Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide"

Transcriptie

1 Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide Gemeente Venray Postbus AM Venray Samengesteld door Gebiedspanel Heide Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 1

2 Inhoud 1 Hoofdstuk 1 Gebiedsspecifieke inbreng partners Dorpsraad Heide Wonen Venray Synthese Politie Limburg Noord SPOV 7 2 Hoofdstuk 2 Analyse van het gebied Inleiding Ruimtelijke pijler Procedure inspraak en status Dorpsontwikkelingsplan Ruimtelijke structuur en samenhang (historie) Archeologie, monumenten en beeldbepalende panden Ruimtelijke analyse Omliggend landschap Functionele pijler Wonen en woonomgeving Voorzieningen Gezondheidszorg Openbaar groen Natuur Water Recreatie en toerisme Sport Verkeersstructuur Milieu aspecten Economische pijler Aanwezige bedrijven Grondeigendom Sociaal maatschappelijke pijler Bevolkingsontwikkeling Verenigingen Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 2

3 2.5.3 Voorzieningenniveau Accommodaties Kunst en cultuur Onderwijs Speelvoorzieningen Jeugd Ouderen Huisvesting buitenlandse werknemers Veiligheid Leefbaarheid Sterkte en zwakte analyse ( SWOT ) 26 3 Hoofdstuk 3 Integrale gebiedsvisie Inleiding Ruimtelijke pijler Kern Buitengebied Functionele pijler Wonen en woonomgeving Voorzieningen Gezondheidszorg Natuur Water Recreatie en toerisme Sport Verkeersstructuur Milieu aspecten Economische pijler Bedrijven Gemeentelijk Grondbedrijf Sociaal maatschappelijke pijler Verenigingen Voorzieningenniveau Accommodaties Kunst en cultuur Onderwijs Speelvoorzieningen Jeugd Ouderen Huisvesting buitenlandse werknemers Veiligheid Leefbaarheid Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 3

4 Deel 3 Uitvoeringsprogramma 42 Bijlage: lijst van leden en vrijwilligers van verenigingen/clubs/stichtingen 44 Bijlage: Prioriteitenlijst van de dorpsraad tbv gebiedspanel Heide Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 4

5 1 Hoofdstuk 1 Gebiedsspecifieke inbreng partners 1.1 Dorpsraad Heide Heide heeft een actieve, ondernemende en kritische dorpsraad. De inwoners van Heide willen graag betrokken zijn en inspraak hebben in zaken die de leefbaarheid van Heide dienen. De dorpsraad wil daarbij functioneren als katalysator. Twee maal per jaar houdt de dorpsraad een algemene vergadering met de verschillende geledingen van Heide. Er worden persoonlijke contacten gelegd met nieuwe bewoners. Van alle ontwikkelingen wordt melding gemaakt in de dorpskrant en de dorpsraad heeft een website die regelmatig wordt geactualiseerd. Al in 2007 heeft de dorpsraad een overleg met de voorzitters van de verenigingen opgestart. Vanaf 2009/2010 is dit een jaarlijks terugkerende afspraak. De Dorpsraad Heide heeft in 2004 het DorpsOmgevingsProgramma Heide opgesteld. In dit document geeft de dorpsraad aan wat de visie van het dorp voor de toekomst is en heeft de dorpsraad een projectenlijst opgenomen. Voor de inhoud van het DorpsOmgevingsProgramma Heide wordt verwezen naar deel 4. De dorpsraad omschrijft Heide als een actief kerkdorp met een ideale ligging ten opzichte van Venray. De landelijke omgeving maakt het mogelijk om een rustig leven te kunnen leiden en in een rustige omgeving te wonen. Voor bewoners die buiten Venray werken is de bereikbaarheid van het dorp met haar ligging niet ver van de A73 heel gunstig. 1.2 Wonen Venray Voor Wonen Venray is het Strategisch beleidsplan Samen bouwen aan een leefbare maatschappij van toepassing voor Heide Ten aanzien van de dorpen ziet Wonen Venray het als haar taak om de komen jaren een proactieve rol te spelen en een bijdrage te leveren aan gedifferentieerde dorpen. De komende tien jaren zal Wonen Venray de samenstelling van haar woningbezit wijzigen en afstemmen op de maatschappelijke opgave, de vraag naar verkoop en nieuwbouw. Daarnaast investeert Wonen Venray in een hechtere band en meer contactmogelijkheden tussen bewoners en (zorg- en welzijns-) instellingen. Wonen Venray wil in de dorpen actief deelnemen aan de bevordering van de leefbaarheid. Op Heide is verder het algemeen beleid van toepassing. Voor de inhoud van dit algemeen beleid wordt verwezen naar deel 0. Er zijn in Heide geen bewonerscommissies van huurders. 1.3 Synthese Voor gebiedsspecifiek beleid sluit de Stichting Synthese aan bij de keuze die vanuit het gebiedsgericht werken (GGW) worden gemaakt. Daarnaast is het algemeen beleid van Synthese ook van toepassing op Heide. Synthese is vooral actief op het gebied van ouderenadvisering en ondersteuning, opbouwwerk en zorg (en signalering) voor bijzondere doelgroepen. Ouderenadvisering en ondersteuning: Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 5

6 Ouderen in de dorpen en ook die in Heide maken naar verhouding minder gebruik van de informatie-, adviesen ondersteuningsfunctie die Synthese kan leveren. Deze beperkte hulpvraag geldt in variërende mate eigenlijk voor alle dorpen van Venray. In kleine kernen zijn ouderen nauw verbonden met hun sociale omgeving en beschikken daardoor mogelijk ook over meer mogelijkheden voor mantelzorg. Daardoor kunnen ze vaak langer in hun eigen dorp blijven wonen, zoals ze ook graag willen. Doorgaans hebben de dorpen een sterker verenigingsleven, meer onderlinge betrokkenheid, meer beschikbaarheid van vrijwilligers voor de verenigingen. De KBO is voor veel ouderen een belangrijke organisatie. De gemeente stuurt regelmatig aan alle 65-plussers een mailing; een benadering die respons oplevert vaak in de vorm van hulpvragen voor algemene informatie over wonen, welzijn, zorg en financiële regelingen. Voor deze hulpvragen zet Synthese voornamelijk haar vrijwillige ouderenconsulenten in. Opbouwwerk: De kleine kernen kennen een geleidelijk afnemend voorzieningenniveau. Het streven naar zoveel mogelijk behoud van het huidige aanbod staat centraal. Oplossingen worden gezocht in multifunctionaliteit, samenwerking en zelfwerkzaamheid. Inwoners van kleine kernen onderkennen en accepteren dat wonen in een kleine kern of in een landelijke omgeving bepaalde consequenties met zich meebrengt. Vaak zoeken ze zelf naar oplossingen; mantelzorg, vervoer, klussendienst. In gesprekken geeft een groot deel van de jongeren aan graag in het dorp te willen blijven wonen. In hun feitelijk gedrag blijkt dat minder voor te komen dan vooraf wordt aangegeven: veel jongeren vertrekken uiteindelijk toch naar elders vanwege studie of werk. Woningbouw zal de komende jaren door de verminderende vraag verder afnemen. Daarop moet in het woningenaanbod maatwerk worden geleverd. Vrijwilligersinzet lijkt af te nemen, maar eerder is er sprake van een verandering qua inzet. Structurele, langdurige inzet wordt minder vaak geleverd, maar mensen willen zich zeker voor korte tijd aan een (afgebakend) project of activiteit verbinden. Veranderingsprocessen in Heide: Dorpen, ook Heide, kennen een dubbele vergrijzing. Ouderen stoppen met werken en blijven in het dorp wonen, jongeren trekken zoals gezegd- van dorp of platteland naar elders voor studie of werk. Alleen de jongere agrariër en jongeren uit beroepsgroepen die aan de agrarische sector zijn gelieerd blijven in het dorp of het buitengebied daarvan wonen. Binnen de agrarische beroepsgroep zijn belangrijke veranderingen aan de orde. Nogal wat boeren stoppen met hun bedrijf door het ontbreken van een bedrijfsopvolger. Schaalvergroting treedt op (o.a. LOGontwikkeling) en afname van het aantal en het aandeel van agrarische gezinsbedrijven. Dit heeft zeker op termijn gevolgen: meer individualisme, meer solisme en minder betrokkenheid bij het (authentieke) dorpsleven en ook minder vrijwilligers voor het verenigingsleven. De veranderingen binnen de agrarische beroepsgroep heeft het aanbieden van specifieke hulpverlening nodig gemaakt Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 6

7 1.4 Politie Limburg Noord Wat de politie betreft is het algemeen beleid van toepassing op Heide. Voor de inhoud van dit algemeen beleid wordt verwezen naar deel 0. Heide valt aan te merken als een vreedzaam dorp. 1.5 SPOV Stichting Primair Onderwijs Venray heeft beleidsvrijheid in het maken van keuzes/nemen van beslissingen met betrekking tot het functioneren en de toekomst van basisscholen binnen Venray. Daarvoor baseert SPOV in overleg met de gemeente en andere partners zich op de volgende vier randvoorwaarden (in volgorde van gewicht wanneer keuzes moeten worden gemaakt): 1. de kwaliteit van het geboden onderwijs, mede gelet op de perspectieven van kinderen die doorstromen naar vervolgopleidingen 2. de kwaliteit van de werkomstandigheden van het betrokken personeel: de onderwijsteams en de mensen in onsteunende functies 3. de kwaliteit van de verzorging van een dorp (of wijk). In die afweging speelt met name mee welke de alternatieven zijn mocht het sluiten van een school onafwendbaar zijn of worden. 4. De betaalbaarheid van het onderwijs Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 7

8 2 Hoofdstuk 2 Analyse van het gebied 2.1 Inleiding Niet alles kan inhoudelijk gebiedsgericht zijn. Wij hanteren als bovengrens zaken die gemeentebreed geregeld zijn, zoals brandweer, verlichting, huisvuil. Als ondergrens is bepaald dat individuele producten zoals paspoorten, vergunningen, uitkering etc. zijn uitgesloten. Voor de geografische gebiedsindeling is de formele CBS gebiedsindeling gehanteerd. De raad heeft ingestemd met deze meest objectieve indeling. Of deze indeling op den duur onder alle omstandigheden in stand kan worden gehouden, is nu nog niet te zeggen. Mochten er gedurende het traject redenen zijn om een andere indeling te hanteren dan zal na de bestuurlijke vaststelling van het laatste DOP of WOP de indeling voor het geheel opnieuw worden beoordeeld. Heide Leunen Merselo Venray Vredepeel Ysselsteyn CBS begrenzing Heide Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 8

9 2.2 Ruimtelijke pijler CBS-indeling Procedure inspraak en status Dorpsontwikkelingsplan De ontwerp Structuurvisie DOP Heide is tot stand gekomen en vastgesteld in het gebiedspanel Heide. Dit gebiedspanel is opgericht op 25 maart In het gebiedspanel zitten vertegenwoordigers van: -Dorpsraad Heide -Politie Limburg Noord -Wonen Venray -Synthese -SPOV -de gemeente Venray. Het gebiedspanel is betrokken bij het gehele proces van totstandkoming van de gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma. De leden van het gebiedspanel stemmen in met het voorliggende document. Na vrijgave voor openbaarheid door het college van B&W wordt de ontwerp Structuurvisie DOP Heide gepresenteerd aan de bewoners van Heide en de overige geïnteresseerden. De Provincie Limburg, het Waterschap Peel en Maasvallei en de VROM-inspectie Zuid zullen worden geïnformeerd over deze Structuurvisie door toezending van de ontwerp Structuurvisie samen met het ontwerp-besluit en de kennisgeving. Inspraak De procedure van een structuurvisie op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening is vormvrij. Op grond van de Inspraakverordening 2007 en het besluit van de gemeenteraad op 4 november 2008 (Gemeenteblad 2008, nr. 344) is de mogelijkheid tot het verlenen van inspraak gedelegeerd aan het college van B&W. In dit besluit is tevens aangegeven dat er in principe geen inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van een structuurvisie. Bij het voortraject van de Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide zijn vertegenwoordigers van burgers en maatschappelijke organisaties betrokken in de vorm van deelname van de vertegenwoordigers van (kern- )partners Heide. Deze vertegenwoordigers hebben tijdens het proces steeds teruggekoppeld aan hun achterban. Nogmaals inspraak verlenen zou in dit geval een doublure betekenen. Inspraak is met name van belang wanneer het maatschappelijk of politiek gevoelige projecten betreft. Hoewel de vaststelling van een Dorpsontwikkelingsplan natuurlijk op grote belangstelling kan rekenen, kan niet gezegd worden dat hier sprake is van maatschappellijk of politiek (zeer) gevoelige projecten Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 9

10 Structuurvisie Het Dorpsontwikkelingsplan zal met de vaststelling de status krijgen van structuurvisie. Op grond van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) is het college van B&W verplicht om bij de voorbereiding van besluiten met betrekking tot een structuurvisie een kennisgeving te publiceren over het voornemen. Nadat de kennisgeving is gepubliceerd zal de ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide samen met het ontwerp-besluit tot vaststelling ter informatie ter inzage worden gelegd. Dit is overigens geen verplichte procedure op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening of het Besluit op de ruimtelijke ordening. De stukken zullen tevens digitaal beschikbaar worden gesteld door middel van het plaatsen ervan op de gemeentelijke website. Grondexploitatie In de Wro is de Grondexploitatiewet geïntegreerd. Daar geeft een structuurvisie de gemeente ook een basis voor het toepassen van de bevoegdheden met betrekking tot kostenverhaal en verevening van bovenplanse kosten. Digitalisering Sinds 1 januari 2010 geldt de verplichting van digitale raadpleegbaarheid en uitwisseling van structuurvisies volgens de RO-standaarden van VROM (PRgSV 2008). Dit betekent, dat structuurvisies, net als bestemmingsplannen moeten voldoen aan de verplichtingen van digitalisering. Een structuurvisie kent een ander karakter dan de meeste bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen leggen zaken juridisch vast in regels, een structuurvisie heeft veel meer een globaal karakter en geeft beleidsdoelstellingen en ontwikkelingsrichtingen aan die vaak nog niet concreet zijn. Hierdoor is de verbeelding bij een structuurvisie anders dan die van een bestemmingsplan; in het gebied waarop de structuurvisie betrekking heeft wordt een tekst- en beeldgerichte overdracht van het relevante beleid in de structuurvisie vastgelegd Ruimtelijke structuur en samenhang (historie) Ontstaansgeschiedenis Tot voor honderd jaar was er geen dorp te bekennen op de huidige plek, hoewel al in de 16 e eeuw melding wordt gemaakt van een gehucht De Heijde. Heide was tot het begin van de vorige eeuw een agrarisch gehucht en bestond uit enkele verspreide boerderijen. Rondom lagen hoogstamboomgaarden, essen en weidegrond voor het vee. Ten westen van het dorp lag de toentertijd onbegaanbare Peel. Heide ligt op een dekzandrug tussen de beekdalen van de Loobeek en de Oostrumse Beek. De hogere zandgronden kenmerken zich door grote open akkercomplexen die door meerdere boerderijen werden gebruikt. De gronden langs de beken waren drassig en werden gebruikt als weiland voor het vee of als hooiland. Het dorp is in de afgelopen honderd jaar voornamelijk als lintbebouwing langs de bestaande wegen uitgebouwd en heeft daardoor een open structuur. De eerste aanzetten tot het dorp Heide waren de bouw van de Sint Joseph molen aan de Spiekert in 1904 en het stichten van een lagere school in de jaren 20 op de huidige locatie van gemeenschapshuis de Gelderkoel. De molen en de school lagen ver van elkaar af Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 10

11 Deze historische groei is tegenwoordig nog zichtbaar in de amorfe structuur van Heide. Pas na de oorlog kreeg Heide een eigen kerk. Historische topografische kaart (ca. 1900) Archeologie, monumenten en beeldbepalende panden Archeologie De ligging van archeologische vindplaatsen is in hoge mate gerelateerd aan het natuurlijke landschap. Op de archeologische advieskaart van de gemeente Venray (RAAP-rapport 1482, bijlage 4) is te zien dat een groot deel van Heide is gelegen in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. De terreinen met een hoge archeologische waarde hebben geen wettelijke bescherming, maar behoud van de bestaande situatie is het uitgangspunt. Ingrepen die tot aantasting van de verwachte archeologische waarden leiden, moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Als verstoring niet vermeden kan worden, zal eerst archeologisch onderzoek gedaan moeten worden. Monumenten en beeldbepalende panden Beeldbepalende panden: In het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) van de gemeente Venray uit 2001 is een aantal panden aangegeven dat in het bestemmingsplan als karakteristiek is benoemd en als zodanig op de plankaart is aangeduid. Deze panden worden in het bestemmingsplan beschermd. In de voorschriften worden zij, gelijk de gemeentelijke monumenten voor zover dat niet in de Monumentenwet is bepaald, beschermd door een beperking van de bebouwingsmogelijkheden Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 11

12 Kortweg komt de bescherming erop neer dat alleen mag worden gebouwd indien dat noodzakelijk is voor de inrichting ten behoeve van de omschreven doeleinden met inbegrip van onderhoud en herstel van de bestaande bebouwing. Daarbij is een aantal randvoorwaarden opgenomen waarbinnen bouwen is toegestaan. Zo mag er onder meer geen verandering worden aangebracht aan de karakteristieke gebouwen en moeten de gevels van de gebouwen in de bebouwingsgrenzen worden gehandhaafd Ruimtelijke analyse Heide was tot honderd jaar geleden een verzameling verspreide boerderijen vooral liggend buiten de huidige kom. Het dorp is ontstaan op een kruising van oude historische wegen: de Groeneweg en de Heidseweg. Het dorp bestaat vooral uit lintbebouwing aan de oude wegen die in diverse richtingen het buitengebied in lopen waardoor de begrenzing van de kom niet overal even duidelijk aanwezig is. Later is er middels de Mr. Driessenstraat een verbinding tussen de Groeneweg en de Heidseweg gelegd. Het dorp is duidelijk opgebouwd uit twee clusters, één rondom de kruising van de Groeneweg en de Heidseweg en één rondom de kruising van de Heidseschoolweg en de Ysselsteynseweg. Kenmerkend is tevens de vele verspreid liggende agrarische bebouwing die aan het samenstel van de diverse landwegen rondom Heide liggen. De woningen in de kom grenzen bijna allemaal met hun achtertuinen aan het buitengebied. In de oksel van de Heidseweg en de Groeneweg liggen de school, de kerk en de Meester Driessenstraat. Tezamen met de open groene ruimte omzoomd door kastanjes is dit te betitelen als het centrum van het dorp Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 12

13 Op de kruising van waaruit het dorp gegroeid is, ligt een woonwinkel als bijzondere functie, daarnaast is een stomerij aanwezig. Het gemeenschapshuis De Gelderkoel ligt aan de rand van het dorp, in het zuidwesten. Kenmerken van de bebouwing Ofschoon Heide vanuit zijn oorsprong een agrarische functie heeft wordt het beeld van de kern gedomineerd door de woningbouw. Oudere bebouwing in de vorm van kleinschalige boerderijachtige bebouwing is er wel, maar ligt redelijk verspreid langs de doorgaande wegen. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit vrijstaande woningen, op redelijke afstand van de weg, vaak twee lagen met kap, georiënteerd op de weg met voorruimte naast de bebouwing, waarvan het grootste deel naoorlogs is. Verder zijn er in mindere mate twee-onder-één-kap woningen te vinden en staat er aan de Meester Driessenstraat een enkel blokje rijwoningen. De architectuur is over het algemeen eenvoudig en traditioneel te noemen Omliggend landschap De landschappen rondom de kern van Heide worden getypeerd als oud bouwland en aan de oostzijde gaat deze over in een essenlandschap. Rondom Heide ligt veel agrarische bebouwing gespreid aan de diverse landbouwwegen. Naar het westen toe wordt het landschap grootschaliger. De landbouwgebieden geven het omliggend gebied een open karakter. Door de ontwikkeling van boomteelt ontstaat er wel wat meer beslotenheid. 2.3 Functionele pijler Voor een klein dorp heeft Heide met een kerk, een school en een gemeenschapshuis een relatief breed scala aan maatschappelijke voorzieningen. Bij de kerk ligt eveneens een begraafplaats. Wonen is de belangrijkste functie in het dorp. Voor dagelijkse boodschappen zijn de inwoners aangewezen op voorzieningen buiten het dorp, hoofdzakelijk in het nabijgelegen Venray. De enige winkel in het dorp is een woonwinkel. Verder is er een kapsalon en stomerij. De steenhandel die voornamelijk opereert als groothandel in bouwmaterialen heeft een regionale functie en heeft hierdoor een brede afzetmarkt. Enkele andere essentiële functies zoals het gemeenschapshuis liggen buiten de kern van het dorp Wonen en woonomgeving Woningvoorraad en bezetting Op 1 januari 2009 telde Heide 166 woningen. Hiervan is 75% een eengezinswoningen. Voor het overige gaat het om woningen met bedrijf. Meer dan de helft van de woningen in Heide zijn vrijstaand, verder zijn er veel 2- onder-1 kapwoningen te vinden. Er zijn een paar tussenwoningen en een 8-tal seniorenwoningen van Wonen Venray. Heide kent geen gestapelde bouw. De gemiddelde WOZ waarde bedroeg ,- (per ) en ligt hiermee ver boven het Venrayse gemiddelde van , Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 13

14 De gemiddelde oppervlakte per woning ligt in Heide op 618 m². In Venray varieert de gemiddelde oppervlakte per woning in de verschillende wijken van 197 m² tot 750 m². In de overige kerkdorpen liggen de gemiddelde oppervlaktes tussen de 380 m² en de 618 m². In Heide bestaat het grootste gedeelte van de woningvoorraad uit koopwoningen, 86%. In geen enkel ander kerkdorp is het aandeel koopwoningen zo groot. Daarnaast zijn er 23 huurwoningen te vinden (14%). Het gaat hier deels om bezit van Wonen Venray en deels om woningen die door particulieren worden verhuurd. Binnen deze categorie zijn een aantal vormen te onderscheiden. Er zijn bijvoorbeeld woningen die op naam van de kinderen staan en door ouder(s) bewoond worden en andersom. Of er kan sprake zijn van tijdelijke verhuur wanneer een woning te koop staat. Op 1 januari 2008 was de gemiddelde woningbezetting in Heide 2,94. Dit ligt iets boven het gemiddelde van de kerkdorpen (2,92) en ver boven het Venrayse gemiddelde van 2,56. Woningmarktonderzoek In 2007 is een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat in er vanuit Heide geen vraag is naar woningen in de huursector. In de koopsector is vooral vraag naar 2-onder-1 kap en vrijstaande woningen. Dit type woning is zowel door starters als huishoudens < 55 jaar gewenst. Ook huishoudens > 55 jaar geven aan dit woningtype te willen. Een 2-tal starters geeft aan behoefte te hebben aan een koopappartement. Gezien het beperkt aantal huishoudens in Heide zijn de resultaten van het onderzoek een indicatie van de woningbehoefte. Een respondent meer of minder kan bij kleine aantallen respondenten namelijk veel verschil maken in de resultaten. Het onderzoek geeft dus slechts een beeld van de kwalitatieve behoefte. Soort huishoudens en omvang 52 % van de huishoudens in Heide bestaat uit gezinnen met kinderen. Daarna komt de groep mensen die niet in gezinsverband leven, denk hierbij bijvoorbeeld aan alleenstaanden (24%). De groep gezinnen zonder kinderen is 20%. Alleenstaande mannen/vrouwen met kind(eren) komen het minste voor (4%). Woningbouwplannen In Heide zullen door projectontwikkelaar Theunissen een 8-tal woningen aan de Groeneweg ontwikkeld worden. Gemeente Venray heeft ook een woningbouwlocatie aan de Groeneweg. Dit is dan ook de eerstvolgende locatie die ontwikkeld zal worden. Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van het plan, hierbij wordt rekening gehouden met de woningbehoefte in Heide. In totaal zullen (inclusief de 8 woningen van Theunissen) 30 tot 40 woningen gefaseerd gerealiseerd kunnen worden, afhankelijk van de definitieve verkaveling Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 14

15 2.3.2 Voorzieningen Heide heeft een aantal maatschappelijke voorzieningen. Er is een kerk, een basisschool met peuterspeelzaal en een gemeenschapshuis. Gemeenschapshuis de Gelderkoel wordt door diverse verenigingen gebruikt. Commerciële voorzieningen zijn er ook. Het dorp heeft een kapsalon, een schoonheidspraktijk, een aantal groente en fruitwinkels (bij de boer). Het gemeenschaphuis fungeert ook als plaatselijk café. Een supermarkt is in Heide niet aanwezig. In Heide is geen pinautomaat aanwezig Gezondheidszorg In Heide zijn geen gezondheidszorgvoorzieningen aanwezig. Wel heeft men in Heide de beschikking over een defibrillator Openbaar groen Het openbaar groen in Heide bestaat uit bomenrijen, siervakken in de Meester Driessenstraat en vooral grasbermen in de doorgaande woonstraten. Het hart van het dorp wordt gevormd door een open groene ruimte, omzoomd door forse kastanjes. Hieraan ligt de kerk en daar achter de begraafplaats. De hoofdstraat (Heidseweg) met het gemeenschapshuis is deels met eiken beplant. Aan de Groeneweg ligt een trapveldje, omzoomd door een grote groensingel en verspreid in het dorp liggen enkele onbebouwde percelen. Door bebouwing van het huidige trapveldje komt er een nieuwe voorziening aan de Heidseweg. Samenvattend, mede door de open structuur van de lintbebouwing met diverse doorkijkjes naar het omringende groene landschap en de brede profielen met groene bermen, heeft Heide een fraaie groene woonomgeving en uitstraling. De verzorging van het groen heeft een hoge kwaliteit, mede door de inzet van bewoners via de KBO. De technische staat heeft een basis tot hoog niveau, door de renovaties van afgelopen jaren Natuur In en rondom Heide is voor een deel nog de ontstaansgeschiedenis van het gebied herkenbaar. Structurerend in het gebied zijn de beekdalen, het oude bouwland en de essen. Richting Ysselsteyn wordt het gebied grootschaliger en opener met een afnemende bebouwingsdichtheid. De bebouwing kent een grote diversiteit. De landschappelijke structuur met beekdalen, essen, oud bouwland levert een kleinschalig landschap op Water Het dorp Heide vormt riooltechnisch een eigen bemalingsgebied. Dat wil zeggen dat de rioolbuizen welke in Heide liggen allemaal onderling verbonden zijn, maar niet verbonden met de naastliggende dorpen. Al het rioolwater stroomt via rioolbuizen naar het gemaal, een grote rioolpompinstallatie van het waterschap. Van hieruit wordt het rioolwater verpompt Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 15

16 Uit de meldingen registratie en gemeentelijke waarnemingen blijkt dat er geen grootschalige rioolwateroverlast voorkomt in dit dorp Recreatie en toerisme De dorpsraad heeft enkele jaren geleden een aantal lokale wandelroutes gerealiseerd. De gezamenlijke dorpsraden zijn nu bezig om de lokale routes rondom de diverse dorpen met elkaar te verknopen tot een gemeentelijk netwerk. Het dorp is verder ook aangesloten op het regionale fietsroutenetwerk (knooppuntensysteem). In Heide is een camping gevestigd, verder is er een Bed and Breakfastvoorziening in het dorp aanwezig Sport In het dorp Heide zijn qua sportvoorzieningen alleen een handboogbaan en een jeu de boulesbaan aanwezig. Voor de overige sporten is men aangewezen op de voorzieningen m.n. in het aangrenzende dorp Leunen. De voetbalclub aldaar is een samensmelting van de drie dorpen Leunen-Veulen-Heide, alsmede de korfbal- en tennisvereniging Verkeersstructuur Wegenstructuur voor autoverkeer De kern Heide ligt ten zuidwesten van de kern Venray. Alle wegen binnen de kern zijn aangewezen als verblijfsgebied/erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30km/h. Ook zijn alle wegen in het buitengebied als verblijfsgebied/erftoegangsweg aangewezen met het verschil dat de maximumsnelheid hier 60km/h bedraagt. Het verblijfsgebied binnen de bebouwde kom van Heide is redelijk tot goed ingericht. Het verblijfsgebied in het buitengebied van Heide is nog niet correct ingericht. In het najaar van 2008 zijn de verkeersborden geplaatst die de nieuwe maximumsnelheid van 60km/h aangeven. In een intensief project van burgerparticipatie is in de eerste helft van 2008 een maatregelenkaart tot stand gekomen (vastgesteld door b&w op 19 augustus 2008), waarvan de verschillende elementen binnen een uitvoeringsprogramma in de komende jaren tot stand worden gebracht. Waar mogelijk worden kleine verkeersergernissen tegelijkertijd opgelost. Het verblijfsgebied is (binnen de kom) of wordt (buiten de kom) ingericht vanuit de gedachte dat verkeer rekening moet houden met de aanwezigheid van functies als wonen, werken, winkelen en recreëren en de daarbij horende verkeerssituatie. De bijbehorende maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is 30km/h en buiten de bebouwde kom 60km/h. De inrichting is erop gericht de maximumsnelheid en het bijbehorende verkeersgedrag (men is er te gast!) van de verkeersdeelnemers zoveel als mogelijk af te dwingen. Fietsverkeer De N270 is een provinciale weg van Helmond naar Well v.v. De oversteekbaarheid van provinciale wegen is in het algemeen een knelpunt vanwege de hoge maximumsnelheid van het autoverkeer op die weg (80km/h). De dorpsraad Heide onderschrijft dit, volgens hen ontbreekt er een veilige fietsoversteekplaats op de Deurneseweg (N270) ter hoogte van Heide Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 16

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008 Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom 1 November 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wonen en woonklimaat 6 2.1 Woningbouw 7 2.2 Bouwen in eigen beheer 8 2.3 Wonen en

Nadere informatie

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 PLANTOELICHTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2013 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...4 1.1. Ligging plangebied...4 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Zaaknummer OLOGRF13 Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tussen het dorp Vlijmen en de Abdij Mari├źnkroon ligt een gebied van ruim 38 hectare, waarop zo n

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Vastgesteld, 14 juni 2013 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va01 Hersteld vastgesteld 20 november 2014 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va02 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie