Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide"

Transcriptie

1 Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide Gemeente Venray Postbus AM Venray Samengesteld door Gebiedspanel Heide Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 1

2 Inhoud 1 Hoofdstuk 1 Gebiedsspecifieke inbreng partners Dorpsraad Heide Wonen Venray Synthese Politie Limburg Noord SPOV 7 2 Hoofdstuk 2 Analyse van het gebied Inleiding Ruimtelijke pijler Procedure inspraak en status Dorpsontwikkelingsplan Ruimtelijke structuur en samenhang (historie) Archeologie, monumenten en beeldbepalende panden Ruimtelijke analyse Omliggend landschap Functionele pijler Wonen en woonomgeving Voorzieningen Gezondheidszorg Openbaar groen Natuur Water Recreatie en toerisme Sport Verkeersstructuur Milieu aspecten Economische pijler Aanwezige bedrijven Grondeigendom Sociaal maatschappelijke pijler Bevolkingsontwikkeling Verenigingen Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 2

3 2.5.3 Voorzieningenniveau Accommodaties Kunst en cultuur Onderwijs Speelvoorzieningen Jeugd Ouderen Huisvesting buitenlandse werknemers Veiligheid Leefbaarheid Sterkte en zwakte analyse ( SWOT ) 26 3 Hoofdstuk 3 Integrale gebiedsvisie Inleiding Ruimtelijke pijler Kern Buitengebied Functionele pijler Wonen en woonomgeving Voorzieningen Gezondheidszorg Natuur Water Recreatie en toerisme Sport Verkeersstructuur Milieu aspecten Economische pijler Bedrijven Gemeentelijk Grondbedrijf Sociaal maatschappelijke pijler Verenigingen Voorzieningenniveau Accommodaties Kunst en cultuur Onderwijs Speelvoorzieningen Jeugd Ouderen Huisvesting buitenlandse werknemers Veiligheid Leefbaarheid Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 3

4 Deel 3 Uitvoeringsprogramma 42 Bijlage: lijst van leden en vrijwilligers van verenigingen/clubs/stichtingen 44 Bijlage: Prioriteitenlijst van de dorpsraad tbv gebiedspanel Heide Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 4

5 1 Hoofdstuk 1 Gebiedsspecifieke inbreng partners 1.1 Dorpsraad Heide Heide heeft een actieve, ondernemende en kritische dorpsraad. De inwoners van Heide willen graag betrokken zijn en inspraak hebben in zaken die de leefbaarheid van Heide dienen. De dorpsraad wil daarbij functioneren als katalysator. Twee maal per jaar houdt de dorpsraad een algemene vergadering met de verschillende geledingen van Heide. Er worden persoonlijke contacten gelegd met nieuwe bewoners. Van alle ontwikkelingen wordt melding gemaakt in de dorpskrant en de dorpsraad heeft een website die regelmatig wordt geactualiseerd. Al in 2007 heeft de dorpsraad een overleg met de voorzitters van de verenigingen opgestart. Vanaf 2009/2010 is dit een jaarlijks terugkerende afspraak. De Dorpsraad Heide heeft in 2004 het DorpsOmgevingsProgramma Heide opgesteld. In dit document geeft de dorpsraad aan wat de visie van het dorp voor de toekomst is en heeft de dorpsraad een projectenlijst opgenomen. Voor de inhoud van het DorpsOmgevingsProgramma Heide wordt verwezen naar deel 4. De dorpsraad omschrijft Heide als een actief kerkdorp met een ideale ligging ten opzichte van Venray. De landelijke omgeving maakt het mogelijk om een rustig leven te kunnen leiden en in een rustige omgeving te wonen. Voor bewoners die buiten Venray werken is de bereikbaarheid van het dorp met haar ligging niet ver van de A73 heel gunstig. 1.2 Wonen Venray Voor Wonen Venray is het Strategisch beleidsplan Samen bouwen aan een leefbare maatschappij van toepassing voor Heide Ten aanzien van de dorpen ziet Wonen Venray het als haar taak om de komen jaren een proactieve rol te spelen en een bijdrage te leveren aan gedifferentieerde dorpen. De komende tien jaren zal Wonen Venray de samenstelling van haar woningbezit wijzigen en afstemmen op de maatschappelijke opgave, de vraag naar verkoop en nieuwbouw. Daarnaast investeert Wonen Venray in een hechtere band en meer contactmogelijkheden tussen bewoners en (zorg- en welzijns-) instellingen. Wonen Venray wil in de dorpen actief deelnemen aan de bevordering van de leefbaarheid. Op Heide is verder het algemeen beleid van toepassing. Voor de inhoud van dit algemeen beleid wordt verwezen naar deel 0. Er zijn in Heide geen bewonerscommissies van huurders. 1.3 Synthese Voor gebiedsspecifiek beleid sluit de Stichting Synthese aan bij de keuze die vanuit het gebiedsgericht werken (GGW) worden gemaakt. Daarnaast is het algemeen beleid van Synthese ook van toepassing op Heide. Synthese is vooral actief op het gebied van ouderenadvisering en ondersteuning, opbouwwerk en zorg (en signalering) voor bijzondere doelgroepen. Ouderenadvisering en ondersteuning: Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 5

6 Ouderen in de dorpen en ook die in Heide maken naar verhouding minder gebruik van de informatie-, adviesen ondersteuningsfunctie die Synthese kan leveren. Deze beperkte hulpvraag geldt in variërende mate eigenlijk voor alle dorpen van Venray. In kleine kernen zijn ouderen nauw verbonden met hun sociale omgeving en beschikken daardoor mogelijk ook over meer mogelijkheden voor mantelzorg. Daardoor kunnen ze vaak langer in hun eigen dorp blijven wonen, zoals ze ook graag willen. Doorgaans hebben de dorpen een sterker verenigingsleven, meer onderlinge betrokkenheid, meer beschikbaarheid van vrijwilligers voor de verenigingen. De KBO is voor veel ouderen een belangrijke organisatie. De gemeente stuurt regelmatig aan alle 65-plussers een mailing; een benadering die respons oplevert vaak in de vorm van hulpvragen voor algemene informatie over wonen, welzijn, zorg en financiële regelingen. Voor deze hulpvragen zet Synthese voornamelijk haar vrijwillige ouderenconsulenten in. Opbouwwerk: De kleine kernen kennen een geleidelijk afnemend voorzieningenniveau. Het streven naar zoveel mogelijk behoud van het huidige aanbod staat centraal. Oplossingen worden gezocht in multifunctionaliteit, samenwerking en zelfwerkzaamheid. Inwoners van kleine kernen onderkennen en accepteren dat wonen in een kleine kern of in een landelijke omgeving bepaalde consequenties met zich meebrengt. Vaak zoeken ze zelf naar oplossingen; mantelzorg, vervoer, klussendienst. In gesprekken geeft een groot deel van de jongeren aan graag in het dorp te willen blijven wonen. In hun feitelijk gedrag blijkt dat minder voor te komen dan vooraf wordt aangegeven: veel jongeren vertrekken uiteindelijk toch naar elders vanwege studie of werk. Woningbouw zal de komende jaren door de verminderende vraag verder afnemen. Daarop moet in het woningenaanbod maatwerk worden geleverd. Vrijwilligersinzet lijkt af te nemen, maar eerder is er sprake van een verandering qua inzet. Structurele, langdurige inzet wordt minder vaak geleverd, maar mensen willen zich zeker voor korte tijd aan een (afgebakend) project of activiteit verbinden. Veranderingsprocessen in Heide: Dorpen, ook Heide, kennen een dubbele vergrijzing. Ouderen stoppen met werken en blijven in het dorp wonen, jongeren trekken zoals gezegd- van dorp of platteland naar elders voor studie of werk. Alleen de jongere agrariër en jongeren uit beroepsgroepen die aan de agrarische sector zijn gelieerd blijven in het dorp of het buitengebied daarvan wonen. Binnen de agrarische beroepsgroep zijn belangrijke veranderingen aan de orde. Nogal wat boeren stoppen met hun bedrijf door het ontbreken van een bedrijfsopvolger. Schaalvergroting treedt op (o.a. LOGontwikkeling) en afname van het aantal en het aandeel van agrarische gezinsbedrijven. Dit heeft zeker op termijn gevolgen: meer individualisme, meer solisme en minder betrokkenheid bij het (authentieke) dorpsleven en ook minder vrijwilligers voor het verenigingsleven. De veranderingen binnen de agrarische beroepsgroep heeft het aanbieden van specifieke hulpverlening nodig gemaakt Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 6

7 1.4 Politie Limburg Noord Wat de politie betreft is het algemeen beleid van toepassing op Heide. Voor de inhoud van dit algemeen beleid wordt verwezen naar deel 0. Heide valt aan te merken als een vreedzaam dorp. 1.5 SPOV Stichting Primair Onderwijs Venray heeft beleidsvrijheid in het maken van keuzes/nemen van beslissingen met betrekking tot het functioneren en de toekomst van basisscholen binnen Venray. Daarvoor baseert SPOV in overleg met de gemeente en andere partners zich op de volgende vier randvoorwaarden (in volgorde van gewicht wanneer keuzes moeten worden gemaakt): 1. de kwaliteit van het geboden onderwijs, mede gelet op de perspectieven van kinderen die doorstromen naar vervolgopleidingen 2. de kwaliteit van de werkomstandigheden van het betrokken personeel: de onderwijsteams en de mensen in onsteunende functies 3. de kwaliteit van de verzorging van een dorp (of wijk). In die afweging speelt met name mee welke de alternatieven zijn mocht het sluiten van een school onafwendbaar zijn of worden. 4. De betaalbaarheid van het onderwijs Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 7

8 2 Hoofdstuk 2 Analyse van het gebied 2.1 Inleiding Niet alles kan inhoudelijk gebiedsgericht zijn. Wij hanteren als bovengrens zaken die gemeentebreed geregeld zijn, zoals brandweer, verlichting, huisvuil. Als ondergrens is bepaald dat individuele producten zoals paspoorten, vergunningen, uitkering etc. zijn uitgesloten. Voor de geografische gebiedsindeling is de formele CBS gebiedsindeling gehanteerd. De raad heeft ingestemd met deze meest objectieve indeling. Of deze indeling op den duur onder alle omstandigheden in stand kan worden gehouden, is nu nog niet te zeggen. Mochten er gedurende het traject redenen zijn om een andere indeling te hanteren dan zal na de bestuurlijke vaststelling van het laatste DOP of WOP de indeling voor het geheel opnieuw worden beoordeeld. Heide Leunen Merselo Venray Vredepeel Ysselsteyn CBS begrenzing Heide Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 8

9 2.2 Ruimtelijke pijler CBS-indeling Procedure inspraak en status Dorpsontwikkelingsplan De ontwerp Structuurvisie DOP Heide is tot stand gekomen en vastgesteld in het gebiedspanel Heide. Dit gebiedspanel is opgericht op 25 maart In het gebiedspanel zitten vertegenwoordigers van: -Dorpsraad Heide -Politie Limburg Noord -Wonen Venray -Synthese -SPOV -de gemeente Venray. Het gebiedspanel is betrokken bij het gehele proces van totstandkoming van de gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma. De leden van het gebiedspanel stemmen in met het voorliggende document. Na vrijgave voor openbaarheid door het college van B&W wordt de ontwerp Structuurvisie DOP Heide gepresenteerd aan de bewoners van Heide en de overige geïnteresseerden. De Provincie Limburg, het Waterschap Peel en Maasvallei en de VROM-inspectie Zuid zullen worden geïnformeerd over deze Structuurvisie door toezending van de ontwerp Structuurvisie samen met het ontwerp-besluit en de kennisgeving. Inspraak De procedure van een structuurvisie op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening is vormvrij. Op grond van de Inspraakverordening 2007 en het besluit van de gemeenteraad op 4 november 2008 (Gemeenteblad 2008, nr. 344) is de mogelijkheid tot het verlenen van inspraak gedelegeerd aan het college van B&W. In dit besluit is tevens aangegeven dat er in principe geen inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van een structuurvisie. Bij het voortraject van de Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide zijn vertegenwoordigers van burgers en maatschappelijke organisaties betrokken in de vorm van deelname van de vertegenwoordigers van (kern- )partners Heide. Deze vertegenwoordigers hebben tijdens het proces steeds teruggekoppeld aan hun achterban. Nogmaals inspraak verlenen zou in dit geval een doublure betekenen. Inspraak is met name van belang wanneer het maatschappelijk of politiek gevoelige projecten betreft. Hoewel de vaststelling van een Dorpsontwikkelingsplan natuurlijk op grote belangstelling kan rekenen, kan niet gezegd worden dat hier sprake is van maatschappellijk of politiek (zeer) gevoelige projecten Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 9

10 Structuurvisie Het Dorpsontwikkelingsplan zal met de vaststelling de status krijgen van structuurvisie. Op grond van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) is het college van B&W verplicht om bij de voorbereiding van besluiten met betrekking tot een structuurvisie een kennisgeving te publiceren over het voornemen. Nadat de kennisgeving is gepubliceerd zal de ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide samen met het ontwerp-besluit tot vaststelling ter informatie ter inzage worden gelegd. Dit is overigens geen verplichte procedure op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening of het Besluit op de ruimtelijke ordening. De stukken zullen tevens digitaal beschikbaar worden gesteld door middel van het plaatsen ervan op de gemeentelijke website. Grondexploitatie In de Wro is de Grondexploitatiewet geïntegreerd. Daar geeft een structuurvisie de gemeente ook een basis voor het toepassen van de bevoegdheden met betrekking tot kostenverhaal en verevening van bovenplanse kosten. Digitalisering Sinds 1 januari 2010 geldt de verplichting van digitale raadpleegbaarheid en uitwisseling van structuurvisies volgens de RO-standaarden van VROM (PRgSV 2008). Dit betekent, dat structuurvisies, net als bestemmingsplannen moeten voldoen aan de verplichtingen van digitalisering. Een structuurvisie kent een ander karakter dan de meeste bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen leggen zaken juridisch vast in regels, een structuurvisie heeft veel meer een globaal karakter en geeft beleidsdoelstellingen en ontwikkelingsrichtingen aan die vaak nog niet concreet zijn. Hierdoor is de verbeelding bij een structuurvisie anders dan die van een bestemmingsplan; in het gebied waarop de structuurvisie betrekking heeft wordt een tekst- en beeldgerichte overdracht van het relevante beleid in de structuurvisie vastgelegd Ruimtelijke structuur en samenhang (historie) Ontstaansgeschiedenis Tot voor honderd jaar was er geen dorp te bekennen op de huidige plek, hoewel al in de 16 e eeuw melding wordt gemaakt van een gehucht De Heijde. Heide was tot het begin van de vorige eeuw een agrarisch gehucht en bestond uit enkele verspreide boerderijen. Rondom lagen hoogstamboomgaarden, essen en weidegrond voor het vee. Ten westen van het dorp lag de toentertijd onbegaanbare Peel. Heide ligt op een dekzandrug tussen de beekdalen van de Loobeek en de Oostrumse Beek. De hogere zandgronden kenmerken zich door grote open akkercomplexen die door meerdere boerderijen werden gebruikt. De gronden langs de beken waren drassig en werden gebruikt als weiland voor het vee of als hooiland. Het dorp is in de afgelopen honderd jaar voornamelijk als lintbebouwing langs de bestaande wegen uitgebouwd en heeft daardoor een open structuur. De eerste aanzetten tot het dorp Heide waren de bouw van de Sint Joseph molen aan de Spiekert in 1904 en het stichten van een lagere school in de jaren 20 op de huidige locatie van gemeenschapshuis de Gelderkoel. De molen en de school lagen ver van elkaar af Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 10

11 Deze historische groei is tegenwoordig nog zichtbaar in de amorfe structuur van Heide. Pas na de oorlog kreeg Heide een eigen kerk. Historische topografische kaart (ca. 1900) Archeologie, monumenten en beeldbepalende panden Archeologie De ligging van archeologische vindplaatsen is in hoge mate gerelateerd aan het natuurlijke landschap. Op de archeologische advieskaart van de gemeente Venray (RAAP-rapport 1482, bijlage 4) is te zien dat een groot deel van Heide is gelegen in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. De terreinen met een hoge archeologische waarde hebben geen wettelijke bescherming, maar behoud van de bestaande situatie is het uitgangspunt. Ingrepen die tot aantasting van de verwachte archeologische waarden leiden, moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Als verstoring niet vermeden kan worden, zal eerst archeologisch onderzoek gedaan moeten worden. Monumenten en beeldbepalende panden Beeldbepalende panden: In het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) van de gemeente Venray uit 2001 is een aantal panden aangegeven dat in het bestemmingsplan als karakteristiek is benoemd en als zodanig op de plankaart is aangeduid. Deze panden worden in het bestemmingsplan beschermd. In de voorschriften worden zij, gelijk de gemeentelijke monumenten voor zover dat niet in de Monumentenwet is bepaald, beschermd door een beperking van de bebouwingsmogelijkheden Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 11

12 Kortweg komt de bescherming erop neer dat alleen mag worden gebouwd indien dat noodzakelijk is voor de inrichting ten behoeve van de omschreven doeleinden met inbegrip van onderhoud en herstel van de bestaande bebouwing. Daarbij is een aantal randvoorwaarden opgenomen waarbinnen bouwen is toegestaan. Zo mag er onder meer geen verandering worden aangebracht aan de karakteristieke gebouwen en moeten de gevels van de gebouwen in de bebouwingsgrenzen worden gehandhaafd Ruimtelijke analyse Heide was tot honderd jaar geleden een verzameling verspreide boerderijen vooral liggend buiten de huidige kom. Het dorp is ontstaan op een kruising van oude historische wegen: de Groeneweg en de Heidseweg. Het dorp bestaat vooral uit lintbebouwing aan de oude wegen die in diverse richtingen het buitengebied in lopen waardoor de begrenzing van de kom niet overal even duidelijk aanwezig is. Later is er middels de Mr. Driessenstraat een verbinding tussen de Groeneweg en de Heidseweg gelegd. Het dorp is duidelijk opgebouwd uit twee clusters, één rondom de kruising van de Groeneweg en de Heidseweg en één rondom de kruising van de Heidseschoolweg en de Ysselsteynseweg. Kenmerkend is tevens de vele verspreid liggende agrarische bebouwing die aan het samenstel van de diverse landwegen rondom Heide liggen. De woningen in de kom grenzen bijna allemaal met hun achtertuinen aan het buitengebied. In de oksel van de Heidseweg en de Groeneweg liggen de school, de kerk en de Meester Driessenstraat. Tezamen met de open groene ruimte omzoomd door kastanjes is dit te betitelen als het centrum van het dorp Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 12

13 Op de kruising van waaruit het dorp gegroeid is, ligt een woonwinkel als bijzondere functie, daarnaast is een stomerij aanwezig. Het gemeenschapshuis De Gelderkoel ligt aan de rand van het dorp, in het zuidwesten. Kenmerken van de bebouwing Ofschoon Heide vanuit zijn oorsprong een agrarische functie heeft wordt het beeld van de kern gedomineerd door de woningbouw. Oudere bebouwing in de vorm van kleinschalige boerderijachtige bebouwing is er wel, maar ligt redelijk verspreid langs de doorgaande wegen. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit vrijstaande woningen, op redelijke afstand van de weg, vaak twee lagen met kap, georiënteerd op de weg met voorruimte naast de bebouwing, waarvan het grootste deel naoorlogs is. Verder zijn er in mindere mate twee-onder-één-kap woningen te vinden en staat er aan de Meester Driessenstraat een enkel blokje rijwoningen. De architectuur is over het algemeen eenvoudig en traditioneel te noemen Omliggend landschap De landschappen rondom de kern van Heide worden getypeerd als oud bouwland en aan de oostzijde gaat deze over in een essenlandschap. Rondom Heide ligt veel agrarische bebouwing gespreid aan de diverse landbouwwegen. Naar het westen toe wordt het landschap grootschaliger. De landbouwgebieden geven het omliggend gebied een open karakter. Door de ontwikkeling van boomteelt ontstaat er wel wat meer beslotenheid. 2.3 Functionele pijler Voor een klein dorp heeft Heide met een kerk, een school en een gemeenschapshuis een relatief breed scala aan maatschappelijke voorzieningen. Bij de kerk ligt eveneens een begraafplaats. Wonen is de belangrijkste functie in het dorp. Voor dagelijkse boodschappen zijn de inwoners aangewezen op voorzieningen buiten het dorp, hoofdzakelijk in het nabijgelegen Venray. De enige winkel in het dorp is een woonwinkel. Verder is er een kapsalon en stomerij. De steenhandel die voornamelijk opereert als groothandel in bouwmaterialen heeft een regionale functie en heeft hierdoor een brede afzetmarkt. Enkele andere essentiële functies zoals het gemeenschapshuis liggen buiten de kern van het dorp Wonen en woonomgeving Woningvoorraad en bezetting Op 1 januari 2009 telde Heide 166 woningen. Hiervan is 75% een eengezinswoningen. Voor het overige gaat het om woningen met bedrijf. Meer dan de helft van de woningen in Heide zijn vrijstaand, verder zijn er veel 2- onder-1 kapwoningen te vinden. Er zijn een paar tussenwoningen en een 8-tal seniorenwoningen van Wonen Venray. Heide kent geen gestapelde bouw. De gemiddelde WOZ waarde bedroeg ,- (per ) en ligt hiermee ver boven het Venrayse gemiddelde van , Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 13

14 De gemiddelde oppervlakte per woning ligt in Heide op 618 m². In Venray varieert de gemiddelde oppervlakte per woning in de verschillende wijken van 197 m² tot 750 m². In de overige kerkdorpen liggen de gemiddelde oppervlaktes tussen de 380 m² en de 618 m². In Heide bestaat het grootste gedeelte van de woningvoorraad uit koopwoningen, 86%. In geen enkel ander kerkdorp is het aandeel koopwoningen zo groot. Daarnaast zijn er 23 huurwoningen te vinden (14%). Het gaat hier deels om bezit van Wonen Venray en deels om woningen die door particulieren worden verhuurd. Binnen deze categorie zijn een aantal vormen te onderscheiden. Er zijn bijvoorbeeld woningen die op naam van de kinderen staan en door ouder(s) bewoond worden en andersom. Of er kan sprake zijn van tijdelijke verhuur wanneer een woning te koop staat. Op 1 januari 2008 was de gemiddelde woningbezetting in Heide 2,94. Dit ligt iets boven het gemiddelde van de kerkdorpen (2,92) en ver boven het Venrayse gemiddelde van 2,56. Woningmarktonderzoek In 2007 is een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat in er vanuit Heide geen vraag is naar woningen in de huursector. In de koopsector is vooral vraag naar 2-onder-1 kap en vrijstaande woningen. Dit type woning is zowel door starters als huishoudens < 55 jaar gewenst. Ook huishoudens > 55 jaar geven aan dit woningtype te willen. Een 2-tal starters geeft aan behoefte te hebben aan een koopappartement. Gezien het beperkt aantal huishoudens in Heide zijn de resultaten van het onderzoek een indicatie van de woningbehoefte. Een respondent meer of minder kan bij kleine aantallen respondenten namelijk veel verschil maken in de resultaten. Het onderzoek geeft dus slechts een beeld van de kwalitatieve behoefte. Soort huishoudens en omvang 52 % van de huishoudens in Heide bestaat uit gezinnen met kinderen. Daarna komt de groep mensen die niet in gezinsverband leven, denk hierbij bijvoorbeeld aan alleenstaanden (24%). De groep gezinnen zonder kinderen is 20%. Alleenstaande mannen/vrouwen met kind(eren) komen het minste voor (4%). Woningbouwplannen In Heide zullen door projectontwikkelaar Theunissen een 8-tal woningen aan de Groeneweg ontwikkeld worden. Gemeente Venray heeft ook een woningbouwlocatie aan de Groeneweg. Dit is dan ook de eerstvolgende locatie die ontwikkeld zal worden. Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van het plan, hierbij wordt rekening gehouden met de woningbehoefte in Heide. In totaal zullen (inclusief de 8 woningen van Theunissen) 30 tot 40 woningen gefaseerd gerealiseerd kunnen worden, afhankelijk van de definitieve verkaveling Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 14

15 2.3.2 Voorzieningen Heide heeft een aantal maatschappelijke voorzieningen. Er is een kerk, een basisschool met peuterspeelzaal en een gemeenschapshuis. Gemeenschapshuis de Gelderkoel wordt door diverse verenigingen gebruikt. Commerciële voorzieningen zijn er ook. Het dorp heeft een kapsalon, een schoonheidspraktijk, een aantal groente en fruitwinkels (bij de boer). Het gemeenschaphuis fungeert ook als plaatselijk café. Een supermarkt is in Heide niet aanwezig. In Heide is geen pinautomaat aanwezig Gezondheidszorg In Heide zijn geen gezondheidszorgvoorzieningen aanwezig. Wel heeft men in Heide de beschikking over een defibrillator Openbaar groen Het openbaar groen in Heide bestaat uit bomenrijen, siervakken in de Meester Driessenstraat en vooral grasbermen in de doorgaande woonstraten. Het hart van het dorp wordt gevormd door een open groene ruimte, omzoomd door forse kastanjes. Hieraan ligt de kerk en daar achter de begraafplaats. De hoofdstraat (Heidseweg) met het gemeenschapshuis is deels met eiken beplant. Aan de Groeneweg ligt een trapveldje, omzoomd door een grote groensingel en verspreid in het dorp liggen enkele onbebouwde percelen. Door bebouwing van het huidige trapveldje komt er een nieuwe voorziening aan de Heidseweg. Samenvattend, mede door de open structuur van de lintbebouwing met diverse doorkijkjes naar het omringende groene landschap en de brede profielen met groene bermen, heeft Heide een fraaie groene woonomgeving en uitstraling. De verzorging van het groen heeft een hoge kwaliteit, mede door de inzet van bewoners via de KBO. De technische staat heeft een basis tot hoog niveau, door de renovaties van afgelopen jaren Natuur In en rondom Heide is voor een deel nog de ontstaansgeschiedenis van het gebied herkenbaar. Structurerend in het gebied zijn de beekdalen, het oude bouwland en de essen. Richting Ysselsteyn wordt het gebied grootschaliger en opener met een afnemende bebouwingsdichtheid. De bebouwing kent een grote diversiteit. De landschappelijke structuur met beekdalen, essen, oud bouwland levert een kleinschalig landschap op Water Het dorp Heide vormt riooltechnisch een eigen bemalingsgebied. Dat wil zeggen dat de rioolbuizen welke in Heide liggen allemaal onderling verbonden zijn, maar niet verbonden met de naastliggende dorpen. Al het rioolwater stroomt via rioolbuizen naar het gemaal, een grote rioolpompinstallatie van het waterschap. Van hieruit wordt het rioolwater verpompt Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 15

16 Uit de meldingen registratie en gemeentelijke waarnemingen blijkt dat er geen grootschalige rioolwateroverlast voorkomt in dit dorp Recreatie en toerisme De dorpsraad heeft enkele jaren geleden een aantal lokale wandelroutes gerealiseerd. De gezamenlijke dorpsraden zijn nu bezig om de lokale routes rondom de diverse dorpen met elkaar te verknopen tot een gemeentelijk netwerk. Het dorp is verder ook aangesloten op het regionale fietsroutenetwerk (knooppuntensysteem). In Heide is een camping gevestigd, verder is er een Bed and Breakfastvoorziening in het dorp aanwezig Sport In het dorp Heide zijn qua sportvoorzieningen alleen een handboogbaan en een jeu de boulesbaan aanwezig. Voor de overige sporten is men aangewezen op de voorzieningen m.n. in het aangrenzende dorp Leunen. De voetbalclub aldaar is een samensmelting van de drie dorpen Leunen-Veulen-Heide, alsmede de korfbal- en tennisvereniging Verkeersstructuur Wegenstructuur voor autoverkeer De kern Heide ligt ten zuidwesten van de kern Venray. Alle wegen binnen de kern zijn aangewezen als verblijfsgebied/erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30km/h. Ook zijn alle wegen in het buitengebied als verblijfsgebied/erftoegangsweg aangewezen met het verschil dat de maximumsnelheid hier 60km/h bedraagt. Het verblijfsgebied binnen de bebouwde kom van Heide is redelijk tot goed ingericht. Het verblijfsgebied in het buitengebied van Heide is nog niet correct ingericht. In het najaar van 2008 zijn de verkeersborden geplaatst die de nieuwe maximumsnelheid van 60km/h aangeven. In een intensief project van burgerparticipatie is in de eerste helft van 2008 een maatregelenkaart tot stand gekomen (vastgesteld door b&w op 19 augustus 2008), waarvan de verschillende elementen binnen een uitvoeringsprogramma in de komende jaren tot stand worden gebracht. Waar mogelijk worden kleine verkeersergernissen tegelijkertijd opgelost. Het verblijfsgebied is (binnen de kom) of wordt (buiten de kom) ingericht vanuit de gedachte dat verkeer rekening moet houden met de aanwezigheid van functies als wonen, werken, winkelen en recreëren en de daarbij horende verkeerssituatie. De bijbehorende maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is 30km/h en buiten de bebouwde kom 60km/h. De inrichting is erop gericht de maximumsnelheid en het bijbehorende verkeersgedrag (men is er te gast!) van de verkeersdeelnemers zoveel als mogelijk af te dwingen. Fietsverkeer De N270 is een provinciale weg van Helmond naar Well v.v. De oversteekbaarheid van provinciale wegen is in het algemeen een knelpunt vanwege de hoge maximumsnelheid van het autoverkeer op die weg (80km/h). De dorpsraad Heide onderschrijft dit, volgens hen ontbreekt er een veilige fietsoversteekplaats op de Deurneseweg (N270) ter hoogte van Heide Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 16

17 Op 27 maart 2009 is er een notitie aangeboden aan gedeputeerde Lebens en wethouder van der Broeck. Daarin staat de huidige situatie beschreven evenals ongevalscijfers en locaties die door inwoners van Heide als knelpunt worden ervaren. Aangezien de N270 een provinciale weg is, heeft de provincie een onderzoek uitgevoerd naar verkeersveilige maatregelen. De uitkomsten en maatregelen in het verlengde daarvan betreffen: -het aanbrengen van een invoegstrook ter hoogte van : boer Hans -Op Heidseschoolweg/Deurneseweg komen uitvoegstroken -Op Ossendijk en Rouwkuikenweg eenzijdige uitvoegstroken Wegenstructuur Heide Parkeren Het dorp Heide kent naar verwachting geen structurele en grootschalige parkeerproblemen. Openbaar vervoer Heide wordt aangedaan door Veolia-buslijn 27 die in een halfuurdienst rijdt van Venray via Heide en Ysselsteyn naar Deurne. De verwachting is dat Heide hiermee het maximale heeft aan openbaar vervoer. In 2010 wordt de toegankelijkheid verbeterd van de centrale halte bij de kerk. Naast deze reguliere buslijn kan iedereen gebruik maken van de Regiotaxi hoewel die vooral is ingericht op het vervoer van mensen met een fysieke beperking Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 17

18 Het treinstation te Oostrum ligt hemelsbreed 5km van Heide. Gelet op de buslijn die het treinstation aandoet en de hemelsbrede afstand (voor fietsen is 7,5km nog een acceptabele afstand) heeft het treinstation een zekere betekenis voor het dorp. Hetzelfde geldt voor het NS-station van Deurne. Gevolgen van de uitwerkingsplannen Venrays Verkeer- en Vervoersplan (VVVP) Op grond van het VVVP zijn en worden in en rondom Heide de volgende maatregelen genomen: in 2009 is de schoolzone in Heide verkeersveilig ingericht; in 2008 is de maximumsnelheid in het buitengebied gesteld op 60km/h; op termijn worden in het buitengebied aanvullende maatregelen getroffen die de recent ingestelde maximumsnelheid van 60km/h ondersteunen; de toegankelijkheid van het bushalteperron Heide Kerk zal in 2010 worden verbeterd. In de jaren worden naar verwachting de VVVP-uitwerkingsplannen Fietsverkeer en Vracht- en landbouwverkeer in de kerkdorpen en het buitengebied uitgewerkt. De gevolgen hiervan voor Heide zijn nog niet aan te geven Milieu aspecten Energie en klimaat Met het in 2009 vastgestelde gemeentelijke energie- en klimaatbeleid wordt beoogd om energieverbruik in de hele gemeente te verminderen en daarnaast over te schakelen op duurzame energie. Voor zover bekend zijn er in Heide nog weinig maatregelen en/of voorzieningen getroffen. Wet geurhinder en veehouderij De gemeenteraad van Venray heeft op 25 maart 2008 de verordening geurhinder en veehouderij (geurverordening) met de bijbehorende gebiedsvisie vastgesteld. Om de geursituatie van Heide te beschrijven is de kaart van de individuele geurcontouren van december 2009 als basis genomen. In de nabijheid van de bebouwde kom van Heide liggen enkele kleinere tot middelgrote intensieve veehouderijen. Verder liggen er op enige afstand in het landbouwontwikkelingsgebied aan de Steegse Peelweg en de Scheiweg meerdere grotere intensieve veehouderijen. De geurcontouren van enkele nabijgelegen veehouderijen lopen over de bebouwde kom van Heide. Dit levert beperkingen op voor woningbouwmogelijkheden. Mede hiervoor zijn er zoekgebieden woningbouw aan de noordzijde (Groeneweg) en de zuidoostzijde (Heidseweg) in de geurverordening opgenomen. Voor de zoekgebieden woningbouw is een hogere geurnorm vastgesteld, zodat er ook in de toekomst gebouwd kan worden. Gelet op mogelijke geurhinder van intensieve veehouderijen is het woon- en leefklimaat in Heide overwegend als redelijk goed te beoordelen Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 18

19 Toelichting: voor het opstellen van de kaart met de geurcontouren zijn de milieuvergunningen gebruikt waarvan het besluit is genomen vóór december Milieuvergunningen die zijn verleend na december 2009 of waarvan de procedure nog niet is beëindigd zijn niet verwerkt op bovenstaand kaartje met de geurcontouren. De kaart van de individuele geurcontouren wordt twee maal per jaar geactualiseerd. Het kaartje is indicatief en bij concrete initiatieven/projecten kan het noodzakelijk zijn dat aanvullende gedetailleerde geurberekeningen moeten plaats vinden. Geluid In Heide is het aspect geluid niet van (noemenswaardige) betekenis. Bodem Heide ligt in de Bodemkwaliteitskaart zone Buitengebied 1. De grond in deze zone wordt in beginsel als schoon geclassificeerd. Dit gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van (m)oerlagen aan de oppervlakte of in de ondiepe ondergrond. Deze roestkleurige bodemlaag is vaak arseenhoudend. 1 Bron: Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Venray (vastgesteld B&W, 22 november 2005) Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 19

20 De verhoogde gehalten arseen vormen geen risico s voor het gebruik van deze grond. Desondanks zijn in het provinciaal bodembeleid regels vastgelegd over hergebruik van arseenhoudende grond en bouwactiviteiten ter plaatse van deze bodemlaag. In deze regio worden vaak verhoogde gehalten met zware metalen in het grondwater aangetoond zonder direct aanwijsbare bron 2. Dergelijke diffuse verontreinigingen vormen in sommige gevallen een belemmering voor (her)ontwikkeling van een locatie. Met eenvoudige maatregelen vormt zo n grondwaterverontreiniging geen risico. Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Daarin zijn algemene (generieke) en specifieke regels voor (her)gebruik van grond en bagger vastgelegd. De overgangsregeling biedt de gemeente de mogelijkheid om voorlopig (tot eind 2010) gebruik te maken van de regels voor grondverzet die zijn vastgelegd in de Bodemkwaliteitskaart gemeente Venray. Binnen het grondgebied van Heide zijn geen stortplaatsen bekend. Ook komen enkele aan (voormalige) bedrijfsactiviteiten te relateren bodemverontreinigingen voor die door de eigenaren op grond van de Wet bodembescherming worden aangepakt. Op een tweetal locaties (Deurneseweg en Houtenweg/Hazenweg) vormt het vroegere bedrijfsmatige grondgebruik een aandachtspunt met betrekking tot mogelijke bodemverontreiniging. Externe veiligheid) In en in de nabijheid van Heide liggen geen wegen waarover noemenswaardige transporten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dergelijke transporten vinden wel plaats over de N270 (Deurneseweg) maar de afstand tot Heide is zodanig groot, dat hieraan geen nadere aandacht hoeft te worden besteed. In het buitengebied van Heide is het LPG- reservoir en vulpunt gelegen van het Shell-tankstation dat aan de Deurneseweg ligt. Dit reservoir en vulpunt voldoen aan de van toepassing zijnde eisen, waardoor er geen aanleiding is om hier nader aandacht aan te besteden. Voor het overige kent Heide geen bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of worden verwerkt, dan wel andere risicobronnen. Geconcludeerd kan worden dat externe veiligheid in Heide geen rol van betekenis speelt. Luchtkwaliteit In dit kader worden de luchtkwaliteitseisen bedoeld zoals genoemd in de Wet milieubeheer. Dit aspect heeft met name betrekking op stikstofoxiden en fijn stof afkomstig van wegverkeer. Uit in 2008 uitgevoerde indicatieve berekeningen blijkt dat er geen aanleiding is om aan dit aspect betreffende Heide nader aandacht te besteden. Aan de grenswaarden wordt ruimschoots voldaan. Geurhinder afkomstig van de agrarische sector valt niet onder de reikwijdte van deze paragraaf en hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel Wet geurhinder en veehouderij. 2 Bron: Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg (Provincie Limburg, 19 december 2006) Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie Heide 22 sep u) 20

Verslag van vergadering

Verslag van vergadering Verslag van vergadering Presentatie Ontwerp structuurvisie DOP Heide 11 oktober 2010 Aanwezige leden Gebiedspanel Heide: Dorpsraad Heide : Martin Peeters : Bernard Verheijen : Anton Verheijen. : Martien

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Vredepeel

Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Vredepeel Bijgewerkt 31 maart 2010 Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Vredepeel Deel 1 Analyse van het gebied Deel 2 Integrale visie op het gebied Deel 3 Uitvoeringsprogramma Deel 4 Inhoudelijke verschillen van

Nadere informatie

Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Leunen

Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Leunen Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Leunen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Gebiedspanel Leunen Structuurvisie DOP Leunen d.d. 14-12-2010 1 Inhoud Deel 1 Analyse en integrale

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Veulen

Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Veulen Concept gewijzigd 16 en 17 september 2010 Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Veulen Deel 1 Analyse van het gebied Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Gebiedspanel Veulen

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2 Concept programma van eisen Laan naar Emiclaer 2 Naam Strategisch Vastgoed Locatie Laan naar Emiclaer 2 Wijk Zielhorst Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder P. van den Berg Opdrachtgever V. Labordus Datum

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Bestemmingsplan : Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Datum vaststelling raad : 29

Nadere informatie

Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel

Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel Nota van toelichting ten aanzien van de verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder

Nadere informatie

maart 2007 Deel II Uitvoeringsprogramma Samengesteld door Werkgroep Gebiedsgericht werken met het gebiedspanel Oostrum

maart 2007 Deel II Uitvoeringsprogramma Samengesteld door Werkgroep Gebiedsgericht werken met het gebiedspanel Oostrum maart 2007 Deel II Uitvoeringsprogramma Samengesteld door Werkgroep Gebiedsgericht werken met het gebiedspanel Oostrum 1 2 Inhoud Deel II Uitvoeringsprogramma Oostrum. 5 1.1 Project I: Stationsomgeving

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Definitief verslag van vergadering Gebiedspanel Centrum-Oost 25 mei 2011

Definitief verslag van vergadering Gebiedspanel Centrum-Oost 25 mei 2011 Pagina 1 van 6 Aanwezig Martin Leenders (Wijkraad Zuid) Jan Groenen ((Wijkraad Zuid) Frans Aussems (Wonen Venray) Bert van der Meer (Locatiemanager De Zorggroep) Léon van Dijck ( Synthese ) Sonja van Griethuysen

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Geen huizenbouw in park Oudegein!

Geen huizenbouw in park Oudegein! Geen huizenbouw in park Oudegein! Wethouder Adriani van de gemeente Nieuwegein (o.a. Ruimtelijke Ordening) stelt in een artikel in het AD van 13-02-2013 over de geplande huizenbouw in park Oudegein het

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A'

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A' Aan de gemeenteraad Zaaknummer 117260 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A' Voorstel 1. In te stemmen met het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A',

Nadere informatie

Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025

Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025 Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025 Doelstelling van vanavond 1. Informatie delen over het belangrijke thema bouwen en wonen in het kader van de leefbaarheid 2. Met elkaar

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Oirlo

Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Oirlo 29 september 2009 Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Oirlo Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Gebiedspanel Oirlo 1 Inhoud Deel I: Gebiedsanalyse en integrale gebiedsvisie 4

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis Informatie, Geleen-Zuid/ Kluis 1 N.B. Deze kaarten en gegevens maken geen onderdeel uit van het reglement, maar zijn ter informatie voor de deelnemers. Doe er uw voordeel mee. 2 Vergrijzing en krimp drukken

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag)

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) 1.1 Inleiding Het buitengebied van de gemeente Deurne, dat behalve de kernen van Deurne, Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen, het gehele grondgebied van

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging BESTEMMINGSPLAN Bestemmingsplan Agrarische Enclave De gemeente Apeldoorn werkt aan de actualisering van bestemmingsplannen. Sommige bestemmingsplannen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Onderzoek t.b.v. Dorpsontwikkelingsplan 2014

Onderzoek t.b.v. Dorpsontwikkelingsplan 2014 A. Algemeen Onderzoek t.b.v. Dorpsontwikkelingsplan 2014 1. Wat is uw leeftijd? 16-25 jaar 26-45 jaar 46-65 jaar 66 jaar en ouder 2. Wat is uw geslacht? Man Vrouw B. Woonklimaat 3. In wat voor soort woning

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Foto: Ellen Koelewijn Registratienummer: 13bwb00094 december 2013 1. Inleiding Agrarische bedrijven beschikken meestal over één of meerdere bedrijfswoningen. De gemeente

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Ruimtelijke onderbouwing Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Juni 2012 1. Inleiding. De verdieping(en) van het pand van de Rabobank in Huissen staan al geruime tijd leeg. De eigenaar, Roelofsen onroerend

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 21696 15 februari 2017 Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De afgelopen decennia is het aantal agrarische bedrijven

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie):

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie): PLANOLOGIE VAN STAD & LAND BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2017 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Praktisch: www.planvanhuub.nl Literatuur Handout colleges Definitie van ruimtelijke ordening Wensen Afwegen

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum afdeling ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur team ontwikkeling januari

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Juni 2017 1. Inleiding Vraagstelling De Renschdael Groep is voornemens het St Annaterrein in Venray te herontwikkelen. Gedacht wordt aan een programma bestaande

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Vaststelling bestemmingsplannen Buitengebied Venray 2010, herziening regels en Buitengebied Venray 2010, herziening locaties. Datum 6 september 2016 Naam steller Suzanne van der Beele/Jos Kniest

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : B e s l u i t B u r g e m e e s t e r e n W e t h o u d e r s

B i j l a g e 1 : B e s l u i t B u r g e m e e s t e r e n W e t h o u d e r s B i j l a g e n B i j l a g e 1 : B e s l u i t B u r g e m e e s t e r e n W e t h o u d e r s B i j l a g e 2 : B e s l u i t G e d e p u t e e r d e S t a t e n Gedeputeerde Staten Datum 1 5 JUN 2009

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie