Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer"

Transcriptie

1 Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF

2 2

3 1. INLEIDING EN ACHTERGROND PROJECTOPDRACHT DOELSTELLING BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT PROJECTGRENZEN EN RANDVOORWAARDEN PLANGEBIED VERKEERSVOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID STRAATMEUBILAIR OPENBARE VERLICHTING WEGBEHEER GROENVOORZIENINGEN RIOLERINGEN MATERIALEN KABELS EN LEIDINGEN BRANDWEER GRONDEIGENDOMMEN VERGUNNINGEN EN PROCEDURES BESTEMMINGSPLAN RELATIE MET OVERIGE PROJECTEN PLANPROCES EN PLANNING KWALITEITSEISEN NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE LISSE ARW STANDAARD RAW BEPALINGEN INTEGRALE AANPAK PROJECTORGANISATIE COMMUNICATIE PROJECTVOORBEREIDING PARTICIPATIEBIJEENKOMST EN KLANKBORDGROEP REACTIES BEWONERS EN BELANGHEBBENDEN UITVOERING FINANCIEEL BUDGET SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

4 1. INLEIDING EN ACHTERGROND In het actieplan Duurzaam Veilig staan de kruispunten Ruishornlaan Uitermeer en Ruishornlaan Vivaldistraat als probleemlocatie beschreven. Omdat er op kleine afstand diverse wegen bij elkaar komen en er tevens diverse voetgangers- en fietsoversteken zijn, wordt dit punt namelijk vaak als onoverzichtelijk ervaren. Een goede oplossing is aanleg van een rotonde met een aftakking naar het winkelcentrum. De verkeerssituatie wordt hierdoor verduidelijkt en de snelheid wordt verlaagd. Deze maatregel is opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan en staat gepland voor Het projectgebied bestaat uit de kruispunten van de straten Ruishornlaan, Uitermeer en Vivaldistraat, inclusief het parkeerterrein voor winkelcentrum Poelmarkt. Op onderstaand figuur is het projectgebied weergegeven. De Ruishornlaan en Uitermeer zijn gebiedsonsluitingswegen met een 50km-regime. Deze wegen spelen een belangrijke rol in de ontsluiting van heel Lisse. De Vivaldistraat is deels een erftoegangsweg, ingericht als 30kmzone. Voor het winkelcentrum is het een erf. De Vivaldistraat is belangrijk voor de ontsluiting van de wijk. figuur 1: projectgebied 4

5 In opdracht van de gemeente Lisse heeft adviesbureau AGV-Movares een verkeersonderzoek uitgevoerd om de verkeerssituatie ter plaatse te onderzoeken. Er heeft een analyse plaatsgevonden en er is bekeken of een rotonde op deze locatie een goede oplossing is. De conclusie is dat de aanleg van een enkelstrooks rotonde op deze locatie de verkeersveiligheid verhoogt. Daarnaast kan een dergelijke rotonde ruimschoots het verkeer afwikkelen dat in de huidige situatie gebruik maakt van de kruispunten van de Ruishornlaan met de Uitermeer en de Vivaldistraat. Deze startnotitie is opgesteld op basis van de wensen en aanbevelingen van de betrokken afdelingen binnen de Gemeente Lisse. Na de inventarisatie hiervan zijn deze wensen en aanbevelingen verwerkt in een concept-startnotitie. Dit concept is ter beoordeling voorgelegd aan de betrokkenen binnen de gemeente. Naar aanleiding hiervan zijn enkele reacties binnengekomen, die in het plan zijn verwerkt. De definitieve startnotitie wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan het college van B&W en de raad. Als het plan is vastgesteld zal worden gestart met het maken van het ontwerp. De nutsbedrijven, omwonenden en winkeliers worden na het vaststellen van de startnotitie geïnformeerd. Hierna worden zij in het ontwerpproces betrokken. De doelstelling en omschrijving van dit project worden in hoofdstuk 2 beschreven, hier wordt tevens de projectopdracht geformuleerd. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten bepaald voor de verdere uitwerking van het plan. De kwaliteitseisen worden omschreven in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 wordt de projectorganisatie toegelicht. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 het aspect communicatie behandeld en de financiën in hoofdstuk 7. 5

6 2. PROJECTOPDRACHT In het actieplan Duurzaam Veilig staan de kruispunten Ruishornlaan Uitermeer en Ruishornlaan Vivaldistraat als probleemlocatie beschreven. Omdat er op kleine afstand diverse wegen bij elkaar komen en er tevens diverse voetgangers- en fietsoversteken zijn, wordt dit punt namelijk vaak als onoverzichtelijk ervaren. Een goede oplossing is aanleg van een rotonde met een aftakking naar het winkelcentrum. De verkeerssituatie wordt hierdoor verduidelijkt en de snelheid wordt verlaagd. Deze maatregel is opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan en staat gepland vanaf Doelstelling Voor dit project is volgende doelstelling geformuleerd: De kruispunten Ruishornlaan Uitermeer en Ruishornlaan Vivaldistraat omvormen tot één rotonde en hierdoor de verkeersveiligheid verbeteren. In samenhang met deze omvorming ook het parkeerterrein voor de Poelmarkt herinrichten en hiermee de uitstraling en effectiviteit verbeteren. Bij de herinrichting moet de riolering gedeeltelijk worden vervangen en worden aangepast aan de huidige technische eisen. Tevens is de herinrichting aanleiding om onderdelen van het groenbeleid uit te voeren. Het streven is om de werkzaamheden in het voorjaar van 2013 gereed te hebben. Volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig is bij het kruisen van twee hoofdwegen (gebiedsontsluitingswegen) de toepassing van een rotonde als kruisingsvorm gewenst. Het type rotonde dat volgens de richtlijnen het beste op deze locatie toegepast kan worden is een rotonde met vrijliggende fietspaden in de voorrang. De beperking van de snelheid waarmee een rotonde te passeren is, en de eenduidige voorrangsregeling, maakt de rotonde doorgaans een veiligere kruisingsvorm. Geen voorrangverlening (bij een onduidelijke voorrangssituatie) en passeren van de kruising met hoge snelheden zijn argumenten voor de aanleg van een rotonde, die zeker in deze situatie relevant zijn. Hierdoor zijn de aanrijdingen bij rotondes minder ernstig dan bij reguliere kruispunten. Daarnaast is de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer beter, want fietsers en voetgangers hebben, conform de richtlijnen, voorrang bij rotondes binnen de bebouwde kom. Met de toepassing van een rotonde geven wij dus gehoor aan de Duurzaam Veilig richtlijnen. Met de aanleg van een rotonde willen we de volgende aspecten bewerkstelligen: 1. het verduidelijken van de voorrangsregeling 2. het bevorderen van de verkeersveiligheid 3. het bevorderen van de kwaliteit, het comfort en de doorstroming van het fietsverkeer 4. het verbeteren van de leefbaarheid voor omwonenden, door vermindering van de snelheid 6

7 2.2. Beschrijving van de opdracht In de opdracht worden de volgende onderdelen onderscheiden: 1. Herinrichting van de openbare ruimte Bij de herinrichting wordt op het kruispunt Ruishornlaan Uitermeer een rotonde aangelegd. De huidige aansluiting van de Vivaldistraat op de Ruishornlaan komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe aansluiting in het verlengde van de Uitermeer. Het parkeerterrein voor de Poelmarkt wordt opnieuw ingericht. De maatregelen die binnen de herinrichting worden uitgevoerd komen direct voort uit de herinrichting van het straatprofiel. Dit is het, zo nodig, vervangen van de verharding door nieuwe verharding, aanpassingen vanuit verkeerstechnisch oogpunt, verplaatsen/verzwaren openbare verlichting, afwatering en beplanting. Daarnaast zullen er waarschijnlijk kabels, leidingen en brandkranen verlegd moeten worden. De verkeerstechnische onderbouwing voor de rotonde staat nader beschreven in het verkeerstechnisch onderzoek van AGV Movares. 2. Riolering Op de beoogde locatie voor de realisering van de rotonde is een gemengde riolering aanwezig. Gezien de levensduur van de rotonde is vervanging aan de orde. Van een deel van het riool moet nog bekeken worden of dit kan worden gehandhaafd. Een gedeelte van het verhardingsoppervlak is in de huidige situatie niet aangesloten op de gemengde riolering, maar op een afzonderlijk hemelwaterafvoerstelsel. Dit stelsel is niet opgenomen in het beheersysteem. Onderzocht moet worden hoe dit stelsel loopt en in hoeverre dit, ten behoeve van de nieuwe inrichting, verlegd of vervangen moet worden. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat alleen het hemelwaterriool dat onder het asfalt komt te liggen (ter plaatse van de toekomstige rotonde) wordt vervangen. Indien er in het kader van de nieuwe inrichting ook buiten het asfalt hemelwaterriool verlegd moet worden, dan valt dit binnen het onderdeel herinrichting van de openbare ruimte. Vanuit rioolbeheer is hiertoe namelijk geen aanleiding. 3. Groenvoorziening De huidige groenvoorziening bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen. De eerste is het groen voor het winkelcentrum, de tweede is de groenstructuur van de Ruishornlaan en Uitermeer. De kwaliteit van het groen voor het winkelcentrum is van matige kwaliteit. Een groot deel hiervan zal bij de herinrichting komen te vervallen. Hiervoor zal een nieuwe groeninrichting worden gemaakt. Deze werkzaamheden vallen binnen het onderdeel herinrichting van de openbare ruimte. De bomen langs de Ruishornlaan zijn onderdeel van de primaire hoofdbomenstructuur van de gemeente Lisse. Daarnaast zijn de groenvakken onderdeel van de primaire 7

8 hoofdgroenstructuur. De wens is om de Uitermeer in de toekomst onderdeel te laten zijn van de secundaire hoofdbomenstructuur. Mogelijk komen er door de herinrichting bomen of groenvakken te vervallen, hiervoor moeten dan nieuwe in de plaats komen. Daarnaast is het streven om de hoofdgroen- en bomenstructuur, binnen het projectgebied, verder te ontwikkelen en verbeteren. De beschreven maatregelen vallen binnen het onderdeel herinrichting van de openbare ruimte. Naast de werkzaamheden die voortkomen uit de herinrichting is het de bedoeling om ook buiten de werkgrens de groenstructuur langs de Ruishornlaan te verbeteren. De huidige begroeiing is vaak van slechte kwaliteit en heeft onvoldoende uitstraling. Vanuit het groenbeheer wordt erop gestuurd om renovatie- en vervangingsprojecten voor een belangrijk deel te richten op de hoofdwegen. In de groenvakken langs de Ruishornlaan moet daarom nieuwe beplanting komen, waarbij ook bollen worden aangeplant. Het doel van deze maatregelen is om de beleving van de Bollenstreek langs doorgaande wegen te verbeteren. Het landschap wordt doorgetrokken in het dorp en maakt het hiermee aantrekkelijker en herkenbaarder voor de recreant. Voor dit onderdeel zijn de kosten separaat opgenomen binnen het onderdeel verbeteren groenstructuur Ruishornlaan. 8

9 3. PROJECTGRENZEN EN RANDVOORWAARDEN Voor de verdere uitwerking van het plan moeten de uitgangspunten worden vastgesteld om te bepalen wat wel tot het project behoort en wat niet. Deze worden in dit hoofdstuk nader beschreven Plangebied Het plangebied bestaat uit het gebied voor winkelcentrum Poelmarkt, en gedeelten van de Ruishornlaan, Uitermeer en Vivaldistraat. Winkelcentrum Poelmarkt is rond 1975 ontwikkeld. Op dit moment lopen de procedures om het winkelcentrum uit te breiden en te herinrichten. Hierbij worden de drie bestaande ingangen terug gebracht naar één. Tevens worden er enkele delen dichtgebouwd, wordt de indeling gewijzigd en komen er nieuwe winkels. Rondom het winkelcentrum zijn drie parkeerterreinen, namelijk twee aan de zijkant en één aan de voorzijde. Alleen het parkeerterrein aan de voorzijde is onderdeel van het plangebied. De Ruishornlaan en Uitermeer zijn gebiedsontsluitende wegen met een 50km-regime. Ze vormen samen de belangrijkste routes tussen het centrum en de Poelpolder. Op dit moment heeft het verkeer op de Ruishornlaan voorrang op verkeer van de Uitermeer. Op de Ruishornlaan is een voetgangersoversteekplaats met zebra aanwezig ter hoogte van de kruising. De Vivaldistraat is deels een erftoegangsweg, ingericht als 30km-zone. Voor het winkelcentrum is het een erf. Langs de rotonde loopt een fietsroute van de ANWB (fietsknooppunten). Deze moet in het plan gehandhaafd blijven. De gemeente Lisse hanteert voor het beheer en inrichting van de openbare ruimte een structuurelementenkaart. Op deze kaart staan de diverse structuurelementen weergegeven, elke met eigen eisen aan inrichting en beheer. Het winkelcentrum en het parkeerterrein vallen binnen de structuurelementen Winkelgebied, de Ruishornlaan en Uitermeer onder Hoofdwegen en het overige gebied onder Woongebied. Met de uitwerking moet met de beschreven eisen aan inrichting en beheer rekening worden gehouden Verkeersvoorzieningen De nieuwe inrichting moet voldoen aan de huidige verkeersnormen en de richtlijnen van Duurzaam Veilig. In hoofdzaak worden voor de inrichting van de wegen, rotonde en parkeervoorzieningen de volgende uitgangspunten gehanteerd: De maatvoering van de rotonde dient te geschieden conform CROW publicatie 126 en 126a. De huidige inrichtingschets, uit het verkeerstechnisch onderzoek, geeft een binnenstraal aan van 12,5 meter. Dit is voor de doorstroming het meest optimaal, omdat er dan wel voldoende remming is, maar minimale hinder voor 9

10 grote voortuigen. Het is echter geen probleem om in het kader van de inpasbaarheid terug te gaan naar een straal van 10,5 meter. In aansluiting op de richtlijnen komen fietsers op de rotonde in de voorrang. De maatvoering van de wegen, parkeervakken en voet- en fietspaden dient te geschieden conform de ASVV2004. Ter plaatse van de aansluiting van de Vivaldistraat naar de Ruishornlaan moet een duidelijk overgang naar 30km-zone worden gerealiseerd. Er moet een duidelijke en veilige verbinding worden gemaakt tussen het parkeerterrein en de ingang van de Poelmarkt. De Ruishornlaan, Uitermeer en Vivaldistraat zijn voor de brandweer en voor andere hulpverleningsdiensten belangrijke ontsluitingsroutes in de Poelpolder. De bestaande wegcategorisering moet daarom in stand blijven. Het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe situatie moet minimaal het bestaande aantal bedragen. Het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen (voor bestaande bouw) wordt betrokken bij de nieuwe inrichting Bereikbaarheid De Ruishornlaan, Uitermeer en Vivaldistraat spelen in de huidige vorm een belangrijke rol in de ontsluiting van het gebied. Daarnaast vormt de Ruishornlaan de verbinding tussen de Poelpolder-noord en zuid. Bij de plan- en besteksvoorbereiding wordt daarom een faserings- en ontsluitingsplan gemaakt. Hierbij zal ook nadrukkelijk worden gelet op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten, aanliggende woningen, winkels en bedrijven. Nieuwe inrichting Voor de nieuwe inrichting is het van belang dat deze de bereikbaarheid van de omgeving waarborgt en waar mogelijk verbetert. Uit het verkeersonderzoek van AGV- Movares blijkt dat dit met de aanleg van een rotonde inderdaad het geval is. Hulpdiensten Het is belangrijk om de bereikbaarheid van de hulpverleningsdiensten ten tijde van de uitvoering te waarborgen. Het is zeer wenselijk om tijdelijke (calamiteiten)ontsluitingen tijdens de uitvoering mee te nemen. In het geval dat vertraging in de opkomsttijden van de hulpdiensten echter onvermijdelijk is, dan moet dit worden meegenomen in de besluitvorming van het college en de raad. Op dit moment is dit nog niet aan de orde, omdat er naar een situatie wordt gestreefd zonder vertraging. Woningen De aanliggende woningen worden tijdens de uitvoering zo veel mogelijk bereikbaar gehouden. Zo nodig worden er tijdelijke voorzieningen getroffen. Het is echter niet te voorkomen dat bepaalde woningen voor korte of langere tijd onbereikbaar zijn met de auto. Lopend blijven de woningen wel altijd bereikbaar. 10

11 Winkels Het plangebied grenst aan het winkelcentrum Poelmarkt. In en naast de Poelmarkt zijn diverse winkels, waaronder een supermarkt. Tevens is er een benzinestation. Aan weerszijden en aan de voorzijde van de Poelmarkt zijn drie openbare parkeerterreinen. Het benzinestation en de twee parkeerterreinen aan weerszijden van de Poelmarkt moeten tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. Het streven is om deze bereikbaarheid van de winkels en de achterliggende wijk te waarborgen via de Vivaldistraat op de Ruishornlaan. Wanneer dit niet meer mogelijk is, dan zal het verkeer via de Gerard Doustraat of Brahmsstraat geleid worden. Het parkeerterrein aan de voorzijde van de Poelmarkt wordt tijdens de werkzaamheden heringericht. Dit zal in deze periode niet gebruikt kunnen worden. Doorgaande verkeer Omdat de Ruishornlaan en Uitermeer een belangrijke verbinding vormen tussen de Poelpolder-noord en -zuid is het doorgaande verkeer gedurende de uitvoering een belangrijk aandachtspunt. Omdat de rotonde midden op het kruispunt komt, is het niet mogelijk om het doorgaande verkeer gedurende het hele werk doorgang te verlenen. Wel is het streven om de doorgang zo lang mogelijk te waarborgen en de periode van volledige afsluiting zo kort mogelijk te houden. Connexxion Op de Ruishornlaan rijden diverse buslijnen. Met Connexxion zal worden overlegd welke lijnen dit zijn. Volgens het protocol Wegwerkzaamheden van Connexxion zal in een vroeg stadium een overleg worden ingepland. Bekeken zal worden op welke momenten er geen doorgang is voor de busdiensten en welke alternatieve routes er genomen kunnen worden. Connexxion zorgt zelf voor de communicatie naar de reiziger. Brandstofverkooppunt Bij het plangebied is een brandstofverkooppunt. Deze heeft zowel een in/uitrit aan de Ruishornlaan als aan de Vivaldistraat. Deze in/uitritten blijven in de nieuwe situatie behouden Straatmeubilair Op de projectlocaties is straatmeubilair aanwezig. Het gaat voornamelijk om paaltjes, banken en prullenbakken. Dit straatmeubilair zal worden vervangen. De bestaande voorzieningen voor het plaatsen van verkiezingsborden moeten een plaats krijgen in de nieuwe inrichting Openbare Verlichting Er staan op dit moment geen werkzaamheden gepland in het kader van OV-beheer. Wel heeft de nieuwe inrichting consequenties voor de openbare verlichting. Er zal daarom een verlichtingsplan opgesteld worden. Hierbij wordt de bestaande verlichting zoveel mogelijk hergebruikt. Waar nodig zal er nieuwe verlichting worden aangebracht, een en ander conform de beleidsuitgangspunten. 11

12 3.6. Wegbeheer Er staan op dit moment geen werkzaamheden gepland in het kader van wegbeheer Groenvoorzieningen De huidige groenvoorziening bestaat hoofdzakelijk uit twee onderdelen. De eerste is het groen voor de Poelmarkt, de tweede is de groenstructuur van de Ruishornlaan en Uitermeer. Poelmarkt Op het parkeerterrein voor de Poelmarkt staan voornamelijk platanen, aangeplant rond Waarschijnlijk zal een groot deel van deze bomen bij de herinrichting moeten worden verwijderd. Met een inspectie zal moeten worden bekeken wat de kwaliteit van deze bomen is en of het zinvol is om deze bomen te verplanten. Aan de zijde van de Ruishornlaan staan enkele esdoorns. Deze worden als onderdeel beschouwd van de groenstructuur van de Ruishornlaan. De beplantingsvakken op het parkeerterrein en voor het winkelcentrum zijn over het algemeen van matige kwaliteit. Er zijn veel schadeplekken aanwezig, tevens past de uitstraling niet bij de winkelfunctie van de Poelmarkt. De huidige beplantingsvakken kunnen daarom geheel komen te vervallen. Het streven is om de nieuwe groeninrichting robuust vorm te geven met een hoge sierwaarde. Een robuuste inrichting kan worden bereikt door het parkeerterrein zelf een minimale hoeveelheid groen toe te passen en dit te compenseren met extra groen rondom het parkeerterrein en bij de entree van de Poelmarkt. Ruishornlaan en Uitermeer De bomen langs Ruishornlaan zijn onderdeel van de primaire hoofdbomenstructuur van de gemeente Lisse. Deze bomen zijn hoofdzakelijk esdoorns van rond Vanaf de Gerard Doustraat tot het benzinestation is er sprake van een continue laanstructuur. Tussen het benzinestation en de Uitermeer wordt de structuur onregelmatiger en is de afstand tussen de bomenrijen groter, hierdoor is er minder duidelijk sprake van een laanstructuur. Vanaf de Uitermeer staan er slechts aan 1 zijde bomen. Bij de nieuwe inrichting moet worden gekeken hoe de hoofdbomenstructuur langs de Ruishornlaan kan worden verbeterd. Het streven is om de uitstraling van het gedeelte tussen de Gerard Doustraat en het benzinestation door te trekken tot voorbij de Uitermeer. Onderzocht moet worden wat de kwaliteit en toekomstverwachting is van de bestaande boomstructuurlangs de Ruishornlaan. Hierbij moet bekeken worden of de huidige bomen voldoende kwaliteit en toekomstverwachting hebben voor de functie als hoofdbomenstructuur. Deze informatie is bepalend voor de wijze waarop bij de herinrichting met de bomen moet worden omgegaan, moeten deze worden gespaard of kan er beter worden geïnvesteerd in een nieuwe boomstructuur. De wens is om de Uitermeer in de toekomst onderdeel te laten zijn van de secundaire hoofdbomenstructuur. Op dit moment is er nog geen sprake van een eenduidige boomstructuur langs de Uitermeer. Er staan onder andere essen, trompetbomen, meidoorns, leisterbessen en esdoorns. 12

13 In de nieuwe inrichting moet een boomstructuur worden gerealiseerd die in de toekomst eenduidig langs de gehele Uitermeer gerealiseerd kan worden. Mogelijk dat deze, in aansluiting op de 1e Poellaan, kan bestaan uit zuileiken. De bestaande bomen ter plaatse van de aansluiting op de Ruishornlaan kunnen in de nieuwe inrichting komen te vervallen. Bij ontgravings- en andere herinrichtingwerkzaamheden vormen wortels een belemmering voor de uitvoering. Om te voorkomen dat de bomen te lijden hebben onder de herinrichting is het belangrijk de bomen tijdens de uitvoering te ontzien en te beschermen. Daarbij is het wenselijk om de beschikbare ruimte voor de bomen te vergroten, zodat de wortels meer ruimte krijgen. Hiermee worden de levenskansen van de bomen vergroot en wordt voorkomen dat er weer nieuwe schades aan de verhardingen ontstaan door wortelopdruk. Voor het ontwerpen en tijdens de uitvoering moeten verder de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: Boombescherming op bouwlocaties van Vereniging Stadswerk Kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen ontwerp bomen conform ontwerprichtlijnen NOCB, zie hoofdstuk 1 van KBB Voor randvoorwaarden maatvoering de volgende opties hanteren: a) Bomen Ruishornlaan: optie 1 (snelgroeiende soorten) - duurzaam >40 jaar b) Bomen Uitermeer: optie 2 verkort ca. 40 jaar c) Bomen Vivaldistraat en parkeerterrein: optie 2- kort ca. 20 jaar of optie 4 vormboom duurzaam 3.8. Rioleringen Gemengd stelsel De hoofdriolering bestaat uit een gemengd stelsel en is gedeeltelijk gelegen onder de rijweg en het fiets- en voetpad van de Uitermeer en Ruishornlaan. De riolering is aangelegd in 1964 en Gezien de levensduur van de rotonde is vervanging van het riool uit 1964 zeker aan de orde. Van het riool uit 1973 moet nog bekeken worden of dit eventueel kan worden gehandhaafd of gerenoveerd. Dit moet blijken uit inspectiebeelden en hangt tevens af van de bovengrondse veranderingen. Vooralsnog is algehele vervanging het uitgangspunt. De te vervangen strengen betreffen: , , en Binnen het plangebied ligt voor de Poelmarkt nog een riool uit Aangezien dit onder straatwerk blijft liggen is hier geen vervanging aan de orde. Het voorstel is om de het nieuwe gemengde riool te situeren onder de rijweg. De riolering die vervalt wordt zo veel mogelijk verwijderd of buiten bedrijf gesteld en dicht geschuimd. In de ontwerpfase moet worden onderzocht in hoeverre een deel van het bestaande riool kan worden gehandhaafd. Daarnaast moet worden bekeken of er gelijktijdig met de vervanging nog verbeteringen aan het stelsel moeten worden uitgevoerd. 13

14 De huidige riolering is gefundeerd op palen met betonnen kespen. Het nieuwe riool zal daarom ook gefundeerd moeten worden. Hemelwaterriool Het verhard oppervlak van de Ruishornlaan en mogelijk een gedeelte van het parkeerterrein voor de Poelmarkt is niet aangesloten op het gemengde stelsel. Hiervoor is een afzonderlijk regenwaterstelsel aanwezig, dat afwatert op open water. Gezien de levensduur van een rotonde zal dit, onder de toekomstige rotonde, moeten worden vervangen. Buiten de rotonde kan het hemelwaterriool in principe gehandhaafd blijven, omdat hier geen asfalt komt. Het verharde oppervlak dat op dit moment is afgekoppeld mag in de toekomst niet op gemengde stelsel worden aangesloten. In de planuitwerking moet worden onderzocht hoe het hemelwaterriool precies loopt en welk oppervlak hierop aangesloten is. Tevens moet worden bekeken hoe dit riool moet worden aangepast naar de nieuwe situatie. Drainage Onder het maaiveld is op meerder locaties een drainage aanwezig. Bij de uitwerking van het plan zal worden bekeken of dit in de nieuwe situatie vervangen of opnieuw aangebracht moet worden Materialen Voor het gebruik van materialen voor de inrichting van het maaiveld en de riolering moet worden gekeken naar de indeling volgens de structuurelementenkaart uit de Beleidsvisie Openbare Ruimte van de gemeente Lisse. Hieruit blijkt dat de Ruishornlaan en Vivaldistraat onder hoofdwegen zijn gecategoriseerd. De Vivaldistraat en het parkeerterrein vallen onder winkelgebieden. Deze categorisering is bepalend voor de het materiaalgebruik en onderhoudsniveau. Bij de uitwerking moet deze categorisering worden aangehouden Kabels en leidingen Voor de kabels en leidingen is een inventarisatie gedaan over de aanwezigheid van kabels en leidingen (KLIC-melding). Hieruit is gebleken dat er kabels en leidingen aanwezig zijn. Verleggen tracés Waarschijnlijk moet er ter plaatse van de rotonde een gedeelte van de tracés worden verlegd of worden voorzien van (extra) mantelbuizen. Kabels en leidingen moeten in principe altijd naast het asfalt worden gesitueerd. Op de toeritten van de rotonde hoeven waarschijnlijk geen werkzaamheden plaats te vinden. Ook voor het verleggen van de Vivaldistraat worden geen werkzaamheden verwacht. Verplaatsen trafostation Op het parkeerterrein is op dit moment een trafostation van Alliander aanwezig. Dit moet hoogstwaarschijnlijk worden verplaatst. 14

15 Vervangingen De diverse nutsbedrijven zijn tijdens het reguliere nutsoverleg op het gemeentehuis geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden. Naar aanleiding hiervan kunnen zij rekening houden met onze werkzaamheden als zij zelf nog vervangingen gepland hebben staan. Na het vaststellen van de startnotitie door de raad, zullen de diverse nutsbedrijven per brief op de hoogte worden gesteld van de geplande werkzaamheden. Naar aanleiding hiervan kunnen zij aangeven of zij vervangingen willen gaan uitvoeren en/of welke tracés zij eventueel moeten gaan verleggen Brandweer Van de brandweer is een reactie ontvangen met betrekking tot enkele aandachtspunten. Ontsluiting De Ruishornlaan, Uitermeer en Vivaldistraat zijn voor de brandweer, maar ook voor andere hulpverleningsdiensten belangrijke ontsluitingsroutes in de Poelpolder. Het is belangrijk dat de wegcategorisering in stand blijft. Volgens de huidige plannen blijft de wegcategorisering inderdaad gelijk en heeft dit punt dus geen nadelige consequentie voor de hulpdiensten. Bereikbaarheid tijdens de uitvoering In de voorbereidingsfase moet de bereikbaarheid van de hulpverleningsdiensten ten tijde van de uitvoering worden meegenomen. Het is zeer wenselijk om tijdelijke (calamiteiten)ontsluitingen tijdens de uitvoering mee te nemen in de startnotitie. Als er een vertraging in de opkomsttijden komt moet dit worden meegenomen in de besluitvorming voor het college/raad. Bij het onderdeel bereikbaarheid (par. 3.3) zijn de uitgangspunten opgenomen over de bereikbaarheid. Gestreefd wordt naar een uitvoeringswijze met een, tijdelijke, calamiteitenontsluiting voor de hulpdiensten. Hierover hoeft op dit moment dus geen besluitvorming plaats te vinden. Snelheidsremmende voorzieningen De combinatie rotonde en drempel zijn voor de hulpverleningsdiensten erg vertragend. Als er in het kader van Duurzaam Veilig toch snelheidsbelemmerende maatregelen noodzakelijk zijn gaat de voorkeur uit naar asverschuivingen of lange plateaus met sinushelling in ieder geval geen korte hoge drempels. Brandkranen Binnen het plangebied liggen een aantal brandkranen, deze mogen niet in rijstroken, parkeervakken, groenstroken e.d. terecht komen. Als dit in de nieuwe situatie wel het geval is, dan moeten de brandkranen verplaatst worden. Indien Duinwaterbedrijf Dunea de waterleiding wil saneren, dan zullen zij een adviesverzoek neerleggen bij de brandweer. Mogelijk dat dit leidt tot een herindeling en wijziging van het aantal brandkranen. 15

16 3.12. Grondeigendommen Het is de bedoeling om de rotonde geheel op grond van de gemeente Lisse aan te leggen. Op basis van de kadastrale gegevens is gekeken of er met betrekking tot dit punt aandachtspunten zijn. Op basis van de huidige inzichten moet er met twee zaken rekening worden gehouden: Vivaldistraat 2 Volgens de huidige inrichtingschets, uit het verkeerstechnisch onderzoek, komt de nieuwe inrichting deels over het eigendom van Vivaldistraat 2. Dit is niet wenselijk. In de ontwerpfase moet daarom worden gekeken op welke wijze de rotonde ingepast kan worden, zonder dat deze de perceelsgrens overschrijdt. Trafostation Op het parkeerterrein is een trafostation van Alliander aanwezig. Dit zal naar verwachting verplaatst moeten worden. De grond waarop deze trafo staat is in eigendom van Alliander. Met Alliander zal daarom moeten overlegd of de trafo kan vervallen, of dat er een nieuwe locatie moet worden gezocht. In het eerste geval moet worden gekeken of de gemeente de grond kan overnemen. In het tweede geval moet worden gekeken of er een grondruil kan plaatsvinden. Elke grondtransactie moet apart worden bekeken om te beoordelen of de transactie onder de BTW-heffing valt en of er overdrachtsbelasting wordt geheven. Om te voorkomen dat de grondoverdracht, met een normale of symbolische vergoeding, tot hoge kosten leidt is het belangrijk dat de levering van de grond zonder BTW en overdrachtsbelasting kan plaatsvinden. In hoofdzaak zijn de volgende uitgangspunten dan van belang: De levering van met gebouwen bebouwde grond (waarvan geldt dat een gebouw ieder bouwwerk is, dat vast met de grond verbonden is, het gaat ook om: bruggen, tunnels, viaducten, straten, wegen, pleinen, kunstgrasvelden, e.d.) is alleen belast met BTW, als de onroerende zaak wordt geleverd vóór, op of uiterlijk twee jaar na eerste ingebruikname (met andere woorden: als het een nieuw bouwwerk is). Als de levering van met gebouwen bebouwde grond niet met BTW is belast, valt de transactie onder de overdrachtsbelasting. De verkrijger betaalt de overdrachtsbelasting. De gemeente is als verkrijger vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Hierop is een uitzondering: als er grond geleverd wordt die valt onder de BTW-heffing en deze grond wordt geleverd voor een te lage prijs, betaalt ook een gemeente overdrachtsbelasting over de werkelijke waarde of voortbrengingskosten incl. BTW. De levering van onbebouwde grond, die bestemd is voor bebouwing, is belast met BTW als er sprake is van een bouwterrein, dit is onbebouwde grond waaraan of ten behoeve waarvan met het oog op de bebouwing: bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden; voorzieningen worden of zijn getroffen uitsluitend dienstbaar aan die grond; (infrastructurele) voorzieningen worden of zijn getroffen in de omgeving van de grond; een bouwvergunning is afgegeven. 16

17 Op basis van de huidige situatie van de te leveren percelen is de verwachting dat de levering zonder BTW en overdrachtsbelasting kan plaatsvinden. Voorwaarde hierbij is wel dat er voorafgaand aan de levering nog geen werkzaamheden plaatsvinden en/of bouwvergunning is afgegeven Vergunningen en procedures Kapvergunning In de gemeente Lisse geldt een kapverordening. Daarbij geldt dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd indien er houtopstanden worden verwijderd waarvan de doorsnede op 1,30 meter vanaf de grond dikker is dan 10 cm. De proceduretijd bedraagt circa 8 weken. In de voorbereidingsfase moet blijken of er houtopstanden moeten worden verwijderd om de werkzaamheden te realiseren. Flora- en Faunawet Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden komen mogelijk aandachtspunten aan de orde met betrekking tot de Flora- en Faunawet. Deze zijn voornamelijk van belang als er bomen of bosschages gekapt worden. In de voorbereidingsfase zal worden bekeken of er in dit kader vergunningen of ontheffingen benodigd zijn Bestemmingsplan De nieuwe inrichting valt volgens het huidige plan binnen twee bestemmingen, namelijk Verkeer en Groen. Verkeer Binnen deze bestemming geldt de volgende omschrijving: a. wegen met een functie voor doorgaand verkeer, waaronder tevens begrepen opstelstroken, busstroken, voet- en fietspaden b. nutsvoorzieningen c. waterhuishoudkundige en waterstaatkundige voorzieningen d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, groen, parkeervoorzieningen, reclame-uitingen en water Binnen deze bestemming zijn geen problemen te verwachten met de aanleg van de rotonde of het parkeerterrein. Ook het eventueel aanbrengen van een nieuwe trafo kan zonder problemen worden gedaan. Groen Binnen deze bestemming geldt de volgende omschrijving: a. groen, water, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - heemtuin': tevens een heemtuin met daarbij behorende educatieve voorzieningen c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - jachthaven': tevens ten behoeve van de naastgelegen jachthaven d. nutsvoorzieningen e. waterhuishoudkundige en waterstaatkundige voorzieningen f. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals kunstobjecten 17

18 Binnen deze bestemming mogen geen functies worden aangebracht voor doorgaand verkeer. Hiermee moet rekening worden gehouden met het situeren van de rotonde. De voet- en fietspaden en/of nutsvoorzieningen kunnen wel zonder bezwaar in deze bestemming gesitueerd worden Relatie met overige projecten Gemeente Lisse Er is op dit moment geen relatie bekend met andere projecten van de gemeente Lisse. Gedurende het planproces zal bekeken worden of er nog projecten zijn of komen waarmee rekening gehouden moet worden. Derden Op dit moment loopt er een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een herindeling en uitbreiding van winkelcentrum Poelmarkt. Met dit plan wordt de eigen buitenruimte volledig bebouwd. Tevens komen er twee van de drie ingangen te vervallen. De enige ingang die blijft is aan de zijde van het plangebied. Ook bij deze ingang word het eigen terrein bebouwd, waardoor het huidige plein voor de ingang komt te vervallen en hiermee ook de fietsparkeerplaatsen. Bij het opstellen van het VO wordt het definitieve bouwplan als uitgangspunt meegenomen in de planvorming Planproces en planning Voor de voorbereiding en de uitvoering is een planning op hoofdlijnen opgesteld. De hoofdpunten van het proces en de planning bestaan uit de volgende onderdelen: opstellen startnotitie oktober/november 2011 (inclusief toetsing intern) vaststellen van uitgangspunten in college november 2011 vaststellen van uitgangspunten in raad december 2011 Schetsavond met bewoners en bedrijven januari 2012 VO gereed (+ in college) februari 2012 (inclusief toetsing intern) inspraakprocedure maart / april 2012 aanpassen VO naar DO april / mei 2012 vaststellen DO in college mei 2012 besteksvoorbereiding t/m juli 2012 aanbestedingsprocedure t/m september 2012 realisatie vanaf oktober

19 4. KWALITEITSEISEN Het civieltechnische project wordt conform de technische, kwalitatieve en juridische eisen en bepalingen van de Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Lisse, de ARW 2005 en de Standaard RAW bepalingen 2005 aanbesteed en gerealiseerd. De toepassing wordt in het kort hieronder nader uiteengezet Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Lisse Binnen de gemeente Lisse geldt een inkoop- en aanbestedingsbeleid. Met dit inkoopen aanbestedingsbeleid wordt er gestreefd naar de volgende doelstellingen: realiseren van een doelmatig aanbestedingsbeleid afleggen van verantwoording over de besteding van publieke gelden streven naar openbaarheid, waarbij bedrijven gelijke kansen en behandeling krijgen in het proces van aanbestedingen optimaliseren van kostenbeheersing en kwaliteit waarborgen van de integriteit van het aanbestedingsproces 4.2. ARW 2005 De raming van de uitvoering van de werkzaamheden wordt getoetst aan de drempelwaarden uit de `Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Lisse` waarna de werkzaamheden worden aanbesteed conform de richtlijnen van de ARW Het ARW 2005 is een stapsgewijze uitwerking van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. Het gebruik van het ARW 2005 voor decentrale overheden is echter niet verplicht Standaard RAW bepalingen 2010 De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Standaard RAW bepalingen Deze bepalingen zijn een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de GWW-sector. De standaard wordt gebruikt voor het in detail vastleggen van rechten en plichten van opdrachtgevers en opdrachtnemers, op een algemeen erkend kwaliteitsniveau dat toepasbaar is in een brede scope van vakgebieden, in de onder- en bovengrondse infrastructuur Integrale aanpak Het project wordt op een integrale wijze aangepakt. De verschillende disciplines zoals groen, riolering, verhardingen, openbare verlichting worden betrokken in het opstellen van de startnotitie en in het verdere planproces. Zover mogelijk worden de werkzaamheden en belangen van de diverse disciplines geïntegreerd in één project. 19

20 5. PROJECTORGANISATIE Ontwerp De ontwerp- en voorbereidingswerkzaamheden worden uitgevoerd door een ingenieursbureau in opdracht van de gemeente Lisse, afdeling IBOR. Aanbesteding De uitvoering van de het werk wordt uitgevoerd door een nader te bepalen GWWaannemer in opdracht van de Gemeente Lisse, afdeling IBOR. Op basis van de drempelwaarde uit de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Lisse wordt het werk, op basis van een nog nader te bepalen aanbestedingsvorm, aanbesteed. Als contractvorm wordt gekozen voor een RAW-bestek. Opdracht Tijdens de begeleiding van de uitvoering van het werk zal de afdeling IBOR fungeren als opdrachtgever. Deze zal in de uitvoering worden vertegenwoordigd door een nader te bepalen directievoerder en toezichthouder. De projectvoorbereiding en de begeleiding van de werkzaamheden worden begeleid door de afdeling IBOR van de Gemeente Lisse. 20

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie

Bijlage 9 Nota van zienswijze

Bijlage 9 Nota van zienswijze inpassingsplan 150 kv-verbinding Dinteloord-Roosendaal Bijlage 9 Nota van zienswijze B01055.000582 ARCADIS 307 NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP INPASSINGSPLAN 150 KV- VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL TENNET

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23

Nadere informatie

ZAKELIJKE BESCHRIJVING

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ZAKELIJKE BESCHRIJVING (behorende bij het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 28 november 2012 tot indiening van een verzoek aan de Kroon om onteigening ter uitvoering van het - door Provinciale

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie