Toelichtingsdocument financiële. verslaggeving. voor de competentiepolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichtingsdocument financiële. verslaggeving. voor de competentiepolen"

Transcriptie

1 Toelichtingsdocument financiële verslaggeving voor de competentiepolen Versie februari 2010 IWT Toelichtingsdocument financiële verslaggeving voor de competentiepolen versie februari 2010

2 Inhoudsopgave A. Inleiding 3 B. Basisprincipes 3, 4 C. Rapportering van kosten en opbrengsten 4 D. Versleuteling van kosten en opbrengsten 5 1. buiten de overeenkomst 2. binnen de overeenkomst E. Gerapporteerde en aanvaardbare kosten 5, 6, 7 1. personeelskosten 2. huisvestingskosten 3. algemene werkingskosten 4. onderaannemingen 5. uitzonderlijke kosten 6. investeringen (afschrijvingskost) 7. kosten m.b.t. onderzoeksgroepen voor collectieve en coöperatieve projecten F. Gerapporteerde en aanvaardbare opbrengsten 7, 8 1. cofinanciering 2. subsidies Vlaamse overheid 3. inkomsten buiten de overeenkomst die niet in aanmerking komen voor cofinanciering G. Bepaling van de voorschotten en subsidie 9 H. Berekening cofinancieringsgraad/zelffinancieringsgraad 9 I. Bijlage 9 IWT Toelichtingsdocument financiële verslaggeving voor de competentiepolen versie februari

3 Als u een project in uitvoering heeft, neemt u voor een goed begrip van deze toelichting best de brief van IWT met de beslissing van de subsidie en de projectspecifieke voorwaarden voor uw project bij de hand, naast de algemene IWT-voorwaarden en de handleiding voor aanvragen voor steun van competentiepolen (versie oktober 2007). A. Inleiding Dit toelichtingsdocument geeft gedetailleerde informatie over de kosten maar ook de opbrengsten die kunnen aanvaard worden door IWT voor zover deze het gevolg zijn van subsidieerbare activiteiten en subsidievoorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst. Er wordt tevens benadrukt dat de vastgelegde afspraken in de overeenkomst steeds primeren op de bepalingen in dit toelichtingsdocument. Verder vormt dit toelichtingsdocument een leidraad voor de financiële rapportering van de kosten en opbrengsten naar IWT toe. Een template van het financieel verslag is in bijlage terug te vinden. Gezien de impact van de subsidie op de competentiepool, raden wij aan om bij de start van de overeenkomst contact op te nemen met de dienst financiële verificatie van IWT. Zij zullen u in detail informeren over de wijze van financiële verslaggeving en welke gegevens/bewijzen u op vraag van IWT mogelijk moet aanleveren ter staving van de gemaakte kosten. B. Basisprincipes In deze paragraaf worden de basisprincipes en uitgangspunten voor de financiële verantwoording en verificatie vermeld: De uitbetaling van de jaarlijkse voorschotten en de eindafrekening gebeurt enkel na goedkeuring van het voortgangsverslag en de voorwaarden zoals vastgelegd in de projectspecifieke voorwaarden. De inhoudelijke aspecten van deze verslaggeving zijn gespecificeerd in de overeenkomst (artikel 4 van de projectspecifieke voorwaarden) en het toelichtingsdocument voor opvolging 1. De voorschotten zijn een vastgelegd percentage van het ingediende budgetplan of een mogelijk door de RvB van de competentiepool aangepast, en door IWT goedgekeurd budgetplan bij aanvang van elk nieuw werkjaar. Normaal wordt een jaarlijks voorschot van 80% van de benodigde subsidie voor het komend werkjaar uitbetaald. De resterende 20% zal overgemaakt worden na goedkeuring van de voortgangsverslaggeving voor de desbetreffende rapporteringsperiode. De competentiepool bezorgt na elk gepresteerd werkjaar een financieel verslag aan IWT. De subsidies zullen na elke biënnale afgerekend worden à rato van de aanvaardbare en reële kosten zoals gerapporteerd in het financieel verslag en die in relatie staan tot de geleverde prestaties. Kopies van facturen van deze werkingskosten en andere bewijsstukken worden op dat moment steekproefsgewijs door de verificatiedienst van IWT opgevraagd. Voor nieuw opgerichte competentiepolen zal na afloop van het eerste werkjaar een financiële audit door IWT plaatsvinden. Dit laat IWT toe om de financiële rapporteringswijze van de competentiepool eventueel bij te sturen. Kosten kunnen in rekening gebracht worden vanaf de startdatum tot en met de einddatum van de overeenkomst. 1 in ontwikkeling IWT Toelichtingsdocument financiële verslaggeving voor de competentiepolen versie februari

4 De kosten gemaakt vóór de startdatum van de overeenkomst ten behoeve van de oprichting van de juridische structuur (bv. de vzw) en de aanwerving van personeel komen in aanmerking voor subsidie. Deze kosten kunnen uitsluitend de uitbestede kosten omvatten, zoals bv. de administratieve kosten voor de oprichtingsakte en statuten, notariskosten en kosten voor een extern assessment voor aan te werven personeel. Andere personeels- en werkingskosten van de competentiepool, van haar partners of van haar leden, gemaakt vóór de startdatum van de overeenkomst, komen niet in aanmerking voor subsidie. Indien onvoldoende kosten gemaakt worden, zal het teveel uitbetaalde bedrag aan subsidies in mindering worden gebracht met nog te ontvangen voorschotten. Er mogen zich geen onverenigbaarheden voordoen met andere vormen van overheidssubsidiëring (bv. Europese subsidies en andere subsidieprogramma s). De totale subsidie kan de bedragen vermeld in de overeenkomst niet overschrijden. In het bijzonder gaat de financiële controle na of: De kosten werden gemaakt zoals vooropgesteld in het budgetplan of een door de RvB van de competentiepool aangepast budgetplan. Hierbij wordt er door IWT rekening gehouden met maximum 10% afwijking, m.u.v. de budgetten toegekend voor collectieve en coöperatieve projecten waar geen verschuivingen worden toegelaten, in de verdeling tussen de kostenplaatsen zoals die in de overeenkomst werden opgenomen. Significante afwijkingen of wijzigingen in de budgetten voor projecten moeten op voorhand besproken worden en door IWT worden goedgekeurd. De opbrengsten in aanmerking kunnen komen als cofinanciering. Aan alle bij de subsidiëring opgelegde financiële voorwaarden wordt voldaan. Uiteraard zal voor de volgende uitbetaling van subsidie door het IWT ook worden nagegaan of alle inhoudelijke voorwaarden hiervoor zijn voldaan. C. Rapportering van kosten en opbrengsten Om een controle van de gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten mogelijk te maken, worden deze in het financieel verslag opgesplitst in respectievelijk 7 en 3 specifieke rubrieken, die verder in deze handleiding worden toegelicht. Een verdere onderverdeling is situatiegebonden aan de eigen boekhouding waardoor er een link is met de bestaande kosten- en opbrengstenrekening uit de resultatenrekening. (klasse 6 en 7 van het rekeningstelsel) IWT is er zich van bewust dat het boekjaar van de competentiepool niet noodzakelijk samenvalt met de aanvangsdatum van de overeenkomst. Dit impliceert dus dat voor de rapportering naar IWT toe geen goedgekeurde jaarrekening door de bedrijfsrevisor vereist is. Om de controle van de gerapporteerde kosten en opbrengsten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt gevraagd om de ingevulde template van het financieel verslag zeker ook via elektronische weg te bezorgen aan IWT. Template: deze kosten en opbrengsten worden opgenomen in de groene kolom. IWT Toelichtingsdocument financiële verslaggeving voor de competentiepolen versie februari

5 D. Versleuteling van kosten en opbrengsten Alle kosten en opbrengsten vanuit de resultatenrekening dienen te worden versleuteld over enerzijds kosten/opbrengsten buiten overeenkomst en anderzijds kosten/opbrengsten binnen overeenkomst. 1. Buiten de overeenkomst De overeenkomst laat toe om kosten te maken en opbrengsten te realiseren die buiten de overeenkomst vallen. Deze kosten komen evenwel niet voor subsidiëring in aanmerking en de opbrengsten, met uitzondering van de in paragraaf F genoemde cofinancieringsmogelijkheden, kunnen niet als cofinanciering worden beschouwd. Bij substantiële subsidies vanuit andere bronnen (> 20%) dienen deze proportioneel bij te dragen aan de financiering van de algemene werking van de competentiepool. Onder de algemene werking vallen alle kosten binnen de overeenkomst minus de projectgebonden kosten en kosten gerelateerd aan dienstverlening en innovatiestimulering binnen de overeenkomst. Template: deze kosten en opbrengsten worden opgenomen in de grijze kolom. 2. Binnen de overeenkomst Alle kosten en opbrengsten die voortvloeien uit het vooropgestelde budgetplan en verband houden met de activiteiten die ondersteund worden vanuit de overeenkomst zijn bijgevolg wel aanvaardbaar voor IWT. Template: deze kosten en opbrengsten worden opgenomen in de donkerblauwe kolom. IWT vraagt de kosten en opbrengsten zo veel als mogelijk toe te wijzen over de verschillende projecten, indien van toepassing. Dit is nodig omdat het subsidiepercentage voor de verschillende activiteiten binnen de overeenkomst kan variëren, afhankelijk van het toepasselijk besluit. Voor de collectieve projecten (bv. collectief onderzoek, collectieve haalbaarheidsstudies of dienstverlening) is het VIS-besluit van toepassing en geldt een maximaal subsidiepercentage van 80%. Voor eventuele coöperatieve projecten gelden de subsidiepercentages van het O&O-besluit. De opsplitsing over verschillende projectgroepen levert IWT daarnaast ook bijkomende informatie op omtrent de gespendeerde kosten en de gerealiseerde cofinanciering per projectgroep. Template: deze kosten en opbrengsten worden opgenomen in de lichtblauwe kolommen. E. Gerapporteerde en aanvaardbare kosten Als basis wordt het kostenmodel voor de O&O-bedrijfsprojecten gebruikt voor het bepalen van de aanvaardbare en niet-aanvaardbare kostenrubrieken (zie Hiernaast geldt dat IWT in principe alleen die gerapporteerde kosten kan subsidiëren indien deze op het moment van rapportering aan IWT ook daadwerkelijk door de competentiepool werden betaald. Een uitzondering hierop vormen de niet-kaskosten (bv. afschrijvingskosten) en facturen waarvan de prestaties reeds geleverd werden en in het desbetreffende jaar boekhoudkundig als kost werd geboekt maar nog niet betaald werden door de competentiepool en bepaalde kosten gemaakt voor de start van de competentiepool (zie paragraaf B). Enkel in specifieke gevallen kan van dit principe afgeweken worden maar dan dient dit vooraf afgestemd te worden met IWT en bij indiening van het financieel verslag duidelijk te worden gecommuniceerd. Per geval neemt IWT hier dan een standpunt in. IWT Toelichtingsdocument financiële verslaggeving voor de competentiepolen versie februari

6 1. Personeelskosten Alle reële brutolonen van het eigen personeel onderworpen aan de RSZ-wetgeving, groepsverzekeringen en maaltijdcheques (enkel het patronale gedeelte ervan), woonwerkverkeer, hospitalisatieverzekering enz. alsook de gerapporteerde kosten van bestuurders via een managementvennootschap komen in aanmerking. Er wordt wel nadrukkelijk gevraagd om deze personeelskost steeds per personeelslid op te splitsen en het globaal aantal personeelsleden die door de competentiepool worden tewerkgesteld (uitgedrukt in voltijds equivalenten - VTE) in de template van het financieel verslag op te nemen. In functie van hun affectatie wordt de individuele loonkost verder toegewezen over de verschillende projecten. Het gebruik van eenheidstarieven tenslotte kan enkel worden toegelaten indien dit in samenspraak met IWT gebeurde en voor zover deze standaardkosten met de nodige bewijsstukken (bv. loonfiches) kunnen onderbouwd worden. Kosten ten gevolge van het personeelsbeleid zoals aanwervings- en opleidingskosten, Nieuwjaarsreceptie enz. dienen onder de rubriek algemene werkingskosten te worden opgenomen. Tenslotte wordt er bij de bepaling van de subsidie ook geen rekening gehouden met provisies van bv. vakantiegeld en sociaal passief (bv. opzeggings- en collectieve ontslagvergoedingen). Deze provisies worden anders ogenblikkelijk gesubsidieerd vooraleer ze als kost werkelijk geleden zijn. 2. Huisvestingskosten Huurgelden, onderhoud en herstelling van gebouwen, verzekeringen gebouw (brand, inbraak,...), water, gas, elektriciteit. 3. Algemene werkingskosten Ook hier geldt het algemeen principe om specifieke werkingsmiddelen toe te wijzen over de verschillende projecten. Verplaatsing- en representatiekosten betreffen hoofdzakelijk leasingkost auto s, onderhoud en herstellingen van voertuigen, brandstof, representatiekosten, forfaitaire onkostenvergoedingen, vorming en documentatie, opleidingen en kosten met betrekking tot personeelsadministratie (bv. sociaal secretariaat, BA-verzekering, ). Promotiekosten en Public-Relationskosten op organisatieniveau betreffen onder meer ontwikkeling van de website, organisatie van seminaries en congressen, ontwikkeling marketingmateriaal, publicatiekosten, newsletter, drukwerk brochures, giften en donaties, persberichten enz. Andere aanvaardbare werkingskosten zoals daar zijn databank en software, telefoon, huur gereedschappen, onderhoud en herstellingen, grondstoffen, outsourcing, abonnementen. 4. Onderaannemingen Kosten die voortvloeien uit commerciële onderaannemingen, externe consulting, interimarbeid, vertaalbureau, boekhouding, waarbij de projectgebonden activiteiten dienen te worden toegewezen over de verschillende projecten. 5. Uitzonderlijke kosten Bankkosten, bankintresten, nadelige koersverschillen e.d. worden ingeboekt onder de rubriek uitzonderlijke kosten. Boetes en nalatigheidinteresten zijn geen aanvaardbare kost voor IWT. Taksen die omwille van reglementaire activiteiten betaald moeten worden zijn daarentegen wel aanvaardbaar. IWT Toelichtingsdocument financiële verslaggeving voor de competentiepolen versie februari

7 Voor dubieuze vorderingen zal geval per geval bepaald worden of het aanvaardbare kosten zijn. Hierbij zal wel gevraagd worden om aan te tonen dat er voldoende voorzorgen genomen werden om deze situatie te vermijden. 6. Investeringen (afschrijvingskost) Investeringsuitgaven betreffen het gebruik van aangeschaft duurzaam materieel en dienen volgens de boekhoudkundige afschrijvingsregels te worden geboekt en zullen in functie van hun toewijzing aan de projecten pro rata temporis gesubsidieerd worden. Van substantiële aankopen die vallen onder de opstartinvesteringen én die werden voorzien in het businessplan kan bij uitzondering het ganse investeringsbedrag gesubsidieerd worden conform de voorziene subsidiepercentages. Dit betekent dat de competentiepool geen voorfinanciering hoeft te doen. De hieruit voortvloeiende afschrijvingen en waardeverminderingen zullen dus niet meer subsidieerbaar zijn. Een dergelijke voorfinanciering is alleen mogelijk indien dit vooraf expliciet door IWT is goedgekeurd. De goedkeuring zal onder meer afhangen van de omvang van de investering, impact van de investering op de uitvoering van de overeenkomst en de maturiteit van de competentiepool. 7. Kosten m.b.t. uitvoerende onderzoeksgroepen voor collectieve en coöperatieve projecten De deelnemende onderzoekspartners dienen per project een opsplitsing te maken tussen personeels- en werkingskosten. De competentiepool dient als goede huisvader van de budgetten zelf een controlemechanisme te installeren om deze kosten te verifiëren. Men kan hierbij gebruik maken van het kostenmodel voor de O&O-bedrijfsprojecten. (zie paragraaf E) F. Gerapporteerde en aanvaardbare opbrengsten Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de opbrengsten die aanvaardbaar zijn voor de cofinanciering binnen de overeenkomst en deze die hierbuiten vallen. Dit is nodig omdat de opbrengsten binnen het kader van de projecten van de competentiepool per werkjaar moeten kunnen vergeleken worden met de cofinancieringsgraad zoals opgenomen in de overeenkomst. Voor de exacte berekening van dit percentage verwijzen we verder naar paragraaf H van dit toelichtingsdocument. In deze berekening wordt verder onderscheid gemaakt tussen cofinanciering en zelffinanciering: cofinanciering: de bijdrage van de DOELGROEPBEDRIJVEN van het niet-gesubsidieerde gedeelte ter aanvulling van de subsidie. zelffinanciering: alle inkomsten van de competentiepool buiten de ontvangen subsidie vanuit het VIS-programma voor competentiepolen. De cofinanciering is dus een maatstaf voor het draagvlak van het gefinancierde programma bij de DOELGROEPBEDRIJVEN. De cofinanciering dient dan ook afkomstig te zijn van de DOELGROEPBEDRIJVEN, zoals gedefinieerd in de overeenkomst. De zelffinancieringsgraad is een maatstaf voor de maturiteit die de competentiepool heeft bereikt. IWT Toelichtingsdocument financiële verslaggeving voor de competentiepolen versie februari

8 1. Cofinanciering De competentiepool moet de vereiste cofinanciering financieren met bijdragen van de DOELGROEPBEDRIJVEN en uiterlijk bij het einde van het project hebben bereikt. De volgende bijdragen komen in aanmerking voor de cofinanciering van de collectieve activiteiten in de overeenkomst: Financiële bijdragen van de lidbedrijven van de competentiepool, bedrijfsfederaties en collectieve centra. Inkomsten uit activiteiten van collectieve aard (bv. dienstverlening, studies, collectieve onderzoeksprojecten, seminaries, ). Winst uit contractonderzoek, bv. de winstmarge uit hogere tarifering ten opzichte van de interne en externe kosten van het project voor die projecten waar er toegevoegde waarde is voor de doelstellingen van de competentiepool. De DOELGROEPBEDRIJVEN van een competentiepool zijn hoofdzakelijk private bedrijven. Voor sommige competentiepolen kan het zijn dat ook organisaties zoals publiekrechtelijke organisaties, gemeentes, OCMW s, overheidsbedrijven, overheidsorganisaties, kennisinstellingen, enz. als klant van de competentiepool optreden, bv. door de wens tot lidmaatschap of door een beroep te doen op de dienstverlening. Deze inkomsten kunnen, na goedkeuring door IWT, meegenomen worden in de cofinanciering, maar dit mag slechts een beperkt deel ervan zijn. Hierbij wordt ook opgemerkt dat in alle gevallen de uitvoerders van collectieve projecten 2 (bv. kennisinstelling) 100% betaald worden voor hun prestaties. Voor deze projecten mogen uitvoerders in geen geval verplicht worden aan de cofinanciering bij te dragen noch verplicht worden om lid te worden van de competentiepool. 2. Subsidies Vlaamse overheid Hier vermeldt de competentiepool de ontvangen voorschotten vanuit IWT voor het betreffende werkjaar. 3. Inkomsten buiten de overeenkomst die niet in aanmerking komen voor cofinanciering In geen geval kan de cofinanciering betaald worden met middelen van andere overheidssubsidiëringen. Inkomsten uit niet-collectief onderzoek ten behoeve van één of meerdere bedrijven of ten behoeve van overheidsinstanties kan, behalve wat betreft de winstmarge uit hogere tarifering, niet gebruikt worden voor de cofinanciering. Financiële opbrengsten die voortvloeien uit korte termijn deposito s (bv. termijnrekeningen) komen niet als cofinanciering in aanmerking. De gunstmaatregel van de overheid omtrent de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers kan niet als cofinanciering in aanmerking komen. 2 Zoals omschreven op pag 5: collectief onderzoek, haalbaarheidsstudies, innovatiestimulering (VISbesluit) IWT Toelichtingsdocument financiële verslaggeving voor de competentiepolen versie februari

9 G. Bepaling van de voorschotten en subsidie Op basis van de financiële en inhoudelijke rapportering van het afgelopen werkjaar, zal IWT een inschatting maken van de hoogte van het resterende voorschot voor het afgelopen werkjaar. Het resterende voorschot voor het afgelopen werkjaar zal verrekend worden met het uit te betalen voorschot voor het volgende werkjaar. Dit betekent dat het eventueel teveel uitbetaalde voorschot aan subsidies in mindering wordt gebracht met nog te ontvangen voorschotten. Op basis van de financiële rapportering van de afgelopen biënnale (uitgezonderd nieuwe competentiepolen waar reeds na afloop van het eerste werkjaar een financiële audit gebeurt) zal er een afrekening plaatsvinden. Ook hier zal het teveel uitbetaalde bedrag aan subsidies in mindering worden gebracht met nog te ontvangen voorschotten of worden teruggevorderd (bv. bij het einde van de overeenkomst). Indien er indicaties zijn dat de benodigde cofinanciering niet behaald wordt aan het einde van het project, zal IWT de voorschotten (en ook de subsidie) pro rata herzien op basis van de door de competentiepool effectief aangebrachte en bewezen cofinanciering. H. Berekening cofinancieringsgraad/zelffinancieringsgraad De cofinancieringsgraad wordt bepaald als zijnde de verhouding tussen de verworven inkomsten vanuit de DOELGROEPBEDRIJVEN ten gevolge van de werking (zie paragraaf F) enerzijds en de gemaakte kosten voor de ontplooiing van die werking, het totaal van respectievelijk personeels- en werkingskosten anderzijds. De minimale cofinancieringsgraad, zoals bepaald in de overeenkomst, moet uiterlijk bij het einde van het project bereikt zijn. Evenwel zal IWT de behaalde cofinancieringsgraad bij de jaarlijkse afrekening in redelijkheid evalueren. Indien nodig zal IWT de subsidie aanpassen aan de behaalde cofinancieringsgraad. Zoals reeds eerder gesteld is de zelffinancieringsgraad een maatstaf voor de maturiteit die de competentiepool heeft bereikt. Deze wordt door IWT berekend als zijnde de verhouding tussen alle verworven inkomsten (exclusief de ontvangen subsidie) enerzijds en alle kosten binnen én buiten de convenant anderzijds. I. Bijlage Een template van het financieel verslag is in bijlage terug te vinden. De elektronische versie is beschikbaar op IWT Toelichtingsdocument financiële verslaggeving voor de competentiepolen versie februari

Toelichtingsdocument Baekeland mandaten: Regeling voor de kosten

Toelichtingsdocument Baekeland mandaten: Regeling voor de kosten Toelichtingsdocument Baekeland mandaten: Regeling voor de kosten Versie mei 2009 1. Algemene principes Bij de selectie wordt de toegezegde steun van IWT berekend als een percentage van de aanvaardbare

Nadere informatie

Clusters voor industriële ontwikkeling

Clusters voor industriële ontwikkeling Clusters voor industriële ontwikkeling Open projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode 22

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014 ESKIMO Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo s Gesloten projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S WORKSHOP 5 DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S De financiële rapportering door NGO s in het kader van de nieuwe regelgeving (KB 2006) door Marc HEIRMAN 1 Overzicht regelgevende teksten Wetten op Rijkscomptabiliteit,

Nadere informatie

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie

Toelichtingsdocument TBM projecten: Regeling voor de kosten

Toelichtingsdocument TBM projecten: Regeling voor de kosten Toelichtingsdocument TBM projecten: Regeling voor de kosten versie : juni 2012 1. Algemene principes De aanvaardbare kosten vormen een deel van de door de aanvragers ingeschatte interne en externe kosten

Nadere informatie

Aanvaardbare kosten in SBO en TBM projecten (KOSTENMODEL)

Aanvaardbare kosten in SBO en TBM projecten (KOSTENMODEL) 1. Inleiding Aanvaardbare kosten in SBO en TBM projecten (KOSTENMODEL) 1.1 Doel van het kostenmodel Dit document bevat richtlijnen die belangrijk zijn bij: - de opmaak van een projectbegroting (in de projectaanvraag);

Nadere informatie

omkadering en inschakelingspremies

omkadering en inschakelingspremies en inschakelingspremies omkaderingsdossier heeft betrekking op: omkaderingspremie voor werkervaringspromotoren + aanvullende omkaderingspremie, inschakelingspremie en nazorgpremie voor leerwerkbedrijven

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving IWT Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 16 1030 Brussel tel. +32 (0)2 432 42 00 fax +32 (0)2 432 43 99 website : www.iwt.be e-mail : bedrijfssteun@iwt.be Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving Koning Albert II laan 35 bus 12 1030 Brussel T 0800 20 555 info@vlaio.be www.vlaio.be Contact O&O-bedrijfsprojecten: T +32 (0)2 432 42 24 bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be www.iwt.be/subsidies/oeno-bedrijfsproject

Nadere informatie

Inhoudstafel : 1. Acties die in aanmerking komen 1

Inhoudstafel : 1. Acties die in aanmerking komen 1 DUURZAME WIJKCONTRACTEN PRAKTISCHE GIDS VOOR ACTIES: TER BEVORDERING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE HERWAARDERING EN TER ONDERSTEUNING VAN PARTICIPATIEVE ACTIVITEITEN (cf ORU art.21, 5 en 6 ) Inhoudstafel

Nadere informatie

Referte : brief namens VINO ivm financiële verslaggeving van de LMN

Referte : brief namens VINO ivm financiële verslaggeving van de LMN Referte : brief namens VINO ivm financiële verslaggeving van de LMN Antwoorden op de gestelde vragen : 1. Eind 2009 heeft het RIZIV reeds een voorschot toegekend voor twee maanden. Moet dit bedrag gewoon

Nadere informatie

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers - e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Bijlage 5 Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten en kmo-haalbaarheidsstudies: uitvoering en opvolging

Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten en kmo-haalbaarheidsstudies: uitvoering en opvolging Optredend voor het Hermesfonds Koning Albert II laan 35 bus 12 1030 Brussel T 0800 20 555 info@vlaio.be www.vlaio.be Contact KMO-projecten: T +32 (0)2 432 43 14 bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be www.iwt.be/subsidies/kmo-innovatie/documenten

Nadere informatie

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF FINANCIËLE LUIK IMPULSREGLEMENT Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF 1 AANZET PROJECTBEGROTING PER PROJECTJAAR UITGAVEN: PERSONEELSKOST

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT VERSIE 2.0 _ SEPTEMBER 2004 BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 02 209 09 00 Fax

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten

Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten versie : juni 2008 1. Algemene principes Bij de selectie wordt de toegezegde steun van IWT berekend als een percentage van de aanvaardbare

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Financieel verslag 2015 NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1210 Sint-Joost-ten-Node BE 0836.324.003 Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grote Steenweg 110 2600 Berchem BE 0475.875.347

Nadere informatie

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project

Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM-project Praktische gids bij het uitvoeren van een LSM- 1 Projectadministratie De promotor van het houdt een aparte overzichtelijke en geordende administratie bij met het oog op: een doeltreffende beheersing van

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN. Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN. Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen 1 BOEKHOUDKUNDIGE EN ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE IN TE DIENEN REKENINGEN

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT TIJDELIJKE HANDLEIDING De regelingen voor de steun aan O&O-bedrijfsprojecten zijn in herziening als gevolg van de invoering van een nieuwe Europese kaderregeling en de aanpassing van de Vlaamse regelgeving

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Er

Nadere informatie

Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf

Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf 2017-2021 A. Uw organisatie wordt niet verder gesubsidieerd 1. Privaatrechtelijk of publiekrechtelijke persoon Wat wordt verstaan

Nadere informatie

Expertisecentra kraamzorg

Expertisecentra kraamzorg Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties 2013 26 februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Verenigingen

Nadere informatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCTIRIS Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen BOEKHOUDKUNDIGE EN ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE IN TE DIENEN BOEKHOUDING EN VERSLAGEN OPGELET! De documenten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Energietransitiefonds (ETF) Oproep FAQ Veelgestelde vragen. Toepassingsgebied ETF. Klopt.

Energietransitiefonds (ETF) Oproep FAQ Veelgestelde vragen. Toepassingsgebied ETF. Klopt. Energietransitiefonds (ETF) Oproep 30.06.2017 FAQ Veelgestelde vragen Toepassingsgebied ETF 1. We veronderstellen dat een consortium van verschillende partners een project kan voorstellen. Kunt u dit bevestigen

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Toelichtingsdocument VIS-trajecteninnovatievolgers uitvoering en opvolging. 1 Situering. 2 Overeenkomst. versie 2014

Toelichtingsdocument VIS-trajecteninnovatievolgers uitvoering en opvolging. 1 Situering. 2 Overeenkomst. versie 2014 Toelichtingsdocument VIS-trajecteninnovatievolgers uitvoering en opvolging versie 2014 Als u een project in uitvoering heeft, neemt u voor een goed begrip van deze toelichting best de brief van IWT met

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

De correcte verwerking van kapitaalsubsidies

De correcte verwerking van kapitaalsubsidies e correcte verwerking van kapitaalsubsidies Sinds kort bestaan er nieuwe subsidiëringsvormen ter compensatie van de budgettaire beperkingen van de overheid die het niet langer mogelijk maakten om onder

Nadere informatie

Projectkosten. Subsidiabiliteit van de kosten

Projectkosten. Subsidiabiliteit van de kosten Projectkosten Om de projectkosten te bepalen, wordt het volledige project in beschouwing genomen, ook de delen die niet worden ingediend bij Leader voor subsidiëring, maar die er wel een eenheid mee vormen.

Nadere informatie

FINANCIËLE GIDS IOT 4. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIËLE GIDS IOT 4. Departement Partnerships en Netwerk IOT 4 Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING...3 2. ALGEMENE PRINCIPES...4 A. Het effectieve subsidiebedrag (cf. artikel 10 van de overeenkomst)...4 B. De boekhoudkundige aanrekening

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN

RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN Stad Gent Strategie en Coördinatie Strategische Subsidies Versie maart 2014 1 Inhoud Inleiding 3 1. Timing

Nadere informatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen Deze richtlijnen zijn van toepassing op projecten die van start zijn gegaan vanaf 1 oktober 2015. BOEKHOUDKUNDIGE EN ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN Personeelskosten Handboek p. 143 tot 173 ANERE VERRIHTINGEN PERSONEELSYLUS INVESTERINGEN FINANIERINGEN 1 ANERE VERRIHTINGEN (vervolg) Betreft verrichtingen die niet uit een wel bepaalde courante transactie

Nadere informatie

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1.

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1. Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel Toezichtsproject Presentiegelden en kostenvergoedingen toegekend in 2011 en

Nadere informatie

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten.

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten. KLASSE 4 REKENINGEN VAN DERDEN De klasse 4 bevat de rekeningen van derden en neemt alle balansverrichtingen met derden, andere dan financiële (klasse 3), die zich in het verband van de betrekkingen met

Nadere informatie

2. Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

2. Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving Toelichtingsdocument VIS/RIS-projecten: Uitvoering en opvolging versie: januari 2011 Als u een project in uitvoering heeft, neemt u voor een goed begrip van deze toelichting best de brief van IWT met de

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ : PROJECTEN TER BEVORDERING VAN KWALITEITSVOLLE HOEVE-

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hamme Damputstraat 36 9220 Hamme Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hamme/RMID-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

De productie van het project mag pas een aanvang nemen nadat de aanvraag om steun werd ingediend.

De productie van het project mag pas een aanvang nemen nadat de aanvraag om steun werd ingediend. Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie Economie (AIE) van toepassing op de mediaoproep. 1. Afbakening steunperiode. Start en beëindiging van een project: : De productie van het project mag pas een

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten

Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten versie : september 2011 1. Algemene principes Bij de selectie wordt de toegezegde steun van IWT berekend als een percentage van de aanvaardbare

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

FINANCIËLE GIDS ALTERNERING. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIËLE GIDS ALTERNERING. Departement Partnerships en Netwerk ALTERNERING INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING...3 2. ALGEMENE PRINCIPES...4 A. Het subsidiebedrag...4 B. De boekhoudkundige aanrekening van de subsidie...4 C. Het principe van niet-dubbele financiering...4 D.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ PROJECTEN M.B.T. ONDERZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Reglement bij het aanvraagformulier

Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Reglement bij het aanvraagformulier Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Reglement bij het aanvraagformulier Programma s met voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor producten met een

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning 19 november 2015

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Graag had ik de concrete gegevens over de verdeling van de subsidies opgevraagd, alsook hoe deze verdeling tot stand kwam.

Graag had ik de concrete gegevens over de verdeling van de subsidies opgevraagd, alsook hoe deze verdeling tot stand kwam. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 273 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 22 mei 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Subsidiëring politieke jongerenbewegingen - Modaliteiten Vanaf

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt.

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. Controleprotocol 1 Inleiding 1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. 1.2 Het wettelijk kader voor dit controleprotocol

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

!"#$%&' &./ 0 ) I. Algemene principes van financieel beheer

!#$%&' &./ 0 ) I. Algemene principes van financieel beheer !"#$%&' ()!**** +,!**#- &./ 0 ) Waarvoor dient dit document? Dit document geeft een overzicht van de financiële richtlijnen waaraan een gemeente zich dient te houden die een convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren

Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren Studiedag- Journée d études Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren 25.01.2010 1 Studiedag - Journée d études Non-profitsector: actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem.

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem. Installatie instructies Om HyperSoft V3.0 B20090310 te installeren volgende stappen uitvoeren : 1. Maak een backup van uw gegevens via HyperSoft Loon. Deze stap is zeer belangrijk aangezien er ingrijpende

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

Hieronder sommen we aan de hand van een aantal topics de belangrijkste elementen op van de deminimisregel.

Hieronder sommen we aan de hand van een aantal topics de belangrijkste elementen op van de deminimisregel. Toelichtingsdocument VIS Projecten : DE DE MINIMISREGEL versie: juli 2009 1. De de minimisregel van toepassing op VIS Projecten IWT ontvangt regelmatig vragen over de Europese de minimisregel. Dit toelichtingsdocument

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Hieronder vindt u alle vragen die gesteld zijn tijdens de infosessie van 22/11/2010. In het eerste gedeelte worden vragen vermeld die betrekking hebben op

Nadere informatie

Reserveregeling Kunstendecreet

Reserveregeling Kunstendecreet Reserveregeling Kunstendecreet A. Uw organisatie wordt niet verder gesubsidieerd 1. Privaatrechtelijk of publiekrechtelijke persoon Wat wordt verstaan onder reserve? Een reserve wordt in de balans van

Nadere informatie

Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL)

Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL) Versie: 21 december 2012 1. Inleiding 1.1 Doel van het kostenmodel Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL) Dit document bevat richtlijnen die belangrijk zijn bij: - de opmaak van een projectbegroting

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL)

Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL) Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL) Versie: 15 januari 2014 Indexaanpassing januari 2014 : overige kost voor projecten in 2014 = max. 40.000 euro/vte 1. Inleiding 1.1 Doel van het kostenmodel

Nadere informatie