Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao"

Transcriptie

1 Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao Na: Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolino Franco Wilhelmina plein 4 Presente. STATEN VAN CU~AO om APR 1?2015 No.: 5.9t V/ Willemstad, 16 di aprel Apresiabel sr. Presidente, Hasiendo uso di artfkulo 96 di e Reglamentu di Orden suskrito ta hasi e petishon na abo pa fabor dirigf e karta aki na Minister di Finansa, sr. Jose Jardim, ku e topiko: Tarifa i belasting di 19,5% riba seguronan di spar ta perhudika famianan. u Leito, MBA rakshon Partido Alternativa Real (PAR) I Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curac;ao Tel.: (599-9) Fax : (599-9)

2 Parliament of Cura~ao Parlamenlo de Curazao Slaten van Cura~ao VOORZrmR DER STATEN CURA<;:AO Minister di Finansa Sr. dr. J. Jardim Pietermaai 17 Presente. Nos number: 597 V/14-15 Willemstad, 20 di aprel 2015 Apresiabel Minister Jardim, Konforme artikulo 96 di Reglamentu di Ordu di Parlamento, risibi athunto un karta na bo persona ku 7 pregunta di e Miembro di Parlamento senora Z. A. M. Jesus-Leito, MBA. Nos ta ked a pendiente pa e kontesta. Presidente di Parlamento, ~~- Sr. M.C.F. Franco Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curac;ao Tel.: (599-9) Fax: (599-9)

3 Parliament of Cura<;ao Parlamento de Curazao Staten van Cura<;ao Minister di Finansa Sr. Jose Jardim Pietermaai 17 Presente Korsou, 16 di aprel 2015 T6piko: Tarifa di belasting di 19,5% riba seguronan di spar di ta perhudika famianan. Apresiabel Minister, Resientemente nos a papia ku algun representante di sektor di segura i tambe diferente aseguradonan den nos komunidat ku a trese un punto di preokupashon dilanti ku 10 afekta nos pueblo direktamente. E preokupashon a bini na momentu ku a trese kambionan den e lei di belasting publika den PB 114 di 2014 (Landsverodening belastingherzieningen ) pa kobra belasting riba interes na un otro manera. E kambio den e lei aki, espesialmente menshona bou di punto l insiso 3 b ta ensera ku institutonan finansiero, entre otro kompanianan di segura tin ku kobra i retene 19,5% belasting riba interes ku aseguradonan ta akumula riba na seguranan di spar. Esaki ta aplikabel riba entre otra e seguronan ku habitantenan ta sera pa por kubri nan hipotek. Konsekuensha di esaki ta ku e asegurado, no ta forma e kapital ku e mester pa paga su hipotek na final ni tampoko e no ta forma e montante kompleto pa e por paga por ehempel pa estudio di yu of yunan. Esaki pa motibu ku na final di e periodo di spar ta kita 19.5% for di e interes akumula ku konsekuensia doloroso ke e persona no ta vega na su meta. Pa e asegurado esaki ta un situashon di hopi preokupashon i no deseabel i pa e kompanianan di seguro i otro instituto finansiero e ta kondusf na perdida di kliente i perdida di entrada riba termino largu. Tambe nos a konstata un desbalanse den e trato di e sektor bankario i e sektor di seguro. Un famia mester paga 8.5% riba interes risibf riba sen di spar i 19.5% riba interes risibf riba un segura di spar. Esaki ta un situashon hopi preokupante i ta trese perdida grandi di entrada pa e sektor di segura ku e resultado ku nan mester bai tuma medidanan serio ku sin duda 10 afekta nos habitantenan di Korsou i spesialmente e klase trahad6. Wilhelmina plein 4, Willemstad, Cura<;ao Tel. : (599-9) Fax: (599-9)

4 Parliament of Cura(:ao Parlamento de Curazao Staten van Cura(:ao T6piko: Tarifa di belasting riba seguronan di spar di 19,5% ta perhudika famianan. Basa riba e puntonan di preokupashon ariba menshona nos ta hasi uso di artfkulo 96 di Reglamento di Orden pa hasi minister e siguiente preguntanan: 1. Minister ta konsiente di e difikultat ku e kambio den lei a okashona pa nos 7. poblashon i tambe pa e institutonan finansiero? 2. Dikon tin un diferensha kuantioso entre e tarifa di belasting riba interes pa bankonan i e tarifa di belasting riba interes pa kompanianan di seguro? 3. Tin un posibilidat pa ahusta e altura di e interes aki di tal forma ku e no ta perhudika e habitante i strob'e di logra su meta? 4. Minister a tuma nota di un karta ku CBIA (Curacao and Bonaire Insurance Association) amanda pa Minister i tambe pa Konseho 50sial Ekon6miko dia 19 di november 2014 splikando e problematika aki prome ku a pasa e lei? Pa fasilita Minister nos a inklui e karta. 5. Tin un motibu pa kua no a tene kuenta ku e splikashon ku nan a duna Minister tokante di e problematika ariba menshona? 6. Durante di tratamentu di e lei Parlamento a pasa un moshon pa urgi minister pa evalua e funshonamentu di e lei ariba menshona den praktika tambe pa loke ta e 'gebruikelijke loonregeling'. Tin mas punto di reparashon ku mester bini den e lei aki? 5i ta asina ta ki dia nos por spera e lei di reparashon den parlamento? onta ku minister 10 kontesta nos preguntanan den un tempu korto. Zita esus-leito, MBA Lider di Frakshon Partido Alternativa Real (PAR) Wilhelminaplein 4, Willemstad, Cura(:ao Tel.: (599-9) Fax: (599-9)

5 Minister van Flnanei!n De heer dr. J. Jardim Pietermaai 17 Cura~o Sociaal Economisehe Raad De heer mr. J.H. Jacobs Ansinghstraat Cur~o Cura~o, 19 november 2014, Mijne heren, Wij namen kennis van de ontwerp landsverordening tot wijziging van: de Aigemene landsverordening Landsbelastingen; de Landsverordening op de Inkomstenbelastingen 1943; de Landsverordening op de Winstbelasting 1940; de Successieverordenlng 1908; de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (zaaknummer 2014/045997) en van; de ontwerp Landsverordening van de regeling inhouding inkomstenbelastlng op rente- en dividendinkomen (zaaknummer 2014/045989). Deze ontwerpen geven aan/eiding tot enige opmerkingen. Ontwerp landsverordening inhouding inkomstenbelasting 0D rente- en dividendinkomen De wijziging voorziet onder meer in: 1. Een inhoudingsplieht voor de finaneiele instelling. 2. Een tariet van 17.5% voor zowel het rentebestanddeel als voor dividend 3. Een renseigneringsplieht (bij ministeri!le regeling) voor finaneiele instellingen, met name verzekeraars. In de inleiding van de Memorie van Toeliehting is opgemerkt dat de regering een rulmere mogelijkheid voorstelt om fiscaal gefaelliteerd een oudedagsvoorziening op te bouwen (de zogenaamde derde Pijler). Een ruimere mogelijkheid zou een aanpassing behoeven van artikel16 lid 2 ( waar thans de aftrek op Nat 1.000,- is gemaximeerd). Wij hebben in de voorstellen geen aanpassing van artikel16 lid 2 kunnen vaststellen. Indien de aftrek In de zogenaamde 3' pijler nlet wordt verrulmd, wordt de problematiek van belasting van het rentebestanddeel in kapitaalverzekeringen des te knellender. 1

6 00 basis van de huidige regelgeving is het rentebestanddeel op kapitaalverzekeringen belast via de saldomethode. Bij, de saldomethode wordt voor kapitaalverzekeringen tegen premiebetaling het rentebestanddeel gesteld op 0,75% van de verzekerde som met een maximum looptijd van 25 jaar en voor kapitaalverzekerlngen tegen koopsom op 1,5% van de verzekerde som. Eveneens met een maximum looptijd van 25 jaar. Dit Is een regeling die in het gehele Koninkrijk gangbaar is (met dit verschil dat Nederland voor kapitaalverzekeringen verbonden aan de eigen woning ook een vrijstellingsregeling "Kapitaalsverzekering Eigen Woning" kent die oploopt tot euro per persoon). Naar onze mening is het onjuist - anders dan de memorie van toelichting op het wetsontwerp vermeldt - dat er geen argumenten zijn om de rente in kapitaalverzekeringen anders te belasten dan rente op spaarrekeningen. In de eerste plaats hebben spaarrekeningen vee/al een consumptief doel, terwijl kapitaalverzekeringen in een specifieke behoefte voorzien (bekostiging studie kinderen, aflossen woningfinanciering, oudedagsvoorziening etc.). Voorts worden de premies die voor kapitaalverzekeringen betaa/d worden, via de 4<Hl0-regel, voor een belangrijk deellokaal getnvesteerd en komen zo direct ten goede aan onze economie. Een belasting van 17.5% en de inhoudingsp/icht voor verzekeraars zat ongetwijfeld tot gevolg hebben dat kapitaalverzekeringen minder aantrekkelijk worden voor de burger. Nog daargelaten dat verzekeraars met een extra overheidstaak (belastinginhouding) worden belast, brengt die taak ook extra kosten met zich mee, wat weer zijn weerslag zal vinden in de premie. Een belangrijk aspect dat bij belasting van de rentecomponent in kapitaalverzekeringen in het wetsontwerp uit het oog is verloren is het feit dat door de inflatie de koopkracht van de kapitaalverzekering op de uitkeringsdatum sterk afneemt. Blj een gemiddelde inflatie van 2% per jaar over een periode van 20 jaar, is de waarde van de betaa/de spaarpremies met minstens 40% afgenomen. Om de rentecomponent te belasten zou dus eerst een correctie moeten plaatsvinden. Die correctle vindt plaats door de toepassing van de satdomethode conform de richtlijnen van de inspectie der Belastingen d.d (aangehecht). Bij woningfinanciering op basis van een kapitaalverzekering geschiedt dat op basis van ene gegarandeerde uitkering op de einddatum. Zowel de financier als de geld/ener vertrouwen erop dat met dit gegarandeerd kapitaat de lening wordt afgelost. Belasten van de in de premie verwerkte rentecomponent zat bij beide betrokken partijen problemen veroorzaken. Wlj zijn van oordeel dat blj belastlng van het renteb88tanddeel zoala door de regerlng voorgeateld, In ieder geval vrijatelllngsregime voor de oudedagsvoorzienlng (3- pl.jler), flnanclerlng studie klnderen en wonlngflnanclering overwogen dient te worden. Wij geven u dan ook sterk In overweglng de huldlge regellng van de saldomethode nlet te wijzlgen en af te zlen van de 17.5% inhoudlngspllcht voor verzekeraars. Een oplosslng Is mogelljk te vlnden In belastbaarheld van de hoge,. ranteopbrangst (overrente) boven de gegarandeerde rente. De laatste con.tructle zorgt nlet voor flnancille problemen blj de betrokken parujen. Ook kan een vrljstelllngsreglme overwogen worden. Indlen toch wordt bealoten tot wlj.zlglng van de beataande regellng dan ver.zoeken wi) u, in 'eder geval aan kapltaalverzekertngen ge.loten v66r Inwerkingtradlng van de wet8wljzlglng een eerbledlgende werking te verlenen. 2

7 Ren.eig nerlngsplicht Blijkens de memorie van toelichting kan aan verzekeraars bij ministeriale regeling een algemene informatieverplichting worden opgelegd. Wij zijn in beginsel geen voorstaander van een algemene informatieverpllchting omdat naar onze mening dit tot gevolg kan hebben dat er kapitaalverzekeringen enerzijds minder aantrekkelijk worden, anderzijds dat de burger bij dreiging van belastingheffing bestaande verzekeringen zal b~indigen en kapitaalvlucht een niet te onderschatten risico is. Om aan het argument dat verzekerden veelal het rentebestanddeel niet opgeven tegernoet te komen zijn verzekeraars niet onwelwillend bij uitkeringen aan de belastingdienst mededeling te doen van de uitkering en de 80m van de betaalde premies. Een dergelijke informatieplicht dient dan voor aile financ~le Instellingen te gelden. Indien verzekeraars een Informatieplicht krijgen en de banken niet, is dat een onbegrijpelijk concurrentievoordeel voor de banken ten opzichte van de verzekeraars. Ontwerp wijziging Landsverordening jnkomsteobelasting 1943 De voorgestelde wijzigingen houden voor belastingplichtigen in: Vemoging basisaftrek Wijziging inkomstenbelastingschijven en percentages (art. 24 IB) Afschaffing van de aftrek onderhoudskosten eigen woning Afschaffing aftrek consumptieve rente Bepef1(ing aftrek hypotheekrente Blijkens de memorie van toelichting is uitgangspunt van de wijziging, vermindering van de collectieve lastendruk. Wij vragen ons in ernstige mate af of de voorgestelde wijzigingen de lastendruk bij de burger daadwef1(elijk doen verminderen en of de wijziging niet het ongewenste gevolg zal hebben dat de economie nog verder. krimpt doordat de burger enerzijds minder in de portemonnee heeft, anderzijds omdat door de vermindering van de hypotheekrenteaftrek, de afschaffing ondemoudskosten eigen woning en forse stijging van de belastbaarheid van rente in kapitaalverzekeringen de eigen woning voor velen onaantrekkelljk of onbereikbaar wordt Dit laatste zal stagnatie in de bouw te weeg brengen. Beperking van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente zal blj een ongewijzigde rentestand vooral de hogere inkomens treffen. Bij een vemoging van de rentestand zullen echter ook de middeninkomens getroffen worden, waardoor het aanschaffen van een eigen woning of onaantrekkelijk, of vanwege de hogere lasten onmogelijk wordt WIJ geven u dan ook In overwegtng, ter stlmulerlng van hat elgen wonlng bezit en voorkomtng van stagnatle In de bouwsector, de afschafflng van de onderhoudsko.ten elgen woning en de aftrek van brandverzekerlngpremle, alsook de vermtnderlng van de aftrekbaarheld van de hypotheekrente te heroverwegen. ce Association (CBIA), 3

No : BL2 b V/12-13 STATEN VAN CURACAO. Ontv.: AU r0 6 2D1- Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier

No : BL2 b V/12-13 STATEN VAN CURACAO. Ontv.: AU r0 6 2D1- Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier STATEN VAN CURACAO Ontv.: AU r0 6 2D1- No : BL2 b V/12-13 Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier Curayao, 6 augustus 2013 Onderwerp: Privacy bescherming op Curayao (2) Geachte

Nadere informatie

51ATEN VAN CURA(fAO. Presidente di Parlamento di Korsou Sr. M. Franco Wilhelminaplein Punda. Willemstad, 21 di oktober Apresiabel senor Franco,

51ATEN VAN CURA(fAO. Presidente di Parlamento di Korsou Sr. M. Franco Wilhelminaplein Punda. Willemstad, 21 di oktober Apresiabel senor Franco, 51ATEN VAN CURA(fAO Presidente di Parlamento di Korsou Sr. M. Franco Wilhelminaplein Punda Willemstad, 21 di oktober 2013 Apresiabel senor Franco, Hasiendo uso di artikulo 96 di Reglamentu di Orden di

Nadere informatie

PERSBERICHT. Fundashon Tur Ta Konta presenteert haar actieplan voor het schooljaar 2015-2016.

PERSBERICHT. Fundashon Tur Ta Konta presenteert haar actieplan voor het schooljaar 2015-2016. PERSBERICHT Fundashon Tur Ta Konta presenteert haar actieplan voor het schooljaar 2015-2016. Kantoor AIC. Willemstad, 23 april 2015. Inleiding Fundashon Tur Ta Konta is opgericht in september 2014 en is

Nadere informatie

Parliament of Curac,:ao Parlamento de Curazao Staten van Curac,:ao

Parliament of Curac,:ao Parlamento de Curazao Staten van Curac,:ao PARLAMENTO DI KORSOU Parliament of Curac,:ao Parlamento de Curazao Staten van Curac,:ao Na Presidente di Parlamento Sr. M. Franco Presente Willemstad,10-11-2014 T6piko: Petishon na Sr. Franco pa manda

Nadere informatie

T6piko: introdukshon atvertensia riba empake di produkto di tabako i prohibishon pa bende sigaria na mucha menor di edat

T6piko: introdukshon atvertensia riba empake di produkto di tabako i prohibishon pa bende sigaria na mucha menor di edat PARLAMENTO DI KORS STATEN VAN CURA~AO Ontv.: JUN 1 Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Presidente di Parlamento Wilhelminaplein 4 Presente Willemstad, 13 di yiini 2016 T6piko: introdukshon atvertensia

Nadere informatie

Laatste toespraak Minister-president van de Nederlandse Antillen, mw. Emily de Jongh-Elhage Brionplein, Otrobanda, 23:30 uur, 09 oktober 2010

Laatste toespraak Minister-president van de Nederlandse Antillen, mw. Emily de Jongh-Elhage Brionplein, Otrobanda, 23:30 uur, 09 oktober 2010 Laatste toespraak Minister-president van de Nederlandse Antillen, mw. Emily de Jongh-Elhage Brionplein, Otrobanda, 23:30 uur, 09 oktober 2010 Koninklijke Hoogheden, Excellenties, Dames en Heren, Met nog

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF - SECTOR ZORG & WELZIJN

NIEUWSBRIEF - SECTOR ZORG & WELZIJN Het biedt haar leden een nieuwe manier om op de hoogte te blijven van elkaars ontwikkelingen: de sector-nieuwsbrief. Dit is de eerste editie voor de sector Zorg & Welzijn. Het bijzondere is dat vrijwel

Nadere informatie

Studieplanner Biologie klas 1 3 e periode 2013 2014

Studieplanner Biologie klas 1 3 e periode 2013 2014 Studieplanner Biologie klas 1 3 e periode 2013 2014 Wijzigingen mogelijk! Voor actuele informatie, volg instructies in lessen en zie klassenboek! Week Dagen Aantal lessen onderwerp deelonderwerpen Opdrachten

Nadere informatie

AANGEPASTE Lijst van Ingekomen Stukken no. 05 Zitting

AANGEPASTE Lijst van Ingekomen Stukken no. 05 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van dinsdag, 30 september 2014. Ontwerpen I. Nota naar aanleiding van het Verslag op de ontwerplandsverordening houdende regels inzake het toezicht

Nadere informatie

Hulandes den konstitushon hulandes

Hulandes den konstitushon hulandes Hulandes den konstitushon hulandes Anto unda Papiamentu ta keda? Dr. Marta Dijkhoff 1 Introdukshon Kiko ta un idioma ofisial den un konstitushon? E ta nesesario? Un bista riba e diskushon na Hulanda Un

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 4 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 4 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 8 december 2016. Brieven Gouverneur 1. 162 V/16-17 Brief d.d. 28 november 2016, kenmerk RV-16/0032/JW van de directeur van het Kabinet van de

Nadere informatie

In(fo)spekshon. ENTREVISTA ku Inspektor General MINISTERIE VAN. Inspectie Onderwijs: In(fo)spekshon Augustus

In(fo)spekshon. ENTREVISTA ku Inspektor General MINISTERIE VAN. Inspectie Onderwijs: In(fo)spekshon Augustus Nieuwsbrief Augustus 2015 jaargang 1 nummer 1 In(fo)spekshon ENTREVISTA ku Inspektor General Pa nos promé edishon di e In(fo)spekshon nos ta entrevistá sra Rubia Martina-Bitorina, Inspektor General. Sra

Nadere informatie

Press Release September 5 th, 2014

Press Release September 5 th, 2014 Press Release September 5 th, 2014 Cft: 'Government companies under scrutiny" Willemstad - The Board financial supervision for Curaçao and Sint Maarten (College financieel toezicht Curaçao and Sint Maarten

Nadere informatie

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT. Cft: Financieel gaat het de goede kant op, verbeteringen in het financieel beheer blijven nodig

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT. Cft: Financieel gaat het de goede kant op, verbeteringen in het financieel beheer blijven nodig Persbericht 18 januari 2013 2 e Halfjaarrapportage 2012 College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Cft: Financieel gaat het de goede kant op, verbeteringen in het financieel beheer blijven

Nadere informatie

Introduccion. Relato anual 2014 Plan di recuperacion NPR 2014 Resultado financiero 2015 Presentacion Inversionnan Pregunta Clausura

Introduccion. Relato anual 2014 Plan di recuperacion NPR 2014 Resultado financiero 2015 Presentacion Inversionnan Pregunta Clausura 1 Introduccion Relato anual 2014 Plan di recuperacion NPR 2014 Resultado financiero 2015 Presentacion Inversionnan Pregunta Clausura 3 Relato anual 2014 Resultado operacional Balans Posicion financiero

Nadere informatie

Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU / Fundashon Aseguros ACU 1

Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU / Fundashon Aseguros ACU 1 Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU / Fundashon Aseguros ACU 1 Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU / Fundashon Aseguros ACU 2 Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU en Fundashon Aseguros ACU

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2016:170

ECLI:NL:OGEAC:2016:170 ECLI:NL:OGEAC:2016:170 Instantie Datum uitspraak 04-06-2016 Datum publicatie 17-07-2017 Zaaknummer 82447/2017 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Civiel

Nadere informatie

Anochi Informativo pa Mayornan di studiantenan den HAVO 5 y VWO 6. Colegio Arubano

Anochi Informativo pa Mayornan di studiantenan den HAVO 5 y VWO 6. Colegio Arubano Anochi Informativo pa Mayornan di studiantenan den HAVO 5 y VWO 6 Colegio Arubano 2017-2018 Bon Bini Mayornan y Studiantenan Puntonan cu lo wordo trata: Examentraining Cifranan nesecario pa slag Tips pa

Nadere informatie

Press release September 4 th, 2014

Press release September 4 th, 2014 Press release September 4 th, 2014 Bonaire grants renewed priority to strengthening of financial management Age Bakker (Cft): "Sound financial management is of major importance for public entity Bonaire

Nadere informatie

Onll : QCT 07 STATE VAN CURA~AO. No. :Ob8~ V/13-1. Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco Piasa Wilhelmina 4 Presente

Onll : QCT 07 STATE VAN CURA~AO. No. :Ob8~ V/13-1. Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco Piasa Wilhelmina 4 Presente MINISTER VAN ALGEMENE ZAltBN STATE VAN CURA~AO Onll : QCT 07 No. :Ob8~ V/13-1 Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco Piasa Wilhelmina 4 Presente Fecha E mail 7 di oktober 2013 minprescur@gmail.com

Nadere informatie

Presidente di Pariarnento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco PIasa Wilhelmina 4 Presente

Presidente di Pariarnento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco PIasa Wilhelmina 4 Presente MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Presidente di Pariarnento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco PIasa Wilhelmina 4 Presente Fecha 4 di ougustus 2014 E-mail minprescur@gmail.com Bo karta fecha 28 di yiili 2014

Nadere informatie

Persbericht 7 maart 2014

Persbericht 7 maart 2014 Persbericht 7 maart 2014 Cft voorzitter Age Bakker: Curaçao heeft volledig voldaan aan de aanwijzing Willemstad Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Rijksministerraad

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/42341 Uw brief van: 23 sept 2015 Ons nummer: 05102015.01 Willemstad, 5 oktober 2015

Aan dtkv. 2015/42341 Uw brief van: 23 sept 2015 Ons nummer: 05102015.01 Willemstad, 5 oktober 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Mevr. I. A. Dick Bon Bini Business Centrum Schottegatweg-Oost 10 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n):

Nadere informatie

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT Press Release September 10th, 2014 Publication semi-annual report January-June 2014 Cft Curaçao and Sint Maarten Cft: Keep on working on multi-annually balanced budget and improvement of financial management

Nadere informatie

KREDO KOOPERATIVISTA. Lagami trese Speransa, kaminda tin Desesperashon.

KREDO KOOPERATIVISTA. Lagami trese Speransa, kaminda tin Desesperashon. Relato Anual 2014 KREDO KOOPERATIVISTA Señor, Hasimi bira un hèrmènt di bo pas. Lagami trese Amor, kaminda tin Odio. Lagami trese Pordon, kaminda tin Pleitu. Lagami trese Union, kaminda tin Desunion. Lagami

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 9 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 9 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van maandag, 4 februari 2013. Ontwerpen I Nota naar aanleiding van het verslag d.d. 22 januari 2013 op de ontwerplandsverordening houdende een nieuwe

Nadere informatie

Informatiepakket betreffende het Curacaose Straatvoetbal Kampioenschap 2007!

Informatiepakket betreffende het Curacaose Straatvoetbal Kampioenschap 2007! Informatiepakket betreffende het Curacaose Straatvoetbal Kampioenschap 2007! Persconferentie: Foto persconferentie: Ed Craane eigenaar Dutch Dream Special Events Fayna Haseth persvoorlichting UTS Onderwerp:

Nadere informatie

3/26/2017. Kòrsou, Hulanda i Region. SSC su tareanan prinsipal ta: Finansiamentu di estudio Guia di estudio Kobransa di finansiamentu di estudio

3/26/2017. Kòrsou, Hulanda i Region. SSC su tareanan prinsipal ta: Finansiamentu di estudio Guia di estudio Kobransa di finansiamentu di estudio Kontenido Tareanan di Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) Unda tur nos ta finansiá Kondishonnan Struktura di finansiamentu di estudio Kiko i ki ora ta paga bèk Kon apliká Siklo di informashon i

Nadere informatie

een gedraging van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

een gedraging van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning KlRz: 118/2013 30 juli 2014 Rapport inzake de klacht van [Verzoeker] tegen een gedraging van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning - 2-1. Inleiding Verzoeker heeft de Ombudsman van Curaçao

Nadere informatie

Con APFA ta inverti nos placa pa pensioen?

Con APFA ta inverti nos placa pa pensioen? Con APFA ta inverti nos placa pa pensioen? Nick Erasmus Beleggingsspecialist Presentatie Pensioenmarkt 17 di januari 2015 Nick Erasmus Introduccion Pakico APFA ta inverti? Kico ta nos mision den esaki?

Nadere informatie

Spasticiteit. Spastisidat. Behandeling met Botuline Toxine. Tratamentu pa spastisidat ku Botuline Toxine

Spasticiteit. Spastisidat. Behandeling met Botuline Toxine. Tratamentu pa spastisidat ku Botuline Toxine Spasticiteit Behandeling met Botuline Toxine Spastisidat Tratamentu pa spastisidat ku Botuline Toxine Introductie Deze folder is bedoeld voor mensen aan wie Botuline Toxine is aanbevolen voor de verhindering

Nadere informatie

Voorspelling van economische krimp in Sint Maarten

Voorspelling van economische krimp in Sint Maarten Persbericht 2017-019 Centrale Bank dringt aan op een snelle wederopbouw Voorspelling van economische krimp in Sint Maarten WILLEMSTAD / PHILIPSBURG Als gevolg van de grote schade die orkaan Irma op Sint

Nadere informatie

B O L E T I N I N F O R M A T I V O

B O L E T I N I N F O R M A T I V O This information bulletin is also available in English. Trahando huntu riba futuro di Hulanda Karibense ougùstùs 2012 EDISHON 14 B O L E T I N I N F O R M A T I V O B O N A I R E, S I N T E U S T A T I

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland voor inschrijving in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP)

Informatie voor studenten uit Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland voor inschrijving in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) Informatie voor studenten uit Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland voor inschrijving in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) Voordat je als student in Nederland kunt gaan studeren,

Nadere informatie

Press Release December 11 th, 2014

Press Release December 11 th, 2014 Press Release December 11 th, 2014 Strengthening of financial management remains a major concern Age Bakker (Cft): Good financial management is of great importance for public entity Bonaire Kralendijk

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Ministerio di Hustisia Kódigo Penal Nobo Kambionan den Lei

Ministerio di Hustisia Kódigo Penal Nobo Kambionan den Lei Ministerio di Hustisia Kambionan den Lei 2 Introdukshon di Minister di Hustisia Inleidend commentaar Minister van Justitie Desaroyonan internashonal riba tereno penal i tambe e surgimentu di delitunan

Nadere informatie

Edishon spesial Asuntunan sosial

Edishon spesial Asuntunan sosial Trahando huntu riba futuro di Karibe Hulandes This information bulletin is also available in English oktober 2010 NUMBER 8 B O L E T I N I N F O R M A T I V O B O N E I R U, S I N T - E U S T A T I U S

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Nieuwskrant Vijfde jaargang nummer 16 September t/m december 2004

Nieuwskrant Vijfde jaargang nummer 16 September t/m december 2004 Nieuwskrant Vijfde jaargang nummer 16 September t/m december 2004 Fundashon Parkinson Kòrsou Van het bestuur We bereiden ons voor op het einde van het jaar; het is alweer zover! Waar blijft de tijd! Ieder

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao. Nos number: 1221b V/11-12

Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao. Nos number: 1221b V/11-12 PARLAMENTO DI KORSOU Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao PRESIDENTE DI PARLAMENTO DI KORSOU Gobernad6 di Korsou Sr. mr F.M. d.i.s. Goedgedrag Fort Amsterdam 17 Willemstad Nos

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19725 2 oktober 2012 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Edishon spesial: introdukshon di dòler

Edishon spesial: introdukshon di dòler This information bulletin is also available in English Deze informatiekrant is ook in het Nederlands verkrijgbaar NUMBER 4 B O L E T I N I N F O R M A T I V O B O N E I R U, S I N T - E U S T A T I U S

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën 2015 INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO WINSTBELASTING Definitieve aangifte Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curaçao Datum van binnenkomst Inspectie De uiterste datum

Nadere informatie

Plattelandsontwikkelingsplan Bonaire. En nu aan de slag!

Plattelandsontwikkelingsplan Bonaire. En nu aan de slag! Plattelandsontwikkelingsplan Bonaire En nu aan de slag! 1 COLOFON Dit is een uitgave van het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van Economische Zaken Samenstelling Dienst Landelijk Gebied (Pieter

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Gesprek van Rennox Calmes (RC) en leden van familie van Arnioli en Norwin Ferero (NF) RC tuma nan ke tuma bo sèn; bo ta komprondé, ta e kos e nan ke;

Gesprek van Rennox Calmes (RC) en leden van familie van Arnioli en Norwin Ferero (NF) RC tuma nan ke tuma bo sèn; bo ta komprondé, ta e kos e nan ke; Arnioli, een erfgenaam van legatarissen Leentje, bekijkt het achterste gedeelte van een uitgekozen stuk grond die hij in bezit wil gaan nemen om een woning te bouwen. 21 mei 2016 Arnioly begon met werkzaamheden

Nadere informatie

Edishon number 2, oktober 2010 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep

Edishon number 2, oktober 2010 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep Kontenido Edishon number 2, oktober 2010 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep 2 & 3 Veranderingen in de organisatie Cursus Sensorische Informatie verwerking Kennismaking met Martha

Nadere informatie

Ontv. R 2014 STATEN VAN CURA({AO. No.: oz~6c V ll~-)~ Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco PIasa Wilhelmina 4 Presente

Ontv. R 2014 STATEN VAN CURA({AO. No.: oz~6c V ll~-)~ Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco PIasa Wilhelmina 4 Presente MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN STATEN VAN CURA({AO Ontv. R 2014 No.: oz~6c V ll~-)~ Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco PIasa Wilhelmina 4 Presente Fecha E-mail 11 di mart 2014

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 2 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 2 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 25 november 2016. Ontwerpen I. Advies d.d. 9 november 2016, van de Raad van Advies van Curaçao inzake initiatiefontwerplandsverordening houdende

Nadere informatie

Brief aan de tienermoeders Aruba,... april 2002. Wit Gele Kruis Koningstraat 22 Oranjestad Tel: 824444 ... Beste.,

Brief aan de tienermoeders Aruba,... april 2002. Wit Gele Kruis Koningstraat 22 Oranjestad Tel: 824444 ... Beste., Brief aan de tienermoeders Aruba,..... april 2002 Wit Gele Kruis Koningstraat 22 Oranjestad Tel: 824444... Beste., Eerst willen wij je bedanken dat je mee wil werken aan ons onderzoek. Wij zullen ons even

Nadere informatie

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT. Cft, SBTNO en DCAA organiseren seminar: Checks and Balances in Corporate Governance on Curaçao

COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT. Cft, SBTNO en DCAA organiseren seminar: Checks and Balances in Corporate Governance on Curaçao Persbericht 19 februari 2013 Cft, SBTNO en DCAA organiseren seminar: Checks and Balances in Corporate Governance on Het College financieel toezicht (Cft), de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten

Nadere informatie

Persbericht 26 maart 2014

Persbericht 26 maart 2014 Persbericht 26 maart 2014 Jaarverslag Cft: Stabiele overheidsfinanciën essentieel voor economisch herstel Willemstad - Stabiele overheidsfinanciën zijn essentieel voor het herstel van de economie. Dat

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/62246 Uw brief van: 6 januari 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 januari 2016

Aan dtkv. 2015/62246 Uw brief van: 6 januari 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 januari 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Mevr. I. A. Dick Bon Bini Business Centrum Schottegatweg-Oost 10 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n):

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

Edishon number 1, mei 2008 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep. een zwembad!

Edishon number 1, mei 2008 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep. een zwembad! Kontenido Pagina 2 Met deze advertentie bedankten de leden van de Tafelronde iedereen die heeft meegewerkt aan de financiering van het zwembad. De SGR-Groep heeft binnenkort een therapeutisch zwembad!

Nadere informatie

Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru

Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru MAKUBEKÈN Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Den e edishon aki: Edishon Nr. 1 Yanüari 2007 Gratis NOS FLAMINGO TA ÚNIKO: Tin para mas grandi ku e flamingo, i tin para ku

Nadere informatie

zaaknummer ~ OI :d a11t

zaaknummer ~ OI :d a11t MINISTER VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING Ontv.: " No.: ~-sprij.2.o/~ 3 g5 a VI'J.-I't> Na Parlamentario lider di frakshon di PAIS den Parlamentu di Korsou Sr A. D. Rosaria, MBA Wilhelminaplein 4 Alhier Datum

Nadere informatie

PARLAMENTO DI. Parliament of Curac,:ao Parlamento de Curazao Staten van Curac,:ao SPOED URGENTE

PARLAMENTO DI. Parliament of Curac,:ao Parlamento de Curazao Staten van Curac,:ao SPOED URGENTE PARLAMENTO D KORSOU Parliament of Curac,:ao Parlamento de Curazao Staten van Curac,:ao SPOED URGENTE STATEN VAN CURACAO 0 20t5 OnlY.. No :5a3 V ll-s Na: Presidente di Parlamento sr. M.F.C. Franco Wilhelminaplein

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 17 Mart 2011. Natuur in onze cultuur

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 17 Mart 2011. Natuur in onze cultuur Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 17 Mart 2011 Gratis Natuur in onze cultuur Fotocredits: Marian Walthie De campagne Nos ta biba di naturalesa is gestart in

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW EN BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Doelmatigheid. Leerplicht. DEEL I Toezicht op het ingeschreven zijn op een school

Doelmatigheid. Leerplicht. DEEL I Toezicht op het ingeschreven zijn op een school Doelmatigheid Leerplicht DEEL I Toezicht op het ingeschreven zijn op een school December 2016 Inhoud Rapport in het kort... 3 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen... 3 Rapòrt resumí... 6 Resúmen,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Con APFA ta inverti nos placa pa pensioen?

Con APFA ta inverti nos placa pa pensioen? Con APFA ta inverti nos placa pa pensioen? Nick Erasmus Beleggingsspecialist Presentatie Pensioenmarkt 17 di januari 2015 Nick Erasmus Introduccion Pakico APFA ta inverti? Kico ta nos mision den esaki?

Nadere informatie

Edishon number 2, oktober 2011 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep. Selebrando un aña di Kolaborashon ku Dia di Koketa

Edishon number 2, oktober 2011 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep. Selebrando un aña di Kolaborashon ku Dia di Koketa Kontenido Edishon number 2, oktober 2011 - E korant aki ta un publikashon pa personal di De SGR-Groep Selebrando un aña di Kolaborashon ku Dia di Koketa Dia 25 di ougùstùs a selebrá ku un aña pasá, na

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru TRADITIONELE VANGST VAN DE KARKÓ BLIJFT MOGELIJK

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru TRADITIONELE VANGST VAN DE KARKÓ BLIJFT MOGELIJK Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 12 desèmber 2009 Grátis STINAPA Bonaire ta deseá henter pueblo di Boneiru un Felis Pasku i un Próspero Aña 2010. STINAPA Bonaire

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van dinsdag, 1 juli 2014. Ontwerpen I. Ontwerp zoals gewijzigd n.a.v. het advies van de Raad van Advies op de initiatiefontwerplandsverordening

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Arthur van Aalst & Wilco van Oosten Baker Tilly Dutch Caribbean 29 oktober 2015 Inhoud Algemene introductie:

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting 2014-2015

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting 2014-2015 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 26 maart 2015. Brieven Ministers 1. 483a V/14-15 Brief d.d. 23 maart 2015, no. 2015/010822, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse

Nadere informatie

Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten vormen vandaag samen het Koninkrijk der Nederlanden. Is het altijd zo geweest? Hoe is het zo gekomen?

Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten vormen vandaag samen het Koninkrijk der Nederlanden. Is het altijd zo geweest? Hoe is het zo gekomen? Doel: In deze lesbrief leer je meer over het Koninkrijk: de Rijksband, de relatie van ons land Curaçao met Nederland, Aruba en Sint Maarten en de autonomie Meta: Den e karta di enseñansa aki bo ta siña

Nadere informatie

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 21 mei 2012. Biodiversiteit went

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 21 mei 2012. Biodiversiteit went Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 21 mei 2012 Gratis Biodiversiteit went Dia 22 di mei ta dia Internashonal di Biodiversidat. E anja aki ta pone atenshon riba

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao

Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao PARLAMENTO DI KORSOU Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao VOORZITTER DER STATEN CURA(AO Ons nummer: 335 V/14-15 Aan Minister-President Dhr I. Asjes Fort Amsterdam #17 Alhier

Nadere informatie

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 15 Sèptèmber 2010

MAKUBEKÈN. Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru. Edishon Nr. 15 Sèptèmber 2010 Informashon tokante naturalesa i medio ambiente di Boneiru Grátis Edishon Nr. 15 Sèptèmber 2010 Raton dj anochi Foto credits Eric & Jolande Gietman Gratis NOS NATURALESA TA NOS TESORO! Onze natuur, ons

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2011-07 d.d. 16 juni 2011 (mr. A. Rutten-Roos, voorzitter, mr. A. Bus, mr. C.A. Joustra, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Februari 2017 Hieronder vind je een toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek. Ook lees je meer over de belangrijkste fiscale regels die in 2016

Nadere informatie

Klacht ontvangen op : 16 september 2015

Klacht ontvangen op : 16 september 2015 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-640 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. C.E. Polak, leden en mr. N. Bouwman als secretaris) Klacht ontvangen op : 16 september

Nadere informatie

Persbericht 11 mei 2012 Sybilla Dekker nieuw lid College financieel toezicht (Cft)

Persbericht 11 mei 2012 Sybilla Dekker nieuw lid College financieel toezicht (Cft) Persbericht 11 mei 2012 Sybilla Dekker nieuw lid College financieel toezicht (Cft) Willemstad - De Rijksministerraad heeft ingestemd met de aanbeveling van Minister President Mark Rutte om mevrouw Sybilla

Nadere informatie

DEC o 3 '7: t~~~~~---...,.~--~~ 'If 14-1;

DEC o 3 '7: t~~~~~---...,.~--~~ 'If 14-1; PARLAMENTO DI KORSOU Parliament of Curac;ao Parlamento de Curazao Staten van Curac;ao Na: Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolina Franco Wilhelminaplein 4 Presente. J ntv~: TA l EN VAN CUR~O DEC

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

SIGURÁ BO MAÑAN AWE. Ban duna tur ku tin. Vota Monchi. Ramonsito i UPB mester kaba e trabou. Nos futuro ta den nos mes man Awor òf nunka mas

SIGURÁ BO MAÑAN AWE. Ban duna tur ku tin. Vota Monchi. Ramonsito i UPB mester kaba e trabou. Nos futuro ta den nos mes man Awor òf nunka mas UPB ta Informá SIGURÁ BO MAÑAN AWE Elekshon 2007 Vota Monchi Ban duna tur ku tin Ramonsito i UPB mester kaba e trabou Nos futuro ta den nos mes man Awor òf nunka mas Aprel 2007 2 Korant informativo UPB

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting uw verzekering en de inkomstenbelasting Inleiding In deze brochure vindt u algemene fiscale informatie over uw kapitaal- of lijfrenteverzekering naar de stand van de wetgeving per 1 januari 2011. Deze

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel 1 Bij de koop van een woning krijgt de koopprijs veel aandacht. Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar de

Nadere informatie