Management en operationeel Plan Directie Financiën en Begroting Financiële dienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management en operationeel Plan Directie Financiën en Begroting Financiële dienst"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Management en operationeel Plan Directie Financiën en Begroting Financiële dienst Lieven WERA Deskundige-coördinator hoofd van de financiële dienst 30 juni /14

2 I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathouder De heer Lieven WERA werd op 23 december 2009 aangesteld als deskundige-coördinator hoofd van de financiële dienst bij collegebesluit en trad in dienst op 18 januari Juridisch kader Het juridisch kader van het managementplan is vastgelegd in collegebesluit nr. 06/42 van 2 februari 2006 houdende wijziging van collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de regeling van de rechtspositie van het personeel. Art. II 45 van het personeelsstatuut bepaalt dat binnen de 6 maanden na zijn aanstelling de mandaathouder zijn management- en operationeel plan aan het College voorlegt ter goedkeuring. Het managementplan bevat minstens een omschrijving van de algemene opdrachten van de mandaathouder en zijn verplichtingen terzake, de strategische en operationele doelstellingen die hij moet bereiken, beschreven aan de hand van meetbare criteria en de toegekende budgettaire middelen. Het operationeel plan omvat de uitwerking in het raam van een jaarlijks operationeel plan met horizon van drie jaar, van de concrete prestaties voortvloeiend uit de uitvoering van de opdrachten en de strategische en operationele doelstellingen rekening houdende met de budgettaire middelen en de begroting op jaarbasis. 3. Opdracht mandaathouder deskundige-coördinator hoofd van de financiële dienst De algemene opdrachten van het hoofd van de financiële dienst zijn expliciet opgenomen in het besluit van 3 mei 1991 van de Vlaamse regering tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: Art. 71: Het hoofd van de financiële dienst heeft een controlerende taak. De controlerende taak beantwoordt aan de vereisten van een periodieke en algemene verificatie van de verschillende gerapporteerde cijfers en financiële staten. Deze taak houdt hoofdzakelijk in dat de verrichtingen van de boekhouder en de thesaurier geautoriseerd worden op basis van onder meer wettelijkheid, correctheid, tijdigheid, volledigheid en overeenstemming met het doel van de organisatie.. Art. 72: Het hoofd van de financiële dienst interpreteert de gegevens die door de boekhouding worden gegenereerd en analyseert ze in voorbereiding van beleidsbeslissingen te nemen door het College.. Art. 73: Het hoofd van de financiële dienst is verantwoordelijk voor: 1. Het toezicht op de correcte naleving van de financiële procedure door de verschillende betrokkenen; 2. de aanpassing en actualisering van de financiële processen in functie van wijzigende omstandigheden binnen en buiten de organisatie; 3. het bijhouden van het inventarisboek van de waarderingsregels en het opvolgen van de betreffende wettelijke evolutie. In geval van noodzaak van aanpassing van de waarderingsregels maakt hij voorstellen aan het College; 4. het opvolgen van de rekeningplannen en de vereiste aanvullingen. 2/14

3 Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke opdrachten in voormeld besluit aangegeven: 1. De thesaurier, onder toezicht van het hoofd van de financiële dienst, is verantwoordelijk voor de kasvoorraad (artikel 29 van het besluit). Concreet dient de thesaurier het beheer van de kasvoorraad te overleggen en uit te werken met het hoofd van de financiële dienst. 2. De thesaurier, onder toezicht van het hoofd van de financiële dienst, houdt de individuele rekeningen bij van de schuldenaars (artikel 42 van het besluit). 3. Wat de ontvangsten betreft: zodra het hoofd van de financiële dienst in het bezit is van de documenten die de rechten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vaststellen, controleert hij de regelmatigheid van deze stukken en van de bewijsstukken evenals hun aanrekening in de budgettaire en algemene boekhouding (artikel 43 van het besluit). 4. De boekhouder, onder toezicht van het hoofd van de financiële dienst, is verantwoordelijk voor de registratie en aanrekeningen, met andere woorden voor de uitvoering van de begroting, de toewijzing van een ontvangst (of een uitgave) aan een bepaald artikel, de inzameling van de bewijskrachtige documenten, enz. (artikel 54 van het besluit). 5. De verantwoordelijkheden van de boekhouder en het toezicht van het hoofd van de financiële dienst in de procedure bij de eindejaarsverrichtingen worden omstandig omschreven in artikel 61 van voormeld besluit. 6. Het hoofd van de financiële dienst heeft de exclusieve verantwoordelijkheid voor de opmaak van de begrotingsrekening (artikel 62 en 66 van het besluit). 7. De boekhouder registreert onder toezicht van het hoofd van de financiële dienst, in de balansrekening de waarden die in de inventaris opgenomen worden en hun wijzigingen (artikel 17 van het besluit). 8. Bij elke afsluiting maakt het hoofd van de financiële dienst een staat op waaruit de overeenstemming van de boekingen met de kasmiddelen blijkt en legt dit ter informatie voor aan het College (artikel 31, 6 van het besluit). 9. Het hoofd van de financiële dienst oordeelt over de onregelmatigheid van een bevelschrift tot betalingen dat hem/haar door de thesaurier wordt voorgelegd en legt dit eventueel voor aan het College (artikel 58 van het besluit). 10. Het hoofd van de financiële dienst geeft advies over het begrotingsontwerp (artikel 9 van het besluit). Door zijn bevoegdheden is het vanzelfsprekend dat de organisatie van de werkzaamheden van de dienst financiën wordt gecoördineerd door het hoofd van de financiële dienst. Dit betekent dat hij de taakverdeling doet, en oordeelt over verlofaanvragen, vorming, dienstverplaatsingen en bijzondere prestaties voor het personeel tewerkgesteld op de financiële dienst. Hij voert ook de briefwisseling in verband met de hem toegewezen bevoegdheden in het voormelde besluit. Daarenboven geeft ook het huishoudelijk reglement van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, goedgekeurd in de zitting van 18 december 2009, een bijkomende invulling van één van de taken van het hoofd van de financiële dienst, nl. het voorafgaand viseren van alle beslissingen die aan het College worden voorgelegd en die een budgettaire impact hebben. Meer specifiek wordt aangegeven: Deze financiële controle omvat het onderzoek naar: de wettigheid de regelmatigheid de doelmatigheid de kostenefficiëntie, en de budgettaire inpasbaarheid op termijn. De controle resulteert in een gemotiveerd advies waarin een gunstige of ongunstige beoordeling is opgenomen. 3/14

4 De opdracht van de deskundige-coördinator hoofd van de financiële dienst is, naast hetgeen opgelegd wordt door voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991, bepaald in het competentieprofiel: Algemene functiebeschrijving: o Organiseren en coördineren van de financiële dienst. o Verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werking van de dienst. Competentieprofiel: o Waardengebonden competenties Dienstbaar zijn Integer handelen Betrokken zijn o Niveaugebonden competenties Anderen overtuigen Samenwerken Problemen analyseren Een visie ontwikkelen Beslissingen nemen Resultaatgericht werken Plannen en organiseren Taken delegeren Motiveren en aansturen van medewerkers o Functiegebonden competenties Vertrouwd zijn met systemen van analytische boekhouding Kennis hebben van overheidsbegrotingen Organisatiesensitief handelen Transversaal kunnen denken en handelen Opdrachten: o Organisatorische bevoegdheden Periodieke en algemene verifiëring van de verschillende gerapporteerde cijfers en financiële staten Interpreteren van de gegevens die door de boekhouding worden gegenereerd en deze gegevens analyseren ter voorbereiding van beleidsbeslissingen Verantwoordelijkheid dragen voor het toezicht op de correcte naleving van de financiële procedures door de verschillende betrokkenen; de aanpassing en actualisering van de financiële procedures in functie van wijzigende omstandigheden binnen en buiten de organisatie; het bijhouden van het inventarisboek van waarderingsregels en het opvolgen van de betreffende wettelijke evoluties; het opvolgen van de rekeningenplannen en de vereiste aanvullingen. o Specifieke bevoegdheden In overleg met de thesaurier beheren en uitwerken van de kasvoorraad Controleren van documenten en bewijsstukken en deze aanrekenen in de budgettaire en algemene boekhouding Toezicht houden over de opdrachten van de boekhouder en thesaurier Adviseren van het begrotingsontwerp Opmaken van de begrotingsrekening Viseren van de beleidsbeslissingen op financieel vlak 4. Periode Dit managementplan geldt voor de duur van het mandaat en wordt minstens eenmaal per jaar en in ieder geval na de goedkeuring van de begroting, aangepast. 4/14

5 II. Algemeen beleidskader Het algemeen beleidskader wordt gevormd door het regeerakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Ideeën tot leven brengen, met als drie belangrijkste uitgangspunten: de wil om bruggen te bouwen, de aandacht voor duurzaamheid, en de zorg voor de VGC als uitnodigende overheid die mensen verbindt, en waarbij ook volop aandacht besteed wordt aan het begrip behoorlijk bestuur ( corporate governance ). Naar de financiële dienst toe vertaalt dit zich onder meer, nog meer dan voorheen, door de handhaving van het begrotingsevenwicht op te volgen en aandacht te besteden aan de beheersing van de uitgaven, zeker van deze die recurrent zijn. Hiervoor is een evaluatie en verderzetting van de optimalisatie van de financiële en budgettaire processen nodig, waarbij in eerste instantie gedacht dient te worden aan de rapportering voor zowel de administratie als de entiteiten, met het oog op de verbetering en de rendementsverhoging van de financiële workflow. Ook de financiële dienst dient, als ondersteunende dienst, mee te streven om een glazen huis te zijn, d.w.z. dienstbaar, transparant en efficiënt, zowel naar interne als naar externe klanten. 5/14

6 III Management en operationeel plan 1 Analyse van de huidige positie Hiervoor wordt in eerste instantie verwezen naar de nota Organisatie van de directie Financiën en Begroting, midden 2008 opgesteld door de directeur van de directie Financiën en Begroting. In dit document maakt de directeur een opdeling van zijn directie in 2 onderscheiden diensten. De eerste is de entiteit begrotings- en financieel beleid en ondersteuning, waarover de directeur rechtstreeks leiding geeft. Deze dienst omvat: 1. de coördinatie van de opmaak van de begroting en het begrotingsbeleid; 2. het subsidiebeheer; 3. de coördinatie van het financieel beleid; 4. de aansturing van de boekhouding van de gemeenschapscentra. De tweede is de financiële dienst, voorwerp van dit management- en operationeel plan, en waarover het hoofd van de financiële dienst de rechtstreekse leiding heeft. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezetting weer (uitgedrukt in VTE/niveau) van de financiële dienst. Samenvatting van de omkadering van de financiële dienst Hoofd van de financiële dienst 1A Rapportering - Boekhouding - boekhouder - analytische boekhouding - medewerker boekhouding Thesaurie - thesaurier - medewerker Totaal 1B - 2B 3,80C 1B 1C 1A 4B 5C 9,80 VTE Op de volgende pagina kan u het organogram van de directie Financiën en Begroting terugvinden, zoals opgenomen in voormelde nota Organisatie van de directie Financiën en Begroting, waarin de betrokken directeur de opdeling van bevoegdheden tussen hemzelf en het hoofd van de financiële dienst duidelijk stelt. Het management- en operationeel plan van de directeur Financiën en Begroting, van 17 februari 2009, bevestigt deze visie op de organisatie van de directie in 2 onderscheiden poten, nl. enerzijds een performante en goed georganiseerde financiële dienst, en anderzijds een ondersteunende dienst voor een algemeen begrotings- en financieel beleid. 6/14

7 ORGANOGRAM DIRECTIE DIRECTIESECRETARIAAT FINANCIËLE DIENST BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BELEID Hoofd van de financiële dienst - Rapportering - Boekhouding Begroting(s)beleid Financieel beleid Thesaurie Subsidiebeheer Aansturing financiën gemeenschapscentra 7/14

8 2. Visie en doelstelling voor de toekomst In zijn management- en operationeel plan van 17 februari 2009 stelt de directeur Financiën en Begroting dat het de bedoeling moet zijn om te kunnen bouwen op een performante en goed georganiseerde financiële dienst. Correctheid, wettelijkheid, tijdigheid en volledigheid van de geregistreerde gegevens zijn onontbeerlijk om de gegenereerde cijfers en rapporten als beleidsinstrument te kunnen aanreiken. Steeds geactualiseerde financiële procedures en processen moeten dit waarborgen. Er is een zekere nood aan de bijsturing of de opstelling van processen van interne controle en richtlijnen om: de naleving van externe regels (wetten, besluiten, verordeningen, reglementen, ) en van regels van intern beleid te waarborgen, onjuistheden en fraude te voorkomen en desgevallend te ontdekken, de kwaliteit van de administratie en de tijdige totstandkoming van betrouwbare financiële en managementinformatie te verzekeren. Hiervoor is het noodzakelijk het ganse verloop van de gangbare processen in kaart te brengen, en de kenmerken ervan te toetsen met algemeen aanvaarde normen m.b.t. organisatie, functiescheiding, autorisatie en goedkeuring, rekenkundige en boekhoudkundige controles, en supervisie en controle door het management Organisatie Een degelijke organisatie is gebaseerd op het bestaan van organogrammen die de verantwoordelijkheden bepalen en aanduiden (functiebeschrijvingen). Daar bovenop dienen er ook schema s te bestaan van de rapportagelijnen, dit voor alle aspecten, met inbegrip van controles. Hiermee worden organisatierichtlijnen bedoeld, met een beschrijving van de document- en informatiedoorstroming Functiescheiding De functies van beheer (beslissing), bewaring, registratie en controle moeten op die wijze worden toegekend dat binnen de dienst één persoon nooit twee opeenvolgende functies kan vervullen Autorisatie en goedkeuring Alle verrichtingen dienen te worden gemachtigd of goedgekeurd door een terzake bevoegd persoon en de delegatie van bevoegdheden dient expliciet en formeel te zijn geregeld Rekenkundige en boekhoudkundige controle Binnen de boekingsfunctie is een controle nodig van de werkelijkheid, de volledigheid en de correctheid van een boeking. Daarenboven dient er te worden nagegaan of er voldoende krediet beschikbaar is Supervisie en controle door het management De beslissing tot invoeren van de recent geïmplementeerde systemen (bestel- en aankoopbeheer (EPM) en het ermee geïntegreerde boekhoudpakket (PIA), alsook de intern geschreven rapporteringstool Rapportering boekhouding ) geven de betrachting van het management aan om te streven naar meer transparantie en controlemogelijkheden. 8

9 3. Strategische en operationele doelstellingen De dienst wordt geleid door het hoofd van de financiële dienst. Naast een aantal inhoudelijke bevoegdheden heeft deze vooral sturende, coördinerende en organisatorische bevoegdheden voor het dagelijkse beheer van de dienst, die de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen van de dienst moet faciliteren en stimuleren. Strategische doelstelling 1 Maximaal invoeren van de principes van transversaliteit Operationele doelstelling Invoeren van projectmanagement De financiële dienst voerde recent verschillende projecten uit voor de automatisering van een aantal financiële procedures en processen. Hiertoe werden het EPM systeem (Expenditures Performance Management) voor het bestel- en aankoopproces, het PIA systeem voor de boekhouding, en de rapporteringstool Rapporten boekhouding geïmplementeerd. Deze applicaties dienen verder gefinaliseerd en geïntegreerd te worden om tot een efficiënte uitvoering van een aantal financiële en boekhoudkundige processen te komen. Dit betekent dat de diensten die op één of andere manier in het financiële proces interfereren ook nauw betrokken zullen worden bij de procedures rond verdere technische en digitale toepassingen, waarbij een zo groot mogelijke consensus dient betracht te worden. Naar de toekomst zijn volgende projecten gepland: 1. De implementatie van ECM (Enterprise Contract Management), waarbij binnenkomende facturen, gebaseerd op overeenkomsten tussen VGC en haar leveranciers, gekoppeld zullen worden aan contracten. Op dit ogenblik gebeurt de link nog steeds via bestelbons, die slechts aangemaakt worden na ontvangst van de factu(u)r(en). Momenteel is de softwareleverancier, in overleg met de boekhouder en de IT-projectcoördinator, bezig met het parametriseren van deze standaardsoftware, zodat een voorstel van systeem aan de leden van het managementcomité kan gebeuren (voorzien voor midden juli 2010). Na goedkeuring zouden dan in het najaar van 2010 opleidingen kunnen ingepland worden, zodat ECM uiterlijk begin januari 2011 binnen de VGC in productie kan gaan. Bij deze implementatie zal eveneens een goede samenwerking noodzakelijk zijn met de medewerker(s) die binnen de VGC het contractbeheer doen (Facility, Gebouwen & Patrimonium, diensten Leidend Ambtenaar, ). Een eventuele interfacing met Planon, de software die zal gebruikt worden voor het technisch beheer van o.m. contracten, dient te worden onderzocht. Ook de applicatie PIA (boekhoudsoftware) dient verder geïntegreerd te worden met andere processen intern en extern aan de administratie (elektronisch inlezen van CODA-bestanden, de bankstandaard inzake gecodeerde berichtgeving (als alternatief voor de papieren bankrekeninguittreksels, die nog manueel ingegeven worden) en de introductie van SEPA (Single Euro Payments Area) met gebruik van IBAN en BIC codes). Bovendien dienen de links met andere processen in de administratie (o.a. de loonverwerking en de betaling van het personeel, de kasuitgaven en -ontvangsten, het ontvangen en behandelen van inkomende elektronische facturen) verder onderzocht en, indien nuttig en nodig, geïntegreerd te worden, hetzij in EPM, hetzij in ECM, hetzij in PIA. 2. Het invoeren van een analytische boekhouding is het tweede project dat via transversaal overleg zal gerealiseerd worden. Het voorafgaand onderzoek, met de inventarisatie van de behoeften, de analyse, het parametriseren, de implementatie, en het ganse technisch concept er rond, zullen in nauw overleg met zowel de administratieve diensten als met het beleid moeten gebeuren. Het uiteindelijke doel is een betere kostenopvolging en beheersing per verantwoordelijkheidscentrum. Het zal op periodieke basis een analyse toelaten van de resultaten per kostensoort, -plaats en drager, en van de afwijkingen van het gerealiseerde tegenover hetgeen voorzien was. 9

10 Ook kostprijsberekening van leveringen en diensten kan één van de verdere concrete doelstellingen zijn. En uiteraard zal de begrotingsopmaak op een meer gedetailleerde en gefundeerde basis kunnen gebeuren. Er dient rekening mee te worden gehouden dat een begrotingsopstelling ten vroegste 1 jaar na de consolidatie van het technisch concept en de kick-off van de analytische boekhouding zal kunnen gebeuren, gezien men idealiter over de reële gegevens van één dienstjaar uit de analytische boekhouding moet kunnen beschikken om op begrotingsniveau een gedetailleerde begroting voor het komende dienstjaar te kunnen opstellen (te verkiezen boven de huidige cost + methode). Tegelijkertijd dient ook werk te worden gemaakt van de definiëring en uitwerking van de noodzakelijke rapporteringen uit de analytische boekhouding, om de financiële situatie transparant te maken, zowel voor interne als externe klanten, met als finaliteit het ondersteunen van een doeltreffend boekhoudkundig en financieel beheer en beleid. Analytische boekhouding, budgettaire boekhouding, en algemene boekhouding dienen op mekaar afgestemd te zijn. De algemene boekhouding wordt momenteel al te veel als een zuivere afgeleide van de budgettaire boekhouding beschouwd, en krijgt niet de aandacht (en de controles) die ze verdient. Strategische doelstelling 2 Verhogen van doelmatigheid en resultaatgerichtheid Operationele doelstelling Optimaliseren van de processen en procedures Een aantal processen dienen onder de loep te worden gehouden: de vaststelling van de inventaris, de inning en monitoring van de ontvangsten, het beheer van de kasvoorraad, het schuldbeheer, en de eindejaarsverrichtingen. 1. De inventaris van de vaste activa dient grondig geëvalueerd en zo nodig gecorrigeerd te worden, opdat deze een correcte weerspiegeling is van de bezittingen van de VGC. In deze optiek is het belangrijk dat alvast nieuwe investeringen van de VGC op een uniforme en voldoend gedetailleerde wijze geregistreerd worden, zodat latere buitengebruikstellingen of verkopen op een correcte wijze kunnen worden doorgegeven en afgeboekt in de inventaris, en, voor de nog niet volledig afgeschreven activa, de inventariswaarde in de boekhouding kan worden aangepast. Doel is dat de reële inventaris op het einde van elk dienstjaar correct is afgestemd met de boekhoudkundige inventaris. 2. Ontvangsten dienen tijdig geïnd te worden, en de monitoring ervan, samen met deze van de uitgaven, moeten leiden tot een efficiënt beheer van de financiële middelen. Met betrekking tot het debiteurenbeheer dienen, in overleg met thesaurier, de inningsprocedures te worden verfijnd en moet de monitoring en de rapportering ervan ontwikkeld worden. 3. Inzake het thesauriebeheer dient er specifieke aandacht te worden besteed aan: i. de procedure van de ontvangsten (zie punt 2.); ii. de opvolging van de inning van gelden (idem); iii. de opmaak van een beleggingsplan op basis van een planning van de ontvangsten en de uitgaven; iv. de bewaking en de evaluatie van de bankiersfunctie, en v. de bewaking en evaluatie van het beheer van de leningen en van het schuldvolume. Daarnaast dienen concrete afspraken gemaakt te worden met de thesaurier rond het beheer van de kasvoorraad, en in het bijzonder rond de controle op de kas en op de toegestane kasprovisies. 10

11 4. De inzet van financiële middelen dient geoptimaliseerd te worden door een actief schuldbeheer met eventueel (mits akkoord van het College) het opzetten van een zgn. cash pooling. Hierdoor zou er minder een beroep kunnen gedaan worden op bankiers, doordat geldplaatsingen en leningen met mekaar worden gecompenseerd en enkel de saldi extern worden geplaatst of ontleend. Op dit ogenblik is de VGC per saldo een belegger, ondanks het feit dat ze per legislatuur voor max. 25 miljoen EUR krediet kan opnemen. De door de banken aangerekende marge bedraagt tussen de 0,9 à 1 procent, inbegrepen in de aangerekende interestvoet. Rekening ermee houdend dat er gemiddeld 14 miljoen EUR aan kredieten openstaat, zou dit een jaarlijkse besparing met EUR per jaar kunnen betekenen. Het is evident dat er, in geval van implementatie van een systeem van pooling, duidelijke, transparante en billijke afspraken dienen gemaakt te worden voor de interne vergoeding (bijv. aan de fondsen) cq. belasting van de kapitalen. 5. Met betrekking tot de jaarlijkse afsluiting dient er, in overleg met de boekhouder, een aan alle betrokkenen te communiceren afsprakennota te worden uitgewerkt die de praktische organisatie met de respectievelijke verantwoordelijkheden en uitvoeringstermijnen van de eindejaarsverrichtingen weergeeft. Aansluitend hierbij zal een proces uitgewerkt worden dat de afsluiting van de rekening behandelt. Doelmatigheid en resultaatgerichtheid kunnen gepaard gaan met aandacht voor een gedegen permanente vorming, training en opleiding van medewerkers, zodat ze zowel inhoudelijk als technisch op de hoogte blijven van de evoluties binnen het eigen werkveld, maar ook van de ontwikkelingen binnen de beleidsdomeinen van de VGC die een weerslag hebben op de activiteiten binnen de financiële dienst. De ontwikkeling van een nieuwe organisatiecultuur binnen de VGC dient gestimuleerd te worden. Kennis en deskundigheid zijn binnen de financiële dienst zeer zeker aanwezig, maar kunnen verder worden ontwikkeld. Medewerkers dienen verder verantwoordelijk gemaakt te worden, hun engagement dient verder geactiveerd te worden, om zo te komen tot een flexibele, transparante en dynamische werkomgeving. Hierbij is het belangrijk dat kennis gedeeld wordt tussen medewerkers, zodat de continuïteit van de dienst ten allen tijde verzekerd blijft. Strategische doelstelling 3 Ontwikkelen van moderne beheers- en controle-instrumenten Operationele doelstelling Realiseren van een vlotte en transparante begrotingscyclus In de eerste plaats dienen tijd en aandacht besteed te worden aan het zich eigen maken van kennis, specifiek van toepassing op een overheidsinstelling: de kennis en wetgeving rond overheidsbegroting en overheidsboekhouden (budgettaire boekhouding), en de wetgeving op overheidsopdrachten en de toepassing ervan, alsook aan de evoluties op het vlak van het beheer van overheidsfinanciën en boekhouding teneinde efficiënt en up to date te blijven. Daarom zal ook onderzocht worden of zowel de functionele als de economische indeling, gehanteerd in de budgettaire boekhouding, niet dient aangepast te worden aan de beleidsevoluties door nieuwe clustering van activiteiten, initiatieven en verantwoordelijkheden. Het spreekt voor zich dat de analyse van de financiële gegevens en de financiële verwachtingen die zich zowel op het vlak van de begroting als van de boekhouding en de rekening situeren, één geheel moeten vormen en dat in deze bijgevolg het ontwerp van analytische boekhouding en de analyse van de rekening cruciaal zijn. Met deze basis zou een beter beleidsvoorbereidend, -ondersteunend en -evaluerend werk kunnen geleverd worden. Een verdere stap zou de introductie van het werken met KPI s voor de bedrijfsprocessen kunnen zijn. Het beleid heeft ook aangegeven inspanningen te willen verrichten op het vlak van duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en structurele zorg voor de ecologische voetafdruk. In een dergelijk kader is het noodzakelijk om zorgzaam om te gaan met bijv. energie- en waterverbruik. De hieraan verbonden kosten 11

12 zouden gedetailleerd opgevolgd kunnen worden via rapportering vanuit de analytische boekhouding, waarbij kostenplaatsen onderling kunnen vergeleken worden. Operationele doelstelling Creëren van een transparant financieel beheer Een transparant financieel beheer speelt zich op verschillende vlakken af. Wij spraken hierover al in de andere doelstellingen, o.m. wat de analytische boekhouding betreft. Het afstemmen tussen de beleidsdomeinen, de cel begrotingsbeleid en de boekhouding rond een correct gebruik van economische codes (artikelnummers), in het kader van een uniforme en wettelijke allocatie van uitgaven en ontvangsten, is hierbij een eerste vereiste. In tweede instantie dient het proces van de financiële monitoring van het lopende investeringsplan, in samenwerking met de directie Gebouwen & Patrimonium, te worden herbekeken, gepaard met een permanente opvolging van de uitgaven en de middelen om ze te bestrijden. Het is noodzakelijk dat beide directies zich baseren op eenduidige en gecontroleerde gegevens vanuit eenzelfde gegevensbank om beleidsbeslissingen voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen. Ook de opvolging van de bewerkingen en de saldi van de verschillende reservefondsen (onderwijsfonds, Lambermontfonds en fonds kind en gezin) dient prioritair te zijn in het kader van een doeltreffend beheer van deze middelen. 12

13 Planning voor de uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen en de projecten Verfijning EPM-programma SD1 Analytische boekhouding SD1 Onderzoek * Implementatie * * termijn kan ingekort worden in functie van inzet van bijkomende resources. Evaluatie en afstemming van de inventaris SD2 Evaluatie en optimalisatie van het thesaurie- en schuldbeheer SD2 Optimalisatie van processen rond eindejaarsverrichtingen en jaarafsluiting SD2 Aandacht voor (permanente) vorming en continuïteit van de dienst SD2 & SD3 Noodzakelijke aanpassingen in de structuur van de budgettaire boekhouding SD3 Analyse van de financiële gegevens en van de rekening SD3 13

14 Creëren van een transparant financieel beheer (o.m. investeringsplan en fondsen) SD3 Directie Financiën en Begroting Lieven WERA Deskundige-coördinator, hoofd van de financiële dienst 30 juni 2010 Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het managementen operationeel plan van de deskundige-coördinator - hoofd van de financiële dienst van de administratie van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie nr van De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES 14

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van

Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van BIJLAGE Bijlage nr. 2 Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van de mandaatfunctie van directeur Financiën en Begroting Samenwerkingsvoorstel voor de selectie van Directeur Financiën en Begroting Voor

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Nieuwe start Nieuwe rol opnemen Onzekerheden Spelregels bepalen Goede afspraken maken goede vrienden Elk zijn eigen rol - politiek

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1. Overeenkomst. Tussen

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1. Overeenkomst. Tussen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt Steven Vervoort, enerzijds,

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE houdende een besluitvormingsscenario voor bijzondere financiële transacties die worden aangegaan door Vlaamse overheidsdiensten en -instellingen Het Vlaams Parlement, gelet op

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Medewerker certificering

Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

NOTA voor de provincieraad

NOTA voor de provincieraad 2008-11-27 NOTA voor de provincieraad Voorwerp: rapport interne controlesysteem 2008 Redactie: Bruno Ravyts GEGEVEN De provinciegriffier heeft de decretale verplichting om jaarlijks aan de provincieraad

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst:

Functiekaart. Dienst: Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: beleidsmedewerker financiën Functionele loopbaan: B1-B3 (S) Code: Afdeling: Financiële zaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling financiële zaken

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (gemeente) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM- 1 Projectadministratie De promotor van het houdt een aparte overzichtelijke en geordende administratie bij met het oog op: een doeltreffende beheersing van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1)

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) In de beheersovereenkomst met het OCMW is voorzien dat de financieel beheerder van de gemeente ook de taak van financieel beheerder

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur 13.07.2017 Disclaimer Dit is een voorlopige versie van de vragenlijst voor aanvragen van werkingssubsidies. Gebruik dit document niet voor uw subsidieaanvraag.

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent Informatieveiligheidsconsulent 23 sept 2014 Gent Wie zijn ze wat doen ze? VERANTWOORDELIJKHEDEN INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENTEN Wie moet een informatieveiligheidsconsulent aanstellen? De verplichting

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd.

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. Functiebeschrijving Directeur secundair onderwijs De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. 12 maart 2014 Instelling:.... Naam personeelslid:.... Inleiding Situering

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 VERSLAG over de financiële staten van de Europese Stichting voor opleiding (ESO-Turijn) betreffende het per 31 december 1997 afgesloten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Resultaten van de bevraging van de sociale verhuurkantoren inzake de aanwezigheid van interne controleprocedures, bestuursdocumenten

Resultaten van de bevraging van de sociale verhuurkantoren inzake de aanwezigheid van interne controleprocedures, bestuursdocumenten Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO - Afdeling Toezicht Directie Actoren Resultaten van de bevraging van de sociale verhuurkantoren inzake de aanwezigheid van interne controleprocedures, bestuursdocumenten

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie