I N F O R M AT I E K R A N T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I N F O R M AT I E K R A N T"

Transcriptie

1 ekomst en aan de to Samen bouw Nederland van Caribisch Deze informatiekrant is ook te verkrijgen in het Papiaments. juni 2012 EDITIE 13 I N F O R M AT I E K R A N T B O NA I R E, SINT EUSTATIUS EN SABA Deze informatiekrant staat in het teken van veiligheid en loopt vooruit op de Veiligheidsmarkt die half augustus plaatsvindt op Bonaire. Deze markt staat volledig in het teken van alles dat met veiligheid te maken hee. Een aantal deelnemers aan deze markt vertelt in deze krant alvast iets over hun werk. Wat doen bijvoorbeeld de Koninklijke Marechaussee en de Douane? Waar houdt het Openbaar Ministerie zich mee bezig en wat is JICN? Veiligheid op Bonaire: Welzijn en Harmonie voor allen als doel Als gezaghebber hecht ik grote waarde aan veiligheid in een samenleving. Daarbij hanteer ik het liefst een brede definitie van de terminologie: het gaat niet alleen om veiligheid ten aanzien van criminaliteit. Het gaat ook om veiligheid in de zin van bescherming van de menselijke waarde en grondrechten. Dus: veiligheid in de zin van het zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, ten aanzien van de eigen identiteit, eigen initiatieven, eigen cultuur en waarden. Veiligheid voor het individu, maar ook voor organisaties en de samenleving. Veiligheid voor allen: ook voor de kwetsbare groepen. Als gezaghebber zie ik het als mijn taak om aan deze breed gedefinieerde veiligheid een bijdrage te geven. In de eerste plaats als plaatselijk hoofd van politie en als degene belast met de verantwoordelijkheid voor handhaving en toezicht, en de openbare orde in het algemeen. Waarborging van veiligheid behoort ook tot de taak van de gezaghebber daar waar het de rampenbestrijding en rampenpreventie betre. Als voorzi er van de Eilandsraad, kan ik de volksvertegenwoordigers bij staan in hun verantwoordelijkheid om de kaders te creëren voor beter welzijn en gevoel van veiligheid in de samenleving. De gezaghebber kan als voorzi er en volwaardig lid van het Bestuurscollege erop toezien en ertoe bijdragen dat in het bestuur van het Openbaar Lichaam de veiligheid en het welzijn van de burger een centrale plaats innemen. Het bestuur moet voldoen aan alle eisen van deugdelijkheid van bestuur: alleen zo kan zij de burger de garantie geven dat verantwoordelijk wordt omgegaan met haar en zijn veiligheid. Het is daarom een voorname taak van de gezaghebber om zorg te dragen voor goed bestuur en een beroep doen op de leden van het College om transparantie, integriteit, rechtmatigheid, doelmatigheid in bestuurlijk handelen en openbare orde in de vergaderingen van het Bestuurscollege te bevorderen. Ik reken daarbij op de medewerking van het gehele BC, daar het BC veel invloed kan uitoefenen op de veiligheid in de samenleving. De bescherming van de veiligheid is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van de gezaghebber en van de overige bestuursorganen van het Openbaar Lichaam of het Rijk, maar ook van de burger. De burger dient bewust te zijn van het recht op een veilige omgeving, in de voornoemde brede betekenis De Gezaghebber van Bonaire mevrouw dr. Lydia Emerencia van het woord, en hiertoe vanuit een eigen verantwoordelijkheid bij te dragen. De verantwoordelijkheid voor integrale veiligheid moeten we met z n allen dragen! De veiligheid van Statia De Gezaghebber van Sint Eustatius Gerald Berkel De veiligheid van elke gemeenschap is alleen haalbaar door middel van een collectieve inspanning van de gemeenschap. Traditioneel werden de rechtshandhavingsautoriteiten gezien als de verantwoordelijke entiteit voor onze veiligheid en beveiliging. Echter, dit voornamelijk repressieve aspect vormt een klein deel van de holistische benadering gericht op onze ervaring van veiligheid en beveiliging. In onze gemeenschap wordt primair veel nadruk gelegd op preventie. Als zodanig blij de overheid zich richten op verbetering van de infrastructuur, handhaving en bevordering van een schone en gastvrije omgeving. Ook richt de overheid zich op het geven van informatie met betrekking tot de belangrijke rol die iedere persoon moet spelen in het behoud van de veilige omgeving waarvan we mogen genieten. Veiligheid en beveiliging omva en alle aspecten van ons dagelijks leven. Een ander belangrijk aspect dat tot een verhoogd gevoel van veiligheid leidt in onze gemeenschap, is adequaat voorbereid zijn. Voorbereid zijn op gebeurtenissen die naar alle waarschijnlijkheid zullen plaatsvinden. In deze hee de overheid stappen ondernomen in samenwerking met andere partners binnen de regio, het Koninkrijk en de private sector op Sint Eustatius om een verhoogd niveau van paraatheid te garanderen in bijvoorbeeld medische, vuur- of andere natuurlijke of door mensen veroorzaakte rampen. Een veilige en beveiligde omgeving en reputatie behouden is erg belangrijk. Aangezien dit niet alleen een leefomgeving creëert die bevorderlijk is voor de persoonlijke groei, het stimuleert en bevordert ook de economische activiteit en interesse. Met gelijktijdige focus op paraatheid, preventie en repressie in combinatie met iedere sector van onze gemeenschap die haar steentje bijdraagt, kunnen wij de veiligheid die ons speciaal maakt voor onze gasten en waaraan we gewend zijn geraakt hier in Sint Eusatius, behouden en verder verbeteren. Elke burger heeft het recht op veiligheid De Gezaghebber van Saba Jonathan Johnson De veiligheid van haar burgers is één van de belangrijkste kenmerken van een democratie. Ons eiland houdt de trias politica met de scheiding der uitvoerende, wetgevende en rechterlijke machten hoog in het vaandel. Alhoewel ons eiland relatief veilig is, hebben we soms te maken met overvallen en huiselijk geweld. Als gemeenschap moeten we de vraag beantwoorden waarom dit gebeurt. Alcoholmisbruik en drugsgebruik is een realiteit waarvan we niet kunnen doen alsof het niet bestaat. Voorlichting en bewustwording zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat onze burgers niet verstrikt raken in het web van gebruik en misbruik. Voor degenen die het slachtoffer zijn geworden, geldt dat ze rehabilitatie en hulp nodig zullen hebben. Elke burger hee het recht op veiligheid maar ook de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat anderen ook veilig zijn. Soms zien we, horen en ervaren we dingen die niet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Sommigen vinden dat het uitsluitend de rol van de overheid, de politie of de scholen is om deze negatieve trend te veranderen. Als we de kwalen van de samenleving willen corrigeren, dan moeten wij die als samenleving samen corrigeren. Saba staat bekend als een schoon en vriendelijk eiland. Dit is van generatie op generatie meegegeven. We moeten deze eigenschappen blijven uitdragen. Dit kan alleen gedaan worden door het voorbeeld te geven. Ouders, familie leden en volwassenen in het algemeen dienen positieve voorbeelden te zijn voor onze jeugd. We kunnen onze jeugd niet de schuld geven en stellen dat ze verloren zijn als ze niet op een dwaalspoor waren gezet door degenenen die voor hen verantwoordelijk zijn.

2 Schema Justitiële keten Gezaghebber Politie KMAR Douane Samen werken aan veiligheid Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van onze rechtstaat Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zet zich in voor lee are en veilige eilanden voor de mensen die er wonen, werken en als toerist verblijven. Dat is de missie waar de politie voor staat. Bij het verder bouwen aan ons korps met bovenstaande missie voor ogen, richt de politie zich op de uitvoering van operationele beleidsdoelstellingen die in samenspraak met de Openbare Lichamen en het Openbaar Ministerie tot stand zijn gekomen. Het Openbaar Ministerie besteedt in 2012 met voorrang aandacht aan het voorkomen en oplossen van geweldscriminaliteit, woning- en bedrijfsinbraken en jeugdcriminaliteit. Voor de eilandelijke besturen is de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie van groot belang. Om dat te realiseren, is het voor de komende jaren van belang dat het KPCN voldoende capaciteit hee. Advocaat Officier van Justitie Rechter JICN Voogdijraad Reclassering Samen bouwen aan de toekomst van Caribisch Nederland De drie eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben alle drie een eigen karakter. Mede door de afstand tussen Bonaire en de bovenwindse eilanden vraagt dit extra inspanning met betrekking tot samenwerking in en buiten het korps. De politie wil `maatwerk leveren voor de mensen op onze eilanden. Kern van de politietaak is een gestructureerde aanpak van (de gevolgen van) problemen en achterliggende oorzaken, in nauwe samenspraak met ketenpartners en andere instanties. Ook u als burger kan daarbij helpen. U weet en ziet wat er gebeurt. De politie kan extra ogen en oren op straat goed gebruiken. Samen maken wij het veiliger! Samen maken wij het veiliger Bureau Slachtofferhulp: voor slachtoffers van een misdrijf of (verkeers) ongeluk Bureau Slachtofferhulp is er voor slachtoffers van een misdrijf of een (verkeers) ongeluk. Enkele voorbeelden van een misdrijf zijn woninginbraak, stalking, beroving, seksueel geweld, mishandeling en huiselijk geweld. Bureau Slachtofferhulp adviseert ouders en betrokkenen hoe ze het beste om kunnen gaan met kinderen of jongeren die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt of daarbij betrokken zijn geweest. Het bureau is er niet alleen voor slachtoffers. Ook andere betrokkenen zoals nabestaanden, familie, getuigen en bekenden kunnen bij hen terecht. De hulp is gratis. Bureau Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele hulp. Dit houdt onder meer in dat zij helpen bij het schrijven van brieven, informatie geven over juridische procedures en luisteren naar wat u is overkomen. Zij benaderen de slachtoffers persoonlijk, nodigen hen uit voor een gesprek en nemen de tijd om met de slachtoffers te praten. Alles wat wordt verteld, wordt vertrouwelijk behandeld. Bureau Slachtofferhulp is er voor slachtoffers van een misdrijf of een (verkeers) ongeluk. Bureau Slachtofferhulp is niet meer weg te denken uit de gemeenschap. In 2007 begon het bureau op Bonaire waarbij in dat jaar ruim 100 verzoeken werden behandeld. In 2011 was dit aantal al opgelopen tot 150. Wat kunt u zelf doen Ñ Meld uw schade binnen twee dagen (48 uur) bij uw verzekeringsmaatschappij Brigade Carib, sámen maken we het mogelijk Ñ Vraag de politie een kopie van het procesverbaal van aangi e. U hee hier recht op Ñ Geef nooit originele papieren mee aan anderen, maar maak altijd een kopie Ñ Aarzel niet om Bureau Slachtofferhulp te bellen, zij zijn er voor u Mensenhandel Bij Bureau Slachtofferhulp kunt u ook terecht als u slachtoffer bent van mensenhandel of als u het vermoeden hee dat er iemand in uw omgeving slachtoffer is van mensenhandel. Belt u daarvoor met een van onderstaande telefoonnummers of met het nummer van de plaatselijke politie. Belt u gerust met een van de acht medewerkers die voor u klaar staan: Bonaire +(599) Saba +(599) St. Eustatius +(599) Wilt u schri elijk contact met het bureau Slachtofferhulp? Dan kunt u een sturen naar com of een brief schrijven naar het plaatselijke Bureau van Politie. De Koninklijke Marechaussee in Caribisch Nederland voert de grensbewaking en andere politietaken uit De behoe e aan veiligheid in de samenleving is groot en neemt nog altijd toe. Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De burger verwacht van de overheid dat deze zijn veiligheid garandeert. Tegelijkertijd moeten ook de veiligheid en integriteit van de staat en de vitale belangen in het Koninkrijk worden geborgd. Waar de politie zich primair richt op de veiligheid van de burger en de lokale samenleving, is de Koninklijke Marechaussee bij uitstek in staat te zorgen voor de veiligheid van het nationale belang. Daartoe beschikt zij als politieorganisatie over een militaire status en algemene opsporingsbevoegdheid. De drie speerpunten van de Koninklijke Marechaussee zijn: 1. Grenspolitietaak; 2. Bewaken en Beveiligen; 3. Internationaal en (militair) politieoptreden. De Koninklijke Marechaussee in Caribisch Nederland voert, net als in Nederland, de grensbewaking en andere politietaken uit op de drie eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het betre vooral de volgende taken: Ñ Grensbewaking en de bestrijding van identiteiten documentfraude Ñ Bestrijding van mensensmokkel Ñ Gemeenschappelijk Grenscontrole Team (GGCT) in het kader van 100 % controle verdovende middelen; Ñ Politietaken en de Beveiliging Burger Luchtvaart op de luchthavens; Ñ Samenwerking met en bijstand aan de politie. De Koninklijke Marechaussee wil overal ter wereld, een betrouwbare veiligheidspartner zijn in de veiligheidsketen en werkt daarom voor wat betre Caribisch Nederland nauw samen met het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Caribisch Nederland, de Douane Caribisch Nederland, de Kustwacht, Stinapa Bonaire, Saba Marine Park, Stenapa Sint Eustatius. Het mo o van de brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied is dan ook: Brigade Carib, sámen maken we het mogelijk

3 Douane en veiligheid Veel mensen denken dat de Douane alleen belastingen int. Maar de Douane hee ook belangrijke taken op het gebied van uw veiligheid, gezondheid en milieu. Wat doet de Douane dan aan uw veiligheid? De wereld om ons heen lijkt steeds gewelddadiger. Niemand wil dat criminelen met vuurwapens het pompstation overvallen. Niemand wil dat zijn kind overlijdt aan een overdosis heroïne. U wilt medicijnen die zijn goedgekeurd. Veiligheid is ook voorkomen dat de onderwereld via witwassen onze bovenwereld overneemt. De wereld is ook kleiner geworden; goederen gaan binnen een dag van de ene kant van de wereld naar de andere kant. Dat alles vraagt om een alerte controledienst aan de grenzen. De Douane is een onderdeel van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Voor het uitvoeren van haar taken beschikt de Douane over moderne middelen zoals volledig uitgeruste auto s, scanapparatuur en speurhonden. De douanemedewerkers krijgen scholing in onder andere de wet- en regelgeving. Net zo belangrijk is de samenwerking met andere diensten, met bijvoorbeeld de Koninklijke Marechaussee, Politie en Kustwacht. Deze diensten wisselen onderling informatie uit en houden gezamenlijke acties. Ook wisselt de Douane via deze diensten internationaal informatie uit. De douaneambtenaar vraagt u bij aankomst aan de grens om uw tas in te mogen zien. Dat is niet alleen om te kijken of er dure apparatuur in zit. Gelijktijdig zoekt de Douanemedewerker naar vuurwapens, verdovende middelen en illegale medicijnen. Daarvoor onderzoekt de Douane ook containers en opslagplaatsen. In dagbladen kunt u regelmatig lezen over de resultaten die de Douane boekt. De taak van het Openbaar Ministerie Het Openbaar Ministerie (OM) BES is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze hoofdtaak van het OM is te verdelen in drie deeltaken: de opsporing van stra are feiten, de vervolging van stra are feiten en het toezicht op de uitvoering van strafvonnissen. Het Openbaar Ministerie bepaalt òf en voor welke stra are feiten iemand voor de strafrechter moet verschijnen. De lokale Driehoeken Bonaire, Sint. Eustatius en Saba Elk eiland kent zijn eigen Driehoek. Deze bestaat uit de betreffende Gezaghebber, de Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie BES en de Korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland. Zowel de politie, het OM als de gezaghebber hebben elk hun eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de integrale veiligheid van het betreffende eiland. De leden van de Driehoek overleggen geregeld met elkaar (driehoeksoverleg). Wie het bevoegd gezag is voor de politie verschilt per politietaak. Als het gaat om handhaven van de openbare orde of om hulpverlening, hee de Gezaghebber het gezag over de politie. Als de politie (of de Koninklijke Marechaussee) wordt ingezet voor het opsporen van stra are feiten, dan doet zij dit onder de verantwoordelijkheid en gezag van het Openbaar Ministerie BES. De rechter Een rechter is iemand die rechtspreekt. Meestal wordt met het woord rechter een magistraat van de rechterlijke macht bedoeld. De rechter is we elijk verplicht een oordeel uit te spreken over een concreet geschil, dat hem voorgelegd wordt. Daarbij houdt de rechter rekening met: Ñ de wet Ñ de rechtspraak (of jurisprudentie) Ñ de rechtsleer (of doctrine) Ñ de gewoonte. Een rechter wordt voor het leven benoemd. Dit versterkt de ona ankelijkheid van de rechter, doordat hij niet bang hoe te zijn zijn baan te verliezen. Voor het leven benoemd houdt in dit geval overigens in tot zijn/haar zeventigste verjaardag. Rechters worden door het staatshoofd benoemd. De selectie vindt plaats door de commissie aantrekken rechterlijke macht. Deze commissie bestaat behalve uit juristen ook uit een aantal personen die geen juridische achtergrond hebben. Die ona ankelijkheid, de objectiviteit en de onpartijdigheid van de rechter worden bevorderd door de mogelijkheid een rechter te wraken. Een rechter wordt gewraakt als er een redelijk vermoeden bestaat dat er sprake is van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Het hoort vooraf, maar kan ook nog tijdens de rechtszi ing. De rechter is we elijk verplicht een oordeel uit te spreken. Justitiële Inrichting Caribisch Nederland locatie Bonaire (JICNB) Een vrijheidsbenemende straf is de zwaarste straf die iemand kan krijgen. Een gevangenisstraf hee drie doelen. Ñ Vergelding: de opgelegde straf laat zien dat de samenleving niet accepteert dat we en en regels zijn overtreden. Ñ Veiligheid samenleving: gevangenisstraf maakt de samenleving veiliger, want de dader vormt in detentie immers geen bedreiging meer. Ñ Herhaling voorkomen: de meeste gedetineerden komen op een bepaald moment weer vrij. De samenleving hee er baat bij dat exgedetineerden niet in herhaling vervallen. Daarom bieden inrichtingen gedetineerden regelmaat, begeleiding en praktische vaardigheden aan, om later zo goed mogelijk terug te keren in de maatschappij. Als de lengte van de straf dat toelaat en de gedetineerde gemotiveerd is, kan hij/zij in de gevangenis ook opleidingen en trainingen volgen. Huis van bewaring en gevangenis Gedetineerden die verdacht worden van een stra aar feit kunnen in afwachting van de uitspraak van de rechter preventief worden ingesloten, dat wil zeggen: voorlopig vastgezet worden. Zij verblijven dan in een huis van bewaring. Na de uitspraak van de rechter gaan veroordeelden naar een gevangenis. De JICNB is zowel een huis van bewaring als gevangenis. Gevangenisstraf maakt de samenleving veiliger. Samenwerking met ketenpartners Binnen de ketens waarin de gevangenis opereert - de vreemdelingenketen, de strafrechtsketen, de jeugdketen en de zorgketen - werken verschillende organisaties nauw samen. Zij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om justitiabelen (mensen die vallen onder een bepaalde rechtszaak, red.) goed te laten terugkeren in de samenleving en de kans op herhaling van crimineel gedrag zo klein mogelijk te maken. Zo zorgen we voor een veiligere samenleving voor iedereen. Elke organisatie in de keten werkt vanuit een eigen taak en rol. Dit maakt onderlinge afstemming en samenwerking niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk. Belangrijke partners van de JICNB zijn bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Reclassering, verslavingszorg, onderwijsinstellingen, Jeugd en Gezin en de Voogdijraad Nieuwe gevangenis op Statia Op Sint Eustatius zal een justitiële inrichting worden gebouwd. De inrichting krijgt ach ien cellen, met in totaal dertig celplaatsen. De inrichting krijgt de bestemmingen huis van bewaring en gevangenis, voor de doelgroepen jeugd, vrouwen en mannen (in een huis van bewaring zi en

4 veelal mensen met een korte straf en verdachten in voorarrest. Een gevangenis is voor mensen die veroordeeld zijn, red.) De inrichting is bedoeld voor gedetineerden die a omstig zijn van Saba en/ of Sint Eustatius. Ook deze inrichting zal gebruik maken van een dagprogramma (urinecontrole, celcontrole, rapportage, luchten, arbeid, sport, recreatie, bezoek, onderwijs, bibliotheek). De inrichting zal worden gebouwd op een stuk grond in het gebied Man o War. Het stuk grond ligt net ten oosten van het industrieterrein bij Man o War, ten noorden van de luchthaven F.D. Roosevelt en is gedeeltelijk verborgen door de heuvels. De daadwerkelijke bouw van de inrichting moet vóór het einde van dit jaar beginnen. Volgens planning zal de inrichting begin 2015 in gebruik worden genomen en ongeveer 35 nieuwe banen opleveren. Ook bij strafzaken waarbij minderjarigen een delict hebben gepleegd, adviseert de Voogdijraad het Openbaar Ministerie en het Gerecht om te voorkomen dat een minderjarige in herhaling valt en zo een stra lad opbouwt. De Voogdijraad werkt nauw samen met de Gezinsvoogdij als kinderen onder toezicht worden gesteld om hun daadwerkelijk een veilige omgeving te bieden. De Gezinsvoogdijinstelling zorgt voor de (verplichte) begeleiding van de minderjarige en de ouders. Als een verdachte of een veroordeelde een verplicht toezicht opgelegd hee gekregen, zal de reclassering dit toezicht uitvoeren. Binnen dit toezicht is er samenwerking met ketenpartners buiten de justitieketen. Denk aan de psychiatrie- en verslavingszorg, Forma, Jong Bonaire en verschillende werkgevers en familieleden. Het toezicht is erop gericht om de verdachte/veroordeelde en indien nodig het gezin/de familie dusdanig te begeleiden dat de kans op nieuwe stra are feiten in de toekomst kleiner wordt. De reclassering kan binnen dit toezicht aanwijzingen aan een verdachte/veroordeelde geven zoals bijvoorbeeld het ondergaan van een training om agressie terug te dringen. De advocaat Een advocaat helpt mensen met een juridisch probleem en zorgt ervoor dat iemand niet alleen staat. Hij adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert voor u. Hij behartigt uw belangen en is bevoegd om procedures te voeren bij de rechtbank. Een advocaat is niet altijd verplicht, maar veel mensen weten onvoldoende van de wet om hun zaak bij een rechter goed te vertellen. Bovendien kunnen mensen het lastig vinden om afstand van hun eigen zaak te nemen. Dan biedt een advocaat uitkomst. U staat in een conflict nooit helemaal alleen, uw advocaat staat aan uw zijde. Dit betekent niet dat hij zich volledig met u zal vereenzelvigen. Hij blij volgens de Nederlandse Orde van Advocaten een dienstverlener die u zo goed mogelijk zal bijstaan. Hij zal het dus soms met u eens zijn, maar u soms ook adviseren iets niet te doen. Vandaar ona ankelijk. Verder doet hij alles om voldoende deskundig en integer te kunnen optreden. Een advocaat moet vertrouwelijk omgaan met alles wat zijn cliënt met hem deelt. Hij moet het beroepsgeheim respecteren en hee een verschoningsrecht. Dus zelfs als de rechter hem vraagt iets te vertellen wat zijn cliënt eerder aan hem hee toevertrouwd, mag hij dit weigeren. Een advocaat die zich niet aan de regels houdt, kan voor de tuchtrechter worden gebracht. Die kan hem een berisping of een waarschuwing opleggen, maar ook tot strengere straffen overgaan door de advocaat tijdelijk of volledig uit zijn beroep te ze en. Voogdijraad BES De Voogdijraad BES is deel van de justitiële keten in Caribisch Nederland. Dit houdt in dat het werk van de Voogdijraad, gezien de aard van haar werkzaamheden, te maken hee met zowel het Burgerlijk Wetboek BES als het Wetboek van Strafrecht BES. Ook het verdrag van de Rechten van het kind zijn een belangrijk uitgangspunt voor de Voogdijraad. De Voogdijraad bestaat uit drie afdelingen: de afdeling civiele zaken, de afdeling strafzaken en de afdeling alimentatie. Deze afdelingen hebben allemaal als taak om het Gerecht te adviseren wanneer een minderjarige in zijn/haar ontwikkeling door één of andere reden bedreigd of zwaar verwaarloosd wordt. Binnen de kaders adviseert de Voogdijraad BES aan het Gerecht wat het beste zal zijn voor het kind. Sommige situaties zijn dermate zorgwekkend dat de Voogdijraad acuut moet optreden. De Voogdijraad BES werkt samen met de andere justitiële diensten aan een veilig Bonaire, Sint Eustatius en Saba; eilanden waar minderjarigen zich veilig kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen die dit eiland verder helpen opbouwen. Om te zorgen dat een kind veilig wordt gesteld via het Gerecht of het Openbaar Ministerie is een goede samenwerking met andere ketenpartners zeer belangrijk. Denk aan partners als scholen, politie, Openbaar Ministerie en Jeugdzorg. De SRCN krijgt verzoeken van onder meer de Rechter Commissaris, de Officier van Justitie of de directeur van de JICN. Op verzoek brengt SRCBN een rapportage uit om een besluit te kunnen nemen over de verlenging van de preventieve hechtenis of de strafeis. Ook adviseert SRCN over de mogelijkheden of een gedetineerde in aanmerking kan komen voor het eerder verlaten van de JICN onder voorwaarden, bijvoorbeeld onder elektronisch toezicht. De Rechter-Commissaris, de Officier van Justitie en de Minister van Veiligheid & Justitie beslissen vervolgens of zij het advies opvolgen. Tot slot hee de reclassering contact met verschillende lokale non-profit of overheidsinstellingen (Fundashon Historiko Kultural Bonariano, Fesbo, dierenasiel, LVV, Selibon, Jiwiri, Saba Conservation Foundation, ziekenhuis en verzorgingshuis Saba en Statia, toeristenbureau Statia, Stinapa) die hun bijdrage leveren door veroordeelden een (onbetaalde) werkstrafplek aan te bieden voor het aantal uren dat zij van de rechter moeten werken. De Voogdijraad BES waakt waar nodig over de belangen van het kind. De Reclassering: advies, toezicht en alternatieve straffen Criminaliteit is een last voor iedereen en een zorg van vele organisaties om deze terug te dringen. Eén van deze organisaties is de Reclassering. Deze organisatie gee adviezen aan het justitiële apparaat over hoe men het beste kan reageren op individuele daders, organiseert alternatieve sancties en houdt toezicht op gestra en bij de uitvoering van alternatieve straffen en na de vrijlating. De Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) is een lokale Stichting die op alle drie de eilanden een kantoor hee ; op Bonaire aan de Kaya Gerharts 8, op Statia op Fort Oranje z/n en op Saba aan Capt. Levenstone z/n. De SRCN hee verschillende taken: Ñ Advies uitbrengen aan de Rechter Commissaris en de Officier van Justitie, Ñ Advies uitbrengen aan de Minister van Veiligheid & Justitie inzake o.a. elektronisch toezicht en voorwaardelijke invrijheidstellingen, Ñ Toezicht houden op verdachten en/of veroordeelden, Ñ Zorg dragen voor de uitvoering van werkstraffen. De reclassering, die subsidie ontvangt van het Ministerie van Veiligheid & Justitie in Nederland, werkt nauw samen met de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) en het Openbaar Ministerie. Veiligheid doen we samen Veiligheidsmarkt zaterdag 11 augustus 2012 Meer informatie volgt. Rijksdienst Caribisch Nederland Bonaire Kaya International z/n Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland Telefon Rijksdienst Caribisch Nederland Sint-Eustatius Mazinga Complex A, B Fort Oranjestraat Oranjestad, Sint-Eustatius, Caribisch Nederland Telefon Rijksdienst Caribisch Nederland Saba The Boom, Saba, Caribisch Nederland Telefon De website is ook beschikbaar in het Papiamentu en het Engels.

5 turo untu riba fu Trahando h Karibense di Hulanda This information bulletin is also available in English. yüni 2012 EDISHON 13 BOLETIN INFORMATIVO B O N A I R E, S I N T E U S TAT I U S I S A B A Antisipando riba e Marshe di Siguridat ku lo tuma lugá den ougùstùs na Boneiru, e boletin akí ta dediká na e tema di siguridat. E marshe lo konsentrá kompletamente riba tur loke tin di haber ku siguridat. Den e boletin akí, algun di esnan ku ta bai partisipá na e marshe ta splika un ke otro tokante nan trabou. Por ehèmpel, kiko ta e tareanan di Koninklijke Marechaussee i Duana, kiko Ministerio Públiko ta hasi i kiko JICN ta? SIGURIDAT NA BONEIRU: BIENESTAR I ARMONIA PA UN I TUR TA E META Komo gezaghèber, siguridat di komunidat ta un asuntu di gran importansia pa mi. I mi ta preferá di definí e término siguridat na un manera masha amplio. Pa mi, siguridat no tin di hasi ku kriminalidat so. E ta enserá tambe ku ta protehá dignidat di hende i nan derechonan básiko, ku otro palabra, siguridat den e sentido ku bo ta sinti ku ta apresiá i respetá bo identidat, inisiativanan, kultura i balornan. Siguridat pa hende individual, pero tambe pa organisashon i pa komunidat den su totalidat. Siguridat pa un i tur: inkluso e gruponan mas vulnerabel. Komo gezaghèber, mi ta konsiderá ku un di mi tareanan ta di duna un aporte na siguridat den e sentido amplio akí. Na promé lugá, komo hefe lokal di polis i esun enkargá ku e responsabilidat di mantené i supervisá kumplimentu di lei i órden públiko en general. Ademas, otro tarea di gezaghèber ta di garantisá siguridat den kuadro di kombatimentu i prevenshon di desaster. Komo presidente di Konseho Insular, mi por yuda e representantenan di pueblo kumpli ku nan responsabilidat dor di krea e kuadronan nesesario pa komunidat por tin un mayor sentido di siguridat. Komo presidente i miembro ku pleno derecho di Kolegio Ehekutivo, gezaghèber por pèrkurá i yuda pa siguridat i bienestar di siudadanonan ta puntonan di atenshon sentral di e gobièrnu di entidat públiko. Gobièrnu tin ku kumpli ku tur eksigensia di bon gobernashon: ta asina so e por garantisá e siudadanonan ku e ta traha pa nan siguridat na un manera responsabel. P esei mes, un tarea prinsipal di gezaghèber ta di sòru pa bon gobernashon i hasi un yamada na e miembronan di Kolegio Ehekutivo den e reunionnan di e Kolegio akí pa promové transparensia, integridat, legitimidat i efikasia den gobernashon i tambe órden públiko. Pa logra esei, mi ta konta ku koperashon di henter Kolegio Ehekutivo, ya ku e órgano akí por ehersé un gran influensia riba e nivel di siguridat den komunidat. Pero no ta gezaghèber i e otro órganonan gubernamental di e entidat públiko òf di Reino so tin e responsabilidat di protehá siguridat. Esaki ta un deber di tur siudadano tambe. Kada siudadano mester ta konsiente ku e tin derecho di biba den un ambiente sigur den e sentido amplio ku nos a duna na e Gezaghèber di Boneiru mevrouw dr. Lydia Emerencia palabra akí, pero tambe un responsabilidat personal di kontribuí na siguridat. E responsabilidat pa siguridat integral ta algu ku nos tur tin ku karga huntu! Siguridat na Statia Gezaghèber di Sint Eustatius Gerald Berkel Siguridat i protekshon di kualke komunidat ta posibel solamente ku un esfuerso kolektivo di parti di henter komunidat. Tradishonalmente, sa mira outoridatnan di mantenshon di órden komo e entidat enkargá ku siguridat i protekshon. Pero nan ta atendé prinsipalmente ku e aspekto represivo, i esei ta un parti chikitu so di e trabou si bo ta traha ku un enfoke holístiko di siguridat i protekshon. Den nos komunidat, primeramente nos ta pone hopi énfasis riba prevenshon. P esei gobièrnu ta sigui konsentrá riba drecha infrastruktura, mantené i fomentá un ambiente limpi i agradabel. Tambe gobièrnu ta fiha riba duna informashon riba e papel importante ku kada ken mester hunga si nos ke mantené e ambiente sigur i protehá ku nos ta disfrutá di dje. Siguridat i protekshon ta temanan ku ta toka tur aspekto di nos bida diario. Otro faktor importante ku ta laga nos sinti mas sigur i protehá den komunidat ta bon preparashon, esta, bon preparashon pa e peligernan di mas probabel ku ta menasá nos. Riba e tereno aki tambe gobièrnu a tuma medida den kolaborashon ku otro partnernan den region, di reino i di sektor privá di Sint Eustatius, pa garantisá un nivel mas haltu di preparashon kontra kandela i desaster médiko, natural i di orígen humano. Un ambiente sigur i protehá, i un bon reputashon riba e tereno ei, ta sumamente importante ya ku, ademas di krea un ambiente di biba ku ta fomentá kresementu personal, e ta stimulá i insentivá aktividat ekonómiko i interes den ekonomia. Si nos keda duna atenshon na tantu preparashon, prevenshon komo represhon anto tur sektor di nos komunidat duna di nan parti, nos por mantené i asta mehorá e nivel di siguridat i protekshon ku ta hasi nos asina spesial den bista di nos bishitantenan i ku ya nos a kustumbrá kuné aki na Sint Eustatius. Tur siudadano tin e derecho pa ta seif Gezaghèber di Saba Jonathan Johnson Siguridat di e siudadanonan ta un di e karakterístikanan di mas importante di un demokrasia. Nos isla ta mira trias politica, ku su separashon di e ramonan ehekutivo, legislativo i hudisial di gobièrnu, komo un elemento fundamental di nos sistema. Aunke nos isla ta relativamente seif, nos sa haña nos konfrontá ku robo i violensia doméstiko. Komo komunidat, nos tin ku puntra nos mes ta dikon. Abusu di alkohòl i uso di droga ta un realidat ku nos no por skonde. Edukashon i konsientisashon ta importante pa por garantisá ku nos habitantenan no ta kai den e trampa di adikshon i esnan ku ya a bira víktima tin mester di rehabilitashon i yudansa. Kada un di nos siudadanonan tin derecho di biba den un ambiente seif. Pero na mes momentu nos tambe tin un responsabilidat kolektivo pa garantisá siguridat i protekshon di nos siudadanonan. Tin bes, nos ta mira, tende i pasa den kosnan sosialmente inaseptabel. Tin hende ta haña ku ta gobièrnu, polis òf skolnan so tin e tarea di kambia e tendensia negativo akí. Pa koregí e kosnan ku ta bai robes den komunidat, nos tin ku traha huntu. Saba ta konosí komo un isla limpi i amabel. E identidat akí ya a bira parti di nos tradishon, i ta algu ku nos no por laga bai pèrdí. Pa mantené e tradishon aki nos tin ku duna e bon ehèmpel. Mayornan, miembronan di famia i otro hende grandi en general mester ta un bon ehèmpel pa nos hubentut. Nos no por kulpa hubentut i bisa ku nan ta pèrdí, si ta esnan ku ta responsabel pa nan mes a laga nan bandoná e bon kaminda.

6 Skema Kadena Hudisial Gezaghèber Polis KMAR Duana Fiskal Abogado Hues Trahando huntu na siguridat Kuerpo polisial, alerta i servisial, ta para pa e balornan di nos estado di derecho Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) ta traha duru pa e islanan akí por ta habitabel i sigur pa esnan ku ta biba i traha riba nan i pa e turistanan di bishita. Esei ta e mishon di polis. Kada un di e tres islanan, Boneiru, Saba i Sint Eustatius, tin su propio karakter. Entre otro debí na e distansia ku tin entre Boneiru i Islariba, koperashon denter di e kuerpo i ku otro instansianan ta rekerí èkstra esfuerso di parti di kuerpo polisial. Kuerpo polisial ke ofresé e habitantenan di nos islanan `servisio na midí. bou di hóben. Visibilidat i aksesibilidat di polis ta di gran importansia pa e gobièrnunan lokal. Pa hasi esei posibel, ta importante pa KPCN tin sufisiente kapasidat den e añanan benidero. E tarea sentral di polis ta di atendé problemanan i nan kousa (i konsekuensianan) na un manera struktural, den konsulta estrecho ku e partnernan i otro instansianan. Abo komo siudadano tambe por duna un man, pasobra abo ta mira i sa kos ku ta pasa. Èkstra wowo i orea riba kaya por yuda nos komo polis. Huntu nos ta logra mas siguridat! Rehabilitashon sosial JICN Konseho di Tutela Trahando huntu riba futuro di Hulanda Karibense Nos lo sigui traha pa adelanto di nos kuerpo ku e mishon akí na bista, konsentrando riba ehekushon di e metanan operashonal di maneho formulá den konsulta ku e entidatnan públiko i Ministerio Públiko. Den 2012, Ministerio Públiko lo dediká atenshon, na promé lugá, na prevenshon i solushon di krímen violento, kiebro den kas i negoshi i kriminalidat Huntu nos ta hasié mas seif Bureau Slachtofferhulp: pa víktima di krímen i aksidente (di tráfiko) Bureau Slachtofferhulp: pa víktima di krímen i aksidente (di tráfiko) Bureau Slachtofferhulp tei pa víktima di krímen i aksidente (di tráfiko) Algun ehèmpel di krímen ta kiebro den kas, stalking, atrako, violensia seksual, maltrato i violensia doméstiko. Bureau Slachtofferhulp ta duna konseho na mayor i otro hende enbolbí pa nan sa kon yuda e mucha òf hóben ku a mira òf pasa den un eksperensia troumátiko. Nos no t ei pa yuda e víktima so. Otro personanan enbolbí, manera famianan di e víktima òf defuntu, testigu i konosí, tambe por akudí serka nos. Nos asistensia ta grátis. Bureau Slachtofferhulp ta ofresé yudansa hurídiko i emoshonal práktiko. Entre otro, nos ta yuda bo skirbi karta, duna bo informashon tokante prosedimentu hurídiko i skucha bo konta loke a pasa bo. Nos ta aserká e víktimanan personalmente, invitá nan pa un kòmbersashon anto tuma tempu pa papia ku nan. Tur loke bini padilanti ta keda konfidensial. Bureau Slachtofferhulp tei pa víktima di krímen i aksidente (di tráfiko) Bureau Slachtofferhulp ya a bira un parti indispensabel di komunidat. A lant é na Boneiru na 2007 i e mesun aña ei a atendé mas di 100 petishon. Na 2011 e kantidat akí a subi te 150. Kiko bo mes por hasi Ñ Pone bo kompania di seguro na altura di bo daño denter di dos dia (48 ora) Brigade Carib - Ta huntu nos ta hasié posibel Ñ Pidi polis un kopia di e proses-verbal di bo denunsia. Bo tin derecho di hañ é Ñ Nunka laga hende bai ku bo dokumentonan original. Duna nan kopia Ñ No duda pa bèl Bureau Slachtofferhulp. Ta p abo nan t ei Trafikashon di hende Si bo a bira víktima di trafikashon di hende òf ta sospechá ku un persona den bo ambiente sosial ta víktima, bo por akudí na Bureau Slachtofferhulp pa esei tambe. Yama un di e numbernan di telefòn menshoná aki bou òf e number di. Yama libremente; tin ocho kolaboradó kla pa atendé bo: Bonaire +(599) Saba +(599) St. Eustatius +(599) Si bo ke drenta den kontakto ku Slachtofferhulp por eskrito, bo por manda un na òf dirigí un karta na e warda di polis lokal. Koninklijke Marechaussee Hulanda Karibense ta enkargá ku vigilansia di frontera i otro tareanan polisial E nesesidat di siguridat den komunidat ta grandi i ta sigui krese. Siguridat ta un tarea sentral di gobièrnu. Siudadanonan ta spera ku gobièrnu ta garantisá nan siguridat. Na mes momento, mester garantisá siguridat i integridat di estado i e interesnan vital di Reino tambe. Miéntras ku polis ta konsentrá primeramente riba siguridat di siudadano i di e komunidat lokal, Koninklijke Marechaussee ta esun mas indiká pa protehá siguridat di interesnan nashonal. KMar ta un organisashon polisial ku tin status militar i outoridat investigativo general pa kumpli ku e tarea ei. E tres áreanan di atenshon prinsipal di Koninklijke Marechaussee ta: 1. Tarea di polis di frontera; 2. Vigilansia i protekshon; 3. Intervenshon polisial internashonal (i militar). Na Hulanda Karibense, meskos ku na Hulanda, Koninklijke Marechaussee ta enkargá ku vigilansia di frontera i otro tareanan polisial riba e tres islanan: Boneiru, Sint Eustatius i Saba. Ta trata akí prinsipalmente di e siguiente tareanan: Ñ Vigilansia di frontera i kombatimentu di froude di identidat i di dokumentashon Ñ Kombatimentu di trafikashon di hende Ñ Tim di Kòntròl Komun di Frontera (na hulandes, GGCT) den kuadro di kòntròl 100% pa droga; Ñ Tareanan polisial i siguridat di aviashon sivil na e aeropuertonan; Ñ Kooperashon ku polis i asistensia na polis. Koninklijke Marechaussee ke ta un partner konfiabel di siguridat den e kadena di siguridat tur kaminda na mundu, i p esei na Hulanda Karibense e ta traha estrechamente ku Ministerio Públiko, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense, Duana Hulanda Karibense, Wardakosta i Stinapa na Boneiru, Saba Marine Park i Stenapa na Sint Eustatius. P esei mes, e lema di e brigada Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied ta: Brigade Carib - Ta huntu nos ta hasié posibel.

7 Duana i siguridat Hopi hende ta kere ku tur loke Duana ta hasi ta kobra impuesto. Pero Duana tin tarea importante tambe riba tereno di bo siguridat, salubridat i medio ambiente. Kiko Duana ta hasi pa bo siguridat? Mundu ta birando manera mas violento dia pa dia. Niun hende no ke pa kriminal tira atrako armá riba pòmp di gasolin. Niun hende no ke pa su yu muri di un sobredósis di heroina. Bo ke usa remedi ku outoridatnan a aprobá. I pa nos tin siguridat, nos tin ku evitá tambe ku baho mundu ta poderá di nos mundu via labamentu di plaka. Mundu a para bira mas chikitu tambe; merkansia por move di un banda di mundu pa otro riba e mesun dia. Tur esei ta pone ku mester tin servisio di kòntròl alerta pará na tur frontera. Duana ta kai bou di Servisio di Impuesto Hulanda Karibense. Pa ehekutá su tareanan, Duana ta disponé di ekipo moderno, manera outo kompletamente ekipá, aparato pa scan i kachó di reshèrshi. Empleadonan di duana ta risibí preparashon riba tereno di legislashon vigente i otro temanan. Mes importante ta tambe e koperashon ku otro servisionan, manera Koninklijke Marechaussee, Polis i Wardakosta. E servisionan akí ta interkambiá informashon nan ku otro i ta tene akshon en konhunto. Duana ta interkambiá informashon internashonalmente tambe via e servisionan akí. Ora bo yega frontera, e funshonario di Duana lo pidi bo lag é listra bo tas. Esei no ta djis pa wak si bo tin aparato karu. Na mes momento e funshonario lo wak si tin arma di kandela, droga òf remedi ilegal. Ku e meta ei mes, Duana ta listra kònteiner i depósito tambe. Duana su logronan ta aparesé regularmente den korant. Tarea di Ministerio Públiko Ministerio Públiko (MP) BES ta enkargá ku e aspekto penal di mantenshon di órden hurídiko i otro tareanan fihá den lei na Boneiru, Sint Eustatius i Saba. Por parti MP su tarea prinsipal den tres suptarea: investigashon di delito, persekushon di delito i supervishon di ehekushon di sentensia penal. Ministerio Públiko ta disidí si un hende tin ku aparesé dilanti di hues penal i pa ki delito. E triángulonan lokal di Boneiru, Sint Eustatius i Saba Kada isla tin su propio triángulo ku ta konsistí di e Gezaghèber korespondiente, Fiskal Mayó di Ministerio Públiko BES i Hefe di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense. Kuerpo polisial, Ministerio Públiko i Gezaghèber kada un tin nan propio tarea-, outoridat- i responsabilidatnan. Huntu nan ta responsabel pa siguridat integral di nan respektivo isla. E miembronan di e triángulo ta konsultá regularmente ku otro (konsulta triangular). Esun ku ta e outoridat kompetente ta diferensia pa kada tarea polisial. Pa loke ta trata mantenshon di órden públiko òf asistensia, Gezaghèber tin e outoridat riba polis. Ora laga polis (òf Koninklijke Marechaussee) investigá un delito, nan ta hasi esei bou di responsabilidat i outoridat di Ministerio Públiko BES. Hues Un hues ta un hende ku ta husga. Generalmente, e palabra akí ta referí na un funshonario públiko di poder hudisial. Pa lei, hues tin e deber di dikta sentensia ora dun é un kaso konkreto pa husga. Den su desishon, e hues ta tene kuenta ku: Ñ lei Ñ hurisprudensia Ñ doktrina hurídiko (opinion di huristanan respetá tokante un sierto materia) Ñ i kustumber. Ta nombra hues pa bida largu. Esei ta yuda nan pa ta mas independiente, pasobra nan no tin nodi di tin miedu di pèrdè trabou. Den kaso di un hues, pa bida largu ke men te ora e kumpli setenta aña di edat. Un hues ta risibí su nombramentu for di e hefe di estado. Komishon pa selekshon di poder hudisial ta hasi e selekshon. Den e komishon akí tin hurista, pero tambe vários otro hende ku no tin background hurídiko. Otro kos ku ta promové e independensia, ophetividat i imparsialidat di hues ta e posibilidat di deskualifiká hues. Ta deskualifiká un hues ora tin motibu rasonabel pa kere ku ta eksistí sierto echoòf sirkunstansianan ku lo por afektá su imparsialidat. Esaki lo mester tuma lugá promé ku e huisio, pero por hasié despues ku el a kuminsá tambe. Pa lei, hues tin e deber di dikta sentensia Instituto Hudisial Hulanda Karibense na Boneiru (na hulandes, JICNB) E kastigu di mas pisá ku un hende por risibí ta di pèrdè su libertat. Privashon di libertat ta sirbi tres propósito: Ñ Kastigu: e kastigu imponé ta mustra ku komunidat no ta aseptá violashon di lei i regla. Ñ Protekshon di komunidat: kastigu di prizòn ta hasi komunidat mas sigur, ya ku durante su detenshon e malechor no ta un peliger mas. Ñ Evitá ripitishon: na un dado momento, mayoria di detenido ta sali liber bèk, i pa komunidat ta mihó si nan no kai den residivismo. P esei mes e institutonan ta ofresé e detenidonan struktura, guia i abilidatnan práktiko pa despues nan por bolbe mihó posibel bèk den komunidat. Si durashon di e kastigu permití esei i e detenido mes tin e motivashon nesesario, e por sigui estudio i training den prizòn mes tambe. Huis van bewaring i prizòn Ora un detenido ta bou di sospecho di un delito, por pon é bou di aresto preventivo te ora hues duna sentensia. Ku otro palabra, ta ser é temporalmente. Den un kaso asina, ta aloh é den un asina yamá huis van bewaring. Despues di e sentensia di hues, e konvikto ta bai prizòn. JICNB ta tantu un huis van bewaring komo un prizòn. Koperashon ku partnernan den Kadena hudisial Den e diferente kadenanan ku prizòn ta traha kuné kadena di stranhero, penal, di hubentut i di kuido tin vários organisashon ta kolaborá estrechamente ku otro. Huntu nan tin e responsabilidat pa laga personanan hustisiabel (hende ku ta involukrá den un kaso di korte, red.) reintegrá bon den komunidat ku ménos chèns posibel di kai bèk den Privashon di libertat ta hasi komunidat mas seif kriminalidat. Asina, nos ta traha pa un komunidat mas sigur pa tur hende. Kada organisashon ta kumpli ku su propio tarea i ròl den e kadena akí. Debí na esei, kordinashon i koperashon mutuo ta mas ku deseabel; nan ta indispensabel. Algun partner importante di JICNB ta por ehèmpel kuerpo polisial, Ministerio Públiko, Servisio di Inmigrashon i Naturalisashon, Reclassering, organisashonnan di kuido i di adikshon, institutonan di enseñansa, Hubentut i Famia i Konseho di Tutela (Voogdijraad). Prizòn nobo na Statia Lo traha un instituto hudisial na Sint Eustatius. E fasilidat lo konta ku diesocho sèl, ku espasio pa un total di trinta detenido. Lo usa e fasilidat komo huis van bewaring i prizòn pa e gruponan di hóben, hende muhé i hende hòmber (un huis van bewaring ta kaminda ta tene prinsipalmente hende ku tin ku sinta un kastigu kòrtiku i tambe sospechoso den aresto preventivo. Prizòn ta pa hende ku ya a risibí un kondena, red.) E instituto ta pa detenidonan di Saba i/òf Sint Eustatius. E instituto akí tambe lo traha ku un programa di dia (kòntròl di orina, listramentu di sèl, traha rapòrt, kuminda di mèrdia, trabou, deporte, rekreo, bishita, enseñansa, biblioteka). Lo konstruí e instituto riba un tereno den e área di Man o War. E tereno ta keda nèt pariba di e tereno industrial na Man o War, nort di aeropuerto F.D. Roosevelt i ta parsialmente skondí tras di seru.

8 Konstrukshon mes di e instituto tin ku kuminsá promé ku fin di e aña akí. Segun plan, e instituto mester drenta den operashon na komienso di 2015 i krea mas o ménos 35 kupo di trabou nobo. Abogado Abogado ta yuda hende ku tin un problema hurídiko i ta sòru pa nan no keda desampará. E ta konsehá, intermediá, negoshá i tuma medida hurídiko pa bo. E ta traha pa bo interesnan i ta outorisá pa dirigí prosedimentu hurídiko via korte. No ta den tur kaso bo ta obligá di usa un abogado, pero hopi hende no tin sufisiente konosementu di lei pa por trese nan kaso padilanti na un hues. Ademas, tin biaha ta difísil pa un hende distansiá su mes di su mes kaso. Ora ta asina, un abogado ta un solushon. Nunka bo no ta kompletamente so den un konflikto, pasobra bo abogado ta band i bo. Esei no ke men sí ku e mester ta kompletamente di akuerdo ku bo den tur kos. Segun Nederlandse Orde van Advocaten, un abogado ta i ta keda un dunadó di servisio ku lo asistí bo mihó posibel. Esei ke men ku tin biaha e lo ta di akuerdo ku bo, pero tin bes ku e lo konsehá bo pa mihó no hasi un sierto kos. Pues, e ta independiente. Banda di esei, e lo hasi tur loke ta den su kapasidat pa kumpli ku su trabou na un manera profeshonal i íntegro. Un abogado mester tene tur informashon ku su kliente dun é konfidensial. E tin ku respetá sekreto profeshonal i tin derecho di warda silensio. Esei ke men ku asta si hues pidié divulgá algu ku su kliente a yega di konfi é, e tin mag di nenga. Si un abogado keda sin kumpli ku regla, por denunsi é serka un hues disiplinario. E hues disiplinario por dun é un atmonishon òf atvertensia, pero e por rekurí na un kastigu mas pisá i suspend é komo abogado, sea temporal- òf permanentemente. Voogdijraad BES Voogdijraad (Konseho di Tutela) BES ta parti di e kadena hudisial di Hulanda Karibense. Esei ta nifiká ku debí na e karakter di su tareanan, trabou di Voogdijraad tin di haber tantu ku Kódigo Sivil BES komo Kódigo Penal BES. Tratado tokante derecho di mucha tambe ta sirbi komo un punto di salida importante pa Voogdijraad. Voogdijraad ta konsistí di tres departamento: asuntu sivil, asuntu penal i alimentashon. Tur e departamentonan aki tin e tarea di konsehá Korte ora desaroyo di un menor di edat ta den peliger pa un òf otro motibu, òf den kaso ku e ta sufri di negligensia grave. Denter di e kuadronan aplikabel, Voogdijraad BES ta konsehá Korte kiko lo ta mihó pa e mucha. Algun kaso ta asina alarmante ku Voogdijraad tin ku intervení ku urgensia. Voogdijraad BES ta traha huntu ku otro servisionan hudisial pa un Boneiru sigur, un isla kaminda menornan di edat por desaroyá sin peliger i bira adultonan ku lo yuda sigui yuda e isla aki bai padilanti. Bon kooperashon ku e otro partnernan, manera skol, polis, Ministerio Públiko i Kuido di Hubentut, ta masha importante pa logra pa un mucha por wòrdu protehá via Korte òf Ministerio Públiko. Ora un menor di edat kometé un delito, Voogdijraad ta konsehá Ministerio Públiko i Korte pa evitá ku e menor ta ripití e delito i kuminsá forma un lista di antesedente penal. Ora pone mucha bou di supervishon pa nan por ta den un ambiente berdaderamente sigur, Voogdijraad ta traha estrechamente ku Gezinsvoogdij (tutela familiar). E instituto di tutela familiar ta sòru pa e menor i su mayornan haña guia (obligatorio). ta prolongá e aresto preventivo òf kastigu ku a pidi pa un detenido. Ademas, SRCN ta duna konseho tokante e posibilidat pa un detenido bini na remarke pa bandoná JICN mas promé bou di sierto kondishonnan, por ehèmpel, ku supervishon elektróniko. Na nan turno, hues komisario, fiskal i minister di Siguridat i Hustisia ta disidí si nan ta sigui e konseho di SRCN òf nò. Ora pone un sospechoso òf konvikto bou di supervishon obligatorio, reclassering ta ehekutá e supervishon. Den kuadro di e supervishon aki, ta kolaborá ku otro partnernan pafó di e kadena hudisial, manera dunadó di kuido sikiátriko i di adikshon, fundashon Forma, Jong Bonaire i vários doño di trabou i miembro di famia. Meta di e supervishon ta di guia e sospechoso/konvikto, i si ta nesesario su famia tambe, pa redusí e chèns ku e ta bolbe kometé un delito. Den kuadro di e supervishon aki, reclassering por duna e sospechoso/konvikto sierto instrukshonnan. Por ehèmpel, por mand é sigui un training pa baha agresividat. Por último, reclassering tin kontakto ku diferente instansia lokal non-profit òf di gobièrnu (Fundashon Históriko Kultural Boneriano, Fesbo, dierenasiel, LVV, Selibon, Jiwiri, Saba Conservation Foundation, hospital i kasnan di kuido na Saba i Statia, ofisina di turismo di Statia i Stinapa) ku ta duna nan aporte, ofresiendo konvikto trabou (sin pago) pa nan por kumpli ku e oranan di kastigu di trabou ku hues a manda nan traha. Voogdijraad (Konseho di Tutela) BES ta defendé interes di mucha Reclassering: Konseho, supervishon i kastigu alternativo Kriminalidat ta un problema pa tur hende i tin un kantidat di organisashon enkargá pa redusié. Un di nan ta Reclassering. E organisashon aki ta konsehá aparato hudisial tokante kon ta e mihó manera pa trata ku malechor individual, ta organisá sanshon alternativo i ta supervisá konvikto durante nan kastigu alternativo i despues ku nan sali liber. Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) ta un fundashon lokal ku ofisina riba tur tres isla; na Boneiru na Kaya Gerharts 8, na Statia na Fort Oranje z/n i na Saba na Capt. Levenstone z/n. SRCN tin vários tarea: Ñ Konsehá hues komisario i fiskal, Ñ Konsehá minister di Siguridat i Hustisia, entre otro tokante supervishon elektróniko i libertat kondishonal, Ñ Supervisá sospechoso i/òf konvikto, Ñ Sòru pa ehekushon di kastigu di trabou. Reclassering ta risibí supsidio di ministerio di Siguridat i Hustisia na Hulanda i ta traha estrechamente ku Instituto Hudisial Hulanda Karibense (na hulandes, JICN) i Ministerio Públiko. Algun funshonario ku por pidi kolaborashon di SRCN ta hues komisario, fiskal i direktor di JICN. Ora pidié, SRCN ta saka un rapòrt pa yuda disidí si Siguridat. Huntu nos ta hasié Marshe di siguridat Djasabra 11 di ougùstùs 2012 Mas informashon ta sigui. Rijksdienst Caribisch Nederland Bonaire Kaya International z/n Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland Telefon Rijksdienst Caribisch Nederland Sint-Eustatius Mazinga Complex A, B Fort Oranjestraat Oranjestad, Sint-Eustatius, Caribisch Nederland Telefon Rijksdienst Caribisch Nederland Saba The Boom, Saba, Caribisch Nederland Telefon E wèpsait aki ta disponibel na Papiamentu i Ingles tambe.

9 re ether the futu Building tog Caribbean of the Dutch This information bulletin is also available in Papiamentu. June 2012 EDITION 13 I N F O R M AT I O N BU L L E T I N B O N A I R E, S I N T E U S TAT I U S & S A B A The theme of this information bulletin is safety and it anticipates on the Safety and Security Fair that will take place mid-august on Bonaire. This fair focuses entirely on everything related to security. A number of participants at this fair is already explaining a few things about their work. For example, what do the Royal Netherlands Military Constabulary and Customs do? What does the Public Prosecutor s Office do and what is the JICN? Safety on Bonaire: Welfare and Harmony for all as a goal As Lieutenant Governor I value safety in a society very much. In doing so, I prefer to employ a broad definition of the terminology: it is not only about safety with respect to crime. It s also about safety in the sense of human dignity and fundamental rights. Thus: safety in the sense of feeling appreciated and respected, with respect to the own identity, own initiatives, own culture and values. Safety for the individual, but also for organizations and society. Safety for all: also for the vulnerable groups. As Lieutenant Governor I consider it my duty to contribute to this broadly defined safety. In the first place as local chief of police and as the one responsible for the enforcement and surveillance and public order in general. Ensuring safety is also part of the responsibility of the Lieutenant Governor when it concerns disaster relief and prevention. As Chairperson of the Island Council, I can assist the people s representatives in their responsibility to create the frameworks for be er welfare and sense of security in the community. The Lieutenant Governor as Chairperson and a full member of the Executive Council can make sure and contribute to safety and welfare of the citizens being focused on within the government of the Public Entity. The government must meet all the requirements of good governance: only then can it guarantee its citizens that their safety is being dealt with in a responsible manner. It is therefore an important task of the Lieutenant Governor to ensure good governance and call upon the members of the Council to promote transparency, integrity, legality, efficiency in administrative action and public order in the meetings of the Executive Council. I am relying on the cooperation of the entire EC, considering that the EC can exert much influence on the safety in the community. However, safeguarding safety is not only the responsibility of the Lieutenant Governor and of the other administrative bodies of the Public Entity or the National Government, but of citizens as well. Citizens must be aware of the right to a safe environ- De Governor of Bonaire mrs dr. Lydia Emerencia ment, in the aforementioned broad sense of the word and contribute to this from their personal responsibility. We must all carry the responsibility for integral safety together! The Safe and Security on Statia The safety and security of any community is only achievable through a collective community effort. Traditionally law enforcement has been viewed as the entity responsible for our safety and security however this predominantly repressive aspect forms a small part of the holistic approach toward our experience of safety and security. In our community much emphasis is placed primarily on prevention. As such government continues to focus on improving infrastructure, maintaining and promoting a clean and welcoming environment and proving information with regards to the important role each person must play toward the maintenance of the secure and safe environment we enjoy. Safety and security encompasses every aspect of our daily life. De Governor of Sint Eustatius Gerald Berkel Another important aspect that leads to a heightened feeling of safety and security within our community is proper preparedness. Preparedness for eventualities that are most likely to occur. Here also government has undertaken steps in collaboration with other partners within the region, kingdom and the private sector on St. Eustatius to assure a heightened level of preparedness in for example medical, fire or other natural or manmade disasters. Maintaining a safe and secure environment and reputation is very important as this not only creates a living environment that is conducive to personal growth is also stimulates and encourages economic activity and interest. With simultaneous focus on preparedness, prevention and repression combined with every sector of our community doing their part we can maintain and continue to improve the safety and security that makes us special to our guests and that we have become accustomed to here in St. Eustatius Each and every citizen has the right to be safe De Governor of Saba Jonathan Johnson The security of its citizens is one of the most important hallmarks of a democracy. Our island holds trias politica whereby the separation of the executive, legislative, and judicial branches paramount. Although our island is relatively safe we are at times faced with robberies and domestic violence. As a community we need to address the question why this is happening. Alcohol abuse and drug use is a reality which we cannot pretend isn t happening. Education and awareness are important to ensure that our residents do not become entangled in the web of use and abuse. For those who have fallen victim they will need rehabilitation and help. Each and every citizen has the right to be safe but also the collective responsibility to ensure that others are also safe and secure. At times we see, hear, and experience things which are not socially acceptable. Some feel that it is solely the role of government or the police or the schools to change this negative trend. If we are to correct the ills of society then we as a society must correct them together. Saba is known as a clean and friendly island. This has been passed down from generation to generation. We need to continue to exhibit these traits. This can only be done by example. Parents, family members, and adults in general need to be positive examples for our youth. We cannot blame our youth and say they are lost if they hadn t been le astray by those who are responsible for them.

10 Schema Judicial chain Island Governor Police KMAR Customs Working together on safety Vigilant and serving the police stand for the values of our rule of law The Dutch Caribbean Police Force (KPCN) is commi ed to livable and safe islands for the people who live, work and vacation there. That is the mission the police stand for. violent crime, home and business burglaries and juvenile crime. For the island governments the visibility and accessibility of the police is of major importance. To achieve this, it is important that the KPCN has sufficient capacity in the coming years. Lawyer Rehabilitation Prosecutor JICN Judge Guardianship Council Building together the future of the Dutch Caribbean The three islands of Bonaire, Saba and St. Eustatius all have their own character. Partly due to the distance between Bonaire and the Windward Islands, extra effort is required with regard to cooperation within and outside the force. The police wants to deliver customized service to the people on our islands. In further building up our force with the abovementioned mission in mind, the police will focus on the implementation of the operational policy objectives that were established in consultation with the Public Entities and the Public Prosecutor s Office. In 2012 the Prosecutor s Office will give priority to prevention and solving of The core of the police task is a structured approach to (the consequences of ) problems and underlying causes, in close consultation with chain partners and other agencies. You as a citizen can help as well. You know and see what happens. The police can make good use of extra eyes and ears on the street. Together we make it safer! Together we make it safe Victim Support Office: for victims of crime or (traffic) accidents The Victim Support Office is for victims of a crime or a (traffic) accident. Some examples of crime are home burglary, stalking, robbery, sexual assault, abuse and domestic violence. The Victim Support Office advises parents and parties involved how best to deal with children or young people who have experienced a shocking event of were involved in it. The office is not only for victims. Also other parties involved, such as surviving relatives, family, witnesses and acquaintances can go there. Assistance is free. The Victim Support Office offers practical, legal and emotional assistance. This means, among other things, that they assist in writing le ers, give information about legal procedures and listen to what happened to you. They personally approach the victims, invite them for an interview and take the time to talk to the victims. Everything that is said, is confidential. We can no longer imagine the community without Victim Support Office is for victims of crime or a (traffic) accident. the Victim Support Office. In 2007, the agency started in Bonaire whereas in that year more than 100 requests were dealt with. In 2011 this number had already risen to 150. What can you do? Ñ Report your damages within two days (48 hours) at your insurance company. Caribbean Brigade, together we make it possible Ñ Ask the police for a copy of the police report. You are entitled to this. Ñ Never give out original paperwork to others, but always make a copy. Ñ Do not hesitate to call the Victim Support Office, they are here for you. Human Trafficking You can also come to the Victim Support Office if you are a victim of human trafficking or if you suspect that someone in your surrounding is a victim of human trafficking. To this end, please call one of the phone numbers mentioned below or the number of the local police. Feel free to call one of the eight staff members who are ready for you: Bonaire +(599) Saba +(599) St. Eustatius +(599) Would you like to write to the Victim Support Office? Then you may send an to or write a le er to the local Police Station. The Royal Marechaussee in Dutch Caribbean performs border surveillance and other police tasks The need for safety in the community is great and is always on the rise. Security is a core task of the government. Citizens expect from government that they guarantee their safety. At the same time the security and integrity of the state and the vital interests in the Kingdom must also be safeguarded. Where the police primarily focus on the safety of the citizen and the local community, the Royal Dutch Marechaussee is eminently capable of ensuring the security of national interest. For that purpose, as a police organization, it has a military status and general powers of investigation. The three main focuses of the Royal Dutch Marechaussee are: 1. Border police task; 2. Guarding and Protecting; 3. International and (military) police action. The Royal Dutch Marechaussee in the Dutch Caribbean, just as in the Netherlands, performs the border control and other police tasks on the three islands: Bonaire, St. Eustatius and Saba. It mainly concerns the following tasks: Ñ Border control and combating identity and document fraud; Ñ Combating human trafficking; Ñ Joint Border Control Team (GGCT) within the context of 100 % control of narcotics; Ñ Police tasks and Civil Aviation Security at the airports; Ñ Cooperation with and assistance to the police. The Royal Dutch Marechaussee wants to be a reliable security partner in the security chain all over the world and therefore, with regard to the Dutch Caribbean, works closely with the Public Prosecutor s Office, the Dutch Caribbean Police Force, the Dutch Caribbean Customs Department, the Coast Guard and Stinapa. The mo o of the Royal Dutch Marechaussee, Dutch Caribbean brigade therefore is: Caribbean Brigade, together we make it possible.

11 Customs and security Many people think that the Customs only collects taxes. But Customs also has important tasks in the area of your safety, health and environment. What does the Customs Department do in terms of your safety? The world around us seems more and more violent. Nobody wants criminals holding up the gas station at gun point. No one wants their child to die of a heroin overdose. You want medication that has been approved. Security is also preventing that the underworld will take over our upper world through money laundering. The task of the Public Prosecutor s Office The BES Public Prosecutor s Office (OM) is responsible for the enforcement of the criminal law and other statutory tasks on Bonaire, St. Eustatius and Saba. This main task of the OM can be divided in three sub-tasks: the investigation of criminal offenses, the prosecution of criminal offenses and monitoring the execution of criminal judgments. The Public Prosecutor s Office determines whether and for which criminal offenses someone must appear before the criminal court. The local Triangles Bonaire, St. Eustatius and Saba Each island has its own Triangle. This consists of the respective Island Governor, the Chief Public Prosecutor of the BES Public Prosecutor s Office and the Chief of Police of the Dutch Caribbean Police Force. The Police as well as the Public Prosecutor s Office and the Island Governor each have their own tasks, competences and responsibilities. They are jointly responsible for the overall security of the respective island. The members of the Triangle regularly consult with each other (tripartite consultation). Who the competent authority is for the police, varies per police task. When it concerns enforcement of the public order or assistance, the Island Governor has the authority over the police. When the police (or the Royal Dutch Marechaussee) are used for the detection of criminal offenses, then it does so under the responsibility and authority of the BES Public Prosecutor s Office. The Judge A judge is someone who administers justice. Usually the word judge refers to a magistrate of the judiciary power. The judge has a legal obligation to pass judgment on a concrete dispute that is presented to him. In so doing, the judge shall take into account: Ñ The law Ñ The law of precedents (or jurisprudence) Ñ The legal doctrine (or doctrine) Ñ The custom A judge is appointed for life. This strengthens the independence of the judge, because he does not need to fear losing his job. Appointed for life, in this case, means up to his/her seventieth birthday, by the way. Judges are appointed by the head of state. The selection takes place by the commi ee for the acquisition of the judiciary power. Apart from lawyers this commi ee also consists of a number of people with no legal background. The world has also become smaller ; within one day goods go from one side of the world to the other. All of this requires vigilant surveillance at the borders. Customs is a unit of the Dutch Caribbean Tax Authority. To perform its duties, Customs has modern means such as fully equipped cars, scanning equipment and sniffer dogs. The Customs staff receives training in among other legislation and regulations. Equally important is the collaboration with other departments, for example with the Royal Dutch Marechaussee Police and Coast Guard. That independence, the objectivity and the impartiality of the judge are promoted by the option to challenge a judge. A judge is disqualified if there is a reasonable suspicion that there are facts or circumstances which may prejudice judicial impartiality. This should happen in advance but may still be done during the court hearing. The judge is legally obliged to pronounce a verdict The Dutch Caribbean Penitentiary Institution, location Bonaire (JICNB) A sentence restricting freedom is the harshest punishment that a person can get. A prison sentence has three objectives. Ñ Retribution: the sentence shows that society does not accept that laws and rules have been violated. Ñ Security of the community: prison sentences make the community safer, because a er all, the offender does no longer pose a threat while in detention. Ñ Prevent recurrence: most prisoners are released at a certain point in time. Society beni s from ex-convicts not re-offending. Therefore, institutions regularly offer prisoners, guidance and practical skills, in order to return as best as possible later on to society. If the length of the sentence permits and the prisoner is motivated, he/she can also a end courses and training in prison. Remand prison (house of detention) and prison Detainees who are suspected of a criminal offense may be preventatively taken into custody while awaiting the ruling of the court meaning: provisionally taken into custody. They then stay in a remand prison. A er the judgment of the court the convicts go to a prison. The JICNB is both a remand prison and a prison. These departments exchange information and organize concerted actions. Customs also exchanges information internationally through these departments. The Customs official will ask you upon your arrival at the border to inspect your bag. That is not only to see if it contains expensive equipment. Simultaneously the Customs Officer looks for fire arms, narcotics and illegal drugs. To this end Customs also inspects containers and warehouses. You can regularly read about the results achieved by Customs in newspapers. Prison makes society safer. Cooperation with chain partners Within the chains the prison operates in the immigration chain, the criminal justice chain, the juvenile chain and the chain of care various organizations work closely together. They have a joint responsibility to let litigants (people who fall under a certain court case, red.) return properly into society and to minimize the chance of recurrence of criminal behavior as much as possible. This way we ensure a safer society for all. Each organization in the chain works from its own task and role. This makes consultation and cooperation not only desirable, but also necessary. Key partners of the JICNB are for example, the police, the Public Prosecutor s Office, the Immigration and Naturalization service, the Probation Service, addiction care, educational institutions, Youth and Family and the Court of Guardianship. New prison on Statia A penitentiary institution will be built on St. Eustatius. The institution will have eighteen cells, with a total of thirty cell spots. The institution will have the assigned purposes of remand prison and prison, for the target groups youth, women and men (in remand prison are mostly people with a short sentence and suspects in custody). A prison is for people who have been convicted, red.) The

12 institution is intended for prisoners from Saba and/or St. Eustatius. This institution as well will be using a daily program (urine check, cell check, reporting, airing, labor, sports, recreation, visits, education, library). The institution will be built on a piece of land in the Man o War area. The lot is located just east of the industrial area at Man o War, north of the F.D. Roosevelt airport and is partially hidden by the hills. The actual construction of the institution must start before the end of this year. In accordance with the planning the institution shall be put into operation at the beginning of 2015 and create about 35 new jobs. an offense, the Guardianship Council advises the Public Prosecutor s Office and the Court to prevent that a minor becomes a repeat offender and builds up a criminal record that way. The Court of Guardianship works closely with Family Supervision when children are put under supervision to actually provide them with a safe environment. The Family Guardianship Institution ensures the (mandatory) guidance of the minor and the parents. If an accused or convicted individual has been sentenced to mandatory supervision, the Probation Service will execute this supervision. Within this supervision there is cooperation with the chain partners outside the judicial chain. Think of psychiatric and addiction care, Forma, Jong Bonaire and various employers and family members. The supervision is aimed at guiding the accused / convict and if necessary the immediate family / the family in such a way that the probability of new criminal offenses in the future decreases. The Probation Service may within this supervision give instructions to an accused /convicted individual such as for example to a end anger management training in order to reduce aggression. The lawyer A lawyer assists people with a legal problem and ensures that someone is not alone. He advises, mediates, negotiates and litigates for you. He represents your interests and has the authority to litigate in court. A lawyer is not always required, but many people do not know enough about the law in order to state their case properly to the court. Moreover, people may find it difficult to distance themselves from their own case. Then a lawyer provides a solution. You are never completely alone in a conflict; your lawyer is by your side. This does not mean that he will identify himself completely with you. In accordance with the Netherlands Bar Association, he remains a service provider who will assist you to the best of his abilities. Therefore, he will sometimes agree with you but also at times advise you not to do something. Hence independent. Furthermore, he does everything in his power to act with sufficient expertise and integrity. A lawyer must handle everything his client shares with him confidentially. He must respect the professional privilege and has a right of non-disclosure. So even if the court asks him to share something his client previously entrusted to him, he may refuse to do so. A lawyer who does not comply with the rules may be brought before the disciplinary court. The court may give him a reprimand or impose a warning, but also proceed to stiffer penalties by removing the lawyer temporarily or permanently from his profession. BES Court of Guardianship The BES Court of Guardianship is part of the judicial chain in the Dutch Caribbean. This means that the work of the Court of Guardianship, given the nature of its activities, involves both the BES Civil Code and the BES Penal Code. The Convention on the Rights of the Child is an important point of departure for the Court of Guardianship. The Court of Guardianship consists of three departments: the department of civil affairs, the department of criminal affairs and the child support department. These departments all have the task to advise the Court when a minor is threatened for one reason or the other in his/her development or grossly neglected. Within the frameworks the BES Court of Guardianship advises the Court what will be best for the child. Some situations are so alarming that the Court of Guardianship must act immediately. The BES Court of Guardianship works together with the other judicial services for a safe Bonaire; an island where minors can develop safely into healthy adults who can help build up this island further. To ensure that a child is put into a safe environment through the Court or the Public Prosecutor s Office, good cooperation with other chain partners is very important. Think of partners such as schools, Police, Public Prosecutor s Office and Youth Care. Also in criminal cases where minors have commi ed The SRCN receives requests of among others the Examining Judge, the Public Prosecutor or the director of the JICN. Upon request, the SRCBN issues a report in order to take a decision on the extension of the preventative custody or sentencing demand. The SRCN also advises on the options if a prisoner may qualify for early release from the JICN subject to conditions, for example under electronic monitoring. The Examining Judge, the Public Prosecutor and the Minister of Security & Justice then decide whether they will follow the advice. Finally, the Probation Service maintains contact with various local non-profit or government agencies (Fundashon Historiko Kultural Bonariano, Fesbo, animal shelter, LVV, Selibon, Jiwiri, Saba Conservation Foundation, hospital and nursing home Saba and Statia, Statia tourism board, Stinapa) who contribute by offering convicted individuals an (unpaid) community service location for the number of hours the court requires them to work. The Court of Guardianship BES guards the interests of the child The Probation Service: advice, supervision and alternative punishments Crime is a burden for everyone and a concern of many organizations to reduce it. One of these organizations is the Probation Service. This organization provides advice to the judiciary system on how to best respond to individual offenders, organizes alternative sanctions and supervises penalized individuals when executing the alternative sentences and a er release. The Dutch Caribbean Probation Service (SRCN) is a local Foundation that has offices on all three islands; on Bonaire on the Kaya Gerharts 8, on Statia on Fort Oranje and on Saba at Capt. Levenstone. De SRCN has several tasks: Ñ Advise the de Examining Judge and the Public Prosecutor, Ñ Advise the Minister of Security and Justice on among others electronic monitoring and conditional releases, Ñ Monitoring accused and/or convicted individuals, Ñ Ensure the execution of community service. The Probation Service, which receives funding from the Ministry of Security and Justice in the Netherlands, works closely with the Dutch Caribbean Custodial Institution (JICN) and the Public Prosecutor s Office. Together we make it safe Security Market Saturday August 11th 2012 More information follows Rijksdienst Caribisch Nederland Bonaire Kaya International z/n Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland Telefon Rijksdienst Caribisch Nederland Sint-Eustatius Mazinga Complex A, B Fort Oranjestraat Oranjestad, Sint-Eustatius, Caribisch Nederland Telefon Rijksdienst Caribisch Nederland Saba The Boom, Saba, Caribisch Nederland Telefon The website is also available in Papiamentu and English.

PERSBERICHT. Fundashon Tur Ta Konta presenteert haar actieplan voor het schooljaar 2015-2016.

PERSBERICHT. Fundashon Tur Ta Konta presenteert haar actieplan voor het schooljaar 2015-2016. PERSBERICHT Fundashon Tur Ta Konta presenteert haar actieplan voor het schooljaar 2015-2016. Kantoor AIC. Willemstad, 23 april 2015. Inleiding Fundashon Tur Ta Konta is opgericht in september 2014 en is

Nadere informatie

Laatste toespraak Minister-president van de Nederlandse Antillen, mw. Emily de Jongh-Elhage Brionplein, Otrobanda, 23:30 uur, 09 oktober 2010

Laatste toespraak Minister-president van de Nederlandse Antillen, mw. Emily de Jongh-Elhage Brionplein, Otrobanda, 23:30 uur, 09 oktober 2010 Laatste toespraak Minister-president van de Nederlandse Antillen, mw. Emily de Jongh-Elhage Brionplein, Otrobanda, 23:30 uur, 09 oktober 2010 Koninklijke Hoogheden, Excellenties, Dames en Heren, Met nog

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF - SECTOR ZORG & WELZIJN

NIEUWSBRIEF - SECTOR ZORG & WELZIJN Het biedt haar leden een nieuwe manier om op de hoogte te blijven van elkaars ontwikkelingen: de sector-nieuwsbrief. Dit is de eerste editie voor de sector Zorg & Welzijn. Het bijzondere is dat vrijwel

Nadere informatie

Hulandes den konstitushon hulandes

Hulandes den konstitushon hulandes Hulandes den konstitushon hulandes Anto unda Papiamentu ta keda? Dr. Marta Dijkhoff 1 Introdukshon Kiko ta un idioma ofisial den un konstitushon? E ta nesesario? Un bista riba e diskushon na Hulanda Un

Nadere informatie

2013. binnen en worden daar verwerkt. politie deze taken uit. Hulpverlening. Handhaving van de rechtsorde en. misdrijven)

2013. binnen en worden daar verwerkt. politie deze taken uit. Hulpverlening. Handhaving van de rechtsorde en. misdrijven) This information bulletin is also available in English NUMMER 6 I N F O R M A T I E K R A N T B O N A I R E, S I N T - E U S T A T I U S E N S A B A Als op 10.10.10 het land Nederlandse Antillen ophoudt

Nadere informatie

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru TRADITIONELE VANGST VAN DE KARKÓ BLIJFT MOGELIJK

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru TRADITIONELE VANGST VAN DE KARKÓ BLIJFT MOGELIJK Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 12 desèmber 2009 Grátis STINAPA Bonaire ta deseá henter pueblo di Boneiru un Felis Pasku i un Próspero Aña 2010. STINAPA Bonaire

Nadere informatie

SIGURÁ BO MAÑAN AWE. Ban duna tur ku tin. Vota Monchi. Ramonsito i UPB mester kaba e trabou. Nos futuro ta den nos mes man Awor òf nunka mas

SIGURÁ BO MAÑAN AWE. Ban duna tur ku tin. Vota Monchi. Ramonsito i UPB mester kaba e trabou. Nos futuro ta den nos mes man Awor òf nunka mas UPB ta Informá SIGURÁ BO MAÑAN AWE Elekshon 2007 Vota Monchi Ban duna tur ku tin Ramonsito i UPB mester kaba e trabou Nos futuro ta den nos mes man Awor òf nunka mas Aprel 2007 2 Korant informativo UPB

Nadere informatie

Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru

Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru MAKUBEKÈN Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Den e edishon aki: Edishon Nr. 1 Yanüari 2007 Gratis NOS FLAMINGO TA ÚNIKO: Tin para mas grandi ku e flamingo, i tin para ku

Nadere informatie

KREDO KOOPERATIVISTA. Lagami trese Speransa, kaminda tin Desesperashon.

KREDO KOOPERATIVISTA. Lagami trese Speransa, kaminda tin Desesperashon. Relato Anual 2014 KREDO KOOPERATIVISTA Señor, Hasimi bira un hèrmènt di bo pas. Lagami trese Amor, kaminda tin Odio. Lagami trese Pordon, kaminda tin Pleitu. Lagami trese Union, kaminda tin Desunion. Lagami

Nadere informatie

Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU / Fundashon Aseguros ACU 1

Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU / Fundashon Aseguros ACU 1 Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU / Fundashon Aseguros ACU 1 Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU / Fundashon Aseguros ACU 2 Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU en Fundashon Aseguros ACU

Nadere informatie

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 21 mei 2012. Biodiversiteit went

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 21 mei 2012. Biodiversiteit went Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 21 mei 2012 Gratis Biodiversiteit went Dia 22 di mei ta dia Internashonal di Biodiversidat. E anja aki ta pone atenshon riba

Nadere informatie

Ministerio di Hustisia Kódigo Penal Nobo Kambionan den Lei

Ministerio di Hustisia Kódigo Penal Nobo Kambionan den Lei Ministerio di Hustisia Kambionan den Lei 2 Introdukshon di Minister di Hustisia Inleidend commentaar Minister van Justitie Desaroyonan internashonal riba tereno penal i tambe e surgimentu di delitunan

Nadere informatie

B O L E T I N I N F O R M A T I V O

B O L E T I N I N F O R M A T I V O This information bulletin is also available in English. Trahando huntu riba futuro di Hulanda Karibense ougùstùs 2012 EDISHON 14 B O L E T I N I N F O R M A T I V O B O N A I R E, S I N T E U S T A T I

Nadere informatie

Plattelandsontwikkelingsplan Bonaire. En nu aan de slag!

Plattelandsontwikkelingsplan Bonaire. En nu aan de slag! Plattelandsontwikkelingsplan Bonaire En nu aan de slag! 1 COLOFON Dit is een uitgave van het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van Economische Zaken Samenstelling Dienst Landelijk Gebied (Pieter

Nadere informatie

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 17 Mart 2011. Natuur in onze cultuur

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 17 Mart 2011. Natuur in onze cultuur Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 17 Mart 2011 Gratis Natuur in onze cultuur Fotocredits: Marian Walthie De campagne Nos ta biba di naturalesa is gestart in

Nadere informatie

Een nieuwe manier op onze wijze Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Een nieuwe manier op onze wijze Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Bureau van de Rijksvertegenwoordiger op Rijksdienst Caribisch Nederland - Centraal, Belastingdienst Caribisch Nederland, Belastingdienst Caribisch Nederland, Saba Brandweer Korps Caribisch Nederland, Brandweer

Nadere informatie

Speciale uitgave. Samen kunnen we een hoop bereiken

Speciale uitgave. Samen kunnen we een hoop bereiken Samen bouwen aan de toekomst van Caribisch Nederland This information bulletin is also available in English september/oktober 2011 NUMMER 10 I N F O R M A T I E K R A N T B O N A I R E, S I N T E U S T

Nadere informatie

Gesprek van Rennox Calmes (RC) en leden van familie van Arnioli en Norwin Ferero (NF) RC tuma nan ke tuma bo sèn; bo ta komprondé, ta e kos e nan ke;

Gesprek van Rennox Calmes (RC) en leden van familie van Arnioli en Norwin Ferero (NF) RC tuma nan ke tuma bo sèn; bo ta komprondé, ta e kos e nan ke; Arnioli, een erfgenaam van legatarissen Leentje, bekijkt het achterste gedeelte van een uitgekozen stuk grond die hij in bezit wil gaan nemen om een woning te bouwen. 21 mei 2016 Arnioly begon met werkzaamheden

Nadere informatie

Persbericht 26 maart 2014

Persbericht 26 maart 2014 Persbericht 26 maart 2014 Jaarverslag Cft: Stabiele overheidsfinanciën essentieel voor economisch herstel Willemstad - Stabiele overheidsfinanciën zijn essentieel voor het herstel van de economie. Dat

Nadere informatie

3/26/2017. Kòrsou, Hulanda i Region. SSC su tareanan prinsipal ta: Finansiamentu di estudio Guia di estudio Kobransa di finansiamentu di estudio

3/26/2017. Kòrsou, Hulanda i Region. SSC su tareanan prinsipal ta: Finansiamentu di estudio Guia di estudio Kobransa di finansiamentu di estudio Kontenido Tareanan di Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) Unda tur nos ta finansiá Kondishonnan Struktura di finansiamentu di estudio Kiko i ki ora ta paga bèk Kon apliká Siklo di informashon i

Nadere informatie

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 15 Sèptèmber 2010

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 15 Sèptèmber 2010 Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 15 Sèptèmber 2010 Raton dj anochi Foto credits Eric & Jolande Gietman Gratis NOS NATURALESA TA NOS TESORO! Onze natuur, ons

Nadere informatie

Edishon spesial Asuntunan sosial

Edishon spesial Asuntunan sosial Trahando huntu riba futuro di Karibe Hulandes This information bulletin is also available in English oktober 2010 NUMBER 8 B O L E T I N I N F O R M A T I V O B O N E I R U, S I N T - E U S T A T I U S

Nadere informatie

Studieplanner Biologie klas 1 3 e periode 2013 2014

Studieplanner Biologie klas 1 3 e periode 2013 2014 Studieplanner Biologie klas 1 3 e periode 2013 2014 Wijzigingen mogelijk! Voor actuele informatie, volg instructies in lessen en zie klassenboek! Week Dagen Aantal lessen onderwerp deelonderwerpen Opdrachten

Nadere informatie

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Biodiversiteit is leven! De Verenigde naties hebben 2010 uitgeroepen tot het

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Biodiversiteit is leven! De Verenigde naties hebben 2010 uitgeroepen tot het Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Biodiversidat ta bida! Nashonnan Uní a proklamá 2010 komo aña internashonal di biodiversidat. Biodiversidat ta parse un konsepto difísil den promé

Nadere informatie

In(fo)spekshon. ENTREVISTA ku Inspektor General MINISTERIE VAN. Inspectie Onderwijs: In(fo)spekshon Augustus

In(fo)spekshon. ENTREVISTA ku Inspektor General MINISTERIE VAN. Inspectie Onderwijs: In(fo)spekshon Augustus Nieuwsbrief Augustus 2015 jaargang 1 nummer 1 In(fo)spekshon ENTREVISTA ku Inspektor General Pa nos promé edishon di e In(fo)spekshon nos ta entrevistá sra Rubia Martina-Bitorina, Inspektor General. Sra

Nadere informatie

Input op de vraag naar verbetering van het rooms katholiek onderwijs

Input op de vraag naar verbetering van het rooms katholiek onderwijs BUNDEL VERSLAGEN van de participatieronde met Leerlingen Ouders Docenten Schoolleiders Overheid Partners in de onderwijssector Input op de vraag naar verbetering van het rooms katholiek onderwijs Opgesteld

Nadere informatie

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT. Cft: Financieel gaat het de goede kant op, verbeteringen in het financieel beheer blijven nodig

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT. Cft: Financieel gaat het de goede kant op, verbeteringen in het financieel beheer blijven nodig Persbericht 18 januari 2013 2 e Halfjaarrapportage 2012 College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Cft: Financieel gaat het de goede kant op, verbeteringen in het financieel beheer blijven

Nadere informatie

Edishon spesial: introdukshon di dòler

Edishon spesial: introdukshon di dòler This information bulletin is also available in English Deze informatiekrant is ook in het Nederlands verkrijgbaar NUMBER 4 B O L E T I N I N F O R M A T I V O B O N E I R U, S I N T - E U S T A T I U S

Nadere informatie

KAMBIO DI KLIMA. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. KLIMAATVERANDERING Met de concerten van Live Earth in alle werelddelen

KAMBIO DI KLIMA. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. KLIMAATVERANDERING Met de concerten van Live Earth in alle werelddelen MAKUBEKÈN Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Den e edishon aki: Edishon Nr. 3 Yüli 2007 In deze editie: Gratis Subimentu di temperatura di awa ta un menasa pa e refnan di

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland voor inschrijving in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP)

Informatie voor studenten uit Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland voor inschrijving in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) Informatie voor studenten uit Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland voor inschrijving in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) Voordat je als student in Nederland kunt gaan studeren,

Nadere informatie

Edishon spesial Enseñansa

Edishon spesial Enseñansa Trahando huntu riba futuro di Karibe Hulandes This information bulletin is also available in English sèptèmber 2010 NUMBER 7 B O L E T I N I N F O R M A T I V O B O N E I R U, S I N T - E U S T A T I U

Nadere informatie

Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao

Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao Na: Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolino Franco Wilhelmina plein 4 Presente. STATEN VAN CU~AO om APR 1?2015 No.: 5.9t V/ 111-1

Nadere informatie

Persbericht 11 mei 2012 Sybilla Dekker nieuw lid College financieel toezicht (Cft)

Persbericht 11 mei 2012 Sybilla Dekker nieuw lid College financieel toezicht (Cft) Persbericht 11 mei 2012 Sybilla Dekker nieuw lid College financieel toezicht (Cft) Willemstad - De Rijksministerraad heeft ingestemd met de aanbeveling van Minister President Mark Rutte om mevrouw Sybilla

Nadere informatie

Press Release December 11 th, 2014

Press Release December 11 th, 2014 Press Release December 11 th, 2014 Strengthening of financial management remains a major concern Age Bakker (Cft): Good financial management is of great importance for public entity Bonaire Kralendijk

Nadere informatie

OCaN INFO @-Nieuwsbulletin 5 juni 2010

OCaN INFO @-Nieuwsbulletin 5 juni 2010 woensdag 9 JUNI 2010 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN ANTILLIAANS-ARUBAANSE KANDIDATEN Woensdag 9 juni 2010 verkiezingen Tweede Kamer Op 9 juni 2010 gaan we naar de stembus. Iedereen met de Nederlandse nationaliteit

Nadere informatie

Anochi Informativo pa Mayornan di studiantenan den HAVO 5 y VWO 6. Colegio Arubano

Anochi Informativo pa Mayornan di studiantenan den HAVO 5 y VWO 6. Colegio Arubano Anochi Informativo pa Mayornan di studiantenan den HAVO 5 y VWO 6 Colegio Arubano 2017-2018 Bon Bini Mayornan y Studiantenan Puntonan cu lo wordo trata: Examentraining Cifranan nesecario pa slag Tips pa

Nadere informatie

Nótulonan Reunion General Anual di ACU riba aña 2013 di dia 25 di mei 2014

Nótulonan Reunion General Anual di ACU riba aña 2013 di dia 25 di mei 2014 Nótulonan Reunion General Anual di ACU riba aña 2013 di dia 25 di mei 2014 1. Apertura Sr. F. Vicario, Presidente di Bestür, ta habri e reunion pa 09:09 a.m.: Sosionan di ACU bon dia un dia bendishoná.

Nadere informatie

Doelmatigheid Leerplicht. Deel II Toezicht op het bijwonen van lessen op school. Verzuimt de overheid bij het toezicht op schoolverzuim?

Doelmatigheid Leerplicht. Deel II Toezicht op het bijwonen van lessen op school. Verzuimt de overheid bij het toezicht op schoolverzuim? Doelmatigheid Leerplicht Deel II Toezicht op het bijwonen van lessen op school Verzuimt de overheid bij het toezicht op schoolverzuim? Juni 2017 Inhoud Rapport in het kort... 4 Samenvatting, conclusies

Nadere informatie

Kooperashon Promé Sentro di Hubentut i Famia na

Kooperashon Promé Sentro di Hubentut i Famia na This information bulletin is also available in English Deze informatiekrant is ook in het Nederlands verkrijgbaar NUMBER 3 B O L E T I N I N F O R M A T I V O B O N E I R U, S I N T - E U S T A T I U S

Nadere informatie

Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru

Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 8 desèmber 2008 Den e edishon aki: HET ONTWIK- KELINGSPLAN PLAN DI DESAROYO E KOLÓ BÈRDÈ DE KLEUR GROEN Gratis In deze editie:

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/42341 Uw brief van: 23 sept 2015 Ons nummer: 05102015.01 Willemstad, 5 oktober 2015

Aan dtkv. 2015/42341 Uw brief van: 23 sept 2015 Ons nummer: 05102015.01 Willemstad, 5 oktober 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Mevr. I. A. Dick Bon Bini Business Centrum Schottegatweg-Oost 10 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n):

Nadere informatie

Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten vormen vandaag samen het Koninkrijk der Nederlanden. Is het altijd zo geweest? Hoe is het zo gekomen?

Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten vormen vandaag samen het Koninkrijk der Nederlanden. Is het altijd zo geweest? Hoe is het zo gekomen? Doel: In deze lesbrief leer je meer over het Koninkrijk: de Rijksband, de relatie van ons land Curaçao met Nederland, Aruba en Sint Maarten en de autonomie Meta: Den e karta di enseñansa aki bo ta siña

Nadere informatie

Edishon number 4, desèmber 2011 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep. Eduard (Ed) Eleonora

Edishon number 4, desèmber 2011 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep. Eduard (Ed) Eleonora Kontenido Edishon number 4, desèmber 2011 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep Sentro di Aktividat Eduard (Ed) Eleonora 2 & 3 Update Nieuwbouw San Nikolas Klientenan mas independiente

Nadere informatie

51ATEN VAN CURA(fAO. Presidente di Parlamento di Korsou Sr. M. Franco Wilhelminaplein Punda. Willemstad, 21 di oktober Apresiabel senor Franco,

51ATEN VAN CURA(fAO. Presidente di Parlamento di Korsou Sr. M. Franco Wilhelminaplein Punda. Willemstad, 21 di oktober Apresiabel senor Franco, 51ATEN VAN CURA(fAO Presidente di Parlamento di Korsou Sr. M. Franco Wilhelminaplein Punda Willemstad, 21 di oktober 2013 Apresiabel senor Franco, Hasiendo uso di artikulo 96 di Reglamentu di Orden di

Nadere informatie

Press Release September 5 th, 2014

Press Release September 5 th, 2014 Press Release September 5 th, 2014 Cft: 'Government companies under scrutiny" Willemstad - The Board financial supervision for Curaçao and Sint Maarten (College financieel toezicht Curaçao and Sint Maarten

Nadere informatie

Persbericht 7 maart 2014

Persbericht 7 maart 2014 Persbericht 7 maart 2014 Cft voorzitter Age Bakker: Curaçao heeft volledig voldaan aan de aanwijzing Willemstad Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Rijksministerraad

Nadere informatie

Edishon number 6, desèmber 2007 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep

Edishon number 6, desèmber 2007 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep Kontenido E aña aki representante di SGR-Groep, kompañá di 7 coach, a partisipá den 007 Special Olympics World Summer Games, entre i di òktober na Shanghai, China. Tantu pa e atletanan komo pa nan coachnan,

Nadere informatie

Edishon Nr. 19 desèmber 2011

Edishon Nr. 19 desèmber 2011 Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 19 desèmber 2011 Gratis Fotocredit: Peter Montanus Ambassadeurs glascampagne. Van links naar rechts: Bubuchi Janga, Hubert

Nadere informatie

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 23 desèmber 2012

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 23 desèmber 2012 Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 23 desèmber 2012 Gratis Het verhaal van de bomen Kent u het verhaal van de bomen? De bomen van Bonaire? Nee? Nou, hieronder

Nadere informatie

Spasticiteit. Spastisidat. Behandeling met Botuline Toxine. Tratamentu pa spastisidat ku Botuline Toxine

Spasticiteit. Spastisidat. Behandeling met Botuline Toxine. Tratamentu pa spastisidat ku Botuline Toxine Spasticiteit Behandeling met Botuline Toxine Spastisidat Tratamentu pa spastisidat ku Botuline Toxine Introductie Deze folder is bedoeld voor mensen aan wie Botuline Toxine is aanbevolen voor de verhindering

Nadere informatie

Feestelijke opening vernieuwde patio

Feestelijke opening vernieuwde patio Inhoud Pagina 2-3 Verbetertraject medicatieveiligheid Nieuws van Kurso Vishon riba kuido pa Dagbesteding Huize Jos Wouter staat er weer mooi bij! SGR goed op weg met BHV-organisatie Edishon number 2, òktober

Nadere informatie

Eilandgids Caribisch Nederland Guia di Isla Hulanda Karibense Island guide Caribbean Netherlands. Bonaire Sint Eustatius Saba

Eilandgids Caribisch Nederland Guia di Isla Hulanda Karibense Island guide Caribbean Netherlands. Bonaire Sint Eustatius Saba Eilandgids Caribisch Nederland Guia di Isla Hulanda Karibense Island guide Caribbean Netherlands Bonaire Sint Eustatius Saba 2 Eilandgids Caribisch Nederland Guia di Isla Hulanda Karibense Island guide

Nadere informatie

Nieuwskrant Vijfde jaargang nummer 16 September t/m december 2004

Nieuwskrant Vijfde jaargang nummer 16 September t/m december 2004 Nieuwskrant Vijfde jaargang nummer 16 September t/m december 2004 Fundashon Parkinson Kòrsou Van het bestuur We bereiden ons voor op het einde van het jaar; het is alweer zover! Waar blijft de tijd! Ieder

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

Mi propio negoshi na Kòrsou

Mi propio negoshi na Kòrsou Mi propio negoshi na Kòrsou Manual pa esun ku ta kuminsá ku su propio negoshi. Informashon tokante belasting, seguro sosial i aspektonan relevante. Ku kua organisashon òf departamentunan bo tin di haber

Nadere informatie

WSNP plan di maneho nobo

WSNP plan di maneho nobo Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 4 Novèmber 2007 Gratis Foto credits: Hanny Kalk Dia di plantamentu di palu di Boneiru 17 di novèmber. Op 17 november is het

Nadere informatie

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT Press Release September 10th, 2014 Publication semi-annual report January-June 2014 Cft Curaçao and Sint Maarten Cft: Keep on working on multi-annually balanced budget and improvement of financial management

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19725 2 oktober 2012 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Begeleidingscommissie Groningen 2015-2016. Wij hopen dat jullie een hele fijne introductieweek zullen hebben en geniet er vooral van.

Begeleidingscommissie Groningen 2015-2016. Wij hopen dat jullie een hele fijne introductieweek zullen hebben en geniet er vooral van. Voorwoord Beste studenten, van harte welkom in Groningen. Ten eerste, gefeliciteerd voor de goede start die je hebt gemaakt door Groningen als studiestad te kiezen. Ze zeggen ook altijd een goed begin

Nadere informatie

VWO 5 : 2009/2010. Op weg naar Nederland! On the way to The Netherlands! Na kaminda pa Hulanda!

VWO 5 : 2009/2010. Op weg naar Nederland! On the way to The Netherlands! Na kaminda pa Hulanda! VWO 5 : 2009/2010 Op weg naar Nederland! On the way to The Netherlands! Na kaminda pa Hulanda! Geachte heer/mevrouw, In 2003 is op de Scholengemeenschap Bonaire het vwo opgestart. De leerlingen van de

Nadere informatie

Molèster riba kaya. B. Bieleman. R. Nijkamp. S. Biesma. Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad

Molèster riba kaya. B. Bieleman. R. Nijkamp. S. Biesma. Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad Molèster riba kaya Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad B. Bieleman R. Nijkamp S. Biesma Molèster riba kaya INVENTARISATIE OVERLASTGEVENDEN GROOT WILLEMSTAD Maart 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

-1Ê 1 / - Ê/ Ê Ê /1, - t

-1Ê 1 / - Ê/ Ê Ê /1, - t MAKUBEKÈN Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 7 ougùstùs 2008 Gratis -1Ê 1 / - Ê/ Ê Ê /1, - t ÃÊ À>ÊÌ>Ê ÃÊ À}ÕÞ Ê*½iÃi Ê ÃÊ iãìiàê«à Ìi ½j Den e edishon aki: In

Nadere informatie

Snoezelen kan binnenkort weer in Emmastad!

Snoezelen kan binnenkort weer in Emmastad! Edishon number 3, december 2009 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep Kontenido Pagina 2 & 3 Muchanan di Kòrsou Mudansa den kasnan Binnenplaats Revalidiatie Brandweer aan het werk

Nadere informatie

Eilandgids Caribisch Nederland Guia di Isla Hulanda Karibense Island guide Caribbean Netherlands. Bonaire Sint Eustatius Saba

Eilandgids Caribisch Nederland Guia di Isla Hulanda Karibense Island guide Caribbean Netherlands. Bonaire Sint Eustatius Saba Eilandgids Caribisch Nederland Guia di Isla Hulanda Karibense Island guide Caribbean Netherlands Bonaire Sint Eustatius Saba 2 1 1 Eilandgids Caribisch Nederland Guia di Isla Hulanda Karibense Wilbert

Nadere informatie

Parliament of Curac,:ao Parlamento de Curazao Staten van Curac,:ao

Parliament of Curac,:ao Parlamento de Curazao Staten van Curac,:ao PARLAMENTO DI KORSOU Parliament of Curac,:ao Parlamento de Curazao Staten van Curac,:ao Na Presidente di Parlamento Sr. M. Franco Presente Willemstad,10-11-2014 T6piko: Petishon na Sr. Franco pa manda

Nadere informatie

Schoenendozen vol verrassingen voor SGR-kids

Schoenendozen vol verrassingen voor SGR-kids Kontenido Edishon number 1, mei 2011 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep 2 & 3 Huiskamerproject autisten Botanische tuin Vorderingen nieuwbouw Pasadia op cursus 4 & 5 De nieuwe

Nadere informatie

Speciale uitgave Wijzigingen regels Eilandsraadsverkiezingen

Speciale uitgave Wijzigingen regels Eilandsraadsverkiezingen Samen bouwen aan de toekomst van Caribisch Nederland E boletin akí ta optenibel na Papiamentu tambe februari 2011 NUMMER 9 I N F O R M A T I E K R A N T B O N A I R E, S I N T - E U S T A T I U S E N S

Nadere informatie

Tewerkstellingsvergunningen

Tewerkstellingsvergunningen Rechtmatigheid Tewerkstellingsvergunningen 2 juni 2015 Registratienummer 2014-0016 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting... 3 1.1 Samenvatting... 3 1.2 Resúmen... 8 2 Rechtmatige verstrekking van TWV...

Nadere informatie

Press release September 4 th, 2014

Press release September 4 th, 2014 Press release September 4 th, 2014 Bonaire grants renewed priority to strengthening of financial management Age Bakker (Cft): "Sound financial management is of major importance for public entity Bonaire

Nadere informatie

Doelmatigheid. Leerplicht. DEEL I Toezicht op het ingeschreven zijn op een school

Doelmatigheid. Leerplicht. DEEL I Toezicht op het ingeschreven zijn op een school Doelmatigheid Leerplicht DEEL I Toezicht op het ingeschreven zijn op een school December 2016 Inhoud Rapport in het kort... 3 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen... 3 Rapòrt resumí... 6 Resúmen,

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru

Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 9 mart 2009 Grátis Den e edishon aki: In deze editie: BONAIRE ALS ANIVERSARIO DI KLIMAATVERANDERING PIONIER NOS PARKEN ARKENAN

Nadere informatie

Nèt Loke Falta. Ontbrekende schakels Missing links

Nèt Loke Falta. Ontbrekende schakels Missing links Nèt Loke Falta Ontbrekende schakels Missing links Advies inzake de aanpak van de criminaliteitsproblematiek onder Antillianen in Nederland Adviescommissie Antilliaans Medeburgerschap in Nederland Den Haag,

Nadere informatie

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT. Cft, SBTNO en DCAA organiseren seminar: Checks and Balances in Corporate Governance on Curaçao

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT. Cft, SBTNO en DCAA organiseren seminar: Checks and Balances in Corporate Governance on Curaçao Persbericht 19 februari 2013 Cft, SBTNO en DCAA organiseren seminar: Checks and Balances in Corporate Governance on Het College financieel toezicht (Cft), de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Informatiepakket betreffende het Curacaose Straatvoetbal Kampioenschap 2007!

Informatiepakket betreffende het Curacaose Straatvoetbal Kampioenschap 2007! Informatiepakket betreffende het Curacaose Straatvoetbal Kampioenschap 2007! Persconferentie: Foto persconferentie: Ed Craane eigenaar Dutch Dream Special Events Fayna Haseth persvoorlichting UTS Onderwerp:

Nadere informatie

CODE: Onderzoek: Residentiële opvang jongeren, Leefmilieu. Toelichting:

CODE: Onderzoek: Residentiële opvang jongeren, Leefmilieu. Toelichting: CODE: Onderzoek: Residentiële opvang jongeren, Leefmilieu Contactpersoon Hogeschool Leiden: Telefoon: 0648133745 Contactpersoon Fontys Hogeschool: Telefoon: 08850-78689 Peer van der Helm e-mail: helm.vd.p@hsleiden.nl

Nadere informatie

Edishon number 1, mei 2009 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep

Edishon number 1, mei 2009 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep Kontenido 2 & 3 De verborgen problematiek van de LVG-ers Hoe zit het met de wachtlijsten? Samenwerking met hotel Dolphin Suites Sekshon di enfermeria nobo Edishon number 1, mei 2009 - E korant aki ta un

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

Edishon number 2, oktober 2010 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep

Edishon number 2, oktober 2010 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep Kontenido Edishon number 2, oktober 2010 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep 2 & 3 Veranderingen in de organisatie Cursus Sensorische Informatie verwerking Kennismaking met Martha

Nadere informatie

Pronunsiá pa Promé-Minister Gerrit Schotte den Parlamento 4 di mei 2012

Pronunsiá pa Promé-Minister Gerrit Schotte den Parlamento 4 di mei 2012 KOMUNIKADO PA PRENSA Fecha Account Manager Email Nr. 4 di mei 2012 Nydia Adam Voorlichting.azbb@gmail.com 00 Disertashon promé minister Gerrit Schotte Willemstad Promé minister Gerrit Schotte a duna un

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Polis slim bouw SELIBON,, P. Ambiental. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru

Polis slim bouw SELIBON,, P. Ambiental. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Edishon Nr. 5 febrüari 2008 Grátis Gratis WORLD WETLANDS DAY Twee februari is het World Wetlands Day. Op deze dag viert men niet alleen de ondertekening

Nadere informatie

STINAPA b o n a i r e

STINAPA b o n a i r e E buki aki ta forma parti di e kampaña di konsientisashon ku tin komo meta pa subi e kantidat di karkó (Stombus gigas) den Lac. E lema di e kampaña ta Ban trese Karkó bèk. Laga nan na pas pa mañan nos

Nadere informatie

Edishon number 2, oktober 2011 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep. Selebrando un aña di Kolaborashon ku Dia di Koketa

Edishon number 2, oktober 2011 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep. Selebrando un aña di Kolaborashon ku Dia di Koketa Kontenido Edishon number 2, oktober 2011 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep Selebrando un aña di Kolaborashon ku Dia di Koketa Dia 25 di ougùstùs a selebrá ku un aña pasá, na

Nadere informatie

Edishon number 1, mei 2008 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep. een zwembad!

Edishon number 1, mei 2008 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep. een zwembad! Kontenido Pagina 2 Met deze advertentie bedankten de leden van de Tafelronde iedereen die heeft meegewerkt aan de financiering van het zwembad. De SGR-Groep heeft binnenkort een therapeutisch zwembad!

Nadere informatie

Mijn naam is / mi nomber ta: Mijn klas is / mi klas ta: Mijn mentor is / mi mentor ta: Mijn adres is / Mi adres ta:

Mijn naam is / mi nomber ta: Mijn klas is / mi klas ta: Mijn mentor is / mi mentor ta: Mijn adres is / Mi adres ta: Mijn naam is / mi nomber ta: Mijn klas is / mi klas ta: Mijn mentor is / mi mentor ta: Mijn adres is / Mi adres ta: Mijn moeders telefoonnr. is / Mi mama su telefoon ta: Mijn vaders telefoonnr. is / Mi

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

PROVERBIO NA PAPIAMENTU

PROVERBIO NA PAPIAMENTU E N G L I S H + N E D E R L A N D S B R E M M E R S L A N D H E E R B R E N N E K E R 1001 PROVERBIO NA PAPIAMENTU P a p i a m e n t u p r o v e r b s w i t h n e w E n g l i s h t r a n s l a t i o n

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 no. 21 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 8 januari 2014, regelende de samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010.

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. ONTWERP LANDSVERORDENING houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. DE STATEN VAN CURACAO, Overwegende: dat in het referendum, gehouden

Nadere informatie

Na Presidente di Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 mei 2016 Betreft Kabinetsreactie op rapport evaluatie Spies

Na Presidente di Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 mei 2016 Betreft Kabinetsreactie op rapport evaluatie Spies > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Na Presidente di Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk

Nadere informatie

Randvoorwaarden Uitvoering milieubeleid

Randvoorwaarden Uitvoering milieubeleid Doelmatigheid Randvoorwaarden Uitvoering milieubeleid Oktober 2015 Registratienummer 2014-0022 Inhoud 1 Rapport in het kort...3 1.1 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen... 3 1.2 Rapòrt resumí... 7

Nadere informatie

Brief aan de tienermoeders Aruba,... april 2002. Wit Gele Kruis Koningstraat 22 Oranjestad Tel: 824444 ... Beste.,

Brief aan de tienermoeders Aruba,... april 2002. Wit Gele Kruis Koningstraat 22 Oranjestad Tel: 824444 ... Beste., Brief aan de tienermoeders Aruba,..... april 2002 Wit Gele Kruis Koningstraat 22 Oranjestad Tel: 824444... Beste., Eerst willen wij je bedanken dat je mee wil werken aan ons onderzoek. Wij zullen ons even

Nadere informatie

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland Bureau Buitenland heeft drie hoofdtaken: Gedetineerdenbegeleiding De Buitenlandbalie Internationale samenwerking

Nadere informatie

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden)

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) 1. Hoeveel levenslanggestraften zijn er nu in NL? Op dit moment zijn er 33 mensen onherroepelijk veroordeeld tot levenslang. Dat betekent dat zij

Nadere informatie

Persbericht 26 februari 2015

Persbericht 26 februari 2015 Persbericht 26 februari 2015 Cft Voorzitter Age Bakker: Positief resultaat 2014 goede basis voor uitvoering van maatregelen op het gebied van sociale fondsen en overheidsnv s Willemstad Curaçao is de eerste

Nadere informatie