Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

2

3 SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd, heeft er bij de formatie een grote mobiliteit plaatsgevonden, is er een locatie gesloten en is de strategie voor de komende jaren bepaald. Al deze veranderingen, die toch bij medewerkers hebben geleid tot onzekerheid, hebben de kwaliteit en continuïteit in het onderwijs niet geschaad. Dit blijkt onder andere uit de cijfers van ziekteverzuim en de resultaten van kinderen. GEGEVENS Naam instelling stichting Omnisscholen Werkgeversnummer Postadres Postbus 1 (Tot 1 januari 2015) 4450 AA Heinkenszand Postadres Postbus 328 (Vanaf 1 januari 2015) 4460 AS Goes Telefoon Contactpersoon mevrouw N.J. Brand (bestuurder) Internetsite SCHOLEN Bestuursnummer Omnis school t Opstapje 10LW Omnis school De Linden 11OA Omnis school De Meidoorn 11OA 02 Nevenvestiging Omnis school De Poel 11OA 03 Nevenvestiging Omnis school Franck van Borssele 11OA 04 Nevenvestiging Per Omnis school De Reiger 12IT Omnis school De Octopus 12IT 01 Nevenvestiging Tot Omnis school De Schakel 13JQ COLOFON Redactie Henri Grim Stichting Omnisscholen Postbus AA Heinkenszand

4

5 VOORWOORD Kinderen iets aanreiken waarmee ze hun ouders kunnen verrassen, is een van de mooiste cadeaus die een docent kan geven. Met dit citaat van Richard Dawkins duiden we nog maar eens één van de vele facetten van het onderwijs. Hierin herkennen we ook alle betrokkenen die van belang zijn: op de eerste plaats het kind zelf natuurlijk, daarnaast de ouders die hun kind toevertrouwen aan de school waar het menselijk kapitaal de medewerkers er met hartstocht voor zorgt dat de kinderen tot bloei komen. Per 1 januari 2013 is het roer overgenomen van het vorige bevoegd gezag van de Omnisscholen. Samen met de medewerkers werken we aan een nieuwe fase voor de Omnisscholen. Een fase waarin we het onderwijsaanbod vernieuwen en ons richten op de 21 e eeuw. Een boeiende, maar ook spannende tijd. Het openbaar onderwijs in de gemeente Borsele komt uit zwaar weer. Minder ouders kozen de afgelopen jaren voor de openbare scholen. Met onderwijs voor de toekomst en de samenwerking met Kibeo om integrale kindcentra te realiseren hopen we Omnis weer op de kaart te zetten. Ons belangrijkste doel is echter niet om de organisatie te behouden, maar om met de Omnisscholen in te spelen op wensen en behoeften van kinderen, ouders en de samenleving. De 21 eeuw vraagt om andere kennis en vaardigheden van kinderen dan de eeuw die achter ons ligt en dit geldt ook voor de eisen die ouders stellen aan het onderwijs en de wijze waarop het wordt aangeboden. Omnis streeft er naar om haar onderwijs aanbod zo in te richten dat ouders en samenleving er op kunnen vertrouwen dat de kinderen goed begeleid worden en hun talenten en capaciteiten tot hun recht komen. Het jaarverslag is een moment van stilstaan bij de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Daarmee is het jaarverslag een belangrijk hulpmiddel voor de verantwoording van het bestuur aan de ouders, de medewerkers, de Raad van Toezicht en alle anderen die betrokken zijn bij onze scholen en het daar gegeven onderwijs. Het jaarverslag over 2013 geeft uitleg over wat is bewerkstelligd op het gebied van onderwijs, zorg, personeel en financiën. De jaarrekening geeft vervolgens inzicht in de financiële gegevens die daarmee gemoeid zijn. Elly Brand, Bestuurder stichting Omnisscholen

6 INHOUDSOPGAVE I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Bestuursverslag 1 Verslag Raad van Toezicht 20 Financiële positie 22 Resultaat 23 Kengetallen 24 II JAARREKENING A Grondslagen 25 B Balans per 31 december 2013 na resultaatbestemming 30 C Staat van baten en lasten over D Kasstroomoverzicht E Toelichting behorende tot de balans per 31 december F Niet uit de balans blijkende verplichtingen 39 G Toelichting op de staat van baten en lasten over H Geoormerkte doelsubsidies OCW en EZ 44 I Verbonden partijen 45 J Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 46 K Ondertekening door het bestuur 47 III OVERIGE GEGEVENS C1 Controleverklaring 48 C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatieresultaat 50 C3 Gebeurtenissen na balansdatum 51 IV BIJLAGEN Begroting

7 BESTUURSVERSLAG Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 1 -

8 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. Algemene informatie 1.1. Juridische structuur en organisatiestructuur Organogram Kernactiviteiten Missie & visie Kernwaarden Leerlingenaantallen Toelatingsbeleid Omgeving 6 2. Algemene instellingsbeleid 2.1. Zaken met een behoorlijke personele betekenis Krimp Taakbeleid Functiemix Verzuim Risico-evaluatie en -inventarisatie Arbo Onderwijsprestaties Prestatiebox Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken Nieuw pedagogisch didactisch concept Heterogene groepen / combinatiegroepen Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Handelingsgericht Werken Opbrengst Gericht Werken Deskundigheidsbevordering Leerlingvolgsysteem Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen Verslag van de dialoog met belanghebbenden 9 Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 2 -

9 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2.6. Interne beheersing en toezicht (Governance-ontwikkelingen) Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag Afhandeling van klachten Financieel beleid 3.1. Analyse van de financiële situatie Kengetallen Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen Vergelijking met de balansposten van het vorig jaar Analyse met het in de begroting opgenomen beleid Analyse kasstromen Treasuryverslag en het verslag van het gevoerde Treasurybeleid Horizontale verantwoording Continuïteitsparagraaf A1. Personele bezetting en leerlingenaantallen 16 A2. Meerjarenbegroting op het hoogste aggregatieniveau 17 B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem B2. Beschrijving van de belangrijkste risico s en onzekerheden 18 B2.1. Toekomstparagraaf 19 B3. Rapportage van het toezichthoudend orgaan Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 3 -

10 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG 1 ALGEMENE INFORMATIE 1.1. Juridische structuur & organisatiestructuur Het bestuur van de stichting Omnisscholen (verder: de Omnisscholen) wordt gevormd door mevrouw N.J. Brand. Onder het schoolbestuur ressorteren 7 scholen voor openbaar onderwijs in de gemeente Borsele, waarvan drie nevenvestigingen. Dit is de situatie per 1 augustus Per 1 januari 2013 zijn de Omnisscholen een zelfstandige stichting. De bestuurder van de kinderopvangorganisatie Kibeo is met de verzelfstandiging tevens bestuurder van stichting Omnisscholen geworden. Mevrouw N.J. Brand is verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. Voor het jaar 2013 is een tijdelijke algemeen directeur aangesteld. Mevrouw M. (Mireille) van Duuren was belast met de dagelijkse leiding van de Omnisscholen. In december 2013 heeft een sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor een nieuwe directeur van de Omnisscholen. De heer P. (Paul) van de Berg zal per januari 2014 deze functie bekleden. Het jaar 2013 was het eerste zelfstandige jaar voor de Omnisscholen. Gelijktijdig is de samenwerking met kinderopvangorganisatie Kibeo vormgegeven. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT bestaat uit zes leden. Daarnaast was er één vacature. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en personeel. Als vertegenwoordigers van het bestuur zijn zowel de algemeen directeur als de bestuurder aanwezig bij de vergaderingen. De GMR heeft 9 maal vergaderd in Organogram Raad van Toezicht Bestuur Staf & administratie Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Algemeen directeur Omnisschool t Opstapje Omnisschool De Linden Medezeggenschapsraden Omnisschool De Poel Omnisschool De Meidoorn Omnisschool Franck van Borssele Omnisschool De Reiger Omnisschool De Schakel Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 4 -

11 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG 1.2. Kernactiviteiten In 2013 zijn conform het strategisch beleid een nieuwe missie, visie en kernwaarden opgesteld. Deze zijn ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag nog concept. We hebben de tijd genomen om de concepten steeds te delen met het team en de medezeggenschapsorganen. De verwachting is dat in de tweede helft van 2014 de nieuwe missie, visie en kernwaarden definitief gereed zijn om naar buiten toe te communiceren. Hieronder wordt de huidige missie,visie en kernwaarden beschreven Missie en visie De Omnisscholen hebben de missie als volgt verwoord in het schoolplan: De Omnisscholen staan voor goed, eigentijds onderwijs voor iedereen, met veel aandacht voor samenwerken, samen werken, samen leren met daarin ieders eigen verantwoordelijkheid. We willen dat kinderen en ouders zich betrokken voelen bij de kwaliteit die het leren op onze scholen biedt. Dat betekent goed onderwijs voor kinderen door samenwerking, betrokkenheid en respect. Het motto voor de Omnisscholen is: Samen wijzer Kernwaarden We doen dit door uit te gaan van de kernwaarden van het openbaar onderwijs: De kernwaarden zijn: - Iedere leerling is welkom. De openbare school straalt actief uit dat alle kinderen welkom zijn. Weigeren van een leerling kan uitsluitend plaatsvinden op basis van criteria die zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving. - Iedereen is benoembaar. Benoembaarheid staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wel wordt de eis gesteld dat zij handelen overeenkomstig de beginselen van openbaar onderwijs. - Wederzijds respect. De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. - Waarden en normen. Het wederzijds respect wordt mede vorm gegeven door actief aandacht te besteden aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen. - Van en voor de samenleving. De openbare school betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden en zoekt daarover afstemming met externe betrokkenen en belanghebbenden. - Levensbeschouwing en godsdienst. De openbare school beidt de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs te volgen. De missie, visie en de kernwaarden staan in het teken van het onderwijsbeleid. Alle andere terreinen staan in het teken van het primaire proces: verzorgen van onderwijs. Onze scholen staan garant voor goed onderwijs. Het proces dient er op gericht te zijn om alles uit een kind te halen binnen de mogelijkheden van dat kind. Dat gebeurt in een veilige en uitdagende omgeving Leerlingenaantallen Aantal leerlingen Omnis school t Opstapje 10LW Omnis school De Linden 11OA Omnis school De Meidoorn 11OA Omnis school De Poel 11OA Omnis school Franck van Borssele 11OA Omnis school De Reiger 12IT Omnis school De Octopus 12IT Omnis school De Schakel 13JQ Totaal Toelatingsbeleid Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 5 -

12 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Het toelatingsbeleid is verwoord in artikel 3 van het leerlingenstatuut van de Omnisscholen. In lid 1 staat: Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht kunnen nooit een reden zijn om een leerling de toegang tot de school te ontzeggen. Er wordt dus geen onrechtvaardig onderscheid gemaakt. Bij een te groot aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen wordt geloot. Bij loting wordt voorrang verleend aan leerlingen waarvan de ouders al een kind op school hebben. Voor de overige bepalingen verwijzen wij naar het volledige leerlingenstatuut op Omgeving De Omnisscholen hebben hun werkgebied in de gemeente Borsele Dit is een gemeente met ruim inwoners. Borsele heeft 15 dorpen, te weten: Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, s- Gravenpolder, s-heer Abtskerke, s-heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kwadendamme, Lewedorp, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande. De Omnisscholen hebben in zeven van deze kernen een school. In vier van de tien is de openbare school de enige school van het dorp. In Borssele, s-gravenpolder en Heinkenszand zijn meerdere basisscholen van andere denominaties aanwezig. De dorpskernen liggen verspreid in een geografisch gezien vrij groot gebied. In de kleine kernen is de basisschool vaak de laatste voorziening. De school functioneert binnen een dorpskern niet alleen als onderwijsinstituut, maar ook als ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners. Het is een plaats van waaruit activiteiten dorpsbreed georganiseerd kunnen worden en (letterlijk en figuurlijk) een podium vinden. 2. ALGEMENE INSTELLINGSBELEID In 2013 is een nieuw strategisch beleid opgesteld. Doel is om binnen een aantal jaren Integrale Kindcentra te realiseren. Dit is tevens de belangrijkste reden voor de samenwerking met Kibeo. Om de organisatie toekomstbestendig te maken zijn 4 speerpunten geformuleerd: - Effectief en efficient werken. - Imago en uitstraling. - Realiseren van IKC s. - Passend pedagogisch-didactisch concept. 2.1 Zaken met een behoorlijke personele betekenis In januari 2013 hebben we afscheid genomen van de algemeen directeur. Na vele jaren werkzaam geweest te zijn geweest bij de Omnisscholen is de directeur met pensioen gegaan. Zijn taken zijn in 2013 voornamelijk uitgevoerd door de tijdelijke algemeen directeur. Tijdens de periode van de verzelfstandiging is met de vakorganisaties is eind 2012 een sociaal plan afgesloten. In de vrijwillige fase is met een aantal werknemers afspraken gemaakt over vrijwillige uitstroom per 1 augustus In totaal hebben we op basis van het sociaal plan van 5 collega s afscheid genomen. Het sociaal plan is naar tevredenheid uitgevoerd, waarbij het aantal terug te dringen FTE is behaald. Het inperken van het aantal FTE heeft geen negatieve invloed gehad op de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Tevens heeft, met instemming van de GMR, een wijziging in de organisatiestructuur plaatsgevonden. De managementlaag is versmald. In plaats van een algemeen directeur met twee meerschoolse directeuren, is gekozen voor één directeur, met op iedere school een schoolcoördinator. Deze is voor 1 dag in de week belast met coördinerende taken Krimp Doordat het leerlingaantal terugloopt, heeft de gemeenteraad op 6 september 2012 besloten om twee nevenvestigingen te sluiten. Op 1 augustus 2013 heeft De Octopus in Nieuwdorp de deuren gesloten. Een jaar later, op 1 augustus 2014 zal De Poel in s-heer Abtskerke sluiten Taakbeleid In het taakbeleid hebben we in 2013 een stap gezet. De tijdelijke algemeen directeur heeft dit als een van de speerpunten van het beleid aangepakt. Er is meer uniformiteit ontstaan in de taken, als ook duidelijkheid in de ruimte die voor deze taken beschikbaar is. Via aanmelding bij de landelijke site is ook gegarandeerd dat we aansluiten bij de landelijke norm voor invulling van het taakbeleid. De GMR heeft aangegeven dat het belangrijk is om eerst ervaring met deze manier van Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 6 -

13 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG werken op te doen voordat zij met het nieuwe taakbeleid instemt. In 2014 wordt het taakbeleid geëvalueerd Functiemix De functiemix is een maatregel uit het convenant LeerKracht. De functiemix omvat een nieuwe verdeling van LB-, LC- en LD- lerarenfuncties op alle scholen volgens streefcijfers. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LA, LB en LC (het loongebouw), te weten 40% van de leraren (in FTE) in LB en 2% in LC. De functiemix is ingevoerd, na het akkoord van de GMR. Binnen onze organisatie is de keuze gemaakt om geen LC-functie in te stellen. Uitvoering geven aan de functiemix is in 2012 niet eenvoudig gebleken, omdat personeel geen gehoor heeft geven aan de oproep voor een LB-schaal. Na aanpassingen aan de advertentie was er in december 2012 meer interesse. Op iedere school is een schoolcoördinator aangesteld in de LB-functie en zijn LB-functies met een aantal specialismen ingezet: ICT, taal/lezen, coöperatief leren en handelingsgericht werken. Begin 2013 waren er voldoende mensen met een LB-functie bij de Omnisscholen werkzaam. Echter, er hebben leerkrachten met een LB-functie deelgenomen aan het sociaal plan, waardoor het percentage herzien moet worden. In 2014 zal verder de inhoud van betreffende LB-functies worden herzien, geënt op de doelstellingen uit het strategisch beleid Verzuim Met een verzuimpercentage van 4,7% (ten opzichte van 3,6% in 2013) zitten we aan de hoge kant en voor het eerst sinds lange tijd boven het landelijk gemiddelde. Het verzuim is echter goed in beeld en ook preventief is er actie ondernomen door middel van coachingstrajecten. In het najaar van 2013 hebben we enkele langdurige verzuimsituaties afgesloten nadat de betreffende medewerkers op basis van de WIA zijn afgekeurd Risico-evaluatie en -inventarisatie In het voorjaar 2013 hebben we de Risico-evaluatie en inventarisatie (RIE) afgerond. Met een percentage van 97% opgeloste punten is een zeer hoge oplossingsgraad behaald. Door aanpassing van het schoolveiligheidsbeleid, de klachtenregeling en de gedragscode zijn op bovenschools gebied veel onduidelijkheden in het beleid weggenomen. Sommige zaken gaan voorbij het budget of de directe invloedssfeer van de Omnisscholen: de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het betreffende probleem moet dan in bredere zin worden opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de klimaatbeheersing op De Linden in s-gravenpolder en de afscherming van de radiator van de gymzaal in Driewegen, die eigendom is van de gemeente. Belangrijk is dat we hierin het overleg blijven opzoeken. Ondertussen hebben we de RIE in beeld gebracht en een planning voor de komende jaren opgesteld Arbo in tweede kwartaal van 2013 zijn we teruggekeerd naar ArboNed, nadat we eerst voor 2013 een andere (ongelukkige) keuze hadden gemaakt. Dit betekent ook continuering van de verzuimtrajecten door de al bekende bedrijfsarts, wat door werknemers op prijs is gesteld. Driemaal per jaar hebben we sociaal medisch overleg (SMO) overleg gevoerd met bedrijfsarts, directie en personeelscoördinator Onderwijsprestaties De 7 Omnisscholen hebben allen het basistoezicht van de IvhO. In het Jaarplan staan de speerpunten opgenomen, zoals: - De te behalen resultaten. - De uit te voeren acties. - Het tijdspad. - De instrumenten voor het meten van de resultaten. - De betrokken bij het proces Prestatiebox Wij hebben in 2013 middelen voor de Prestatiebox ontvangen. Deze zijn toebedeeld voor Taal en rekenen en Cultuureducatie. Ook in 2013 onderstrepen wij het belang van beide aandachtsgebieden. Zo is er voor Taal en rekenen een LB-leerkracht werkzaam. Daarnaast wordt er systematisch gewerkt met Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 7 -

14 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG groepsplannen op basis van onderwijsbehoeften voor taal, lezen en rekenen. Ook worden de eind- en tussendoelen per groep vastgesteld voor taal, lezen en rekenen. In het kader van Cultuureducatie worden op al onze scholen culturele activiteiten ontplooid Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken Omnis streeft er naar om met de kinderen te werken aan hun optimale talentontwikkeling. Om de kansen en de resultaten van de kinderen goed te monitoren en daar waar nodig het lesprogramma bij te stellen worden de resultaten van de kinderen nauwlettend gevolgd. Sluitstuk is de Cito-eindtoets die op alle Omnisscholen wordt afgenomen. Ook dit jaar was het voor kinderen, ouders en de leerkrachten weer een spannende gebeurtenis. We zijn erg tevreden over de resultaten die de kinderen in het algemeen hebben behaald. De score lag boven het landelijk gemiddelde Nieuw pedagogisch didactisch concept In het kader van het bovengenoemde strategisch beleid is er gestart met het onderzoeken van het meest geschikte onderwijsconcept dat past binnen het strategisch beleidsplan. In 2014 wordt hier verder op ingezet. Dit concept bouwt verder op hetgeen Omnis sterk in is. Vanaf de kleutergroep wordt er gewerkt in kleine groepen, met maximaal 20 tot 25 kinderen en twee tot drie jaargangen. Het pedagogische uitgangspunt is nu dat kinderen van en met elkaar leren en dat ze steeds zelfstandiger worden. Het is voor het kind een belangrijke ervaring eerst tot de jongsten in een groep en later tot de oudsten te behoren. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling. De kleine groepen vormen de beste keuze voor het kind om zich te ontwikkelen in een vertrouwde omgeving waar het zich thuis voelt. Het kind krijgt alle persoonlijke aandacht en wordt persoonlijk betrokken bij alle lesactiviteiten. De leerkrachten zijn gemotiveerd om de kinderen maximaal te laten groeien en ontwikkelen Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg In augustus 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) een bovenschools bezoek gebracht aan de Omnisscholen. Deze zogenaamde risicoanalyse vindt jaarlijks plaats aan de hand van de schoolscores. We zijn zeer trots om te melden dat er geen risico s geconstateerd zijn rond de kwaliteit / kwaliteitszorg van de leerlingen. Alle scholen hebben het gewenste basisarrangement en de resultaten van de Citomidden-, entree- en eindtoetsen geven ook een goed beeld. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zijn de resultaten van de herfstsignalering, de midden-, entree- en eindtoetsen besproken in het directieberaad. Op schoolniveau zijn de resultaten verder besproken en is een actieplan opgezet (indien nodig bij tegenvallende resultaten) of wordt de werkwijze geborgd. Dit is terug te zien in de afspraken die in de groepsplannen op klassenniveau verwerkt worden. De belangrijke speerpunten van de kwaliteitszorg waren in 2013: - Handelingsgericht Werken. - Opbrengst Gericht Werken Handelingsgericht Werken Het Handelingsgericht Werken (HGW) is bij de Omnisscholen in 2013 verder ingezet op het gebied van doordacht lesgeven en didactische leerstrategieën, het afstemmen van onderwijsbehoeften in combinatieklassen en het efficiënt omgaan met de instructietijd. Welke activiteiten kun je op groepsniveau ondernemen om meer zicht te hebben op de onderwijsbehoefte van het kind? Hoe zie je dat terug in de groepsplannen in de klas? Opbrengst Gericht Werken De ingeslagen weg van Opbrengst Gericht Werken (OGW) is vervolgd. OGW heeft ertoe geleid dat de opbrengsten op een voldoende niveau worden gehouden. Kennis van OGW en het borgen van de opbrengsten worden door de IB-ers begeleid. Hiertoe is speciaal een LB-functie ingezet. De IB-ers hebben tijdens gezamenlijke studiedagen het team geleerd om gegevens te verzamelen en hoe die gericht ingezet kunnen worden om de leerlingresultaten te verbeteren. Het team heeft vaardigheden gekregen in het meten van leerlingresultaten. Na de analyse ervan hebben ze de onderwijsbehoefte per leerling in kaart gebracht. Dit geldt zowel voor de acties op de herfstsignalering in groep 3, als voor de uitkomst van de entreetoets in groep 7. In 2013 is het team zich nog meer bewust geworden van het Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 8 -

15 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG cyclisch proces: dat betekent dat steeds opnieuw bepaald wordt aan welke verbetering gewerkt wordt en welke concrete resultaten men wil bereiken. We maken gebruik van de PDCA-cyclus (Plan, Do, check, Act). En dat op drie niveaus: bovenschools niveau, schoolniveau en groepsniveau, zodat binnen alle scholen dezelfde procedure gevolgd wordt Deskundigheidsbevordering In 2013 hebben de leerkrachten deskundigheidsbevordering gehad voor onder andere Win-Win, Goed Gestart, OGW, HGW, ICT, Begrijpend Lezen en het invoeren van nieuwe methodes Leerlingvolgsysteem De Omnisscholen gebruiken het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. De Omnisscholen zijn in 2012 overgeschakeld op het leerlingvolgsysteem Integraal, dat verbonden is aan ParnasSys. Uitbereiding van onderdelen van Integraal die voor 2013 gepland waren, staan nu voor 2014 gepland. Integraal is de kwaliteitszorgmodule binnen ParnasSys. Met één programma hebben de Omnisscholen hiermee een cockpit met tevredenheidspeilingen, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling tot de beschikking Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen De Omnisscholen maken onderdeel uit van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (W.S.N.S.). In het kader de nieuwe wet op het passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 in. De Omnisscholen hebben hiervoor in 2013 een ondersteuningsprofiel opgesteld. De Omnisscholen zijn lid geworden van de Cooperatie Primair Onderwijs Zeeland (COPZ). Dit COPZ is in 2013 opgericht. Het overgrote deel van de Zeeuwse koepels voor basisonderwijs is lid. Doel is naast het uitwisselen van kennis en ervaringen, ook het daar waar mogelijk samen optreden richting derden en gezamenlijke inkoop Verslag van de dialoog met belanghebbenden Elk jaar wordt de jaarrekening (inclusief het jaarverslag) aan de leden van de GMR voorgelegd. Tijdens de vergadering wordt vervolgens een toelichting gegeven door het bestuur. Van elke vergadering van de GMR wordt een verslag gemaakt. De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT en ter informatie aan de gemeenteraad van Borsele. De gemeenteraad is extern toezichthouder. In een door de gemeente opgestelde notitie zijn de taken van de gemeenteraad daartoe inzichtelijk gemaakt. Met stichting Kibeo wordt een personele unie gevormd. Van een personele unie is sprake omdat het bestuur van de Omnisscholen door dezelfde persoon wordt gevormd als het bestuur van de stichting Kibeo. De leden van de Raad van Toezicht van de Omnisscholen zijn dezelfde als de leden van de stichting Kibeo. Juridisch is sprake van twee afzonderlijke rechtspersonen, begrotingen en externe verantwoordingsstructuren Interne beheersing en toezicht (Governanceontwikkelingen) Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur van kracht. Dit houdt in dat het bestuur ervoor moet zorgen dat de functie van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele en organieke zin, gescheiden zijn. Het interne toezicht binnen de Omnisscholen wordt uitgevoerd door de RvT. Deze ziet toe op een professioneel bestuur. Er is een Vademecum voor de Omnisscholen opgesteld. Het Vademecum is een bundeling van organisatorische stukken die opgesteld zijn voor de Omnisscholen. De documenten zijn een uitwerking van: - De uitgangspunten van de verzelfstandiging. - De statuten. - De overeenkomsten met de gemeente Borsele en Kibeo. - De wijziging van de organisatiestructuur waar de GMR vorig jaar positief over geadviseerd heeft. Het Vademecum heeft de volgende inhoudsopgave: - Statuten. - Samenwerkingsovereenkomst. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 9 -

16 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG - Bestuurlijk convenant. - Reglement Raad van Toezicht. - Bestuursreglement. - Bestuursvisie. - Managementstatuut. - Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Raad van Toezicht, bestuur en directeur. - Overlegvormen. - Financieel beleid. - Medezeggenschap. - Vergaderformats. - Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Omnisscholen tot en met niveau leerkracht. - Handboek Planning & Control. - Kwaliteitshandboek. De bestuurder verantwoordt het gevoerde beleid aan de toezichthouders. Hiervoor is een jaarkalender opgesteld waarin de onderwerpen zijn opgenomen. De bestuurder vraagt advies of instemming aan de GMR voor het voorgenomen beleid, dit alles volgens de geldende medezeggenschapsreglementen. In het jaarverslag leggen het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan verantwoording af over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de interne verantwoording en de horizontale dialoog. De leden van de RvT staan vermeld in de jaarrekening onder 4.1 ( de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). De resultaten op organisatie- en schoolniveau ten aanzien van strategisch beleid, de gestelde doelen en leerresultaten staan vermeld in het Jaarplan Per 1 januari 2013 maken de Omnisscholen via OSG Metrium - gebruik van het Afas Profit als nieuw pakket voor personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie. Per 1 januari 2014 zal de personeelsadministratie en de financiële administratie in eigen beheer worden verzorgd in plaats via administratiekantoor OSG. De salarisadministratie blijft voorlopig door OSG uitgevoerd. In het kader van de interne beheersing is ook aandacht geschonken aan het effectiever en efficiënter inrichten van werkwijzen. Doel is om te komen tot Zelfde beleid, protocollen en methodes voor alle scholen. - Effectieve overlegstructuur (gezamenlijke studiedagen en groot teamoverleg). - Effectief inzetten van uren van de medewerkers (nieuw taakbeleid). - Gezamenlijke inkoop en of andere scholenkoepels. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

17 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG 2.7. Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact Eind 2013 heeft de GMR ingestemd met het opzetten van Omnis Kind Centra (OKC). Per schooljaar wordt het OKC op drie scholen gestart: - Omnis school De Linden. - Omnis school De Reiger. - Omnis school De Schakel. Ook wordt een aanvang gemaakt met Andere Tijden. Het geven van goed onderwijs en het inspringen op vernieuwingen gaat gepaard met het meten van tevredenheid bij team en ouders. - In april 2013 heeft 100% van de medewerkers een tevredenheidspeiling ingevuld, uitgevoerd door Scholen met Succes. Hierdoor hebben we optimaal inzicht gekregen in de mate van tevredenheid. De Omnisscholen hebben een gemiddeld rapportcijfer gekregen van 7,5. Dit is dicht bij het landelijk gemiddelde van 7,6. Het team heeft aangegeven op veel punten tevreden te zijn, zoals sfeer in school (93% tevredenheid), duidelijke schoolregels (86% tevredenheid), leerstofaanbod en leermiddelen (88% tevredenheid), informele contacten met ouders (100% tevredenheid) en contact met leerlingen (98%). Daarnaast hebben ze ook verbeterpunten aangegeven zoals: hygiëne (77% tevredenheid), netheid (49% tevredenheid), mogelijkheden voor leerlingen die hoger begaafd zijn (74% tevredenheid), ICT (58% tevredenheid), waardering voor het werk (56% tevredenheid) en imago school 53 % tevredenheid). Verder waren de teamleden minder tevreden op de aanspreekbaarheid schoolleider / directeur en de communicatieve vaardigheden. Ook is er minder tevredenheid op beleidsmatig werken en functioneren van de medezeggenschapsraad (MR). In september 2013 zijn er per verbeterpunt acties beschreven binnen een bepaald tijdpad. De algemeen directeur van de Omnisscholen komt hier uitgebreid op terug in de geplande overleggen en de komende nieuwsbrieven. - Van de ouders heeft 60% een ouderpeiling ingevuld. De Omnisscholen krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 7+: dit is dicht bij het landelijk gemiddelde van 7,5. Ouders hebben aangegeven tevreden te zijn over een groot aantal punten, zoals rust en orde in de klas (84% tevredenheid), sfeer in de klas (86% tevredenheid), omgang leerkracht met de leerling (87% tevredenheid) en de mate waarin de leerkracht naar ouders luistert (85% tevredenheid). Daarnaast hebben ze verbeterpunten aangegeven op het gebied van onder meer hygiëne, netheid, imago (60% tevredenheid), mogelijkheden voor kinderen die hoger begaafd zijn (77% tevredenheid) en omgang tussen de kinderen onderling (81% tevredenheid). Ondertussen zijn er per verbeterpunt acties beschreven die binnen een bepaald tijdpad worden uitgevoerd. We komen hier uitgebreid op terug in de nieuwsbrieven Het gevoerde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na ontslag Om de uitkeringen na ontslag te beheersen worden de leidinggevenden door de personeelscoördinator geïnformeerd over de te uit te voeren acties bij het niet verlengen van een tijdelijke aanstelling of bij ontslag. Ten behoeve van het voldoen aan de instroomtoets van het participatiefonds wordt dan bijvoorbeeld een outplacementtraject of faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren Klachtenregeling Op grond van de WPO beschikken de Omnisscholen over een klachtenregeling. Voor meer ingewikkelde klachten of dieper gaande meningsverschillen is onze vertrouwenspersoon beschikbaar. De vertrouwenspersoon kan de ouders of leerling ook verwijzen naar een instantie die gespecialiseerd is in opvang of nazorg. Indien nodig draagt de vertrouwenspersoon het probleem aan bij een onafhankelijke klachtencommissie. De Omnisscholen zijn daartoe aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De LKC is onderdeel van stichting Onderwijsgeschillen. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. In de schoolgidsen van de Omnisscholen is gedetailleerde informatie opgenomen over de procedure. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks een geanonimiseerde rapportage uit over de activiteiten. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

18 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG 3. FINANCIEEL BELEID 3.1. Financiële positie op balansdatum Voor de financiële positie verwijzen we naar de jaarrekening Kengetallen De kengetallen zijn weergegeven op bladzijde 24. Voor het weerstandsvermogen ligt het streefcijfer tussen de 10 en 40. Bij de Omnisscholen is dat 12,97. De kapitalisatiefactor mag maximaal 60 zijn. Bij de Omnisscholen is dit 47,50. De rentabiliteit 6,60 geeft het resultaat van de jaarrekening weer. De solvabiliteit (1) is 50,80 op 31 december Het is een momentopname Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen Het boekjaar 2013 geeft een exploitatieoverschot te zien van Er was een tekort begroot van Het verschil van is toe te schrijven aan: - Hogere inkomsten voor 98 procent zijn dat rijksbijdragen van OCW - ter grootte van Hierin zit ook de bijdrage van het Herfstakkoord en Bekostiging jonge leerkrachten' verwerkt, van De middelen in het kader van het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) zijn eind 2013 ontvangen. Deze worden in een bestemmingsreserve opgenomen en zijn niet als winst te kenmerken. - Financiële (rente)baten van meer dan begroot. - Lagere lasten van waarvan (ten opzichte van begroot): hogere personeelslasten meer aan afschrijvingen meer aan huisvestingslasten minder aan overige lasten. 3.3 Vergelijking met de balansposten van het vorig jaar Het kalenderjaar 2012 vertoonde een positief exploitatieresultaat. In dat jaar waren de lasten voor de uitstroom in het kader van het toenmalige sociaal plan de meest in het oog springende. Bij het opstellen van de begroting 2014 is het begrotingsmodel van OSG gehanteerd. Aan de hand van de leerlingentellingen, de schoolplannen en de investeringsplannen is daar de begroting uit voort gekomen. De begrotingscijfers voor 2014 zijn opgenomen in de bijlagen Analyse met het in de begroting opgenomen beleid Over 2013 hebben we een positief resultaat behaald van Dit is hoger dan begroot. De baten vielen hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door het volgende (telkens in vergelijking tot het begrote bedrag): A. Meer rijksbijdragen van , waarvan (niet uitputtend): a. Personele lumpsum regulier: b. Personeels- en arbeidsmarktbeleid: c. Leerling gebonden financiering: d. Materiële instandhouding: Voornoemde posten worden per (school)jaar toegekend. Achteraf worden de daarvoor noodzakelijke prijzen en bedragen definitief vastgesteld via de Regeling aanpassing bedragen personele bekostiging. De Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) en de gemiddelde personeelslast (GPL) zijn aangepast waardoor de baten hoger zijn. e. Regeling bijzonder bekostiging (NOA): f. Jonge leerkrachten (NOA): g. De middelen voor Prestatiebox zijn lager. Deze zijn te hoog begroot bij het opstellen van de begroting. Datzelfde geldt voor de samenvoegfaciliteiten, wegens de omvorming van Franck van Borssele tot een nevenvestiging. Deze zijn lager. Tegen de beschikking samenvoegfaciliteiten is zonder succes bezwaar ingediend bij het ministerie van OCW. B. De overige baten waren hoger dan begroot. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

19 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG De lasten bedroegen minder (ten opzichte van begroot). Daarbij zien we het volgende: A. De personele lasten zijn hoger: a. De lonen en salarissen: Door hogere premiestijgingen dan waarmee rekening is gehouden. b. De dotatie aan personele voorzieningen is hoger: Onder te verdelen in vanwege de voorziening sociaal plan en voor de voorziening jubilea. c. Overige personele lasten: Dit zijn voornamelijk lagere uitgaven voor cursuskosten en schoolbegeleiding. B. Afschrijvingen: hoger. Door investeringen na het opstellen van de begroting. C. Huisvestingslasten: hoger. a. Onderhoud: 538 lager. b. Energie lager, door sluiting school. c. Tuinonderhoud 509 lager. d. Schoonmaak: hoger. e. Heffingen hoger. D. Overige lasten: lager dan begroot. a. Administratie- en beheerslasten zijn lager. Onder te verdelen in: - Administratie en beheer hoger, waarvan: - Onkostenvergoeding bestuur lager. - Telefoon- en portokosten e.d. 839 hoger. - Overige administratie en beheer lager. Daarvan is lager minder uitgegeven aan het uitbesteden van de personele en financiële administratie. b. Inventaris, apparatuur en leermiddelen lager. Er is minder uitgegeven dan begroot op de posten leermiddelen, software, medezeggenschap en kopieerkosten. Dit is grotendeels een gevolg van het strategisch speerpunt Effectief en efficiënt. - Inventaris lager. - Apparatuur lager. - Bibliotheek / mediatheek lager. - Reproductiekosten lager. - Overige leermiddelen lager. - Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen hoger. c. Overige lager: - Representatiekosten hoger. - Excursies / werkweek hoger. - Buitenschoolse activiteiten lager. - Contributies 259 hoger. - Medezeggenschapsraad lager. - Verzekeringen 542 hoger. - Overige lasten lager. De rentebaten zijn meer dan begroot Analyse kasstromen De kasstromen en financieringsbehoeften vallen binnen het beheer van de stichting Omnisscholen. Per 1 januari 2013 hebben de Omnisscholen een eigen bankrekening bij de Rabobank. Op bladzijde 32 staat het overzicht van de kasstromen Treasuryverslag en het verslag van het gevoerde Treasurybeleid Het financiële beleid is erop gericht de continuïteit te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren voor de missie en de doelstellingen van de Omnisscholen. Op lange termijn moeten de continuïteit van het onderwijs, de werkgelegenheid en de materiële voorzieningen gewaarborgd worden op het niveau van de geprognosticeerde leerlingaantallen. De basis is gelegen in de jaarlijkse toestroom van nieuwe leerlingen. Dit biedt de beste garantie dat voldoende financiële randvoorwaarden aanwezig zijn om missie en doelstellingen blijvend te realiseren. Het bevoegd gezag ontvangt de rijksvergoedingen voor de Omnisscholen. De financiële administratie van de Omnisscholen - waaronder de debiteuren- en crediteurenadministratie - werd tot eind 2013 verzorgd door OSG. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

20 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Alle activiteiten buiten subsidieverband zijn uitgeplaatst in één gezamenlijke stichting. In de statuten is het recht van coöptatie opgenomen. Om deze reden zullen deze verder buiten beschouwing worden gelaten. Het betreft de schoolgebonden bankrekeningen en kassaldi met betrekking tot de activiteiten buiten subsidieverband zoals ouderbijdragen, overblijfgelden, oud papier, schoolreizen en dergelijke. Uit het oogpunt van afdoend financieel management worden alle liquiditeiten centraal beheerd. Het centralistische liquiditeitsbeheer staat het decentrale budgetrecht niet in de weg. Immers, de decentrale budgethouder blijft ook in deze situatie verantwoordelijkheid dragen voor de toegekende budgetten. Op grond van de Verordening materiële financiële gelijkstelling van de gemeente Borsele kan een tegemoetkoming worden verstrekt aan scholen die moeten omvormen tot een nevenvestiging, ter wille van instandhouding. Over 2013 is subsidie toegekend. Voor de stichting Omnisscholen is in 2013 een nieuwe financieel beleid opgezet. Dit is inclusief een treasurystatuut en het beleid voor de administratieve organisatie en de interne controles (AO/IC). Het treasurystatuut geeft het beleid weer met betrekking tot het beleggen en belenen. Daarnaast wordt de financiële organisatie en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden erin beschreven. Andere onderdelen van het Financieel beleid zijn: - Beleid budgetten. - Beleid inkoop. - AO/IC-Procuratieregeling. - Afschrijvingenbeleid. - Diverse werkinstructies - Parafenlijst. Tot 2013 werden materiële vaste activa met een verkrijgingsprijs van minder dan niet geactiveerd. Dit was gebaseerd op van de financiële verordening van de gemeente Borsele. Per 2013 worden de aan te schaffen lesmethodes, meubilair en ICT worden geactiveerd vanaf de bedragen zoals genoemd in het financieel beleid van de Omnisscholen Horizontale verantwoording Elk jaar wordt het jaarverslag aan de leden van de GMR voorgelegd. Tijdens de vergadering wordt vervolgens een toelichting gegeven door het bestuur. Van elke vergadering van de GMR wordt een verslag gemaakt. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

21 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG CONTINUÏTEITSPARAGRAAF Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

22 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG A1 Personele bezetting en leerlingenaantallen Hieronder voor vier jaar de verwachting hoe leerlingenaantallen en de personele bezetting zich zullen ontwikkelen. Bij de personele bezetting is in de FTE voor bovenschools de formatie voor de algemeen directeur verdisconteerd. Deze staat niet onder directie. Dit komt voort uit het gebruik van het model van de PO-Raad. In 2014 wordt een MJB opgemaakt aan de hand van het Meerjarenbegrotingsmodel (in geld) van de PO- Raad. Voorheen werd het OSG-model gehanteerd. Deze MJB is een eerste aanzet voor de transitie waarin de Omnisscholen zich bevinden: van integraal bestuur waarbij de financiële kennis vooral bij het administratiekantoor en de gemeente aanwezig was naar een zelfstandige organisatie waarbij deze informatie uit de eigen bronnen wordt gegenereerd. Hieronder het aantal leerlingen waarmee wordt gerekend. Tabel: aantallen leerlingen Leerlingen basisschool (t- 3mnd) aantal leerlingen onderbouw aantal leerlingen bovenbouw aantal gewichtsleerlingen aantal leerlingen bas Tabel: fte personeel per functiegroep FTE directie FTE onderwijzend personeel 26, , , ,9437 FTE ondersteunend en beheerspersoneel 0,5130 0,5130 0,5130 0,5130 FTE bovenschools 2,8497 2,7544 2,7544 2,7544 totaal 29, , , ,7821 De MJB onder A2, is opgesteld ten behoeve van de verzelfstandiging. Daarbij zijn 4 draaiboeken Samenwerking Omnisscholen-Kibeo uitgewerkt. Hierbij is er vanuit gegaan dat het realiseren van OKC s zich vertaalt in een groei van het aantal leerlingen. Overigens geeft deze continuïteitsparagraaf geen garanties op de toekomstige realisatie. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

23 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG A2 De meerjarenbegroting Hieronder de meerjarenbegroting (MJB) voor de periode tot en met 2016 gebaseerd op 4 draaiboeken. Deze is in 2012 opgemaakt in het kader van verzelfstandiging. Resultaat in euro Draaiboek 1 Meerjarenbegroting , , , ,00 Draaiboek 2 Meerjarenbegroting met ontwikkelingen sociaal plan , , , ,00 Draaiboek 3 Draaiboek 4 Toelichting draaiboek 1 Meerjarenbegroting met resultaat sociaal plan & samenwerking Kibeo Meerjarenbegroting met resultaat sociaal plan & samenwerking Kibeo Dit is het nettoresultaat uit de meerjarenbegroting zoals deze is voorgelegd aan de GMR. Dit betreft zowel het saldo van personeel en materieel. Hierin is verwerkt dat op de algemeen directeur 0,5 fte wordt bezuinigd. Dit is na overleg met de vakorganisaties , , , , ,00 0, , ,00 Toelichting draaiboek 2 Aanvullend op draaiboek 1 zijn hierin verwerkt: de gevolgen van de uitstroom van het personeel zoals aangegeven in het doel van het sociaal plan. Ook de lasten van het sociaal plan zijn hierin verwerkt. Toelichting draaiboek 3 Dit is draaiboek 2 met als aanvulling: het voordeel dat wordt behaald door de samenwerking met Kibeo. Hierbij kan gedacht worden aan de overdracht van uitbestede functies (salarisadministratie, financiële administratie) aan Kibeo. In die periode sluiten ook twee scholen. Ook worden bepaalde activiteiten gezamenlijk ingekocht: bijvoorbeeld arbodienst, schoonmaak en kantoorartikelen. Ook vindt een efficiencyslag plaats voor bijvoorbeeld inhuur deskundigenadvies, reproductiekosten en kleine inventaris. Toelichting draaiboek 4 Draaiboek 3 wordt aangevuld met de instroom van extra leerlingen. De ontwikkeling van Kindcentra (KC) moet extra leerlingen opleveren. Tesamen met intensieve marketing wordt een toename van de instroom van leerlingen tot taak gesteld. Hierbij wordt ook gedacht aan investeringen in bijvoorbeeld extra ict-toepassingen voor de leerlingen en in scholing. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

24 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Hieronder is draaiboek 4 uit het meerjarenperspectief verder gespecificeerd. Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Nettoresultaat Een meerjarenbalans is niet opgenomen. Over 2013 heeft een afrekening tussen de Omnisscholen en de gemeente Borsele plaatsgevonden, onder meer in verband met de rekening-courantverhouding die nog bestond. De cijfers in de meerjarenbalans zijn daardoor niet meer actueel. Voor het opstellen van een nieuw meerjarig perspectief wordt een MJB opgemaakt aan de hand van het PO-Raad-model. Medio 2014 zal deze nieuwe meerjarenbegroting en balans worden voorgelegd aan de RvT. Bij het opstellen worden de Omnisscholen begeleid door de PO-Raad. De Inspectie van het Onderwijs is eveneens geïnformeerd over het traject van de nieuw op te stellen MJB. B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem In 2013 werd een vinger aan de pols gehouden over de financiële stand van zaken door middel van besprekingen tussen het administratiekantoor, de financieel medewerkers en het bestuur. Per kwartaal werd de rapportage besproken in de Raad van Toezicht. Vanaf 1 januari 2014 wordt de financiële administratie ingekocht bij Kibeo, in plaats van via een administratiekantoor. De lijnen zijn hierdoor korter geworden, waardoor er snel en adequaat kan worden bijgestuurd. De financiële kwartaalrapportages worden besproken door het management. Deze worden wederom elk kwartaal voorgelegd en toegelicht aan de RvT. B2 Beschrijving van de belangrijkste risico s en onzekerheden Ten behoeve van de verzelfstandiging en gelijktijdige samenwerking met Kibeo, is de Visie op Samenwerking verwoord. Daarin hebben we de belangrijkste risico s en onzekerheden benoemd: De komende jaren hebben zowel de kinderopvang als het onderwijs in Zeeland te maken met toenemende bezuinigingen en afname van het aantal kinderen in de regio. Door vergrijzing neemt ook het aantal beschikbare medewerkers af. Overheid en ouders willen echter nog steeds de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind. Er is behoefte aan doorgaande ontwikkelingslijnen door goede aansluiting van kinderopvang op onderwijs en er is vraag naar opvoedingsondersteuning en naar goede combinatiemogelijkheden voor arbeid en zorg. De ontwikkelingen in het algemeen en de demografische veranderingen in Zeeland in het bijzonder vormen een risico voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit van voldoende voorzieningen. Het aanbod van voorzieningen als basisonderwijs in de kleine kernen komt steeds verder in het gedrang. Toegankelijke en financieel aanvaardbare kinderopvang en een toereikend aantal plaatsen voor buitenschoolse activiteiten vormen ook een knelpunt. Is deze situatie, met de huidige toeslagbezuinigingen en onderwijs- en maatschappelijke eisen, in de huidige vorm nog te handhaven? Rekening houdend met- en anticiperend op de landelijke en regionale ontwikkelingen dient een vorm gevonden te worden om de komende jaren kwalitatief goede kinderopvang en onderwijs, gestoeld op het openbare karakter, te blijven bieden. De vraag is hoe we hiermee omgaan. De IKC bieden de mogelijkheid om een antwoord te formuleren op kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten. Als vervolg op de geschetste ontwikkelingen en de kenmerken van beide organisaties zien we dat IKC aan een aantal doelen kan voldoen. We lichten er enkele uit: - Aanbod op niveau van het kind, aansluitend bij de ontwikkeling en de gestelde leerdoelen, door een multidisciplinair team, in gedifferentieerde lesgroepen ( klassen ) van gelijk niveau. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

25 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG - De kleinschalige omgeving bevordert het gevoel van veiligheid en vertrouwen, dit komt de ontwikkeling ten goede. - Combinatie tussen pedagogisch en didactische aanpak. - Schooltijden en werktijden kunnen goed gecombineerd worden zodat ouders arbeid en zorg goed kunnen combineren. - Behoud Leefbaarheid in tijden van vergrijzing en krimp. - Vergroten ouderbetrokkenheid en sociale cohesie. - Gezamenlijke oplossing voor terugloop aantal basisschoolkinderen in basisgeneratie door het betrekken van 0 tot 4 jarigen bij deze basisgeneratie. B2.1. Toekomstparagraaf De komende jaren staan in het licht van de uitvoering van de meerjarenstrategie die begin 2013 is opgesteld. Met het realiseren van IKC s zijn de Omnisscholen van mening dat ze goede bijdrage leveren aan de Borselse samenleving. Mochten de IKC s niet aanslaan, omdat er geen behoefte is, dan is dit een duidelijke boodschap. Blijft dat het realiseren van openbaar onderwijs een taak is van de Omnisscholen. Te zijner tijd moet bekeken worden in welke mate dat dan moet gebeuren, mochten de IKC s niet voorzien in een behoefte. Bij verdere krimp van het aantal leerlingen is het van belang de balans met de beschikbare fte s goed in de gaten te houden. Dit monitoren we voortdurend. Binnen de formatie zijn mogelijkheden tot krimp omdat in het kader van mobiliteit en andere keuzes die medewerkers maken, de formatie krimpt. Bij de Omnisscholen is nauwelijks formatie in het kader van de overhead die niet onderwijsgerelateerd is. Deze diensten worden ingekocht bij Kibeo. Dit maakt dat de organisatie heel wendbaar is. B3 Rapportage van het toezichthoudend orgaan Aan de Raad van Toezicht is als interne toezichthouder gevraagd op welke wijze zij het bestuur adviseert op het gebied van risico s zoals genoemd onder B2 en op het gebied van toekomstbestendig financieel beleid. Hieronder de volledige tekst: De Raad van Toezicht van de stichting Omnisscholen is in het verslagjaar 5 keer bijeen geweest. Na de oprichting van de stichting Omnisscholen in december 2012 is de Raad van Toezicht op 1 januari 2013 gestart met zijn werkzaamheden. De Raad van Toezicht, gelijk aan de Raad van Toezicht van de stichting Kibeo, bestaat statutair uit 5 tot 7 personen. Drie leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op voordracht van de GMR. Op 1 januari 2013 is de Raad als volgt samengesteld: - De heer J.F.(Frank) Eijlander (voorzitter). - Mevrouw C.J. (Lianne) Holty- Van der Wekken. - De heer T.R.K.(Tobias) Meijers. - Mevrouw C.A.(Rieneke) Sijderius (op voordracht GMR). - M.L.(Mijke) de Goederen. - De heer C.J.(Kees) Krijger (op voordracht GMR). - Vacature (op voordracht GMR). Werkzaamheden Raad van Toezicht: - Advies met betrekking tot de financiële continuïteit. Weerstandsvermogen op een niveau van 15% jaarlijkse totale lasten. - Advies ombuigen negatief exploitatie resultaat door efficiënt te werken en door aanpassing van de formatie in verband met het teruglopend aantal kinderen. - Uitvoering geven aan het strategisch beleid met betrekking tot de ontwikkeling van IKC s met als doel de teruglopende bezetting van het aantal kinderen te stoppen en te streven naar groei. - Themamiddag met toelichting op ontwikkeling kindcentra. - Goedkeuring jaarrekening Goedkeuring begroting Goedkeuring strategisch beleid. - Goedkeuring begroting Om voeling te houden met de organisatie heeft, een aantal leden van de Raad van Toezicht een bezoek gebracht aan een vergadering van GMR. De Raad van Toezicht voert haar taken uit op basis van de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur en de Code Goed Bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de uitgangspunten van deze code in het dagelijks werk gehanteerd worden. De toezichthoudende taak van de Raad wordt uitgevoerd op basis van opgestelde periodieke managementrapportages. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

26 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

27 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG A1 Juridische structuur De rechtspersoon is een stichting net de naam: stichting Omnisscholen. De stichting is opgericht per 1 januari 2013 en gevestigd in Heinkenszand. De stichting is ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer De Raad van Toezicht bestaat sinds 1 januari 2013 uit: Naam J.F. Eijlander C.J. Krijger T.R.K. Meijers C.J. Holty-van der Wekken C.A. Sijderius M.L. de Goederen Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid A2 Besluiten De Raad van Toezicht ging in 2013 voor het eerst terug naar de schoolbanken. Figuurlijk, wel te verstaan. Na de verzelfstandiging van de Omnisscholen zijn we als RvT het toezicht op het bestuur van de stichting Omnisscholen gaan uitvoeren. Volgens een vast jaarschema verantwoordt de bestuurder de stand van zaken van de Omnisscholen, zowel schriftelijk als mondeling. De taken van de RvT zijn: - Het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden. - Het bepalen van de rechtspositie en bezoldiging van de bestuursleden. - Het goedkeuren van besluiten van het bestuur over de begroting, het jaarverslag (inclusief jaarrekening) en het strategisch meerjarenplan. In 2013 zijn de onderstaande besluiten genomen: 19 februari februari mei december 2013 De leden van de RvT geven hun goedkeuring aan het strategisch beleid. De leden van de RvT geven hun goedkeuring aan de begroting De RvT-leden geven hun goedkeuring aan de jaarrekening 2012 en de bestuurder wordt decharge verleend. De leden van de RvT geven hun goedkeuring aan de begroting A3 Ontmoetingen Een aantal leden van de RvT heeft in dit eerste jaar enkele vergaderingen van de GMR bijgewoond. In de beginfase van de verzelfstandiging zijn ook diverse gesprekken gevoerd met een delegatie van de GMR. Daarnaast was de RvT vertegenwoordigd bij diverse (personele) bijeenkomsten. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

28 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Financiële positie Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

29 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Resultaat Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

30 I TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Kengetallen Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

31 II JAARREKENING A Grondslagen Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

32 II JAARREKENING Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

33 II JAARREKENING Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

34 II JAARREKENING Jaarverslag Omnisscholen bladzijde

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2014 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2014 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2014 is basisschool de Poel in s-heer Abtskerke gesloten. Dit besluit was al eerder genomen en er zaten nog slechts 6 kinderen op de school. In goed

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 31075 Onderzoeksnummer : 4148024 Datum onderzoek : 2 juli 2013

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten Toezichtkader In het toezichtkader zijn diverse kengetallen benoemd, waarover BOOR jaarlijks of elk kwartaal verantwoording aflegt. In onderstaande tabel is de vindplaats opgenomen van de verschillende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Stichting Zeeland Refinery

Stichting Zeeland Refinery Stichting Zeeland Refinery Jaarverslag 2015 Stichting Zeeland Refinery steunt maatschappelijke projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en instandhouding van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2016 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2016 Stichting Omnisscholen - 1 - SAMENVATTING 2016 stond in het teken van de onderwijsvernieuwing. Doel is dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat bij hen past zodat ze zich, ieder op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Trivium

Reglement Oudercommissie Trivium Reglement Oudercommissie Trivium versie 8 d.d. 18 november 2010 Concept reglement oudercommissie Trivium Pagina 0 van 5 Begripsbepalingen Ouders Oudercommissie Bevoegd gezag MR School Teamleden Adviseur

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool Plaats : Zegveld BRIN-nummer : 11OC Onderzoeksnummer : 126629 Datum schoolbezoek : 22 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Stichting Zeeland Refinery

Stichting Zeeland Refinery Stichting Zeeland Refinery Jaarverslag 2014 Stichting Zeeland Refinery steunt maatschappelijke projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en instandhouding van

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie