(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(FINANCIEEL) JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 (FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2013 Vereniging PCPO TriVia te Hardinxveld-Giessendam Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium Postbus AB Sliedrecht Telefoon / fax / algemeen:

2 INHOUDSOPGAVE A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Bestuursverslag B JAARREKENING B1 Grondslagen B2 Balans per 31 december 2013 B3 Staat van baten en lasten 2013 B4 Kasstroomoverzicht 2013 B5 Toelichting behorende tot de balans B6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen. C OVERIGE GEGEVENS C1 Controleverklaring C2 Bestemming van het exploitatieresultaat C3 Gebeurtenissen na balansdatum BIJLAGEN Specificatie per school Het Fundament 04QQ, Nieuwland Het Kompas 04RF, Lexmond Heredium 04UU, Zijderveld De Rank 05QT, Meerkerk Noachschool 05TB, Schoonrewoerd De Kandelaar 07JM, Ameide Rehoboth 05OF, Hardinxveld - Giessendam Ichthus 09BX, Hardinxveld - Giessendam Bovenschools Vereniging Staat van baten en lasten 2013 per school Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten per school

3 1 BESTUURSVERSLAG 2013 Inhoud Hs 1: Algemeen Identiteit Bestuur Missie en motto Bestuurlijke organisatie in Organogram Scholen Verloop van de leerlingaantallen... 6 Hs 2: Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid in Identiteit Bedrijfsvoering Voorziening BAPO Voorziening Jubilea Zaken met een behoorlijke personele betekenis Financiële ontwikkelingen Uitkeringen na ontslag Onderwijskundige ontwikkelingen Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Kwaliteitszorg op schoolniveau Kwaliteitszorg op TriVia - niveau Kwaliteitszorg op extern niveau Onderwijsprestaties Landelijk gemiddelde Cito-eindtoetsscores Uitstroom in leerlingaantallen Afhandeling van klachten Prestatiebox Zaken met een behoorlijke politieke en/of maatschappelijke impact Hs 3: Plannen voor en behaalde resultaten in Begrote en gerealiseerde investeringen in leermiddelen in Begrote en gerealiseerde investeringen in ICT in Begrote en gerealiseerde investeringen in het meubilair in Plannen m.b.t. de investeringen in het onderhoud in Behaalde resultaten m.b.t. de investering in het onderhoud in Plannen m.b.t. nieuwbouw / renovatie Noachschool in Plannen m.b.t. de inrichting van Dolfijngroepen in Behaalde resultaten m.b.t. de inrichting van onze Dolfijngroepen in Hs 4: Plannen voor 2014 (cursusjaar ) Begrote investeringen in leermiddelen in Plannen m.b.t. de investeringen in ICT in Plannen m.b.t. de investeringen in het meubilair in

4 2 4.4 Plannen m.b.t. de investeringen in het onderhoud Plannen als gevolg van de gerealiseerde bestuurlijke fusie in Hs 5: Financiën: Analyse van de financiële situatie Kengetallen Gang van zaken gedurende het verslagjaar Analyse financieel resultaat Analyse kasstromen, investeringen en financieringsbeleid Begroting Treasury Hs 6: Continuïteitsparagraaf Algemeen Risico s en onzekerheden Verloop leerlingaantallen Invoering passend onderwijs Overdracht buitenonderhoud per Hs 7: Goed Onderwijs, Goed Bestuur Algemeen Samenstelling bestuur Taken en bevoegdheden toezichthouders Taken en bevoegdheden uitvoerend bestuurders Verslag toezichthoudend orgaan Hs 8: Conclusie... 32

5 3 Hs 1: Algemeen De Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs TriVia is de rechtsopvolger van de per opgerichte Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs te Zederik, Zijderveld en Schoonrewoerd. Deze VPCPO ZZS was de rechtsopvolger van de onderstaande verenigingen: De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag te Ameide, De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Lexmond, De Vereniging Een School met de Bijbel te Meerkerk en Zijderveld, De Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Timotheüs te Nieuwland De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Christelijke School voor de Nederlands Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. Per is conform het besluit van de ledenvergadering d.d de naam van de vereniging VPCPO-ZZS veranderd in VPCPO TriVia. Deze gewijzigde naamgeving is in juni 2011 in nieuwe statuten vastgelegd, samen met diverse andere noodzakelijke veranderingen, mede als gevolg van de invoering van de wet Goed onderwijs, goed bestuur per Deze Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs TriVia is per bestuurlijk gefuseerd met de: Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Hardinxveld-Giessendam tot de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs TriVia. VPCPO TriVia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rivierenland onder nummer Identiteit In de Statuten staat de volgende formulering als grondslag geformuleerd: De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als het Vast en Onveranderlijk Woord van God, zoals die in de Apostolische geloofsbelijdenis is verwoord Deze identiteit wordt zichtbaar in de manier waarop het christelijk geloof op de diverse scholen gestalte krijgt in relatie tot het onderwijs, de omgang met elkaar en de omgeving. 1.2 Bestuur Sinds zijn de statuten aangepast aan de wetgeving Goed onderwijs, goed bestuur. Als gevolg daarvan is het bestuur per die datum onderverdeeld in een toezichthoudend en uitvoerend gedeelte. Het uitvoerende gedeelte van het bestuur bestond vanaf dat moment, tot aan de bestuurlijke fusie met de VGS per , uit de penningmeester en de directeur-bestuurder. De andere bestuursleden maakten deel uit van het toezichthoudend bestuur. Sinds de bestuurlijke fusie met de VGS per bestaat het bestuur van de vereniging TriVia uit 10 personen, waarvan 9 personen zijn verkozen door de algemene ledenvergadering. Deze 9 bestuursleden benoemen in geval van een vacature de directeur-bestuurder. Van de in totaal 10 bestuursleden van de vereniging maken 2 bestuursleden deel uit van het uitvoerend bestuur en zijn 8 bestuursleden lid van het toezichthoudend bestuur. De penningmeester, samen met een ander bestuurslid en de directeur-bestuurder maken sinds deel uit van het uitvoerend bestuur. De andere bestuursleden maken deel uit van het toezichthoudend bestuur. In de loop van 2013 heeft het bestuur de doorgevoerde scheiding in TB en UB diepgaand geëvalueerd. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat wil er sprake zijn van een goed functionerende scheiding tussen Toezicht en Bestuur conform de wetgeving Goed Onderwijs, Goed Bestuur, het tot op heden gehanteerde model van TB en UB plaats moet maken voor een model Raad van Toezicht en College van Bestuur. Het bestuur blijft vooralsnog van mening dat zij het best gelegitimeerd wordt door te blijven werken van uit het Verenigingsmodel, waarbij de Algemene Leden Vergadering het hoogste orgaan van de vereniging is en blijft. Een voorstel om de hierboven genoemde wijzigingen door te voeren, wordt waarschijnlijk aan de ALV van 2014 voorgelegd.

6 4 Het bestuur is als volgt samengesteld Dhr. H.G. Vollmuller (voorzitter TB ) Mevr. J. E. Blom van Vliet (lid TB) Mevr. M. A. de Jong Baars (lid TB) Dhr. J. Hogenhout (lid TB) Dhr. A-J. Kaan (lid TB) Dhr. M. de Groot (lid TB) Dhr. F. de Bruin (lid TB) Ir. N.J. Spek (lid TB) Dhr. A.E.J. Arendse (penningmeester UB) Drs. M. van Wijngaarden (directeur-bestuurder, lid UB) 1.3 Missie en motto De missie van onze Vereniging luidt als volgt: Onze christelijke scholen verzorgen kwalitatief goed onderwijs ten behoeve van de totale ontwikkeling van alle kinderen die op onze scholen aanwezig zijn. Ons motto is: Voor bijzonder goed onderwijs 1.4 Bestuurlijke organisatie in 2013 Binnen de bestuurlijke organisatie van TriVia is per gekozen voor besturen op afstand met ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van afzonderlijke scholen en directie. Dit kwam toen overeen met de keuze voor een bestuur op hoofdlijnen. In de afgelopen jaren zijn de kaders van het te voeren beleid vastgesteld en is het karakter van een bestuur dat bestuurt op hoofdlijnen, steeds meer veranderd naar dat van een toezichthoudend bestuur. Als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving in het kader van Goed onderwijs, goed bestuur, waarbij de uitvoering van het bestuurlijk handelen en het toezicht op dat bestuurlijke handelen gescheiden moesten worden, zijn per de hiervoor in de ALV s van juni 2011 noodzakelijk aangebrachte statutaire wijzigingen, van kracht geworden. Concreet houden deze wijzigingen in dat er een uitvoerend bestuur is ingesteld, waarvan op dit moment de penningmeester en de directeur bestuurder deel uitmaken en dat de andere bestuursleden deel uitmaken van het toezichthoudend bestuur. TriVia is een organisatie waarin korte lijnen m.b.t. besluitvorming gehanteerd worden en waarin voldoende overleg- en adviesmogelijkheden beschikbaar zijn om een ieder op zijn niveau de kans te geven invloed uit te oefenen op besluitvorming en beleid. De leiding van de organisatie is neergelegd bij de directeur - bestuurder, ondersteund door het directeurenoverleg.

7 5 1.5 Organogram Het organogram van onze organisatie ziet er als volgt uit: Advieslijn Bevelslijn Controlelijn Vereniging met Bestuur, onderverdeeld in Toezichthoudend en Uitvoerend bestuur Directieoverleg Uitvoerend bestuur met directeur-bestuurder als uitvoerder gemeenschappelijke medezeggenschapsraad per school: schoolcommissie school A 1 school B school C per school: medezeggenschapsraad In dit organogram hebben de lijnen de volgende betekenis: - een verticale lijn duidt op een verantwoordingsrelatie (lijnfunctie) - een horizontale lijn geeft een ondersteunende relatie aan In de bestuurlijke organisatie is de school de lokale eenheid. Elke school heeft een directie, een medezeggenschapsraad (MR) en een schoolcommissie. De directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld beleid en het creëren van draagvlak binnen de school. Zij zijn hierbij gebonden aan de missie, de door het bestuur vastgestelde kaders en aan het verenigingsbeleidsplan. De MR heeft advies- en / of instemmingsrecht over verschillende voorgenomen bestuursbesluiten. Dit conform de meest recente landelijke modellen. De schoolcommissie vormt een brug tussen de ouders en de school. Verder kan de schoolcommissie de directie te allen tijde voorzien van advies op gebied van: het onderwijs; de organisatie; identiteit van de school; de aanname van leerlingen; het personeelsbeleid op schoolniveau en het financiële beleid op schoolniveau. Een andere taak van de schoolcommissie is het doen van voordrachten aan het bestuur van nieuwe bestuursleden (op uitnodiging van het bestuur) en van nieuwe schoolcommissieleden. Voor school-overstijgende zaken voert de directeur-bestuurder namens het bestuur overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

8 6 1.6 Scholen Onder onze vereniging vallen 8 scholen, te weten: Brin nr. SmdB De Kandelaar Meidoornlaan CN Ameide 07JM CBS Het Kompas Gregoriuslaan SZ Lexmond 04RF CBS De Rank Blommendaal DC Meerkerk 05QT SmdB Het Fundament Verduinstraat JZ Nieuwland 04QQ CBS Noachschool Kerkweg 3a 4145 MP Schoonrewoerd 05TB CNS Herédium CBS Ichthus Rehobothschool Schoolstraat 3 Pauwtjesmolen 55a Schoolstraat GA 3371 RL 3371 AW Zijderveld Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam 04UU 05OF 09BX 1.7 Verloop van de leerlingaantallen Het verloop van de leerlingenaantallen per 1 oktober van de afgelopen jaren is als volgt: Schooljaar Kandelaar Kompas Rank Fundament Noachschool Herédium Ichthus Rehoboth Eindtotaal Gezien het feit dat de bestuurlijke fusie met de VGS per inmiddels zijn volledige uitwerking heeft gekregen is het niet zinvol meer om de leerlingaantallen in TriVia-oud en TriVia-nieuw te scheiden, maar zullen vanaf dit bestuursverslag deze gegevens als één geheel gepresenteerd worden. Indien we bovenstaande leerlingaantallen op ons in laten werken en ons realiseren dat er overal in de regio waarin onze scholen staan, sprake is van een soms behoorlijk krimp van de leerlingaantallen, kunnen we concluderen dat onze scholen er goed in slagen om hun leerlingaantallen op niveau te houden. Hoewel de reële inwoneraantallen in meerdere kernen in zijn algemeenheid een dalende tendens laten zien, valt de uitwerking van deze dalende tendens in een soortgelijke daling van onze leerlingaantallen erg mee! Een belangrijke oorzaak hiervan is dat meerdere scholen er in slagen om hun marktaandeel nog steeds uit te breiden. Ter illustratie volgt hieronder een overzicht in percentages van het marktaandeel van onze scholen. Deze percentages zijn berekend door het aantal op op een school aanwezige vierjarigen te relateren aan het betreffende aantal vierjarigen in dat kalenderjaar uit de kern / wijk / woonplaats.

9 Gemiddeld Kandelaar Kompas Rank Fundament Noachschool Herédium Ichthus Rehoboth M - TriVia Hs 2: Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid in 2013 Het jaar 2013 was voor het bestuur een zeer belangrijk jaar. Na de bestuurlijke fusie met de VGS was het van groot belang om allerlei in gang gezette bestuurlijke processen zo goed mogelijk te consolideren en te versterken. Vooral de praktische invulling van de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht heeft ons nogal beziggehouden. In 2013 is het bestuur tot de conclusie gekomen dat voor de uitvoering van in de wetgeving vastgelegde scheiding tussen Toezicht en Bestuur het gekozen model van TB en UB in onvoldoende mate voldoet. Het bestuur is er van overtuigd geraakt dat beter gekozen kan worden voor het model van Raad van Toezicht en College van Bestuur. Het voorstel om hiertoe over te gaan zal waarschijnlijk worden voorgelegd aan de ALV van de Vereniging PCPO TriVia in Het was belangrijk voor het bestuur dat de directies van onze scholen samen met de directeur-bestuurder voldoende in staat waren om het vastgestelde beleid in de dagelijkse praktijk van het onderwijs goed vorm te geven. Door het bestuur is er naar aanleiding van dit alles regelmatig vergaderd. Om een indruk te geven van wat er allemaal de bestuurstafel gepasseerd is, volgt hieronder een overzicht een aantal belangrijke onderwerpen, die het afgelopen jaar onze aandacht vroegen: Uitwerking bestuurlijke fusie Scheiding bestuur en toezicht Jaarrekening 2012 Nascholingsbeleid Beleid m.b.t. secundaire arbeidsvoorwaarden Leerlingtevredenheidspeiling Managementstatuut Handboek AO / IC Sponsorbeleid Strategisch beleidsplan Bestuursformatieplan Taakbeleid Dolfijngroep Brandveiligheid Vakantieregeling Monitor Kwartaalcijfers Begroting Identiteit Onze scholen staan in verschillende plaatsen en vinden daar hun eigen bestaansrecht. De christelijke identiteit van onze Vereniging wordt op lokaal niveau per school nader vorm gegeven. Er zijn veel ouders die voor onze scholen kiezen omdat ze een meer dan vrijblijvende relatie hebben met het christelijk geloof. Daar zijn we dankbaar voor. Het is echter onmiskenbaar dat een aantal ouders voor het onderwijs op onze scholen kiest om andere redenen dan de specifieke plaatsgebonden christelijke identiteit. In een enkele school levert dat wel eens wat spanningen op. Aangezien we in ons aannamebeleid geformuleerd hebben dat ouders doel en grondslag van onze Vereniging moeten onderschrijven en /of

10 8 respecteren alvorens hun kinderen tot onze scholen toegelaten kunnen worden, is het zeer wel mogelijk om ouders hierop aan te spreken. Het is van belang dat onze scholen zich blijven onderscheiden van de andere scholen in onze dorpen. Dat gebeurt o.a. op het gebied van het Bijbels onderwijs, de geloofsopvoeding en de door Jezus geïnspireerde omgang met elkaar binnen de school en in onze samenleving. Vanuit die door het Evangelie geïnspireerde opdracht hebben onze scholen tegelijkertijd de opdracht om kwalitatief uitstekend onderwijs te verzorgen voor alle kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Juist dat maakt deel uit van onze identiteit. 2.2 Bedrijfsvoering Net zoals in de afgelopen jaren zijn ook in 2013 weer diverse verbeteringen aangebracht in de manier waarop wij jaarlijks / meerjaarlijks begroten. Sinds een aantal jaren bouwen wij de jaarbegrotingen en de meerjarenbegrotingen van de scholen op overeenkomstig het kalenderjaarprincipe. Dit is in overeenstemming met de manier waarop de, door het administratiekantoor aangeleverde, concept -begroting is opgebouwd. De personele begroting wordt nog steeds per cursusjaar opgebouwd. De voor de personele kosten begrote inkomsten en uitgaven worden geraamd in de jaarbegroting. In de cursusjaarbegroting wordt de personele invulling van de in de jaarbegroting geraamde inkomsten en uitgaven nader geconcretiseerd. Voor zover er aanpassingen zijn aangebracht in de diverse begrotingen zijn deze het gevolg van wijzigingen in de bekostiging en de uitvoering. 2.3 Voorziening BAPO Het is niet toegestaan om een Voorziening BAPO in te richten. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in haar vergadering van januari 2010 bepaald hoe de verwerking van de BAPO in de jaarrekening van onderwijsinstellingen moet plaatsvinden. Er is daarbij gekozen voor één uniforme verwerkingsmethodiek, te weten de verwerking van de jaarlijkse BAPO -kosten als zogeheten periodelasten. Met andere woorden: de baten en lasten van deze regeling lopen met ingang van het verslagjaar 2010 via de staat van baten en lasten (exploitatierekening). Deze definitieve oplossing geldt vanaf het verslagjaar Voorziening Jubilea Met terugwerkende kracht tot 2007 is er in 2008 ten laste van het eigen vermogen een voorziening jubilea gevormd. De basis hiervoor ligt in de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging. Op bedroeg het saldo ruim ,- 2.5 Zaken met een behoorlijke personele betekenis In 2013 paste ons bestaande personeelsbestand goed binnen de beschikbare personele lumpsumvergoeding. De salariskosten voor de Dolfijnleerkracht worden nu door alle Trivia-scholen vanuit de reguliere formatie bekostigd. De salariskosten voor ondersteunend personeel worden door de Trivia-scholen vanuit de reguliere formatie bekostigd. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een loonkostensubsidie van 50%. Deze loonkostensubsidie zal naar verwachting binnen afzienbare tijd beëindigd worden en opgenomen worden in de personele lumpsum. Er hebben weinig wisselingen in ons personeelsbestand plaatsgevonden. De variatie in leeftijdsopbouw tussen de scholen is behoorlijk groot. De leeftijd van ons personeel varieert per school van 22 tot 64 jaar. De gemiddelde leeftijd van het personeel verdeeld over alle scholen is ongeveer 41 jaar. Het landelijk gemiddelde is ongeveer 44 jaar. Het gemiddelde ziekteverzuim voor onze scholen bedraagt 6,1%. Er zijn meerdere langdurig zieken binnen onze scholen. Het landelijk gemiddelde over 2013 was ongeveer 6,44 %. 2.6 Financiële ontwikkelingen Voor de vernieuwing / vervanging van het onderwijsleerpakket, het meubilair en de ICT zijn de in de afgelopen jaren opgestelde meerjarenbegrotingen aangepast. Het resultaat over 2013 was voor TriVia ,- negatief begroot. Het resultaat over 2013 voor TriVia is ,- positief gerealiseerd. Voor een nadere analyse van de financiële ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

11 9 2.7 Uitkeringen na ontslag In 2013 zijn er geen personeelsleden ontslagen anders dan op eigen verzoek. Er is dan ook geen sprake van verstrekte uitkeringen na ontslag. 2.8 Onderwijskundige ontwikkelingen Alle scholen werken hard aan de permanente verbetering van de kwaliteit van hun onderwijs. Hiervoor zijn inmiddels specifieke TriVia-normen vastgesteld. Alle scholen hebben zich gecommitteerd aan de afspraken uit het Strategisch Beleidsplan dat zij binnen twee cursusjaren, te beginnen vanaf , de waardering Goed conform de TriVia-normen behalen. Op dit moment zijn twee van onze scholen met de kwalificatie Goed volgens de TriVia-normen gewaardeerd. Het bestuur heeft besloten om de per als project gestarte Dolfijngroepen voor het onderwijs aan de meer dan gemiddeld begaafde leerlingen per te beschouwen als een regulier onderdeel van het onderwijs op alle scholen van TriVia. Alle scholen werken aan het verder verbeteren van hun resultaten op het gebied van taal en lezen en de meeste scholen zien hun resultaten nog steeds verbeteren. Het percentage zittenblijvers op onze scholen varieert van 0% tot 5%. Het landelijk percentage staat gemiddeld op 2%. Op al onze scholen wordt inmiddels gewerkt aan het invoeren van Handelings Gericht Werken. Hierbij wordt veel meer gekeken de mogelijkheden van kinderen en veel minder naar hun tekortkomingen. Al onze scholen werken er hard aan om voor alle leerlingen een aan hun niveau aangepast onderwijsprogramma aan te bieden. Het is voor enkele scholen nog steeds een aandachtspunt om voor kinderen met een handelingsplan ontwikkelingsperspectieven vast te stellen. De invoering van Passend Onderwijs vanaf vraagt van onze scholen om zich, in overleg met de SWV waar onze scholen deel van uit maken, goed op voor te bereiden. 2.9 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Kwaliteitszorg op schoolniveau Op het gebied van kwaliteitszorg gaat het erom om op alle beleidsterreinen van het onderwijs afspraken te maken over welke kwaliteit er geleverd dient te worden door de individuele school. Hiervoor wordt door de scholen gebruik gemaakt van het programma Werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs van Cees Bos. Hiervoor is de volgende planning afgesproken in het BDO. Planning werken met WMK / BVPO Quick scan en Diagnose (maart/april) 2013/ / / /2017 Actieve rol leerlingen Kwaliteitszorg Aanbod Afstemming IPB Schooladministratie Tijd Pedagogisch Taalleesonderwijs Kwaliteitszorg actief Didactisch handelen handelen Wetenschap en burgerschap Schoolklimaat Zorg en begeleiding techniek Aanbod actief Contacten met ouders Inzet van middelen Schoolleiding burgerschap Beroepshouding Levensbeschouwing Externe contacten Rekenen en wiskunde Interne communicatie ICT Vragenlijsten (oktober) Opbrengsten = monitor TriVia Sociale veiligheid: Leraren, ouders, leerlingen Opbrengsten = monitor TriVia Oudervragenlijst/ 1x per 4 jaar OTP - BVPO Opbrengsten = monitor TriVia Sociale veiligheid: Leraren, ouders, leerlingen, in combinatie met PTP - BVPO Opbrengsten = monitor TriVia Leerlingvragenlijst LTP BVPO

12 Kwaliteitszorg op TriVia - niveau HET uitgangspunt bij al ons werken en dus ook bij het vaststellen van een oordeel over de kwaliteitszorg op onze scholen is de volgende uitspraak: Vanuit onze christelijke identiteit, waarin we het leven zien als geschenk van God en ieder kind als schepsel van God uniek is, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals hij of zij is. Deze uitspraak roept ons op om ons onderwijs zodanig in te richten dat we zo volledig mogelijk recht doen aan alle consequenties hiervan. Om te bepalen in hoeverre onze scholen dit in de praktijk van het dagelijks leven ook werkelijk weten te realiseren hebben we met elkaar een Monitor ontwikkeld die op een overzichtelijke wijze de concrete uitslagen op de volgende Resultaatgebieden zichtbaar maakt: Uitslagen van de Tevredenheidsonderzoeken onder de ouders; Uitslagen van de Tevredenheidsonderzoeken onder de kinderen; Uitslagen van de Inspectieonderzoeken; Uitslagen van de Cito-eindtoets voor groep 8; Uitslagen van diverse Cito-tussentoetsen en Het deelnamepercentage aan het SBO De beoordeling van de kwaliteit van onze scholen kan van uitstekend tot onvoldoende variëren. Om dit oordeel te kunnen geven is een op de resultaatgebieden toegespitst waarderingssysteem ontwikkeld. De uitslagen van de op de Monitor aangegeven resultaatgebieden worden jaarlijks besproken in het BDO, met de schooldirecties afzonderlijk en in het bestuur Kwaliteitszorg op extern niveau De Inspectie van het Basisonderwijs concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op onze basisscholen op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit de onderzoeksrapporten blijkt dat het onderwijs voor vrijwel alle scholen op die gebieden nauwelijks of geen tekortkomingen kent. Tevens vindt er jaarlijks naar aanleiding van de door de scholen behaalde resultaten op de Cito-eindtoets voor groep 8, maar ook op de Cito-tussentoetsen een gesprek met de Inspectie van het Basisonderwijs plaats. Van dit gesprek vindt een terugkoppeling plaats naar de diverse schooldirecties en naar het bestuur. Voor één van onze scholen geeft de Inspectie een waarschuwing af dat de resultaten van de Cito-eindtoets achterblijven bij de noodzakelijke resultaten 2.10 Onderwijsprestaties Cito-eindtoetsresultaten Specificatie SmdB De Kandelaar Schoolgroep 2 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 42 Cito score eindtoets groep 8 538,4 Specificatie CBS Het Kompas Schoolgroep 4 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 11 Cito score eindtoets groep 8 542,2 Specificatie CBS De Rank Schoolgroep 5 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 25 Cito score eindtoets groep 8 535,7

13 11 Specificatie SmdB Het Fundament Schoolgroep 1 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 18 Cito score eindtoets groep 8 537,9 Specificatie Noachschool Schoolgroep 7 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 14 Cito score eindtoets groep 8 537,6 Specificatie CNS Herédium Schoolgroep 8 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 17 Cito score eindtoets groep 8 536,4 Specificatie Ichthusschool Schoolgroep 5 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 41 Cito score eindtoets groep Specificatie Rehobothschool Schoolgroep 5 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 43 Cito score eindtoets groep 8 534, Landelijk gemiddelde Cito-eindtoetsscores Het landelijk gemiddelde van de Cito-eindtoets varieert en is afhankelijk van de schoolgroep waarin de school is ingedeeld op basis van het percentage gewichtenleerlingen dat op die school aanwezig is. % gewichten-leerlingen Ondergrens Landelijk Bovengrens gemiddelde 0 535,2 537,2 539, ,1 537,1 539, ,9 536,9 538, ,8 536,8 538, ,6 536,6 538, ,5 536,5 538, ,3 536,3 538, ,2 536,2 538, ,9 535,9 537, ,7 535,7 537,7

14 Uitstroom in leerlingaantallen Specificatie SmdB De Kandelaar Uitstroom Gymnasium 3 Uitstroom Havo / VWO 8 Uitstroom VMBO-TL / Havo 11 Uitstroom VMBO - TL 9 Uitstroom VMBO-KB + BB 11 Uitstroom VMBO-LWOO 0 Uitstroom VSO 0 Totaal 42 Specificatie CBS Het Kompas Uitstroom Gymnasium 0 Uitstroom Havo / VWO 7 Uitstroom VMBO-TL / Havo 2 Uitstroom VMBO - TL 0 Uitstroom VMBO-KB + BB 2 Uitstroom VMBO-LWOO 0 Uitstroom VSO 0 Totaal 11 Specificatie CBS De Rank Uitstroom Gymnasium 2 Uitstroom Havo / VWO 14 Uitstroom VMBO-TL / Havo 0 Uitstroom VMBO - TL 6 Uitstroom VMBO-KB + BB 2 Uitstroom VMBO-LWOO 1 Uitstroom VSO 0 Totaal 25 Specificatie SmdB Het Fundament Uitstroom Gymnasium 1 Uitstroom Havo / VWO 8 Uitstroom VMBO-TL / Havo 5 Uitstroom VMBO - TL 0 Uitstroom VMBO-KB + BB 2 Uitstroom VMBO-LWOO 1 Uitstroom VSO 1 Totaal 18

15 13 Specificatie Noachschool Uitstroom Gymnasium 3 Uitstroom Havo / VWO 3 Uitstroom VMBO-TL / Havo 3 Uitstroom VMBO - TL 1 Uitstroom VMBO-KB + BB 3 Uitstroom VMBO-LWOO 1 Uitstroom VSO 0 Totaal 14 Specificatie CNS Herédium Uitstroom Gymnasium 0 Uitstroom Havo / VWO 4 Uitstroom VMBO-TL / Havo 6 Uitstroom VMBO - TL 3 Uitstroom VMBO-KB + BB 4 Uitstroom VMBO-LWOO 0 Uitstroom VSO 0 Totaal 17 Specificatie Ichthusschool Uitstroom Gymnasium 1 Uitstroom Havo / VWO 22 Uitstroom VMBO-TL / Havo 1 Uitstroom VMBO - TL 6 Uitstroom VMBO-KB + BB 11 Uitstroom VMBO-LWOO 0 Uitstroom VSO 0 Totaal 41 Specificatie Rehobothschool Uitstroom Gymnasium 3 Uitstroom Havo / VWO 13 Uitstroom VMBO-TL / Havo 13 Uitstroom VMBO TL GL 5 Uitstroom VMBO-KB + BB 6 Uitstroom VMBO-LWOO 3 Uitstroom VSO 0 Totaal 43

16 Afhandeling van klachten Op Verenigingsniveau zijn er met de scholen een aantal afspraken gemaakt over de omgang van scholen met opmerkingen, kritiek en/of klachten. Deze afspraken volgen hieronder: Misschien zullen er momenten in het schooljaar zijn, waarin u klachten, kritiek of opmerkingen heeft met betrekking tot de gang van zaken in onze school. Wij vinden dat u met dit alles altijd binnen de school terecht moet kunnen. Wij willen u daar graag alle ruimte voor bieden. De spelregels voor de gewone problemen en probleempjes zijn de volgende: eerst neemt u contact op met de betreffende leerkracht, daarna, indien u niet tot een oplossing komt, met de directie. Verder kunt u binnen de school met uw klachten, kritiek en / of opmerkingen ook terecht bij de medezeggenschapsraad en / of bij de schoolcommissie. Mocht er voor u nog steeds geen bevredigende oplossing uit de bus komen, dan kunt u altijd nog via de directeur-bestuurder uw klachten e.d. kwijt. Vanzelfsprekend zullen we proberen om voor alle door u aan de orde gestelde zaken oplossingen te bedenken. Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Mochten er echter problemen van veel grotere aard zijn dan de gewone huis, tuin en keukenproblemen dan kunt u daarvoor terecht bij de contactpersoon / contactpersonen die de school telt, te weten... U kunt dan bijvoorbeeld denken aan zaken die te maken hebben met ongewenste intimiteiten binnen onze school, aan seksueel misbruik van kinderen of aan andere zwaarwegende problemen, zoals discriminatie, agressie, geweld en pesten. Deze contactpersoon / contactpersonen zullen u in goed overleg in contact brengen met de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon. Dit is: Mevr. Jacqueline Tieleman, Touwbaan 11, 4205 AB Gorinchem, tel (bereikbaar op ma., di. en woensdag). Zij zal proberen een oplossing van het betreffende probleem te creëren. Indien dat niet lukt, zal zij u verder helpen bij het mogelijk oplossen van uw gerechtvaardigde klacht. Voor de hierbij te volgen procedure is ons bestuur aangesloten bij de door de Besturenraad voor het Protestants Christelijk Onderwijs opgerichte Klachtencommissie. Het adres van deze Commissie luidt: Besturenraad PCO, t.a.v. Klachtencommissie, Postbus 907, 2270 AX te Voorburg. Hiernaast hanteert ons bestuur het reglement zoals dat in het landelijk overleg tussen de verschillende besturenorganisaties, ouderorganisaties etc. is afgesproken. Dit reglement kunt u downloaden vanaf de site, maar is op verzoek ook verkrijgbaar via onze Op het niveau van onze scholen hebben er n.a.v. bovenstaande afspraken diverse gesprekken plaatsgevonden met ouders die dat wenselijk vonden. Deze gesprekken zijn steeds naar tevredenheid afgewikkeld zodat de aangestelde vertrouwenspersoon niet ingeschakeld hoefde te worden. Er zijn ook geen klachten ingediend bij de voor ons bestuur ingestelde Landelijke Klachtencommissie Prestatiebox Schoolbesturen ontvangen nu naast een (vrij besteedbaar) lumpsumbudget ook (project)subsidies ter financiering van het onderwijs op hun scholen. Kenmerkend voor subsidies is, dat ze meestal moeten worden aangevraagd, gebonden zijn aan het doel waarvoor zij zijn verstrekt, apart verantwoord moeten worden en dat, als het geld niet in overeenstemming met het doel is besteed, veelal terugvordering plaatsvindt. Kortom, dergelijke subsidies leiden tot een onevenredige administratieve last en leggen schoolbesturen ook beperkingen op in de besteding. Daarom is gezocht naar een alternatief, waarbij een schoolbestuur zelf prioriteiten kan stellen en waarbij er veel minder sprake is van administratieve rompslomp. Dit alternatief is de Prestatiebox geworden. Via de Prestatiebox worden gelden door de overheid verstrekt met een specifiek doel. Het zijn echter gewoon lumpsumgelden, dus schoolbesturen houden de volledige bestedingsvrijheid over deze middelen. Het geld wordt zonder aanvraag aan alle schoolbesturen toegekend. Niet-bestede middelen worden ook niet teruggevorderd. Wel wordt aan schoolbesturen gevraagd om via een (apart naar OCW op te sturen ) verslag op hoofdlijnen aan te geven waarvoor en hoeveel geld is ingezet ten aanzien van het bereiken van het doel waarvoor middelen (via de prestatiebox) zijn verstrekt. Mede aan de hand hiervan wil het ministerie op macroniveau inzicht verkrijgen in de besteding van middelen die voor een bepaald doel zijn verstrekt. Naar aanleiding van het door de leden van de PO-raad in januari 2012 afgesloten bestuursakkoord is de prestatiebox vanaf 2012 gevuld met middelen voor taal en rekenen, hoogbegaafden, toetsen, professionalisering van leraren en schoolleiders, voor wetenschap en techniek en met de middelen voor cultuureducatie. In zijn totaliteit is er een bedrag van ongeveer 75,- per ll. beschikbaar.

17 15 Bestuurlijk zijn hierover de volgende afspraken gemaakt: 25,- per ll. voor de bekostiging van de Dolfijngroep; vanaf op te nemen in de cursusjaarbegroting 20,- per ll. voor het professionaliseren van leerkrachten; vanaf op te nemen in de cursusjaarbegroting onder PAB 1940,- per school voor het professionaliseren van schooldirecties; vanaf op te nemen in de cursusjaarbegroting onder PAB 20,- per ll. voor OGW e.d. 10,- per ll. voor cultuur 2.13 Zaken met een behoorlijke politieke en/of maatschappelijke impact Onze scholen bereiden zich voor op de invoering van Passend Onderwijs per Dit gebeurt in een eendrachtige samenwerking met alle scholen uit ons huidige Samenwerkingsverband Dit SWV verandert per van naam en wordt Kamer Samen met de Kamers en vormen de drie Kamers het nieuwe SWV oftewel SWV Driegang. Helaas is CNS Herédium, ondanks alle inspanningen om dat te voorkomen, toch definitief ingedeeld bij SWV (= SWV ProfiPendi ). Het bestuur van het SWV wil niet meewerken aan ons verzoek om CNS Herédium deel uit te laten blijven maken van SWV Driegang. Het ziet er niet naar uit dat er een overgangsmaatregel getroffen zal gaan worden om de financiële gevolgen van de gedwongen overgang van CNS Herédium van SVW Driegang naar SWV ProfiPendi te beperken. Dit nieuwe SWV heeft helaas geen middelen beschikbaar om CNS Herédium financieel tegemoet te komen. De verplichte overgang van het ene naar het andere SWV kost deze school zo n ,- op jaarbasis. Voor wat betreft alle ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs zal CNS Herédium per aan moeten sluiten bij ASWV ProfiPendi.

18 16 Hs 3: Plannen voor en behaalde resultaten in Begrote en gerealiseerde investeringen in leermiddelen in 2013 Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: Gerealiseerd: ja / nee Niet gerealiseerd, omdat: De Kandelaar Cito-toetsen AK-methode Ja Het Kompas De Rank Pluspunt 3 groep 6 Engels Koffiemachine Begrijpend lezen Rekenen groep 7 Schrijven Sociaal emotionele ontwikkeling Materiaal kleutergroepen Aanvulling methodisch materiaal Vervanging materiaal orthotheek Het Fundament Methode Engels voor groep 1-8 Ja Ja Ja Nee ja ja nee ja ja ja Ja Uitgesteld omdat we nog met oude methode konden werken. We in schooljaar 14/ 15 de Kanjertraining gaan doen en onze methode dan willen vervangen. Noachschool Rapportontwikkeling Aardrijkskunde 5 t/m 8 Rekenen WIG 1 t/m 8 Ontwikkelingsmateriaal kleuters Ja Ja Ja ja Herédium Ichthus Ontwikkelingsmateriaal 1 / 2 Taal gr. 8 Biologie Rekenen/wiskunde gr. 5 Engels gr. 5 t/m 8 Voortgezet TL Citotoetsen Biologie Engels Aanvullend mat. VLL Rehoboth Voortgezet technisch lezen Taalmethode voor 7/8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee nee Nee ja? Keuzetraject niet af Keuzetraject niet af? Nog geen goede methode verkrijgbaar

19 Begrote en gerealiseerde investeringen in ICT in 2013 Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: Gerealiseerd: ja / nee Niet gerealiseerd, omdat: De Kandelaar 0 Het Kompas 600 Tablet Nee Negatief advies commissie De Rank 0 Het Fundament Server, uitbreiding geheugen, backup-unit Ja Noachschool 0 Herédium 0 Ichthus server nee Wachten op TriVia ontwikkelingen Rehoboth TFT schermen computerlokaal Backup Unit Laserprinter 2x laptop HP 10 TFT schermen in lokalen Nee Ja Nee Ja Ja Functioneren nog Was risico geworden Functioneert nog Waren stuk Preventief /brandgevaar

20 Begrote en gerealiseerde investeringen in het meubilair in 2013 Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: Gerealiseerd: ja / nee Niet gerealiseerd, omdat: De Kandelaar 500 Kasten Ja Het Kompas 0 De Rank 0 Het Fundament 0 Noachschool Vloer personeelskamer en keukenblok ja Herédium 0 Ichthus Leerkrachtstoelen kasten Nee ja onbekend Rehoboth 0.

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool. s-molenaarsweg 1. Jaarverslag GPO-WN

Gereformeerde Basisschool. s-molenaarsweg 1. Jaarverslag GPO-WN Gereformeerde Basisschool s-molenaarsweg 1 Jaarverslag GPO-WN 2013 INHOUD Voorwoord GPO-WN in beweging 3 Hoofdstuk 1 Instellingsgegevens 1.1 Juridische structuur 5 1.2 Organisatiestructuur 7 1.3 Kernmerken

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Bestuursverslag... 4 Inleiding... 4 1. Gevoerd beleid Voortgezet Onderwijs van Amsterdam... 6 1.1 De 4 P s

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie