Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005"

Transcriptie

1 Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in Noordoost Nederland Vragenlijst december 2005 Hanze Groningen/Windesheim Groningen/Zwolle Jan Kamphorst en Pieter Jansen 6 juni

2 Inhoud Samenvatting Inleiding Doel van de aansluitingsmonitor Opzet van de aansluitingsmonitor Rapportage per opleiding Respons Trends en vergelijking van hogescholen op een aantal benchmarks Werkvormen Studielast Tevredenheid over de overstap, voorlichting en studeerbaarheid Dezelfde keuze weer? Tevredenheid over pedagogisch-didactische aspecten van de aansluiting Tijdbesteding per werkvorm naar sector Tevredenheid over de overstap naar het hbo (rapportcijfer) Tevredenheid over de aansluiting voor vier pedagogisch-didactische aspecten naar sectoren Vier groepen pedagogisch-didactische aspecten nader bekeken Discrepanties tussen vooropleiding en hbo Gemiddelde tevredenheid van vier discrepantiegroepen over werken in groepen, zelfstandig werken, basisvaardigheden en leerstof Inleiding Leerstof (havisten) Basisvaardigheden (havisten) Zelfstandig werken (havisten) Werken in groepen (havisten) Leerstof (mbo ers) Basisvaardigheden (mbo ers) Zelfstandig werken (mbo ers) Werken in groepen (mbo ers) De vakinhoudelijke aansluiting Inleiding Waardering van vakken Nut en waardering Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen... 2 Bijlage 1. Vragenlijst Aansluitingsonderzoek hbo-vooropleiding Bijlage 2. Waardering 18 aansluitingsaspecten naar vooropleiding en sector Bijlage 3. Discrepanties voor 22 aansluitingsaspecten, havisten en mbo ers Bijlage. Responstabel aansluitingsmonitor voltijd instroom september alle vooropleidingen per opleiding per

3 Samenvatting De aansluitingsmonitor Noordoost-Nederland is afgenomen in december 2005 januari 2006 onder eerstejaarsstudenten van negen hogescholen in de regio Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De studenten is gevraagd naar hun tevredenheid over de aansluiting tussen vooropleiding en hbo. De monitor is dit jaar voor de zesde keer afgenomen. De eerste drie jaar is gefocust op de aansluiting havo-hbo maar sinds drie jaar is ook de aansluiting mbo-hbo onderdeel van het onderzoek. De respons was dit jaar met 35% weer redelijk hoog, zij het iets lager dan in het cursusjaar (was toen 38%). De resultaten kunnen beschouwd worden als representatief voor de eerstejaars populatie van havisten en mbo ers. Net zoals vorig jaar was ook nu de afnameperiode december/januari. Dit omdat in maart veel eerstejaarsuitvallers al verdwenen zijn en omdat studenten de aansluiting vooral in de eerste maanden van hun studie ervaren. In hoofdstuk 2 van deze rapportage zijn de resultaten van de negen hogescholen gepresenteerd over de afgelopen zes jaren (of de periode waarin is deelgenomen aan de monitor). In de hoofdstukken 3 tot en met 7 zijn de resultaten van het cursusjaar gepresenteerd voor de zeven hbo-sectoren. In hoofdstuk 8 volgen enkele conclusies en aanbevelingen. De resultaten van deze algemene rapportage kunnen opleidingen naast de resultaten van de instellingsrapportages leggen. Opleidingen kunnen, enkele weken na het verschijnen van deze rapportage, een beknopt en tekstarm overzicht van de eigen resultaten ontvangen. Dat overzicht stelt opleidingen in staat om, onder andere in de kaders van interne kwaliteitszorg en accreditatie, de eigen kwaliteit van de aansluiting te beoordelen en te vergelijken met andere opleidingen van de eigen of andere hogescholen en sectoren. De studenten zijn bevraagd over vier aspecten van aansluiting: 1. het voortbouwen op gehanteerde methodes; 2. het voortbouwen op kennis en vaardigheden; 3. het voortbouwen op loopbaanoriëntatie;. de studeerbaarheid. Ad. 1. Over de overstap naar het hbo zijn eerstejaarsstudenten voldoende tevreden (gemiddeld een 6.0). In vergelijking met vorig jaar zijn er geen verschillen op dit punt. Er is geen verschil tussen havisten en mbo ers. Havisten in sector kunst zijn meer tevreden over de overstap en de studeerbaarheid. Havisten in de sector landbouw en mbo ers in de sector gezondheidszorg zijn in minder tevreden dan in Eerstejaarsstudenten besteden per week 7 à 8 uur aan zelfstudie, 8 à 9 uur aan hoor- en werkcolleges en practica, 6 uur aan schrijven van verslagen of werkstukken en 9 uur aan projecten en opdrachten. Ad. 2. Zowel havisten als mbo ers zijn meestal redelijk tot goed te spreken over de aansluiting van leerstof naar vakken. Naar sectoren en profielen zijn er soms verschillen. Havisten in alle sectoren zijn iets minder tevreden over de aansluiting wat betreft ictvaardigheden dan mbo ers; havisten in de sectoren en gedrag en maatschappij zijn iets meer tevreden over het vak m&o dan mbo ers. Mbo ers zijn minder tevreden over de aansluiting van het vak Nederlands (lezen, schrijven, grammatica en spelling). Ad 3. In het kader van loopbaanoriëntatie zijn er verschillen naar vooropleiding. Havisten hebben voor de voorlichting een waardering van gemiddeld 5.9, mbo ers geven hieraan een 5.3. Er zijn geen verschillen naar, met uitzondering van het vhi. Havisten van vhi scoren vrij laag, ook vergeleken met vorig jaar. De waardering van de voorlichting is, zowel bij de havisten als bij de mbo ers, bij de andere hogescholen gelijk aan de voorgaande jaren. 3

4 Havisten en mbo ers in de sector (20%) en havisten in de sector landbouw (27%) zouden nu een andere opleiding en/of kiezen als zij daartoe de mogelijkheid hadden. Ad. De tevredenheid over de studeerbaarheid ligt rond de 6.5 Havisten van de hd zijn iets minder tevreden dan hun collega s van chn, chw, sdev, sens en art. En art-havisten zijn iets meer tevreden op dit punt dan hun collega s van hg en nhl. In de bijlagen van dit rapport is het instrument waarmee de gegevens zijn verzameld opgenomen, alsmede een tabel met de respons per opleiding per, aan de hand waarvan opleidingen kunnen bepalen of het aanvragen van een opleidingspecifieke rapportage zinvol is.

5 1 Inleiding 1.1 Doel van de aansluitingsmonitor De aansluitingsmonitor is opgezet met als doel hbo-opleidingen en scholen voor voortgezet onderwijs in staat te stellen de kwaliteit van de aansluiting van havo en mbo met het hbo te bewaken en te verbeteren. Op verzoek kunnen hbo-opleidingen van de negen deelnemende hogescholen in het kader van interne kwaliteitszorg en accreditatie een specificatie van de resultaten krijgen. De deelnemende hogescholen zijn: Hanze Groningen (verder afgekort met HG) Hogeschool Drenthe (HD) Van Hall Instituut (VHI) Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) Christelijke Hogeschool Windesheim (CHW) Saxion Hogescholen Deventer (Sdev) Saxion Hogescholen Enschede (Sens) ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten (Art) In de monitor wordt de kwaliteit van de aansluiting tussen voortgezet onderwijs (havo en mbo) en hbo jaarlijks aan de hand van de volgende definities bestudeerd: 1. Aansluiting opgevat als het voortbouwen in het hbo op de methodes (werkvormen) die in het voortgezet onderwijs worden ingezet om leerlingen voor te bereiden op hun vervolgstudies. 2. Aansluiting opgevat als het voortbouwen op de kennis (programma-inhouden) die eerstejaars studenten hebben verworven in het voortgezet onderwijs. 3. Aansluiting opgevat als het voortbouwen op programmaonderdelen als loopbaanoriëntatie.. Aansluiting in termen van de door studenten gerapporteerde hoeveelheid studielast. De aansluiting tussen vooropleiding en hbo is in de monitor beschreven vanuit de optiek van studenten. Evenals in de voorgaande jaren zijn in het cursusjaar havisten en mbo ers die voor de eerste maal begonnen met een hbo-opleiding benaderd met een digitale of schriftelijke vragenlijst (bijlage 1). In de grafieken en tabellen worden de resultaten van de monitor aangegeven met het jaartal Opzet van de aansluitingsmonitor In hoofdstuk 2 zijn de resultaten per over een reeks van jaren gepresenteerd. De benchmarks die zijn onderscheiden en waarop over havisten en mbo ers per is gerapporteerd zijn: Benchmark 1: Benchmark 2a-c: Benchmark 2d: Benchmark -7: Tijdbesteding per werkvorm. Tevredenheid overstap, voorlichting en/studeerbaarheid. Dezelfde studiekeuze achteraf weer. Waardering van de nieuwe opleiding op vier pedagogisch-didactische aspecten (werken in groepen, zelfstandig werken, basisvaardigheden, leerstof). 5

6 In de hoofdstukken 3 tot en met 7 zijn de resultaten van de monitor nader gespecificeerd. Anders dan in de voorgaande jaren zijn de resultaten niet uitgesplitst naar hogescholen maar naar hbo-sectoren (onderwijs, techniek, landbouw, kunst, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij en ). De onderwerpen die aan bod komen zijn: Tijdbesteding per werkvorm naar sector (hoofdstuk 3) Rapportcijfer tevredenheid over de overstap naar het hbo (hoofdstuk ) Rapportcijfer tevredenheid voorlichting naar sector (hoofdstuk ) Rapportcijfer tevredenheid over de studeerbaarheid naar sector (hoofdstuk ) Tevredenheid over de aansluiting voor vier pedagogisch-didactische aspecten naar sector (hoofdstuk 5) Overeenkomsten tussen vo en hbo in ervaring met pedagogisch-didactische aspecten naar sector (hoofdstuk 6) Gemiddelde tevredenheid over werken in groepen, zelfstandig werken, basisvaardigheden en leerstof, voor vier discrepantiegroepen en naar sectoren (hoofdstuk 6) De vakinhoudelijke aansluiting ofwel de mate waarin wordt voortgebouwd op de kennis die eerstejaars studenten hebben verworven in het voortgezet onderwijs (hoofdstuk 7) De vakinhoudelijke aansluiting ofwel de mate waarin wordt voortgebouwd op de kennis die eerstejaars studenten hebben verworven in het voortgezet onderwijs naar profielen (hoofdstuk 7) Alle gerapporteerde verschillen zijn significant: p <.05 en zijn minimaal: 1.0 (uren); 0.3 (rapportcijfers); 0.3 (discrepanties) 0.3 (scores pedagogisch-didactische aspecten) De rapportage wordt besloten met enkele conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8). 1. Gebruiksmogelijkheden De gegevens van de monitor kunnen worden gebruikt binnen de verschillende beleidsterreinen van de hogescholen. A. PR en voorlichting naar scholen voor voortgezet onderwijs (decanen, leerlingen) Voorlichters in het hbo zouden de monitorresultaten kunnen benutten bij hun informatievoorziening naar aspirant-studenten. De resultaten kunnen aanleiding geven tot bijstellen van de informatie van hogescholen naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs zou de resultaten kunnen benutten voor voorlichting aan leerlingen over het hbo. Aspirant-studenten zouden de uitkomsten van dit onderzoek kunnen betrekken bij hun overwegingen om al dan niet voor een bepaalde vervolgopleiding op hbo-niveau te kiezen. B. Informatievoorziening, mentoraat en studieloopbaanbegeleiding van hbo-opleidingen Eerstejaars studenten kunnen door studiegidsen of digitale varianten daarop en in studiehandleidingen gericht worden geïnformeerd over aanpak en inhoud van het onderwijs, bijvoorbeeld met gebruikmaking van resultaten uit de monitor. Resultaten zouden benut kunnen worden door mentoren en studieloopbaanbegeleiders. 6

7 C. Onderwijsontwikkelaars en coördinatoren in scholen voor vo en hbo Het onderzoek geeft informatie over de mate waarin werkvormen in beide onderwijstypen voorkomen en de waardering die studenten hieraan geven. Het onderzoek geeft ook indicaties voor het bestaan van deficiënties wat betreft vakken maar ook wat betreft ervaringen met bepaalde werkvormen. Uit de resultaten beschreven in de hoofdstukken 6 en 7 blijkt dat mbo ers en havisten op deze onderwerpen nogal van elkaar verschillen. D. Kwaliteitszorg en evaluatie De aansluitingsmonitor geeft antwoord op eisen die vanuit het accreditatiekader (NVAO, februari 2003) aan de aansluiting worden gesteld. In verband met de kwaliteit van het programma worden als criteria genoemd: Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten Het didactisch concept is in lijn met de doelstelling De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept De aansluitingsmonitor sluit ook aan op aandachtspunten die het EFQM-model 1 (Expertgroep HBO, april 1999) noemt in verband met het onderwijs. Bij het curriculum (aandachtsgebied 5.2) staat bij Fase 3 als kenmerken genoemd: Het curriculum is afgeleid van een visie op (beroep en) onderwijs. De monitor besteedt aan dit aspect aandacht met vragen over de tevredenheid van studenten over pedagogisch-didactische aspecten. Bij het ontwerpen van de leeromgeving staat bij Fase 3 als kenmerk genoemd: Uitvoerbaarheid van het curriculum voor (docenten en) studenten wordt bij de planning betrokken. In de monitor is aandacht voor studielast en de werkvormen in de propedeuse. Op basis van de resultaten kunnen opleidingen vaststellen of hun studenten relatief veel of weinig studielast hebben en hoe de studielast is verdeeld over de werkvormen. Bij de studentactiviteiten (aandachtsgebied 5.6) staat bij Fase 3 als kenmerk genoemd: De studentactiviteiten vinden plaats op basis van een visie op beroep en leerprocessen. In de monitor is aandacht voor overeenkomsten en verschillen van leerprocessen op havo/mbo en hbo. De categorieën waarnaar is gekeken (werken in groepen, basisvaardigheden, zelfstandig werken en omgaan met niveau/omvang van de studielast) zijn relevant in beroepen waarvoor het hbo opleidt. De resultaten van de monitor vormen een aanvulling op gegevens die opleidingen zelf verzamelen in de loop van een cursusjaar. Opleidingen kunnen door vergelijking met resultaten, resultaten van dezelfde opleidingen of vergelijkbare opleidingen uit dezelfde sector nagaan of hun aansluitingsbeleid in de propedeuse op alle aspecten van dit onderzoek voldoet of dat het in aanmerking komt voor verbetering. 1 EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Het EFQM-model is een methode voor kwaliteitsverbetering, afgeleid van het INK-model en door de Expertgroep HBO bewerkt voor instellingen in het HBO. 7

8 1. Rapportage per opleiding Opleidingen die dit hebben aangegeven ontvangen enkele weken na het verschijnen van deze rapportage een beknopt en tekstarm overzicht van de eigen resultaten. De opzet van dit overzicht is gelijk aan de rapportage over het totaal. Het overzicht stelt opleidingen in staat om de eigen kwaliteit van de aansluiting (zoals waargenomen door de eerstejaars studenten) te vergelijken met: Het resultaat, Het gemiddelde van alle andere opleidingen van de andere deelnemende hogescholen. Dezelfde opleidingen van de andere deelnemende hogescholen en Min of meer vergelijkbare opleidingen uit dezelfde sector. Een voorwaarde voor opleidingspecifieke rapportages is dat de respons op dat niveau voldoende is (minimaal 10 respondenten, hangt ook af van de grootte van de opleiding.) De opleidingsspecifieke rapportages bevatten dezelfde onderwerpen als deze rapportage, de presentatievorm kan afwijken: respons naar vooropleiding tijdbesteding in dagdelen per werkvorm cijfermatige beoordeling van overstap (opvang, studiebegeleiding, werkvormen) gemiddeld cijfer voor voorlichting gemiddelde beoordeling aansluitingsaspecten discrepantie tussen vooropleiding en hbo in mate van ervaring per aspect gemiddelde beoordeling vakinhoudelijke aansluiting profiel van de opleiding op basis van significante verschillen tussen opleiding en de rest van de 8

9 1.5 Respons Van de 1587 studenten die een verzoek om medewerking aan het onderzoek ontvingen hebben 550 positief gereageerd. De bruto respons van de monitor bedraagt 35%, variërend van 23% (NHL) tot 70% (Art). De netto respons valt iets lager uit. In de netto respons zijn alleen studenten die voor de eerste keer begonnen met een voltijd of duale hbo-opleiding en die in het eerste jaar instroomden met een havo of mbo diploma geselecteerd. Het gaat dan om 2799 havisten en om 151 mbo ers. Op deze selectie zijn de analyses voor de monitor uitgevoerd. Tabel 1a: Respons steekproef respons schriftelijk online totaal schriftelijk resp% online resp% totaal resp% HG % % HD % 158 3% VHI % 93 23% NHL % % CHN % 26% CHW % % % Sdev % % 653 5% Sens % % % Art % % totaal % % % De bruto respons per vooropleiding en per sector is als volgt: Tabel 1b: Bruto respons per vooropleiding vooropleiding N % havo vwo mbo anders 195 totaal onbekend 52 Tabel1c: Bruto respons per sector sector N % gedrag en m'ij gezondheidszorg kunst 3 8 landbouw 92 2 techniek onderwijs totaal onbekend 17 9

10 2 Trends en vergelijking van hogescholen op een aantal benchmarks 2.1 Werkvormen In het onderzoek zijn vier soorten werkvormen onderscheiden: 1. zelfstudie 2. hoor- en werkcolleges en practica 3. projecten/groepswerk e.d.. maken van verslagen en werkstukken. Studenten konden aangeven hoe vaak deze werkvormen voorkwamen in de vooropleiding en voorkomen in de hbo-opleiding (1-5, 6-10, of 16 of meer uur) en hoe de uren in het vo zich verhouden tot de hbo-opleiding (minder, evenveel of meer). Gewijzigde vraagstelling en correctie Voorgaande jaren konden studenten aangeven hoeveel uren zij gemiddeld besteden aan hoor- /werkcollege samen. Dit jaar konden zij per aspect (hoor-/werkcolleges/practica) apart aangeven hoeveel uren zij hieraan besteden. De aanname bij de veranderde vraagstelling was, dat studenten het onderscheid tussen de drie aspecten van deze werkvorm goed zouden kennen. Het resultaat doet echter vermoeden dat zij uren dubbel hebben geteld. Voorgaande jaren schommelde het aantal uren aan de werkvorm hoor-/werkcolleges rond de 8 à 9 uur. Dit jaar werd een stijging van bijna 100% gevonden voor het totaal van hoor-/werkcolleges/practica bij alle hogescholen. Omdat deze stijging samenvalt met een gewijzigde vraagstelling en geen andere verklaring voor de schijnbare toename in tijdbesteding bij deze werkvorm gegeven kan worden, is besloten om bij alle resultaten van de monitor van bij de werkvorm hoor/werkcollege/practica een correctie toe te passen van 50%. Bij deze werkvorm wordt geen vergelijking met voorgaande jaren uitgevoerd, evenmin als bij de beoordeling van de studielast waarin deze werkvorm eveneens opgenomen. Grafiek 1 geeft de resultaten op deze vragen voor havisten en mbo ers weer. In hoofdstuk 3 worden dezelfde resultaten, maar dan uitgesplitst naar sectoren, gepresenteerd. Per is af te lezen hoeveel uren havisten en mbo ers gemiddeld besteden aan de verschillende werkvormen. De voornaamste resultaten zijn als volgt. Havisten besteden gemiddeld ongeveer 7 uur, mbo ers ongeveer 8 uur per week aan zelfstudie. De verschillen tussen hogescholen zijn gering. Havisten van Art besteden iets meer tijd aan zelfstudie dan hun collega s van de overige hogescholen. Havisten bij sdev en sens doen minder aan zelfstudie dan bij hg, chn en chw en bij de hg doen havisten iets meer aan deze werkvorm dan bij de nhl. Bij mbo ers zijn minder verschillen (hg > sdev en sens; art > nhl; chn > sdev). Vergeleken met zijn havisten en mbo ers van de hg iets meer aan zelfstudie gaan doen. Mbo ers van de chn besteden in meer tijd aan zelfstudie dan in Havisten en mbo ers besteden gemiddeld ongeveer zes uren per week aan het schrijven van verslagen of werkstukken. Studenten van chn en de laatste jaren ook steeds meer van vhi besteden iets meer tijd aan deze werkvorm dan hun collega s van andere hogescholen. Studenten van sens en art besteden relatief weinig tijd aan deze werkvorm. De verschillen tussen mbo ers en havisten zijn gering. Mbo ers van de chn besteden minder tijd aan deze werkvorm in De tijd die eerstejaarsstudenten besteden aan projecten en opdrachten is de laatste vier jaren gedaald van gemiddeld 9 naar 7 uur per week. Hogescholen waar deze werkvorm iets vaker dan gemiddeld voorkomt (havisten en mbo ers) zijn hg, nhl en chn. Bij de chw, sdev, sens en art komt deze werkvorm minder vaak voor (geldt voor studenten van zowel havo als mbo). Mbo ers besteden gemiddeld 1 uur meer aan deze werkvorm. 10

11 Grafiek 1: Tijdbesteding per werkvorm, vergelijking hogescholen (zelfstudie, hoor- werkcollege/practica *, projecten,verslagen/werkstukken) havo zelfstudie mbo zelfstudie uren/week 8 6 uren/week HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde havo hoor-/werkcolleges/practica mbo hoor-/werkcolleges/practica uren/week uren/week HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde havo projecten/opdrachten mbo projecten/opdrachten uren/week uren/week HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde havo maken verslagen/werkstukken mbo maken verslagen/werkstukken uren/week uren/week HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde * bij de resultaten van de monitor is een gecorrigeerd resultaat weergegeven. 11

12 2.2 Studielast Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in noordoost Nederland Na correctie (zie voorgaande paragraaf) geldt dat er geen sprake is van een stijging van de gemiddelde studielast in De gemiddelde studielast voor havisten schommelt rond 30 uur per week; voor mbo ers is deze met 33 uren 10% hoger. Grafiek 2: Studielast havo studielast mbo studielast uren/week uren/week HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde Tevredenheid over de overstap, voorlichting en studeerbaarheid De resultaten voor deze drie benchmarks kunnen als volgt getypeerd worden: Zowel havisten als mbo ers zijn met ongeveer een 6.0 (schaal 1-10) voldoende tevreden over de overstap van vo naar hbo. Havisten bij de hg zijn hierover iets minder tevreden dan bij sdev, sens en art. Havisten bij art zijn iets meer tevreden over de overstap dan bij hd en chn. Vergeleken met het vorige jaar zijn havisten van hd nu een driekwartpunt minder tevreden. Bij havisten van vhi is de daling ten opzichte van vorig jaar bijna een punt. Havisten zijn met ongeveer een 5.9 (schaal 1-10) iets meer tevreden over de voorlichting vanuit de vooropleiding dan mbo ers, die hiervoor gemiddeld een 5.3 geven. Deze scores en de verschillen tussen havisten en mbo ers zijn over de afgelopen jaren vrij stabiel. Havisten van de vhi zijn dit jaar minder tevreden (van 6.3 naar 5.3).Er zijn vrijwel geen verschillen tussen hogescholen. De tevredenheid over de studeerbaarheid ligt rond de 6.5 (schaal 1-10). Havisten van hd zijn iets minder tevreden dan hun collega s van chw, sdev, sens en art. Havisten van art zijn iets meer tevreden dan havisten van andere hogescholen. De mbo ers van art zijn iets meer tevreden dan hun collega s van de hg. Vergeleken met het vorige jaar zijn havisten van hd nu bijna een punt (0.9) minder tevreden. 12

13 Grafiek 3: Tevredenheid overstap/voorlichting/studeerbaarheid tevredenheid over overstap havisten 7,0 6,5 tevredenheid over overstap mbo-ers 7,0 6,5 cijfer 6,0 5,5 5,0 cijfer 6,0 5,5 5,0,5,5 HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde beoordeling voorlichting havisten 7,0 6,5 beoordeling voorlichting mbo-ers 7,0 6,5 cijfer 6,0 5,5 5,0 cijfer 6,0 5,5 5,0,5,5 HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde beoordeling studeerbaarheid havisten 7,5 7,0 beoordeling studeerbaarheid mbo-ers 7,5 7,0 cijfer 6,5 6,0 5,5 cijfer 6,5 6,0 5,5 5,0 5,0 HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art gemiddelde

14 HG Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in noordoost Nederland 2. Dezelfde keuze weer Van de havisten zou 82%, als zij ruim drie maanden na de start met hun hbo-opleiding opnieuw konden kiezen, weer naar dezelfde opleiding gaan. Maar er zijn enkele verschillen: Iets minder dan gemiddeld geldt dat voor havisten van hd, vhi, nhl en chn. Iets meer geldt dat voor havisten van chw, sdev, sens en sart. Voor mbo ers geldt het volgende patroon. Van deze groep zou 83% weer dezelfde opleiding kiezen. Maar: Bij mbo ers van hd, nhl en chn is dit percentage iets lager (maximaal 10% bij hd). Bij mbo ers van chw en art is dit percentage hoger (6 en 1%). Gemiddeld ligt het percentage spijtoptanten, dat zijn studenten die drie maanden na de start van het hbo-jaar een andere opleiding en/of een andere zouden kiezen, op 17%. De grootste groep van de spijtoptanten zou nu dezelfde opleiding elders kiezen. Deze groep is relatief het grootst bij hd, nhl en chn (respectievelijk 25%, 12% en 1%. De volgende uitkomsten zijn, hoewel het gaat om kleine percentages, interessant vanuit het perspectief van streven naar maximale aantallen studenten: Bij hg, vhi, nhl en sens is het percentage dat een andere opleiding binnen de eigen zou kiezen relatief groot (rond de 6% tegen % gemiddeld. Bij vhi valt op dat van de mbo ers 7% nu niet meer zou gaan studeren, dat is 6% meer dan gemiddeld. Grafiek : Dezelfde keuze weer? dezelfde keuze weer- havisten? dezelfde keuze weer-mbo'ers? 100% 90% nee, ik zou niet zijn gaan studeren 100% 90% 80% 70% 60% 50% 0% 30% 20% nee, ik zou een opleiding buiten het hbo kiezen nee, een andere opleiding bij een andere nee, een andere opleiding bij dezelfde ja, dezelfde opleiding bij een andere SDev 80% 70% 60% 50% 0% 30% 20% 10% 0% HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art totaal ja, dezelfde opleiding bij dezelfde 10% 0% HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art totaal 1

15 2.5 Tevredenheid over pedagogisch-didactische aspecten van de aansluiting De resultaten voor de vier onderscheiden groepen van pedagogisch-didactische aspecten (leerstof, basisvaardigheden, zelfstandig werken en werken in groepen) zijn als volgt: De gemiddelde tevredenheid over de aansluiting wat betreft leerstof (niveau en hoeveelheid) ligt tussen voldoende en onvoldoende (3.5 op een schaal 1-6). Mbo ers zijn gemiddeld iets minder tevreden over de aansluiting wat betreft het aspect leerstof dan havisten. Het verschil is echter kleiner dan in de voorgaande twee jaren: bij mbo ers is de tevredenheid over dit aspect iets toegenomen, bij havisten juist iets gedaald. Er zijn nauwelijks verschillen tussen hogescholen. De havisten van hg en havisten en mbo ers van chw zijn iets minder tevreden dan hun collega s van art. Over basisvaardigheden heerst voldoende tevredenheid. Na twee jaren van lichte stijging is deze score voor zowel havisten als mbo ers blijven staan op een score van.1. De verschillen tussen hogescholen naar vooropleiding zijn op dit aspect gering. De gemiddelde tevredenheid over aspecten van werken in groepen is bij ligt bij havisten met een score van 3. (schaal 1-6) dichter bij onvoldoende dan voldoende. Mbo ers zijn over dit aspect met een score van 3.9 voldoende tevreden, iets meer (0.1 punt) tevreden dan in het vorige jaar. De verschillen tussen havisten en mbo ers in het voordeel van de laatste groep zijn zonder uitzondering terug te vinden bij de negen hogescholen. De gemiddelde tevredenheid over aspecten in verband met zelfstandig werken is voldoende. Havisten zijn iets meer tevreden over dit aspect dan mbo ers, maar beide groepen liggen gemiddeld dichter bij elkaar dan in de voorgaande jaren (havisten iets lagere, mbo ers iets hogere score). Havisten van hd, nhl en art hebben gemiddeld een iets hogere waardering dan hun collega s van de andere hogescholen. Bij de mbo ers valt de iets hogere score van art op. Voor het overige zijn verschillen tussen hogescholen zeer gering. 15

16 Grafiek 5: Vergelijking hogescholen vier pedagogisch-didactische aspecten leerstof havisten leerstof mbo'ers beoordeling aansluiting,5 3,5 3 HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art havo totaal mbo totaal beoordeling aansluiting,5 3,5 3 HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art mbo totaal havo totaal basivaardigheden havisten basisvaardigheden mbo'ers beoordeling aansluiting,5 3,5 3 HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art havo totaal mbo totaal beoordeling aansluiting,5 3,5 3 HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art mbo totaal havo totaal zelfstandig werken havisten zelfstandig werken mbo'ers beoordeling aansluiting,5 3,5 3 HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art havo totaal mbo totaal beoordeling aansluiting,5 3,5 3 HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art mbo totaal havo totaal werken in groepen havisten werken in groepen mbo'ers beoordeling aansluiting,5 3,5 3 HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art havo totaal mbo totaal beoordeling aansluiting,5 3,5 3 HG HD VHI NHL CHN CHW SDev SEns Art mbo totaal havo totaal beoordeling aansluiting: 1=zeer slecht 2=slecht 3=onvoldoende =voldoende 5=goed 6=zeer goed 16

17 3 Tijdbesteding per werkvorm naar sector In deze en volgende hoofdstukken worden de uitkomsten van de monitor gepresenteerd naar sector. Allereerst komt de tijdbesteding aan de orde. Ook hier geldt weer dat bij de werkvorm hoor-/werkcolleges/practica en bij de totale studielast bij de monitor een correctie is toegepast (zie paragraaf 2.1). Grafiek 6: Percentage tijdbesteding aan studie en werk (havisten) havisten studielast en overige activiteiten onderwijs techniek landbouw kunst gezondheidszorg gedrag en m'ij 0% 20% 0% 60% 80% 100% studielast overig Grafiek 7: Percentage tijdbesteding aan studie en werk (mbo ers) mbo'ers studielast en overige activiteiten onderwijs techniek landbouw kunst gezondheidszorg gedrag en m'ij 0% 20% 0% 60% 80% 100% studielast overig Gemiddeld besteden studenten in de eerste maanden van hun hbo-opleiding ruim 80% aan hun studie. Bijna 20% van hun studiewerktijd besteden zij aan werk. Er zijn bij havisten enkele verschillen naar sector: Studenten kunst studeren gemiddeld 3-6% meer dan studenten, gedrag en maatschappij en gezondheidszorg en onderwijs. Studenten gedrag en maatschappij studeren ongeveer 3% minder dan studenten onderwijs. Studenten gezondheidszorg studeren ongeveer 3% minder dan studenten landbouw. Voor mbo ers gelden ongeveer dezelfde verschillen: Studenten kunst studeren gemiddeld 5-6% meer dan studenten en gedrag en maatschappij. 17

18 Studenten studeren ongeveer 3% minder dan studenten techniek. Studenten gedrag en maatschappij studeren ongeveer % minder dan studenten techniek. In de volgende twee grafieken is voor sectoren het aantal uren studie per week weergegeven. Grafiek 8: Aantal uren besteed aan studie (havisten) studielast - havisten uren/week gedrag en m'ij gezondheidszorg kunst landbouw techniek onderwijs totaal sector Grafiek 9: Aantal uren besteed aan studie (mbo ers) studielast - mbo'ers uren/week gedrag en m'ij gezondheidszorg kunst landbouw techniek onderwijs totaal sector Afgaand op de resultaten voor havisten kan worden vastgesteld dat: Studenten gezondheidszorg en gedrag en maatschappij relatief weinig studeren, per week -7 uur minder dan studenten, kunst, landbouw en techniek. Studenten kunst relatief veel studeren, per week tussen 5-10 uur meer dan studenten, gedrag en maatschappij en gezondheidszorg. Studenten techniek, onderwijs en kunst per week meer uren aan de studie besteden. Afgaand op de resultaten voor mbo ers kan worden vastgesteld dat: Studenten, gedrag en maatschappij en gezondheidszorg 5-6 uur per week minder studeren dan studenten techniek. 18

19 Tevredenheid over overstap, voorlichting en studeerbaarheid In grafiek 10 zijn de tevredenheidscores (op een cijferschaal van 1-10) van havisten en mbo ers naar sectoren gepresenteerd. Grafiek 10: Tevredenheid over de overstap, voorlichting en studeerbaarheid havisten/mbo ers per sector tevredenheid over overstap havisten tevredenheid over overstap mbo-ers 7,0 6,5 7,0 6,5 cijfer 6,0 5,5 5,0,5 cijfer 6,0 5,5 5,0,5 gedrag en m'ij sector beoordeling voorlichting havisten beoordeling voorlichting mbo-ers 7,0 7,0 6,5 6,5 cijfer 6,0 5,5 5,0,5 6,0 5,5 5,0,5 beoordeling studeerbaarheid havisten beoordeling studeerbaarheid mbo-ers 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 cijfer 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 5,0 gedrag en m'ij gezondheidszorg kunst landbouw techniek onderwijs gemiddelde gedrag en m'ij gezondheidszorg kunst landbouw techniek onderwijs gemiddelde gedrag en m'ij gezondheidszorg kunst landbouw techniek onderwijs gemiddelde gedrag en m'ij gezondheidszorg kunst landbouw techniek onderwijs gemiddelde gezondheidszorg kunst landbouw techniek onderwijs gemiddelde gedrag en m'ij sector gezondheidszorg kunst landbouw techniek onderwijs gemiddelde cijfer sector sector cijfer sector sector

20 Uit deze grafieken blijkt opnieuw dat havisten en mbo ers globaal niet van elkaar verschillen wat betreft hun tevredenheid over de overstap. In detail op sectorniveau vallen wel enkele verschillen op: Studenten in de sector kunst zijn meer tevreden ( punt) dan hun collega s in de sectoren, gedrag en maatschappij, gezondheidszorg en techniek (havisten en mbo ers). Studenten onderwijs zijn meer tevreden dan studenten gedrag en maatschappij (havisten). Wat betreft tevredenheid over de voorlichting springt het al in hoofdstuk 2 gesignaleerde verschil tussen mbo ers en havisten in het oog. Verder valt op dat: Havisten in de sector onderwijs meer (0,3-0.9 punt) tevreden zijn dan hun collega s in de sectoren, gedrag en maatschappij en landbouw. Er tussen mbo ers naar sector geen verschillen zijn. Het beeld in ongeveer gelijk is aan dat van het vorige jaar. Alleen de tevredenheid bij havisten in de sector landbouw gedaald is met bijna 1.0 punt. De tevredenheid bij mbo ers in de sector gezondheidszorg is afgenomen. De tevredenheid over de studeerbaarheid is met een waardering van 6.6 door havisten en een 6.5 door mbo ers ruim voldoende. De opvallendste resultaten zijn: Studenten in de kunstsector zijn meer tevreden dan hun collega s in de anderen sectoren. Het gaat om verschillen tussen 0.5 en 0.8 punt (schaal 1-10). Het beeld in ongeveer gelijk is aan dat van het vorige jaar. Tabel 2a. Dezelfde keuze weer, naar sector (havisten) Dezelfde keuze weer? havisten sector gedrag en m'ij gezondheidszorg kunst landbouw techniek onderwijs gemiddeld % % % % % % % % ja, dezelfde opleiding bij dezelfde ja, dezelfde opleiding bij een andere nee, een andere opleiding bij dezelfde nee, een andere opleiding bij een andere nee, ik zou een opleiding buiten het hbo kiezen nee, ik zou niet zijn gaan studeren totaal In vergelijking met de andere sectoren zouden wat meer havisten in de sector onderwijs dezelfde opleiding bij een andere willen volgen. Bij de sector landbouw geven relatief veel (11%) studenten aan een andere opleiding bij een andere te willen volgen bij een hernieuwde keuze of een andere opleiding bij dezelfde (9% t.o.v. % gemiddeld). Havisten die in de sector kunst studeren zijn zeker van hun keuze. 20

Samenvatting. resultaten Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in noordoost Nederland 2004-2005. Vragenlijst december 2004

Samenvatting. resultaten Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in noordoost Nederland 2004-2005. Vragenlijst december 2004 Samenvatting resultaten Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in noordoost Nederland 2004-2005 Vragenlijst december 2004 Pieter Jansen Jan Kamphorst Zwolle/Groningen, 31 mei 2005 Samenvatting resultaten

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland.

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Definitief. 15 Juni 2012. Groningen/Zwolle Juni 2012 1 Inhoud 1

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 maatwerkrapport hbo opleiding hogeschool: opleidingsrapportage: n.v.t. alle havo/vwo studenten studiejaar: 2010 2011 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost

Nadere informatie

Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013

Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013 Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013 Vergelijkende studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2008 2009. Juni 2009. Jan Kamphorst (HG) Pieter Jansen (CHW) m.m.v. Paul Dulfer

Aansluitingsmonitor 2008 2009. Juni 2009. Jan Kamphorst (HG) Pieter Jansen (CHW) m.m.v. Paul Dulfer Aansluitingsmonitor 2008 2009 Juni 2009 Jan Kamphorst (HG) Pieter Jansen (CHW) m.m.v. Paul Dulfer 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Doel en opzet van de aansluitingsmonitor... 16 1.1 Inleiding... 16

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2014-2015

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2014-2015 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2014-2015 speciaal rapport: havisten en mbo-ers studiejaar: 2014-2015 1 COLOFON In de HBO Aansluitingsmonitor geven eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% studiejaar 2011-2012 Inhoud Irll i i () Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met studiejaar 201 1-2012 2 3 7 9 pagina 1 / 1 1 Inleiding In deze rapportage zal worden

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO ROA-R-2005/8 Robert de Vries Rolf van der Velden Researchcentrum

Nadere informatie

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Factsheet september 2009. Contactpersoon: Daphne Hijzen, onderzoeker en lid van de Kenniskring beroepsonderwijs

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Quick Scan: Aansluiting HBO-TU/e juni 2005 Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Een Quick Scan is een peiling onder studenten over een actueel onderwerp. Het Studenten Service Centrum

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek

Tevredenheidonderzoek Tevredenheidonderzoek 2013-2014 Samenvatting van de conclusies - Ouders en leerlingen zijn tevreden over het, ze geven de school cijfers tussen de en de, - De beoordeling voor de sfeer op school is hoger

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit 1 2 Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor?

Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor? Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor? Presentatie Wolvega, 24 mrt 2016 Frank Steenkamp, Keuzegids Outline: 1. Aanpak C.H.O.I.

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Veranderen van opleiding Veel hbo-psychologie studenten door naar een wo-opleiding... 2 Havisten in Gedrag & Maatschappij stappen vaker over naar wo... 3 Mbo ers en havisten in psychologie-opleidingen

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs... 2 Studenten tevreden over docenten bij niet-bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 3 Pabo-studenten minder tevreden over docenten

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009 Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Stichting Grimm Haarlem, maart 2009 Verklaring termen en begrippen Profileringspunten en Verbeterpunten. De top 10 van de pluspunten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

NOTITIE. De onderstaande figuren geven informatie weer over: Uitval in jaar 1; Het behalen van de propedeuse, in jaar 1 en 2; Het bachelorrendement.

NOTITIE. De onderstaande figuren geven informatie weer over: Uitval in jaar 1; Het behalen van de propedeuse, in jaar 1 en 2; Het bachelorrendement. Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE datum 7 maart 2017 onderwerp Verwante en niet verwante Mbo-instroom van Etienne van Nuland contactpersoon Etienne van Nuland telefoon

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

NSE-specials. 2014: sterke en zwakke punten Avans

NSE-specials. 2014: sterke en zwakke punten Avans NSE-specials 2014: sterke en zwakke punten Avans Inleiding NSE-specials NSE-specials zijn vlugschriften, korte rapportages op hoofdlijnen over speciale NSE-onderwerpen. De specials zijn kort, kernachtig

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

100 DAGEN HR RAPPORTAGE

100 DAGEN HR RAPPORTAGE Concernstaf 100 DAGEN HR RAPPORTAGE Instituut/Dienst Auteur(s) Functie auteur(s) Concernstaf Claudia Gomes Beleidsonderzoeker Datum April 2016 (c) Hogeschool Rotterdam 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvattende

Nadere informatie

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Hbo ers uit sector Onderwijs vaker tevreden... 2 Tweedegraads lerarenopleidingen hbo en lerarenopleidingen kunst/lo het vaakst tevreden... 4 Afgestudeerden

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Inschrijvingen en Instroom

Inschrijvingen en Instroom Veel studenten... 2 Minder studenten beginnen aan deeltijdopleiding... 3 Behoorlijk minder hbo-masterstudenten bij deeltijdopleidingen... 4 Veel instroom in maatschappelijke hulp en dienstverlening...

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012

Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 Korte Rapportage Analyse NSKO: oriëntatie op de sector gezondheid Arts en Auto Juni 2012 1. Achtergrond NSKO algemeen Het nationaal studiekeuze onderzoek (NSKO) brengt in kaart hoe Nederlandse jongeren

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV

Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV Kwaliteit, planning & control Ellen van den Broek Breda, augustus 2009 2 Studententevredenheidsonderzoek NHTV 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Benchmark Axisopleidingen

Benchmark Axisopleidingen Benchmark Axisopleidingen In opdracht van: Platform Bèta Techniek In samenwerking met Ministerie van OCW HBO-raad Project: 2008.104 Datum: Utrecht, 22 december 2008 Auteurs: Guido Ongena, MSc. drs. Rob

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Samenvatting... Grootste subsector... Gemiddeld meer studenten per opleiding... 3 Weinig instroom in relatief veel deeltijdopleidingen... 3 Mbo-instroom

Nadere informatie