie en worden opgevolgd in de tweede lijn. Zij gaan waarschijnlijk/misschien naar de diëtsist die verbonden is aan de conventie. B.Vragenlijst Op vier maanden tijd zijn er 52 diabetespatiënten geregistreerd van het totale aantal van 89. Dit komt overeen met 52/89 of 58.4%. Van deze 52 patiënten zijn er maar van 28 correcte antwoorden verzameld. Bij de overige 24 geregistreerde patiënten was het onmogelijk om de vragenlijst te interpreteren of voor te leggen, omwille van : - dementie (2 patiënten) - onvolledige registratie (5 patiënten) - onvoldoende wil tot medewerking (3 patiënten) - taalprobleem het onvoldoende begrijpen van Nederlands (4 pt) - opvolging in de tweede lijn in de diabetesconventie (6 patiënten) - verblijf in het buitenland (4 patiënten) In totaal zijn er 37 patiënten niet geregistreerd kunnen worden. Vijftien patiënten worden opgevold door één arts, die tijdelijk minder werkt omwille van een boekpublicatie. Deze patiëntengroep wordt minder goed opgevolgd omdat ze gehecht zijn aan hun vaste arts en ze niet gemakkelijk bij een andere arts op consultatie komen. De overige 22 patiënten worden opgevolgd door andere artsen en zijn niet geregistreerd omwille van verschillende redenen : complexe medische problematiek waardoor de vragenlijst niet kon worden voorgelegd, patiënten die in deze 4 maanden niet op consultatie gekomen zijn en een arts in zwangerschapsverlof waarvan haar diabetespatiënten minder goed opgevolgd worden. 4

5 HEB JE OOIT DE OPDRACHT GEKREGEN OM NAAR EEN DIETIST TE GAAN OM JE SUIKERSPIEGEL TE REGELEN? 1/ Ja -> 19/28 (67.8%) 1 / 28 (3.6%) is op eigen initiatief gegaan Ben je gegaan? -> Ja -> 18/18 (100%) Heb je het dieet volgehouden? Ja -> 12/19 (63.1%) Nee -> 8/19 (42.1%) ( Zou je terug gaan? Ja -> 1/7 Geen navraag bij 6/7 ) 2/ Nee -> 6/28 (21.4%) Als je advies krijgt om te gaan, zou je dan gaan? Ja -> 6/6 (100%) 3/ Weten het niet meer -> 2/28 (7.1%) VRAGEN ivm EIGEN PERSOONLIJKHEID 1/ Denk je dat voeding belangrijk is in de behandeling van suikerziekte? Ja -> 25/28 (89.3%) +- Ja -> 2/28 (7.1%) Nee -> 1/28 (3.6%) De grote meerderheid (89.3%) denkt dat voeding belangrijk is in de behandeling van diabetes, ongeveer 7% is niet echt overtuigd dat voeding belangrijk is, en een 3.6% vindt niet dat voeding een belangrijke rol speelt in de behandeling van suikerziekte. 2/ Denk je dat het belangrijk is om naar een diëtist te gaan? Ja -> 21/28 (75%) Nee -> 6/28 (21.4%) Geen antwoord -> 1/28 (3.6%) ¾ (75%) vindt het zeer belangrijk om naar een diëtist tegaan terwijl 1/5 (21.4%) van de patiënten dit niet vinden. 3/ Denk je dat je het dieet zal volhouden? Ja -> 12/28 (42.8%) Nee -> 12/28 (42.8%) Weet het niet -> 4/28 (14.3%) 5

6 Er zijn evenveel patiënten die denken dat ze het dieet niet zullen volhouden als het aantal patiënten die wel denkt het dieet te zullen volhouden. (in de vorige vragenronde zou 100% wel naar de dietist gaan, maar hieruit blijkt dat er minder dan de helft het dieet zou volhouden.) Vier van de 28 patiënten (14.3%) weten niet van zichzelf of ze het dieet zullen volhouden, deze groep kunnen we beschouwen als niet gemotiveerd en zo kunnen we stellen dat meer dan 57% der diabetespatiënten het dieet niet zal volhouden, tegenover 43% die het dieet wel zal volhouden. 4/ Is eten een genot voor jou? Ja -> 13/28 (46.4%) Nee -> 15/28 (53.6%) Bij de meeste patiënten is eten geen genot. Het verschil is echter niet zo groot (7.2%, wat hier overeenstemt met 2 patiënten) 5/ Denk je dat je meer informatie zal krijgen van een diëtist dan van een arts? Ja -> 15/28 (53.6%) Nee -> 13/28 (46.4%) Hier denkt de meerderheid dat de diëtist extra informatie zal geven ivm dieet en suikerziekte. Ook hier is het verschil maar 7.1%, wat overeenkomt met 2 patiënten. 6/ Denk je dat het een grote verandering zal zijn voor je? Ja-> 21/28 (75%) Nee -> 7/28 (25%) De meesten zijn ervan overtuigd dat het raadplegen van een diëtist en het volgen van een dieet een grote verandering zal zijn en zo een grote impact zal hebben op hun levensstijl. SOCIO - CULTURELE FACTOREN Eén patiënte is alleenwonend, vragen 1 en 2 zijn daarom niet van toepassing op haar. Vraag 3 is bestemd voor de allochtone populatie : 8 van de 30 of 1/3 van de (26.6%) geregistreerde patiënten zijn allochtoon, maar enkel bij 4 ervan (1/2 of 50%) kon de vragenlijst gechecked worden ( de overige 4 hadden problemen met het begrijpen van de Nederlandse taal). 1/ Staan ze thuis achter je als je een dieet moet volgen? Ja -> 18/28 (64.2%) 6

7 Nee-> 9/28 (32.1) Het overgrote deel van de patiënten (2/3) ondervinden steun van hun naasten en familie om het dieet toe te passen. Toch is er 32%, of 1/3 van de patiënten die geen steun krijgen van hun directe familie. 2/ Denk je dat het voor jou en je familie vervelend is als je twee aparte potjes moet koken? Ja-> 8/28 (28.6%) Nee -> 16/28 (57.1%) Niet van toepassing -> 4/28 (14.3%) Bij 2/3 van de patiënten is er geen probleem als er 2 aparte potjes gekookt moeten worden; bij ongeveer 1/3 (28.6%) zou dat wel een bezwaar zijn. Bij 14.3% is deze vraag niet van toepassing reden? 3/ Denk je dat de diëtist rekening houdt met de Turkse-Marokkaanse voedingsgewoonten? Ja -> 3/4 (75%) Nee -> 1/4 (25%) Er zijn maar 4 allochtonen kunnen ondervraagd worden. Nochtans zijn er 8 geregistreerd. In meer dan de helft der allochtone patiënten kon deze vraag niet beantwoord worden vanwege het taalgebrek. ¾ denkt dat de diëtist rekening houdt met de Turkse Marokkaanse eetgewoonten. 4/ Denk je dat het duur is om naar een diëtist te gaan? Ja -> 8/28 (28.6%) Nee -> 17/28 (60.7%) Geen idee -> 3/28 (10.7%) Het grootste aantal van de patiënten (60.7% of 2/3) denkt niet dat een consultatie bij een diëtist duur is. Een kleine minderheid (10.7%) heeft geen idee of het goedkoop of duur is om een diëtist te raadplegen. 5/ Denk je dat het duur is om een dieet te volgen? Ja -> 13/28 (46.4%) Nee -> 13/28 (46.4%) Weet het niet -> 2/28 (7.1%) Er zijn even veel patiënten die denken dat het volgen van een dieet duur is, als het aantal patiënten die denkt dat het volgen van een dieet niet duur is. Ook hier is een kleine groep die het niet weet (7.1%). 7

8 6/ Denk je dat de diëtist rekening houdt met je persoonlijke voedingsgewoonten? Ja -> 18/28 (64.3%) Nee -> 4/28 (14.3%) Weet het niet -> 6/28 (21.4%) De meerderheid, 2/3 denkt wel dat een diëtist rekening neemt met de persoonlijke eetgewoonten. 1/5 der patiënten weet het niet of de diëtsist rekening houdt met de persoonlijke voedingsgewoonten. ORGANISATORISCHE FACTOREN 1/ Heb je tijd om naar de diëtist te gaan? Ja -> 22/28 (78.6%) Nee -> 6/28 (21.4%) De overgrote meerderheid (78.6% of 4/5) heeft tijd om naar de diëtist te gaan. 1/5 der patiënten heeft er geen tijd voor. 2/ Zou je naar de diëtist gaan als je weet dat je 2 consultaties per jaar terug betaald krijgt mbv de diabetespas? Ja -> 18/28 (64.3%) Nee -> 9/28 (32.1%) Geen voorwaarde -> 1/28 (3.6%) 2/3 van de patiënten zouden mbv de diabetespas naar de diëtist gaan omdat 2 consultaties/jaar gratis zijn. 3/ Vind je het lastig dat je een aparte afspraak moet maken om bij de diëtist te gaan? Ja -> 9/28 (32.1%) Nee -> 18/28 (64.3%) Geen eigen antwoord -> 1/28 (3.6%) 2/3 der patiënten vindt het niet vervelend om op een andere dag of ander uur naar de dietist te gaan. Eén patient (3.6%) heeft geen eigen mening, wat de arts beslist doe ik. 4/ Zou je naar de diëtist gaan als het gekoppeld is aan een diabetes spreekuur? Ja -> 19/28 (67.8%) Nee -> 2/28 (7.1%) 8

9 Geen voorwaarden -> 6/28 (21.4%) Geen eigen mening -> 1/28 (3.6%) 2/3 zou naar de diëtist gaan als het gekoppeld is aan het diabetesspreekuur bij de huisarts. Bij 1/5 is de koppeling geen voorwaarde; zonder deze koppeling zouden ze ook (of gaan ze al) naar de diëtist. V. Bespreking Interpretatie van eventuele barrières die ervaren (kunnen) worden. Heb je ooit de opdracht gekregen om naar de diëtist te gaan om je suikerspiegel te regelen? 1/ 67.8% of iets meer dan 2/3 der patiënten heeft ooit de opdracht gekregen om naar een diëtist te gaan om de suikerspiegel te regelen. Hiervan is iedereen ook gegaan (100%). Ongeveer 2/3 (63.1%) heeft het dieet volgehouden, 1/3 (42.1%) heeft het niet volgehouden. 2/ Eén patiënt (3.6%) is op eigen initiatief gegaan vooraleer de opdracht te krijgen van de behandelende geneesheer. 3/ 21.4% of 1/5 heeft nooit de opdracht gekregen om naar een diëtist te gaan, maar moesten ze de opdracht nu krijgen, zouden ze wel allemaal gaan. 4/ Twee patiënten (7.1%) konden zich niet meer herinneren of ze ooit de opdracht van de arts gekregen hebben. 5/ De intentie om te gaan, nagevraagd in Zou je gaan als je nu het advies zou krijgen? is 100% bij de ondervraagden! EIGEN 1/ Volhouden van het dieet : Slechts 42.8% denkt dat ze het dieet zullen volhouden en in totaal 57.1% die het niet zouden volhouden. Bij een vorige vragenronde is iedereen naar een diëtist gegaan en zou ook iedereen wel naar een diëtist gaan, maar hier blijkt dat minder dan de helft het dieet zouden volhouden. 9

10 Hieruit blijkt dat door de vraag op een andere manier te stellen het percentage veel lager ligt! 2/ Informatie verstrekt door een diëtist : Meer dan de helft der diabetespatiënten denkt dat de diëtist extra informatie zal geven ivm voeding en dieet. Ongeveer 47% denkt dat de dietist geen extra informatie zal geven, wat een mogelijke barrièrre kan zijn. 3/ Zal dieet een grote verandering zijn in je manier van leven? Hier, een beetje zoals we verwacht hadden, stemt ¾ der patiënten toe dat het volgen van een dieet een grote verandering teweegbrengt in de levenswijze. Dit zal bij velen een redden kunnen zijn waarom ze niet naar de dietist gaan of waarom ze het dieet niet volhouden. 4/ Denk je dat het belangrijk is om naar een dietist te gaan? 1/5 vindt het niet belangrijk om naar een diëtist te gaan. Deze mensen zullen het niet nodig vinden om zich te laten begeleiden door een diëtist. SOCIO-CULTUREEL 1/ Is dieet volgen duur? 46.4% denkt dat het volgen van een dieet duur is. Deze groep zal misschien minder geneigd zijn om naar een diëtist te gaan en om een dieet te volgen. 2/ Steun van familie 1/3 ervaart geen steun van partner, kinderen, ouders,. Dit kan de motivatie van de suikerzieke patiënt doen dalen om een dieet vol te houden of om er alsnog aan te beginnen. 3/ Is koken in aparte potjes vervelend? 1/3 van de ondervraagde patiënten ervaart het koken van aparte potjes hinderlijk. Dit kan een eventuele hinderpaal zijn in het consulteren van een diëtist of om het volgen van een dieet. 4/ Denk je dat de diëtist rekening houdt met de Turkse-Marokkaanse eetgewoonten? ¼ denkt dat de Belgische diëtist geen rekening houdt met hun traditionele voedingsgewoonten. Voor allochtonen kan dit zeker als belangrijke barrièrre ervaren worden. 10

11 5/ Denk je dat het duur is om naar een diëtist te gaan? Wat opvallend is, is dat 2/3 het niet duur vindt om naar een diëtist te gaan. ORGANISATORISCH 1/ Diabetespas 2 gratis raadplegingen bij dietist. Hier blijkt dat dankzij de diabetespas en de daaraan gekoppelde terugbetaling voor 2 consultaties per jaar bij een dietist, er 2/3 der diabetespatiënten naar de dietist zouden gaan. 2/ Zou je naar de dietist gaan als het gekoppeld is aan een diabetesspreekuur? Bij 1/5 is dit geen voorwaarde, maar 2/3 zou wel naar de diëtist gaan als het gekoppeld zou zijn aan een consultatie bij de arts. 3/ Heb je tijd om naar een diëtist te gaan? 1/5 heeft geen tijd, wat ook als barrièrre kan gelden. VI. Besluit Opvallend is dat de absolute meerderheid (100%) wel naar een diëtist zou gaan als ze de opdracht krijgen, maar dat maar 42.8% denkt het dieet te zullen volhouden. Dit heeft misschien te maken met barrières die we ondervraagd hebben. De meest voorkomende of opvallendste barrières zijn : 1. Iets minder dan de helft der patiënten denkt dat de diëtist geen extra informatie ivm dieet zal geven. 2. ¾ is er van overtuigd dat het volgen van een dieet een grote verandering zal zijn in levenswijze. 3. 1/5 der patiënten vindt het niet belangrijk om naar een dietist te gaan. 4. Opvallend is ook dat 2/3 het niet duur vindt om naar een diëtist te gaan maar wel dat iets minder dan de helft der patiënten het volgen van een dieet duur vindt. Misschien komt dit doordat onze diëtiste ook in het forfaitair systeem zit en omdat er een kleine groep patiënten gevolgd wordt in de conventie. 5. De afwezigheid van steun en begrip van de partner en familie wordt door 1/3 der patiënten ervaren als hinderlijk. Hierdoor kan hun motivatie dalen om naar een diëtist te gaan of om het dieet vol te houden. 6. Allochtonen vertegenwoordigen een groot deel van onze patiëntenpopulatie. Hiervan is er ¼ die denken dat een diëtist geen rekening zal houden met hun traditionele voedingsgewoonten. 11

12 7. Tijd lijkt geen barrièrre te zijn. Dit is het tegenovergestelde van wat we dachten. 4/5 van de patiënten heeft tijd om naar een diëtist te gaan. 8. Omdat tijd geen probleem is voor onze diabetespatiënten is het niet echt noodzakelijk dat we op de praktijk een consultatie bij de diëtist koppelen aan een diabetesspreekuur bij de huisarts. 9. Met behulp van de diabetespas en de daaraan gekoppelde 2 gratis consultaties per jaar bij een diëtist zouden 2/3 der patiënten naar een diëtist gaan. Door te koppelen kunnen we de eerst genoemde barrière misschien wel opheffen, en dan is de enige barrière die nog moet overschreden worden, het volgen van het dieet. 12

13 VII. Bijlage 1. Diabetes Educator, 28(6):989-98,2002 Nov-Dec Perceived adherence to prescribed or recommended standards of care among adults with diabetes. Jorgensen WA, Polivka BJ Zelf opgestelde vragenlijst : Heb je ooit de opdracht gekregen om naar een dietist te gaan om je suikerspiegel te regelen? Zo ja ben je gegaan? heb je het volgehouden? Zo nee, als je nu advies zou krijgen, zou je dan gaan? Eigen : 1/ Denk je dat voeding belangrijk is in de behandeling van suikerziekte? 2/ Denk je dat het belangrijk is om naar een diëtist te gaan? 3/ Denk je dat je het dieet zal volhouden? 4/ Is eten een genot voor je? 5/ Denk je dat je meer informatie zal krijgen van een diëtist dan van een arts? 6/ Denk je dat het een grote verandering zal zijn voor je? Socio-cultureel : 1/ Staan ze thuis achter je als je een dieet moet volgen? 2/ Denk je dat het voor jou en je familie vervelend is als je twee aparte potjes moet koken? 3/ Denk je dat de diëtist rekening houdt met de Turkse/Marokkaanse voedingsgewoonten? ( vraag aan buitenlanders) 4/ Denk je dat het duur is om naar een diëtist te gaan? 5/ Denk je dat het duur is om een dieet te volgen? 6/ Denk je dat de diëtist rekening houdt met je persoonlijke voedingsgewoonten? Organisatorisch : 1/ Heb je tijd om naar de diëtist te gaan? 2/ Zou je naar de diëtist gaan als je weet dat je 2 consultaties per jaar terug betaald krijgt dmv de diabetespas? 3/ Vind je het lastig dat je een aparte afspraak moet maken om bij de diëtiste te gaan? 4/ Zou je naar de diëtist gaan als het gekoppeld is aan een diabetes spreekuur? 13

Diabetes. jouw thuisverpleging. onze expertise.

Diabetes. jouw thuisverpleging. onze expertise. Diabetes jouw thuisverpleging. onze expertise. Diabetes... en nu? Diabetes is een chronische aandoening die hoe langer hoe meer Belgen treft. Een gezonde levensstijl is de beste preventie tegen uitbreiding

Nadere informatie

LMN Maas en Kempen LOK Bree-Meeuwen Gruitrode 5.09.2013

LMN Maas en Kempen LOK Bree-Meeuwen Gruitrode 5.09.2013 LMN Maas en Kempen LOK Bree-Meeuwen Gruitrode 5.09.2013 Diabetes Praktische tips Chronische nierinsufficiëntie Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wie? GFR < 45 ml/min/1,73m 2 (MDRD-formule) EN/OF

Nadere informatie

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen 7. Zorgtrajecten Inleiding Een zorgtraject beoogt een multidisciplinaire benadering van de chronisch zieke patiënt. De toepassing van een zorgtraject gaat echter gepaard met een aantal administratieve

Nadere informatie

Kent u de cijfers van uw hart?

Kent u de cijfers van uw hart? Kent u de cijfers van uw hart? CHOLESTEROL? GEWICHT/ BUIKOMTREK? UW? BLOEDDRUK? SUIKERGEHALTE? V.U.: Dr Freddy Van de Casseye - Elyzeese-Veldenstraat 63-1050 Brussel Belgische Cardiologische Liga www.cardiologischeliga.be

Nadere informatie

Graduate School DIABETES MANAGEMENT SELF-EFFICACY SCHAAL (DMSES) VOOR MENSEN MET TYPE II DIABETES. Ontwikkeld door: Dr.

Graduate School DIABETES MANAGEMENT SELF-EFFICACY SCHAAL (DMSES) VOOR MENSEN MET TYPE II DIABETES. Ontwikkeld door: Dr. DIABETES MANAGEMENT SELF-EFFICACY SCHAAL (DMSES) VOOR MENSEN MET TYPE II DIABETES Ontwikkeld door: Dr. Jaap van der Bijl Drs. Ada van Poelgeest-Eeltink Prof. dr. Lillie Shortridge-Baggett Referenties:

Nadere informatie

Dieetadvisering. www.allevo.nl. Deskundigheid op het gebied van voeding. bij gezondheid en ziekte

Dieetadvisering. www.allevo.nl. Deskundigheid op het gebied van voeding. bij gezondheid en ziekte Dieetadvisering Deskundigheid op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte www.allevo.nl Naar de diëtist De diëtist is dé deskundige op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Maar de diëtist

Nadere informatie

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! Nederland telt naar schatting één miljoen mensen met diabetes en de verwachting is dat dit

Nadere informatie

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking?

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking? Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie Kom jij in aanmerking? ZORGTRAJECT VOOR CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE Heb je chronische nierinsufficiëntie? Dan kom je misschien in aanmerking voor een zorgtraject.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Ik dacht dat ik niets meer mocht eten van de dietist, vanwege mijn diabetes. Maar ik kreeg zelfs lekkere recepten voor mijn dieet!

Ik dacht dat ik niets meer mocht eten van de dietist, vanwege mijn diabetes. Maar ik kreeg zelfs lekkere recepten voor mijn dieet! : : : : Ik ben veel afgevallen, had verschillende wondjes, voelde me slap en futloos. Door de behandeling van de dietist, ben ik weer de oude. Ik dacht dat ik niets meer mocht eten van de dietist, vanwege

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject Diabetes type 2 Stappenplan voor uw zorgtraject Beste, U hebt beslist om in het zorgtraject diabetes te stappen. Het zorgtraject heeft tot doel uw diabetes zo goed mogelijk te behandelen. Dit is geen uitgebreide

Nadere informatie

Informatie. Dieetadvisering. Inhoud Dieetadvisering op maat Voedingsmail Cursussen

Informatie. Dieetadvisering. Inhoud Dieetadvisering op maat Voedingsmail Cursussen Informatie Tel. 0113 24 91 11 www.allevo.nl info@allevo.nl Meer informatie Voor meer informatie over dieetadvisering kunt u contact opnemen met de zorgcentrale van Allévo: 0113 24 91 11 of mail naar vodithuiszorg@allevo.nl.

Nadere informatie

Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2

Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 Uw gegevens Naam: Adres:... Telefoon/GSM: Emailadres: Samenvatting belangrijke gegevens in mijn zorgtraject: ZORGTRAJECT loopt van (startdatum) tot TYPE GLUCOSEMETER

Nadere informatie

WAT KAN EEN EDUCATOR VOOR U BETEKENEN? Carine Corthaut Diabeteseducator

WAT KAN EEN EDUCATOR VOOR U BETEKENEN? Carine Corthaut Diabeteseducator WAT KAN EEN EDUCATOR VOOR U BETEKENEN? Carine Corthaut Diabeteseducator WAT HEEFT EEN EDUCATOR VOOR U AL BETEKEND? LEVENSLOOP Julie 19 jaar: Type 1 diabetes Rudi 56 jaar: Type 2 diabetes Katrien 29 jaar:

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor diabetici en mantelzorgers 1 vzw Op 1 september 2009 startte het zorgtraject diabetes type 2. Met dit zorgtraject wordt getracht om de samenwerking

Nadere informatie

U.Z. Leuven Interne Geneeskunde Afdeling Endocrinologie. Diabetesteam

U.Z. Leuven Interne Geneeskunde Afdeling Endocrinologie. Diabetesteam U.Z. Leuven Interne Geneeskunde Afdeling Endocrinologie Diabetesteam Inleiding Diabetes mellitus of suikerziekte is een chronische aandoening die in België naar schatting 250 000 mensen treft. Men verwacht

Nadere informatie

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas ELSITAS WWW.DIKINORDE.BE WWW.ELSVERCRUYSSE.EU M +32 (0)495 45 90 22 HET KOMT DIK IN ORDE Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas Onze visie: een lichaam in balans We streven

Nadere informatie

Diabetes en ziekenhuisopname

Diabetes en ziekenhuisopname Diabetes en ziekenhuisopname 1. Wat bij een hospitalisatie? Voor een diabetespatiënt kan een hospitalisatie behoorlijk vervelend zijn, zeker wanneer je gewoon bent om je behandeling zelf te regelen. Plots

Nadere informatie

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Inleiding Dit verslag is gebaseerd op 54 evaluatieformulieren die verzameld werden bij de 152 deelnemers aan de cursussen Gezond eten en bewegen (respons rate 35.5%)

Nadere informatie

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Informatie voor patiënten Februari 2011 In samenwerking met zorgtrajectpromotoren Uw gegevens Naam: Adres:. Telefoon/GSM: E-mailadres:. Geboortedatum:. Kleefbriefje

Nadere informatie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport Lokale Multidisciplinaire

Nadere informatie

de Onafhankelijke Ziekenfondsen

de Onafhankelijke Ziekenfondsen DIABETES Een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen onafhankelijke ziekenfondsen Deze brochure is een uitgave van Onafhankelijke Ziekenfondsen Werkten mee aan dit dossier : Ann CEUPPENS, Tomas CORVELEYN,

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

FoodSteps - diabetes in beweging 28/10/2013

FoodSteps - diabetes in beweging 28/10/2013 FoodSteps - diabetes in beweging Wat is diabetes Symptomen Gevolgen Behandeling 5% van de bevolking heeft diabetes (= 1 op 20) Zuid West-Vlaanderen: 15 000 Verwachting komende jaar: x 2 (= 1 op 10) Pancreas

Nadere informatie

Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes. Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant

Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes. Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant Inhoud - Aanleiding - Onderzoekspilot in Tilburg 2010/2011 - Doel - Evaluatie pilot - Sterke

Nadere informatie

Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1

Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1 Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1 1. VU Medisch Centrum, Afdeling Metamedica en EMGO+ Instituut, Amsterdam. 2.

Nadere informatie

6.1.1. De gezondheidstoestand

6.1.1. De gezondheidstoestand 6.1. Kernboodschap 6.1.1. De gezondheidstoestand Er is een verschuiving in het morbiditeitsprofiel in vergelijking met de gegevens over overlijden. In vergelijking met de voornaamste oorzaken van overlijden

Nadere informatie

Optimaliseren en uniformiseren van zorg patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk: een praktijkverbeterend project

Optimaliseren en uniformiseren van zorg patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk: een praktijkverbeterend project Optimaliseren en uniformiseren van zorg patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk: een praktijkverbeterend project Auteur: Elke Pouders Promotor: Prof. Hilde Bastiaens, vakgroep Geneeskunde

Nadere informatie

Samenwerkingsinitiatief. regio Tielt

Samenwerkingsinitiatief. regio Tielt 2011 Samenwerkingsinitiatief rookstop regio Tielt De huisartsenkring t Oost van West-Vlaanderen en het St. Andriesziekenhuis te Tielt slaan de handen in elkaar. De werking van het rookstopaanbod in de

Nadere informatie

Interdisciplinaire diabeteszorg in de 1 ste lijn: The best is yet to come!?

Interdisciplinaire diabeteszorg in de 1 ste lijn: The best is yet to come!? Interdisciplinaire diabeteszorg in de 1 ste lijn: The best is yet to come!? VRIJDAG 12 SEPTEMBER 2014 - ANTWERPSE GENEESKUNDIGE DAGEN Els Broeckx Stafmedewerker diabetes Bart Dubois - Diabetesverpleegkundige

Nadere informatie

regio uw praktijk 2004 43.8 56.2 % % jaar 6.9 jaar 15.9 66.5 8.2 9.4 % % % 67.8 54.1 17.6 % % % 7.1 4.4 81.8 148.5 29.9 mmhg

regio uw praktijk 2004 43.8 56.2 % % jaar 6.9 jaar 15.9 66.5 8.2 9.4 % % % 67.8 54.1 17.6 % % % 7.1 4.4 81.8 148.5 29.9 mmhg Algemene gegevens -5 In het onderstaande overzicht kunt u de gegevens uit uw praktijk van 5 (laatste kolom) vergelijken met die van 5 huisartspraktijken uit de regio (eerste kolom) en uw eigen praktijk

Nadere informatie

Revalidatie-overeenkomst voor zelfregulatie door diabetes mellitus-patiënten - huisartseninformatie

Revalidatie-overeenkomst voor zelfregulatie door diabetes mellitus-patiënten - huisartseninformatie Revalidatie-overeenkomst voor zelfregulatie door diabetes mellitus-patiënten - huisartseninformatie Inhoud 1. Onze krachtlijnen 2. Wat kan de patiënt van ons verwachten 3. Wat is de rol van de huisarts

Nadere informatie

Voorlichting bij patiënten met diabetes mellitus type 2

Voorlichting bij patiënten met diabetes mellitus type 2 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M01 van maart 2006 (tweede herziening). Diabetes mellitus type 2 is een chronische ziekte. Voorlichting geven is belangrijk om de

Nadere informatie

Het zorgtraject diabetes: van regels naar praktijk

Het zorgtraject diabetes: van regels naar praktijk Het zorgtraject diabetes: van regels naar praktijk Dr. Frank NOBELS endocrinologie O.L.V. Aalst zorgvernieuwing nodig! Enorme toename van chronische aandoeningen De organisatie van onze gezondheidszorg

Nadere informatie

Evolutie in de zorg voor diabetespatiënten: van specialist naar multidisciplinaire teamwerking

Evolutie in de zorg voor diabetespatiënten: van specialist naar multidisciplinaire teamwerking Evolutie in de zorg voor diabetespatiënten: van specialist naar multidisciplinaire teamwerking Chantal Mathieu, MD PhD Endocrinologie UZ Leuven, KU Leuven België Hoe kwaliteit van zorgen voor mensen met

Nadere informatie

Informatiefolder. Diabetesconventie OLV Ziekenhuis. Hier komt titel van persbericht. Pagina 1

Informatiefolder. Diabetesconventie OLV Ziekenhuis. Hier komt titel van persbericht. Pagina 1 Informatiefolder Diabetesconventie OLV Ziekenhuis Hier komt titel van persbericht Pagina 1 Wat is de diabetesconventie? De diabetesconventie is een overeenkomst tussen de persoon met diabetes, het ziekenhuis

Nadere informatie

Feedback rapport per huisarts

Feedback rapport per huisarts ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport per huisarts Dataverzameling

Nadere informatie

Ken je cardiovasculair risico!

Ken je cardiovasculair risico! UGP-FOLDER Ken je cardiovasculair risico! Wat zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten en welke risicofactoren zijn er? Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn factoren die de kans op ziekten

Nadere informatie

Evaluatie van een 24-uur-niet-roken actie

Evaluatie van een 24-uur-niet-roken actie Evaluatie van een 24-uur-niet-roken actie De onderzoeksresultaten van de pre- en post-vragenlijsten December 2011 Uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, in opdracht van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

Nadere informatie

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e).

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Pagina 1 van 5 Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Voor veel online diensten waarbij aan u dossiergegevens beschikbaar gesteld moet er een therapeutische link zijn tussen

Nadere informatie

Gewicht in kg. Lengte in m. 5 % gewichtsverlies binnen 1 maand

Gewicht in kg. Lengte in m. 5 % gewichtsverlies binnen 1 maand Bijlage 1 Samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC COPD GHC 1. Criteria voor verwijzing naar diëtist Afspraken over diëtetiek welke gefinancierd worden binnen de DBC hebben alleen betrekking op dieetadvisering.

Nadere informatie

Onderzoek naar het ketentarief DM in achterstandsgebieden. Eindverslag

Onderzoek naar het ketentarief DM in achterstandsgebieden. Eindverslag Onderzoek naar het ketentarief DM in achterstandsgebieden Eindverslag 1 ste Lijn Amsterdam Willemien Rietman Januari 2010 Inhoudsopgave Opzet onderzoek... 3 Doel... 3 Selectie praktijken... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Het opstarten van een zorgtraject diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie

Het opstarten van een zorgtraject diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie Het opstarten van een zorgtraject diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie Handleiding voor LOK-groepen Domus Medica, 2009 1 Doel van het programma Huisartsen in de mogelijkheid stellen een zorgtraject

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Centrum Over Gewicht

Patiënteninformatie. Centrum Over Gewicht Patiënteninformatie Centrum Over Gewicht 1. Centrum Over Gewicht Een multidisciplinaire aanpak voor overgewicht en obesitas Heelkundig en conservatief programma Behandeling op maat Begeleide opvolging

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

patiënteninformatie Fitesse Multidisciplinaire aanpak van overgewicht en obesitas GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Fitesse Multidisciplinaire aanpak van overgewicht en obesitas GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Fitesse Multidisciplinaire aanpak van overgewicht en obesitas GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw, mijnheer Overgewicht swingt bij velen alsmaar meer de pan uit Een multidisciplinair

Nadere informatie

Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62.

Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62. 1. Inspuitingen : 421993 Inspuiting Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. Bedrag van verstrekking door de mutualiteit terugbetaald = 8,62. 2. Prenatale zorgen a) prenatale

Nadere informatie

Voorwaarden Regelgeving Planning en/of Pop-up Initiële opstarteducatie: 5 x 30 min. Bijkomende opstarteducatie: max. 5 x 30 min.

Voorwaarden Regelgeving Planning en/of Pop-up Initiële opstarteducatie: 5 x 30 min. Bijkomende opstarteducatie: max. 5 x 30 min. OVERZICHT REGELGEVING ZORGTRAJECTEN ZORGTRAJECT DIABETES Registratie zorgtraject Datum start Zorgtraject diabetes: / / Voorwaarden Regelgeving Planning en/of Pop-up Educatie Initiële opstarteducatie: 5

Nadere informatie

DIABETESCONVENTIE REVALIDATIECONCEPT VOOR DIABETICI. - Patiëntinformatie -

DIABETESCONVENTIE REVALIDATIECONCEPT VOOR DIABETICI. - Patiëntinformatie - DIABETESCONVENTIE REVALIDATIECONCEPT VOOR DIABETICI - Patiëntinformatie - 1 Inleiding Een goede diabetesregeling is niet alleen belangrijk om zich goed te voelen, maar het staat vast dat een goede regeling

Nadere informatie

MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR

MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR Deze vragenlijst geeft de NHB de benodigde informatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor registratie als hersendonor. Wij vragen u de vragenlijst

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een meting uitgevoerd

Nadere informatie

Het zorgtraject diabetes type 2: evaluatie van de patiënttevredenheid en perceptie van de ervaringen

Het zorgtraject diabetes type 2: evaluatie van de patiënttevredenheid en perceptie van de ervaringen Het zorgtraject diabetes type 2: evaluatie van de patiënttevredenheid en perceptie van de ervaringen Analyse en eerste conclusies op het rapport van BSM door de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw (VDV) en

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Jaaronderzoeken diabetes

PATIËNTEN INFORMATIE. Jaaronderzoeken diabetes PATIËNTEN INFORMATIE Jaaronderzoeken diabetes Mevrouw, mijnheer In deze folder willen we je informeren hoe we de jaaronderzoeken organiseren en wat het doel hiervan is. Diabetes mellitus, of suikerziekte,

Nadere informatie

Afvallen, hoe doe ik dat?

Afvallen, hoe doe ik dat? Afvallen, hoe doe ik dat? Voeding & Dieet Mensen met aandacht Afvallen, hoe doe ik dat? U of uw arts vinden het belangrijk dat u gaat afvallen. Tijdens het consult met de diëtist zult u hiervoor uw persoonlijke

Nadere informatie

Baseline patiënten enquête. PACYFIC studie - Baseline patiënten enquête -

Baseline patiënten enquête. PACYFIC studie - Baseline patiënten enquête - PACYFIC studie - Baseline patiënten enquête - 1 Instructies en toelichting Hartelijk dank voor uw deelname aan de PACYFIC studie patiënten enquête. Met deze vragenlijst willen wij evalueren hoe u, als

Nadere informatie

Naam. Datum. Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze.

Naam. Datum. Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze. Inventarisatie (A) Naam Datum Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze. A Sociale aspecten (wonen, werken, zelfstandigheid) Ervaart u op onderstaande onderwerpen problemen?

Nadere informatie

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Informatie voor patiënten November 2010 In samenwerking met zorgtrajectpromotoren Beste, U hebt beslist om in het zorgtraject diabetes te stappen. Wij willen

Nadere informatie

Diabetes mellitus. De behandeling van diabetes mellitus

Diabetes mellitus. De behandeling van diabetes mellitus Diabetes mellitus Diabetes mellitus (suikerziekte) is een ziekte van de stofwisseling; hierbij zit er te veel glucose in het bloed Dat kan twee oorzaken hebben: bil type 1 diabetes maakt het lichaam niet

Nadere informatie

Het begrijpelijk communiceren van een gezondheidsrisico

Het begrijpelijk communiceren van een gezondheidsrisico Het begrijpelijk communiceren van een gezondheidsrisico Dr. Olga Damman Dr. Maaike van den Haak Nina Bogaerts, Msc Amber van der Meij, Bsc Prof.dr. Danielle Timmermans Quality of Care EMGO Institute for

Nadere informatie

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak Burnout bij huisartsen preventie en aanpak P. Jonckheer (KCE), S. Stordeur (KCE), G. Lebeer (METICES, ULB), M. Roland (CUMG-ULB), J. De Schampheleire (TESA-VUB), M. De Troyer (METICES, ULB), N. Kacenelenbogen

Nadere informatie

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL PATIËNTENINFORMATIE Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL Inhoudsopgave 1 Voorwoord.............................................................................. 3 2 Zorroo ondersteunt

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

21 september 2011. Pagina 1 van 7

21 september 2011. Pagina 1 van 7 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren diabeteszorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo Chronische Zorg 21 september

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

risicocommunicatie, planning & mechanismen van gezondheidsgedragsverandering in een populatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

risicocommunicatie, planning & mechanismen van gezondheidsgedragsverandering in een populatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten risicocommunicatie, planning & mechanismen van gezondheidsgedragsverandering in een populatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten Hart- en vaatziekten vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid.

Nadere informatie

en psychosociale werkkenmerken voorspellen wie van de nog actief werkende bedrijfsen/

en psychosociale werkkenmerken voorspellen wie van de nog actief werkende bedrijfsen/ Moe! Studies naar hulpzoekend gedrag laten zien dat het besluit om een arts te bezoeken doorgaans het resultaat is van een complex proces. Niet alleen gezondheidsgerelateerde, maar ook sociale, culturele

Nadere informatie

Vaak duizelig van pregabaline

Vaak duizelig van pregabaline Lareb Intensive Monitoring Vaak duizelig van pregabaline Aan het intensieve opsporingssysteem voor bijwerkingen van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb hebben 1300 mensen die pregabaline gebruiken

Nadere informatie

Zo werken onze diëtisten

Zo werken onze diëtisten Zo werken onze diëtisten Voeding & Dieet Mensen met aandacht Zo werken onze diëtisten U heeft een afspraak gemaakt met een diëtist. Voeding & Dieet, onderdeel van de MeanderGroep, staat u hierbij vanuit

Nadere informatie

factoren voor de concentratie van de uitgaven van de gezondheidszorg

factoren voor de concentratie van de uitgaven van de gezondheidszorg 3Studie factoren voor de concentratie van de uitgaven van de gezondheidszorg Een groep van tien procent Belgische consumenten is in haar eentje verantwoordelijk voor 72% van de uitgaven geneeskundige verzorging!

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ VOORAFGAANDE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE Enkel van toepassing in een situatie van onomkeerbare coma

TOELICHTING BIJ VOORAFGAANDE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE Enkel van toepassing in een situatie van onomkeerbare coma TOELICHTING BIJ VOORAFGAANDE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE Enkel van toepassing in een situatie van onomkeerbare coma Wat? Via dit document kan je euthanasie aanvragen voor het geval dat je ooit (later)

Nadere informatie

Inleiding. MYCOSE,, de stille killer van de diabetesvoet? Casestudie met SanoSkin Oxy bij de behandeling van mycosen t.h.v. de diabetesvoet.

Inleiding. MYCOSE,, de stille killer van de diabetesvoet? Casestudie met SanoSkin Oxy bij de behandeling van mycosen t.h.v. de diabetesvoet. MYCOSE,, de stille killer van de diabetesvoet? Casestudie met SanoSkin Oxy bij de behandeling van mycosen t.h.v. de diabetesvoet. Lieven Decavele Verpleegkundige wondzorg specialist, OLV-ziekenhuis Aalst.

Nadere informatie

www.zorgtraject.be info@zorgtraject.be

www.zorgtraject.be info@zorgtraject.be DIABETES TYPE 2 INHOUDSTAFEL Deel I - Algemene info A. Zorgtraject voor patiënten met een chronische aandoening: een nieuw concept van shared care in de ziekteverzekering... 5 Wat is een zorgtraject?...

Nadere informatie

FAQ Ketenzorg GGZ. versie 2013.1

FAQ Ketenzorg GGZ. versie 2013.1 FAQ Ketenzorg GGZ versie 2013.1 Inhoud Algemeen... 3 Medix formulieren... 5 Medix overige... 7 Verzekering... 8 Contact... 9 Algemeen Hoe lang loopt een DBC-jaar? De ketenzorg GGZ start op het moment dat

Nadere informatie

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL I Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

Nadere informatie

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

DIABETESEDUCATIE DOEN WE HET GOED?!

DIABETESEDUCATIE DOEN WE HET GOED?! DIABETESEDUCATIE DOEN WE HET GOED?! DE ONTWIKKELING EN VALIDERING VAN EEN MEETINSTRUMENT TER EVALUATIE VAN DE EFFECTIVITEIT VAN DIABETESEDUCATIE BINNEN DE 2 de LIJN VEERLE DUPREZ MARC DE SPIEGELAERE MARLEEN

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen en hun antwoorden

Vaak gestelde vragen en hun antwoorden Vaak gestelde vragen en hun antwoorden 1 Deel I: Algemene vragen over het forfaitaire systeem... 4 Forfaitair systeem, wat is dat?... 4 Als de patiënten niets betalen, waar haalt een forfaitair centrum

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

Gedragsverandering: Doen en blijven doen, Over motivatie en weerstand.

Gedragsverandering: Doen en blijven doen, Over motivatie en weerstand. Gedragsverandering: Doen en blijven doen, Over motivatie en weerstand. Theoretische achtergrond: - Miller en Rollnick De motivering van cliënten en het verminderen van weerstand zijn centrale thema's.

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

24 september 2015. Van harte welkom!

24 september 2015. Van harte welkom! 24 september 2015 Van harte welkom! Programma 20.00: Welkom Wendy de Valk, verpleegkundig specialist cardiologie 20.10: Het vrouwenhart. Is er verschil tussen mannen en vrouwen? Mw. A. Lubbert-Verberkmoes,

Nadere informatie

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

Stappenplan voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Stappenplan voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie Stappenplan voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie Informatie voor patiënten November 2010 In samenwerking met zorgtrajectpromotoren Uw gegevens Naam: Adres:... TelefoonGSM: Emailadres: Samenvatting

Nadere informatie

2011 Type 1 diabetes. Centrum :309

2011 Type 1 diabetes. Centrum :309 2011 Type 1 diabetes Centrum :309 Bereikte therapiedoelen benchmarking grafieken % non-smokers % patients with HbA1c

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Vrije Universiteit onder 205 huisartsen naar het gebruik van TeleDermatologie

Kwalitatief onderzoek Vrije Universiteit onder 205 huisartsen naar het gebruik van TeleDermatologie Kwalitatief onderzoek Vrije Universiteit onder 205 huisartsen naar het gebruik van TeleDermatologie Inleiding Vanuit de vakgroep Economie en Bedrijfswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1

INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1 INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1 II. ENKELE STELLINGEN...4 A. Algemeen...4 B. In de consultatieplaats...5 C. Ondersteuning, gegevensbanken en protocollen...6 D. Veiligheid...7 E. Taak overheid/beroepsvereniging...7

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

de diabetespolikliniek

de diabetespolikliniek patiënteninformatie de diabetespolikliniek Vanwege uw diabetes mellitus (suikerziekte) komt u regelmatig naar de diabetespolikliniek van de polikliniek Interne Geneeskunde. Het diabetesteam adviseert,

Nadere informatie

Medicatietrouw aan orale antidiabetica. bij type-2 diabetes patiënten van Turkse afkomst. Doctoraatsdissertatie. Bart Peeters

Medicatietrouw aan orale antidiabetica. bij type-2 diabetes patiënten van Turkse afkomst. Doctoraatsdissertatie. Bart Peeters Medicatietrouw aan orale antidiabetica bij type-2 diabetes patiënten van Turkse afkomst. Doctoraatsdissertatie Bart Peeters Samenvatting De wetenschappelijke aandacht voor medicatietrouw bij mensen met

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

1. Lesbegin: video: diabetes

1. Lesbegin: video: diabetes LESONDERWERP: insuline + penicilline ALGEMENE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES: LEERPLANDOEL(EN): LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE TIJD 1. Lesbegin: video: diabetes 6 min 2. Lesuitwerking: onderwijsleergesprek

Nadere informatie

Cumula e consulta es dië ek binnen het zorgtraject en consulta es dië ek binnen de aanvullende verzekering van de mutualiteit

Cumula e consulta es dië ek binnen het zorgtraject en consulta es dië ek binnen de aanvullende verzekering van de mutualiteit Cumula e consulta es dië ek binnen het zorgtraject en consulta es dië ek binnen de aanvullende verzekering van de mutualiteit Deze nota is opgemaakt door Annemie Steutelings en Frie Hermans. De inhoud

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie