Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer"

Transcriptie

1 Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF

2 2

3 1. INLEIDING EN ACHTERGROND PROJECTOPDRACHT DOELSTELLING BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT PROJECTGRENZEN EN RANDVOORWAARDEN PLANGEBIED VERKEERSVOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID STRAATMEUBILAIR OPENBARE VERLICHTING WEGBEHEER GROENVOORZIENINGEN RIOLERINGEN MATERIALEN KABELS EN LEIDINGEN BRANDWEER GRONDEIGENDOMMEN VERGUNNINGEN EN PROCEDURES BESTEMMINGSPLAN RELATIE MET OVERIGE PROJECTEN PLANPROCES EN PLANNING KWALITEITSEISEN NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE LISSE ARW STANDAARD RAW BEPALINGEN INTEGRALE AANPAK PROJECTORGANISATIE COMMUNICATIE PROJECTVOORBEREIDING PARTICIPATIEBIJEENKOMST EN KLANKBORDGROEP REACTIES BEWONERS EN BELANGHEBBENDEN UITVOERING FINANCIEEL BUDGET SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

4 1. INLEIDING EN ACHTERGROND In het actieplan Duurzaam Veilig staan de kruispunten Ruishornlaan Uitermeer en Ruishornlaan Vivaldistraat als probleemlocatie beschreven. Omdat er op kleine afstand diverse wegen bij elkaar komen en er tevens diverse voetgangers- en fietsoversteken zijn, wordt dit punt namelijk vaak als onoverzichtelijk ervaren. Een goede oplossing is aanleg van een rotonde met een aftakking naar het winkelcentrum. De verkeerssituatie wordt hierdoor verduidelijkt en de snelheid wordt verlaagd. Deze maatregel is opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan en staat gepland voor Het projectgebied bestaat uit de kruispunten van de straten Ruishornlaan, Uitermeer en Vivaldistraat, inclusief het parkeerterrein voor winkelcentrum Poelmarkt. Op onderstaand figuur is het projectgebied weergegeven. De Ruishornlaan en Uitermeer zijn gebiedsonsluitingswegen met een 50km-regime. Deze wegen spelen een belangrijke rol in de ontsluiting van heel Lisse. De Vivaldistraat is deels een erftoegangsweg, ingericht als 30kmzone. Voor het winkelcentrum is het een erf. De Vivaldistraat is belangrijk voor de ontsluiting van de wijk. figuur 1: projectgebied 4

5 In opdracht van de gemeente Lisse heeft adviesbureau AGV-Movares een verkeersonderzoek uitgevoerd om de verkeerssituatie ter plaatse te onderzoeken. Er heeft een analyse plaatsgevonden en er is bekeken of een rotonde op deze locatie een goede oplossing is. De conclusie is dat de aanleg van een enkelstrooks rotonde op deze locatie de verkeersveiligheid verhoogt. Daarnaast kan een dergelijke rotonde ruimschoots het verkeer afwikkelen dat in de huidige situatie gebruik maakt van de kruispunten van de Ruishornlaan met de Uitermeer en de Vivaldistraat. Deze startnotitie is opgesteld op basis van de wensen en aanbevelingen van de betrokken afdelingen binnen de Gemeente Lisse. Na de inventarisatie hiervan zijn deze wensen en aanbevelingen verwerkt in een concept-startnotitie. Dit concept is ter beoordeling voorgelegd aan de betrokkenen binnen de gemeente. Naar aanleiding hiervan zijn enkele reacties binnengekomen, die in het plan zijn verwerkt. De definitieve startnotitie wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan het college van B&W en de raad. Als het plan is vastgesteld zal worden gestart met het maken van het ontwerp. De nutsbedrijven, omwonenden en winkeliers worden na het vaststellen van de startnotitie geïnformeerd. Hierna worden zij in het ontwerpproces betrokken. De doelstelling en omschrijving van dit project worden in hoofdstuk 2 beschreven, hier wordt tevens de projectopdracht geformuleerd. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten bepaald voor de verdere uitwerking van het plan. De kwaliteitseisen worden omschreven in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 wordt de projectorganisatie toegelicht. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 het aspect communicatie behandeld en de financiën in hoofdstuk 7. 5

6 2. PROJECTOPDRACHT In het actieplan Duurzaam Veilig staan de kruispunten Ruishornlaan Uitermeer en Ruishornlaan Vivaldistraat als probleemlocatie beschreven. Omdat er op kleine afstand diverse wegen bij elkaar komen en er tevens diverse voetgangers- en fietsoversteken zijn, wordt dit punt namelijk vaak als onoverzichtelijk ervaren. Een goede oplossing is aanleg van een rotonde met een aftakking naar het winkelcentrum. De verkeerssituatie wordt hierdoor verduidelijkt en de snelheid wordt verlaagd. Deze maatregel is opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan en staat gepland vanaf Doelstelling Voor dit project is volgende doelstelling geformuleerd: De kruispunten Ruishornlaan Uitermeer en Ruishornlaan Vivaldistraat omvormen tot één rotonde en hierdoor de verkeersveiligheid verbeteren. In samenhang met deze omvorming ook het parkeerterrein voor de Poelmarkt herinrichten en hiermee de uitstraling en effectiviteit verbeteren. Bij de herinrichting moet de riolering gedeeltelijk worden vervangen en worden aangepast aan de huidige technische eisen. Tevens is de herinrichting aanleiding om onderdelen van het groenbeleid uit te voeren. Het streven is om de werkzaamheden in het voorjaar van 2013 gereed te hebben. Volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig is bij het kruisen van twee hoofdwegen (gebiedsontsluitingswegen) de toepassing van een rotonde als kruisingsvorm gewenst. Het type rotonde dat volgens de richtlijnen het beste op deze locatie toegepast kan worden is een rotonde met vrijliggende fietspaden in de voorrang. De beperking van de snelheid waarmee een rotonde te passeren is, en de eenduidige voorrangsregeling, maakt de rotonde doorgaans een veiligere kruisingsvorm. Geen voorrangverlening (bij een onduidelijke voorrangssituatie) en passeren van de kruising met hoge snelheden zijn argumenten voor de aanleg van een rotonde, die zeker in deze situatie relevant zijn. Hierdoor zijn de aanrijdingen bij rotondes minder ernstig dan bij reguliere kruispunten. Daarnaast is de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer beter, want fietsers en voetgangers hebben, conform de richtlijnen, voorrang bij rotondes binnen de bebouwde kom. Met de toepassing van een rotonde geven wij dus gehoor aan de Duurzaam Veilig richtlijnen. Met de aanleg van een rotonde willen we de volgende aspecten bewerkstelligen: 1. het verduidelijken van de voorrangsregeling 2. het bevorderen van de verkeersveiligheid 3. het bevorderen van de kwaliteit, het comfort en de doorstroming van het fietsverkeer 4. het verbeteren van de leefbaarheid voor omwonenden, door vermindering van de snelheid 6

7 2.2. Beschrijving van de opdracht In de opdracht worden de volgende onderdelen onderscheiden: 1. Herinrichting van de openbare ruimte Bij de herinrichting wordt op het kruispunt Ruishornlaan Uitermeer een rotonde aangelegd. De huidige aansluiting van de Vivaldistraat op de Ruishornlaan komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe aansluiting in het verlengde van de Uitermeer. Het parkeerterrein voor de Poelmarkt wordt opnieuw ingericht. De maatregelen die binnen de herinrichting worden uitgevoerd komen direct voort uit de herinrichting van het straatprofiel. Dit is het, zo nodig, vervangen van de verharding door nieuwe verharding, aanpassingen vanuit verkeerstechnisch oogpunt, verplaatsen/verzwaren openbare verlichting, afwatering en beplanting. Daarnaast zullen er waarschijnlijk kabels, leidingen en brandkranen verlegd moeten worden. De verkeerstechnische onderbouwing voor de rotonde staat nader beschreven in het verkeerstechnisch onderzoek van AGV Movares. 2. Riolering Op de beoogde locatie voor de realisering van de rotonde is een gemengde riolering aanwezig. Gezien de levensduur van de rotonde is vervanging aan de orde. Van een deel van het riool moet nog bekeken worden of dit kan worden gehandhaafd. Een gedeelte van het verhardingsoppervlak is in de huidige situatie niet aangesloten op de gemengde riolering, maar op een afzonderlijk hemelwaterafvoerstelsel. Dit stelsel is niet opgenomen in het beheersysteem. Onderzocht moet worden hoe dit stelsel loopt en in hoeverre dit, ten behoeve van de nieuwe inrichting, verlegd of vervangen moet worden. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat alleen het hemelwaterriool dat onder het asfalt komt te liggen (ter plaatse van de toekomstige rotonde) wordt vervangen. Indien er in het kader van de nieuwe inrichting ook buiten het asfalt hemelwaterriool verlegd moet worden, dan valt dit binnen het onderdeel herinrichting van de openbare ruimte. Vanuit rioolbeheer is hiertoe namelijk geen aanleiding. 3. Groenvoorziening De huidige groenvoorziening bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen. De eerste is het groen voor het winkelcentrum, de tweede is de groenstructuur van de Ruishornlaan en Uitermeer. De kwaliteit van het groen voor het winkelcentrum is van matige kwaliteit. Een groot deel hiervan zal bij de herinrichting komen te vervallen. Hiervoor zal een nieuwe groeninrichting worden gemaakt. Deze werkzaamheden vallen binnen het onderdeel herinrichting van de openbare ruimte. De bomen langs de Ruishornlaan zijn onderdeel van de primaire hoofdbomenstructuur van de gemeente Lisse. Daarnaast zijn de groenvakken onderdeel van de primaire 7

8 hoofdgroenstructuur. De wens is om de Uitermeer in de toekomst onderdeel te laten zijn van de secundaire hoofdbomenstructuur. Mogelijk komen er door de herinrichting bomen of groenvakken te vervallen, hiervoor moeten dan nieuwe in de plaats komen. Daarnaast is het streven om de hoofdgroen- en bomenstructuur, binnen het projectgebied, verder te ontwikkelen en verbeteren. De beschreven maatregelen vallen binnen het onderdeel herinrichting van de openbare ruimte. Naast de werkzaamheden die voortkomen uit de herinrichting is het de bedoeling om ook buiten de werkgrens de groenstructuur langs de Ruishornlaan te verbeteren. De huidige begroeiing is vaak van slechte kwaliteit en heeft onvoldoende uitstraling. Vanuit het groenbeheer wordt erop gestuurd om renovatie- en vervangingsprojecten voor een belangrijk deel te richten op de hoofdwegen. In de groenvakken langs de Ruishornlaan moet daarom nieuwe beplanting komen, waarbij ook bollen worden aangeplant. Het doel van deze maatregelen is om de beleving van de Bollenstreek langs doorgaande wegen te verbeteren. Het landschap wordt doorgetrokken in het dorp en maakt het hiermee aantrekkelijker en herkenbaarder voor de recreant. Voor dit onderdeel zijn de kosten separaat opgenomen binnen het onderdeel verbeteren groenstructuur Ruishornlaan. 8

9 3. PROJECTGRENZEN EN RANDVOORWAARDEN Voor de verdere uitwerking van het plan moeten de uitgangspunten worden vastgesteld om te bepalen wat wel tot het project behoort en wat niet. Deze worden in dit hoofdstuk nader beschreven Plangebied Het plangebied bestaat uit het gebied voor winkelcentrum Poelmarkt, en gedeelten van de Ruishornlaan, Uitermeer en Vivaldistraat. Winkelcentrum Poelmarkt is rond 1975 ontwikkeld. Op dit moment lopen de procedures om het winkelcentrum uit te breiden en te herinrichten. Hierbij worden de drie bestaande ingangen terug gebracht naar één. Tevens worden er enkele delen dichtgebouwd, wordt de indeling gewijzigd en komen er nieuwe winkels. Rondom het winkelcentrum zijn drie parkeerterreinen, namelijk twee aan de zijkant en één aan de voorzijde. Alleen het parkeerterrein aan de voorzijde is onderdeel van het plangebied. De Ruishornlaan en Uitermeer zijn gebiedsontsluitende wegen met een 50km-regime. Ze vormen samen de belangrijkste routes tussen het centrum en de Poelpolder. Op dit moment heeft het verkeer op de Ruishornlaan voorrang op verkeer van de Uitermeer. Op de Ruishornlaan is een voetgangersoversteekplaats met zebra aanwezig ter hoogte van de kruising. De Vivaldistraat is deels een erftoegangsweg, ingericht als 30km-zone. Voor het winkelcentrum is het een erf. Langs de rotonde loopt een fietsroute van de ANWB (fietsknooppunten). Deze moet in het plan gehandhaafd blijven. De gemeente Lisse hanteert voor het beheer en inrichting van de openbare ruimte een structuurelementenkaart. Op deze kaart staan de diverse structuurelementen weergegeven, elke met eigen eisen aan inrichting en beheer. Het winkelcentrum en het parkeerterrein vallen binnen de structuurelementen Winkelgebied, de Ruishornlaan en Uitermeer onder Hoofdwegen en het overige gebied onder Woongebied. Met de uitwerking moet met de beschreven eisen aan inrichting en beheer rekening worden gehouden Verkeersvoorzieningen De nieuwe inrichting moet voldoen aan de huidige verkeersnormen en de richtlijnen van Duurzaam Veilig. In hoofdzaak worden voor de inrichting van de wegen, rotonde en parkeervoorzieningen de volgende uitgangspunten gehanteerd: De maatvoering van de rotonde dient te geschieden conform CROW publicatie 126 en 126a. De huidige inrichtingschets, uit het verkeerstechnisch onderzoek, geeft een binnenstraal aan van 12,5 meter. Dit is voor de doorstroming het meest optimaal, omdat er dan wel voldoende remming is, maar minimale hinder voor 9

10 grote voortuigen. Het is echter geen probleem om in het kader van de inpasbaarheid terug te gaan naar een straal van 10,5 meter. In aansluiting op de richtlijnen komen fietsers op de rotonde in de voorrang. De maatvoering van de wegen, parkeervakken en voet- en fietspaden dient te geschieden conform de ASVV2004. Ter plaatse van de aansluiting van de Vivaldistraat naar de Ruishornlaan moet een duidelijk overgang naar 30km-zone worden gerealiseerd. Er moet een duidelijke en veilige verbinding worden gemaakt tussen het parkeerterrein en de ingang van de Poelmarkt. De Ruishornlaan, Uitermeer en Vivaldistraat zijn voor de brandweer en voor andere hulpverleningsdiensten belangrijke ontsluitingsroutes in de Poelpolder. De bestaande wegcategorisering moet daarom in stand blijven. Het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe situatie moet minimaal het bestaande aantal bedragen. Het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen (voor bestaande bouw) wordt betrokken bij de nieuwe inrichting Bereikbaarheid De Ruishornlaan, Uitermeer en Vivaldistraat spelen in de huidige vorm een belangrijke rol in de ontsluiting van het gebied. Daarnaast vormt de Ruishornlaan de verbinding tussen de Poelpolder-noord en zuid. Bij de plan- en besteksvoorbereiding wordt daarom een faserings- en ontsluitingsplan gemaakt. Hierbij zal ook nadrukkelijk worden gelet op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten, aanliggende woningen, winkels en bedrijven. Nieuwe inrichting Voor de nieuwe inrichting is het van belang dat deze de bereikbaarheid van de omgeving waarborgt en waar mogelijk verbetert. Uit het verkeersonderzoek van AGV- Movares blijkt dat dit met de aanleg van een rotonde inderdaad het geval is. Hulpdiensten Het is belangrijk om de bereikbaarheid van de hulpverleningsdiensten ten tijde van de uitvoering te waarborgen. Het is zeer wenselijk om tijdelijke (calamiteiten)ontsluitingen tijdens de uitvoering mee te nemen. In het geval dat vertraging in de opkomsttijden van de hulpdiensten echter onvermijdelijk is, dan moet dit worden meegenomen in de besluitvorming van het college en de raad. Op dit moment is dit nog niet aan de orde, omdat er naar een situatie wordt gestreefd zonder vertraging. Woningen De aanliggende woningen worden tijdens de uitvoering zo veel mogelijk bereikbaar gehouden. Zo nodig worden er tijdelijke voorzieningen getroffen. Het is echter niet te voorkomen dat bepaalde woningen voor korte of langere tijd onbereikbaar zijn met de auto. Lopend blijven de woningen wel altijd bereikbaar. 10

11 Winkels Het plangebied grenst aan het winkelcentrum Poelmarkt. In en naast de Poelmarkt zijn diverse winkels, waaronder een supermarkt. Tevens is er een benzinestation. Aan weerszijden en aan de voorzijde van de Poelmarkt zijn drie openbare parkeerterreinen. Het benzinestation en de twee parkeerterreinen aan weerszijden van de Poelmarkt moeten tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. Het streven is om deze bereikbaarheid van de winkels en de achterliggende wijk te waarborgen via de Vivaldistraat op de Ruishornlaan. Wanneer dit niet meer mogelijk is, dan zal het verkeer via de Gerard Doustraat of Brahmsstraat geleid worden. Het parkeerterrein aan de voorzijde van de Poelmarkt wordt tijdens de werkzaamheden heringericht. Dit zal in deze periode niet gebruikt kunnen worden. Doorgaande verkeer Omdat de Ruishornlaan en Uitermeer een belangrijke verbinding vormen tussen de Poelpolder-noord en -zuid is het doorgaande verkeer gedurende de uitvoering een belangrijk aandachtspunt. Omdat de rotonde midden op het kruispunt komt, is het niet mogelijk om het doorgaande verkeer gedurende het hele werk doorgang te verlenen. Wel is het streven om de doorgang zo lang mogelijk te waarborgen en de periode van volledige afsluiting zo kort mogelijk te houden. Connexxion Op de Ruishornlaan rijden diverse buslijnen. Met Connexxion zal worden overlegd welke lijnen dit zijn. Volgens het protocol Wegwerkzaamheden van Connexxion zal in een vroeg stadium een overleg worden ingepland. Bekeken zal worden op welke momenten er geen doorgang is voor de busdiensten en welke alternatieve routes er genomen kunnen worden. Connexxion zorgt zelf voor de communicatie naar de reiziger. Brandstofverkooppunt Bij het plangebied is een brandstofverkooppunt. Deze heeft zowel een in/uitrit aan de Ruishornlaan als aan de Vivaldistraat. Deze in/uitritten blijven in de nieuwe situatie behouden Straatmeubilair Op de projectlocaties is straatmeubilair aanwezig. Het gaat voornamelijk om paaltjes, banken en prullenbakken. Dit straatmeubilair zal worden vervangen. De bestaande voorzieningen voor het plaatsen van verkiezingsborden moeten een plaats krijgen in de nieuwe inrichting Openbare Verlichting Er staan op dit moment geen werkzaamheden gepland in het kader van OV-beheer. Wel heeft de nieuwe inrichting consequenties voor de openbare verlichting. Er zal daarom een verlichtingsplan opgesteld worden. Hierbij wordt de bestaande verlichting zoveel mogelijk hergebruikt. Waar nodig zal er nieuwe verlichting worden aangebracht, een en ander conform de beleidsuitgangspunten. 11

12 3.6. Wegbeheer Er staan op dit moment geen werkzaamheden gepland in het kader van wegbeheer Groenvoorzieningen De huidige groenvoorziening bestaat hoofdzakelijk uit twee onderdelen. De eerste is het groen voor de Poelmarkt, de tweede is de groenstructuur van de Ruishornlaan en Uitermeer. Poelmarkt Op het parkeerterrein voor de Poelmarkt staan voornamelijk platanen, aangeplant rond Waarschijnlijk zal een groot deel van deze bomen bij de herinrichting moeten worden verwijderd. Met een inspectie zal moeten worden bekeken wat de kwaliteit van deze bomen is en of het zinvol is om deze bomen te verplanten. Aan de zijde van de Ruishornlaan staan enkele esdoorns. Deze worden als onderdeel beschouwd van de groenstructuur van de Ruishornlaan. De beplantingsvakken op het parkeerterrein en voor het winkelcentrum zijn over het algemeen van matige kwaliteit. Er zijn veel schadeplekken aanwezig, tevens past de uitstraling niet bij de winkelfunctie van de Poelmarkt. De huidige beplantingsvakken kunnen daarom geheel komen te vervallen. Het streven is om de nieuwe groeninrichting robuust vorm te geven met een hoge sierwaarde. Een robuuste inrichting kan worden bereikt door het parkeerterrein zelf een minimale hoeveelheid groen toe te passen en dit te compenseren met extra groen rondom het parkeerterrein en bij de entree van de Poelmarkt. Ruishornlaan en Uitermeer De bomen langs Ruishornlaan zijn onderdeel van de primaire hoofdbomenstructuur van de gemeente Lisse. Deze bomen zijn hoofdzakelijk esdoorns van rond Vanaf de Gerard Doustraat tot het benzinestation is er sprake van een continue laanstructuur. Tussen het benzinestation en de Uitermeer wordt de structuur onregelmatiger en is de afstand tussen de bomenrijen groter, hierdoor is er minder duidelijk sprake van een laanstructuur. Vanaf de Uitermeer staan er slechts aan 1 zijde bomen. Bij de nieuwe inrichting moet worden gekeken hoe de hoofdbomenstructuur langs de Ruishornlaan kan worden verbeterd. Het streven is om de uitstraling van het gedeelte tussen de Gerard Doustraat en het benzinestation door te trekken tot voorbij de Uitermeer. Onderzocht moet worden wat de kwaliteit en toekomstverwachting is van de bestaande boomstructuurlangs de Ruishornlaan. Hierbij moet bekeken worden of de huidige bomen voldoende kwaliteit en toekomstverwachting hebben voor de functie als hoofdbomenstructuur. Deze informatie is bepalend voor de wijze waarop bij de herinrichting met de bomen moet worden omgegaan, moeten deze worden gespaard of kan er beter worden geïnvesteerd in een nieuwe boomstructuur. De wens is om de Uitermeer in de toekomst onderdeel te laten zijn van de secundaire hoofdbomenstructuur. Op dit moment is er nog geen sprake van een eenduidige boomstructuur langs de Uitermeer. Er staan onder andere essen, trompetbomen, meidoorns, leisterbessen en esdoorns. 12

13 In de nieuwe inrichting moet een boomstructuur worden gerealiseerd die in de toekomst eenduidig langs de gehele Uitermeer gerealiseerd kan worden. Mogelijk dat deze, in aansluiting op de 1e Poellaan, kan bestaan uit zuileiken. De bestaande bomen ter plaatse van de aansluiting op de Ruishornlaan kunnen in de nieuwe inrichting komen te vervallen. Bij ontgravings- en andere herinrichtingwerkzaamheden vormen wortels een belemmering voor de uitvoering. Om te voorkomen dat de bomen te lijden hebben onder de herinrichting is het belangrijk de bomen tijdens de uitvoering te ontzien en te beschermen. Daarbij is het wenselijk om de beschikbare ruimte voor de bomen te vergroten, zodat de wortels meer ruimte krijgen. Hiermee worden de levenskansen van de bomen vergroot en wordt voorkomen dat er weer nieuwe schades aan de verhardingen ontstaan door wortelopdruk. Voor het ontwerpen en tijdens de uitvoering moeten verder de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: Boombescherming op bouwlocaties van Vereniging Stadswerk Kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen ontwerp bomen conform ontwerprichtlijnen NOCB, zie hoofdstuk 1 van KBB Voor randvoorwaarden maatvoering de volgende opties hanteren: a) Bomen Ruishornlaan: optie 1 (snelgroeiende soorten) - duurzaam >40 jaar b) Bomen Uitermeer: optie 2 verkort ca. 40 jaar c) Bomen Vivaldistraat en parkeerterrein: optie 2- kort ca. 20 jaar of optie 4 vormboom duurzaam 3.8. Rioleringen Gemengd stelsel De hoofdriolering bestaat uit een gemengd stelsel en is gedeeltelijk gelegen onder de rijweg en het fiets- en voetpad van de Uitermeer en Ruishornlaan. De riolering is aangelegd in 1964 en Gezien de levensduur van de rotonde is vervanging van het riool uit 1964 zeker aan de orde. Van het riool uit 1973 moet nog bekeken worden of dit eventueel kan worden gehandhaafd of gerenoveerd. Dit moet blijken uit inspectiebeelden en hangt tevens af van de bovengrondse veranderingen. Vooralsnog is algehele vervanging het uitgangspunt. De te vervangen strengen betreffen: , , en Binnen het plangebied ligt voor de Poelmarkt nog een riool uit Aangezien dit onder straatwerk blijft liggen is hier geen vervanging aan de orde. Het voorstel is om de het nieuwe gemengde riool te situeren onder de rijweg. De riolering die vervalt wordt zo veel mogelijk verwijderd of buiten bedrijf gesteld en dicht geschuimd. In de ontwerpfase moet worden onderzocht in hoeverre een deel van het bestaande riool kan worden gehandhaafd. Daarnaast moet worden bekeken of er gelijktijdig met de vervanging nog verbeteringen aan het stelsel moeten worden uitgevoerd. 13

14 De huidige riolering is gefundeerd op palen met betonnen kespen. Het nieuwe riool zal daarom ook gefundeerd moeten worden. Hemelwaterriool Het verhard oppervlak van de Ruishornlaan en mogelijk een gedeelte van het parkeerterrein voor de Poelmarkt is niet aangesloten op het gemengde stelsel. Hiervoor is een afzonderlijk regenwaterstelsel aanwezig, dat afwatert op open water. Gezien de levensduur van een rotonde zal dit, onder de toekomstige rotonde, moeten worden vervangen. Buiten de rotonde kan het hemelwaterriool in principe gehandhaafd blijven, omdat hier geen asfalt komt. Het verharde oppervlak dat op dit moment is afgekoppeld mag in de toekomst niet op gemengde stelsel worden aangesloten. In de planuitwerking moet worden onderzocht hoe het hemelwaterriool precies loopt en welk oppervlak hierop aangesloten is. Tevens moet worden bekeken hoe dit riool moet worden aangepast naar de nieuwe situatie. Drainage Onder het maaiveld is op meerder locaties een drainage aanwezig. Bij de uitwerking van het plan zal worden bekeken of dit in de nieuwe situatie vervangen of opnieuw aangebracht moet worden Materialen Voor het gebruik van materialen voor de inrichting van het maaiveld en de riolering moet worden gekeken naar de indeling volgens de structuurelementenkaart uit de Beleidsvisie Openbare Ruimte van de gemeente Lisse. Hieruit blijkt dat de Ruishornlaan en Vivaldistraat onder hoofdwegen zijn gecategoriseerd. De Vivaldistraat en het parkeerterrein vallen onder winkelgebieden. Deze categorisering is bepalend voor de het materiaalgebruik en onderhoudsniveau. Bij de uitwerking moet deze categorisering worden aangehouden Kabels en leidingen Voor de kabels en leidingen is een inventarisatie gedaan over de aanwezigheid van kabels en leidingen (KLIC-melding). Hieruit is gebleken dat er kabels en leidingen aanwezig zijn. Verleggen tracés Waarschijnlijk moet er ter plaatse van de rotonde een gedeelte van de tracés worden verlegd of worden voorzien van (extra) mantelbuizen. Kabels en leidingen moeten in principe altijd naast het asfalt worden gesitueerd. Op de toeritten van de rotonde hoeven waarschijnlijk geen werkzaamheden plaats te vinden. Ook voor het verleggen van de Vivaldistraat worden geen werkzaamheden verwacht. Verplaatsen trafostation Op het parkeerterrein is op dit moment een trafostation van Alliander aanwezig. Dit moet hoogstwaarschijnlijk worden verplaatst. 14

15 Vervangingen De diverse nutsbedrijven zijn tijdens het reguliere nutsoverleg op het gemeentehuis geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden. Naar aanleiding hiervan kunnen zij rekening houden met onze werkzaamheden als zij zelf nog vervangingen gepland hebben staan. Na het vaststellen van de startnotitie door de raad, zullen de diverse nutsbedrijven per brief op de hoogte worden gesteld van de geplande werkzaamheden. Naar aanleiding hiervan kunnen zij aangeven of zij vervangingen willen gaan uitvoeren en/of welke tracés zij eventueel moeten gaan verleggen Brandweer Van de brandweer is een reactie ontvangen met betrekking tot enkele aandachtspunten. Ontsluiting De Ruishornlaan, Uitermeer en Vivaldistraat zijn voor de brandweer, maar ook voor andere hulpverleningsdiensten belangrijke ontsluitingsroutes in de Poelpolder. Het is belangrijk dat de wegcategorisering in stand blijft. Volgens de huidige plannen blijft de wegcategorisering inderdaad gelijk en heeft dit punt dus geen nadelige consequentie voor de hulpdiensten. Bereikbaarheid tijdens de uitvoering In de voorbereidingsfase moet de bereikbaarheid van de hulpverleningsdiensten ten tijde van de uitvoering worden meegenomen. Het is zeer wenselijk om tijdelijke (calamiteiten)ontsluitingen tijdens de uitvoering mee te nemen in de startnotitie. Als er een vertraging in de opkomsttijden komt moet dit worden meegenomen in de besluitvorming voor het college/raad. Bij het onderdeel bereikbaarheid (par. 3.3) zijn de uitgangspunten opgenomen over de bereikbaarheid. Gestreefd wordt naar een uitvoeringswijze met een, tijdelijke, calamiteitenontsluiting voor de hulpdiensten. Hierover hoeft op dit moment dus geen besluitvorming plaats te vinden. Snelheidsremmende voorzieningen De combinatie rotonde en drempel zijn voor de hulpverleningsdiensten erg vertragend. Als er in het kader van Duurzaam Veilig toch snelheidsbelemmerende maatregelen noodzakelijk zijn gaat de voorkeur uit naar asverschuivingen of lange plateaus met sinushelling in ieder geval geen korte hoge drempels. Brandkranen Binnen het plangebied liggen een aantal brandkranen, deze mogen niet in rijstroken, parkeervakken, groenstroken e.d. terecht komen. Als dit in de nieuwe situatie wel het geval is, dan moeten de brandkranen verplaatst worden. Indien Duinwaterbedrijf Dunea de waterleiding wil saneren, dan zullen zij een adviesverzoek neerleggen bij de brandweer. Mogelijk dat dit leidt tot een herindeling en wijziging van het aantal brandkranen. 15

16 3.12. Grondeigendommen Het is de bedoeling om de rotonde geheel op grond van de gemeente Lisse aan te leggen. Op basis van de kadastrale gegevens is gekeken of er met betrekking tot dit punt aandachtspunten zijn. Op basis van de huidige inzichten moet er met twee zaken rekening worden gehouden: Vivaldistraat 2 Volgens de huidige inrichtingschets, uit het verkeerstechnisch onderzoek, komt de nieuwe inrichting deels over het eigendom van Vivaldistraat 2. Dit is niet wenselijk. In de ontwerpfase moet daarom worden gekeken op welke wijze de rotonde ingepast kan worden, zonder dat deze de perceelsgrens overschrijdt. Trafostation Op het parkeerterrein is een trafostation van Alliander aanwezig. Dit zal naar verwachting verplaatst moeten worden. De grond waarop deze trafo staat is in eigendom van Alliander. Met Alliander zal daarom moeten overlegd of de trafo kan vervallen, of dat er een nieuwe locatie moet worden gezocht. In het eerste geval moet worden gekeken of de gemeente de grond kan overnemen. In het tweede geval moet worden gekeken of er een grondruil kan plaatsvinden. Elke grondtransactie moet apart worden bekeken om te beoordelen of de transactie onder de BTW-heffing valt en of er overdrachtsbelasting wordt geheven. Om te voorkomen dat de grondoverdracht, met een normale of symbolische vergoeding, tot hoge kosten leidt is het belangrijk dat de levering van de grond zonder BTW en overdrachtsbelasting kan plaatsvinden. In hoofdzaak zijn de volgende uitgangspunten dan van belang: De levering van met gebouwen bebouwde grond (waarvan geldt dat een gebouw ieder bouwwerk is, dat vast met de grond verbonden is, het gaat ook om: bruggen, tunnels, viaducten, straten, wegen, pleinen, kunstgrasvelden, e.d.) is alleen belast met BTW, als de onroerende zaak wordt geleverd vóór, op of uiterlijk twee jaar na eerste ingebruikname (met andere woorden: als het een nieuw bouwwerk is). Als de levering van met gebouwen bebouwde grond niet met BTW is belast, valt de transactie onder de overdrachtsbelasting. De verkrijger betaalt de overdrachtsbelasting. De gemeente is als verkrijger vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Hierop is een uitzondering: als er grond geleverd wordt die valt onder de BTW-heffing en deze grond wordt geleverd voor een te lage prijs, betaalt ook een gemeente overdrachtsbelasting over de werkelijke waarde of voortbrengingskosten incl. BTW. De levering van onbebouwde grond, die bestemd is voor bebouwing, is belast met BTW als er sprake is van een bouwterrein, dit is onbebouwde grond waaraan of ten behoeve waarvan met het oog op de bebouwing: bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden; voorzieningen worden of zijn getroffen uitsluitend dienstbaar aan die grond; (infrastructurele) voorzieningen worden of zijn getroffen in de omgeving van de grond; een bouwvergunning is afgegeven. 16

17 Op basis van de huidige situatie van de te leveren percelen is de verwachting dat de levering zonder BTW en overdrachtsbelasting kan plaatsvinden. Voorwaarde hierbij is wel dat er voorafgaand aan de levering nog geen werkzaamheden plaatsvinden en/of bouwvergunning is afgegeven Vergunningen en procedures Kapvergunning In de gemeente Lisse geldt een kapverordening. Daarbij geldt dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd indien er houtopstanden worden verwijderd waarvan de doorsnede op 1,30 meter vanaf de grond dikker is dan 10 cm. De proceduretijd bedraagt circa 8 weken. In de voorbereidingsfase moet blijken of er houtopstanden moeten worden verwijderd om de werkzaamheden te realiseren. Flora- en Faunawet Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden komen mogelijk aandachtspunten aan de orde met betrekking tot de Flora- en Faunawet. Deze zijn voornamelijk van belang als er bomen of bosschages gekapt worden. In de voorbereidingsfase zal worden bekeken of er in dit kader vergunningen of ontheffingen benodigd zijn Bestemmingsplan De nieuwe inrichting valt volgens het huidige plan binnen twee bestemmingen, namelijk Verkeer en Groen. Verkeer Binnen deze bestemming geldt de volgende omschrijving: a. wegen met een functie voor doorgaand verkeer, waaronder tevens begrepen opstelstroken, busstroken, voet- en fietspaden b. nutsvoorzieningen c. waterhuishoudkundige en waterstaatkundige voorzieningen d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, groen, parkeervoorzieningen, reclame-uitingen en water Binnen deze bestemming zijn geen problemen te verwachten met de aanleg van de rotonde of het parkeerterrein. Ook het eventueel aanbrengen van een nieuwe trafo kan zonder problemen worden gedaan. Groen Binnen deze bestemming geldt de volgende omschrijving: a. groen, water, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - heemtuin': tevens een heemtuin met daarbij behorende educatieve voorzieningen c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - jachthaven': tevens ten behoeve van de naastgelegen jachthaven d. nutsvoorzieningen e. waterhuishoudkundige en waterstaatkundige voorzieningen f. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals kunstobjecten 17

18 Binnen deze bestemming mogen geen functies worden aangebracht voor doorgaand verkeer. Hiermee moet rekening worden gehouden met het situeren van de rotonde. De voet- en fietspaden en/of nutsvoorzieningen kunnen wel zonder bezwaar in deze bestemming gesitueerd worden Relatie met overige projecten Gemeente Lisse Er is op dit moment geen relatie bekend met andere projecten van de gemeente Lisse. Gedurende het planproces zal bekeken worden of er nog projecten zijn of komen waarmee rekening gehouden moet worden. Derden Op dit moment loopt er een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een herindeling en uitbreiding van winkelcentrum Poelmarkt. Met dit plan wordt de eigen buitenruimte volledig bebouwd. Tevens komen er twee van de drie ingangen te vervallen. De enige ingang die blijft is aan de zijde van het plangebied. Ook bij deze ingang word het eigen terrein bebouwd, waardoor het huidige plein voor de ingang komt te vervallen en hiermee ook de fietsparkeerplaatsen. Bij het opstellen van het VO wordt het definitieve bouwplan als uitgangspunt meegenomen in de planvorming Planproces en planning Voor de voorbereiding en de uitvoering is een planning op hoofdlijnen opgesteld. De hoofdpunten van het proces en de planning bestaan uit de volgende onderdelen: opstellen startnotitie oktober/november 2011 (inclusief toetsing intern) vaststellen van uitgangspunten in college november 2011 vaststellen van uitgangspunten in raad december 2011 Schetsavond met bewoners en bedrijven januari 2012 VO gereed (+ in college) februari 2012 (inclusief toetsing intern) inspraakprocedure maart / april 2012 aanpassen VO naar DO april / mei 2012 vaststellen DO in college mei 2012 besteksvoorbereiding t/m juli 2012 aanbestedingsprocedure t/m september 2012 realisatie vanaf oktober

19 4. KWALITEITSEISEN Het civieltechnische project wordt conform de technische, kwalitatieve en juridische eisen en bepalingen van de Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Lisse, de ARW 2005 en de Standaard RAW bepalingen 2005 aanbesteed en gerealiseerd. De toepassing wordt in het kort hieronder nader uiteengezet Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Lisse Binnen de gemeente Lisse geldt een inkoop- en aanbestedingsbeleid. Met dit inkoopen aanbestedingsbeleid wordt er gestreefd naar de volgende doelstellingen: realiseren van een doelmatig aanbestedingsbeleid afleggen van verantwoording over de besteding van publieke gelden streven naar openbaarheid, waarbij bedrijven gelijke kansen en behandeling krijgen in het proces van aanbestedingen optimaliseren van kostenbeheersing en kwaliteit waarborgen van de integriteit van het aanbestedingsproces 4.2. ARW 2005 De raming van de uitvoering van de werkzaamheden wordt getoetst aan de drempelwaarden uit de `Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Lisse` waarna de werkzaamheden worden aanbesteed conform de richtlijnen van de ARW Het ARW 2005 is een stapsgewijze uitwerking van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. Het gebruik van het ARW 2005 voor decentrale overheden is echter niet verplicht Standaard RAW bepalingen 2010 De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Standaard RAW bepalingen Deze bepalingen zijn een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de GWW-sector. De standaard wordt gebruikt voor het in detail vastleggen van rechten en plichten van opdrachtgevers en opdrachtnemers, op een algemeen erkend kwaliteitsniveau dat toepasbaar is in een brede scope van vakgebieden, in de onder- en bovengrondse infrastructuur Integrale aanpak Het project wordt op een integrale wijze aangepakt. De verschillende disciplines zoals groen, riolering, verhardingen, openbare verlichting worden betrokken in het opstellen van de startnotitie en in het verdere planproces. Zover mogelijk worden de werkzaamheden en belangen van de diverse disciplines geïntegreerd in één project. 19

20 5. PROJECTORGANISATIE Ontwerp De ontwerp- en voorbereidingswerkzaamheden worden uitgevoerd door een ingenieursbureau in opdracht van de gemeente Lisse, afdeling IBOR. Aanbesteding De uitvoering van de het werk wordt uitgevoerd door een nader te bepalen GWWaannemer in opdracht van de Gemeente Lisse, afdeling IBOR. Op basis van de drempelwaarde uit de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Lisse wordt het werk, op basis van een nog nader te bepalen aanbestedingsvorm, aanbesteed. Als contractvorm wordt gekozen voor een RAW-bestek. Opdracht Tijdens de begeleiding van de uitvoering van het werk zal de afdeling IBOR fungeren als opdrachtgever. Deze zal in de uitvoering worden vertegenwoordigd door een nader te bepalen directievoerder en toezichthouder. De projectvoorbereiding en de begeleiding van de werkzaamheden worden begeleid door de afdeling IBOR van de Gemeente Lisse. 20

Herinrichting plein aan de Ooievaarstraat in de Vogelwijk

Herinrichting plein aan de Ooievaarstraat in de Vogelwijk Herinrichting plein aan de Ooievaarstraat in de Vogelwijk Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling : IBOR Auteur : J. Nguyen, projectleider IBOR Datum : 14 aug. 2013 Status : definitief 1. INLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 1. Inleiding In het Meerjarenprogramma (MJP) 2009-2013 (uitvoering 2009-2011) is de

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Herinrichting Halsterseweg noord

Herinrichting Halsterseweg noord Herinrichting Halsterseweg noord Halsterseweg 1973 29 augustus 2017 Programma 1. Ontvangst door wethouder Patrick van der Velden 2. Toelichting project (Laurent Jan Allewijn) ü Projectgebied ü Aanleiding

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen 1310524 Afdeling: Onderwerp Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen Samenvatting In maart 2013 is met Bouwfonds een koopovereenkomst gesloten voor de realisering

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Verslag Informatieavond Voorlopig Ontwerp inrichting openbare ruimte, locatie Paardenplein Plaats Raadhuis te Hilversum Datum 25 november 2013 Tijd van 20.00 u tot ca. 21.15 u Agenda 1. Welkom 2. Stand

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Indien een aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan kan door het college van Burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld.

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld. Veelgestelde vragen over Fietspad F446.00 Roodemolenpolder Versie 3: 5 maart 2014 De plannen voor de aanleg van een nieuwe Fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim door de Roodemolenpolder leiden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE BRUG DE STUW INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 MOGELIJKE OPLOSSINGEN GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE ROPTIE...7 Locatie Kostenraming Planning 4 FINANCIERING...8 2 1 INLEIDING

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Notitie Aanvullende uitwerking varianten

Notitie Aanvullende uitwerking varianten Aanleiding Bij de tussentijdse evaluatie van het GVVP heeft u op 12 september 2013 besloten (agendapunt 17 en amendement 2013A30) de Angsterweg in Vlodrop, Stationsweg en Waarderweg in Montfort separaat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS december 2013.

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS december 2013. Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2013.1780 RIS 269160 070-353 91 11 18 december 2013 Anemoonstraat Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o.

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o. Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o. Betreffende straten: Linschotenstraat tot Rozenprieelstraat, Rozenprieelstraat tussen Linschotenstraat en Van Marumstraat, het toegangspad

Nadere informatie

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht.

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. Bijlage 3: Ingekomen zienswijze en gemeentelijke reactie Ingekomen zienswijzen: Gemeentelijke

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 Raadsstuk Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 1. Inleiding Dit project omvat de Albert Schweitzerlaan, de ML Kinglaan (tussen de Hugo de Grootstraat en de Albert

Nadere informatie

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg Oktober 2017 Deze vraag- en antwoordrubriek is gericht op de aan- en omwonenden (incl. bedrijven) van de Heerderweg.. Dit is een actuele rubriek. Heeft u vragen

Nadere informatie

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Het nieuwe Park Dwingeland Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Programma Proces tot nu toe: hoe zat het ook alweer? Ontwerp voor park Dwingeland / Stoekeplein Planning bestemmingsplan, aanleg nieuwe

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 103814 M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Aan de raad, 1. Beslispunten Verlenen van een uitvoeringskrediet

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan Bijlage 3 Toelichting per onderzochte locatie Basisscenario [zie bijlage 2 voor een overzichtstekening] Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo,

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, *2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (art.

Nadere informatie

Leden van de raadscommissie Stad & Ruimte. Geachte dames en heren,

Leden van de raadscommissie Stad & Ruimte. Geachte dames en heren, Leden van de raadscommissie Stad & Ruimte Behandeld door J. Bodewitz Doorkiesnummer 030-2861054 Ons kenmerk 15.504616 E-mail Onderwerp Ontwerp Croeselaan en Bijlage(n) VO boek Jaarbeursplein Uw kenmerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp:

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Raadsvoorstel Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Het wijzigen van de voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom van Denekamp Voorgesteld raadsbesluit:

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM

NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM Vastgesteld door de gemeenteraad Woudrichem: 17 mei 2011 Uitvoering: VIA H. (Hessel) de Jong L.M. (Leanne) van

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen

Collegevoorstel. Zaaknummer: Project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen Collegevoorstel Inleiding Voor het project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen zijn twee aanleidingen: - Het project is vooral ingegeven door de overlast van hemelwater ( water op straat situatie ), die

Nadere informatie

B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E

B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E Z O GENAAMDE 2 M E TERZONES, ZOALS G E NOEMD I N B ESTEMMI NGSPLANNEN 1. Inleiding Wie in Nederland iets wil bouwen heeft (meestal) een omgevingsvergunning nodig en

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ MEMO Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat Kampen, Projectomschrijving: 2 mei 2017 17.0016.010-Advies ARZ Van: Aan: J. Hendriks M. Slijkhuis J. Engels R. Wiersma Aanleiding In het Tracébesluit

Nadere informatie

Wij merken op dat deze beleidsregels een vastlegging betreffen van de wijze waarop de afgelopen jaren aanvragen voor inritten zijn behandeld.

Wij merken op dat deze beleidsregels een vastlegging betreffen van de wijze waarop de afgelopen jaren aanvragen voor inritten zijn behandeld. Beleidsregels inrit voor parkeren op eigen erf 1 Inleiding Op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is een omgevingsvergunning vereist voor een inrit. In de APV zijn tevens de weigeringsgronden

Nadere informatie

Definitief ontwerp Willemskade

Definitief ontwerp Willemskade op stap Expertisecentrum Projecten, Realisatie en Beheer Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 422 69 66 NH.Munnik@zwolle.nl www.zwolle.nl Inhoud 1 Inleiding 3 2 Ontwerp

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0866 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Diamantlaan Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Diamantlaan met de bijbehorende tekening ST 12066 ongewijzigd

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Dekking budget project herinrichting Twiskeweg september 2008 Mobiliteit

Raadsvoorstel. Dekking budget project herinrichting Twiskeweg september 2008 Mobiliteit Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Dekking budget project herinrichting Twiskeweg 08-37 9 september 2008 Mobiliteit budgetaanpassing herinrichting Twiskeweg Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN Gemeente Soest Februari 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanpassingen per voorgestelde maatregel 4 3 Ontwerptekeningen 1 Inleiding Sinds het voorjaar van

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Definitief Ontwerp Herinrichting Westereng Deelplan 4

Definitief Ontwerp Herinrichting Westereng Deelplan 4 Bijlage 4 Herinrichting Westereng DO deelplan 4 Case: 13.00863 Definitief Ontwerp Herinrichting Westereng Deelplan 4 Beslisdocument 29 oktober 2013 1 1. Projectresultaat Het project Rioolvervanging en

Nadere informatie

Verslag 2 e informatieavond

Verslag 2 e informatieavond Verslag 2 e informatieavond Projectnaam RP1217 Herinrichting Lekkerbeetjenlaan Opdrachtgever gemeente Vught Projectnummer T1133HA1 Contactpersoon de heer G. Franssen Documentnummer T1133HA1_140403 BV04

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg. LTA ja: Maand 5 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA

Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg. LTA ja: Maand 5 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg Registratienr. 6287928 Steller/telnr. J.S. Bos/ 8058 Bijlagen 4 Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/428785 Besluitnummer: 8 10.1 Onderwerp: Aanpassing infrastructuur Ringovenpark Advies: 1. 25 extra parkeerplaatsen aan

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA Steller Machiel Huizenga De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 0611211325

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28 Voor raadsvergadering d.d.: 4-3-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen Herinrichting Oude Willemsweg Ondertitel Beeldenboek oplossingsrichtingen Aanleiding Als onderdeel van het gebied Oude Willem wordt de Oude Willemsweg heringericht. In het Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015 Welkom Informatieavond herinrichting Ambyerweg 2 september 2015 1 Vanavond toelichting op de geplande herinrichting van Ambyerweg beantwoorden van uw vragen Herinrichting bestaat uit 2 onderdelen: fase

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015 Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015 Programma van vanavond Terugblik vorige bijeenkomst Plussen en minnen Uitgangspunten voor het ontwerp Presenteren voorlopig ontwerp

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling PAS DIT AAN OF VERWIJDER HET 1 2 3 HET LINT OOSTZAAN Aanleiding Wens om te komen tot een integrale visie voor de verkeersveiligheid op de wegen Kerkstraat, Zuideinde, Kerkbuurt, Noordeinde en De Haal in

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Bespreekpunten deze avond: stand van zaken (wat hebben we tot nu toe laten zien) proces: stedenbouwkundig plan bestemmingsplan bouwplannen

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Startbijeenkomst Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Programma 19:30 19:35 20:00 20:10 21:00 21:15 Opening en welkom Bert Koning (projectleider) Aanleiding tot het project Projectopzet

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van december 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00081 Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning herinrichting Kloosterwei/Ganzenwei in Warmond - Besluitvormend

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21507 26 april 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.12175 Onderwerp: wijzigingen rondom Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg

Nadere informatie

Toelichting bij kaart

Toelichting bij kaart Definitief Ontwerp Fietsstraat Cremerstraat Juni 2016 Toelichting bij kaart Voorgeschiedenis November 2013 neemt de gemeenteraad een amendement aan waarmee 1 miljoen euro wordt vrijgemaakt om de beginnen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 23 september 2014 Onderwerp: Coördinatieregeling Plantage Aan de raad. Beslispunten *Z001DD51A1 1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID

Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID Doel De Middenweg-Zuid wordt heringericht in 2018, waarbij fietsers, voetgangers, busverkeer en autoverkeer een goede en veilige plek krijgen. Doel

Nadere informatie

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk'

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' ~A~ Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' Voorgesteld besluit 1. Voteren van een krediet van 1.000.000,-, conform

Nadere informatie

Plan van Aanpak aanvraag kapvergunningen en uitvoering kappen bomen Quatrebras

Plan van Aanpak aanvraag kapvergunningen en uitvoering kappen bomen Quatrebras Plan van Aanpak aanvraag kapvergunningen en uitvoering kappen bomen Quatrebras 1. Inleiding 2. Context 2.1 Omlegging A9 2.2 Quatrebras 2.3 Natuurwetgeving 3. Plan van Aanpak kapvergunningen 3.1 Bomen verplanten

Nadere informatie

Renovatie Noord-West. Klankbordsessie 29 augustus /1/2016 Gemeente Heiloo 1

Renovatie Noord-West. Klankbordsessie 29 augustus /1/2016 Gemeente Heiloo 1 Renovatie Noord-West Klankbordsessie 29 augustus 2016 9/1/2016 Gemeente Heiloo 1 Introductie Welkom Klankbordgroep Noord-West Trompenburg V. Vladerackenlaan Bayershofweg Arklaan Driestal Vierkant Laan

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o.

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Gemeente Leiderdorp Datum: 05 maart 2010 Projectnummer: 80277 ID: NL.IMRO.0547.BPschansen-ON01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inspraakreacties 4 3 Overleg

Nadere informatie