FINANCIËLE GIDS IOT 4. Departement Partnerships en Netwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËLE GIDS IOT 4. Departement Partnerships en Netwerk"

Transcriptie

1 IOT 4 Departement Partnerships en Netwerk

2 INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING ALGEMENE PRINCIPES...4 A. Het effectieve subsidiebedrag (cf. artikel 10 van de overeenkomst)...4 B. De boekhoudkundige aanrekening van de subsidie DE KOSTEN DIE VOOR SUBSIDIËRING IN AANMERKING KOMEN...5 A. De personeelskosten...5 B. De werkingskosten...5 C. De investeringskosten...6 D. De bewijsstukken...7 E. Het principe van niet-dubbele financiering...7 F. De btw...7 G. De mededinging...8 H. De ontvangsten BEHANDELINGSPROCEDURE VAN HET JAARLIJKS DOSSIER...9 A. Het jaarlijks dossier...9 B. De controle van het jaarlijks dossier...11 B. 1 Algemene principes...11 B. 2 De controle...11 B. 3 De vereffeningsprocedure...11 Departement Partnerships en Netwerk 2/11

3 1. INLEIDING Ieder jaar dient de partner bij Actiris een jaarlijks dossier in dat ten minste bestaat uit een activiteitenverslag en een financieel verslag. De uitgaven die in het kader van elke partnershipovereenkomst worden gedaan, worden verantwoord in het financieel verslag. Deze gids is bedoeld om de partner bij de samenstelling van zijn jaarlijks dossier te helpen. De wettelijke en de in de overeenkomst bepaalde verplichtingen waaraan de partner moet voldoen om de voorziene subsidie te ontvangen worden in deze gids verduidelijkt. De gegeven informatie is ter indicatie. We vragen de partner dan ook om de ondergetekende overeenkomst, het lastenboek en het kandidaatsdossier aandachtig te lezen daar zij de juridische basis vormt voor de subsidiëring. Deze gids is een bijlage bij elke partnershipovereenkomst en maakt er integraal deel van uit. Actiris kan deze gids op elk moment wijzigen. Indien dit gebeurt, wordt de gids naar het adres dat in de overeenkomst genoteerd staat verzonden. Departement Partnerships en Netwerk 3/11

4 2. ALGEMENE PRINCIPES A. Het effectieve subsidiebedrag (cf. artikel 10 van de overeenkomst) De maximumsubsidie wordt als volgt berekend het aantal forfaitaire begeleidingsuren x het aantal voorziene deelnemers x het uurbedrag Actiris bevestigt jaarlijks het jaarbedrag voor de subsidie per brief. Het effectieve subsidiebedrag wordt bij de vereffening herberekend aan de hand van het aantal door Actiris erkende deelnemers en de resultaten van de controle. het aantal forfaitaire begeleidingsuren x het aantal effectieve deelnemers geregistreerd in het NWP* x het uurbedrag *instap in het jaar n Het totaalbedrag van de uitgaven ten laste van de subsidie mag het bedrag van de subsidie bepaald in artikel 10.3 Maximumsubsidie in de partnershipovereenkomst niet overschrijden. B. De boekhoudkundige aanrekening van de subsidie De partner hanteert hetzij een systeem van gescheiden boekhouding, hetzij een geschikte boekhoudkundige codering voor de besteding van de gestorte subsidie, en dit in elektronische vorm. Zodanig dat alle inkomsten en uitgaven die met de subsidie verbonden zijn, in de boekhouding worden geïsoleerd. De berekeningswijze voor de verdeelsleutel die in het kandidaatsdossier beschreven is en door Actiris is goedgekeurd wordt gebruikt. De verdeelsleutel: is op objectieve, meetbare en controleerbare elementen gebaseerd wordt op coherente wijze berekend, rekening houdende met het type actie en de aard van de ingediende uitgave wordt aan de hand van cijfermateriaal uitgelegd in het financieel verslag. Elke verdeelsleutel die afwijkt van het kandidaatsdossier, wordt op voorhand voor goedkeuring aan Actiris voorgelegd om aanvaardbaar te zijn. Departement Partnerships en Netwerk 4/11

5 3. DE KOSTEN DIE VOOR SUBSIDIËRING IN AANMERKING KOMEN A. De personeelskosten De loonkosten betreffen het brutoloon (basisloon, premies, wettelijke vergoedingen enz.) de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid de opzegvergoeding, indien de opzeggingstermijn gepresteerd werd tijdens de door de overeenkomst gedekte periode de verplaatsingskosten voor woon-werkverkeer of opdracht de wettelijke verzekeringen de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques de arbeidsgeneeskunde de beheerskosten. Komen niet in aanmerking voorschotten en provisies extralegale voordelen met uitzondering van de maaltijdcheques de opzeggingsvergoedingen voor een niet gepresteerde opzeggingstermijn (niet gepresteerde opzeggingstermijn: geen verband met de actie) Forfaitaire bedragen. Indien de loonkost van een statutair personeelslid wordt ingediend, voegt de partner een kopie van de nominatieve aanstelling van de statutaire persoon in het kader van de gesubsidieerde actie aan het jaarlijks dossier toe. B. De werkingskosten De werkingskosten betreffen Algemene kosten klein bureaumateriaal (kantoorbenodigdheden, papier, fotokopieën, ) kantoormeubelen administratieve beheerskosten: post, portkosten, kosten voor opening van een bankrekening voor de subsidiëring via actiris aankoop van specifiek materiaal en onderhoud ervan Komen niet in aanmerking debet intresten opgelden wisselkosten boetes kosten in verband met geschillen of betwistingen kosten voor gerechtelijke procedures. Communicatiekosten telefoon Iinternet. Energiekosten water elektriciteit vooraf betaalde telefoonkaarten oproepen naar het buitenland of met toeslag, behalve indien het verband met de actie door de partner wordt bewezen. Departement Partnerships en Netwerk 5/11

6 gas chauffage de lasten die door derden (syndicus, eigenaar, ). Bezettingskosten de huurkosten onderhoud van het gebouw onderhoudsmateriaal en - producten ander subsidieerbare kosten in verband met het gebouw (brandblusser, ) de kosten voor het onderhoud van de lokalen. Publiciteitskosten voor de actie promotie en publiciteit die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de actie (boeken, abonnementen, ). representatiekosten (tewerkstellingsbeurs, ). Belastingen en verzekeringen voor de beheerders voor het materiaal de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel de gewestelijke taks (indien geen vrijstelling). Extralegale verzekeringen. Kosten voor voortgezette opleiding van het personeel. Honoraria honoraria zoals boekhoudkosten, kosten voor juridische bijstand, notariskosten, indien deze noodzakelijk zijn voor de voorbereiding of uitvoering van de actie externe hulp zoals technische of financiële expertisekosten indien deze noodzakelijk zijn voor de voorbereiding of uitvoering van de actie. de vergoedingen voor vrijwilligerswerk C. De investeringskosten De partner volgt de waarderingsregels voor de afschrijvingen die overeenkomen met de inschrijvingen in de boekhouding. Departement Partnerships en Netwerk 6/11

7 D. De bewijsstukken De partner bewaart alle bewijsstukken betreffende de acties die door Actiris worden gesubsidieerd tot 31 december De gesubsidieerde uitgave is gemaakt tijdens de periode die door de overeenkomst wordt gedekt (factuur is gedateerd tijdens de duur van de overeenkomst) houdt verband met de acties die gerealiseerd worden tijdens de duur van de overeenkomst is geboekt in de boekhouding volgens de wettelijke in werking zijnde normen. De bewijsstukken moeten in verband gebracht kunnen worden met de partner(bijv. vermelding van de naam van de partner of van het adres waar de actie plaatsvindt, ) het voorwerp van de uitgave vermelden. Worden als bewijsstukken aanvaard de volledige facturen de boekingsbescheiden met een vergelijkbare bewijskracht op voorwaarde dat de dienstverlener geen factuur kan voorleggen en dat het verband met de partner duidelijk is de loon- of individuele fiches een schuldvordering opgesteld door een derde. deze kan slechts betrekking hebben op een gedeelte van de subsidie. om conform te zijn, moet het detail dat de berekening van het bedrag van de schuldvordering ondersteund, worden toegevoegd. Bij elk bewijsstuk hoort een betalingsbewijs. Worden als betalingsbewijzen aanvaard de rekeninguittreksels, met vermelding van het rekeningnummer van de partner, de begunstigde, de referentie van de transactie, het bedrag en de referentie van de factuur, indien het bedrag en de referentie van de factuur niet met het betalingsbewijs overeenkomen, moet er toelichting worden verstrekt het betalingsbewijs opgesteld door de leverancier het kasboek voor de betalingen uit de kassa. E. Het principe van niet-dubbele financiering De partner dient de bewijsstukken (of pro rata van de stukken) die ter subsidiëring worden voorgelegd uitsluitend bij Actiris in. Hij formaliseert deze verbintenis tot niet-dubbele financiering via een verklaring op eer. F. De btw De btw komt in aanmerking indien ze werkelijk en blijvend door de partner wordt gedragen. Indien de btw invorderbaar is, komt ze niet voor subsidiëring in aanmerking, zelfs als de partner ze niet daadwerkelijk heeft ingevorderd. De instellingen die aan de btw-plicht zijn onderworpen, dienen hun uitgaven exclusief btw in. De instellingen die niet aan de btw-plicht zijn onderworpen, dienen daarentegen hun uitgaven inclusief btw in. De instellingen die gedeeltelijk aan de btw-plicht zijn onderworpen, dienen tijdens de controles te bewijzen dat de door hen ten laste van de subsidiëring ingediende uitgaven inclusief btw niet het voorwerp van een aanvraag tot terugvordering van de btw kunnen uitmaken. Departement Partnerships en Netwerk 7/11

8 G. De mededinging Aangezien de partner een subsidie van een overheidsinstelling ontvangt, is hij verplicht om de geldende Belgische en Europese reglementering over het mededinging na te leven. Uitgaven voor aankopen en bestellingen die in het kader van de uitvoering van een actie werden gedaan, worden niet voor subsidiëring in aanmerking genomen indien de Europese en federale regels inzake overheidsopdrachten niet werden nageleefd. H. De ontvangsten Alle inkomsten die door de realisatie van de actie worden verworven, worden in het jaarlijks dossier opgegeven. Alle terugbetalingen van kosten die tijdens een vorig boekjaar bij Actiris werden ingediend worden aangegeven bij Actiris. Departement Partnerships en Netwerk 8/11

9 4. BEHANDELINGSPROCEDURE E VAN HET JAARLIJKS DOSSIER A. Het jaarlijks dossier Uiterlijk op 31 maart van het jaar n+1 moet de partner zijn jaarlijks dossier bij Actiris indienen. Om ontvankelijk te zijn, moet het jaarlijks dossier alle vereiste elementen bevatten. Vereiste documenten De aangifte van schuldvordering, opgesteld door de partner Het jaarlijks activiteitenverslag Het financieel verslag bestaande uit: de synthese aangeleverd door Actiris het overzicht van de loonkosten het overzicht van de werkingskosten het overzicht van de investeringskosten het overzicht van de ontvangsten Verzending via de post Verzending via e de goedgekeurde en ondertekende balans en resultatenrekening n-1 Een gescande versie indien neergelegd bij de Griffie van de handelsrechtbank de kopie van het attest van de RSZ Een gescande versie de kopie van het attest van de bedrijfsvoorheffing Een gescande versie de verklaring op eer (geen dubbele subsidiëring) de uitleg van de pro rata indien afwijkend van het kandidaatsdossier Indien een vereist document niet beschikbaar is bij de samenstelling van het dossier, vermeld de partner dit op de hiervoor voorziene checklist. Het overzicht van de loonkosten vermeldt per persoon die geboekt wordt op de subsidie het brutoloon de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid de verplaatsingskosten voor woon-werkverkeer of opdracht de wettelijke verzekeringen de arbeidsgeneeskunde Departement Partnerships en Netwerk 9/11

10 de opzegvergoeding, indien de opzeggingstermijn gepresteerd werd tijdens de door de overeenkomst gedekte periode de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques de beheerskosten de totale loonkost de verschillende financieringsbronnen voor dat loon. Het overzicht van de vermeldt per factuur dat geboekt wordt op de subsidie het type kost de boekhoudkundige referentie de factuurdatum de naam van de leverancier het totale factuurbedrag het bedrag dat op de subsidie van Actiris geboekt is. Het overzicht van de investeringskosten vermeldt per factuur dat geboekt wordt op de subsidie het type kost de boekhoudkundige referentie de factuurdatum de naam van de leverancier het totale factuurbedrag de duur van de afschrijving het afgeschreven bedrag in de voorgaande jaren het afgeschreven bedrag voor het jaar n het bedrag dat op de subsidie van Actiris geboekt is. Het overzicht van de ontvangsten vermeldt het ontvangen bedrag de bron het verband met de actie. De tabel aangeleverd door Actiris is een synthese van de kosten die voor Actiris zijn geboekt. Departement Partnerships en Netwerk 10/11

11 B. De controle van het jaarlijks dossier B. 1 Algemene principes Artikel 12 van de overeenkomst bepaalt dat Actiris op ieder moment, op haar verzoek, toegang moet krijgen tot de documenten en de boekhouding van de operator om de besteding van de uitbetaalde subsidies en de uitvoering van de actie te controleren. B. 2 De controle De controleprocedure bestaat uit twee controlefases: De eerste fase is de systematische controle van ieder jaarlijks dossier: dit is de deskcontrole. Zij gebeurt op basis van het jaarlijks dossier van de partner, de uitvoering van de actie en de conclusies van de controles van de jaren n-1 en n-2. De tweede fase is facultatief. Zij bestaat in een specifieke controle die twee vormen kan aannemen: o de gerichte controle, die zich toespitst op een welbepaald probleem dat bij de deskcontrole aan het licht is gekomen of die voortvloeit uit een vraag van het Departement Partnerships en Netwerk. Deze controle geschiedt op basis van papieren documenten of gebeurt ter plaatse, of volgens een combinatie van beide. o de steekproefcontrole wordt bij iedere nieuwe partner gehouden en gebeurt minstens driejaarlijks bij alle partners. Deze controle gebeurt steeds ter plaatse. Het kan voorkomen dat beide controlevormen samenvallen. B. 3 De vereffeningsprocedure Wanneer het dossier volledig aanvaard wordt, verstuurt Actiris de beslissing naar de partner en wordt de betaling van het saldo aangevraagd. Actiris verstuurt een voorstel voor vereffening naar de partner als de actie niet volledig gerealiseerd is of wanneer de boeking van de onkosten niet volgens de voorschriften van de gids is. Vanaf de datum van verzending heeft de partner een maand de tijd om op de opmerkingen van Actiris te reageren. Nadat de betrokken dienst van Actiris de bijkomende elementen die de partner heeft meegedeeld heeft geanalyseerd, verstuurt Actiris de beslissing voor vereffening. Indien het aanvaarde bedrag lager is dan de voorschotten die de partner al heeft ontvangen, wordt het verschil ofwel afgehouden van de voorschotten op de subsidie voor het jaar n+1, ofwel door de partner terugbetaald. De terugbetalingsvoorwaarden worden duidelijk in de brief met de beslissing voor vereffening vermeld. Aangezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008 niet in interne administratieve beroepsmogelijkheden voorziet, bestaat de enige beroepsmogelijkheid in een verzoekschrift tot nietigverklaring van de vereffeningsbeslissing voor de Raad van State, in toepassing van artikel 19, lid 2 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari Departement Partnerships en Netwerk 11/11

FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS

FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS Bijlage 2 FINANCIËLE GIDS BESTEMD VOOR DE PARTNERS VAN ACTIRIS Nr. FG 1/2012 - ALT Tewerkstellingsbegeleiding van werkzoekenden ingeschreven in een Brussels Nederlandstalig CDO (Centrum voor deeltijds

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen. Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013

Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen. Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013 Europees Sociaal Fonds Doelstelling 2 (2007-2013) Vlaanderen Gemeenschappelijke financiële criteria en aanbevelingen Periode 2011-2013 Overzichtstabel Deze wegwijzer geeft de promotor en controlediensten

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN Versie 2012 1 1. Financiële en administratieve afhandeling... 3 1.1 Declaratiedossiers... 4 1.1.1 Indienen declaratiedossiers... 4 1.1.2 Samenstelling

Nadere informatie

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen 1 EFRO 2007 2013 Doelstelling 2 Vlaanderen Praktische gids subsidiabiliteit van uitgaven VERSIE JUNI 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 Promotor/copromotor 3 Termijnen 3 Algemene termijnen ontvankelijkheid

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN. Sociale bescherming en sociale integratie Sociale bescherming en sociale integratie

EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN. Sociale bescherming en sociale integratie Sociale bescherming en sociale integratie EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN Sociale bescherming en sociale integratie Sociale bescherming en sociale integratie Communautair actieprogramma ter bestrijding van sociale uitsluiting

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL)

Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL) Versie: 21 december 2012 1. Inleiding 1.1 Doel van het kostenmodel Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL) Dit document bevat richtlijnen die belangrijk zijn bij: - de opmaak van een projectbegroting

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ADVIES 13.005 Over het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie