OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN"

Transcriptie

1 OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële instrumenten in risicoklassen in. Zij hanteert hierbij een risicoschaal waarbij: 1 staat voor het laagste risico 5 staat voor het hoogste risico FINANCIEEL INSTRUMENT: Cash Cash zijn beleggingen in Euro of een andere munt die op rekening bij een financiële instelling worden geplaatst. Cash gelden kunnen onmiddellijk beschikbaar zijn in kas, op een zicht- of spaarrekening, of belegd zijn tegen een vooraf vastgestelde rente via een termijnrekening, schatkistcertificaten, of een commercial paper waarbij de looptijd maximaal één jaar bedraagt. Cash is een niet-complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer cash belegd is in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement rechtstreeks beïnvloeden. Risico classificatie door de Beursvennootschap: Risico klasse 1 FINANCIEEL INSTRUMENT: Aandeel Een aandeel in een vennootschap is een financieel instrument dat aan de Houder de eigendom geeft van een deel van de vennootschap. Dit eigendomsrecht is niet beperkt in de tijd. Het geeft recht op een deel van de winst (in geval die wordt uitgekeerd, heet dit en ontvangt de Houder een dividend ), een deel van de goederen van de vennootschap in geval van vereffening, en op stemrecht tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (behalve als het aandelen zonder stemrecht betreft). Een aandeel is een niet-complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een aandeel op een beurs noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de aandelenbelegging rechtstreeks beïnvloeden. Wanneer een aandeel in Euro op een beurs noteert maar de onderneming een belangrijk deel van haar omzet of kosten realiseert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro een impact hebben op het bedrijfsresultaat van de onderneming. In dat geval beïnvloedt het wisselkoersrisico onrechtstreeks de koers van het aandeel. Insolvabiliteit: De resultaten van de onderneming kunnen dermate slecht evolueren dat de vennootschap in vereffening moet treden. In dat geval kunnen de aandeelhouders hun geïnvesteerd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen. Aandeelhouders behoren namelijk tot de laatste groep van schuldeisers die delen in een eventueel batig saldo van de vereffening. Beleggers in aandelen genieten bijgevolg niet van kapitaalbescherming. Volatiliteit: De beurskoers van een aandeel kunnen aanzienlijk schommelen, afhankelijk van de door de onderneming behaalde resultaten en de fluctuaties op de beurzen. De mate waarin de koers van een aandeel meer (> 1) of minder (< 1) schommelt dan de index van de beurs waarop het aandeel noteert, wordt uitgedrukt door de factor Bèta. Liquiditeit: Kleine ondernemingen zijn soms moeilijk verhandelbaar omdat er dagelijks maar een beperkt aantal aandelen van eigenaar verwisselen. Dit kan een prijsprobleem vormen wanneer de Houder (een groot aantal) aandelen wenst te verkopen. De aandelenkoers van een kleine onderneming kan makkelijker gemanipuleerd worden dan die van een groot bedrijf. Kleine ondernemingen met een beperkte beurswaarde (uitgedrukt door de marktkapitalisatie = aantal aandelen x de prijs per aandeel) zullen ook minder makkelijk kunnen genieten van voordelige financieringsvoorwaarden. De Beursvennootschap beschouwt ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan 25 miljoen EUR als klein. Pagina 1/12

2 Dividend onzekerheid: De onderneming kan een moeilijke periode doormaken en daarom haar dividend verlagen of zelfs laten wegvallen. Dividenduitkomsten zijn bijgevolg variabel. Beursnotering: Afhankelijk van de markt waarop een vennootschap noteert, wordt aan een aandeel minimum normen qua rapportering van financiële cijfers opgelegd. Voor sommige markten zijn die normen echter laag (bv. Vrije markt, openbare veiling). Risico classificatie door de Beursvennootschap: o Aandelen met een marktkapitalisatie van 25 mio EUR of meer: Risico klasse 3 o Aandelen met een marktkapitalisatie van minder dan 25 mio EUR: Risico klasse 4 FINANCIEEL INSTRUMENT: Obligatie Een obligatie vertegenwoordigt een vordering van de Houder op een uitgevende instelling (deze laatste wordt de emittent genoemd). Een obligatie levert een Houder periodiek een rente op gedurende een vooraf bepaalde looptijd Deze rente kan een vast percentage zijn of een variabele rentevoet. Aan het einde van de looptijd heeft de Houder recht op terugbetaling van het kapitaal (ook de nominale waarde genoemd) overeenkomstig de bij de emissie vastgestelde voorwaarden (meestal à 100%). Er zijn verschillende soorten van obligaties, waaronder: Euro obligatie: een Euro-obligatie is een lening die tegelijk wordt uitgegeven op verschillende kapitaalmarkten. Staatspapier: een obligatie uitgegeven door een overheid. In België zijn dit bijvoorbeeld staatbons, staatsleningen en lineaire obligaties (olo s). Kasbon: een obligatie uitgegeven door een financiële instelling gericht naar haar eigen cliënteel. Zero-bond: keert tijdens de looptijd geen rente uit, maar kapitaliseert de interesten en betaalt deze op de eindvervaldatum aan de Houder uit. Een nieuwe obligatie wordt een primaire lening genoemd. Na hun inschrijving worden obligaties verhandeld op de secundaire markt die al dan niet gereglementeerd kan zijn. Een obligatie is een niet-complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een obligatie noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de obligatiebelegging rechtstreeks beïnvloeden. Insolvabiliteit: De resultaten van de emittent kunnen dermate slecht evolueren dat de vennootschap in vereffening moet treden. In dat geval kunnen de obligatiehouders hun geïnvesteerd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen. Als schuldeiser heeft een obligatiehouder een voorrecht op de aandeelhouders in geval van een eventuele verdeling van een batig vereffeningsaldo. Onafhankelijke, gespecialiseerde firma s schatten het risico op insolvabiliteit in. Dergelijke ratingbureaus bepalen de kredietwaardigheid van een emittent niet alleen op het moment van de uitgifte van de obligatie, maar ook tijdens haar looptijd. Een rating is bijgevolg een fluctuerende risico-indicator. Een slechte rating betekent een hoog risico. Hoe slechter de rating, hoe meer risicovergoeding de obligatiehouder aan de emittent zal vragen en hoe duurder het voor een onderneming wordt om geld te lenen. Een ratingverlaging tijdens de looptijd van een obligatie, heeft meestal een prijsdaling tot gevolg. Bekende ratingbureaus zijn Standard & Poors en Moody s. Beiden representeren de allerbeste kwaliteit met drie A s. Hoe minder letters en hoe meer men in het alfabet afdaalt, hoe lager de kwaliteit. Internationaal worden courant volgende onderverdeling aanvaard (weergegeven in S&P symbolen): Investment grade : AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB- Junk bonds : BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC, CC+, CC, CC-, C+, C, C- Volatiliteit: De koers van een obligatie kan doorheen haar looptijd schommelen. De prijs van een obligatie daalt wanneer de marktrente voor een vergelijkbare (resterende) looptijd stijgt. De mate van prijsdaling bij een marktrentestijging van 1%, wordt de duratie genoemd. Hoe langer de resterende looptijd van een obligatie, hoe hoger haar duratie. Een ratingverlaging of twijfels rond een emittent zorgen ook voor volatiliteit. Liquiditeit: Soms heeft een emittent maar een beperkt kapitaal nodig en schakelt hij voor de inschrijving maar een zeer beperkt aantal financiële instellingen in. Dit kan de secundaire verhandeling nadien benadelen in volume en in prijszetting. Achtergesteld: Obligatiehouders kunnen afstand doen van hun voorrecht als schuldeiser in geval van een vereffening. Achtergestelde obligatiehouders worden bij een eventuele verdeling als allerlaatste bedeeld. Voor dit extra risico worden zij door de emittent (meestal) vergoed met een hogere rente. Ratingbureaus houden rekening met het achtergestelde karakter wanneer zij een rating toekennen aan een obligatielening. Pagina 2/12

3 Vervroegde terugbetaling: De emittent voorziet bij een obligatielening soms in een recht tot vervroegde terugbetaling van zijnentwege. Dit gebeurt aan vooraf bepaalde voorwaarden. In voorkomend geval dient de obligatiehouder dit op te volgen om derving van rente te voorkomen. Variabele rente: Kunnen vooraf bepaalde rentevoeten zijn (bv. Step-up leningen) of kan bepaald worden door een renteformule. In dat laatste geval heeft de obligatiehouder geen zekerheid omtrent toekomstige rentevoeten. Risico classificatie door de Beursvennootschap: o Obligaties met rating AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB- : Risico klasse 2 o Obligaties met rating BB+, BB, BB- en obligaties zonder rating (NR) : Risico klasse 3 o Obligaties met rating B+ of lager: Risico klasse 4 o Waar mogelijk wordt de rating van S&P gebruikt. Indien S&P geen rating geeft voor een obligatielening maar andere ratingbureaus wel, dan wordt het gemiddelde genomen van de beschikbare andere ratings. Indien geen rating voor een lening beschikbaar is maar wel voor de emittent of een vergelijkbare andere lening van dezelfde emittent, dan wordt die rating genomen. FINANCIEEL INSTRUMENT: Gestructureerd product Een gestructureerd product wordt uitgegeven door een emittent, meestal een financiële instelling. Het financiële instrument speelt in op de evolutie van een onderliggende variabele (bv. een beursindex, een korf van aandelen, rente-evolutie, ). Het rendement van het gestructureerd product zal in het algemeen lager liggen (bv. plafonnering van de winst, geen ontvangst van dividenden, ) dan dat van de onderliggende variabele, maar daar staat meestal meer ingebouwde veiligheid tegenover (bv. minder dalingspotentieel, bepaalde vorm van kapitaalsgarantie, ). De complexiteit van een gestructureerd product is afhankelijk of er in de achterliggende structuur gebruik gemaakt wordt van afgeleide instrumenten. Indien ja, dan zal dit als complex gekenmerkt worden, behalve wanneer 100% kapitaalsgarantie ingebouwd werd. Volatiliteit: De koers van een gestructureerd product hangt af van de onderliggende variabele(n) waaraan het product gelinkt is. Wisselkoersrisico: Wanneer de onderliggende variabele van een gestructureerd product noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt t.o.v. de Euro het rendement van het gestructureerd product rechtstreeks beïnvloeden. Insolvabiliteit: Een gestructureerd product wordt uitgegeven door een emittent, meestal een financiële instelling. Wanneer deze emittent insolvabel wordt, dan zal dit zijn weerslag hebben op het product. Transparantie: Een gedetailleerd overzicht van de activa waarin een gestructureerd product belegt, is niet altijd en/of voldoende beschikbaar. Evenmin heeft een belegger altijd 100% inzage in alle kosten die door de emittent aangerekend wordt. Liquiditeit: Een gestructureerd product is na uitgifte meestal beperkt verhandelbaar, voornamelijk bij de emittent zelf. Risico classificatie door de Beursvennootschap: o Gestructureerde producten met kapitaalsgarantie die niet alleen in cash beleggen,uitgegeven door een emittent van risico classificatie 2 : Risico klasse 2 o De risico classificatie van een gestructureerd product zal dezelfde zijn als de risico indeling van de onderliggende variabele waarin het gestructureerd product in belegt. In geval van gelijkwaardige beleggingen in activa met verschillende risico classificatie, zal het gestructureerd product ingedeeld worden in de hoogste risico categorie van die activa. FINANCIEEL INSTRUMENT: Opties Bij een optieovereenkomst verwerft de koper (de Houder) het recht om een onderliggend actief (een effect, een index, een metaal, een munt, ) te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie) tegen een vooraf vastgelegde prijs (uitoefenprijs) gedurende een bepaalde periode (Amerikaanse optie) of op een bepaalde vervaldag (Europese optie), mits betaling van een premie. De verkoper van de optieovereenkomst (de Schrijver) verbindt zich ertoe op Pagina 3/12

4 het moment van de uitoefening van de optie het onderliggend actief ofwel te leveren (calloptie) ofwel te kopen (putoptie) aan de uitoefenprijs. 1. Aankoop van een call (ten einde te speculeren op een stijging) Een onderliggend aandeel is 100 EUR waard. De houder koopt voor 10 EUR een calloptie waarvan de uitoefenprijs 100 EUR is. Veronderstel dat op de vervaldag de koers van het onderliggend aandeel 130 EUR bedraagt. Dan oefent de houder de call uit door het aandeel te kopen aan 100 EUR. Hij kan het aandeel onmiddellijk doorverkopen op de beurs en een winst realiseren gelijk aan het verschil tussen de koers en de uitoefenprijs, namelijk 30 EUR. Hij heeft hierbij kunnen profiteren van een hefboomeffect, immers: Het geïnvesteerd bedrag was maar 10 EUR en niet 100 EUR. De gerealiseerde winst bedraagt 20 EUR (30 EUR minus de betaalde 10 EUR), hetgeen 200% betekent op het geïnvesteerde bedrag. Wanneer de houder het aandeel had gekocht in plaats van de calloptie, had zijn winst maar 30% bedragen. Indien het aandeel op vervaldag echter minder dan 100 EUR waard is, oefent de houder de call niet uit hij heeft er immers geen belang bij een aandeel te kopen van 100 EUR dat op de beurs minder kost en verliest de aankoopprijs van de call, zijnde 10 EUR. De houder van een calloptie kan zijn geïnvesteerd bedrag bijgevolg volledig verliezen. 2. Verkoop van een call (in afwachting van een lichte daling) De verkoper van een aankoopoptie ontvangt onmiddellijk de premie van deze optie. Daartegenover moet hij zich onderwerpen aan de wil van de koper van deze optie en ten allen tijde ingaan op diens vraag van uitoefening. Aldus in het geval dat de koper wanneer het onderliggende aandeel meer dan 100 EUR waard is de optie uitoefent, zal de verkoper van de optie verplicht zijn dit aandeel te verkopen aan 100 EUR, een prijs die lager is dan de marktkoers. Zijn theoretisch verlies is daarbij onbeperkt en kan de verkregen premie (ruim) overstijgen. Wanneer het onderliggende aandeel echter minder dan 100 EUR waard is, zal de optie niet uitgeoefend worden door de koper. De verkoper heeft de premie van 10 EUR verworven, hetgeen zijn maximale winst is. Het gaat dus om een transactie die heel riskant kan blijken voor een verkoper die speculeert op de daling van het onderliggend aandeel, tenzij die verkoper de nodige onderliggende aandelen in bezit heeft. 3. Aankoop van een put (ten einde te speculeren op een daling) Door een verkoopoptie te kopen, heeft de Houder het recht tot op de vervaldag het onderliggende aandeel te verkopen aan de uitoefenprijs. Hij betaalt bijvoorbeeld 9 EUR voor het recht een effect te verkopen aan 100 EUR. Wanneer op de vervaldag het onderliggende aandeel meer waard is dan 100 EUR, oefent hij zijn optie niet uit hij heeft er immers geen belang bij een aandeel te verkopen aan 100 EUR wanneer het op de beurs meer waard is. Het gevolg hiervan is dat hij de 9 EUR put aankoopprijs verliest. De houder van een putoptie kan dus zijn geld volledig verliezen. Wanneer daarentegen de koers onder de 100 EUR gaat, zal hij zijn optie uitoefenen door het onderliggende aandeel te verkopen aan een hogere prijs dan de marktprijs. Zijn winst zal gelijk zijn aan het verschil tussen 100 EUR en de koers van het aandeel, te verminderen met de eerder betaalde 9 EUR. De aankoop van een put wordt ook toegepast wanneer men in het bezit is van de onderliggende waarde en deze wenst te beschermen in het geval van een verwachte koersdaling. Deze toepassing heet hedging en kan in zekere mate vergeleken worden met het afsluiten van een verzekeringspolis. 4. Verkoop van een put (in afwachting van een lichte stijging) De schrijver van de verkoopoptie verkrijgt het bedrag van de premie (bijvoorbeeld, 9 EUR, wanneer de uitoefenprijs 100 EUR is), maar neemt het risico van uitoefening door de houder op zich. Wanneer de koers van het onderliggende aandeel boven de 100 EUR stijgt, zal de houder de optie niet uitoefenen. De verkoper heeft de premie van 9 EUR verworven, hetgeen zijn maximale winst is. Wanneer de koers van het onderliggende aandeel daalt, zal de schrijver van de put echter verplicht zijn het te aandeel kopen aan 100 EUR van de houder. Hij zal dus het verschil verliezen tussen 100 EUR en de koers van het aandeel. In geval van een sterke daling, kan zijn verlies aanzienlijk zijn en de verkregen premie (ruim) overstijgen. Een optieovereenkomst noteert in regel op een gereglementeerde markt die een optiemarkt wordt genoemd. De prijs of premie van een optie varieert in functie van vraag, aanbod en een theoretisch berekenbare prijs (in functie Pagina 4/12

5 van marktprijs, uitoefenprijs, resterende looptijd, volatiliteit van de onderliggende waarde, ). Zowel de houder van een optie als de schrijver kan zijn recht (resp. plicht) steeds voor vervaldag doorverkopen (resp. terugkopen) in de markt. De intrinsieke waarde van een calloptie is het verschil tussen de marktprijs van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs. De intrinsieke waarde van een putoptie is het verschil tussen de uitoefenprijs en marktprijs van de onderliggende waarde. De intrinsieke waarde van een optie kan positief of nul zijn, maar nooit negatief. De optiepremie zal altijd minstens de intrinsieke waarde waard zijn. Het stuk van de optiepremie dat haar intrinsieke waarde overstijgt, heet de tijdswaarde. De tijdswaarde vermindert in functie van de afnemende looptijd. Elke optieovereenkomst slaat op een bepaald aantal van de onderliggende waarde. Dit heet de contractgrootte. Bij transacties dient de optiepremie en de uitoefenprijs steeds met de contractgrootte vermenigvuldigd te worden. Een optie is een complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een optie noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de optiebelegging rechtstreeks beïnvloeden. Anderzijds bepaalt de munt waarin het onderliggend effect noteert of het meeste van haar omzet in realiseert, onrechtstreeks de waarde van de optiepremie. Premieverlies: De houders van een calloptie of een putoptie kunnen aanzienlijke verliezen lijden en hun geïnvesteerd bedrag zelfs volledig verliezen. Volatiliteit: Omwille van het hefboomeffect (waarbij een optiepremie altijd minstens gelijk zal zijn aan haar intrinsieke waarde) kan de prijs van een optie fors fluctueren. Tussentijdse inkomsten: Het bezit van een optierecht geeft geen enkel recht op tussentijdse inkomsten van de onderliggende waarde (bv. dividend of couponrente). Financieel verlies dat hoger kan oplopen dan het verkregen bedrag: zie uitleg bij de verkoop van een call en de verkoop van een put. Financiële verplichtingen die aanleiding geven tot het verstrekken van een waarborg ( margin ): o De schrijver van een calloptie kan verplicht worden de onderliggende waarde te leveren. De Beursvennootschap kan de nodige onderliggende waarde hiervoor blokkeren. o Indien de schrijver van een calloptie de onderliggende waarde niet in zijn bezit heeft ( naakt schrijven ), zal hij in geval van uitoefening deze eerst in de markt moeten aankopen om de effecten nadien te kunnen leveren aan de houder. De marktprijs kan hierbij vele malen hoger liggen dan de uitoefenprijs die nadien ontvangen wordt. Indien de Beursvennootschap naakt schrijven zou toestaan, zal het een waarborg vragen aan de schrijver om dit financiële risico op te vangen. Deze gewenste zekerheid varieert met de marktprijs van de onderliggende waarde waardoor bijkomende marge-opvraging nadien steeds mogelijk is. o De schrijver van een putoptie kan verplicht worden de onderliggende waarde te kopen aan een prijs die vele malen hoger ligt dan de marktprijs op het moment van uitoefening. De Beursvennootschap zal een waarborg vragen aan de schrijver om dit financiële risico op te vangen. Deze gewenste zekerheid varieert met de marktprijs van de onderliggende waarde waardoor bijkomende marge-opvraging nadien steeds mogelijk is. Risico classificatie door de Beursvennootschap: Risico klasse 5 FINANCIEEL INSTRUMENT: Warrants Een callwarrant (resp. putwarrant) is een recht om een onderliggende waarde te kopen (resp. te verkopen) tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een vooraf bepaalde periode. De warrant lijkt daarmee in verschillende opzichten op een optie. Toch bestaan er een aantal duidelijke verschillen: De emittent van een warrant is ofwel een onderneming die via de warrants later nieuwe aandelen wil creëren en bijgevolg haar kapitaal zal verhogen( ongedekte warrants ), ofwel een gespecialiseerde instelling waarvan de warrants slaan op effecten die reeds bestaan. De emittent van een optie is de georganiseerde markt waarop de opties worden verhandeld. De uitoefening van opties leidt daarom nooit tot de creatie van aandelen, bij de uitoefening van ongedekte warrants kan dat wel. De tegenpartij van de warranthouder is altijd de emitterende vennootschap, de tegenpartij van een optiehouder is een andere belegger. De uitoefenperiode van warrants is meestal langer dan bij opties. Pagina 5/12

6 De handel in warrants vindt plaats op de aandelenbeurs, terwijl de georganiseerde markt voor opties een specifieke beurs is. Een warrant kan niet geschreven worden: men kan enkel het warrantrecht kopen. Een warrant is een complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een warrant noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de warrantbelegging rechtstreeks beïnvloeden. Anderzijds bepaalt de munt waarin het onderliggend effect noteert of het meeste van haar omzet in realiseert, onrechtstreeks de waarde van de warrantpremie. Premieverlies: De houders van een callwarrant of een putwarrant kunnen aanzienlijke verliezen lijden en hun geïnvesteerd bedrag zelfs volledig verliezen. Volatiliteit: De intrinsieke waarde van een warrant wordt op dezelfde wijze berekend als die van een optie. Omwille van het hefboomeffect (waarbij een warrantpremie altijd minstens gelijk zal zijn aan haar intrinsieke waarde) kan de prijs van een warrant fors fluctueren. Tussentijdse inkomsten: Het bezit van een warrantrecht geeft geen enkel recht op tussentijdse inkomsten van de onderliggende waarde (bv. dividend of couponrente). Risico classificatie door de Beursvennootschap: Risico klasse 5 FINANCIEEL INSTRUMENT: Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een obligatie waar bijkomend een kooprecht (= callwarrant) voor de Houder in verwerkt is. Gedurende de looptijd ontvangt de Houder periodiek couponrente. Op eindvervaldatum heeft de Houder het recht en de keuze om aan de emittent de terugbetaling van de nominale waarde te vragen in geld of in een vooraf bepaald ander effect (dat de onderliggende waarde wordt genoemd). De voorwaarden van deze mogelijke conversie (omwisselingperiode, conversieprijs, ) worden reeds bij de uitgifte vastgelegd. Een conversierecht voor de Houder heeft gewoonlijk een lagere couponrente tot gevolg, in vergelijking met de marktrente die van toepassing is op het moment van uitgifte voor een eenzelfde looptijd. Zolang ze samen worden verhandeld, zal de koers van de converteerbare obligatie "cum warrant" noteren. Worden ze van elkaar gescheiden, dan spreekt men van een notering "ex warrant". Vanaf dat ogenblik wordt de warrant afzonderlijk genoteerd van de obligatie. De converteerbare obligatie wordt dan een gewone obligatie met behoud van de (lage) couponrente, de eindvervaldatum en de terugbetalingsvoorwaarden in geld. Een converteerbare obligatie is een complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een obligatie noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de obligatiebelegging rechtstreeks beïnvloeden. Anderzijds bepaalt de munt waarin het onderliggend effect noteert of het meeste van haar omzet in realiseert, onrechtstreeks de waarde van de obligatiebelegging. Insolvabiliteit: Aangezien de Houder steeds het recht heeft om op eindvervaldag uitbetaling in geld te vragen, situeert het insolvabiliteitrisico voor de Houder zich ten opzichte van de emittent van de obligatie en niet ten opzichte van de onderliggende waarde. Volatiliteit: De koers van een converteerbare obligatie schommelt doorheen haar looptijd op tweeledige wijze. Wanneer de marktkoers van de onderliggende waarde lager is dan de conversiekoers, dan komt het koersverloop overeen met die van een vergelijkbare obligatie qua couponrente en resterende looptijd. Wanneer de marktkoers van de onderliggende waarde hoger is dan de conversiekoers, dan komt het koersverloop overeen met die van de onderliggende waarde (rekening houdend met de conversievoorwaarden). De overige risico s van een gewone obligatie blijven gelden. Risico classificatie door de Beursvennootschap: o Obligaties met rating AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB- : Risico klasse 2 o Obligaties met rating BB+, BB, BB- : Risico klasse 3 o Obligaties met rating B+ of lager: Risico klasse 4 Pagina 6/12

7 FINANCIEEL INSTRUMENT: Reverse convertible Een reverse convertible is een financieel instrument waar bijkomend een koopplicht (= verkochte put) voor de Houder in verwerkt is. Gedurende de looptijd ontvangt de Houder periodiek couponrente. Op eindvervaldatum heeft de emittent het recht en de keuze om de Houder terug te betalen in geld of in een vooraf bepaalde onderliggende waarde (bv. één of meer aandelen). De voorwaarden van deze mogelijke conversie (onderliggende waarde, omwisselingperiode, conversieprijs, conversiemethode, ) worden reeds bij de uitgifte vastgelegd. Een conversieplicht voor de Houder heeft gewoonlijk een hogere couponrente tot gevolg, in vergelijking met de marktrente die van toepassing is op het moment van uitgifte voor een eenzelfde looptijd. Een reverse convertible is een complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een reverse convertible noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de belegging rechtstreeks beïnvloeden. Anderzijds bepaalt de munt waarin het onderliggend effect noteert of het meeste van haar omzet in realiseert, onrechtstreeks de waarde van de belegging. Insolvabiliteit: Dit risico is dubbel voor de Houder. Enerzijds moet de emittent in staat zijn om zijn verplichtingen na te komen. Anderzijds kan de Houder ook uitbetaald worden in de onderliggende waarde waarvoor het insolvabiliteitrisico ook geldt. Volatiliteit: De koers van een reverse convertible schommelt doorheen haar looptijd op tweeledige wijze. Wanneer de marktkoers van de onderliggende waarde hoger is dan de conversiekoers, dan komt het koersverloop overeen met die van een vergelijkbare obligatie qua couponrente en resterende looptijd. Wanneer de marktkoers van de onderliggende waarde lager is dan de conversiekoers, dan komt het koersverloop overeen met die van de onderliggende waarde (rekening houdend met de conversievoorwaarden). Een reverse convertible geniet bijgevolg niet van de koersbescherming van een gewone obligatie, maar valt in dezelfde risicogroep als de onderliggende waarde. De overige risico s van een gewone obligatie gelden. Risico classificatie door de Beursvennootschap: o Reverse convertible met rating tot en met BB- : Risico klasse 3 o Reverse convertible met rating B+ of lager: Risico klasse 4 FINANCIEEL INSTRUMENT: Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB of Beleggingsfonds) Tracker/ETF Hedge fund ICB's zijn instellingen die het kapitaal beheren dat door een groep beleggers wordt gestort. De individuele stortingen vormen samen één grote beleggingsportefeuille. Het gemeenschappelijke beheer van deze kapitalen biedt voor kleine, individuele portefeuilles de mogelijkheid tot : gespreide beleggingen waardoor de waarde van de portefeuille niet te veel beïnvloed wordt door de koersevolutie van één belegging; toegang tot markten die anders moeilijk toegankelijk zijn voor hen; in bepaalde gevallen een beter kostenbeheer (bv. fiscale vrijstelling bij dividenden). De ICB's moeten voldoen aan een aantal verplichtingen die bedoeld zijn om beleggers te beschermen: Er moet een commissaris-revisor worden aangesteld om de jaarrekeningen te controleren De beheerde kapitalen moeten bij een vergunde financiële instelling worden gedeponeerd Er moeten een uitgifteprospectus en financiële verslagen worden gepubliceerd Er dienen strikte beleggingsregels te worden nageleefd. ICB s kunnen periodiek een coupon uitkeren of hun inkomsten kapitaliseren. Op juridisch vlak zijn er twee soorten van ICB s: Contractuele fondsen hebben geen rechtspersoonlijkheid. Ze worden juridisch niet als een aparte entiteit beschouwd. Het vermogen van deze fondsen is onverdeeld. Zij zijn in feite de gewone "beleggingsfondsen", een term die vroeger op het totaalpakket van de collectieve beleggingen sloeg. Statutaire ICB's bezitten wel rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen. Deze ICB's zijn beter bekend onder de afkorting BEVEK (BEleggingsvennootschap met VEranderlijk Kapitaal, ook sicav genoemd) die vrij hun beheerd kapitaal Pagina 7/12

8 kunnen verhogen of verlagen door respectievelijk nieuwe aandelen uit te geven en oude aandelen terug te kopen, en BEVAK (BEleggingsvennootschap met VAst Kapitaal, ook sicaf genoemd) die werken met een vast beheerd kapitaal. Een andere structurele opdeling betreft die tussen open en gesloten fondsen. Een Open End fonds laat doorlopend nieuwe beleggers toe, aanwezige beleggers kunnen op elk moment uit het fonds stappen. Transacties gebeuren op basis van een periodiek berekende intrinsieke fondswaarde (ook Net Asset Value of Netto Inventaris Waarde genoemd). Als er meer beleggers toetreden dan uittreden, krijgt het fonds vers kapitaal ter beschikking. Men zal dan ook nieuwe deelbewijzen creëren. Als meer beleggers uitstappen dan er nieuwe toetreden, zal het vermogen van het fonds afnemen. De beheerders moeten dan een deel van het belegde kapitaal te gelde maken, om de uittreders terug te betalen. Een aantal deelbewijzen wordt vernietigd. In Closed End fondsen worden geen deelbewijzen toegevoegd of vernietigd. Een belegger kan slechts tot het fonds toetreden indien een houder van deelbewijzen wil verkopen. Wie wenst te verkopen, dient eerst een koper te vinden. De koers wordt bijgevolg bepaald door vraag en aanbod, zodat dit soort fondsen tal van karakteristieken van een gewoon aandeel bezit. Een ander gevolg is dat de koers van een "closed end" fonds gevoelig kan afwijken van de intrinsieke waarde van het fonds. Er kan sprake zijn van een agio (premie) of een disagio (korting) ten opzichte van de intrinsieke waarde. Fondsen kunnen ook ingedeeld worden op basis van hun beleggingspolitiek: Eén product : aandelen, obligaties, cash, grondstoffen, onroerend goed, Sectoren : bio-technologie, banken, informatica, Landen/regio s : China, Zuid-Amerika, West-Europa, Gemengd : verschillende producten worden samen gebruikt in het beheer. Venture capital : neemt participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dakfondsen : fondsen die in andere fondsen beleggen. Pensioenspaarfondsen : afzonderlijke groep waarbij beleggers fiscale voordelen genieten. Trackers of Exchange Traded Funds (ETF) zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen. Hun doel is qua koers zo nauwkeurig mogelijk die van een gevizeerde onderliggende waarde te volgen. Een tracker tracht geen beter resultaat dan de onderliggende waarde te behalen, maar wel hetzelfde. Een hedge fund Is een soort privaat beleggingsfonds met ruime mogelijkheden om een rendement te genereren, onafhankelijk van de richting van de beurs. Door beperkte openstelling voor particuliere beleggers hoeft een hedgefonds aan veel minder regelgeving te voldoen. Hedgefondsen proberen onder alle omstandigheden een positief rendement te behalen, en zijn daarom niet te vergelijken met de rendementen die behaald worden op de aandelenbeurzen. Dit streven naar een "absolute return" gecombineerd met een ogenschijnlijk laag risico en lage correlatie met de rest van de markt maakt deze hedgefondsen populair onder grote beleggers, zoals pensioenfondsen. Hedge funds maken gebruik van onder andere: opties, converteerbare, obligaties, short gaan in aandelen of obligaties, beleggen met extra geleend kapitaal bovenop het geïnvesteerde vermogen van de beleggers (leverage), ingewikkelde constructies zoals rente- en volatilityswaps, handelen in termijncontracten op energie en grondstoffen. Een ICB is een niet-complex financieel instrument op voorwaarde dat: De ICB niet in complexe financiële instrumenten belegt. In de structuur van de ICB geen complexe financiële instrumenten verwerkt zijn, met uitzondering van fondsen die kapitaalsgarantie bieden. Wisselkoersrisico: Wanneer een ICB noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt t.o.v. de Euro het rendement van de fondsbelegging rechtstreeks beïnvloeden. Belegde investering: De risico s van een ICB zijn die van de producten waarin geïnvesteerd wordt, maar lager omwille van het gespreide karakter van de beleggingen. Pagina 8/12

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten INHOUDSOPGAVE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1 INLEIDING...4 1.1 GEGEVENS SNS SECURITIES...4 2 BELEGGEN VIA SNS SECURITIES...4 2.1 BELEGGINGSADVIES...4

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS Beleggersgids INHOUD 2 BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS 5 DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN 6 Obligaties 16 Aandelen 24 Beleggingsfondsen 36 Afgeleide producten 42 Gestructureerde producten Beleggersgids

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Algemene informatie Hieronder treft u informatie aan over het orderuitvoeringsbeleid van Kairos Asset Management B.V. en het beleid ter voorkomen van belangenconflicten alsmede kenmerken van financiële

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie