RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN"

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN VOOR FINANCIELE EN INHOUDELIJKE AFREKENING VAN STEDENFONDS SUBSIDIEOVEREENKOMSTEN Stad Gent Strategie en Coördinatie Strategische Subsidies Versie maart

2

3 Inhoud Inleiding 3 1. Timing 5 2. Inhoudelijke rapportering 6 3. Financiële afrekening Af te rekenen bedragen Eventuele wijzigingen Financiële bewijsstukken In te sturen financiële documenten Documenten ter inzage (bij boekhouding) 4. Financieel-technische aspecten Financieel-technische voorwaarden Specifieke voorwaarden per kostensoort Opvolging, controle en sancties Nog vragen? 22 2

4 Inleiding De Stad Gent sloot met uw organisatie een subsidieovereenkomst voor bepaalde duur af met middelen uit het Vlaamse Stedenfonds. In deze overeenkomst worden de te leveren prestaties en de meetindicatoren en de hiertegenover staande middelen die uw organisatie hiervoor (jaarlijks) ontvangt, vastgelegd. Deze overeenkomst bevat beknopt een aantal essentiële elementen betreffende de inhoudelijke en financiële rapportering over en controle op de uitvoering. In deze brochure worden deze verder toegelicht. Doelstelling van voorliggende richtlijnen voor de afrekening van subsidieovereenkomsten Deze richtlijnen hebben tot doel de verwachtingen van de Stad Gent m.b.t. de inhoudelijke en financiële rapportering van subsidieovereenkomsten te duiden. Deze richtlijnen moeten worden beschouwd als een leidraad en vervangen geenszins de afspraken in de subsidieovereenkomst en de toepasselijke wetgeving. 3

5 Toepasselijke wetgeving: Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op toekenning en op de aanwending van sommige toelagen Wet van 7 juni 1994 betreffende wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn. het Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd (Planlastendecreet) Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds. De basis: het opportuniteitsprincipe Het basisprincipe voor het verstrekken en dus ook verantwoorden van subsidies is het opportuniteitsprincipe. Hiermee bedoelen we dat de inhoudelijke rapportering en de financiële afrekening nauw met elkaar verbonden zijn. Immers, alle uitgaven die afgerekend worden op de subsidie dienen inhoudelijk gelinkt te zijn met de doelstellingen waarvoor de middelen ter beschikking zijn gesteld. Artikel 3 van de wet van 1983 stelt: Iedere trekker van een toelage [ ] moet de toelage gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en moet, tenzij hij erdoor of krachtens de wet van vrijgesteld is; het gebruik ervan rechtvaardigen. 4

6 1. TIMING Er dient per kalenderjaar, waarin de subsidieovereenkomst loopt, gerapporteerd te worden. De financiële afrekening en inhoudelijke verslaggeving van jaar X wordt aan de bevoegde, projectopvolgende, stedelijke dienst (de promotor in de subsidieovereenkomst) bezorgd ten laatste op 31 maart van jaar X+1. De evaluatieflow die doorgaans gevolgd wordt is: 31/3/X+1 Indienen inhoudelijke en financiële verantwoording bij promotor 31/5/X+1 Eerstelijnscontrole door dienst + evaluatiegesprek 15/6/X+1 Tweedelijnscontrole door Stedenfondscoördinatie Voor de Gentse Feesten: terugkoppeling evaluatie + betaalbaar stellen saldo Van deze data kan worden afgeweken. Desgevallend wordt dat opgenomen in de subsidieovereenkomst. Dit kan ook later per mail aangevraagd worden bij de promotor mits grondige argumentatie. 5

7 2. INHOUDELIJKE RAPPORTERING Er wordt door de promotor een sjabloon ter beschikking gesteld voor de inhoudelijke en financiële verantwoording, de evaluatiefiche voor organisaties. Dit sjabloon is ook terug te vinden via > Bestuur > Ondersteuning > Financieel > Subsidies > Stedenfonds. De basis voor het opmaken van de inhoudelijke verantwoording zijn de overeengekomen prestaties, zoals opgenomen in de subsidieovereenkomst. Het inhoudelijk verslag is dus niet hetzelfde als het jaarverslag van de organisatie. De Stad Gent subsidieert immers enkel een deel van de werking. Indien u dit echter wenst, kan u het jaarverslag, projectverslagen, beeldmateriaal, informatief meesturen met de evaluatiefiche. Dit vervangt de door u in te vullen evaluatiefiche echter niet. De bedoeling van de inhoudelijke verantwoording is aan te geven of de prestaties volledig/deels/niet behaald werden. De afgesproken indicatoren zijn de toetssteen om dit aan af te meten. In het geval deze niet (volledig) behaald werden, dient beargumenteerd te worden waarom niet en in het geval van meerjarige overeenkomsten welke acties en bijsturingen ondernomen worden om deze in het volgende werkingsjaar wel volledig te kunnen behalen. Indien de vooropgestelde doelstellingen niet zijn gehaald, en dit kan niet of onvoldoende gemotiveerd worden, dan kan worden overgegaan tot (gehele of gedeeltelijke) terugvordering van de middelen. 6

8 Er wordt o.a. expliciet ingegaan op de gebruikte werkwijze en de behaalde resultaten en, afhankelijk van de te behalen prestaties, de bereikte doelgroep, eventuele relevante samenwerkingsverbanden met andere partners,. De link met de strategische en operationele doelstelling van het Stedenfonds, waartoe de in de subsidieovereenkomst geformuleerde prestaties moeten bijdragen, zou in principe rechtstreeks moeten kunnen gelegd worden in de inhoudelijke rapportering. Het inhoudelijke verslag houdt daarnaast ook een (zelf)evaluatie in van de realisaties: afwijkingen t.o.v. de oorspronkelijke doelstellingen dienen dan ook te worden gemotiveerd, voorstellen voor nieuwe methodieken, nieuwe indicatoren, kunnen worden gemaakt. In het inhoudelijke verslag wordt ook verduidelijkt hoe de personeelsinzet over gesubsidieerde activiteiten ingezet werd. Voor meer informatie over het verantwoorden van personeelskosten: zie p

9 3. FINANCIËLE AFREKENING 3.1. Af te rekenen bedragen In elke subsidieovereenkomst staat het toegekende subsidiebedrag per jaar. Dit bedrag is opgesplitst naar personeel- en werkingskosten. Overheadkosten bedragen max. 15% van het afgerekende subsidiebedrag. Ze worden toegekend obv de afgerekende en aanvaarde personeels- en werkingskosten. Bij de afrekening wordt een afwijking van maximum 10% in de verdeling tussen werkings- en personeelskosten toegestaan zonder dat daarvoor voorafgaandelijke toestemming nodig is. Meerjarige subsidieovereenkomsten bevatten in principe enkel het startbedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met 0,6%. Opgepast! Indien de gesubsidieerde activiteiten opbrengsten genereren dienen deze te worden ingebracht in de afrekening. Het uiteindelijk te ontvangen subsidiebedrag bedraagt het verschil tussen de aanvaarde uitgaven en de gegenereerde ontvangsten. Een voorbeeld: een organisatie ontvangt 1000 EUR subsidie om een product te ontwikkelen. Dit product wordt verkocht aan 20 EUR per stuk. Men verkoopt 10 stuks. De afrekening van dit project: 1200 EUR aan uitgaven 200 EUR aan gegenereerde ontvangsten. Toegekende subsidie: 1000 EUR. 8

10 3.2. Eventuele wijzigingen Indien tijdens de uitvoering van de subsidieovereenkomst blijkt dat de verdeling van het toegekende budget over personeels- en werkingskosten door externe of gewijzigde omstandigheden niet meer correct is, stuurt de uitvoerder per mail een gemotiveerd verzoek om te mogen afwijken van de vooropgestelde verdeling. Het verzoek wordt opgestuurd naar de bevoegde stedelijke dienst (de promotor ) en naar de Stedenfondscoördinator. Slechts na formeel akkoord van de Stad kan de gevraagde wijziging als definitief worden beschouwd. Opgepast! Wijzigingen kunnen niet meer worden aangevraagd na 31/10 van het betrokken werkjaar. 9

11 3.3. Financiële bewijsstukken Wet van 14 november 1983: art. 5 1 ieder rechtspersoon die, zelfs onrechtstreeks, een toelage heeft gekregen van een art. 1 bedoelde verstrekker, moet elk jaar zijn balans en rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand aan de verstrekker bezorgen. Gebaseerd op de vernoemde wettelijke bepalingen dienen volgende stukken te worden ingediend en/of ter plaatste bij de begunstigde te controleren zijn: In te sturen financiële documenten een overzicht van de totaal afgerekende personeels- en werkingskost de grootboekrekeningen (of kasboek voor organisaties zonder dubbele boekhouding) waarbij elke kostenpost uitgesplitst is over de verschillende subsidiebronnen van de organisatie zodat duidelijk zicht wordt gegeven welke kosten gelinkt zijn aan welke subsidies dit om dubbel-subsidiëring te kunnen uitsluiten. Bij voorkeur wordt er analytisch per subsidiebron geboekt zodat de gevraagde rapportering voor elke subsidieverstrekker identiek en transparant kan verstrekt worden. indien de Stedenfondssubsidie minder dan 5% van de omzet van de derde bedraagt: detail van de grootboekrekening waarop alle subsidieontvangsten van de organisatie worden geboekt (ifv risico-analyse op dubbelsubsidiëring), in combinatie met een verklaring op eer dat de 10

12 afgerekende kosten niet door andere subsidiebronnen worden betoelaagd. Dit kan enkel op expliciet verzoek van de derde en in overleg tussen promotor en derde. verklaring van toegepaste verdeelsleutels (zowel voor werking als personeel) De (voorlopige) jaarrekening van jaar X dient te worden ingediend in volgende gevallen: BEDRAG JAARREKENING in te sturen? Tot EUR Eenmalig Nee Niet eenmalig* Nee Tot EUR Eenmalig Nee Niet eenmalig Ja Meer dan EUR Eenmalig Ja Niet eenmalig Ja *= niet eenmalig: indien eenzelfde organisatie voor dezelfde prestatie meermaals (bv. over meerdere jaren) een subsidie ontvangt, dan moeten die subsidiebedragen bij elkaar opgeteld worden om na te gaan of de organisatie zijn jaarrekening dient in te sturen. Indien de jaarrekening raadpleegbaar is op de balanscentrale, kan dit aangevinkt worden op de evaluatiefiche voor organisaties. Deze hoeft dan niet meer afzonderlijk meegestuurd. Indien de definitieve jaarrekening nog niet neergelegd is op het moment van verantwoording, kan de evaluatieprocedure (en saldo-uitbetaling) van het werkjaar X toch al afgerond worden. 11

13 De derde vult op de evaluatiefiche in wanneer de definitieve jaarrekening wordt neergelegd en stuurt deze na. Het voorschot voor jaar X+1 kan pas uitbetaald worden nadat eerst gecontroleerd is of de jaarrekening van jaar X ingediend is en of er geen sprake is van een negatief overgedragen resultaat Documenten ter inzage (bij boekhouding) Het gedetailleerde kostenoverzicht van de ingebrachte kosten + de originele bewijsstukken (facturen, loonstaten, ) jaarloonstaten per medewerker en de aansluiting van de loonstaten met de personeelskosten die ingebracht worden indien van toepassing: afschrijvingstabel + geldende waarderingsregels De bewijsstukken worden door de bevoegde stedelijke diensten steekproefsgewijs en ter plaatse gecontroleerd voor 15 mei N+1. Noot: in overleg met de bevoegde stedelijke dienst kan beslist worden ook alle kopies van de financiële bewijsstukken in te sturen. 12

14 4. FINANCIEEL TECHNISCHE ASPECTEN 4.1. Financieel-technische voorwaarden m.b.t. kosten die ingediend worden voor subsidiëring Bewijsstukken dienen steeds betrekking te hebben op prestaties binnen de referteperiode (indien meerdere jaren: per kalenderjaar) van de overeenkomst (vb. facturen voor prestaties december van het refertejaar N, pas ontvangen in januari van het daaropvolgende jaar N+1, kunnen voor het refertejaar N nog ingebracht worden.) Om dubbelsubsidiëring uit te sluiten, dient er een unieke link voorzien te worden tussen de originele bewijsstukken en de afgerekende kosten in de financiële verantwoording. Dit kan een nummering zijn op factuur, een kostenlijst, een aparte analystische code, Facturen en onkostennota s dienen steeds een gedetailleerde omschrijving te bevatten. Bvb. bij honoraria dient een duidelijke omschrijving van de activiteit met eventueel vermelding van gepresteerde uren, onderdelen van de opdracht enz. vermeld te zijn. Facturen dienen op naam van de subsidieontvanger te worden opgemaakt. In principe dient elke organisatie, voor zover 50% van de middelen uit subsidies/toelage/financiering van de overheid bestaat de wetgeving overheidsopdrachten te respecteren. Zelfs indien dit niet het geval is moet voor alle aankopen werken/leveringen/diensten van 13

15 meer dan EUR excl. BTW aangetoond kunnen worden dat er een marktbevraging is gebeurd. Dit houdt o.a. in dat offertes bij verschillende firma s zijn opgevraagd + dat er een motivering is van de uiteindelijke leverancierskeuze. Organisaties die een deel van de uitvoering van de subsidieovereenkomst via onderaanneming aan een andere organisatie doorgeven sluiten met deze organisatie ook een subsidieovereenkomst af. Bovendien dienen deze onderaannemers aan alle inhoudelijke en financiële rapporteringsverplichtingen te voldoen zoals de hoofdaannemer t.o.v. de Stad. De controle op naleving hiervan rust bij de hoofdaannemer. De hoofdaannemer stelt alles in het werk om de naleving van deze verplichtingen door de onderaannemer te bewerkstelligen. Indien na aangetekend schrijven van de hoofdaannemer de onderaannemer in gebreke blijft, brengt de hoofdaannemer de bevoegde stedelijke dienst hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Tot 5 jaar na einde overeenkomst moeten de originele bewijsstukken ter inzage worden bewaard. Bij een eventuele controle kan gevraagd worden betalingsbewijzen voor te leggen. 14

16 4.2. Specifieke voorwaarden per kostensoort Overheadkosten bedragen max. 15% van het afgerekende subsidiebedrag. Ze worden toegekend op basis van de aanvaarde personeels- en werkingskosten. Een voorbeeld: Er werd een overeenkomst afgesloten voor een bedrag van 100 EUR. Er kan dus 85 EUR aan personeels- en werkingskosten worden afgerekend. Na financiële controle wordt echter slechts 80 EUR weerhouden. Dit betekent dat slechts 12 EUR (= 15% van het afgerekende en weerhouden bedrag) aan overhead toegekend kan worden. In totaal ontvangt deze organisatie dus 80+12=92 EUR aan subsidie. De overheadkosten worden als flatrate toegkend en dienen niet gestaafd te worden met verantwoordingsstukken. Overheadkosten bestaan limitatief uit volgende posten. Deze kosten kunnen dus niet ingediend worden onder de werkingskosten. kosten voor (mede)gebruik van gebouw (huur, EGW, onderhoud- en servicekosten) kosten voor administratie en beheer van de organisatie (secretariaat, personeelsbeheer en directie) personeelsleden die zowel instaan voor het algemeen beheer (inhoudelijk/zakelijk) als voor de realisatie van de projecten kunnen ingebracht worden voor een deel van hun prestaties mits deze expliciet gemotiveerd 15

17 worden (omschrijving link met prestaties overeenkomst & tijdsinvestering). kosten voor telefonie, kopie en IT (incl. afschrijvingen) kosten voor kantoormateriaal (incl. afschrijvingen) verzendingskosten representatiekosten (recepties, geschenken, ) verzekeringen (behalve vrijwilligersverzekering voor projectmedewerkers) Indien voorafgaandelijk een akkoord werd bereikt met de promotor en de Stedenfondscoördinatie dat bepaalde kosten, rechtstreeks gerelateerd aan het realiseren van een specifieke prestatie, niet als overhead worden meegerekend, dan vallen deze buiten de max. grens van 15%. Deze kosten moeten expliciet zijn opgenomen in de subsidieovereenkomst, als uitzondering op artikel 1. Afschrijvingen kunnen worden ingebracht volgens de afschrijfregels die in de boekhouding van de organisatie worden gehanteerd. 16

18 Onder personeelskosten wordt begrepen: loonkost (brutoloon + RSZ werkgever) werkgeversaandeel maaltijdcheques ecocheques vakantiegeld eindejaarsvergoeding hospitalisatieverzekering woonwerkverkeer kosten voor medisch sociaal toezicht beheerskosten voor sociaal secretariaat De organisatie geeft op de evaluatiefiche voor organisaties een overzicht van het personeel dat afgerekend wordt op de subsidieovereenkomst. Er wordt per werknemer vermeld: periode tewerkstelling ifv de overeenkomst, omschrijving van de taken ifv de overeenkomst en aandeel ingebracht in de subsidieovereenkomst. Eventuele specifieke vermeldingen worden ook weergegeven (loopbaanvermindering, zwanger-schapsverlof, enz). Loonkosten dienen steeds verantwoord te worden via bewijsstukken zoals afgeleverd door het sociaal secretariaat. Enkel voor de provisie vakantiegeld wordt de opbouw van reserves als kost aanvaard. Deze reserves kunnen niet gecumuleerd worden of overgedragen worden naar een volgend werkjaar. Zij mogen enkel betrekking hebben op prestaties van personeelsleden die vervat zitten in de beleidsovereenkomst en hebben enkel betrekking op de referteperiode van de overeenkomst. De reserve wordt 17

19 toegekend op basis van het attest van het sociaal secretariaat. Verbrekingsvergoedingen worden niet als kost aanvaard. Verdeelsleutels: bij alle kosten die via verdeelsleutel worden toegewezen wordt een verklaring van deze verdeelsleutel gegeven 18

20 5. OPVOLGING, CONTROLE EN SANCTIES Na het indienen van de afrekening bij de bevoegde stedelijke dienst (de promotor ), is het mogelijk dat deze dienst, al dan niet vergezeld door de coördinatie Stedenfonds (indien van toepassing), bij de organisatie langskomt voor een evaluatiegesprek ter plaatse. Dit overleg wordt minstens een week op voorhand telefonisch of per mail vastgelegd. Het evaluatiegesprek behandelt het inhoudelijke luik van de subsidieovereenkomst waarbij een finale round up wordt gemaakt van wat afgesproken werd in de subsidieovereenkomst (zijn de vernoemde prestaties gerealiseerd: naar methodiek, doelpubliek, eindresultaat, wat moet eventueel worden bijgestuurd en hoe kan dit gebeuren, ). Vanuit de inhoudelijke evaluatie wordt de link gemaakt met de financiële afrekening. De controle op de afrekening gebeurt (steekproefsgewijs) op de originele stukken. Hierbij kan ook gevraagd worden om inzicht te geven in de boekhouding van de organisatie, eventuele afrekeningen aan andere overheden te bekijken (ifv het uitsluiten van dubbelsubsidiëring) of het naleven van de wetgeving overheidsopdrachten. Na deze evaluatie maakt de bevoegde stedelijke dienst een verslag op waarin het de conclusies formuleert m.b.t. de inhoudelijke en financiële rapportering. De bevoegde stedelijke dienst bezorgt ten laatste op 1 juni, tenzij anders afgesproken, een evaluatiefiche aan de Stedenfondscoördinatie. Voor alle Stedenfonds-subsidies wordt na overleg met en 19

21 na fiat van de Stedenfondscoördinatie besloten welk saldobedrag er uitbetaald kan worden. Immers: indien er onvoldoende inhoudelijke en financiële bewijsstukken zijn die de ontvangen subsidie verantwoorden kan geconcludeerd worden dat het saldo niet wordt uitbetaald of dat er middelen worden teruggevorderd. De organisatie wordt hiervan schriftelijk door de betrokken dienst op de hoogte gebracht (kopie van de evaluatiefiche). Indien de afrekening niet tijdig of niet correct wordt ingediend kan, na aangetekend schrijven, overgegaan tot terugvordering van het volledige voorschot. Op vraag van en na controle door de Vlaamse administratie kan deze na controle bij de Stad Gent alsnog een bepaald bedrag van de subsidieontvanger terugvorderen. Ook andere controle-instanties zoals het Rekenhof kunnen bij de Stad en/of de organisaties komen controleren. 20

22 6. NOG VRAGEN? Voor vragen i.v.m. de verantwoording van jullie overeenkomst nemen jullie in eerste instantie contact op met de betrokken stadsdienst die de overeenkomst afsloot (de promotor ). Indien er bijkomende vragen zijn met betrekking tot het Stedenfonds kan ook contact worden opgenomen met de coördinatie Stedenfonds van de Stad Gent. Contactpersoon is Ariana Tabaku (09/ of 21

23

24 22

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 26 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00848 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor werkingsmiddelen ter financiering van gezinsbegeleiding binnen het project

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S WORKSHOP 5 DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S De financiële rapportering door NGO s in het kader van de nieuwe regelgeving (KB 2006) door Marc HEIRMAN 1 Overzicht regelgevende teksten Wetten op Rijkscomptabiliteit,

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF FINANCIËLE LUIK IMPULSREGLEMENT Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF 1 AANZET PROJECTBEGROTING PER PROJECTJAAR UITGAVEN: PERSONEELSKOST

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00769 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de coördinatie van materiële hulp aan kwetsbare Gentenaars

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds,

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds, BIJLAGE Bijlage nr. 8 Overeenkomst met vzw De Buiteling ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

Reserveregeling Kunstendecreet

Reserveregeling Kunstendecreet Reserveregeling Kunstendecreet A. Uw organisatie wordt niet verder gesubsidieerd 1. Privaatrechtelijk of publiekrechtelijke persoon Wat wordt verstaan onder reserve? Een reserve wordt in de balans van

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Vlaamse Regering '~~' = '~ - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene regels inzake subsidiëring DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse Regering '~~' = '~ - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene regels inzake subsidiëring DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse Regering '~~' = VR 2013 0811 DOC.1175/2 -onv= '~ - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene regels inzake subsidiëring DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01145 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor het project 'Tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent'

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ : PROJECTEN TER BEVORDERING VAN KWALITEITSVOLLE HOEVE-

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

VLAAMSE STEDENFONDS Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Vzw Projecten Broeders van Liefde

VLAAMSE STEDENFONDS Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Vzw Projecten Broeders van Liefde VLAAMSE STEDENFONDS 2008-2013 Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Vzw Projecten Broeders van Liefde Uitbreiding werking Huize Triest Gemeenschapshuis Tabor voor werkingsjaar 2008 In

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES REGLEMENT SPORTSUBSIDIES DEEL I: AANVRAAG SPORTSUBSIDIE Artikel 1: Basis Een sportsubsidie wordt verleend aan sportverenigingen van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo als bijdrage in de werkingskosten

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf

Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf 2017-2021 A. Uw organisatie wordt niet verder gesubsidieerd 1. Privaatrechtelijk of publiekrechtelijke persoon Wat wordt verstaan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_01006 Onderwerp: Subsidieovereenkomst Gebruiksklaar maken van leegstaande sociale woningen in functie van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

District Borgerhout: Reglement projecttoelagen

District Borgerhout: Reglement projecttoelagen District Borgerhout: Reglement projecttoelagen DOEL 1. Binnen de mogelijkheden van het districtsbudget geeft het district Borgerhout met een projecttoelage een financiële ondersteuning voor projecten die

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie

Expertisecentra kraamzorg

Expertisecentra kraamzorg Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties 2013 26 februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 september 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 november

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1.1 Stad Antwerpen SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Artikel 1: basis Het fonds voor talentontwikkeling is een fonds ter ondersteuning van individuele of collectieve projecten op het gebied

Nadere informatie

Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten

Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten Subsidiereglement gemeenschapsvormende projecten Artikel 1: basis Een subsidie voor een gemeenschapsvormend project dat plaatsvindt op het grondgebied van het district Wilrijk, kan verleend worden onder

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN. Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN. Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen 1 BOEKHOUDKUNDIGE EN ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE IN TE DIENEN REKENINGEN

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Indien gedeeltelijk BTW-plichtig, geef de reden hiervoor aan:

Indien gedeeltelijk BTW-plichtig, geef de reden hiervoor aan: Aanvraagformulier toelage voor het bevorderen van activering in de lokale diensteneconomie Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor het bevorderen van activering

Nadere informatie

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers - e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Bijlage 5 Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00990 Onderwerp: Subsidieovereenkomst - Ondersteunen van het SVK OCMW Gent voor bijkomende herstellingen

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Nadere informatie

Clusters voor industriële ontwikkeling

Clusters voor industriële ontwikkeling Clusters voor industriële ontwikkeling Open projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode 22

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 Artikel 1: Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode verleent

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Hieronder vindt u alle vragen die gesteld zijn tijdens de infosessie van 22/11/2010. In het eerste gedeelte worden vragen vermeld die betrekking hebben op

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR MILIEURAAD PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR Omschrijving en doelstellingen De milieuraad wenst de bevolking van Oudenaarde te sensibiliseren voor milieuzorg in de ruime zin van

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Jaarlijks dossier. Boekjaar (jaar n) 2012. Naam van de partner: Ondernemingsnummer. Sociale zetel: Uitbatingszetel (indien verschillend):

Jaarlijks dossier. Boekjaar (jaar n) 2012. Naam van de partner: Ondernemingsnummer. Sociale zetel: Uitbatingszetel (indien verschillend): Jaarlijks dossier Boekjaar (jaar n) 2012 Naam van de partner: Ondernemingsnummer Sociale zetel: Uitbatingszetel (indien verschillend): Vertegenwoordigd door: Functie: Rekeningnummer van de partner: Naam

Nadere informatie

Aanvaardbare kosten in SBO en TBM projecten (KOSTENMODEL)

Aanvaardbare kosten in SBO en TBM projecten (KOSTENMODEL) 1. Inleiding Aanvaardbare kosten in SBO en TBM projecten (KOSTENMODEL) 1.1 Doel van het kostenmodel Dit document bevat richtlijnen die belangrijk zijn bij: - de opmaak van een projectbegroting (in de projectaanvraag);

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de renovatie van het pand Casa Rosa, Kammerstraat 22 - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de renovatie van het pand Casa Rosa, Kammerstraat 22 - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00363 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de renovatie van het pand Casa Rosa, Kammerstraat 22 - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,--

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Algemeen Op basis van de Algemene Subsidieverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2011 is iedere subsidieontvanger verplicht

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidie

Reglement Projectsubsidie Reglement Projectsubsidie Klimaatsubsidie provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 28 april 2016 Artikel 1. - Doelgroep De deputatie verleent subsidies aan: Steden en gemeenten in de provincie

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW HUIS VOOR GEZONDHEID

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW HUIS VOOR GEZONDHEID BIJLAGE Bijlage nr. 2 Overeenkomst vzw Huis voor Gezondheid OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW HUIS VOOR GEZONDHEID Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn.

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn. Jeugd Evenementen Subsidie reglement Merksem (JES Merksem) Het district Merksem wil jeugdverenigingen en jongeren financieel ondersteunen bij het organiseren van evenementen en fuiven. Doel van de toelage

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNING

REGLEMENT ONDERSTEUNING REGLEMENT ONDERSTEUNING Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 mei 2016 Binnen de perken van de budgettaire mogelijkheden ondersteunt Vlamo de artistieke, organisatorische en technische werking van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s

Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s Komimo Subsidies voor mobiliteitsprojecten Inhoudstabel Inhoudstabel 1 De grote lijnen 2 I. Mobiliteitsprojecten 3 I.1. De spelregels 3 I.2. De centen

Nadere informatie

Referte : brief namens VINO ivm financiële verslaggeving van de LMN

Referte : brief namens VINO ivm financiële verslaggeving van de LMN Referte : brief namens VINO ivm financiële verslaggeving van de LMN Antwoorden op de gestelde vragen : 1. Eind 2009 heeft het RIZIV reeds een voorschot toegekend voor twee maanden. Moet dit bedrag gewoon

Nadere informatie

Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013

Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013 Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013 spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen So rhuurkantoren Huurdersbonden

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014-2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014. Bekendgemaakt op 27 maart 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten

Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten 20131202_reglement_toelagen_versie_10.pdf District Ekeren Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten Artikel 1 Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

7 Bepalingen volgens aard der uitgave

7 Bepalingen volgens aard der uitgave 7 Bepalingen volgens aard der uitgave Uitgavesoort Omschrijving en bepalingen Bewijsstukken 1. Voorbereidingskosten 2. Investeringen Deze kosten hebben enkel betrekking op de identificatie van het volgende

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel)

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN Personeelskosten Handboek p. 143 tot 173 ANERE VERRIHTINGEN PERSONEELSYLUS INVESTERINGEN FINANIERINGEN 1 ANERE VERRIHTINGEN (vervolg) Betreft verrichtingen die niet uit een wel bepaalde courante transactie

Nadere informatie

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 oktober 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 oktober 2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

Nadere informatie