*Inkomende post 3368 %PAGE%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*Inkomende post 3368 %PAGE%"

Transcriptie

1 WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar Kandidaten studiejaar Trends tot en met pagina 1 I 13 WISCAT-pabo.

2 J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten van de WISCAT-pabo toets van het worden besproken. Daarbij zal worden ingegaan op de resultaten van de afnames, de kandidaten die de toets gèmaakt hebben en tenslotte zullen de resultaten van het worden uitgezet tegen de resultaten uit de studiejaren , en De WISCAT-pabo is in het studiejaar maal afgenomen. De toets werd één of 1 hillende kandidaten gemaakt. Deze studenten zijn afkomstig van 39 meerdere keren door 8802 versc vestigingen van pabo's. Het eerste deel van de rapportage betreft de afnames die in het hebben plaatsgevonden. Daarbij zal informatie worden gegeven over het afnamemoment en het aantal i afgenomen pogingen per student. Vervolgens zal worden ingegaan op de behaalde scores op de toets. Deze zullen worden uitgezet tegen de vooropleiding van de kandidaat, het volgnummer van de afname, de provincie waar de pabo gevestigd is en of de afname in een stedelijke omgeving plaatsvond. De scores zullen tevens worden uitgezet naar scores per deelvaardigheid. Ook wordt er gekeken naar de gemiddelde scores op de academische pabo en de reguliere pabo, en naar de gemiddelden per opleidingstype. In het tweede deel van het rapport zal worden gekeken naar de kandidaten en hun slagingskansen. Er zal worden ingegaan op de vooropleiding van de studenten. Vervolgens zal worden gekeken naar de slagingspercentages. Deze zullen worden bekeken per afnamevolgnummer en vooropleiding. Verder zal ook worden ingegaan op het type opleiding dat ze volgen, deeltijd of voltijd. Weinig kandidaten hebben hun Ieeftijd opgegeven bij het maken van de toets, dus er kan geen vergelijking tussen Ieeqijdsgroepen gemaakt worden. In het Iaatste deel van deze rapportage zullen de resultaten van studiejaar worden uitgezet tegen de resultaten van de studiejaren , en Er zal gekeken worden naar het percentage geslaagden per vooropleiding en de gemiddelde score per vooropleiding. 1 In sommige gevallen hebben kandidaten verschillende vooropleidingen gerappodeerd bij verschillende afnames. Ook hebben sommige kandidaten geen achtergrondgegevens gegeven. De getallen in de tabellen kunnen daarom afwijken. pagina 2 / 13 WISCAT-pabo.

3 Afnames De deelname aan de WISCAT-pabO Gedurende het studiejaar zijn er afnames geweest van de WISCAT-pabo. De toets is daarbij door 8802 studenten gemaakt. Ten opzichte van zijn er 1068 afnames minder geweest. Ook het aantal studenten is afgenomen. In namen er 9393 studenten deel, nu 591 minder. In Tabel 1 is het aantal afnames van de WISCAT-pabo uitgezet tegen de tijd. In het begin van het studiejaar vonden de meeste afnames plaats. Daarnaast vonden er relatief veel afnames plaats in januari. Meer dan de helft van de afnames vond plaats voor de jaa isseling. Tabel j. Afnames weer e even ermaand Maand Aantal Percentage Cumulatief afnames Percentage % 3% % 1 5% % 37% % 54% % 57% % 67% % 71% % 77% % 83% % 88% % 94% F/o 96% % 1 00% Totaal % 100% Per kandidaat is bepaald hoeveel afnames er tot en met studiejaar zijn geweest. Op basis hiervan is een afnamevolgnummer toegekend aan iedere afname. Bijna 7800 afnames vonden plaats onder studenten die de toets nog niet eerder hadden gemaakt. Uit tabel 2 blijkt dat 3120 studenten de toets voor een tweede keer maakten. Negen procent van de afnames vindt plaats onder studenten die al twee keer eerder de WISCAT-pabo maakten. De toets wordt in principe maximaal drie maal door een student gemaakt. Uit de tabel blijkt echter dat er 355 afnames waren met een afnamevolgnummer hoger dan 3. Tabel 2 Afnames gespecisceerd per afnamevolgnummer Afnamevolgnummer Aantal Percentage afnames % % % % % Totaal % pagina 3 I 13 WlsCAT-pabo.

4 Scores Hierna zal worden ingegaan op de scores die de studenten behaalden op de toets. De WlSCAT-pabo schaal kent voor de totaalscore waarden tussen 0 en 200. Binnen deze schaal zijn de volgende deelvaardigheden opgenomen: hoofdrekenen, niet-hoofdrekenen, basisvaardigheden, breuken en meten. Per deelvaardigheid is er een schaal met waarden tussen 0 en 200. WISCAT-pabo score en vooronleidinn Uit Tabel 3a blijkt dat er gemiddeld een score van 108,5 wordt behaald op de toets. Dit is 5,5 punten boven de landelijke norm van 103. Gemiddeld genomen is de score vrijwel gelijk gebleven aan toen het gemiddelde 108,4 bedroeg. De Mbo'ers scoren gemiddeld genomen onder de Iandelijke norm. Hun gemiddelde score van 96,6 is ongeveer veertien punten Iager dan de score van de Havisten. De Vwo'ers scoren gemiddeld rpeer dan een standaard deviatie hoger dan de norm. De verschillen tussen de gemiddelden van de studenten met verschillende vooropleiding zijn in de verwachte richting. De Mbo'ers scoordqn in gemiddeld 0,3 punten Iager dan in De gemiddelde score van Havisten is t,6 punten omhoog gegaan en de score van de Vwo'ers is gemiddeld 1,3 punten hoger dan vorig jaar. De gemiddelde scores op de deelvaardigheden zijn ook in Tabel 3a weergegeven per vooropleiding en in totaal. Indien gekeken wordt naar de ordening van de scores tussen de verschillende vooropleidingen blijkt dat Vwo'ers op alle fronten het hoogste scoren, gevolgd door de studenten met een andere vooropleiding, de Havisten en tenslotte de Mbo'ers. Ook vorig jaar was dit het geval. Uit tabel 3a en 3b is op te maken dat vooral de score voor hoofdrekenen omhoog is gegaan voor de Vwo'ers (+3,1), maar dat de studenten met een andere vooropleiding op dit onderdeel juist een grote daling laten zien (-2,6). Tabel ja Gemiddelde score (op deelvaardigheden) uitges Iitst per vooropleiding Vooropleiding Aantal WISCAT- Score Score Score Score Score afnames Score hoofd niet basis- breuken meten (sd) rekenen hoofd vaardigh (sd) (sd) (sd) rekenen eden sd sd Mbo ,6 96,9 96,6 93,1 97,6 98,9 24,0 32,8 24,1) 26,6) 28,0 27,9 Havo , ,2 1 lo, ,9 1 1, ,0 8 23,1 32,4 23,0 (25,8 27,4) 27,2 vwo ,8 139,5 135,6 133,8 138,4 137,3 27,1 36,3 26,5) (30,6) 29,7) 30,6 Anders ,1 11,6 o 117,5 115,2 117,9 117,9 (33,7 43,4 (32,9 (36,7) 36,5 36,5 Totaal ,5 109,3 108,3 106,2 109,8 109,4 27,4 36,0 (27,2 30,1) 31,0) 30,6 Tabel 3b Gemiddelde score (o deelvaardi heden uitgesplitst per vooro Ieidin Vooropleiding Aantal WISCAT- Score Score Score Score Score afnames Score hoofd niet basis- breuken meten (sd) rekenen hoofd vaardigh (sd) (sd) (sd) rekenen eden sd sd M b o , 9 9,6 4 9, , 3 9 8, 3 9 8, 9 23,9 (33,4) (23,ù 26,7 28,0 (27,5 Havo ,5 111,8 110,1 108,9 112,3 110,1 (24,0 (33,5 23,7 26,6 28,4 (27,7 vwo , ,4 13s,o 133,7 136,3 135,9 28,4 37,0 27,8) (31,7) (30,6) (32,1 ( Anders ,7 118,6 118,9 115,6 120,3 119,7 (31,2 40,7) (30,6) (33,8) (34,5) 33,6 Totaal ,4 108,9 108,3 105,9 110,0 109,1 (27,6 36,5) (27,2) (30,4 (31,2) (30,7 pagina 4 I 13 WISCAT-pabo.

5 WISCAT-nabO score en volqnummer van de afname In Tabel 4 is de gemiddelde score uitgesplitst per afnamevolgnummer. De gemiddelde score is alleen voor de tweede tot en met vierde poging beneden de Iandelijke norm. De gemiddelde score op de eerste afname bedroeg 112,6. De gemiddelden voor de tweede en derde poging Iiggen hier aanzienlijk onder. Op de vijfde poging is het gemiddelde boven de landelijke norm. Ten opzichte van vorig jaar is het gemiddelde op de eerste poging 2,2 punten gestegen. De gemiddelde score op de tweede afname is echter gedaald (0,5). Het patroon is opvallend, want vorig jaar was de gemiddelde score van afnames met volgnummers hoger dan 3 heel hoog, terwijl dat hier bij afnamevolgnummer 4 juist weer heel Iaag is. Afnamevolgnummer 5 heeft een hoog gemiddelde, maar dit zijn maar 6 afnames geweest. Tabel 4 Gemiddelde score uit es Iitst naar afnamevol nummer Volgnummer WISCAT-SCOre Aantal afnames afname Gemiddelde sd 1 112,6 (29,7) ,3 (21, 1) ,6 (20,9) ,3 (22,1) ,7 (13,8) 6 Totaal 108,5 (27,4) pagina 5 I 13 WISCAT-pabo,

6 WISCAT-pabo score en stad en provincie De scores van de studenten zijn ook vergeleken voor de locatie van de pabo: grote stad of daarbuiten. De scores van studenten die studeren aan een pabo buiten de grote steden zijn gemiddeld 1,7 punten hoger dan scores van studenten die studeren aan een pabo in een grote stad (Tabel 5). Tabel 5 Gemiddelde score voor stad of niet Stad Aantal Gemiddelde afnames sd Ja ,1 (28,7) Nee ,4 (26,5) Totaal ,5 (27,4) Indien gekeken wordt naar de provincie waarin de pabo gevestigd is (Tabel 6) valt op dat het gemiddelde is gestegen in Gelderland (+3,8), Groningen (+2,3), Friesland (+2,0), Noord Brabant (+1,2), Utrecht (+0,4) en Zuid Holland (+0,1). Limburg heeft opnieuw het hoogste gemiddelde. Grootste dalers zijn Zeeland (-3,9), Limburg (-2,0) en Overijssel (-1,8). Tabel 6 Gemiddelde en standaard deviatie van WISCAT- abo scores er rovincie. Provincie Aantal afnames WISCAT score WISCAT score sd sd Drenthe ,3 106,8 24,5 23,2 Friesland ,8 106,8 24,7 26,0 Gelderland ,2 106,4 27,0 25,5 Groningen ,7 110,4 25,6 27,0 Limburg ,0 121,0 27,0 (28,1) Noord Brabant ,2 107,0 26,0 (25,5 Noord Holland ,6 107,0 28,1 (28,3) Overijssel ,1 107,9 26,2 (28,3 Utrecht ,8 111,4 29,2 28,2 Zeeland ,3 108,4 20,6 23,2 Zuid Holland ,1 107,0 28,5) 28,7 ( Totaal ,5 108,4 27,4 27,6 pagina 6 / 13 WISCAT-pabo..

7 k Gemiddelde score en andere variabelen Er is tevens gekeken naar verschillen tussen de academische pabo en de gewone pabo, en de vorm van onderwijs (voltijd, deeltijd, duaal). Uit tabel 7 blijkt dat de kandidaten van de academische pabo gemiddeld 9 punten hoger scoren dan de kandidaten die niet op de academische pabo zitten. Verder blijkt uit tabel 8 dat kandidaten die een deeltijd opleiding volgen gemiddeld 5 punten hoger scoren op de toets dan kandidaten die de voltijdstudie volgen. Kandidaten die de duale opleiding volgen scoren gemiddeld nog eens 5 punten hoger. Tabel 7 Gemiddelden academische Pabo Academische Aantal Gemiddelde Pabo afnames score (sd) Nee ,6 (26,5) Ja ,7 (31,9) Tabel 8 Gemiddelden per opleidingstype Opleidingstype Aantal Gemiddelde afnames score (sd) Voltijd ,7 (26,2) Deeltijd ,8 (31,5) Duaal ,5 (37,9) pagina 7 I 13 WISCAT-pabo,

8 Kandidaten De kandidaten 8802 verschillende kandidaten maakten in studiejaar de WISCAT-pabo. Dat zijn er 591 minder dah in studiejaar Procentueel gezien is de afname van het aantal kandidaten redelijk gelijkmatig verdeeld over de verschillende vooropleidingen (Tabel 9). Alleen het aandeel Mbo'ers is procentueel afgenomen en het aandeel Havisten is procentueel iets toegenomen. Qua aantallen is echter elke groep iets kleiner geworden. ' Tabel 9 Aantal kandidaten per vooropleiding Vooropleiding Aantal Percentage kandidaten Mbo % Havo % Vwo % Anders 693 8% Totaal % Uit Tabel 10 blijkt dat bijna tweederde van de kandidaten studeert aan een pabo buiten de vier grote steden. Ten opzichte van vorig jaar is het percentage studenten dat studeed aan een pabo in de grote steden met 5% toegenomen. Tabel 10 Aantal kandidaten stad of niet Stad Aantal Percentage kandidaten Ja % Nee % Totaal % Er is ook gekeken naar de provincie waar de pabo is gevestigd waaraan de studenten studeren (Tabel 11). De meeste studenten zijn afkomstig uit Zuid-Holland, Overijssel, Noord-Brabant, Noord-Holland of Gelderland. De verdeling over de provincies van het aantal studenten is ongeveer gelijk gebleven. Tabel 11 Aantal kandidaten erprovincie Provincie Aantal Percentage kandidaten Drenthe 215 3% Flevoland 0 OOA Friesland 205 2% Gelderland % Groningen 377 4% Limburg 495 6% Noord Brabant % Noord Holland % Overijssel % Utrecht % Zeeland 148 2% Zuid Holland % pagina 8 I 13 WISCAT-pabo 7,

9 Geslaaqden Studenten zijn geslaagd op basis van de Iandelijke norm als ze minimaal 103 punten hebben behaald. In Tabel 12 is weergegeven wat het cumulatieve slagingspercentage per poging is. Hierdoor krijgen we zicht op het aantal kandidaten van de in totaal 8802 kandidaten dat na respectievelijk de eerste, de eede, de derde afname of uiteindelijk geslaagd is. In deze tabel zijn alleen de kandidaten opgenomen die in het gerappodeerde jaar hun eerste afname hebben gedaan. Daarbij dient te worden opgemerkt dat een kandidaat na het behalen van een voldoende resultaat nogmaals de toets kan maken. Op de eerste poging slaagt 56 procent van de kandidaten. Uit de tabel is verder op te maken dat het slagingspercentage uiteindelijk 77 procent is, en dat het percentage nauwelijks meer groeit na de 3e poging. Tabel 12 Geslaa den cumulatief er o in Geslaagd Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage ' ' na o in 1 na po in 2 na po in 3 uiteindeli'k Ja % % % % Nee % % % % Geslaaqd en vooropleidinq De slagingspercentages zijn tevens uitgesplitst naar vooropleiding (Tabel 13). Vrijwel alle Vwo'ers slagen op de toets. 77 procent van de studenten met een andere vooropleiding slaagt en 82 procent van de Havisten. Minder dan eederde van de Mbo'ers is in geslaagd op de toets. Uiteindelijk slaagde 77 procent van de kandidaten een keer voor de toets gedurende het studiejaar. Vorig jaar slaagden er iets meer Mbo'ers (63%), iets meer Havisten (83%), evenveel Vwo'ers maar minder mensen met een andere vooropleiding (84%). Tabel 13 Geslaa den er vooro Ieidin Vooropleiding Aantal Geslaagd kandidaten Mbo % Havo % Vwo % Anders % Totaal % Slaninqsnercentanes en andere variabelen Er is tevens gekeken naar verschillen tussen de academische Pabo en de gewone Pabo, en de vorm van onderwijs (voltijd, deeltijd, duaal). Tabel 14 S/a in s ercentages academische Pabo Academische Aantal Geslaagd Pabo kandidaten Nee ,2% Ja ,3% Uit tabel 14 blijkt dat het slagingspercentage niet afwijkt voor de academische pabo en de reguliere pabo. Als wordt gekeken naar de vooropleiding van de kandidaten op de verschillende pabo's, zien we dat er opmerkelijk veel Mbo'ers op de academische pabo zitten, met een relatief Iaag slagingspercentage (Iager dan op de reguliere pabo). Aangezien de kandidaten zelf hebben moeten invullen of ze op een academische pabo zitten en welke vooropleiding ze hebben gedaan, zijn de cijfers mogelijk minder betrouwbaar. bijlàge 1 pagina 9 / 13 WlSCAT-pabo..,

10 Tabel 15 S/a in s ercenta es voltid/deelti'd/duaal Opleidingstype Aantal Geslaagd kandidaten Voltijd ,5% Deeltijd ,5% Duaal 71 77,5% In tabel 15 zijn de slagingspercentages weergegeven voor studenten van de verschillende opleidingstypen. Hierin is te zien dat de slagingspercentages niet veel afwijken van elkaar. Het slagingspercentage van zowel de deeltijdopleiding als de duale opleiding, is 1 procent hoger dan van de voltijdopleiding. pagina 10 I 13 WISCAT-pabo 1.

11 Trends tot en met De toetsresultaten uit voor de WISCAT-pabo worden in dit deel van de rapportage vergeleken met de resultaten van , en lndien gekeken wordt naar het aantal afnames valt er een daling te bespeuren zoals blijkt uit Figuur 1. Het totaal aantal afnames neemt geleidelijk af. Deze daling geldt voor elke vooropleiding (' l ï E havo % ; ) *mbo...j ' ' '. '..... '.. '.... ' k 6000 E : < ) * 0 4 % j. è ' ;)j âj y E S'udlëaar Figuur 1. Aantal afnames per studiejaar Figuur 2 laat eenzelfde beeld zien als Figuur 1. Het aantal studenten dat deelneemt neemt geleidelijk af, totaal maar ook per vooropleiding.. (â!j j(g. jg;jjg;j ( (.. jt; (y;j. jgjjjgg..( ,.. y...y , ,,..,,,.,,,.,..,,...,.,,...,..., ç $ ggtjg......,.,,, X m B.+. havo j 6%., ,-.,,-,,,,, +mbo % yggg..%.k...,.,,,. uvwo W < s totaaj tâjj j(4. jkij. j(g. p., ,..,,...,,, ' g...>..,...,,...,-.,,...,j Sludlë aar Figuur 2. Aantal studenten per studiejaar pagina 11 l 13 WISCAT-pabo.

12 In Figuur 3 zijn de slagingspercentages voor de verschillende vooropleidingen weergegeven voor de verschillende studiejaren. De slagingspercentages voor studenten afkomstig van het Mbo zijn Iicht gedaald. Het aantal Havisten dat slaagde is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van De slagingspercentages voor het Vwo Iaten eenzelfde beeld zien maar zijn zo'n dedien procent hoger dan bij Havo. Het totale slagingspercentage blijft rond de 77% schommelen. 100%. -, % - è è i q g- è % 7 % l J j y 60% Q WVWO ï 50% V WSWO 40%. # % : YMbo a 3:. ' zcx 'ê 'lmaal * Sludiejaar Figuur3. Slagingspercentages per studiejaar lndien gekeken wordt naar de gemiddelde score die gehaald wordt blijkt dat deze dit jaar weer is gestegen voor de Havisten en de Vwo'ers. De gemiddelde score van de Mbo'ers is vrijwel gelijk gebleven. De gemiddelde score laat sinds een stabiel patroon zien, in de 108 punten. 150 ' - - ' j C 1 g 130 j! --,-.-- -, * ; ubo a 120 #.1 -o-lovo * j y ( t ( ovwo W ' j. ''eetotaal 100 't - -- j ' 90 '', è sludiejaar Figuurj. Gemiddelde score per studiejaar pagina 12 I 13 WISCAT-pabo 7.

13 Geslaanden en cemiddelde score alle poqinqen In Tabel 16 en 17 staan de achterliggende getallen uit Figuren 1 tot en met 4 weergegeven. Per studiejaar is per vooropleiding opgenomen welk percentage studenten er slaagde en wat hun gemiddelde score was. Tabel 16 Aantallen en ercenta es eslaa den er studiehar Vooropleiding Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd studiejaar studiejaar studiejaar studiejaar nee 'a nee Ja nee Ja nee Ja Mbo Aantal % 1 8% 82% 37% 63% 38% 62% 37% 63% Havo Aantal % 39% 61% 17% 83% 18% 82% 15% 85% Vwo Aantal % 4% 96% 4% 96% 5% 95% 3% 97% Anders Aantal % 23% 77% 16% 84% 18% 82% 17% 83% Totaal Aantal % 24% 76% 22% 78% 23% 77% 22% 78% Tabel 17 Gemiddelde scores er vooro Ieidin er studieàar Vooroplei aantal gemiddel aantal gemiddel aantal gemiddel aantal gemiddel ding kandidat de kandid de kandid de kandid de en aten aten aten Mbo , , , ,5 Havo , , , ,5 Vwo , , , ,3 Anders , , , ,3 Totaal , , , ,6 pagina 13 / 13 WISCAT-pabo..

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% studiejaar 2011-2012 Inhoud Irll i i () Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met studiejaar 201 1-2012 2 3 7 9 pagina 1 / 1 1 Inleiding In deze rapportage zal worden

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Resultaten en effecten van de WISCAT-pabo

Resultaten en effecten van de WISCAT-pabo Resultaten en effecten van de WISCAT-pabo Theo Eggen, Cito/Universiteit Twente Gerard Straetmans, Cito/ Saxion PANAMA Conferentie Utrecht 31-1- 2013 1 Overzicht presentatie WISCAT-pabo: ontstaan WISCAT-pabo:

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100) Wanneer onderwijspersoneel geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Het aantal nieuwe WWuitkeringen in het onderwijs

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken. Anja Steenbekkers, Carola Simon, Vic Veldheer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2006 Bijlagen hoofdstuk

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland

Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland Prestaties en verschillen naar sociale achtergrond bij overgang po-vo Trudie Schils Universiteit Maastricht Doel bijeenkomst Indruk Limburgse onderwijs: Maastricht-heuvelland

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Dit is een uitgave van Innovam April 2015 Uitgever: Innovam Groep Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030 608 77 84

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Datum Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren 1 Stichting TeamAlert Jongeren met impact Lijsterstraat 3-5 3514 TA Utrecht Tel: 030-2232893 info@teamalert.nl www.teamalert.nl Dataverzameling: MWM2

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Update basisinformatie Koers VO

Update basisinformatie Koers VO Update basisinformatie Koers VO Actuele stand 1-10-010 Actis onderzoek M. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 mei 011 Inhoudsopgave 1 Inlei di ng 3 1.1 Leeswijzer 3 Sam enw er kingsver band Koers VO 4.1 Aantal

Nadere informatie

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in de eerste acht maanden van 2017 onderzoek gedaan naar leningaanvragen ten behoeve

Nadere informatie

FINTREX ANALYSEERT DE MARKT

FINTREX ANALYSEERT DE MARKT FINTREX ANALYSEERT DE MARKT ARBEIDSMARKTANALYSE KLANTCONTACT Q1 + Q2 2017 Bron: CBS / UWV / Jobdigger / CDFD / eigen data 1 INHOUDSOPGAVE TREND ARBEIDSMARKT WERKLOOSHEID PER REGIO AANTAL VACATURES PER

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Auteur: Bert Bunschoten Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: (070) 337 42 09 E-mail: bbnn@cbs.nl Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie