CvE-bijlage bij rapportage invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen"

Transcriptie

1 CvE-bijlage bij rapportage invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten op de referentie-examens taal en rekenen in het jaar aanvullend op de rapportage invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van het CvE zoals deze op 26 september 2013 als bijlage bij de voortgangsrapportage taal en rekenen is aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor het voortgezet onderwijs worden in het eerste deel gegevens gepresenteerd over de prestaties uitgedrukt in vaardigheidsscores. Het prestatieniveau van kandidaten kan naast het percentage voldoendes op het examen, ook worden uitgedrukt in het e dat kandidaten bereiken. Omdat de cesuur bij verschillende afnames verschilt, presenteren wij geen percentages voldoendes, maar vaardigheidsscores die niet door de hoogte van de cesuur worden beïnvloed. De e s in 2012 en in 2013 worden in deze bijlage gepresenteerd. Een vergelijking van deze waarden is echter niet goed mogelijk omdat de populatie die heeft deelgenomen in 2012 af wijkt van de populatie in 2013 (zie verder onder 1). Van de afname van de rekentoets in maart 2013 wordt vervolgens het percentage voldoende per opleiding dan wel leerweg naar profiel of sector gegeven. Daarnaast worden de percentages voldoendes gepresenteerd afgezet naar het al dan niet volgen van het eindexamenvak wiskunde. In het tweede deel van deze bijlage worden om de prestaties tussen 2012 en 2013 te kunnen vergelijken voor de centraal ontwikkelde examens (COE s) Nederlandse taal en rekenen ook de vaardigheidsscores weergegeven. Tot slot is hier ook het percentage voldoende per opleidingstraject naar sector opgenomen. 1.1 Resultaten rekenen VO Vaardigheidsniveau Van twee afnamemomenten worden hier de gegevens gepresenteerd: de afname uit maart 2012 en maart In figuur 1 is het e van de havisten en vwo ers op de 3F-rekentoets weergegeven. Doordat de afnamepopulaties van 2012 en 2013 verschillen kunnen de aangetroffen e vaardigheidsscores niet goed met elkaar worden vergeleken. In 2012 hebben zo n 400 scholen op vrijwillige basis een pilot rekentoets VO afgelegd zonder prikkel voor de kandidaten. In 2013 hebben vrijwel alle scholen deelgenomen en kon de kandidaat met het behaalde resultaat op de toets een vrijstelling voor deelname in het invoeringsjaar verkrijgen. Daarnaast hebben in 2012 voornamelijk examenkandidaten een rekentoets VO afgelegd, terwijl het in 2013 overwegend voorlaatstejaars betrof. Tabel 1. Vaardigheidsniveaus rekentoets 3F havo/vwo pilots 2012 en 2013 havo vwo maart ,1 138,3 maart ,2 136,0 Allereerst blijkt dat vwo-ers vaardiger zijn dan havisten. Verder blijkt uit tabel 1 dat de havo/vwokandidaten die dit jaar aan de pilot rekenen VO hebben deelgenomen, iets vaardiger zijn dan die van vorig jaar. Dit is overigens een klein verschil. In 2013 bestond de populatie kandidaten van havo en vwo voor het overgrote deel (zo n 88 %) uit leerlingen uit het voorlaatste leerjaar. In tabel 2 is het e niveau van de voorlaatstejaars afgezet tegen het niveau van de examenkandidaten. Pagina 1 van 5

2 Tabel 2. Gemiddelde vaardigheid rekentoets 3F havo/vwo pilot en 2013 naar leerjaar havo vwo maart 2013: voorlaatste leerjaar 122,9 138,4 maart 2013: laatste leerjaar 124,3 137,9 Uit tabel 2 blijkt dat de kandidaten uit het voorlaatste jaar havo iets vaardiger zijn dan de examenkandidaten havo. Voor het vwo is dit net andersom, want daar zijn de examenkandidaten genomen het vaardigst gebleken ten opzichte van de kandidaten uit het voorlaatste jaar. Het effect van het leerjaar (voorlaatstejaars ten opzichte van examenkandidaten) op prestaties is verschillend per profiel. Bij beide opleidingen doen de examenkandidaten het binnen het profiel Cultuur en Maatschappij iets minder goed dan de voorlaatstejaars. Bij vwo-kandidaten is er geen verschil tussen het behaalde cijfer door voorlaatstejaars en examenkandidaten bij de overige profielen. Onder de havisten doen de examenkandidaten het 0,1 (bij Economie en Maatschappij) tot 0,4 (bij Natuur en Techniek) cijferpunt beter. Tabel 3. Vaardigheidsniveaus rekentoets 2F vmbo pilots 2012 en 2013 naar leerweg BB KB GL/TL maart ,0 103,9 113,0 maart ,5 100,6 110,7 Als eerste blijkt dat het e van de GL/TL-kandidaten hoger is dan die van KB-kandidaten. KB-kandidatenzijn vaardiger op deze toets dan de BB-kandidaten. Het was in 2012 per leerweg steeds iets hoger ten opzichte van In tabel 4 wordt net zoals bij niveau 3F bekeken of er verschillen zijn in e vaardigheid tussen voorlaatstejaars en examenkandidaten. Tabel 4. Vaardigheidsniveaus rekentoets 2F vmbo pilots 2012 en 2013 naar leerjaar BB KB GL/TL maart 2013: leerjaar 3 86,6 99,6 110,0 maart 2013: leerjaar 4 89,5 102,8 112,9 Hoewel het verschil klein is, blijkt dat laatstejaars per leerweg steeds iets vaardiger te zijn dan de voorlaatstejaars op de pilot rekentoets 2F in Pagina 2 van 5

3 1.1.2 Resultaten uitgesplitst naar leerweg/onderwijsniveau per sector/profiel Per leerweg of niveau worden in tabel 5 de percentages voldoende in tijdvak 1 weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met het maatwerk van de cijfergeving 2F binnen het vmbo. De gegevens zijn tevens uitgesplitst naar sector in vmbo en profiel in havo/vwo. Tabel 5. Percentages voldoendes per leerweg/opleiding en sector/profiel in schooljaar Niveau Sector vmbo BB vmbo KB vmbo GT havo Vwo 2F Techniek F Economie F Z&W F Landbouw F N&T F E&M F C&M F N&G Bij het vmbo zijn in alle leerwegen de resultaten bij de sector zorg en welzijn het laagst en die bij techniek het hoogst. Bij de havo- en vwo-kandidaten blijken bij het profiel Cultuur en Maatschappij de resultaten het laagst en bij Natuur en Techniek het hoogst te zijn Effect van wiskunde De afnamegegevens kunnen ook worden uitgesplitst naar vmbo-kandidaten die al dan niet het examenvak wiskunde volgen en naar havo- en vwo-kandidaten die een verschillend wiskundevak hebben gevolgd. De prestatieverschillen per sector of profiel kunnen hierdoor geduid worden. Tabel 6. Percentages voldoendes naar wiskunde Niveau Wiskunde? vmbo BB vmbo KB vmbo GT Havo Vwo 2F Ja F Nee F A F B F C F Nee Bij alle drie de leerwegen in het vmbo ligt het percentage voldoendes bij kandidaten zonder wiskunde rond de 10 procent. Met wiskunde ligt dit tussen de 27 en 36 procent. Van de havisten met wiskunde B in het eindexamen haalt 49% een voldoende, bij havisten met wiskunde A is dit 23% en van de havisten zonder wiskunde in het eindexamen 3%. Bij het vwo zijn de percentages het hoogst bij kandidaten met wiskunde A en B en haalt van de kandidaten met wiskunde C minder dan een derde deel een voldoende. Pagina 3 van 5

4 1.2 Resultaten COE s mbo Vaardigheidsniveau Bij de mbo-examens zijn resultaten van verschillende afnameperiodes niet eenvoudig met elkaar te vergelijken. In deden beduidend minder mbo-scholen mee aan de pilotafnames COE. Bovendien zijn kandidaten van verschillende afnames binnen een studiejaar niet goed te vergelijken, omdat onduidelijk is wat het effect is van de vrijwillige deelname aan de COE s. In tabellen 7 en 8 is het weergegeven van de prestaties van de mbo-studenten op de 2F (niveau 2 en 3) en 3Fexamens (niveau 4) Nederlandse taal. Omdat de vaardigheidsschalen van 2F en 3F verschillend zijn, worden ze weergegeven in twee tabellen. Tabel 7. Het e Nederlandse taal 2F in de COE-afnames en in Nederlands 2F niveau 2 65,1-69,5 69,6 71 Nederlands 2F niveau 3 75,8-81,7 81,3 81,9 Tabel 8. Het e Nederlandse taal 3F in de COE-afnames en in Nederlands 3F niveau 4 87,8 87,8 89,2 88,7 88 Uit tabel 7 blijkt dat de kandidaten die in hebben deelgenomen een hoger hebben gehaald dan de kandidaten die in hebben deelgenomen. Voor 3F blijkt het niveau in en gelijk te zijn. In tabellen 9 en 10 is het absolute weergegeven voor de drie niveaus en is duidelijk of er in absolute zin een verschil is in vaardigheidsprestaties. Omdat de vaardigheidsschalen van 2F en 3F verschillend zijn, worden ze weergegeven in twee tabellen. Tabel 9. Het e rekenen 2F in de COE-afnames en in Rekenen 2F niveau 2 107,3-107,1 106,5 103,9 Rekenen 2F niveau 3 116,5-118,8 116,5 115,7 Tabel 10. Het e rekenen 3F in de COE-afnames en in Rekenen 3F niveau 4 113,7 116,9 115,9 117,7 117,7 Uit tabellen 9 en 10 blijkt dat er geen verschil is in het rekenniveau van studenten op alle niveaus bij de verschillende afnames. In het afgelopen studiejaar deden voor het eerst niveau-1 studenten mee op vrijwillige, experimentele basis. Deze populatie (hier niet afgebeeld) heeft zowel bij taal als bij rekenen grote moeite met het behalen van het niveau 2F Opleidingstraject en sector In algemene zin zijn er verschillen tussen de genoten opleidingstrajecten BOL en BBL. Daarnaast is het van belang te achterhalen of er verschillen zijn tussen de sectoren (indeling conform de domeinen die de mbo-raad hanteert). Onderstaande tabellen presenteren de resultaten voldoendes op de COE s in (alle periodes opgeteld) vanuit deze twee doorsnedes. Pagina 4 van 5

5 Tabel 11. Percentages voldoendes per leerweg en sector op niveau 2F Niveau Sector Ned. BBL Ned. BOL Rek. BBL Rek. BOL mbo 2 Techniek 78% 69% 58% 46% mbo 2 Economie 75% 70% 42% 33% mbo 2 Zorg 71% 62% 30% 14% mbo 2 Natuur 61% 71% 29% 27% mbo 3 Techniek 88% 92% 72% 75% mbo 3 Economie 91% 88% 67% 65% mbo 3 Zorg 85% 86% 49% 42% mbo 3 Natuur 85% 90% 67% 56% Tabel 12. Percentages voldoendes per leerweg en sector op niveau 3F Niveau Sector Ned. BBL Ned. BOL Rek. BBL Rek. BOL mbo 4 Techniek 63% 65% 45% 38% mbo 4 Economie 60% 59% 29% 25% mbo 4 Zorg 70% 58% 22% 16% mbo 4 Natuur 56% 72% 22% 37% Uit de tabellen 11 en 12 kunnen voorzichtig een aantal conclusies worden getrokken: BBL-studenten scoren vooral op de rekenexamens hoger dan BOL-studenten; techniek-studenten scoren hoger op het rekenexamen dan studenten van andere sectoren; zorg & welzijn-studenten (vooral BOL) scoren over het algemeen lager op de examens dan de studenten van de andere sectoren. Pagina 5 van 5

TUSSENRAPPORTAGE CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS MBO EN REKENTOETS VO, 2013-2014

TUSSENRAPPORTAGE CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS MBO EN REKENTOETS VO, 2013-2014 TUSSENRAPPORTAGE CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS MBO EN REKENTOETS VO, 2013-2014 INVOERING CENTRALE TOETSING EN EXAMINERING REFERENTIENIVEAUS NEDERLANDSE TAAL EN REKENEN pagina 2 van 40 Inhoud Inleiding 4

Nadere informatie

RAPPORTAGE REFERENTIENIVEAUS TAAL EN REKENEN 2014-2015

RAPPORTAGE REFERENTIENIVEAUS TAAL EN REKENEN 2014-2015 RAPPORTAGE REFERENTIENIVEAUS TAAL EN REKENEN 2014-2015 INVOERING CENTRALE TOETSING EN EXAMINERING REFERENTIENIVEAUS NEDERLANDSE TAAL EN REKENEN MBO, VO EN PO, EN ENGELS VOOR MBO-4 pagina 2 van 48 Inhoud

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016 November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk OPBOUW PRESENTATIE Terugkijken Terugblik op de afnames in 2015 Resultaten rekentoets VO 2015 Vooruitkijken: afname

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den

Nadere informatie

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015 > Retouradres Postbus 35 3500 AH Utrecht De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands Bureau van het CvTE Muntstraat 7 352 ET Utrecht Postbus

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2012-2013 INVOERING CENTRALE TOETSING EN EXAMINERING REFERENTIENIVEAUS NEDERLANDSE TAAL EN REKENEN

RAPPORTAGE 2012-2013 INVOERING CENTRALE TOETSING EN EXAMINERING REFERENTIENIVEAUS NEDERLANDSE TAAL EN REKENEN RAPPORTAGE 2012-2013 INVOERING CENTRALE TOETSING EN EXAMINERING REFERENTIENIVEAUS NEDERLANDSE TAAL EN REKENEN Voorwoord Voor u ligt de tussenrapportage van het College voor Examens (CvE) inzake de centrale

Nadere informatie

Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo. Kenmerk. Datum november 2009

Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo. Kenmerk. Datum november 2009 Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo Kenmerk Datum november 2009 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling / KvK 09103470 1 Inleiding

Nadere informatie

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Brief aan Tweede Kamer d.d. 17 december 2014 1 Notitie n.a.v. de aanbevelingen van de commissie Bosker Rapportage Doordacht doorzetten naar een

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor 2014

Drentse Onderwijsmonitor 2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 9 de editie Imke Oosting CMO Groningen Wat is de Drentse onderwijsmonitor? In beeld brengen van onderwijspositie en prestaties van Drentse leerlingen Van basisschool tot en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 332 Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Evaluatie rekentoetsafname maart 2014, met examensecretarissen vo. 8 mei 2014, Domstad Utrecht

Evaluatie rekentoetsafname maart 2014, met examensecretarissen vo. 8 mei 2014, Domstad Utrecht Evaluatie rekentoetsafname maart 2014, met examensecretarissen vo 8 mei 2014, Domstad Utrecht Evaluatiebijeenkomst In samenwerking met: College voor Examens (CvE) DUO Cito OCW Programma 13.30 welkom 13.45

Nadere informatie

DE NORMERING. Gesprek VKC OCW CvTE 19 april Inleiding tijdens de bijeenkomst Centraal examen, ieders examen! 20 maart 2018

DE NORMERING. Gesprek VKC OCW CvTE 19 april Inleiding tijdens de bijeenkomst Centraal examen, ieders examen! 20 maart 2018 DE NORMERING Gesprek VKC OCW CvTE 19 april 2018 Inleiding tijdens de bijeenkomst Centraal examen, ieders examen! 20 maart 2018 Werkwijze en doelen Werkwijze: N-termen om rekening te kunnen houden met verschillen

Nadere informatie

Tweede meting: een indicatie van leerprestaties in termen van het referentiekader

Tweede meting: een indicatie van leerprestaties in termen van het referentiekader Cito Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs Meting taal en rekenen 2010 Tweede meting: een indicatie van leerprestaties in termen van het referentiekader Meting taal en rekenen

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Examenmonitor VO 2017

Examenmonitor VO 2017 Examenmonitor VO 2017 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Afdeling Informatieproducten December 2017 Inhoudsopgave Examenmonitor VO 2017... 1 Inleiding... 5 Kort overzicht van de belangrijkste bevindingen...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 332 Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Nr. 77 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2019)

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2019) Utrecht, 8 februari 2019 Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2019) Referentiecesuren 2F en 3F Net zoals vorig jaar hanteert het CvTE de cesuren die zijn bepaald

Nadere informatie

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen Rekentoets 2014-2015 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

RAPPORTAGE REFERENTIENIVEAUS

RAPPORTAGE REFERENTIENIVEAUS RAPPORTAGE REFERENTIENIVEAUS 2016-2017 INVOERING CENTRALE TOETSING EN EXAMINERING REFERENTIENIVEAUS NEDERLANDSE TAAL EN REKENEN EN ENGELS MBO November 2017 pagina 3 van 63 Inhoud Inleiding 6 Verantwoording

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013 September en oktober 2012 Maaike Beuving REFERENTIENIVEAUS REKENEN IMPLEMENTATIE IN EINDEXAMEN VO Opbouw presentatie 1 Terugblik op pilot rekentoetsen in 2012

Nadere informatie

Gelet op artikel 29, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op artikel 29, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Besluit van tot wijziging van het Besluit van 23 april 2012 (Stb. 2012, 217) in verband met examinering van de rekentoets als inspanningsverplichting in de invoeringsfase Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (maart 2019)

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (maart 2019) Utrecht, 5 april 2019 Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (maart 2019) Referentiecesuren 2F en 3F Net zoals vorig jaar hanteert het CvTE de cesuren die zijn bepaald vanuit

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet onderwijs & Middelbaar beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo derde afnameperiode (juni 2019)

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo derde afnameperiode (juni 2019) Utrecht, 28 juni 2019 Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo derde afnameperiode (juni 2019) Referentiecesuren 2F en 3F Net zoals vorig jaar hanteert het CvTE de cesuren die zijn bepaald vanuit

Nadere informatie

RAPPORTAGE REFERENTIENIVEAUS

RAPPORTAGE REFERENTIENIVEAUS RAPPORTAGE REFERENTIENIVEAUS 2015-2016 INVOERING CENTRALE TOETSING EN EXAMINERING REFERENTIENIVEAUS NEDERLANDSE TAAL EN REKENEN EN ENGELS MBO taal en rekenen en Engels mbo pagina 2 van 54 taal en rekenen

Nadere informatie

Examenmonitor VO 2016

Examenmonitor VO 2016 Examenmonitor VO 2016 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Afdeling Informatieproducten November 2016 3 Inhoudsopgave Examenmonitor VO 2016... 1 Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Kort overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 niveaus havo, vwo I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen Regelingen en mededelingen

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2018)

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2018) Utrecht, 15 februari 2018 Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2018) Referentiecesuren 2F en 3F Net zoals vorig jaar hanteert het CvTE de cesuren die zijn bepaald

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN

CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN Naar een doorlopende toetslijn 9, 21 en 29 november Jan Kastelein/Maaike Beuving, CvE ONDERWERPEN 1 Uitgangspunten doorlopende leerlijn taal en rekenen

Nadere informatie

Examenmonitor VO 2018

Examenmonitor VO 2018 Examenmonitor VO 2018 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Afdeling Informatieproducten December 2018 Inhoudsopgave Examenmonitor VO 2018... 1 Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Kort overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2019)

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2019) Utrecht, 8 februari 2019 Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2019) Referentiecesuren 2F en 3F Net zoals vorig jaar hanteert het CvTE de cesuren die zijn bepaald

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo derde afnameperiode (juni 2019)

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo derde afnameperiode (juni 2019) Utrecht, 28 juni 2019 Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo derde afnameperiode (juni 2019) Referentiecesuren 2F en 3F Net zoals vorig jaar hanteert het CvTE de cesuren die zijn bepaald vanuit

Nadere informatie

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Praktisch VMBO 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Deelsessie 9 Taal en rekenen: zéker actueel in het vmbo Inhoud van deze workshop Actieplan beter presteren (kort)

Nadere informatie

Rekentoets Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel

Rekentoets Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel Rekentoets 2015-2016 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2018)

Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2018) Utrecht, 15 februari 2018 Toelichting bij omzettingstabellen rekentoets vo eerste afnameperiode (januari 2018) Referentiecesuren 2F en 3F Net zoals vorig jaar hanteert het CvTE de cesuren die zijn bepaald

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Nederlands en rekenen mbo 2F (februari 2015)

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Nederlands en rekenen mbo 2F (februari 2015) Utrecht, 16 februari 2015 Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Nederlands en rekenen mbo 2F (februari 2015) Project referentiesets: schaalscores, cesuren en de 4/5 en 7/8-grens Vanaf

Nadere informatie

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Postbus 57613 3008 BP Rotterdam Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van CSG Calvijn Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen Bezoekadres Centrale

Nadere informatie

Servicedocument Vervolgbeleid rekenen

Servicedocument Vervolgbeleid rekenen Servicedocument Vervolgbeleid rekenen naar aanleiding van Brief aan Tweede Kamer d.d. 6 oktober 2015 1 Aangenomen moties in Tweede Kamer op 13 oktober 2015 2 Brief aan Tweede Kamer d.d. 22 oktober 2015

Nadere informatie

05-02-2013. 1 Doorlopende toetslijn Nederlandse taal en rekenen TAAL EN REKENEN IN EXAMINERING ONDERWERPEN

05-02-2013. 1 Doorlopende toetslijn Nederlandse taal en rekenen TAAL EN REKENEN IN EXAMINERING ONDERWERPEN TAAL EN REKENEN IN EXAMINERING Vmbo conferentie Nijkerk 31 januari 2013 André Coenders Maaike Beuving ONDERWERPEN 1 Doorlopende toetslijn Nederlandse taal en rekenen 2 Invoering referentieniveaus examen

Nadere informatie

Rekentoets Christelijk Lyceum Delft, Obrechtstraat

Rekentoets Christelijk Lyceum Delft, Obrechtstraat Rekentoets 2014-2015 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school het afgelopen schooljaar. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp

Nadere informatie

Rekentoets Sterren College Haarlem

Rekentoets Sterren College Haarlem Rekentoets 2015-2016 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen Regelingen en mededelingen van het

Nadere informatie

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Brief aan Tweede Kamer d.d. 17 december 2014 Advies Doordacht doorzetten naar een hoger rekenniveau Dit is een servicedocument voor het voortgezet

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid

Nadere informatie

maak kennis met Het College voor examens

maak kennis met Het College voor examens maak kennis met Het College voor examens College voor Examens 030 28 40 700, info@cve.nl Postbus 315, 3500 AH Utrecht www.cve.nl Het is enorm belangrijk dat de focus altijd gericht blijft op de leerling

Nadere informatie

Examenmonitor VO 2015

Examenmonitor VO 2015 Examenmonitor VO 2015 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Afdeling Informatieproducten November 2015 2 Inhoudsopgave Examenmonitor VO 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 Kort overzicht van de belangrijkste bevindingen...

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (februari 2017)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (februari 2017) Utrecht, 13 maart januari 2017 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (februari 2017) Referentiecesuren Nederlandse taal en rekenen Net zoals vorig studiejaar

Nadere informatie

Het eindexamen vmbo Cohort

Het eindexamen vmbo Cohort Het eindexamen vmbo Cohort 2017-2019 Cohort (lichting) 2017-2019 Schooljaar augustus 2017 augustus 2018: leerjaar 3 Schooljaar augustus 2018 juni 2019 leerjaar: 4 + centraal examen Eindexamen Het eindexamen

Nadere informatie

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren?

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Op grond van de principes van eerlijkheid en transparantie van toetsing mogen kandidaten verwachten dat het examen waarvoor ze opgaan gelijkwaardig

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (februari 2017)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (februari 2017) Utrecht, 13 maart januari 2017 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (februari 2017) Referentiecesuren Nederlandse taal en rekenen Net zoals vorig studiejaar

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (februari 2017)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (februari 2017) Utrecht, 13 maart januari 2017 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (februari 2017) Referentiecesuren Nederlandse taal en rekenen Net zoals vorig studiejaar

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2014-2015 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

Enquête examens in het voortgezet onderwijs. Respons. VMBO bb 29 VMBO kb 102 VMBO gl 43 VMBO tl 410 HAVO 436 VWO 566 TOTAAL 1586

Enquête examens in het voortgezet onderwijs. Respons. VMBO bb 29 VMBO kb 102 VMBO gl 43 VMBO tl 410 HAVO 436 VWO 566 TOTAAL 1586 Enquête examens in het voortgezet onderwijs Respons Niveau Aantal VMBO bb 29 VMBO kb 102 VMBO gl 43 VMBO tl 410 HAVO 436 VWO 566 TOTAAL 1586 Aan hoeveel examenklassen geeft u les? 4,8 0,9 0,6 12,4 40,5

Nadere informatie

Hoe komt de n-term tot stand?

Hoe komt de n-term tot stand? Hoe komt de n-term tot stand? normering centrale examens voortgezet onderwijs algemene vakken Lody Smeets, Clustermanager Exacte vakken Centrale Examen Cito Plexs Conferentie 13 februari 2017 Programma

Nadere informatie

Walewyc-mavo. Waalwijk OVER DE SCHOOL NA Waalwijk. Aantal leerlingen

Walewyc-mavo. Waalwijk OVER DE SCHOOL NA Waalwijk. Aantal leerlingen Waalwijk OVER DE SCHOOL Soort onderwijs VMBO-GT Onderwijsvisie Regulier Identiteit school Rooms-katholiek Adres school Olympiaweg 8a Plaats 5143 NA Waalwijk Aantal leerlingen 637 BEOORDELING SCHOOL EINDOORDEEL

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 18-12-2013) Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO. Jan van Weerden Hoofd Research POVO

Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO. Jan van Weerden Hoofd Research POVO Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO Jan van Weerden Hoofd Research POVO Overzicht Referentieniveaus: aanleiding Doorlopende leerlijnen DLL De diagnostische toetsen Vooronderzoek: opzet en

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Nederlands en rekenen mbo 2F (december 2014)

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Nederlands en rekenen mbo 2F (december 2014) Utrecht, 8 december 2014 Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Nederlands en rekenen mbo 2F (december 2014) Project referentiesets: schaalscores, cesuren en de 4/5 en 7/8-grens Vanaf

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 niveaus vmbo BB, vmbo KB, vmbo GL, vmbo TL I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen

Nadere informatie

Factsheet Afwijkende wijze van examineren

Factsheet Afwijkende wijze van examineren Factsheet Afwijkende wijze van examineren Elektronische meldingen 2010 tot en met 2014 Vooraf Scholen hebben de verplichting om aan de Inspectie van het Onderwijs te melden wanneer een leerling op afwijkende

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Engels B1 en B2 mbo-4 (april 2017)

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Engels B1 en B2 mbo-4 (april 2017) Utrecht, 15 mei 2017 Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Engels B1 en B2 mbo-4 (april 2017) Vaardigheidsschaal Er is nog geen referentieset van opgaven voor Engels mbo-4 zoals bij

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Rekentoets Venster College X

Rekentoets Venster College X Rekentoets 2015-2016 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% studiejaar 2011-2012 Inhoud Irll i i () Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met studiejaar 201 1-2012 2 3 7 9 pagina 1 / 1 1 Inleiding In deze rapportage zal worden

Nadere informatie

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs FACTSHEET Toptalenten VO in het vervolgonderwijs De onderwijsprestaties van Nederlandse leerlingen zijn gemiddeld genomen hoog, maar er blijft ruimte voor verbetering. Deze factsheet geeft inzicht in de

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Engels B1 mbo-4 (december 2017)

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Engels B1 mbo-4 (december 2017) Utrecht, 16 januari 2017 Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Engels B1 mbo-4 (december 2017) Vaardigheidsschaal Er is nog geen referentieset van opgaven voor Engels mbo-4 zoals bij

Nadere informatie

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Rapportage: Analyse en tabellen: 4 Februari 2011 Mariëlle Verhoef Mike van der Leest Inleiding Het Graafschap College

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen en vaardigheidsscore pilot COE 3F (januari 2014)

Toelichting bij omzettingstabellen en vaardigheidsscore pilot COE 3F (januari 2014) Utrecht, 10 januari 2014 Toelichting bij omzettingstabellen en vaardigheidsscore pilot COE 3F (januari 2014) Cesuur Dit is het derde pilotjaar van de COE s 3F. Vanwege de pilotfase waarin de COE s zich

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar BB KB 2012 100.0% 98,8%

Nadere informatie

COE S REKENEN 2F EN 3F

COE S REKENEN 2F EN 3F COE S REKENEN 2F EN 3F Alles over de examens Jan Paul de Vries Maart 2014 REGELGEVING 1. Er zijn referentieniveaus (wet en besluit referentieniveaus): generiek rekenen (2F/3F) die gelden voor alle mbo-opleidingen;

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Nederlands en rekenen mbo 2F (december 2014)

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Nederlands en rekenen mbo 2F (december 2014) Utrecht, 8 december 2014 Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Nederlands en rekenen mbo 2F (december 2014) Project referentiesets: schaalscores, cesuren en de 4/5 en 7/8-grens Vanaf

Nadere informatie

Periode

Periode >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Datum 6 oktober 2015 Betreft Stand van zaken invoering referentieniveaus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx); Besluit van 2015 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van een aangepast rekenexamen bij ernstige rekenproblemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 31 332 Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Nadere informatie

INSIGHT Rekentoets. Witboek Insight rekentoets. Tijd voor rekenen! 1

INSIGHT Rekentoets. Witboek Insight rekentoets. Tijd voor rekenen! 1 INSIGHT Rekentoets Witboek Insight rekentoets Tijd voor rekenen! 1 Colofon Titel: Uitgave door: Adres: Witboek Insight Rekentoets AMN b.v. Arnhem De Wetstraat 1 6814 AN Arnhem Tel. 026-3557333 info@amn.nl

Nadere informatie

De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst. Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito)

De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst. Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito) De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito) OVERZICHT PRESENTATIE Algemene informatie over de Centrale Eindtoets, o.a. Taken van het CvTE Cijfers

Nadere informatie

(LET OP: Er wordt geen rekening gehouden met geplande vakanties! 2de tijdvak vervalt i.v.m. mondelingen)

(LET OP: Er wordt geen rekening gehouden met geplande vakanties! 2de tijdvak vervalt i.v.m. mondelingen) Welkom Havo en VWO Aanmelding - Aanmelden en examengeld wordt door school geregeld. - Verplicht: geldig ID-bewijs. - Examenlocatie: De Waghemakerestraat 11. - Het examen bestaat uit een schriftelijk deel

Nadere informatie

Informatieavond. Mavo +

Informatieavond. Mavo + Informatieavond Mavo + 1 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Keuzeprocedure 2 Programma van Toetsing en Afsluiting PTA Verkort examenreglement Schoolexamen Centraal examen Opsomming per

Nadere informatie

Cesuur. bij variantenn. Omzettingstabellen. van de. Nieuw is

Cesuur. bij variantenn. Omzettingstabellen. van de. Nieuw is Utrecht, 7 maart 2014 Toelichting bij omzettingstabellen en vaardigheidsscore pilott COE 3F (februari 2014) Cesuur Dit is het derde pilotjaar van de COE s 3F. Vanwege de pilotfase waarin de COE s zich

Nadere informatie

Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2

Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2 Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2 Op 29 april 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen vastgesteld. De wet legt het kader vast voor de lagere, meer

Nadere informatie

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt. Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.2014 Inleiding Rekenen moet, ook in het VO, een aparte plek krijgen.

Nadere informatie

FACTSHEET AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINERING Elektronische meldingen Trends, analyses en wetenswaardigheden

FACTSHEET AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINERING Elektronische meldingen Trends, analyses en wetenswaardigheden FACTSHEET AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINERING Elektronische meldingen 2009-2013 Trends, analyses en wetenswaardigheden Scholen hebben de verplichting om aan de inspectie van het Onderwijs te melden wanneer

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG.. Datum 9 november 2018 Toekomst van rekenen in het vo en mbo

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG.. Datum 9 november 2018 Toekomst van rekenen in het vo en mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

TOELICHTING ADDENDUM 2A VO EN MBO

TOELICHTING ADDENDUM 2A VO EN MBO TOELICHTING ADDENDUM 2A VO EN MBO Verantwoording: 2016 College voor Toetsen en Examens, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Cito) Overzicht presentatie. verantwoordelijkheden van het cvte

Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Cito) Overzicht presentatie. verantwoordelijkheden van het cvte De Citotoets bestaat niet meer. Over hoe en wat van de Centrale Eindtoets Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Cito) Overzicht presentatie Algemene informatie over de Centrale Eindtoets, o.a. Taken

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling

Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling Het nieuwe profielsysteem Vanaf schooljaar 2016-2017 is er een nieuw systeem van profielen in het vmbo. Dat systeem maakt het mogelijk om meer maatwerk

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie