(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(FINANCIEEL) JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 (FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2013 Vereniging PCPO TriVia te Hardinxveld-Giessendam Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium Postbus AB Sliedrecht Telefoon / fax / algemeen:

2 INHOUDSOPGAVE A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Bestuursverslag B JAARREKENING B1 Grondslagen B2 Balans per 31 december 2013 B3 Staat van baten en lasten 2013 B4 Kasstroomoverzicht 2013 B5 Toelichting behorende tot de balans B6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen. C OVERIGE GEGEVENS C1 Controleverklaring C2 Bestemming van het exploitatieresultaat C3 Gebeurtenissen na balansdatum BIJLAGEN Specificatie per school Het Fundament 04QQ, Nieuwland Het Kompas 04RF, Lexmond Heredium 04UU, Zijderveld De Rank 05QT, Meerkerk Noachschool 05TB, Schoonrewoerd De Kandelaar 07JM, Ameide Rehoboth 05OF, Hardinxveld - Giessendam Ichthus 09BX, Hardinxveld - Giessendam Bovenschools Vereniging Staat van baten en lasten 2013 per school Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten per school

3 1 BESTUURSVERSLAG 2013 Inhoud Hs 1: Algemeen Identiteit Bestuur Missie en motto Bestuurlijke organisatie in Organogram Scholen Verloop van de leerlingaantallen... 6 Hs 2: Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid in Identiteit Bedrijfsvoering Voorziening BAPO Voorziening Jubilea Zaken met een behoorlijke personele betekenis Financiële ontwikkelingen Uitkeringen na ontslag Onderwijskundige ontwikkelingen Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Kwaliteitszorg op schoolniveau Kwaliteitszorg op TriVia - niveau Kwaliteitszorg op extern niveau Onderwijsprestaties Landelijk gemiddelde Cito-eindtoetsscores Uitstroom in leerlingaantallen Afhandeling van klachten Prestatiebox Zaken met een behoorlijke politieke en/of maatschappelijke impact Hs 3: Plannen voor en behaalde resultaten in Begrote en gerealiseerde investeringen in leermiddelen in Begrote en gerealiseerde investeringen in ICT in Begrote en gerealiseerde investeringen in het meubilair in Plannen m.b.t. de investeringen in het onderhoud in Behaalde resultaten m.b.t. de investering in het onderhoud in Plannen m.b.t. nieuwbouw / renovatie Noachschool in Plannen m.b.t. de inrichting van Dolfijngroepen in Behaalde resultaten m.b.t. de inrichting van onze Dolfijngroepen in Hs 4: Plannen voor 2014 (cursusjaar ) Begrote investeringen in leermiddelen in Plannen m.b.t. de investeringen in ICT in Plannen m.b.t. de investeringen in het meubilair in

4 2 4.4 Plannen m.b.t. de investeringen in het onderhoud Plannen als gevolg van de gerealiseerde bestuurlijke fusie in Hs 5: Financiën: Analyse van de financiële situatie Kengetallen Gang van zaken gedurende het verslagjaar Analyse financieel resultaat Analyse kasstromen, investeringen en financieringsbeleid Begroting Treasury Hs 6: Continuïteitsparagraaf Algemeen Risico s en onzekerheden Verloop leerlingaantallen Invoering passend onderwijs Overdracht buitenonderhoud per Hs 7: Goed Onderwijs, Goed Bestuur Algemeen Samenstelling bestuur Taken en bevoegdheden toezichthouders Taken en bevoegdheden uitvoerend bestuurders Verslag toezichthoudend orgaan Hs 8: Conclusie... 32

5 3 Hs 1: Algemeen De Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs TriVia is de rechtsopvolger van de per opgerichte Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs te Zederik, Zijderveld en Schoonrewoerd. Deze VPCPO ZZS was de rechtsopvolger van de onderstaande verenigingen: De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag te Ameide, De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Lexmond, De Vereniging Een School met de Bijbel te Meerkerk en Zijderveld, De Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Timotheüs te Nieuwland De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Christelijke School voor de Nederlands Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. Per is conform het besluit van de ledenvergadering d.d de naam van de vereniging VPCPO-ZZS veranderd in VPCPO TriVia. Deze gewijzigde naamgeving is in juni 2011 in nieuwe statuten vastgelegd, samen met diverse andere noodzakelijke veranderingen, mede als gevolg van de invoering van de wet Goed onderwijs, goed bestuur per Deze Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs TriVia is per bestuurlijk gefuseerd met de: Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Hardinxveld-Giessendam tot de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs TriVia. VPCPO TriVia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rivierenland onder nummer Identiteit In de Statuten staat de volgende formulering als grondslag geformuleerd: De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als het Vast en Onveranderlijk Woord van God, zoals die in de Apostolische geloofsbelijdenis is verwoord Deze identiteit wordt zichtbaar in de manier waarop het christelijk geloof op de diverse scholen gestalte krijgt in relatie tot het onderwijs, de omgang met elkaar en de omgeving. 1.2 Bestuur Sinds zijn de statuten aangepast aan de wetgeving Goed onderwijs, goed bestuur. Als gevolg daarvan is het bestuur per die datum onderverdeeld in een toezichthoudend en uitvoerend gedeelte. Het uitvoerende gedeelte van het bestuur bestond vanaf dat moment, tot aan de bestuurlijke fusie met de VGS per , uit de penningmeester en de directeur-bestuurder. De andere bestuursleden maakten deel uit van het toezichthoudend bestuur. Sinds de bestuurlijke fusie met de VGS per bestaat het bestuur van de vereniging TriVia uit 10 personen, waarvan 9 personen zijn verkozen door de algemene ledenvergadering. Deze 9 bestuursleden benoemen in geval van een vacature de directeur-bestuurder. Van de in totaal 10 bestuursleden van de vereniging maken 2 bestuursleden deel uit van het uitvoerend bestuur en zijn 8 bestuursleden lid van het toezichthoudend bestuur. De penningmeester, samen met een ander bestuurslid en de directeur-bestuurder maken sinds deel uit van het uitvoerend bestuur. De andere bestuursleden maken deel uit van het toezichthoudend bestuur. In de loop van 2013 heeft het bestuur de doorgevoerde scheiding in TB en UB diepgaand geëvalueerd. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat wil er sprake zijn van een goed functionerende scheiding tussen Toezicht en Bestuur conform de wetgeving Goed Onderwijs, Goed Bestuur, het tot op heden gehanteerde model van TB en UB plaats moet maken voor een model Raad van Toezicht en College van Bestuur. Het bestuur blijft vooralsnog van mening dat zij het best gelegitimeerd wordt door te blijven werken van uit het Verenigingsmodel, waarbij de Algemene Leden Vergadering het hoogste orgaan van de vereniging is en blijft. Een voorstel om de hierboven genoemde wijzigingen door te voeren, wordt waarschijnlijk aan de ALV van 2014 voorgelegd.

6 4 Het bestuur is als volgt samengesteld Dhr. H.G. Vollmuller (voorzitter TB ) Mevr. J. E. Blom van Vliet (lid TB) Mevr. M. A. de Jong Baars (lid TB) Dhr. J. Hogenhout (lid TB) Dhr. A-J. Kaan (lid TB) Dhr. M. de Groot (lid TB) Dhr. F. de Bruin (lid TB) Ir. N.J. Spek (lid TB) Dhr. A.E.J. Arendse (penningmeester UB) Drs. M. van Wijngaarden (directeur-bestuurder, lid UB) 1.3 Missie en motto De missie van onze Vereniging luidt als volgt: Onze christelijke scholen verzorgen kwalitatief goed onderwijs ten behoeve van de totale ontwikkeling van alle kinderen die op onze scholen aanwezig zijn. Ons motto is: Voor bijzonder goed onderwijs 1.4 Bestuurlijke organisatie in 2013 Binnen de bestuurlijke organisatie van TriVia is per gekozen voor besturen op afstand met ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van afzonderlijke scholen en directie. Dit kwam toen overeen met de keuze voor een bestuur op hoofdlijnen. In de afgelopen jaren zijn de kaders van het te voeren beleid vastgesteld en is het karakter van een bestuur dat bestuurt op hoofdlijnen, steeds meer veranderd naar dat van een toezichthoudend bestuur. Als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving in het kader van Goed onderwijs, goed bestuur, waarbij de uitvoering van het bestuurlijk handelen en het toezicht op dat bestuurlijke handelen gescheiden moesten worden, zijn per de hiervoor in de ALV s van juni 2011 noodzakelijk aangebrachte statutaire wijzigingen, van kracht geworden. Concreet houden deze wijzigingen in dat er een uitvoerend bestuur is ingesteld, waarvan op dit moment de penningmeester en de directeur bestuurder deel uitmaken en dat de andere bestuursleden deel uitmaken van het toezichthoudend bestuur. TriVia is een organisatie waarin korte lijnen m.b.t. besluitvorming gehanteerd worden en waarin voldoende overleg- en adviesmogelijkheden beschikbaar zijn om een ieder op zijn niveau de kans te geven invloed uit te oefenen op besluitvorming en beleid. De leiding van de organisatie is neergelegd bij de directeur - bestuurder, ondersteund door het directeurenoverleg.

7 5 1.5 Organogram Het organogram van onze organisatie ziet er als volgt uit: Advieslijn Bevelslijn Controlelijn Vereniging met Bestuur, onderverdeeld in Toezichthoudend en Uitvoerend bestuur Directieoverleg Uitvoerend bestuur met directeur-bestuurder als uitvoerder gemeenschappelijke medezeggenschapsraad per school: schoolcommissie school A 1 school B school C per school: medezeggenschapsraad In dit organogram hebben de lijnen de volgende betekenis: - een verticale lijn duidt op een verantwoordingsrelatie (lijnfunctie) - een horizontale lijn geeft een ondersteunende relatie aan In de bestuurlijke organisatie is de school de lokale eenheid. Elke school heeft een directie, een medezeggenschapsraad (MR) en een schoolcommissie. De directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld beleid en het creëren van draagvlak binnen de school. Zij zijn hierbij gebonden aan de missie, de door het bestuur vastgestelde kaders en aan het verenigingsbeleidsplan. De MR heeft advies- en / of instemmingsrecht over verschillende voorgenomen bestuursbesluiten. Dit conform de meest recente landelijke modellen. De schoolcommissie vormt een brug tussen de ouders en de school. Verder kan de schoolcommissie de directie te allen tijde voorzien van advies op gebied van: het onderwijs; de organisatie; identiteit van de school; de aanname van leerlingen; het personeelsbeleid op schoolniveau en het financiële beleid op schoolniveau. Een andere taak van de schoolcommissie is het doen van voordrachten aan het bestuur van nieuwe bestuursleden (op uitnodiging van het bestuur) en van nieuwe schoolcommissieleden. Voor school-overstijgende zaken voert de directeur-bestuurder namens het bestuur overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

8 6 1.6 Scholen Onder onze vereniging vallen 8 scholen, te weten: Brin nr. SmdB De Kandelaar Meidoornlaan CN Ameide 07JM CBS Het Kompas Gregoriuslaan SZ Lexmond 04RF CBS De Rank Blommendaal DC Meerkerk 05QT SmdB Het Fundament Verduinstraat JZ Nieuwland 04QQ CBS Noachschool Kerkweg 3a 4145 MP Schoonrewoerd 05TB CNS Herédium CBS Ichthus Rehobothschool Schoolstraat 3 Pauwtjesmolen 55a Schoolstraat GA 3371 RL 3371 AW Zijderveld Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam 04UU 05OF 09BX 1.7 Verloop van de leerlingaantallen Het verloop van de leerlingenaantallen per 1 oktober van de afgelopen jaren is als volgt: Schooljaar Kandelaar Kompas Rank Fundament Noachschool Herédium Ichthus Rehoboth Eindtotaal Gezien het feit dat de bestuurlijke fusie met de VGS per inmiddels zijn volledige uitwerking heeft gekregen is het niet zinvol meer om de leerlingaantallen in TriVia-oud en TriVia-nieuw te scheiden, maar zullen vanaf dit bestuursverslag deze gegevens als één geheel gepresenteerd worden. Indien we bovenstaande leerlingaantallen op ons in laten werken en ons realiseren dat er overal in de regio waarin onze scholen staan, sprake is van een soms behoorlijk krimp van de leerlingaantallen, kunnen we concluderen dat onze scholen er goed in slagen om hun leerlingaantallen op niveau te houden. Hoewel de reële inwoneraantallen in meerdere kernen in zijn algemeenheid een dalende tendens laten zien, valt de uitwerking van deze dalende tendens in een soortgelijke daling van onze leerlingaantallen erg mee! Een belangrijke oorzaak hiervan is dat meerdere scholen er in slagen om hun marktaandeel nog steeds uit te breiden. Ter illustratie volgt hieronder een overzicht in percentages van het marktaandeel van onze scholen. Deze percentages zijn berekend door het aantal op op een school aanwezige vierjarigen te relateren aan het betreffende aantal vierjarigen in dat kalenderjaar uit de kern / wijk / woonplaats.

9 Gemiddeld Kandelaar Kompas Rank Fundament Noachschool Herédium Ichthus Rehoboth M - TriVia Hs 2: Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid in 2013 Het jaar 2013 was voor het bestuur een zeer belangrijk jaar. Na de bestuurlijke fusie met de VGS was het van groot belang om allerlei in gang gezette bestuurlijke processen zo goed mogelijk te consolideren en te versterken. Vooral de praktische invulling van de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht heeft ons nogal beziggehouden. In 2013 is het bestuur tot de conclusie gekomen dat voor de uitvoering van in de wetgeving vastgelegde scheiding tussen Toezicht en Bestuur het gekozen model van TB en UB in onvoldoende mate voldoet. Het bestuur is er van overtuigd geraakt dat beter gekozen kan worden voor het model van Raad van Toezicht en College van Bestuur. Het voorstel om hiertoe over te gaan zal waarschijnlijk worden voorgelegd aan de ALV van de Vereniging PCPO TriVia in Het was belangrijk voor het bestuur dat de directies van onze scholen samen met de directeur-bestuurder voldoende in staat waren om het vastgestelde beleid in de dagelijkse praktijk van het onderwijs goed vorm te geven. Door het bestuur is er naar aanleiding van dit alles regelmatig vergaderd. Om een indruk te geven van wat er allemaal de bestuurstafel gepasseerd is, volgt hieronder een overzicht een aantal belangrijke onderwerpen, die het afgelopen jaar onze aandacht vroegen: Uitwerking bestuurlijke fusie Scheiding bestuur en toezicht Jaarrekening 2012 Nascholingsbeleid Beleid m.b.t. secundaire arbeidsvoorwaarden Leerlingtevredenheidspeiling Managementstatuut Handboek AO / IC Sponsorbeleid Strategisch beleidsplan Bestuursformatieplan Taakbeleid Dolfijngroep Brandveiligheid Vakantieregeling Monitor Kwartaalcijfers Begroting Identiteit Onze scholen staan in verschillende plaatsen en vinden daar hun eigen bestaansrecht. De christelijke identiteit van onze Vereniging wordt op lokaal niveau per school nader vorm gegeven. Er zijn veel ouders die voor onze scholen kiezen omdat ze een meer dan vrijblijvende relatie hebben met het christelijk geloof. Daar zijn we dankbaar voor. Het is echter onmiskenbaar dat een aantal ouders voor het onderwijs op onze scholen kiest om andere redenen dan de specifieke plaatsgebonden christelijke identiteit. In een enkele school levert dat wel eens wat spanningen op. Aangezien we in ons aannamebeleid geformuleerd hebben dat ouders doel en grondslag van onze Vereniging moeten onderschrijven en /of

10 8 respecteren alvorens hun kinderen tot onze scholen toegelaten kunnen worden, is het zeer wel mogelijk om ouders hierop aan te spreken. Het is van belang dat onze scholen zich blijven onderscheiden van de andere scholen in onze dorpen. Dat gebeurt o.a. op het gebied van het Bijbels onderwijs, de geloofsopvoeding en de door Jezus geïnspireerde omgang met elkaar binnen de school en in onze samenleving. Vanuit die door het Evangelie geïnspireerde opdracht hebben onze scholen tegelijkertijd de opdracht om kwalitatief uitstekend onderwijs te verzorgen voor alle kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Juist dat maakt deel uit van onze identiteit. 2.2 Bedrijfsvoering Net zoals in de afgelopen jaren zijn ook in 2013 weer diverse verbeteringen aangebracht in de manier waarop wij jaarlijks / meerjaarlijks begroten. Sinds een aantal jaren bouwen wij de jaarbegrotingen en de meerjarenbegrotingen van de scholen op overeenkomstig het kalenderjaarprincipe. Dit is in overeenstemming met de manier waarop de, door het administratiekantoor aangeleverde, concept -begroting is opgebouwd. De personele begroting wordt nog steeds per cursusjaar opgebouwd. De voor de personele kosten begrote inkomsten en uitgaven worden geraamd in de jaarbegroting. In de cursusjaarbegroting wordt de personele invulling van de in de jaarbegroting geraamde inkomsten en uitgaven nader geconcretiseerd. Voor zover er aanpassingen zijn aangebracht in de diverse begrotingen zijn deze het gevolg van wijzigingen in de bekostiging en de uitvoering. 2.3 Voorziening BAPO Het is niet toegestaan om een Voorziening BAPO in te richten. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in haar vergadering van januari 2010 bepaald hoe de verwerking van de BAPO in de jaarrekening van onderwijsinstellingen moet plaatsvinden. Er is daarbij gekozen voor één uniforme verwerkingsmethodiek, te weten de verwerking van de jaarlijkse BAPO -kosten als zogeheten periodelasten. Met andere woorden: de baten en lasten van deze regeling lopen met ingang van het verslagjaar 2010 via de staat van baten en lasten (exploitatierekening). Deze definitieve oplossing geldt vanaf het verslagjaar Voorziening Jubilea Met terugwerkende kracht tot 2007 is er in 2008 ten laste van het eigen vermogen een voorziening jubilea gevormd. De basis hiervoor ligt in de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging. Op bedroeg het saldo ruim ,- 2.5 Zaken met een behoorlijke personele betekenis In 2013 paste ons bestaande personeelsbestand goed binnen de beschikbare personele lumpsumvergoeding. De salariskosten voor de Dolfijnleerkracht worden nu door alle Trivia-scholen vanuit de reguliere formatie bekostigd. De salariskosten voor ondersteunend personeel worden door de Trivia-scholen vanuit de reguliere formatie bekostigd. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een loonkostensubsidie van 50%. Deze loonkostensubsidie zal naar verwachting binnen afzienbare tijd beëindigd worden en opgenomen worden in de personele lumpsum. Er hebben weinig wisselingen in ons personeelsbestand plaatsgevonden. De variatie in leeftijdsopbouw tussen de scholen is behoorlijk groot. De leeftijd van ons personeel varieert per school van 22 tot 64 jaar. De gemiddelde leeftijd van het personeel verdeeld over alle scholen is ongeveer 41 jaar. Het landelijk gemiddelde is ongeveer 44 jaar. Het gemiddelde ziekteverzuim voor onze scholen bedraagt 6,1%. Er zijn meerdere langdurig zieken binnen onze scholen. Het landelijk gemiddelde over 2013 was ongeveer 6,44 %. 2.6 Financiële ontwikkelingen Voor de vernieuwing / vervanging van het onderwijsleerpakket, het meubilair en de ICT zijn de in de afgelopen jaren opgestelde meerjarenbegrotingen aangepast. Het resultaat over 2013 was voor TriVia ,- negatief begroot. Het resultaat over 2013 voor TriVia is ,- positief gerealiseerd. Voor een nadere analyse van de financiële ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

11 9 2.7 Uitkeringen na ontslag In 2013 zijn er geen personeelsleden ontslagen anders dan op eigen verzoek. Er is dan ook geen sprake van verstrekte uitkeringen na ontslag. 2.8 Onderwijskundige ontwikkelingen Alle scholen werken hard aan de permanente verbetering van de kwaliteit van hun onderwijs. Hiervoor zijn inmiddels specifieke TriVia-normen vastgesteld. Alle scholen hebben zich gecommitteerd aan de afspraken uit het Strategisch Beleidsplan dat zij binnen twee cursusjaren, te beginnen vanaf , de waardering Goed conform de TriVia-normen behalen. Op dit moment zijn twee van onze scholen met de kwalificatie Goed volgens de TriVia-normen gewaardeerd. Het bestuur heeft besloten om de per als project gestarte Dolfijngroepen voor het onderwijs aan de meer dan gemiddeld begaafde leerlingen per te beschouwen als een regulier onderdeel van het onderwijs op alle scholen van TriVia. Alle scholen werken aan het verder verbeteren van hun resultaten op het gebied van taal en lezen en de meeste scholen zien hun resultaten nog steeds verbeteren. Het percentage zittenblijvers op onze scholen varieert van 0% tot 5%. Het landelijk percentage staat gemiddeld op 2%. Op al onze scholen wordt inmiddels gewerkt aan het invoeren van Handelings Gericht Werken. Hierbij wordt veel meer gekeken de mogelijkheden van kinderen en veel minder naar hun tekortkomingen. Al onze scholen werken er hard aan om voor alle leerlingen een aan hun niveau aangepast onderwijsprogramma aan te bieden. Het is voor enkele scholen nog steeds een aandachtspunt om voor kinderen met een handelingsplan ontwikkelingsperspectieven vast te stellen. De invoering van Passend Onderwijs vanaf vraagt van onze scholen om zich, in overleg met de SWV waar onze scholen deel van uit maken, goed op voor te bereiden. 2.9 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Kwaliteitszorg op schoolniveau Op het gebied van kwaliteitszorg gaat het erom om op alle beleidsterreinen van het onderwijs afspraken te maken over welke kwaliteit er geleverd dient te worden door de individuele school. Hiervoor wordt door de scholen gebruik gemaakt van het programma Werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs van Cees Bos. Hiervoor is de volgende planning afgesproken in het BDO. Planning werken met WMK / BVPO Quick scan en Diagnose (maart/april) 2013/ / / /2017 Actieve rol leerlingen Kwaliteitszorg Aanbod Afstemming IPB Schooladministratie Tijd Pedagogisch Taalleesonderwijs Kwaliteitszorg actief Didactisch handelen handelen Wetenschap en burgerschap Schoolklimaat Zorg en begeleiding techniek Aanbod actief Contacten met ouders Inzet van middelen Schoolleiding burgerschap Beroepshouding Levensbeschouwing Externe contacten Rekenen en wiskunde Interne communicatie ICT Vragenlijsten (oktober) Opbrengsten = monitor TriVia Sociale veiligheid: Leraren, ouders, leerlingen Opbrengsten = monitor TriVia Oudervragenlijst/ 1x per 4 jaar OTP - BVPO Opbrengsten = monitor TriVia Sociale veiligheid: Leraren, ouders, leerlingen, in combinatie met PTP - BVPO Opbrengsten = monitor TriVia Leerlingvragenlijst LTP BVPO

12 Kwaliteitszorg op TriVia - niveau HET uitgangspunt bij al ons werken en dus ook bij het vaststellen van een oordeel over de kwaliteitszorg op onze scholen is de volgende uitspraak: Vanuit onze christelijke identiteit, waarin we het leven zien als geschenk van God en ieder kind als schepsel van God uniek is, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals hij of zij is. Deze uitspraak roept ons op om ons onderwijs zodanig in te richten dat we zo volledig mogelijk recht doen aan alle consequenties hiervan. Om te bepalen in hoeverre onze scholen dit in de praktijk van het dagelijks leven ook werkelijk weten te realiseren hebben we met elkaar een Monitor ontwikkeld die op een overzichtelijke wijze de concrete uitslagen op de volgende Resultaatgebieden zichtbaar maakt: Uitslagen van de Tevredenheidsonderzoeken onder de ouders; Uitslagen van de Tevredenheidsonderzoeken onder de kinderen; Uitslagen van de Inspectieonderzoeken; Uitslagen van de Cito-eindtoets voor groep 8; Uitslagen van diverse Cito-tussentoetsen en Het deelnamepercentage aan het SBO De beoordeling van de kwaliteit van onze scholen kan van uitstekend tot onvoldoende variëren. Om dit oordeel te kunnen geven is een op de resultaatgebieden toegespitst waarderingssysteem ontwikkeld. De uitslagen van de op de Monitor aangegeven resultaatgebieden worden jaarlijks besproken in het BDO, met de schooldirecties afzonderlijk en in het bestuur Kwaliteitszorg op extern niveau De Inspectie van het Basisonderwijs concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op onze basisscholen op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit de onderzoeksrapporten blijkt dat het onderwijs voor vrijwel alle scholen op die gebieden nauwelijks of geen tekortkomingen kent. Tevens vindt er jaarlijks naar aanleiding van de door de scholen behaalde resultaten op de Cito-eindtoets voor groep 8, maar ook op de Cito-tussentoetsen een gesprek met de Inspectie van het Basisonderwijs plaats. Van dit gesprek vindt een terugkoppeling plaats naar de diverse schooldirecties en naar het bestuur. Voor één van onze scholen geeft de Inspectie een waarschuwing af dat de resultaten van de Cito-eindtoets achterblijven bij de noodzakelijke resultaten 2.10 Onderwijsprestaties Cito-eindtoetsresultaten Specificatie SmdB De Kandelaar Schoolgroep 2 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 42 Cito score eindtoets groep 8 538,4 Specificatie CBS Het Kompas Schoolgroep 4 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 11 Cito score eindtoets groep 8 542,2 Specificatie CBS De Rank Schoolgroep 5 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 25 Cito score eindtoets groep 8 535,7

13 11 Specificatie SmdB Het Fundament Schoolgroep 1 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 18 Cito score eindtoets groep 8 537,9 Specificatie Noachschool Schoolgroep 7 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 14 Cito score eindtoets groep 8 537,6 Specificatie CNS Herédium Schoolgroep 8 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 17 Cito score eindtoets groep 8 536,4 Specificatie Ichthusschool Schoolgroep 5 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 41 Cito score eindtoets groep Specificatie Rehobothschool Schoolgroep 5 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 43 Cito score eindtoets groep 8 534, Landelijk gemiddelde Cito-eindtoetsscores Het landelijk gemiddelde van de Cito-eindtoets varieert en is afhankelijk van de schoolgroep waarin de school is ingedeeld op basis van het percentage gewichtenleerlingen dat op die school aanwezig is. % gewichten-leerlingen Ondergrens Landelijk Bovengrens gemiddelde 0 535,2 537,2 539, ,1 537,1 539, ,9 536,9 538, ,8 536,8 538, ,6 536,6 538, ,5 536,5 538, ,3 536,3 538, ,2 536,2 538, ,9 535,9 537, ,7 535,7 537,7

14 Uitstroom in leerlingaantallen Specificatie SmdB De Kandelaar Uitstroom Gymnasium 3 Uitstroom Havo / VWO 8 Uitstroom VMBO-TL / Havo 11 Uitstroom VMBO - TL 9 Uitstroom VMBO-KB + BB 11 Uitstroom VMBO-LWOO 0 Uitstroom VSO 0 Totaal 42 Specificatie CBS Het Kompas Uitstroom Gymnasium 0 Uitstroom Havo / VWO 7 Uitstroom VMBO-TL / Havo 2 Uitstroom VMBO - TL 0 Uitstroom VMBO-KB + BB 2 Uitstroom VMBO-LWOO 0 Uitstroom VSO 0 Totaal 11 Specificatie CBS De Rank Uitstroom Gymnasium 2 Uitstroom Havo / VWO 14 Uitstroom VMBO-TL / Havo 0 Uitstroom VMBO - TL 6 Uitstroom VMBO-KB + BB 2 Uitstroom VMBO-LWOO 1 Uitstroom VSO 0 Totaal 25 Specificatie SmdB Het Fundament Uitstroom Gymnasium 1 Uitstroom Havo / VWO 8 Uitstroom VMBO-TL / Havo 5 Uitstroom VMBO - TL 0 Uitstroom VMBO-KB + BB 2 Uitstroom VMBO-LWOO 1 Uitstroom VSO 1 Totaal 18

15 13 Specificatie Noachschool Uitstroom Gymnasium 3 Uitstroom Havo / VWO 3 Uitstroom VMBO-TL / Havo 3 Uitstroom VMBO - TL 1 Uitstroom VMBO-KB + BB 3 Uitstroom VMBO-LWOO 1 Uitstroom VSO 0 Totaal 14 Specificatie CNS Herédium Uitstroom Gymnasium 0 Uitstroom Havo / VWO 4 Uitstroom VMBO-TL / Havo 6 Uitstroom VMBO - TL 3 Uitstroom VMBO-KB + BB 4 Uitstroom VMBO-LWOO 0 Uitstroom VSO 0 Totaal 17 Specificatie Ichthusschool Uitstroom Gymnasium 1 Uitstroom Havo / VWO 22 Uitstroom VMBO-TL / Havo 1 Uitstroom VMBO - TL 6 Uitstroom VMBO-KB + BB 11 Uitstroom VMBO-LWOO 0 Uitstroom VSO 0 Totaal 41 Specificatie Rehobothschool Uitstroom Gymnasium 3 Uitstroom Havo / VWO 13 Uitstroom VMBO-TL / Havo 13 Uitstroom VMBO TL GL 5 Uitstroom VMBO-KB + BB 6 Uitstroom VMBO-LWOO 3 Uitstroom VSO 0 Totaal 43

16 Afhandeling van klachten Op Verenigingsniveau zijn er met de scholen een aantal afspraken gemaakt over de omgang van scholen met opmerkingen, kritiek en/of klachten. Deze afspraken volgen hieronder: Misschien zullen er momenten in het schooljaar zijn, waarin u klachten, kritiek of opmerkingen heeft met betrekking tot de gang van zaken in onze school. Wij vinden dat u met dit alles altijd binnen de school terecht moet kunnen. Wij willen u daar graag alle ruimte voor bieden. De spelregels voor de gewone problemen en probleempjes zijn de volgende: eerst neemt u contact op met de betreffende leerkracht, daarna, indien u niet tot een oplossing komt, met de directie. Verder kunt u binnen de school met uw klachten, kritiek en / of opmerkingen ook terecht bij de medezeggenschapsraad en / of bij de schoolcommissie. Mocht er voor u nog steeds geen bevredigende oplossing uit de bus komen, dan kunt u altijd nog via de directeur-bestuurder uw klachten e.d. kwijt. Vanzelfsprekend zullen we proberen om voor alle door u aan de orde gestelde zaken oplossingen te bedenken. Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Mochten er echter problemen van veel grotere aard zijn dan de gewone huis, tuin en keukenproblemen dan kunt u daarvoor terecht bij de contactpersoon / contactpersonen die de school telt, te weten... U kunt dan bijvoorbeeld denken aan zaken die te maken hebben met ongewenste intimiteiten binnen onze school, aan seksueel misbruik van kinderen of aan andere zwaarwegende problemen, zoals discriminatie, agressie, geweld en pesten. Deze contactpersoon / contactpersonen zullen u in goed overleg in contact brengen met de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon. Dit is: Mevr. Jacqueline Tieleman, Touwbaan 11, 4205 AB Gorinchem, tel (bereikbaar op ma., di. en woensdag). Zij zal proberen een oplossing van het betreffende probleem te creëren. Indien dat niet lukt, zal zij u verder helpen bij het mogelijk oplossen van uw gerechtvaardigde klacht. Voor de hierbij te volgen procedure is ons bestuur aangesloten bij de door de Besturenraad voor het Protestants Christelijk Onderwijs opgerichte Klachtencommissie. Het adres van deze Commissie luidt: Besturenraad PCO, t.a.v. Klachtencommissie, Postbus 907, 2270 AX te Voorburg. Hiernaast hanteert ons bestuur het reglement zoals dat in het landelijk overleg tussen de verschillende besturenorganisaties, ouderorganisaties etc. is afgesproken. Dit reglement kunt u downloaden vanaf de site, maar is op verzoek ook verkrijgbaar via onze Op het niveau van onze scholen hebben er n.a.v. bovenstaande afspraken diverse gesprekken plaatsgevonden met ouders die dat wenselijk vonden. Deze gesprekken zijn steeds naar tevredenheid afgewikkeld zodat de aangestelde vertrouwenspersoon niet ingeschakeld hoefde te worden. Er zijn ook geen klachten ingediend bij de voor ons bestuur ingestelde Landelijke Klachtencommissie Prestatiebox Schoolbesturen ontvangen nu naast een (vrij besteedbaar) lumpsumbudget ook (project)subsidies ter financiering van het onderwijs op hun scholen. Kenmerkend voor subsidies is, dat ze meestal moeten worden aangevraagd, gebonden zijn aan het doel waarvoor zij zijn verstrekt, apart verantwoord moeten worden en dat, als het geld niet in overeenstemming met het doel is besteed, veelal terugvordering plaatsvindt. Kortom, dergelijke subsidies leiden tot een onevenredige administratieve last en leggen schoolbesturen ook beperkingen op in de besteding. Daarom is gezocht naar een alternatief, waarbij een schoolbestuur zelf prioriteiten kan stellen en waarbij er veel minder sprake is van administratieve rompslomp. Dit alternatief is de Prestatiebox geworden. Via de Prestatiebox worden gelden door de overheid verstrekt met een specifiek doel. Het zijn echter gewoon lumpsumgelden, dus schoolbesturen houden de volledige bestedingsvrijheid over deze middelen. Het geld wordt zonder aanvraag aan alle schoolbesturen toegekend. Niet-bestede middelen worden ook niet teruggevorderd. Wel wordt aan schoolbesturen gevraagd om via een (apart naar OCW op te sturen ) verslag op hoofdlijnen aan te geven waarvoor en hoeveel geld is ingezet ten aanzien van het bereiken van het doel waarvoor middelen (via de prestatiebox) zijn verstrekt. Mede aan de hand hiervan wil het ministerie op macroniveau inzicht verkrijgen in de besteding van middelen die voor een bepaald doel zijn verstrekt. Naar aanleiding van het door de leden van de PO-raad in januari 2012 afgesloten bestuursakkoord is de prestatiebox vanaf 2012 gevuld met middelen voor taal en rekenen, hoogbegaafden, toetsen, professionalisering van leraren en schoolleiders, voor wetenschap en techniek en met de middelen voor cultuureducatie. In zijn totaliteit is er een bedrag van ongeveer 75,- per ll. beschikbaar.

17 15 Bestuurlijk zijn hierover de volgende afspraken gemaakt: 25,- per ll. voor de bekostiging van de Dolfijngroep; vanaf op te nemen in de cursusjaarbegroting 20,- per ll. voor het professionaliseren van leerkrachten; vanaf op te nemen in de cursusjaarbegroting onder PAB 1940,- per school voor het professionaliseren van schooldirecties; vanaf op te nemen in de cursusjaarbegroting onder PAB 20,- per ll. voor OGW e.d. 10,- per ll. voor cultuur 2.13 Zaken met een behoorlijke politieke en/of maatschappelijke impact Onze scholen bereiden zich voor op de invoering van Passend Onderwijs per Dit gebeurt in een eendrachtige samenwerking met alle scholen uit ons huidige Samenwerkingsverband Dit SWV verandert per van naam en wordt Kamer Samen met de Kamers en vormen de drie Kamers het nieuwe SWV oftewel SWV Driegang. Helaas is CNS Herédium, ondanks alle inspanningen om dat te voorkomen, toch definitief ingedeeld bij SWV (= SWV ProfiPendi ). Het bestuur van het SWV wil niet meewerken aan ons verzoek om CNS Herédium deel uit te laten blijven maken van SWV Driegang. Het ziet er niet naar uit dat er een overgangsmaatregel getroffen zal gaan worden om de financiële gevolgen van de gedwongen overgang van CNS Herédium van SVW Driegang naar SWV ProfiPendi te beperken. Dit nieuwe SWV heeft helaas geen middelen beschikbaar om CNS Herédium financieel tegemoet te komen. De verplichte overgang van het ene naar het andere SWV kost deze school zo n ,- op jaarbasis. Voor wat betreft alle ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs zal CNS Herédium per aan moeten sluiten bij ASWV ProfiPendi.

18 16 Hs 3: Plannen voor en behaalde resultaten in Begrote en gerealiseerde investeringen in leermiddelen in 2013 Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: Gerealiseerd: ja / nee Niet gerealiseerd, omdat: De Kandelaar Cito-toetsen AK-methode Ja Het Kompas De Rank Pluspunt 3 groep 6 Engels Koffiemachine Begrijpend lezen Rekenen groep 7 Schrijven Sociaal emotionele ontwikkeling Materiaal kleutergroepen Aanvulling methodisch materiaal Vervanging materiaal orthotheek Het Fundament Methode Engels voor groep 1-8 Ja Ja Ja Nee ja ja nee ja ja ja Ja Uitgesteld omdat we nog met oude methode konden werken. We in schooljaar 14/ 15 de Kanjertraining gaan doen en onze methode dan willen vervangen. Noachschool Rapportontwikkeling Aardrijkskunde 5 t/m 8 Rekenen WIG 1 t/m 8 Ontwikkelingsmateriaal kleuters Ja Ja Ja ja Herédium Ichthus Ontwikkelingsmateriaal 1 / 2 Taal gr. 8 Biologie Rekenen/wiskunde gr. 5 Engels gr. 5 t/m 8 Voortgezet TL Citotoetsen Biologie Engels Aanvullend mat. VLL Rehoboth Voortgezet technisch lezen Taalmethode voor 7/8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee nee Nee ja? Keuzetraject niet af Keuzetraject niet af? Nog geen goede methode verkrijgbaar

19 Begrote en gerealiseerde investeringen in ICT in 2013 Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: Gerealiseerd: ja / nee Niet gerealiseerd, omdat: De Kandelaar 0 Het Kompas 600 Tablet Nee Negatief advies commissie De Rank 0 Het Fundament Server, uitbreiding geheugen, backup-unit Ja Noachschool 0 Herédium 0 Ichthus server nee Wachten op TriVia ontwikkelingen Rehoboth TFT schermen computerlokaal Backup Unit Laserprinter 2x laptop HP 10 TFT schermen in lokalen Nee Ja Nee Ja Ja Functioneren nog Was risico geworden Functioneert nog Waren stuk Preventief /brandgevaar

20 Begrote en gerealiseerde investeringen in het meubilair in 2013 Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: Gerealiseerd: ja / nee Niet gerealiseerd, omdat: De Kandelaar 500 Kasten Ja Het Kompas 0 De Rank 0 Het Fundament 0 Noachschool Vloer personeelskamer en keukenblok ja Herédium 0 Ichthus Leerkrachtstoelen kasten Nee ja onbekend Rehoboth 0.

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Vereniging PCPO TriVia te Hardinxveld-Giessendam Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan TriVia 2014-2018

Strategisch beleidsplan TriVia 2014-2018 Strategisch beleidsplan TriVia 2014-2018 Motto: Voor Bijzonder Goed Onderwijs Missie: Onze Christelijke scholen verzorgen kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van de kinderen die op onze

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2015 Inhoud

BESTUURSVERSLAG 2015 Inhoud BESTUURSVERSLAG 2015 Inhoud Hs 1: Algemeen... 3 1.1 Identiteit... 3 1.2 Bestuurlijke organisatie vanaf 2015... 3 1.3 Missie en motto... 4 1.4 Organogram... 5 1.5 Scholen... 6 1.6 Verloop van de leerlingaantallen...

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant 4514545/41332 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Beleidsvoornemens Vereniging tot Stichting en Instandhouding School met de Bijbel te Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Met elkaar staan wij rondom uw kind Mei 2014 (herzien) Inleiding De Vereniging tot

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT INSTELLINGSGEGEVENS Naam instelling : Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Adres : Flemingstraat 55 Postcode / Woonplaats : 2041 VW Zandvoort Telefoon

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Stichting Rijnlandse Molenstichting Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Algemene toelichting 6 Er is door Horlings Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

De financiële, personele, de huisvesting en salarisadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor OSK.

De financiële, personele, de huisvesting en salarisadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor OSK. Jaarverslag A.1. Algemene informatie Kernactiviteiten Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland is het bevoegd gezag over tien basisscholen in de regio Zuid-Kennemerland.

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Stichting "Rijnlandse Molenstichting" Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 gevestigd te Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Jaarverslag 2014 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 2.3 Grondslagen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten

JAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten JAARVERSLAG 2013 Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Blad Gegevens over de rechtspersoon 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam 4523059/40774 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Rondvraag De Bloktempel

Rondvraag De Bloktempel GMR 17 juni 2013 Rondvraag De Bloktempel " Ik heb begrepen dat de overgang naar het nieuwe administratiekantoor en de overgang naar nieuwe softwareoplossingen allesbehalve soepel verlopen. De salarissen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie