Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013"

Transcriptie

1 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1

2 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven in deze HBO Aansluitingsmonitor aan hoe tevreden ze zijn over aspecten van voorlichting, keuzeproces en aansluiting, en in hoeverre hun verwachtingen zijn uitgekomen. Onderzoekers HBO Aansluitingsmonitor: Pieter Jansen (Christelijke Hogeschool Windesheim) Jan Kamphorst (Hanzehogeschool Groningen) Uitgave HBO Aansluitingsmonitor door: Christelijke Hogeschool Windesheim Carlo van Varsseveld Hanzehogeschool Groningen Jeanet Schuring Hogeschool VHL Jelle Nauta NHL Hogeschool Simone Schoonhoven Stenden Hogeschool Mark Geerts Secretariaat: Ginie Portier Brummelink / Website: werkgroep HBO Aansluitingsmonitor September

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING UITKOMSTEN HBO AANSLUITINGSMONITOR... 5 A Voorlichting studenten... 8 B Factoren van invloed op het keuzeproces... 9 C Vakinhoudelijke aansluiting en aansluiting qua werkvormen D Verwachtingen over en tevredenheid met de opleiding CONCLUSIES... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 1 Achtergrondkenmerken eerstejaarsstudenten Bijlage 2 Overzicht van definities Bijlage 3 Overzicht van onderzochte aansluitingsfactoren Bijlage 4 Vragenlijst HBO Aansluitingsmonitor

4 1 INLEIDING Vijf hogescholen in Noordoost Nederland werken samen in de HBO Aansluitingsmonitor. 1 De HBO Aansluitingsmonitor maakt op basis van onderzoeksresultaten inzichtelijk hoe eerstejaarsstudenten de aansluiting tussen vooropleiding (havo/vwo en mbo) en hbo opleiding ervaren en geeft informatie over de kwaliteit van de aansluiting. De relevante aansluitfactoren in het onderzoek zijn: de voorlichting, het keuzeproces, de inhoud van de vakken, de didactische werkvormen, de verwachtingen over en tevredenheid met de gekozen opleiding. Het onderzoek voor de HBO Aansluitingsmonitor heeft plaatsgevonden ruim vier maanden na de start van de opleiding, in de periode december 2012 januari De resultaten worden teruggekoppeld in rapportages op maat naar alle hbo opleidingen en toeleverende scholen in de regio Noordoost Nederland. 2 Daarnaast worden rapportages gemaakt waarin de resultaten van verschillende studentgroepen met elkaar worden vergeleken: havisten versus mbo ers en havisten versus vwo ers. Deze specifieke rapportage gaat in op de vergelijking van havisten met mbo ers. Respondenten De eerstejaarspopulatie van de vijf deelnemende hogescholen is gevraagd mee te doen aan het onderzoek, in totaal betrof het zo n studenten. Ruim 3300 studenten hebben daadwerkelijk gereageerd. In Bijlage 1 zijn achtergrondkenmerken van de responsgroep weergegeven. 3 Doel De agenda van de hogescholen wordt de komende jaren in belangrijke mate bepaald door de implicaties van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid en de prestatieafspraken van de hogescholen met het ministerie van OCW. Zo is er veel aandacht voor verbetering van de voorlichting, het studiekeuzeproces, de onderwijskwaliteit en het onderwijsrendement. Het onderzoek van de HBO Aansluitingsmonitor sluit hier goed op aan. De monitor geeft meer inzicht in: aansluitfactoren die goed scoren, dan wel verbetering behoeven; de vorderingen wat betreft factoren die betrekking hebben op de onderwijskwaliteit en het studiesucces; de keuze voor en uitvoering van studiekeuzeactiviteiten zoals bedoeld in de wet Kwaliteit in Verscheidenheid. Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat de onderzoeksresultaten van de havisten afgezet tegen die van de mbo ers. Deze worden gepresenteerd in een overzichtstabel met bijbehorende toelichting en vervolgens uitgewerkt in gedetailleerde tabellen. De uitkomsten van de monitor zijn geclusterd in vier thema s: A Voorlichting studenten B Factoren van invloed op het keuzeproces C Vakinhoudelijke aansluiting en aansluiting qua werkvormen D Verwachtingen over en tevredenheid met de opleiding Per thema zijn de resultaten in een aantal tabellen uitgewerkt. Definities van de daarbij gebruikte begrippen zijn opgenomen in Bijlage 2. Elke tabel bevat de uitkomsten van een aantal met elkaar samenhangende vragen uit het onderzoek. In Bijlage 3 vindt u een overzicht van alle aansluitingsfactoren waarover in het onderzoek vragen zijn gesteld aan de studenten, met per factor alle items. De totale gebruikte vragenlijst is opgenomen in Bijlage 4. Hoofdstuk 3 bevat de belangrijkste conclusies op grond van de uitkomsten van het onderzoek. 1 Zie ook 2 Hbo opleidingen en toeleverende scholen hebben een rapportage ontvangen bij voldoende respons ( 10 studenten). 3 Informatie over de respons per sector/per hogeschool en over de verdeling man/vrouw in de responsgroep is te vinden op de website 4

5 2 UITKOMSTEN HBO AANSLUITINGSMONITOR Dit hoofdstuk bevat de tabellen met onderzoeksresultaten van havisten afgezet tegen die van de mbo ers (bench). Per thema (1 t/m 4) worden de scores van beide groepen gepresenteerd voor de factoren die bepalend zijn voor een goede aansluiting op het hbo. De tabellen worden voorafgegaan door een overzichtstabel met daarin samengevat de (gemiddelde) uitkomsten. In de tabellen is gebruik gemaakt van een kleurmarkering: % tevredenheid is 70% of de waardering is 7,0: de kleur groen % tevredenheid is < 50% of de waardering is < 5,0: de kleur rood Tussenliggende uitkomsten zijn niet met een kleur aangegeven. Wanneer een kleurmarkering niet relevant is, wordt deze niet toegepast. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de gemiddelde score van het aantal contacturen/zelfstudie uren: het betreft hier immers geen waarderings of tevredenheidsscore. In dat geval is het item of de complete tabel cursief weergegeven. De meeste tabellen bevatten de scores van de positieve antwoordcategorieën, dus bijvoorbeeld van het antwoord tevreden of goed en niet van het antwoord ontevreden of slecht. De scores zijn veelal in percentages weergegeven: % (zeer) tevreden, % (zeer) belangrijk, % redelijk/goed, % volgens verwachting/beter, % (zeer) mee eens. In enkel geval wordt een cijfer of getal gehanteerd, zoals bij de waardering van de aansluiting. 5

6 Tabel 1. Overzichtstabel onderzoeksresultaten 6

7 Toelichting bij de Overzichtstabel (tabel 1) Kenmerken responsgroep Van alle havisten (1804) was 60% vrouw, van alle mbo ers (963) 62%. Door hun langere vooropleiding (vmbo en mbo4) zijn mbo ers gemiddeld 3 jaar ouder dan havisten. A Voorlichting studenten De tevredenheid van havisten en mbo ers over de voorlichting vanuit de vooropleiding is lager dan de tevredenheid over de voorlichting verzorgd door de hogescholen. De mbo instroom is significant minder tevreden over de voorlichting door de vooropleiding dan de havo instroom: 68% tegen 73%. B Factoren van invloed op het keuzeproces Van de havo respondenten die geen intake of kennismakingsgesprek hebben gehad, zou 53% een gesprek wel op prijs hebben gesteld. Bij de mbo respondenten is dit percentage significant lager: 41%. Wat betreft het belang van motivatie bij de opleidingskeuze valt op dat de havo en mborespondenten overwegend vanuit interesse kiezen voor een bepaalde opleiding, dus vanuit intrinsieke motivatie. De extrinsieke motivatie, waarbij een student kiest voor een opleiding omdat het maatschappelijk iets oplevert, is voor de respondenten minder belangrijk. Wel blijkt dat significant meer mbo ers extrinsieke motivatie (zeer) belangrijk vinden dan havisten: 68% 63%. C Vakinhoudelijke aansluiting en aansluiting qua werkvormen De waardering voor de voorbereiding op de werkvormen in het hbo ligt bij de havisten significant lager dan bij de mbo ers: 60% tegen 73%. Blijkbaar voelen de mbo ers zich op dit punt beter toegerust. Bij de voorbereiding op de vakken in de propedeuse ligt de waardering van de mbo ers juist significant lager dan die van de havisten: 43% tegen 55%. De mbo ers besteden ruim 36,6 uur per week aan de studie, havisten 33,0 uur per week. D Verwachtingen over en tevredenheid met de opleiding Qua sociale integratie het zich thuis voelen op een opleiding of instelling tonen de havisten en mbo ers zich behoorlijk tevreden. Uit diverse onderzoeken (o.a. ResearchNed, de Onderwijsraad 4 ) blijkt dat sociale integratie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het studiesucces. Hierbij is een goed contact met medestudenten van essentieel belang. Een kleinschalige organisatie van het onderwijs kan eveneens een positieve bijdrage leveren. Bij academische integratie ligt het accent meer op het (laagdrempelige) contact met docenten en de manier van werken in het hbo. Havisten zijn hierover minder tevreden dan mbo ers: 67% 71%. Er is dus nog winst te behalen op dit aspect, bijvoorbeeld doordat docenten meer interesse tonen voor studenten buiten de geplande lesuren om. Het uitkomen van verwachtingen over de opleiding scoort zowel bij de havisten als bij de mbo ers vier maanden na de start hoog: respectievelijk 89% en 88% vindt dat de opleiding voldoet aan de verwachtingen of deze zelfs overtreft. 85% van de mbo ers geeft vier maanden na de start van de opleiding aan vasthoudend te zijn t.a.v. de gekozen opleiding. Dit is een hoog percentage aangezien de ervaring leert dat er aan het einde van het eerste jaar altijd een vrij grote uitval/switch is (gemiddeld meer dan 30%). Bij de havisten is het percentage dat verwacht vasthoudend te zullen zijn significant lager: 76%. Het gemiddelde waarderingscijfer voor de aansluiting is 6,0 bij de mbo ers en 6,6 bij de havisten. 4 Zie bijvoorbeeld: Een succesvolle start in het hoger onderwijs, de Onderwijsraad, januari

8 Uitkomsten HBO Aansluitingsmonitor De onderzoeksresultaten van de vier thema s A t/m D zijn in onderstaande tabellen uitgewerkt. A Voorlichting studenten Tabel 2: Mate van tevredenheid over voorlichting vanuit de vooropleiding Uit onderzoek blijkt steeds weer dat een adequate voorlichting en oriëntatie substantieel bijdraagt aan een juiste opleidingskeuze 5. Tabel 3: Mate van tevredenheid over voorlichting door hogeschool wat betreft type docent/student Tabel 4: Mate van tevredenheid over voorlichting door hogeschool over beroep en motivatie Een verkeerde studiekeuze is voor studenten een belangrijke reden om met de opleiding te stoppen. Oorzaak is vaak dat men vooraf een verkeerd beeld van de studie heeft. 6 Door de invoering van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is er bij hogescholen nog meer aandacht voor voorlichting en studiekeuze. 7 Te verwachten valt dat aankomende studenten hierdoor een bewustere keuze zullen maken voor een bepaalde opleiding. De tevredenheid van havisten en mbo ers over voorlichting door de hogeschool is qua scores opmerkelijk wanneer we bedenken dat er aan het eind van het eerste studiejaar toch altijd een relatief groot aantal eerstejaarsstudenten stopt of switcht. 8 5 Zie bijvoorbeeld: Studiesucces en studie uitval bij eerstejaars in de hbo onderwijsopleidingen, ResearchNed, Zie: in het hoger onderwijs achtergrond en oorzaken researchned/ 7 Zie kwaliteit in verscheidenheidaanvaard.html 8 Zie verder toelichting bij tabel 21 8

9 B Factoren van invloed op het keuzeproces Tabel 5: Belang van opleidinggerelateerde keuzefactoren Volgens de wet Kwaliteit in Verscheidenheid mag een hogeschool aankomende studenten verplichten deel te nemen aan studiekeuzeactiviteiten, zoals een intakegesprek. In Bijlage 1 tabel A6 t/m A9 is te zien hoe studenten hun ervaring met intake of kennismakingsgesprekken waarderen. Tabel 6: Belang van beïnvloeders bij studiekeuze Ouders zijn zowel voor havisten als voor mbo ers de belangrijkste beïnvloeders bij de studiekeuze: een factor om in voorlichting en communicatie rekening mee te houden. Tabel 7: Belang intrinsieke factoren bij studiekeuze De intrinsieke motivatie wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin een student om inhoudelijke redenen kiest voor een opleiding. 9

10 Tabel 8: Belang extrinsieke factoren bij studiekeuze Bij de extrinsieke motivatie gaat het vooral om de mate waarin een student kiest voor een opleiding omdat het maatschappelijk iets oplevert. De scores van de havisten en de mbo ers vallen bij de extrinsieke motivatie lager uit dan bij de intrinsieke motivatie. Studenten laten zich bij hun studiekeuze over het algemeen dus meer leiden door hun inhoudelijke interesse. 10

11 C Vakinhoudelijke aansluiting en aansluiting qua werkvormen In de tabellen hieronder zijn de positieve en de lage waarderingen voor de aansluiting van vakken en werkvormen 9 voor vo en mbo apart weergegeven. Tabel 9: Waardering eindniveau van vakken (% precies goed) in voortgezet onderwijs Tabel 10: Waardering eindniveau van vakken (% te laag) in voortgezet onderwijs 9 De aantallen bij N in de kolom OPL staan voor de havo respondenten die ja hebben geantwoord op de vraag of men het vak relevant vindt voor de aansluiting op hun hbo opleiding. De N in de kolom TOTAAL staat voor de havo en vworespondenten die het vak hebben aangevinkt. 11

12 Tabel 9: de havo respondenten geven aan dat het eindniveau van de meeste vakken in de vooropleiding precies goed is. De waardering voor het eindniveau van natuurkunde, scheikunde, wiskunde B, C en D en NLT is gemiddeld het laagst. Tabel 10: de vakken waarvan meer dan 20% van de havisten het eindniveau te laag vindt zijn Engels, Frans, natuurkunde, wiskunde C, NLT en CKV. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal respondenten bij met name Frans en wiskunde C zeer gering is. Tabel 11: Waardering eindniveau mbo vakken (% precies goed) Tabel 12: Waardering eindniveau mbo vakken (% te laag) Uit de tabellen 11 en 12 blijkt dat mbo ers een opvallend lage waardering hebben voor het eindniveau van funderende basisvakken qua aansluiting op hun hbo opleiding 10. Deze resultaten ondersteunen de ingreep van het ministerie van OCW om referentieniveaus voor taal en rekenen vast te stellen en de vakken Nederlands en rekenen voor mbo niveau 4 met ingang van respectievelijk september 2014 en september 2015 centraal te examineren. Voor Engels is centrale examinering voorzien in De verwachting is dat met deze maatregel de voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs voor de funderende vakken sterk verbetert. Speciale aandacht verdient de lage waardering voor het eindniveau rekenvaardigheden en wiskunde. Dit kan een voorspeller zijn van minder studiesucces in opleidingen waarvoor wiskunde/rekenen belangrijk is, bijvoorbeeld in de techniek, economie of informatica. Het hbo kan waar nodig in overleg met het mbo via bijspijker of doorstroomprogramma s het startniveau opkrikken. 10 De N in de kolom BENCH staat voor de mbo respondenten die ja hebben geantwoord op de vraag of men het vak relevant vindt voor de aansluiting op hun hbo opleiding. De N in de kolom TOTAAL staat voor alle mbo respondenten die het vak hebben aangevinkt. 12

13 Tabel 13: Mate van voorbereiding vanuit de vooropleiding op werkvormen in het hbo Tabel 14: Mate van voorbereiding vanuit de vooropleiding qua inhoud en studievaardigheden Met het oog op het verhogen van het studiesucces in het eerste jaar is het van belang aan de aspecten met een lage score (< 50%) extra aandacht te besteden. Tabel 15: Studie uren 13

14 D Verwachtingen over en tevredenheid met de opleiding Tabel 16: Sociale integratie Uit diverse onderzoeken (o.a. Aansluitingsmonitor , ResearchNed, de Onderwijsraad) blijkt dat sociale integratie vrij vertaald het zich thuis voelen op een opleiding of instelling, zich gekend en erkend voelen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het studiesucces 11. Tevens blijkt dat een goed contact met medestudenten van essentieel belang is. Kleinschalig georganiseerd onderwijs kan aan de sociale integratie een positieve bijdrage leveren. Tabel 17: Academische integratie Bij academische integratie ligt het accent meer op het (laagdrempelige) contact met docenten en de manier van werken in het hbo. 11 Zie ook toelichting bij tabel 1 onderdeel D, en noot 1, 4, 5 en 6. 14

15 Tabel 18: Tevredenheid over aansluiting qua werkvormen in het hbo Tabel 19: Tevredenheid over aansluiting qua inhoud en studievaardigheden in de hbo opleiding Tabel 20: Uitkomen van verwachtingen over de opleiding De verwachtingen bij mbo ers zijn het minst vaak uitgekomen wat betreft de mogelijkheden voor vrijstellingen/versneld studeren. In verband met strengere wettelijke eisen voor het verlenen van vrijstellingen hebben veel hogescholen de mogelijkheden voor vrijstellingen en versnelde trajecten beperkt. 15

16 Tabel 21: Mate van vasthoudendheid Van alle respondenten geeft 80% aan vasthoudend te zijn ten aanzien van de gekozen opleiding (tabel 21). Dit impliceert dat 1 op de 5 studenten twijfels heeft over het voortzetten van de opleiding. Dit resultaat komt overeen met de resultaten van de Aansluitingsmonitor in Ook toen kwam naar voren dat gemiddeld 1 op de 5 eerstejaarsstudenten al in december/januari overweegt met de gekozen opleiding te stoppen. Het percentage mbo ers dat aangeeft vasthoudend te zullen zijn, ligt duidelijk hoger dan het percentage havisten met die intentie. De uitval+switch aan het eind van het eerste studiejaar ligt gemiddeld genomen voor de mbo ers ook (iets) lager dan voor havisten: 33% tegen 36%. 12 Tabel 22: Zelfde opleiding opnieuw kiezen De scores in deze tabel zijn in lijn met de mate van vasthoudendheid gemeten na vier maanden (tabel 21). Tabel 23: Cijfer voor aansluiting De respondenten waarderen de aansluiting met het rapportcijfer 6,4 dus met een voldoende. Het is interessant na de invoering van studiekeuzeactiviteiten in het kader van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid en het vervroegen van de aanmelddatum (1 mei maatregel) in de effecten hiervan te onderzoeken en deze te vergelijken met de resultaten van dit aansluitingsonderzoek. De mate van vasthoudendheid, het opnieuw kiezen van dezelfde opleiding bij dezelfde hogeschool en de waardering van de aansluiting uitgedrukt in een cijfer zijn hierbij goede indicatoren. 12 Uitval + switch in 2010 en 2011 voor de vijf hogescholen van de HBO Aansluitingsmonitor. Bron: en cijfers. 16

17 3 CONCLUSIES De havo en mbo respondenten tonen zich verhoudingsgewijs minder tevreden over voorlichting vanuit de vooropleiding dan over die vanuit de hogeschool. De tevredenheid van de mbo ers over de voorlichting vanuit de vooropleiding is lager dan die van de havisten. Hier ligt nog wel een verbeterpunt voor de ROC s. Een intake, kennismakings of studiekeuzegesprek geeft aan een meerderheid van de respondenten een bevestiging van de opleidingskeuze. Ook geeft het hen meer beeld van de opleiding en het beroep. Het gesprek heeft bij de mbo ers meer invloed dan bij de havisten (zie bijlage 1, tabel A6 t/m A8). Weinig studenten herzien hun keuze na het gesprek (3% tot 4%) De belangrijkste beïnvloeders bij de studiekeuze zijn de ouders. Dit geldt in gelijke mate voor havisten en mbo ers. Intrinsieke factoren zijn zowel bij havisten als bij mbo ers belangrijk bij de opleidingskeuze (92% 94%). Extrinsieke motivatie speelt in mindere mate mee. Wel is deze bij mbo ers groter dan bij havisten (68% 63%). De waardering van de havo respondenten voor het eindniveau van vo vakken in het licht van aansluiting op de hbo opleiding is redelijk positief. De waardering van mbo respondenten voor het eindniveau van de funderende mbo vakken is laag. De mate van voorbereiding vanuit de vooropleiding op de inhoud en studievaardigheden in de propedeuse scoort bij de respondenten laag. De mbo ers scoren daarbij nog significant lager dan de havisten (43% 55%). De mbo er besteedt meer uren per week aan zijn studie dan de havist. Het aantal studie uren bedraagt voor de havisten gemiddeld 33,0 uur per week en voor de mbo ers 36,6 uur per week. Veruit de meeste havo en mbo respondenten zijn vier maanden na de start van de opleiding tevreden over de mate van sociale integratie (84% en 86%). Wat de academische integratie betreft is de tevredenheid op een aantal aspecten duidelijk lager (68% en 69%): een aandachtpunt voor de hogescholen. De meeste respondenten zijn heel positief over het uitkomen van hun verwachtingen over de opleiding: havisten 89% en mbo ers 88%. Wat betreft de mate van vasthoudendheid geeft 76% van de havisten aan vasthoudend te zullen zijn tegen 85% van de mbo ers. Havisten zijn dus vier maanden na de start van de opleiding minder zeker van een juiste studiekeuze dan mbo ers. Op de vraag zou je opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen wordt door 83 % van de havisten en 85% van de mbo ers positief geantwoord. Dit impliceert dat 17% havisten en 15% mbo ers vier maanden na de start van de opleiding twijfels heeft over voortzetting van de gekozen opleiding. Het gemiddelde rapportcijfer van de havisten voor de aansluiting is 6,6 (schaal 1 tot 10). Het cijfer van de mbo ers is 6,0. Beide groepen zijn dus matig tevreden over de aansluiting. Voldoende reden voor de vo scholen, ROC s en hogescholen om meer in te zetten op verbeteringen t.b.v. een goede aansluiting. 17

18 Bijlage 1 Achtergrondkenmerken eerstejaarsstudenten Legenda 18

19 19

20 Bijlage 2 Overzicht van definities Intrinsieke keuzemotivatie Extrinsieke keuzemotivatie Contacturen Uren in verband met samenwerken Zelfstudie Academische integratie Sociale integratie Vasthoudendheid Intentie om te blijven De mate waarin een student om inhoudelijke redenen kiest voor een opleiding. Redenen kunnen zijn: inhoudelijk interessant, sluit aan bij eigen capaciteiten, zich (breed) willen ontwikkelen, geeft toegang tot een leuk beroep, vergroot de kans op inhoudelijk leuk werk. De mate waarin een student kiest voor een opleiding omdat het maatschappelijk iets oplevert. Hieronder vallen: het behalen van het diploma, later leiding willen geven, een goed betaalde baan krijgen. De ingeroosterde uren die de student besteedt aan de studie in aanwezigheid van docenten/studiebegeleiders. De uren die studenten besteden aan de studie en waarin zij samenwerken met andere studenten, bijvoorbeeld om (groeps ) opdrachten uit te werken, elkaar feedback te geven, colleges of tentamens voor te bereiden. De uren die de student besteedt aan de studie naast contacturen en uren in verband met samenwerken. De mate waarin de student zich opgenomen voelt in de cultuur van de opleiding. De mate waarin de student aangeeft aansluiting te hebben met medestudenten binnen de opleiding. De mate waarin een student voor zichzelf zeker weet dat de keuze voor de huidige opleiding niet vrijblijvend is. De intentie van de student om, als daartoe de mogelijkheid zou bestaan, vier maanden na de start van het eerste jaar dezelfde opleiding aan dezelfde instelling opnieuw te kiezen. 20

21 Bijlage 3 Overzicht van onderzochte aansluitingsfactoren 1 Tevredenheid voorlichting vanuit vooropleiding over (alpha 13 = 0.68, 4 items): de inhoud van je huidige opleiding de studiekeuzebegeleiding als geheel door mijn vooropleiding het niveau/de moeilijkheidsgraad van de opleiding de toelatingseisen voor deze opleiding 2 Tevredenheid voorlichting hogeschool over (alpha = 0.63, 3 items): het type studenten het type docenten de mogelijkheid van vrijstellingen/versneld studeren 3 Voorlichting hogeschool over beroep en motivatie qua (alpha = 0.66, 3 items): kansen op werk met deze opleiding beroepen die je na de opleiding kunt uitoefenen motivatie die iemand moet hebben voor deze opleiding 4 Belang van opleidinggerelateerde keuzefactoren (alpha = 0.78, 6 items): het intake, kennismakings of studiekeuzegesprek met iemand van de opleiding de schriftelijke informatie over de opleiding de reputatie van de opleiding de gelegenheid die de opleiding bood om vooraf rond te kijken door een meeloopdag of proefstuderen het advies dat kwam uit een beroepskeuzetest de voorlichtingsactiviteiten van de opleiding 5 Belang van beïnvloeders bij studiekeuze (alpha = 0.66, 3 items): de decaan van mijn vooropleiding één of beide ouders één of enkele docenten uit mijn vooropleiding 6 Intrinsieke keuzemotivatie (alpha = 0.69, 5 items): mezelf breed kunnen ontwikkelen sluit aan bij mijn interesses mijn kans op inhoudelijk interessant werk vergroten het beroep kunnen uitoefenen dat ik leuk vind sluit aan bij mijn capaciteiten 13 Cronbach s Alpha s kunnen lopen van 0 tot 1. Schalen met waarden < 0.60 zijn niet goed bruikbaar. Een waarde tussen 0.60 en 0.70 is acceptabel. Bij waarden > 0.70 zijn schalen goed bruikbaar. Het betekent dat de items waarmee de factor is gemeten goed met elkaar samenhangen en dat optellen ervan om te komen tot een somscore geoorloofd is. 21

22 7 Extrinsieke motivatie (alpha = 0.61, 3 items): een goed betaalde baan kunnen krijgen in elk geval een hbo diploma halen later leiding kunnen geven 8 Mate van voorbereiding werkvormen vanuit vooropleiding (alpha = 0.82, 6 items): werken aan beroepsgerichte opdrachten werken in projectgroepen bijhouden van een logboek of portfolio werken aan grote opdrachten mondeling presenteren schrijven van verslagen en rapporten 9 Mate van voorbereiding op hbo qua inhoud en studievaardigheden (alpha = 0.81, 6 items): benodigde rekenvaardigheden maken van een probleemanalyse hoe zelfstandig te leren bestuderen van een grote hoeveelheid stof maken van een studieplanning inhoud van de propedeuse 10 Tevredenheid aansluiting qua inhoud en studievaardigheden (alpha = 0.80, 5 items): benodigde rekenvaardigheden bestuderen van een grote hoeveelheid stof hoe zelfstandig te leren inhoud van de propedeuse maken van een studieplanning 11 Tevredenheid aansluiting werkvormen in hbo (alpha = 0.86, 6 items): werken aan beroepsgerichte opdrachten werken aan grote opdrachten werken in projectgroepen bijhouden van een logboek of portfolio mondeling presenteren schrijven van verslagen en rapporten 12 Uitkomen verwachtingen over de opleiding (alpha = 0.69, 8 items): inhoud moeilijkheidsgraad toelatingseisen mogelijkheid van vrijstellingen/versneld studeren type docenten type studenten 22

23 aansluiting op wat ik wil met deze opleiding beroepen die je er mee kunt uitoefenen 13 Academische integratie (alpha = 0.86, 6 items): het contact met de docenten van mijn opleiding de studiebegeleiding door mijn opleiding het gevoel dat docenten geven dat ik thuishoor op deze opleiding de manier van werken in de eerste maanden van het hbo de interesse die docenten tonen voor het leren van studenten buiten de geplande uren de gelegenheid die docenten bieden om iets te vragen 14 Sociale integratie (alpha = 0.89, 7 items): het maken van vrienden op deze opleiding de (nieuwe) contacten met één of enkele medestudenten de mate waarin ik in de eerste maanden al een persoonlijke band heb met medestudenten het type studenten dat ik op deze opleiding tegenkom de sfeer op de opleiding de hulpvaardigheid van medestudenten onderling de samenwerking met medestudenten bij gezamenlijke opdrachten 15 Vasthoudendheid (alpha = 0. 79, 5 items): Ik wil dit studiejaar wat rondkijken in het hbo, daarna zie ik wel wat ik verder ga doen Ik sluit niet uit dat ik ga switchen na het eerste jaar van deze opleiding Ik ben er zeker van dat ik de juiste opleiding heb gekozen Ik heb voldoende tijd besteed aan het maken van een goede keuze Ik betwijfel of ik al toe was aan de keuze voor een vervolgstudie 23

24 Bijlage 4 Vragenlijst HBO Aansluitingsmonitor Is dit de opleiding die je volgt? 14 o Ja o Nee o Anders, namelijk. 2. Wat is je hoogst voltooide vooropleiding? o Havo > verder met vraag 4 o Vwo > verder met vraag 4 o Mbo > verder met vraag 3 o Anders, namelijk >verder met vraag 5 3. Bij welke sector hoort je vooropleiding? o economie o zorg en welzijn o techniek o landbouw o overig 4. In welk jaar heb je het diploma van je hoogst voltooide vooropleiding gehaald? o In 2012 o In 2011 o In 2010 of eerder o ik heb mijn diploma nog niet gehaald, maar volg de opleiding al wel met toestemming o n.v.t. 5. Wanneer ben je gestart met je huidige hbo opleiding? o In het studiejaar 2012/2013 o In het studiejaar 2011/2012 o In het studiejaar 2010/2011 of eerder 6. a. Heb je bijgespijkerd of ben je nog bezig met bijspijkeren van de volgende vakken. b. Is (was) dit bijspijkeren voor jouw gevoel zinvol (geweest)? a) Bijgespijkerd b) Zinvol Vak Ja Nee Ja Nee Nederlands Wiskunde Engels Rekenen 7. Heb je een persoonlijk intake of kennismakingsgesprek gehad bij de opleiding die je nu volgt? o Ja o Nee > naar vraag Om het invullen van de vragenlijst te vereenvoudigen, hebben we gebruik gemaakt van een aantal gegevens uit de studentenadministratie. Studenten gaan akkoord via een Verklaring Gegevensbescherming. 24

25 8. Welk studieadvies kreeg je? o Positief o Twijfel o Negatief o Ik heb geen advies gekregen bij het intake of kennismakingsgesprek 9. De volgende vraag gaat over de invloed van het intake of kennismakingsgesprek op je studiekeuze. De antwoordmogelijkheden zijn ja, nee, of weet niet. o Ik ben door het gesprek bevestigd in mijn keuze o Ik heb na het gesprek mijn keuze herzien o Het intaketraject gaf mij een duidelijk beeld van de inhoud van de opleiding o Het intaketraject gaf mij een duidelijk beeld van het beroep waarvoor de opleiding opleidt. > naar vraag Zou je een dergelijk persoonlijk intake of kennismakingsgesprek op prijs hebben gesteld? o Ja o Nee 11. Maak je gebruik van studieduurverkorting? o Nee o Ja, minder dan een half jaar o Ja, een half jaar tot en met 1 jaar o Ja, meer dan 1 jaar 12. Heb je vrijstellingen voor bepaalde onderdelen in de propedeuse? o Ja. Zo ja, om hoeveel studiepunten gaat het? o Nee 13. Kun je aangeven hoeveel tijd je gemiddeld per week bij je hbo opleiding besteedt aan: a. contacturen waarbij een docent (kan ook prakticumdocent, instructeur of begeleider zijn) aanwezig is b. uren waarin je samen met andere studenten werkt aan opdrachten (zonder aanwezigheid van docent), c. uren waarin je individueel werkt aan opdrachten of waarin je college en tentamenstof bestudeert (zelfstudie)? 14. Hoe tevreden ben je over de informatie en begeleiding die je bij het maken van je studiekeuze ontving vanuit de vooropleiding over: (keuze 1 t/m 5: 1 = zeer ontevreden, 4 = zeer tevreden, 5 = n.v.t.) a. de inhoud van deze hbo opleiding b. de moeilijkheidsgraad c. de toelatingseisen d. de studiekeuzebegeleiding e. de verschillen tussen vooropleiding en hbo 15. Hoe tevreden ben je over de voorlichting die je bij het maken van je studiekeuze vanuit de hogeschool ontving over de opleiding wat betreft: (keuze 1 t/m 5: 1 = zeer ontevreden, 4 = zeer tevreden, 5 = n.v.t.) a. de inhoud b. de moeilijkheidsgraad c. de toelatingseisen d. de mogelijkheid van vrijstellingen/versneld studeren e. het type docenten f. het type studenten g. de motivatie die iemand moet hebben h. beroepen die je ermee kunt uitoefenen i. kansen op werk 25

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005 Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland Vragenlijst december 2005 Hanze Groningen/Windesheim Groningen/Zwolle Jan Kamphorst en Pieter Jansen 6 juni 2006 1 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

Studiekeuze en studiesucces

Studiekeuze en studiesucces Studiekeuze en studiesucces Een selectie van gegevens uit de Startmonitor over studiekeuze, studieuitval en studiesucces in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van SURF-Studiekeuze123 Jules Warps

Nadere informatie

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago November 2011 CAOP, Den Haag November

Nadere informatie

Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici

Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici ResearchNed in opdracht van Platform Bèta Techniek Redactie: Jules Warps en Lette Hogeling december 09 2009 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Monitor Associate degree 2006-2010

Monitor Associate degree 2006-2010 Monitor Associate degree 2006-2010 Amsterdam, januari 2011 In opdracht van het ministerie van OCW Monitor Associate degree 2006-2010 Eindevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat 29-1018

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat?

Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat? Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat? Trends Highlightsrapportage in de van Baarsjes R een kwalitatief onderzoek onder jongeren vóór en na hun keuze voor een hogeschool. Voor: de techniek instituten

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon Kom verder. Saxion. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen OW 10.0847 Colofon Datum 15 maart 2010 Referentie Tender Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Versie 2 Auteur Hans

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze.

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze. Naam: Klas: Mentor: 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Kennis over de mogelijkheden... 5 Leren en studeren... 6 Geld en tijd spelen een rol... 8 Loten... 9 Inschrijven bij hbo of universiteit... 10 Opdracht:

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Monitor Associate degree

Monitor Associate degree Monitor Associate degree Amsterdam, november 2008 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Associate degree Tussenevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat

Nadere informatie

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie