Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013"

Transcriptie

1 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1

2 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven in deze HBO Aansluitingsmonitor aan hoe tevreden ze zijn over aspecten van voorlichting, keuzeproces en aansluiting, en in hoeverre hun verwachtingen zijn uitgekomen. Onderzoekers HBO Aansluitingsmonitor: Pieter Jansen (Christelijke Hogeschool Windesheim) Jan Kamphorst (Hanzehogeschool Groningen) Uitgave HBO Aansluitingsmonitor door: Christelijke Hogeschool Windesheim Carlo van Varsseveld Hanzehogeschool Groningen Jeanet Schuring Hogeschool VHL Jelle Nauta NHL Hogeschool Simone Schoonhoven Stenden Hogeschool Mark Geerts Secretariaat: Ginie Portier Brummelink / Website: werkgroep HBO Aansluitingsmonitor September

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING UITKOMSTEN HBO AANSLUITINGSMONITOR... 5 A Voorlichting studenten... 8 B Factoren van invloed op het keuzeproces... 9 C Vakinhoudelijke aansluiting en aansluiting qua werkvormen D Verwachtingen over en tevredenheid met de opleiding CONCLUSIES... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 1 Achtergrondkenmerken eerstejaarsstudenten Bijlage 2 Overzicht van definities Bijlage 3 Overzicht van onderzochte aansluitingsfactoren Bijlage 4 Vragenlijst HBO Aansluitingsmonitor

4 1 INLEIDING Vijf hogescholen in Noordoost Nederland werken samen in de HBO Aansluitingsmonitor. 1 De HBO Aansluitingsmonitor maakt op basis van onderzoeksresultaten inzichtelijk hoe eerstejaarsstudenten de aansluiting tussen vooropleiding (havo/vwo en mbo) en hbo opleiding ervaren en geeft informatie over de kwaliteit van de aansluiting. De relevante aansluitfactoren in het onderzoek zijn: de voorlichting, het keuzeproces, de inhoud van de vakken, de didactische werkvormen, de verwachtingen over en tevredenheid met de gekozen opleiding. Het onderzoek voor de HBO Aansluitingsmonitor heeft plaatsgevonden ruim vier maanden na de start van de opleiding, in de periode december 2012 januari De resultaten worden teruggekoppeld in rapportages op maat naar alle hbo opleidingen en toeleverende scholen in de regio Noordoost Nederland. 2 Daarnaast worden rapportages gemaakt waarin de resultaten van verschillende studentgroepen met elkaar worden vergeleken: havisten versus mbo ers en havisten versus vwo ers. Deze specifieke rapportage gaat in op de vergelijking van havisten met mbo ers. Respondenten De eerstejaarspopulatie van de vijf deelnemende hogescholen is gevraagd mee te doen aan het onderzoek, in totaal betrof het zo n studenten. Ruim 3300 studenten hebben daadwerkelijk gereageerd. In Bijlage 1 zijn achtergrondkenmerken van de responsgroep weergegeven. 3 Doel De agenda van de hogescholen wordt de komende jaren in belangrijke mate bepaald door de implicaties van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid en de prestatieafspraken van de hogescholen met het ministerie van OCW. Zo is er veel aandacht voor verbetering van de voorlichting, het studiekeuzeproces, de onderwijskwaliteit en het onderwijsrendement. Het onderzoek van de HBO Aansluitingsmonitor sluit hier goed op aan. De monitor geeft meer inzicht in: aansluitfactoren die goed scoren, dan wel verbetering behoeven; de vorderingen wat betreft factoren die betrekking hebben op de onderwijskwaliteit en het studiesucces; de keuze voor en uitvoering van studiekeuzeactiviteiten zoals bedoeld in de wet Kwaliteit in Verscheidenheid. Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat de onderzoeksresultaten van de havisten afgezet tegen die van de mbo ers. Deze worden gepresenteerd in een overzichtstabel met bijbehorende toelichting en vervolgens uitgewerkt in gedetailleerde tabellen. De uitkomsten van de monitor zijn geclusterd in vier thema s: A Voorlichting studenten B Factoren van invloed op het keuzeproces C Vakinhoudelijke aansluiting en aansluiting qua werkvormen D Verwachtingen over en tevredenheid met de opleiding Per thema zijn de resultaten in een aantal tabellen uitgewerkt. Definities van de daarbij gebruikte begrippen zijn opgenomen in Bijlage 2. Elke tabel bevat de uitkomsten van een aantal met elkaar samenhangende vragen uit het onderzoek. In Bijlage 3 vindt u een overzicht van alle aansluitingsfactoren waarover in het onderzoek vragen zijn gesteld aan de studenten, met per factor alle items. De totale gebruikte vragenlijst is opgenomen in Bijlage 4. Hoofdstuk 3 bevat de belangrijkste conclusies op grond van de uitkomsten van het onderzoek. 1 Zie ook 2 Hbo opleidingen en toeleverende scholen hebben een rapportage ontvangen bij voldoende respons ( 10 studenten). 3 Informatie over de respons per sector/per hogeschool en over de verdeling man/vrouw in de responsgroep is te vinden op de website 4

5 2 UITKOMSTEN HBO AANSLUITINGSMONITOR Dit hoofdstuk bevat de tabellen met onderzoeksresultaten van havisten afgezet tegen die van de mbo ers (bench). Per thema (1 t/m 4) worden de scores van beide groepen gepresenteerd voor de factoren die bepalend zijn voor een goede aansluiting op het hbo. De tabellen worden voorafgegaan door een overzichtstabel met daarin samengevat de (gemiddelde) uitkomsten. In de tabellen is gebruik gemaakt van een kleurmarkering: % tevredenheid is 70% of de waardering is 7,0: de kleur groen % tevredenheid is < 50% of de waardering is < 5,0: de kleur rood Tussenliggende uitkomsten zijn niet met een kleur aangegeven. Wanneer een kleurmarkering niet relevant is, wordt deze niet toegepast. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de gemiddelde score van het aantal contacturen/zelfstudie uren: het betreft hier immers geen waarderings of tevredenheidsscore. In dat geval is het item of de complete tabel cursief weergegeven. De meeste tabellen bevatten de scores van de positieve antwoordcategorieën, dus bijvoorbeeld van het antwoord tevreden of goed en niet van het antwoord ontevreden of slecht. De scores zijn veelal in percentages weergegeven: % (zeer) tevreden, % (zeer) belangrijk, % redelijk/goed, % volgens verwachting/beter, % (zeer) mee eens. In enkel geval wordt een cijfer of getal gehanteerd, zoals bij de waardering van de aansluiting. 5

6 Tabel 1. Overzichtstabel onderzoeksresultaten 6

7 Toelichting bij de Overzichtstabel (tabel 1) Kenmerken responsgroep Van alle havisten (1804) was 60% vrouw, van alle mbo ers (963) 62%. Door hun langere vooropleiding (vmbo en mbo4) zijn mbo ers gemiddeld 3 jaar ouder dan havisten. A Voorlichting studenten De tevredenheid van havisten en mbo ers over de voorlichting vanuit de vooropleiding is lager dan de tevredenheid over de voorlichting verzorgd door de hogescholen. De mbo instroom is significant minder tevreden over de voorlichting door de vooropleiding dan de havo instroom: 68% tegen 73%. B Factoren van invloed op het keuzeproces Van de havo respondenten die geen intake of kennismakingsgesprek hebben gehad, zou 53% een gesprek wel op prijs hebben gesteld. Bij de mbo respondenten is dit percentage significant lager: 41%. Wat betreft het belang van motivatie bij de opleidingskeuze valt op dat de havo en mborespondenten overwegend vanuit interesse kiezen voor een bepaalde opleiding, dus vanuit intrinsieke motivatie. De extrinsieke motivatie, waarbij een student kiest voor een opleiding omdat het maatschappelijk iets oplevert, is voor de respondenten minder belangrijk. Wel blijkt dat significant meer mbo ers extrinsieke motivatie (zeer) belangrijk vinden dan havisten: 68% 63%. C Vakinhoudelijke aansluiting en aansluiting qua werkvormen De waardering voor de voorbereiding op de werkvormen in het hbo ligt bij de havisten significant lager dan bij de mbo ers: 60% tegen 73%. Blijkbaar voelen de mbo ers zich op dit punt beter toegerust. Bij de voorbereiding op de vakken in de propedeuse ligt de waardering van de mbo ers juist significant lager dan die van de havisten: 43% tegen 55%. De mbo ers besteden ruim 36,6 uur per week aan de studie, havisten 33,0 uur per week. D Verwachtingen over en tevredenheid met de opleiding Qua sociale integratie het zich thuis voelen op een opleiding of instelling tonen de havisten en mbo ers zich behoorlijk tevreden. Uit diverse onderzoeken (o.a. ResearchNed, de Onderwijsraad 4 ) blijkt dat sociale integratie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het studiesucces. Hierbij is een goed contact met medestudenten van essentieel belang. Een kleinschalige organisatie van het onderwijs kan eveneens een positieve bijdrage leveren. Bij academische integratie ligt het accent meer op het (laagdrempelige) contact met docenten en de manier van werken in het hbo. Havisten zijn hierover minder tevreden dan mbo ers: 67% 71%. Er is dus nog winst te behalen op dit aspect, bijvoorbeeld doordat docenten meer interesse tonen voor studenten buiten de geplande lesuren om. Het uitkomen van verwachtingen over de opleiding scoort zowel bij de havisten als bij de mbo ers vier maanden na de start hoog: respectievelijk 89% en 88% vindt dat de opleiding voldoet aan de verwachtingen of deze zelfs overtreft. 85% van de mbo ers geeft vier maanden na de start van de opleiding aan vasthoudend te zijn t.a.v. de gekozen opleiding. Dit is een hoog percentage aangezien de ervaring leert dat er aan het einde van het eerste jaar altijd een vrij grote uitval/switch is (gemiddeld meer dan 30%). Bij de havisten is het percentage dat verwacht vasthoudend te zullen zijn significant lager: 76%. Het gemiddelde waarderingscijfer voor de aansluiting is 6,0 bij de mbo ers en 6,6 bij de havisten. 4 Zie bijvoorbeeld: Een succesvolle start in het hoger onderwijs, de Onderwijsraad, januari

8 Uitkomsten HBO Aansluitingsmonitor De onderzoeksresultaten van de vier thema s A t/m D zijn in onderstaande tabellen uitgewerkt. A Voorlichting studenten Tabel 2: Mate van tevredenheid over voorlichting vanuit de vooropleiding Uit onderzoek blijkt steeds weer dat een adequate voorlichting en oriëntatie substantieel bijdraagt aan een juiste opleidingskeuze 5. Tabel 3: Mate van tevredenheid over voorlichting door hogeschool wat betreft type docent/student Tabel 4: Mate van tevredenheid over voorlichting door hogeschool over beroep en motivatie Een verkeerde studiekeuze is voor studenten een belangrijke reden om met de opleiding te stoppen. Oorzaak is vaak dat men vooraf een verkeerd beeld van de studie heeft. 6 Door de invoering van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is er bij hogescholen nog meer aandacht voor voorlichting en studiekeuze. 7 Te verwachten valt dat aankomende studenten hierdoor een bewustere keuze zullen maken voor een bepaalde opleiding. De tevredenheid van havisten en mbo ers over voorlichting door de hogeschool is qua scores opmerkelijk wanneer we bedenken dat er aan het eind van het eerste studiejaar toch altijd een relatief groot aantal eerstejaarsstudenten stopt of switcht. 8 5 Zie bijvoorbeeld: Studiesucces en studie uitval bij eerstejaars in de hbo onderwijsopleidingen, ResearchNed, Zie: in het hoger onderwijs achtergrond en oorzaken researchned/ 7 Zie kwaliteit in verscheidenheidaanvaard.html 8 Zie verder toelichting bij tabel 21 8

9 B Factoren van invloed op het keuzeproces Tabel 5: Belang van opleidinggerelateerde keuzefactoren Volgens de wet Kwaliteit in Verscheidenheid mag een hogeschool aankomende studenten verplichten deel te nemen aan studiekeuzeactiviteiten, zoals een intakegesprek. In Bijlage 1 tabel A6 t/m A9 is te zien hoe studenten hun ervaring met intake of kennismakingsgesprekken waarderen. Tabel 6: Belang van beïnvloeders bij studiekeuze Ouders zijn zowel voor havisten als voor mbo ers de belangrijkste beïnvloeders bij de studiekeuze: een factor om in voorlichting en communicatie rekening mee te houden. Tabel 7: Belang intrinsieke factoren bij studiekeuze De intrinsieke motivatie wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin een student om inhoudelijke redenen kiest voor een opleiding. 9

10 Tabel 8: Belang extrinsieke factoren bij studiekeuze Bij de extrinsieke motivatie gaat het vooral om de mate waarin een student kiest voor een opleiding omdat het maatschappelijk iets oplevert. De scores van de havisten en de mbo ers vallen bij de extrinsieke motivatie lager uit dan bij de intrinsieke motivatie. Studenten laten zich bij hun studiekeuze over het algemeen dus meer leiden door hun inhoudelijke interesse. 10

11 C Vakinhoudelijke aansluiting en aansluiting qua werkvormen In de tabellen hieronder zijn de positieve en de lage waarderingen voor de aansluiting van vakken en werkvormen 9 voor vo en mbo apart weergegeven. Tabel 9: Waardering eindniveau van vakken (% precies goed) in voortgezet onderwijs Tabel 10: Waardering eindniveau van vakken (% te laag) in voortgezet onderwijs 9 De aantallen bij N in de kolom OPL staan voor de havo respondenten die ja hebben geantwoord op de vraag of men het vak relevant vindt voor de aansluiting op hun hbo opleiding. De N in de kolom TOTAAL staat voor de havo en vworespondenten die het vak hebben aangevinkt. 11

12 Tabel 9: de havo respondenten geven aan dat het eindniveau van de meeste vakken in de vooropleiding precies goed is. De waardering voor het eindniveau van natuurkunde, scheikunde, wiskunde B, C en D en NLT is gemiddeld het laagst. Tabel 10: de vakken waarvan meer dan 20% van de havisten het eindniveau te laag vindt zijn Engels, Frans, natuurkunde, wiskunde C, NLT en CKV. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal respondenten bij met name Frans en wiskunde C zeer gering is. Tabel 11: Waardering eindniveau mbo vakken (% precies goed) Tabel 12: Waardering eindniveau mbo vakken (% te laag) Uit de tabellen 11 en 12 blijkt dat mbo ers een opvallend lage waardering hebben voor het eindniveau van funderende basisvakken qua aansluiting op hun hbo opleiding 10. Deze resultaten ondersteunen de ingreep van het ministerie van OCW om referentieniveaus voor taal en rekenen vast te stellen en de vakken Nederlands en rekenen voor mbo niveau 4 met ingang van respectievelijk september 2014 en september 2015 centraal te examineren. Voor Engels is centrale examinering voorzien in De verwachting is dat met deze maatregel de voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs voor de funderende vakken sterk verbetert. Speciale aandacht verdient de lage waardering voor het eindniveau rekenvaardigheden en wiskunde. Dit kan een voorspeller zijn van minder studiesucces in opleidingen waarvoor wiskunde/rekenen belangrijk is, bijvoorbeeld in de techniek, economie of informatica. Het hbo kan waar nodig in overleg met het mbo via bijspijker of doorstroomprogramma s het startniveau opkrikken. 10 De N in de kolom BENCH staat voor de mbo respondenten die ja hebben geantwoord op de vraag of men het vak relevant vindt voor de aansluiting op hun hbo opleiding. De N in de kolom TOTAAL staat voor alle mbo respondenten die het vak hebben aangevinkt. 12

13 Tabel 13: Mate van voorbereiding vanuit de vooropleiding op werkvormen in het hbo Tabel 14: Mate van voorbereiding vanuit de vooropleiding qua inhoud en studievaardigheden Met het oog op het verhogen van het studiesucces in het eerste jaar is het van belang aan de aspecten met een lage score (< 50%) extra aandacht te besteden. Tabel 15: Studie uren 13

14 D Verwachtingen over en tevredenheid met de opleiding Tabel 16: Sociale integratie Uit diverse onderzoeken (o.a. Aansluitingsmonitor , ResearchNed, de Onderwijsraad) blijkt dat sociale integratie vrij vertaald het zich thuis voelen op een opleiding of instelling, zich gekend en erkend voelen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het studiesucces 11. Tevens blijkt dat een goed contact met medestudenten van essentieel belang is. Kleinschalig georganiseerd onderwijs kan aan de sociale integratie een positieve bijdrage leveren. Tabel 17: Academische integratie Bij academische integratie ligt het accent meer op het (laagdrempelige) contact met docenten en de manier van werken in het hbo. 11 Zie ook toelichting bij tabel 1 onderdeel D, en noot 1, 4, 5 en 6. 14

15 Tabel 18: Tevredenheid over aansluiting qua werkvormen in het hbo Tabel 19: Tevredenheid over aansluiting qua inhoud en studievaardigheden in de hbo opleiding Tabel 20: Uitkomen van verwachtingen over de opleiding De verwachtingen bij mbo ers zijn het minst vaak uitgekomen wat betreft de mogelijkheden voor vrijstellingen/versneld studeren. In verband met strengere wettelijke eisen voor het verlenen van vrijstellingen hebben veel hogescholen de mogelijkheden voor vrijstellingen en versnelde trajecten beperkt. 15

16 Tabel 21: Mate van vasthoudendheid Van alle respondenten geeft 80% aan vasthoudend te zijn ten aanzien van de gekozen opleiding (tabel 21). Dit impliceert dat 1 op de 5 studenten twijfels heeft over het voortzetten van de opleiding. Dit resultaat komt overeen met de resultaten van de Aansluitingsmonitor in Ook toen kwam naar voren dat gemiddeld 1 op de 5 eerstejaarsstudenten al in december/januari overweegt met de gekozen opleiding te stoppen. Het percentage mbo ers dat aangeeft vasthoudend te zullen zijn, ligt duidelijk hoger dan het percentage havisten met die intentie. De uitval+switch aan het eind van het eerste studiejaar ligt gemiddeld genomen voor de mbo ers ook (iets) lager dan voor havisten: 33% tegen 36%. 12 Tabel 22: Zelfde opleiding opnieuw kiezen De scores in deze tabel zijn in lijn met de mate van vasthoudendheid gemeten na vier maanden (tabel 21). Tabel 23: Cijfer voor aansluiting De respondenten waarderen de aansluiting met het rapportcijfer 6,4 dus met een voldoende. Het is interessant na de invoering van studiekeuzeactiviteiten in het kader van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid en het vervroegen van de aanmelddatum (1 mei maatregel) in de effecten hiervan te onderzoeken en deze te vergelijken met de resultaten van dit aansluitingsonderzoek. De mate van vasthoudendheid, het opnieuw kiezen van dezelfde opleiding bij dezelfde hogeschool en de waardering van de aansluiting uitgedrukt in een cijfer zijn hierbij goede indicatoren. 12 Uitval + switch in 2010 en 2011 voor de vijf hogescholen van de HBO Aansluitingsmonitor. Bron: en cijfers. 16

17 3 CONCLUSIES De havo en mbo respondenten tonen zich verhoudingsgewijs minder tevreden over voorlichting vanuit de vooropleiding dan over die vanuit de hogeschool. De tevredenheid van de mbo ers over de voorlichting vanuit de vooropleiding is lager dan die van de havisten. Hier ligt nog wel een verbeterpunt voor de ROC s. Een intake, kennismakings of studiekeuzegesprek geeft aan een meerderheid van de respondenten een bevestiging van de opleidingskeuze. Ook geeft het hen meer beeld van de opleiding en het beroep. Het gesprek heeft bij de mbo ers meer invloed dan bij de havisten (zie bijlage 1, tabel A6 t/m A8). Weinig studenten herzien hun keuze na het gesprek (3% tot 4%) De belangrijkste beïnvloeders bij de studiekeuze zijn de ouders. Dit geldt in gelijke mate voor havisten en mbo ers. Intrinsieke factoren zijn zowel bij havisten als bij mbo ers belangrijk bij de opleidingskeuze (92% 94%). Extrinsieke motivatie speelt in mindere mate mee. Wel is deze bij mbo ers groter dan bij havisten (68% 63%). De waardering van de havo respondenten voor het eindniveau van vo vakken in het licht van aansluiting op de hbo opleiding is redelijk positief. De waardering van mbo respondenten voor het eindniveau van de funderende mbo vakken is laag. De mate van voorbereiding vanuit de vooropleiding op de inhoud en studievaardigheden in de propedeuse scoort bij de respondenten laag. De mbo ers scoren daarbij nog significant lager dan de havisten (43% 55%). De mbo er besteedt meer uren per week aan zijn studie dan de havist. Het aantal studie uren bedraagt voor de havisten gemiddeld 33,0 uur per week en voor de mbo ers 36,6 uur per week. Veruit de meeste havo en mbo respondenten zijn vier maanden na de start van de opleiding tevreden over de mate van sociale integratie (84% en 86%). Wat de academische integratie betreft is de tevredenheid op een aantal aspecten duidelijk lager (68% en 69%): een aandachtpunt voor de hogescholen. De meeste respondenten zijn heel positief over het uitkomen van hun verwachtingen over de opleiding: havisten 89% en mbo ers 88%. Wat betreft de mate van vasthoudendheid geeft 76% van de havisten aan vasthoudend te zullen zijn tegen 85% van de mbo ers. Havisten zijn dus vier maanden na de start van de opleiding minder zeker van een juiste studiekeuze dan mbo ers. Op de vraag zou je opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen wordt door 83 % van de havisten en 85% van de mbo ers positief geantwoord. Dit impliceert dat 17% havisten en 15% mbo ers vier maanden na de start van de opleiding twijfels heeft over voortzetting van de gekozen opleiding. Het gemiddelde rapportcijfer van de havisten voor de aansluiting is 6,6 (schaal 1 tot 10). Het cijfer van de mbo ers is 6,0. Beide groepen zijn dus matig tevreden over de aansluiting. Voldoende reden voor de vo scholen, ROC s en hogescholen om meer in te zetten op verbeteringen t.b.v. een goede aansluiting. 17

18 Bijlage 1 Achtergrondkenmerken eerstejaarsstudenten Legenda 18

19 19

20 Bijlage 2 Overzicht van definities Intrinsieke keuzemotivatie Extrinsieke keuzemotivatie Contacturen Uren in verband met samenwerken Zelfstudie Academische integratie Sociale integratie Vasthoudendheid Intentie om te blijven De mate waarin een student om inhoudelijke redenen kiest voor een opleiding. Redenen kunnen zijn: inhoudelijk interessant, sluit aan bij eigen capaciteiten, zich (breed) willen ontwikkelen, geeft toegang tot een leuk beroep, vergroot de kans op inhoudelijk leuk werk. De mate waarin een student kiest voor een opleiding omdat het maatschappelijk iets oplevert. Hieronder vallen: het behalen van het diploma, later leiding willen geven, een goed betaalde baan krijgen. De ingeroosterde uren die de student besteedt aan de studie in aanwezigheid van docenten/studiebegeleiders. De uren die studenten besteden aan de studie en waarin zij samenwerken met andere studenten, bijvoorbeeld om (groeps ) opdrachten uit te werken, elkaar feedback te geven, colleges of tentamens voor te bereiden. De uren die de student besteedt aan de studie naast contacturen en uren in verband met samenwerken. De mate waarin de student zich opgenomen voelt in de cultuur van de opleiding. De mate waarin de student aangeeft aansluiting te hebben met medestudenten binnen de opleiding. De mate waarin een student voor zichzelf zeker weet dat de keuze voor de huidige opleiding niet vrijblijvend is. De intentie van de student om, als daartoe de mogelijkheid zou bestaan, vier maanden na de start van het eerste jaar dezelfde opleiding aan dezelfde instelling opnieuw te kiezen. 20

21 Bijlage 3 Overzicht van onderzochte aansluitingsfactoren 1 Tevredenheid voorlichting vanuit vooropleiding over (alpha 13 = 0.68, 4 items): de inhoud van je huidige opleiding de studiekeuzebegeleiding als geheel door mijn vooropleiding het niveau/de moeilijkheidsgraad van de opleiding de toelatingseisen voor deze opleiding 2 Tevredenheid voorlichting hogeschool over (alpha = 0.63, 3 items): het type studenten het type docenten de mogelijkheid van vrijstellingen/versneld studeren 3 Voorlichting hogeschool over beroep en motivatie qua (alpha = 0.66, 3 items): kansen op werk met deze opleiding beroepen die je na de opleiding kunt uitoefenen motivatie die iemand moet hebben voor deze opleiding 4 Belang van opleidinggerelateerde keuzefactoren (alpha = 0.78, 6 items): het intake, kennismakings of studiekeuzegesprek met iemand van de opleiding de schriftelijke informatie over de opleiding de reputatie van de opleiding de gelegenheid die de opleiding bood om vooraf rond te kijken door een meeloopdag of proefstuderen het advies dat kwam uit een beroepskeuzetest de voorlichtingsactiviteiten van de opleiding 5 Belang van beïnvloeders bij studiekeuze (alpha = 0.66, 3 items): de decaan van mijn vooropleiding één of beide ouders één of enkele docenten uit mijn vooropleiding 6 Intrinsieke keuzemotivatie (alpha = 0.69, 5 items): mezelf breed kunnen ontwikkelen sluit aan bij mijn interesses mijn kans op inhoudelijk interessant werk vergroten het beroep kunnen uitoefenen dat ik leuk vind sluit aan bij mijn capaciteiten 13 Cronbach s Alpha s kunnen lopen van 0 tot 1. Schalen met waarden < 0.60 zijn niet goed bruikbaar. Een waarde tussen 0.60 en 0.70 is acceptabel. Bij waarden > 0.70 zijn schalen goed bruikbaar. Het betekent dat de items waarmee de factor is gemeten goed met elkaar samenhangen en dat optellen ervan om te komen tot een somscore geoorloofd is. 21

22 7 Extrinsieke motivatie (alpha = 0.61, 3 items): een goed betaalde baan kunnen krijgen in elk geval een hbo diploma halen later leiding kunnen geven 8 Mate van voorbereiding werkvormen vanuit vooropleiding (alpha = 0.82, 6 items): werken aan beroepsgerichte opdrachten werken in projectgroepen bijhouden van een logboek of portfolio werken aan grote opdrachten mondeling presenteren schrijven van verslagen en rapporten 9 Mate van voorbereiding op hbo qua inhoud en studievaardigheden (alpha = 0.81, 6 items): benodigde rekenvaardigheden maken van een probleemanalyse hoe zelfstandig te leren bestuderen van een grote hoeveelheid stof maken van een studieplanning inhoud van de propedeuse 10 Tevredenheid aansluiting qua inhoud en studievaardigheden (alpha = 0.80, 5 items): benodigde rekenvaardigheden bestuderen van een grote hoeveelheid stof hoe zelfstandig te leren inhoud van de propedeuse maken van een studieplanning 11 Tevredenheid aansluiting werkvormen in hbo (alpha = 0.86, 6 items): werken aan beroepsgerichte opdrachten werken aan grote opdrachten werken in projectgroepen bijhouden van een logboek of portfolio mondeling presenteren schrijven van verslagen en rapporten 12 Uitkomen verwachtingen over de opleiding (alpha = 0.69, 8 items): inhoud moeilijkheidsgraad toelatingseisen mogelijkheid van vrijstellingen/versneld studeren type docenten type studenten 22

23 aansluiting op wat ik wil met deze opleiding beroepen die je er mee kunt uitoefenen 13 Academische integratie (alpha = 0.86, 6 items): het contact met de docenten van mijn opleiding de studiebegeleiding door mijn opleiding het gevoel dat docenten geven dat ik thuishoor op deze opleiding de manier van werken in de eerste maanden van het hbo de interesse die docenten tonen voor het leren van studenten buiten de geplande uren de gelegenheid die docenten bieden om iets te vragen 14 Sociale integratie (alpha = 0.89, 7 items): het maken van vrienden op deze opleiding de (nieuwe) contacten met één of enkele medestudenten de mate waarin ik in de eerste maanden al een persoonlijke band heb met medestudenten het type studenten dat ik op deze opleiding tegenkom de sfeer op de opleiding de hulpvaardigheid van medestudenten onderling de samenwerking met medestudenten bij gezamenlijke opdrachten 15 Vasthoudendheid (alpha = 0. 79, 5 items): Ik wil dit studiejaar wat rondkijken in het hbo, daarna zie ik wel wat ik verder ga doen Ik sluit niet uit dat ik ga switchen na het eerste jaar van deze opleiding Ik ben er zeker van dat ik de juiste opleiding heb gekozen Ik heb voldoende tijd besteed aan het maken van een goede keuze Ik betwijfel of ik al toe was aan de keuze voor een vervolgstudie 23

24 Bijlage 4 Vragenlijst HBO Aansluitingsmonitor Is dit de opleiding die je volgt? 14 o Ja o Nee o Anders, namelijk. 2. Wat is je hoogst voltooide vooropleiding? o Havo > verder met vraag 4 o Vwo > verder met vraag 4 o Mbo > verder met vraag 3 o Anders, namelijk >verder met vraag 5 3. Bij welke sector hoort je vooropleiding? o economie o zorg en welzijn o techniek o landbouw o overig 4. In welk jaar heb je het diploma van je hoogst voltooide vooropleiding gehaald? o In 2012 o In 2011 o In 2010 of eerder o ik heb mijn diploma nog niet gehaald, maar volg de opleiding al wel met toestemming o n.v.t. 5. Wanneer ben je gestart met je huidige hbo opleiding? o In het studiejaar 2012/2013 o In het studiejaar 2011/2012 o In het studiejaar 2010/2011 of eerder 6. a. Heb je bijgespijkerd of ben je nog bezig met bijspijkeren van de volgende vakken. b. Is (was) dit bijspijkeren voor jouw gevoel zinvol (geweest)? a) Bijgespijkerd b) Zinvol Vak Ja Nee Ja Nee Nederlands Wiskunde Engels Rekenen 7. Heb je een persoonlijk intake of kennismakingsgesprek gehad bij de opleiding die je nu volgt? o Ja o Nee > naar vraag Om het invullen van de vragenlijst te vereenvoudigen, hebben we gebruik gemaakt van een aantal gegevens uit de studentenadministratie. Studenten gaan akkoord via een Verklaring Gegevensbescherming. 24

25 8. Welk studieadvies kreeg je? o Positief o Twijfel o Negatief o Ik heb geen advies gekregen bij het intake of kennismakingsgesprek 9. De volgende vraag gaat over de invloed van het intake of kennismakingsgesprek op je studiekeuze. De antwoordmogelijkheden zijn ja, nee, of weet niet. o Ik ben door het gesprek bevestigd in mijn keuze o Ik heb na het gesprek mijn keuze herzien o Het intaketraject gaf mij een duidelijk beeld van de inhoud van de opleiding o Het intaketraject gaf mij een duidelijk beeld van het beroep waarvoor de opleiding opleidt. > naar vraag Zou je een dergelijk persoonlijk intake of kennismakingsgesprek op prijs hebben gesteld? o Ja o Nee 11. Maak je gebruik van studieduurverkorting? o Nee o Ja, minder dan een half jaar o Ja, een half jaar tot en met 1 jaar o Ja, meer dan 1 jaar 12. Heb je vrijstellingen voor bepaalde onderdelen in de propedeuse? o Ja. Zo ja, om hoeveel studiepunten gaat het? o Nee 13. Kun je aangeven hoeveel tijd je gemiddeld per week bij je hbo opleiding besteedt aan: a. contacturen waarbij een docent (kan ook prakticumdocent, instructeur of begeleider zijn) aanwezig is b. uren waarin je samen met andere studenten werkt aan opdrachten (zonder aanwezigheid van docent), c. uren waarin je individueel werkt aan opdrachten of waarin je college en tentamenstof bestudeert (zelfstudie)? 14. Hoe tevreden ben je over de informatie en begeleiding die je bij het maken van je studiekeuze ontving vanuit de vooropleiding over: (keuze 1 t/m 5: 1 = zeer ontevreden, 4 = zeer tevreden, 5 = n.v.t.) a. de inhoud van deze hbo opleiding b. de moeilijkheidsgraad c. de toelatingseisen d. de studiekeuzebegeleiding e. de verschillen tussen vooropleiding en hbo 15. Hoe tevreden ben je over de voorlichting die je bij het maken van je studiekeuze vanuit de hogeschool ontving over de opleiding wat betreft: (keuze 1 t/m 5: 1 = zeer ontevreden, 4 = zeer tevreden, 5 = n.v.t.) a. de inhoud b. de moeilijkheidsgraad c. de toelatingseisen d. de mogelijkheid van vrijstellingen/versneld studeren e. het type docenten f. het type studenten g. de motivatie die iemand moet hebben h. beroepen die je ermee kunt uitoefenen i. kansen op werk 25

Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013

Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013 Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013 Vergelijkende studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2014-2015

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2014-2015 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2014-2015 speciaal rapport: havisten en mbo-ers studiejaar: 2014-2015 1 COLOFON In de HBO Aansluitingsmonitor geven eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 maatwerkrapport hbo opleiding hogeschool: opleidingsrapportage: n.v.t. alle havo/vwo studenten studiejaar: 2010 2011 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Studieresultaten Friese eerstejaars Hbo-studenten. Bert Jan Flim en Jelle Nauta Coördinatoren Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2014 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland.

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Definitief. 15 Juni 2012. Groningen/Zwolle Juni 2012 1 Inhoud 1

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005 Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland Vragenlijst december 2005 Hanze Groningen/Windesheim Groningen/Zwolle Jan Kamphorst en Pieter Jansen 6 juni 2006 1 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education OW 10.2546 Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ Hogeschool Windesheim School of Education Auteur: Carlo van Varsseveld Datum: 15 november Herziene versie 25 nov. Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Resultaten

Nadere informatie

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo Deze publicatie is onderdeel van een grootschalig onderzoek dat loopt naar de doorstroom

Nadere informatie

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Masterclass LOB in havo/vwo 29 november 2012 Janina van Hees en Karen Oostvogel Programma Korte introductie project Stimulering

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Ouderbetrokkenheid Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste info over studeren

Nadere informatie

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren Samenvatting Gap Year onderzoek Mei 2012 Gap Year onderzoek In april 2012 hebben het Europees Platform en de Nuffic onderzoek gedaan naar de toekomstplannen van leerlingen na hun eindexamen. De focus van

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in noordoost Nederland 2004-2005. Vragenlijst december 2004

Samenvatting. resultaten Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in noordoost Nederland 2004-2005. Vragenlijst december 2004 Samenvatting resultaten Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in noordoost Nederland 2004-2005 Vragenlijst december 2004 Pieter Jansen Jan Kamphorst Zwolle/Groningen, 31 mei 2005 Samenvatting resultaten

Nadere informatie

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

LOB en studiesucces. Onderzoek naar de opbrengst van LOB op basis van de Startmonitor 2012-2013. Onderzoek in opdracht van de VO-Raad Jules Warps

LOB en studiesucces. Onderzoek naar de opbrengst van LOB op basis van de Startmonitor 2012-2013. Onderzoek in opdracht van de VO-Raad Jules Warps LOB en studiesucces Onderzoek naar de opbrengst van LOB op basis van de Startmonitor 2012-2013 Onderzoek in opdracht van de VO-Raad Jules Warps ResearchNed september 2013 2013 ResearchNed Nijmegen in opdracht

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

NOTITIE. De onderstaande figuren geven informatie weer over: Uitval in jaar 1; Het behalen van de propedeuse, in jaar 1 en 2; Het bachelorrendement.

NOTITIE. De onderstaande figuren geven informatie weer over: Uitval in jaar 1; Het behalen van de propedeuse, in jaar 1 en 2; Het bachelorrendement. Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE datum 7 maart 2017 onderwerp Verwante en niet verwante Mbo-instroom van Etienne van Nuland contactpersoon Etienne van Nuland telefoon

Nadere informatie

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Een selectie van resultaten uit de Startmonitor 15 oktober 2010 SURF Academy: Masterclass studiekeuzegesprekken Jules Warps, ResearchNed De Startmonitor:

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Matching op Hogeschool Rotterdam Peter van Gulik, Hogeschool Rotterdam Djurre Holtrop, NOA / VU 1. Matching: Wat is het en wat mist het? 2. Onderzoek:

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

De overgang van vwo naar wo

De overgang van vwo naar wo De overgang van vwo naar wo Voorlichting voor ouders Inez Vereijken Beleidsmedewerker onderwijs 29 november 2016 Even voorstellen Agenda Aansluiting vwo-universiteit: wat, hoe en waarom? Praktische zaken:

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123.nl Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke studie past goed bij jou? Misschien weet je al jaren

Nadere informatie

Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek

Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek Presentatie deelstudie 2 op werkconferentie Amsterdam, 23 november 2016 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Onderwerpen

Nadere informatie

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld In deze bijlage worden theoretische aanknopingspunten voor de inzet en inrichting van studiekeuze gesprekken binnen dit project

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Deel 1: Context beschrijving In dit hoofdstuk geven we inzicht in de context van de vier opleidingen van de School

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Quick Scan: Aansluiting HBO-TU/e juni 2005 Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Een Quick Scan is een peiling onder studenten over een actueel onderwerp. Het Studenten Service Centrum

Nadere informatie

Studievoortgang en studiesucces in het wo

Studievoortgang en studiesucces in het wo Evidence-based verbeteren Studievoortgang en studiesucces in het wo VSNU Conferentie Studiesucces, 13 juni 2012 Studentenmonitor Toegankelijkheid Determinanten van studiegedrag Studiekeuze Determinanten

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

100 DAGEN HR RAPPORTAGE

100 DAGEN HR RAPPORTAGE Concernstaf 100 DAGEN HR RAPPORTAGE Instituut/Dienst Auteur(s) Functie auteur(s) Concernstaf Claudia Gomes Beleidsonderzoeker Datum April 2016 (c) Hogeschool Rotterdam 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvattende

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Succesvol eerste studiejaar

Succesvol eerste studiejaar Succesvol eerste studiejaar Wat kunt u als ouder doen Hermien Miltenburg Een succesvol eerste jaar begint met goed oriënteren op de opleiding Onderzoek van researchnet (startmonitor) op www.mijnkindgaatstuderen.nl

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Studiekeuzecheck Rapportage

Studiekeuzecheck Rapportage Studiekeuzecheck Rapportage Vertrouwelijk School Naam E-mail Demo School Demo NOA Demo@NOA.nl Geboortedatum 1-3 - 1989 Datum assessment 1-9 - 2016 Inleiding Sterke punten Je hebt meegedaan aan de studiekeuzecheck

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het?

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het? Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck Eerste resultaten Startmonitor 2014-2015 VSNU-conferentie Matcht het? Vandaag Kort: Startmonitor Achtergronden studieuitval Vervroeging aanmelding en

Nadere informatie

T O E K O M S T V A K 5 VWO

T O E K O M S T V A K 5 VWO T O E K O M S T V A K 5 VWO In het jaarprogramma voor de vijfde klas kom je een geheel nieuw vak tegen. Dit vak noem je het toekomstvak. Het woord zegt het al: je gaat je bezighouden met je toekomst. Veel

Nadere informatie

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Doorstroom naar hbo. Dr. José Mulder

Doorstroom naar hbo. Dr. José Mulder Doorstroom naar hbo Dr. José Mulder Onderzoek doorstroom NRO-subsidie om te kijken hoe overgang mbo-hbo verbeterd kan worden Fase 1: wat is er reeds bekend? Fase 2: monitoren doorstroomtrajecten bij scholen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2008 2009. Juni 2009. Jan Kamphorst (HG) Pieter Jansen (CHW) m.m.v. Paul Dulfer

Aansluitingsmonitor 2008 2009. Juni 2009. Jan Kamphorst (HG) Pieter Jansen (CHW) m.m.v. Paul Dulfer Aansluitingsmonitor 2008 2009 Juni 2009 Jan Kamphorst (HG) Pieter Jansen (CHW) m.m.v. Paul Dulfer 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Doel en opzet van de aansluitingsmonitor... 16 1.1 Inleiding... 16

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in VWO 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen

Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen ROC Friese Poort April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Resultaten 4 Algemeen 4 Aansluiting 5 Intake 6 Begeleiding 7 Contact

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten Studiekeuze123 Thora Arnadottir en Daphne Selhorst Wat is Studiekeuze123? Zelfstandige Stichting: samenwerkingsverband koepels hoger onderwijs (ISO, LSVb, HBO-raad, NRTO en VSNU) Financiering door ministerie

Nadere informatie

Uitval van studenten bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs

Uitval van studenten bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs 4 Uitval van studenten bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs 34 4 Uitval van studenten in bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs Ger Ramaekers In de huidige wereldeconomie is het voor

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in Havo 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

Tekst aanpassen. Ondertitel of andere uitleg. Ondertitel of andere uitleg

Tekst aanpassen. Ondertitel of andere uitleg. Ondertitel of andere uitleg Tekst aanpassen Ondertitel of andere uitleg Ondertitel of andere uitleg Agnimaxim qui num lam, sit asimi, seque nessitatum Untis aut optam, velentis sit expero te eos exces id et re llabore moluptatqui

Nadere informatie

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Onderzoek Zeker weten wat je kiest AUGUSTUS 2014 KADER EN CONTEXT ONDERZOEK Stimulering LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) is een programma

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo algemeen Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog

Nadere informatie

DECANENDAG 2015 STUDIEKEUZEGESPREK: WAT LEVERT HET OP?

DECANENDAG 2015 STUDIEKEUZEGESPREK: WAT LEVERT HET OP? DECANENDAG 2015 STUDIEKEUZEGESPREK: WAT LEVERT HET OP? 29-10-2015 Lisette Kouwenhoven Marjon Molenkamp AGENDA 1. Cijfers over SKC 2015 versus 2014 2. Effect SKC op motivatie 3. Veranderingen in aanmeldingsbeleid

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

Na vmbo-t 4 naar havo 4

Na vmbo-t 4 naar havo 4 Na vmbo-t 4 naar havo 4 decaan vmbo-t: Kitty Bijenhof (bye@hermannwesselinkcollege.nl) teamleider havo 123 en vervangend teamleider havo bovenbouw : Yvette Thorn (tho@hermannwesselinkcollege.nl) Emmie

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012

AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012 AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012 ontstaan + positie inrichting van de opleiding ontwikkelingsproces stand van zaken Studieloopbaanbegeleiding AOC Terra het Groene Lyceum

Nadere informatie

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. André Bartels Studentendecaan

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. André Bartels Studentendecaan Studeren met een Specifieke Hulpvraag André Bartels Studentendecaan Kader / achtergrond 2007: start maatjesproject voor studenten met ASS (subsidie OC&W) 2009: presentatie projectresultaten + uitbreidingsplannen,

Nadere informatie

http://pws5.parantion.nl/index.php?a=print

http://pws5.parantion.nl/index.php?a=print Beste docent, Dit studiejaar hebben we binnen Pabo Thomas More voor het eerst de Pabo-Linked-In-dagen georganiseerd voor alle nieuwe voltijdstudenten. In het kader van het Surfproject 'Eerst de Relatie,

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Informatieboekje havo 5. atheneum 5

Informatieboekje havo 5. atheneum 5 Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na havo 5 naar atheneum 5 willen gaan 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > HBO>universiteit... 3 Verschil havo en atheneum... 4 Voorwaarden

Nadere informatie

LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding

LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding Na het Mavo Vervolgopleidingen 1. MBO 3/4 jaar HBO 3/4 jaar Niveau 3 / 4 2. Havo 2 jaar HBO 4 jaar Vakkenpakket keuze 6 / 7 examen vakken in de 4 e klas

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier A Persoonlijke gegevens voorletters voornaam geboortedatum achternaam geslacht 0 man 0 vrouw e-mailadres telefoonnummer(s) studentnummer Aantal bijlagen:

Nadere informatie