OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN"

Transcriptie

1 OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële instrumenten in risicoklassen in. Zij hanteert hierbij een risicoschaal waarbij: 1 staat voor het laagste risico 5 staat voor het hoogste risico FINANCIEEL INSTRUMENT: Cash Cash zijn beleggingen in Euro of een andere munt die op rekening bij een financiële instelling worden geplaatst. Cash gelden kunnen onmiddellijk beschikbaar zijn in kas, op een zicht- of spaarrekening, of belegd zijn tegen een vooraf vastgestelde rente via een termijnrekening, schatkistcertificaten, of een commercial paper waarbij de looptijd maximaal één jaar bedraagt. Cash is een niet-complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer cash belegd is in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement rechtstreeks beïnvloeden. Risico classificatie door de Beursvennootschap: Risico klasse 1 FINANCIEEL INSTRUMENT: Aandeel Een aandeel in een vennootschap is een financieel instrument dat aan de Houder de eigendom geeft van een deel van de vennootschap. Dit eigendomsrecht is niet beperkt in de tijd. Het geeft recht op een deel van de winst (in geval die wordt uitgekeerd, heet dit en ontvangt de Houder een dividend ), een deel van de goederen van de vennootschap in geval van vereffening, en op stemrecht tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (behalve als het aandelen zonder stemrecht betreft). Een aandeel is een niet-complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een aandeel op een beurs noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de aandelenbelegging rechtstreeks beïnvloeden. Wanneer een aandeel in Euro op een beurs noteert maar de onderneming een belangrijk deel van haar omzet of kosten realiseert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro een impact hebben op het bedrijfsresultaat van de onderneming. In dat geval beïnvloedt het wisselkoersrisico onrechtstreeks de koers van het aandeel. Insolvabiliteit: De resultaten van de onderneming kunnen dermate slecht evolueren dat de vennootschap in vereffening moet treden. In dat geval kunnen de aandeelhouders hun geïnvesteerd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen. Aandeelhouders behoren namelijk tot de laatste groep van schuldeisers die delen in een eventueel batig saldo van de vereffening. Beleggers in aandelen genieten bijgevolg niet van kapitaalbescherming. Volatiliteit: De beurskoers van een aandeel kunnen aanzienlijk schommelen, afhankelijk van de door de onderneming behaalde resultaten en de fluctuaties op de beurzen. De mate waarin de koers van een aandeel meer (> 1) of minder (< 1) schommelt dan de index van de beurs waarop het aandeel noteert, wordt uitgedrukt door de factor Bèta. Liquiditeit: Kleine ondernemingen zijn soms moeilijk verhandelbaar omdat er dagelijks maar een beperkt aantal aandelen van eigenaar verwisselen. Dit kan een prijsprobleem vormen wanneer de Houder (een groot aantal) aandelen wenst te verkopen. De aandelenkoers van een kleine onderneming kan makkelijker gemanipuleerd worden dan die van een groot bedrijf. Kleine ondernemingen met een beperkte beurswaarde (uitgedrukt door de marktkapitalisatie = aantal aandelen x de prijs per aandeel) zullen ook minder makkelijk kunnen genieten van voordelige financieringsvoorwaarden. De Beursvennootschap beschouwt ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan 25 miljoen EUR als klein. Dividend onzekerheid: De onderneming kan een moeilijke periode doormaken en daarom haar dividend verlagen of zelfs laten wegvallen. Dividenduitkomsten zijn bijgevolg variabel. Versie 1 oktober 2010 Pagina 1/13

2 Beursnotering: Afhankelijk van de markt waarop een vennootschap noteert, wordt aan een aandeel minimum normen qua rapportering van financiële cijfers opgelegd. Voor sommige markten zijn die normen echter laag (bv. Vrije markt, openbare veiling). Risico classificatie door de Beursvennootschap: o Aandelen met een marktkapitalisatie van 25 mio EUR of meer: Risico klasse 3 o Aandelen met een marktkapitalisatie van minder dan 25 mio EUR: Risico klasse 4 FINANCIEEL INSTRUMENT: Obligatie Een obligatie vertegenwoordigt een vordering van de Houder op een uitgevende instelling (deze laatste wordt de emittent genoemd). Een obligatie levert een Houder periodiek een rente op gedurende een vooraf bepaalde looptijd Deze rente kan een vast percentage zijn of een variabele rentevoet. Aan het einde van de looptijd heeft de Houder recht op terugbetaling van het kapitaal (ook de nominale waarde genoemd) overeenkomstig de bij de emissie vastgestelde voorwaarden (meestal à 100%). Er zijn verschillende soorten van obligaties, waaronder: Euro obligatie: een Euro-obligatie is een lening die tegelijk wordt uitgegeven op verschillende kapitaalmarkten. Staatspapier: een obligatie uitgegeven door een overheid. In België zijn dit bijvoorbeeld staatbons, staatsleningen en lineaire obligaties (olo s). Kasbon: een obligatie uitgegeven door een financiële instelling gericht naar haar eigen cliënteel. Zero-bond: keert tijdens de looptijd geen rente uit, maar kapitaliseert de interesten en betaalt deze op de eindvervaldatum aan de Houder uit. Een nieuwe obligatie wordt een primaire lening genoemd. Na hun inschrijving worden obligaties verhandeld op de secundaire markt die al dan niet gereglementeerd kan zijn. Een obligatie is een niet-complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een obligatie noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de obligatiebelegging rechtstreeks beïnvloeden. Insolvabiliteit: De resultaten van de emittent kunnen dermate slecht evolueren dat de vennootschap in vereffening moet treden. In dat geval kunnen de obligatiehouders hun geïnvesteerd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen. Als schuldeiser heeft een obligatiehouder een voorrecht op de aandeelhouders in geval van een eventuele verdeling van een batig vereffeningsaldo. Onafhankelijke, gespecialiseerde firma s schatten het risico op insolvabiliteit in. Dergelijke ratingbureaus bepalen de kredietwaardigheid van een emittent niet alleen op het moment van de uitgifte van de obligatie, maar ook tijdens haar looptijd. Een rating is bijgevolg een fluctuerende risico-indicator. Een slechte rating betekent een hoog risico. Hoe slechter de rating, hoe meer risicovergoeding de obligatiehouder aan de emittent zal vragen en hoe duurder het voor een onderneming wordt om geld te lenen. Een ratingverlaging tijdens de looptijd van een obligatie, heeft meestal een prijsdaling tot gevolg. Bekende ratingbureaus zijn Standard & Poors en Moody s. Beiden representeren de allerbeste kwaliteit met drie a s. Hoe minder letters en hoe meer men in het alfabet afdaalt, hoe lager de kwaliteit. Internationaal worden courant volgende onderverdeling aanvaard (weergegeven in S&P symbolen): Investment grade : AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB- Junk bonds : BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC, CC+, CC, CC-, C+, C, C- Volatiliteit: De koers van een obligatie kan doorheen haar looptijd schommelen. De prijs van een obligatie daalt wanneer de marktrente voor een vergelijkbare (resterende) looptijd stijgt. De mate van prijsdaling bij een marktrentestijging van 1%, wordt de duratie genoemd. Hoe langer de resterende looptijd van een obligatie, hoe hoger haar duratie. Liquiditeit: Soms heeft een emittent maar een beperkt kapitaal nodig en schakelt hij voor de inschrijving maar een zeer beperkt aantal financiële instellingen in. Dit kan de secundaire verhandeling nadien benadelen in volume en in prijszetting. Achtergesteld: Obligatiehouders kunnen afstand doen van hun voorrecht als schuldeiser in geval van een vereffening. Achtergestelde obligatiehouders worden bij een eventuele verdeling als allerlaatste bedeeld. Voor dit extra risico worden zij door de emittent (meestal) vergoed met een hogere rente. Ratingbureaus houden rekening met het achtergestelde karakter wanneer zij een rating toekennen aan een obligatielening. Versie 1 oktober 2010 Pagina 2/13

3 Vervroegde terugbetaling: De emittent voorziet bij een obligatielening soms in een recht tot vervroegde terugbetaling van zijnentwege. Dit gebeurt aan vooraf bepaalde voorwaarden. In voorkomend geval dient de obligatiehouder dit op te volgen om derving van rente te voorkomen. Variabele rente: Kunnen vooraf bepaalde rentevoeten zijn (bv. Step-up leningen) of kan bepaald worden door een renteformule. In dat laatste geval heeft de obligatiehouder geen zekerheid omtrent toekomstige rentevoeten. Risico classificatie door de Beursvennootschap: o Obligaties met rating AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB- : Risico klasse 2 o Obligaties met rating BB+, BB, BB- : Risico klasse 3 o Obligaties met rating B+ of lager: Risico klasse 4 o Obligaties zonder rating worden ingedeeld in Risico klasse 3. FINANCIEEL INSTRUMENT: European Medium Term Note (EMTN) De uitgifte van een schuldinstrument kan gebeuren ofwel via de publicatie en goedkeuring van een prospectus dat specifiek voor die uitgifte werd opgesteld, ofwel binnen het kader van een groter uitgifteprogramma dat werd goedgekeurd door een toezichthouder. Dit uitgifteplatform wordt een EMTN genoemd. Het vermindert aanzienlijk de kosten en werk dat gepaard gaat met elke uitgifte binnen dit programma. Bovendien verhoogt het de flexibiliteit voor de emittent op vlak van de uitgiftetiming en de kenmerken van het schuldpapier (munt, achtergesteldheid, looptijd, vaste of variabele rentevoet, ) die daardoor op maat van zowel de uitgever als de beleggers gemaakt kunnen worden. Binnen een EMTN kan een emittent bijgevolg diverse soorten obligaties uitgeven gespreid in de tijd, waarbij hij vrij is in de keuze van munt, structuur, plaatsingswijze en looptijd. Een EMTN waarvan de kenmerken overeenkomen met die van een gewone obligatie, is een niet-complex financieel instrument. Wanneer de kenmerken van de EMTN niet overeenkomen met die van een gewone obligatie, dan zal de complexiteit afhangen van de structuur van de EMTN. Volatiliteit: Hoewel de structuur van een EMTN in regel overeenkomt met die van een obligatie, kunnen afwijkende, onderliggende kenmerken tot gevolg hebben dat de koers van de EMTN afwijkt van die van een gewone obligatie. De overige risico s van een gewone obligatie blijven gelden. Risico classificatie door de Beursvennootschap: o Wanneer de kenmerken van de EMTN overeenkomen met die van een gewone obligatie: EMTN met rating AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB- : Risico klasse 2 EMTN met rating BB+, BB, BB- : Risico klasse 3 EMTN met rating B+ of lager: Risico klasse 4 o Wanneer de kenmerken van de EMTN niet overeenkomen met die van een gewone obligatie, dan zal de risico classificatie afhangen van de structuur van de EMTN. FINANCIEEL INSTRUMENT: Opties Bij een optieovereenkomst verwerft de koper (de Houder) het recht om een onderliggend actief (een effect, een index, een metaal, een munt, ) te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie) tegen een vooraf vastgelegde prijs (uitoefenprijs) gedurende een bepaalde periode (Amerikaanse optie) of op een bepaalde vervaldag (Europese optie), mits betaling van een premie. De verkoper van de optieovereenkomst (de Schrijver) verbindt zich ertoe op het moment van de uitoefening van de optie het onderliggend actief ofwel te leveren (calloptie) ofwel te kopen (putoptie) aan de uitoefenprijs. 1. Aankoop van een call (ten einde te speculeren op een stijging) Een onderliggend aandeel is 100 EUR waard. De houder koopt voor 10 EUR een calloptie waarvan de uitoefenprijs 100 EUR is. Veronderstel dat op de vervaldag de koers van het onderliggend aandeel 130 EUR bedraagt. Dan oefent de houder de call uit door het aandeel te kopen aan 100 EUR. Hij kan het aandeel onmiddellijk doorverkopen op de beurs en een winst realiseren gelijk aan het verschil tussen de koers en de uitoefenprijs, namelijk 30 EUR. Hij heeft hierbij kunnen profiteren van een hefboomeffect, immers: Het geïnvesteerd bedrag was maar 10 EUR en niet 100 EUR. Versie 1 oktober 2010 Pagina 3/13

4 De gerealiseerde winst bedraagt 20 EUR (30 EUR minus de betaalde 10 EUR), hetgeen 200% betekent op het geïnvesteerde bedrag. Wanneer de houder het aandeel had gekocht in plaats van de calloptie, had zijn winst maar 30% bedragen. Indien het aandeel op vervaldag echter minder dan 100 EUR waard is, oefent de houder de call niet uit hij heeft er immers geen belang bij een aandeel te kopen van 100 EUR dat op de beurs minder kost en verliest de aankoopprijs van de call, zijnde 10 EUR. De houder van een calloptie kan zijn geïnvesteerd bedrag bijgevolg volledig verliezen. 2. Verkoop van een call (in afwachting van een lichte daling) De verkoper van een aankoopoptie ontvangt onmiddellijk de premie van deze optie. Daartegenover moet hij zich onderwerpen aan de wil van de koper van deze optie en ten allen tijde ingaan op diens vraag van uitoefening. Aldus in het geval dat de koper wanneer het onderliggende aandeel meer dan 100 EUR waard is de optie uitoefent, zal de verkoper van de optie verplicht zijn dit aandeel te verkopen aan 100 EUR, een prijs die lager is dan de marktkoers. Zijn theoretisch verlies is daarbij onbeperkt en kan de verkregen premie (ruim) overstijgen. Wanneer het onderliggende aandeel echter minder dan 100 EUR waard is, zal de optie niet uitgeoefend worden door de koper. De verkoper heeft de premie van 10 EUR verworven, hetgeen zijn maximale winst is. Het gaat dus om een transactie die heel riskant kan blijken voor een verkoper die speculeert op de daling van het onderliggend aandeel, tenzij die verkoper de nodige onderliggende aandelen in bezit heeft. 3. Aankoop van een put (ten einde te speculeren op een daling) Door een verkoopoptie te kopen, heeft de Houder het recht tot op de vervaldag het onderliggende aandeel te verkopen aan de uitoefenprijs. Hij betaalt bijvoorbeeld 9 EUR voor het recht een effect te verkopen aan 100 EUR. Wanneer op de vervaldag het onderliggende aandeel meer waard is dan 100 EUR, oefent hij zijn optie niet uit hij heeft er immers geen belang bij een aandeel te verkopen aan 100 EUR wanneer het op de beurs meer waard is. Het gevolg hiervan is dat hij de 9 EUR put aankoopprijs verliest. De houder van een putoptie kan dus zijn geld volledig verliezen. Wanneer daarentegen de koers onder de 100 EUR gaat, zal hij zijn optie uitoefenen door het onderliggende aandeel te verkopen aan een hogere prijs dan de marktprijs. Zijn winst zal gelijk zijn aan het verschil tussen 100 EUR en de koers van het aandeel, te verminderen met de eerder betaalde 9 EUR. De aankoop van een put wordt ook toegepast wanneer men in het bezit is van de onderliggende waarde en deze wenst te beschermen in het geval van een verwachte koersdaling. Deze toepassing heet hedging en kan in zekere mate vergeleken worden met het afsluiten van een verzekeringspolis. 4. Verkoop van een put (in afwachting van een lichte stijging) De schrijver van de verkoopoptie verkrijgt het bedrag van de premie (bijvoorbeeld, 9 EUR, wanneer de uitoefenprijs 100 EUR is), maar neemt het risico van uitoefening door de houder op zich. Wanneer de koers van het onderliggende aandeel boven de 100 EUR stijgt, zal de houder de optie niet uitoefenen. De verkoper heeft de premie van 9 EUR verworven, hetgeen zijn maximale winst is. Wanneer de koers van het onderliggende aandeel daalt, zal de schrijver van de put echter verplicht zijn het te aandeel kopen aan 100 EUR van de houder. Hij zal dus het verschil verliezen tussen 100 EUR en de koers van het aandeel. In geval van een sterke daling, kan zijn verlies aanzienlijk zijn en de verkregen premie (ruim) overstijgen. Een optieovereenkomst noteert in regel op een gereglementeerde markt die een optiemarkt wordt genoemd. De prijs of premie van een optie varieert in functie van vraag, aanbod en een theoretisch berekenbare prijs (in functie van marktprijs, uitoefenprijs, resterende looptijd, volatiliteit van de onderliggende waarde, ). Zowel de houder van een optie als de schrijver kan zijn recht (resp. plicht) steeds voor vervaldag doorverkopen (resp. terugkopen) in de markt. De intrinsieke waarde van een calloptie is het verschil tussen de marktprijs van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs. De intrinsieke waarde van een putoptie is het verschil tussen de uitoefenprijs en marktprijs van de onderliggende waarde. De intrinsieke waarde van een optie kan positief of nul zijn, maar nooit negatief. De optiepremie zal altijd minstens de intrinsieke waarde waard zijn. Het stuk van de optiepremie dat haar intrinsieke waarde overstijgt, heet de tijdswaarde. De tijdswaarde vermindert in functie van de afnemende looptijd. Elke optieovereenkomst slaat op een bepaald aantal van de onderliggende waarde. Dit heet de contractgrootte. Bij transacties dient de optiepremie en de uitoefenprijs steeds met de contractgrootte vermenigvuldigd te worden. Een optie is een complex financieel instrument. Versie 1 oktober 2010 Pagina 4/13

5 Wisselkoersrisico: Wanneer een optie noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de optiebelegging rechtstreeks beïnvloeden. Anderzijds bepaalt de munt waarin het onderliggend effect noteert of het meeste van haar omzet in realiseert, onrechtstreeks de waarde van de optiepremie. Premieverlies: De houders van een calloptie of een putoptie kunnen aanzienlijke verliezen lijden en hun geïnvesteerd bedrag zelfs volledig verliezen. Volatiliteit: Omwille van het hefboomeffect (waarbij een optiepremie altijd minstens gelijk zal zijn aan haar intrinsieke waarde) kan de prijs van een optie fors fluctueren. Tussentijdse inkomsten: Het bezit van een optierecht geeft geen enkel recht op tussentijdse inkomsten van de onderliggende waarde (bv. dividend of couponrente). Financieel verlies dat hoger kan oplopen dan het verkregen bedrag: zie uitleg bij de verkoop van een call en de verkoop van een put. Financiële verplichtingen die aanleiding geven tot het verstrekken van een waarborg ( margin ): o De schrijver van een calloptie kan verplicht worden de onderliggende waarde te leveren. De Beursvennootschap kan de nodige onderliggende waarde hiervoor blokkeren. o Indien de schrijver van een calloptie de onderliggende waarde niet in zijn bezit heeft ( naakt schrijven ), zal hij in geval van uitoefening deze eerst in de markt moeten aankopen om de effecten nadien te kunnen leveren aan de houder. De marktprijs kan hierbij vele malen hoger liggen dan de uitoefenprijs die nadien ontvangen wordt. Indien de Beursvennootschap naakt schrijven zou toestaan, zal het een waarborg vragen aan de schrijver om dit financiële risico op te vangen. Deze gewenste zekerheid varieert met de marktprijs van de onderliggende waarde waardoor bijkomende marge-opvraging nadien steeds mogelijk is. o De schrijver van een putoptie kan verplicht worden de onderliggende waarde te kopen aan een prijs die vele malen hoger ligt dan de marktprijs op het moment van uitoefening. De Beursvennootschap zal een waarborg vragen aan de schrijver om dit financiële risico op te vangen. Deze gewenste zekerheid varieert met de marktprijs van de onderliggende waarde waardoor bijkomende marge-opvraging nadien steeds mogelijk is. Risico classificatie door de Beursvennootschap: Risico klasse 5 FINANCIEEL INSTRUMENT: Warrants Een callwarrant (resp. putwarrant) is een recht om een onderliggende waarde te kopen (resp. te verkopen) tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een vooraf bepaalde periode. De warrant lijkt daarmee in verschillende opzichten op een optie. Toch bestaan er een aantal duidelijke verschillen: De emittent van een warrant is ofwel een onderneming die via de warrants later nieuwe aandelen wil creëren en bijgevolg haar kapitaal zal verhogen( ongedekte warrants ), ofwel een gespecialiseerde instelling waarvan de warrants slaan op effecten die reeds bestaan. De emittent van een optie is de georganiseerde markt waarop de opties worden verhandeld. De uitoefening van opties leidt daarom nooit tot de creatie van aandelen, bij de uitoefening van ongedekte warrants kan dat wel. De tegenpartij van de warranthouder is altijd de emitterende vennootschap, de tegenpartij van een optiehouder is een andere belegger. De uitoefenperiode van warrants is meestal langer dan bij opties. De handel in warrants vindt plaats op de aandelenbeurs, terwijl de georganiseerde markt voor opties een specifieke beurs is. Een warrant kan niet geschreven worden: men kan enkel het warrantrecht kopen. Een warrant is een complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een warrant noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de warrantbelegging rechtstreeks beïnvloeden. Anderzijds bepaalt de munt waarin het onderliggend effect noteert of het meeste van haar omzet in realiseert, onrechtstreeks de waarde van de warrantpremie. Premieverlies: De houders van een callwarrant of een putwarrant kunnen aanzienlijke verliezen lijden en hun geïnvesteerd bedrag zelfs volledig verliezen. Volatiliteit: De intrinsieke waarde van een warrant wordt op dezelfde wijze berekend als die van een optie. Omwille van het hefboomeffect (waarbij een warrantpremie altijd minstens gelijk zal zijn aan haar intrinsieke waarde) kan de prijs van een warrant fors fluctueren. Versie 1 oktober 2010 Pagina 5/13

6 Tussentijdse inkomsten: Het bezit van een warrantrecht geeft geen enkel recht op tussentijdse inkomsten van de onderliggende waarde (bv. dividend of couponrente). Risico classificatie door de Beursvennootschap: Risico klasse 5 FINANCIEEL INSTRUMENT: Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een obligatie waar bijkomend een kooprecht (= callwarrant) voor de Houder in verwerkt is. Gedurende de looptijd ontvangt de Houder periodiek couponrente. Op eindvervaldatum heeft de Houder het recht en de keuze om aan de emittent de terugbetaling van de nominale waarde te vragen in geld of in een vooraf bepaald ander effect (dat de onderliggende waarde wordt genoemd). De voorwaarden van deze mogelijke conversie (omwisselingperiode, conversieprijs, ) worden reeds bij de uitgifte vastgelegd. Een conversierecht voor de Houder heeft gewoonlijk een lagere couponrente tot gevolg, in vergelijking met de marktrente die van toepassing is op het moment van uitgifte voor een eenzelfde looptijd. Zolang ze samen worden verhandeld, zal de koers van de converteerbare obligatie "cum warrant" noteren. Worden ze van elkaar gescheiden, dan spreekt men van een notering "ex warrant". Vanaf dat ogenblik wordt de warrant afzonderlijk genoteerd van de obligatie. De converteerbare obligatie wordt dan een gewone obligatie met behoud van de (lage) couponrente, de eindvervaldatum en de terugbetalingsvoorwaarden in geld. Een converteerbare obligatie is een complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een obligatie noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de obligatiebelegging rechtstreeks beïnvloeden. Anderzijds bepaalt de munt waarin het onderliggend effect noteert of het meeste van haar omzet in realiseert, onrechtstreeks de waarde van de obligatiebelegging. Insolvabiliteit: Aangezien de Houder steeds het recht heeft om op eindvervaldag uitbetaling in geld te vragen, situeert het insolvabiliteitrisico voor de Houder zich ten opzichte van de emittent van de obligatie en niet ten opzichte van de onderliggende waarde. Volatiliteit: De koers van een converteerbare obligatie schommelt doorheen haar looptijd op tweeledige wijze. Wanneer de marktkoers van de onderliggende waarde lager is dan de conversiekoers, dan komt het koersverloop overeen met die van een vergelijkbare obligatie qua couponrente en resterende looptijd. Wanneer de marktkoers van de onderliggende waarde hoger is dan de conversiekoers, dan komt het koersverloop overeen met die van de onderliggende waarde (rekening houdend met de conversievoorwaarden). De overige risico s van een gewone obligatie blijven gelden. Risico classificatie door de Beursvennootschap: o Obligaties met rating AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB- : Risico klasse 2 o Obligaties met rating BB+, BB, BB- : Risico klasse 3 o Obligaties met rating B+ of lager: Risico klasse 4 FINANCIEEL INSTRUMENT: Reverse convertible Een reverse convertible is een financieel instrument waar bijkomend een koopplicht (= verkochte put) voor de Houder in verwerkt is. Gedurende de looptijd ontvangt de Houder periodiek couponrente. Op eindvervaldatum heeft de emittent het recht en de keuze om de Houder terug te betalen in geld of in een vooraf bepaalde onderliggende waarde (bv. één of meer aandelen). De voorwaarden van deze mogelijke conversie (onderliggende waarde, omwisselingperiode, conversieprijs, conversiemethode, ) worden reeds bij de uitgifte vastgelegd. Een conversieplicht voor de Houder heeft gewoonlijk een hogere couponrente tot gevolg, in vergelijking met de marktrente die van toepassing is op het moment van uitgifte voor een eenzelfde looptijd. Een reverse convertible is een complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een reverse convertible noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de belegging Versie 1 oktober 2010 Pagina 6/13

7 rechtstreeks beïnvloeden. Anderzijds bepaalt de munt waarin het onderliggend effect noteert of het meeste van haar omzet in realiseert, onrechtstreeks de waarde van de belegging. Insolvabiliteit: Dit risico is dubbel voor de Houder. Enerzijds moet de emittent in staat zijn om zijn verplichtingen na te komen. Anderzijds kan de Houder ook uitbetaald worden in de onderliggende waarde waarvoor het insolvabiliteitrisico ook geldt. Volatiliteit: De koers van een reverse convertible schommelt doorheen haar looptijd op tweeledige wijze. Wanneer de marktkoers van de onderliggende waarde hoger is dan de conversiekoers, dan komt het koersverloop overeen met die van een vergelijkbare obligatie qua couponrente en resterende looptijd. Wanneer de marktkoers van de onderliggende waarde lager is dan de conversiekoers, dan komt het koersverloop overeen met die van de onderliggende waarde (rekening houdend met de conversievoorwaarden). Een reverse convertible geniet bijgevolg niet van de koersbescherming van een gewone obligatie, maar valt in dezelfde risicogroep als de onderliggende waarde. De overige risico s van een gewone obligatie gelden. Risico classificatie door de Beursvennootschap: o Reverse convertible met rating tot en met BB- : Risico klasse 3 o Reverse convertible met rating B+ of lager: Risico klasse 4 FINANCIEEL INSTRUMENT: Futures Een futurecontract (termijncontract) is een gestandaardiseerde overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de verkoper van het contract zich verplicht een zekere hoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde (valuta s, marktindexen, edele metalen, olie, levensmiddelen, grondstoffen, ) te leveren tegen een gefixeerde prijs en de koper zich verplicht deze hoeveelheid af te nemen. De daadwerkelijke betaling vindt plaats op de leveringsdatum. Een futurecontract kan bijgevolg zowel worden gekocht (longpositie) als worden verkocht (shortpositie). In het eerste geval bent u verplicht het onderliggende goed te kopen, in het tweede geval dient u het te leveren. De standaardisering slaat op de te verhandelen hoeveelheid van het product, de kwaliteit, het tijdstip en de plaats van levering. Voor bepaalde futures kan het zijn dat er echt fysieke goederen ontvangen of geleverd moeten worden. Bij andere futures vindt er een geldverrekening plaats. Futures worden verhandeld op de beurs. De waarde van een futurecontract is het verschil tussen de marktpijs en de gefixeerde prijs van de onderliggende waarde. Dit verschil wordt uitgedrukt in punten. Elk punt moet vermenigvuldigd worden met de handelseenheid van de future (bv. 200 EUR). Hoewel de daadwerkelijke levering pas plaats vindt op de eindvervaldag, vindt er bij beursgenoteerde futures dagelijks een verrekening plaats. Aan het eind van de dag wordt gekeken of een belegger winst of verlies heeft (verschil in punten ten opzichte van de slotkoers van de vorige transactiedag) en dat wordt verrekend op zijn financiële rekening (verschil in punten vermenigvuldigd met de handelseenheid van de future). Om zeker te zijn dat ook bij verlies aan de future verplichting voldaan kan worden, moet bij het aangaan van de futurepositie een zekerheid gestort worden in de vorm van een geldbedrag ( margin ). Zijn de dagelijkse verliezen zodanig dat er onvoldoende margin is, dan vindt een marge-opvraging ( margin call ) plaats en wordt de belegger verzocht om geld bij te storten. Een future is een complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een future noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de futurebelegging rechtstreeks beïnvloeden. Anderzijds bepaalt de munt waarin het onderliggend effect noteert of het meeste van haar omzet in realiseert, onrechtstreeks de waarde van de future. Verlies: Omdat de marktprijs van een onderliggende waarde tot nul kan dalen, bedraagt het maximale verlies de marktprijs aan punten bij instap vermenigvuldigd met de handelseenheid van de future. Volatiliteit: Omwille van het hefboomeffect kan de waarde van een future fors fluctueren. Basisrisico: De waardeberekening van een future is eenvoudiger dan die van een optiepremie: een future bevat namelijk geen tijdswaarde. Nochtans zal haar waarde niet exact gelijk zijn aan haar intrinsieke waarde. Dit verschil wordt de basis genoemd en bevat de cost of carry (het verschil in kosten en opbrengsten die voortvloeien uit het effectief bezitten van de onderliggende waarde ten opzichte van het bezitten van de future). De basis kan onverwacht fluctueren ten gevolge van schommelingen van rente, dividenden, opslag- en transportkosten, Versie 1 oktober 2010 Pagina 7/13

8 Tussentijdse inkomsten: Het bezit van een future geeft geen enkel recht op tussentijdse inkomsten van de onderliggende waarde (bv. dividend of couponrente). Financiële verplichtingen die aanleiding geven tot het verstrekken van een waarborg ( margin ): o De verkoper van een future is verplicht om de onderliggende waarde te leveren. De Beursvennootschap kan het nodige aantal onderliggende waarde hiervoor blokkeren. o Indien de verkoper van een future de onderliggende waarde niet in zijn bezit heeft ( naakt schrijven ), zal hij bij uitoefening deze eerst in de markt moeten aankopen om nadien te leveren aan de koper. De marktprijs kan hierbij vele malen hoger liggen dan de gefixeerde prijs die nadien ontvangen wordt. Indien de Beursvennootschap naakt schrijven zou toestaan, zal het een waarborg vragen aan de schrijver om dit financiële risico op te vangen. Deze gewenste zekerheid varieert met de marktprijs van de onderliggende waarde waardoor bijkomende marge-opvraging steeds mogelijk is. o De koper van een future is verplicht de onderliggende waarde aan te schaffen aan de gefixeerde prijs die vele malen hoger kan liggen dan de marktprijs op het moment van uitoefening. De Beursvennootschap zal een waarborg vragen aan de koper om dit financiële risico op te vangen. Deze gewenste zekerheid varieert met de marktprijs van de onderliggende waarde waardoor bijkomende marge-opvraging steeds mogelijk is. Risico classificatie door de Beursvennootschap: Risico klasse 5 FINANCIEEL INSTRUMENT: Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB) ICB's zijn instellingen die het kapitaal beheren dat door een groep beleggers wordt gestort. De individuele stortingen vormen samen één grote beleggingsportefeuille. Het gemeenschappelijke beheer van deze kapitalen biedt voor kleine, individuele portefeuilles de mogelijkheid tot : gespreide beleggingen waardoor de waarde van de portefeuille niet te veel beïnvloed wordt door de koersevolutie van één belegging; toegang tot markten die anders moeilijk toegankelijk zijn voor hen; in bepaalde gevallen een beter kostenbeheer (bv. fiscale vrijstelling bij dividenden). De ICB's moeten voldoen aan een aantal verplichtingen die bedoeld zijn om beleggers te beschermen: Er moet een commissaris-revisor worden aangesteld om de jaarrekeningen te controleren De beheerde kapitalen moeten bij een vergunde financiële instelling worden gedeponeerd Er moeten een uitgifteprospectus en financiële verslagen worden gepubliceerd Er dienen strikte beleggingsregels te worden nageleefd. ICB s kunnen periodiek een coupon uitkeren of hun inkomsten kapitaliseren. Op juridisch vlak zijn er twee soorten van ICB s: Contractuele fondsen hebben geen rechtspersoonlijkheid. Ze worden juridisch niet als een aparte entiteit beschouwd. Het vermogen van deze fondsen is onverdeeld. Zij zijn in feite de gewone "beleggingsfondsen", een term die vroeger op het totaalpakket van de collectieve beleggingen sloeg. Statutaire ICB's bezitten wel rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen. Deze ICB's zijn beter bekend onder de afkorting BEVEK (BEleggingsvennootschap met VEranderlijk Kapitaal, ook sicav genoemd) die vrij hun beheerd kapitaal kunnen verhogen of verlagen door respectievelijk nieuwe aandelen uit te geven en oude aandelen terug te kopen, en BEVAK (BEleggingsvennootschap met VAst Kapitaal, ook sicaf genoemd) die werken met een vast beheerd kapitaal. Een andere structurele opdeling betreft die tussen open en gesloten fondsen. Een Open End fonds laat doorlopend nieuwe beleggers toe, aanwezige beleggers kunnen op elk moment uit het fonds stappen. Transacties gebeuren op basis van een periodiek berekende intrinsieke fondswaarde (ook Net Asset Value of Netto Inventaris Waarde genoemd). Als er meer beleggers toetreden dan uittreden, krijgt het fonds vers kapitaal ter beschikking. Men zal dan ook nieuwe deelbewijzen creëren. Als meer beleggers uitstappen dan er nieuwe toetreden, zal het vermogen van het fonds afnemen. De beheerders moeten dan een deel van het belegde kapitaal te gelde maken, om de uittreders terug te betalen. Een aantal deelbewijzen wordt vernietigd. In Closed End fondsen worden geen deelbewijzen toegevoegd of vernietigd. Een belegger kan slechts tot het fonds toetreden indien een houder van deelbewijzen wil verkopen. Wie wenst te verkopen, dient eerst een koper te vinden. De koers wordt bijgevolg bepaald door vraag en aanbod, zodat dit soort fondsen tal van karakteristieken van een gewoon aandeel bezit. Een ander gevolg is dat de koers van een "closed end" fonds gevoelig kan afwijken van de intrinsieke Versie 1 oktober 2010 Pagina 8/13

9 waarde van het fonds. Er kan sprake zijn van een agio (premie) of een disagio (korting) ten opzichte van de intrinsieke waarde. Fondsen kunnen ook ingedeeld worden op basis van hun beleggingspolitiek: Eén product : aandelen, obligaties, cash, grondstoffen, onroerend goed, Sectoren : bio-technologie, banken, informatica, Landen/regio s : China, Zuid-Amerika, West-Europa, Gemengd : verschillende producten worden samen gebruikt in het beheer. Venture capital : neemt participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dakfondsen : fondsen die in andere fondsen beleggen. Pensioenspaarfondsen : afzonderlijke groep waarbij beleggers fiscale voordelen genieten. Trackers of Exchange Traded Funds (ETF) zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen. Hun doel is qua koers zo nauwkeurig mogelijk die van een gevizeerde onderliggende waarde te volgen. Een hedge fund Is een soort privaat beleggingsfonds met ruime mogelijkheden om een rendement te genereren, onafhankelijk van de richting van de beurs. Door beperkte openstelling voor particuliere beleggers hoeft een hedgefonds aan veel minder regelgeving te voldoen. Hedgefondsen proberen onder alle omstandigheden een positief rendement te behalen, en zijn daarom niet te vergelijken met de rendementen die behaald worden op de aandelenbeurzen. Dit streven naar een "absolute return" gecombineerd met een ogenschijnlijk laag risico en lage correlatie met de rest van de markt maakt deze hedgefondsen populair onder grote beleggers, zoals pensioenfondsen. Hedge funds maken gebruik van onder andere: opties, converteerbare, obligaties, short gaan in aandelen of obligaties, beleggen met extra geleend kapitaal bovenop het geïnvesteerde vermogen van de beleggers (leverage), ingewikkelde constructies zoals rente- en volatilityswaps, handelen in termijncontracten op energie en grondstoffen. Een ICB is een niet-complex financieel instrument op voorwaarde dat: De ICB niet in complexe financiële instrumenten belegt. In de structuur van de ICB geen complexe financiële instrumenten verwerkt zijn, met uitzondering van fondsen die kapitaalsgarantie bieden. Wisselkoersrisico: Wanneer een ICB noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt t.o.v. de Euro het rendement van de fondsbelegging rechtstreeks beïnvloeden. Belegde investering: De risico s van een ICB zijn die van de producten waarin geïnvesteerd wordt, maar lager omwille van het gespreide karakter van de beleggingen. Insolvabiliteit: Een beleggingsfonds is een rechtspersoon die in regel het beheer toewijst aan één financiële instelling en voor de uitvoering van transacties en de bewaring der tegoeden in de portefeuille beroep doet op een andere financiële instelling. Het segregatieprincipe dat voor Belgische ICB s van toepassing is, geldt niet automatisch voor alle beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen in een ICB houdt met andere woorden een risico op insolvabiliteit van het fonds en/of haar beheerder in. Transparantie: Een gedetailleerd overzicht van de activa waarin een ICB belegt, is niet altijd en/of voldoende beschikbaar. Evenmin heeft een belegger altijd 100% inzage in alle kosten die door een ICB aangerekend wordt. Risico classificatie door de Beursvennootschap: o Cash of monetaire fondsen : Risico klasse 1 o Fondsen met kapitaalsgarantie die niet alleen in cash beleggen : Risico klasse 2 o Fondsen zonder kapitaalsgarantie : de risico indeling van de belangrijkste activa waarin de ICB belegt. In geval van gelijkwaardige beleggingen in activa met verschillende risico classificatie, zal de ICB ingedeeld worden in de hoogste risico categorie van die activa. o Hedge funds: Risico klasse 4 FINANCIEEL INSTRUMENT: Vastgoedcertificaten Een vastgoedcertificaat is een effect dat de houder recht geeft op een evenredig gedeelte van de inkomsten uit een gebouw. Hij deelt tevens in de opbrengst wanneer het gebouw verkocht wordt. Een Versie 1 oktober 2010 Pagina 9/13

10 vastgoedcertificaat ontstaat doordat een gespecialiseerde vennootschap op zoek gaat naar interessante vastgoedbeleggingen: een bestaand gebouw of een nieuw project. De kostprijs van het totale project wordt verdeeld over een aantal certificaten met een vaste uitgifteprijs. Deze worden uitgedragen naar de particuliere en de institutionele beleggers via een onderhandse of publieke plaatsing. Juridisch gesproken heeft de bezitter van een vastgoedcertificaat geen enkel eigendomsrecht op het gefinancierde gebouw. De financiële groep die het patrimonium beheert, blijft eigenaar. Puur economisch bevindt de certificaathouder zich in dezelfde situatie als de eigenaar die een gebouw koopt of laat optrekken, het nadien in verhuring geeft en tenslotte verkoopt. Juridisch zijn vastgoedcertificaten roerende waarden die een schuldvordering op de financiële groep impliceren. Ze verliezen bijgevolg hun statuut van onroerende belegging. De overdracht van de certificaten is dus niet onderworpen aan bijkomende kosten zoals registratierechten, schrijfgeld en andere notariskosten. De meeste vastgoedcertificaten in België werden uitgegeven onder de vorm van leasingcertificaten. Een vastgoedcertificaat is een niet-complex financieel instrument. Wisselkoersrisico: Wanneer een ICB noteert in een andere munt dan Euro, kan de ontwikkeling van die munt ten opzichte van de Euro het rendement van de fondsbelegging rechtstreeks beïnvloeden. Rendement: Qua rendement zijn leasingcertificaten vergelijkbaar met een belegging in obligaties gekoppeld aan de index. Maar vastgoedcertificaten hebben nooit een vaste interest, noch een vaste terugbetalingsprijs. Het rendement is onderhevig aan de geïndexeerde huurinkomsten en aan de waarde van grond en gebouwen op einddatum. De elementen die het rendement beïnvloeden, zijn: de aard van het vastgoed, de solvabiliteit van de huurder, de situatie op de markt, de overeengekomen huurprijzen en de inflatie. Een aantal van deze factoren is niet op voorhand in te schatten, zodat bij het uiteindelijke rendement een vraagteken dient geplaatst. Het risico bij vastgoedcertificaten ligt dus hoger dan bij staatsleningen of bij obligaties van uitstekende debiteuren. Liquiditeit: Vastgoedcertificaten worden verhandeld op de openbare veiling of op een gereglementeerde aandelenmarkt. De transactiekoers komt tot stand op basis van vraag en aanbod. Verhandelde volumes kunnen laag zijn, waardoor prijzen soms bokkensprongen kunnen vertonen. Volatiliteit: De koers van een vastgoedcertificaat is gevoelig voor conjunctuurwijzigingen, leegstand, onderhoud- en renovatiekosten, schommelingen in inflatiecijfers en lange termijn rentevoeten. Risico classificatie door de Beursvennootschap: Risico klasse 3 FINANCIEEL INSTRUMENT: grondstoffen en edele metalen Grondstoffen zijn fysieke materialen zoals katoen, vee, graan, olie, ijzer, koper, nikkel, enzovoort. Goud en zilver behoren binnen de grondstoffen tot de groep der edele metalen. Fysiek goud en zilver zijn niet-complexe financiële instrumenten. Grondstoffen waarin belegd wordt via beleggingsfondsen, futures of termijncontracten zijn complexe financiële instrumenten. Wisselkoersrisico: Vrijwel alle grondstoffen noteren in USD hetgeen rechtstreeks of onrechtstreeks een wisselkoersrisico inhoudt ten opzichte van de EUR. Volatiliteit: Voorraden in grondstoffen zijn soms schaars. Aanvoer kan soms tijdelijk beperkt zijn. Het aantal spelers op de markt is eerder beperkt. De transparantie op grondstoffen markten is eerder beperkt. Dit kan soms leiden tot bruuske prijsbewegingen. Verdoken kosten: Fysieke grondstoffen dienen opgeslagen en getransporteerd te worden. Dit kan leiden tot bijkomende kosten bij het doorrollen van termijncontracten op grondstoffen. Rendement: Grondstoffen genereren geen inkomsten (dividend of rente). Risico classificatie door de Beursvennootschap: Fysiek goud/zilver: Risico klasse 3 Grondstofbeleggingen via fondsen, futures en termijncontracten: Risico klasse 4 Versie 1 oktober 2010 Pagina 10/13

11 FINANCIEEL INSTRUMENT: Turbo / speeder / sprinter Een turbo (ook bekend als speeder of sprinter) is een beleggingsproduct dat de mogelijkheid biedt om met een hefboom te beleggen in onderliggende waarden zoals aandelen, beursindices, valuta, obligaties, grondstoffen en beleggingsfondsen. Turbo s zijn ontwikkeld door de ABN AMRO bank/rbs die in Nederland de naam als handelsmerk heeft vastgelegd. Daarom bieden andere banken een soortgelijk product aan onder een andere naam. Met een turbo kan men speculeren op een stijging (turbo long) of een daling (turbo short) van de onderliggende waarde. Bij de aankoop van een turbo neemt de bank een positie in de onderliggende waarde in. Een deel van die kosten wordt gefinancieerd door de belegger, de rest door de bank die hiervoor interesten aanrekent aan de belegger. Om beider investering niet in gevaar te brengen, wordt in een turbo een stop loss ingebouwd. Hierdoor wordt de positie in de turbo automatisch gesloten van zodra de koers van de onderliggende waarde onder een vooraf bepaalde prijs daalt (voor turbo s long) of stijgt (voor turbo s short). In tegenstelling tot opties hebben turbo s geen vastgestelde looptijd en dus ook geen tijdswaarde. Turbo s zijn complexe financiële instrumenten. Premieverlies: De houders van een kunnen hun geïnvesteerd bedrag volledig verliezen. Het verlies kan echter nooit groter zijn dan het geïnvesteerde bedrag. Beleggen in een turbo geeft daarom geen aanleiding tot het verstrekken van een waarborg ( margin ). Volatiliteit: Omwille van het hefboomeffect kan de prijs van een turbo fors fluctueren. Koersvorming: Hoewel turbo s op effectmarkten verhandeld worden, kunnen grote verschillen tussen de koop- en verkoopkoers voorkomen. Insolvabiliteit: Bij faillissement van de financiële instelling die de turbo uitgeeft, kan een belegger verlies lijden. Tussentijdse inkomsten: Het bezit van een optierecht geeft geen enkel recht op tussentijdse inkomsten van de onderliggende waarde (bv. dividend of couponrente). Risico classificatie door de Beursvennootschap: Risico klasse 5 FINANCIELE VERRICHTING: Wisseltermijncontract Een wisseltermijncontract is een aankoopovereenkomst van een muntenkoppel tegen een vooraf vastgelegde wisselkoers, maar met levering en betaling op een later bepaalde contractdatum. De termijnkoers wordt beïnvloed door de huidige wisselkoers (spotkoers) tussen de twee betrokken deviezen en het intrestverschil tussen de twee uitgewisselde munten. Het report vertegenwoordigt het renteverschil dat bij de spotkoers wordt gevoegd, het deport vertegenwoordigt het renteverschil dat van de spotkoers wordt afgetrokken. Termijnkoers = Spotkoers + report (negatief intrestverschil tussen de hoofdmunt en de verhandelde munt) Termijnkoers = spotkoers deport (positief intrestverschil tussen de hoofdmunt en de verhandelde munt) Wisselkoersrisico: De munt waarmee een wisseltermijncontract moet betaald worden, kan ongunstig fluctueren voor een belegger. Wanneer deze niet (of onvoldoende) in het bezit is van het te betalen bedrag, dan bestaat het risico dat de belegger die munt moet aankopen ten laatste vlak voor de contractdatum aan een duurdere wisselkoers dan de voordien vastgelegde termijnkoers van het wisseltermijncontract. Looptijd: Hoe groter de resterende looptijd, hoe groter de kans op wisselkoers schommelingen. FINANCIELE MARKT: Gereglementeerde markt Een gereglementeerde markt is een handelsplatform waarop meerdere vragers en aanbieders van financiële instrumenten transacties in deze instrumenten kunnen verrichten. Voor financiële Versie 1 oktober 2010 Pagina 11/13

12 instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, gelden specifieke eisen gelden inzake onder meer uitgifte van prospectussen, publicatie van (half)jaarcijfers en publicatie van koersgevoelige informatie, alsook openbare informatie zowel vóór als na de handel informatie betreffende bied- en laatprijzen, de diepte van de markt, de prijs, het tijdstip en de omvang van de transactie. Deze transparantieverplichting zijn afhankelijk van het type handelssysteem (bijv. een centraal orderboek, een periodieke veiling of een quote-driven systeem). Beleidsbepalers van een gereglementeerde markt worden getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. Voorts zijn er bij wet strenge eisen geformuleerd qua financiële waarborgen en het afwikkelingssysteem. Voorbeelden zijn de beurzen van Euronext, Londen, Frankfurt, New York, Tokyo, Limietprijs: De transactieprijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Door geen limietkoers op te geven, loopt men het risico transactieverplichtingen aan te gaan tegen fors afwijkende prijs dan wat een Cliënt aanvankelijk in gedachten had. Liquiditeit: Niet alle effecten worden op een gereglementeerde markt even courant verhandeld. Financiële instrumenten waarvan het gemiddelde, dagelijks verhandelde volume beperkt is, kunnen problemen scheppen qua koersvolatiliteit en qua mogelijkheid tot volledige uitvoering. FINANCIELE MARKT: Multiateral Trading Facility Een Multilateral Trading Facility (MTF) is een handelsplatform waarop meerdere vragers en aanbieders van financiële instrumenten transacties in deze instrumenten kunnen verrichten. Het exploiteren van een MTF is een vergunningplichtige beleggingsactiviteit die zowel door een beleggingsonderneming als door de exploitant van een gereglementeerde markt kan worden verricht. De specifieke eisen gelden inzake onder meer uitgifte van prospectussen, publicatie van (half)jaarcijfers en publicatie van koersgevoelige informatie die gelden voor financiële instrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt, gelden afhankelijk van de feitelijke situatie, niet of gedeeltelijk voor effecten die op een MTF worden verhandeld. De organisatorische eisen waaraan een MTF dient te voldoen, zijn gelijk aan de eisen voor een beleggingsonderneming. Zo dient er een procedure te zijn voor privé-transacties en dienen maatregelen ter voorkoming van belangenverstrengeling te worden getroffen. Verder dienen de door de MTF gehanteerde systemen en procedures adequaat te zijn. Dit betekent onder meer een effectief risicomanagement en een efficiënte afhandeling van transacties. De handel op een MTF dient eerlijk en ordelijk te verlopen. Transparante handelsregels uit de MiFID dienen dit te garanderen. Verder gelden verschillende eisen met betrekking tot het openbaar maken van koersen en transactiegegevens. Deze specifieke eisen betreffen de weergave van actuele bied- en laatprijzen, de diepte van de markt en de tijdige openbaarmaking van transacties. Beleidsbepalers van een gereglementeerde markt worden getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. Limietprijs: De transactieprijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Door geen limietkoers op te geven, loopt men het risico transactieverplichtingen aan te gaan tegen fors afwijkende prijs dan wat een Cliënt aanvankelijk in gedachten had. Liquiditeit: Niet alle effecten worden op een gereglementeerde markt even courant verhandeld. Financiële instrumenten waarvan het gemiddelde, dagelijks verhandelde volume beperkt is, kunnen problemen scheppen qua koersvolatiliteit en qua mogelijkheid tot volledige uitvoering. Transparantie genoteerde effecten: Er worden minder gedragsregels opgelegd aan ondernemingen die op een MTF noteren. Dit kan leiden tot onvoorziene koersschommelingen. FINANCIELE MARKT: Niet-gereglementeerde markt Een niet-gereglementeerde markt voldoet niet aan de bepalingen van artikel 2, 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ze komt dus niet voor op de lijst die de Europese Commissie heeft opgesteld krachtens de beleggingsdiensten richtlijn. Niet-gereglementeerde markten kunnen verschillenden doelstellingen hebben. Zij kunnen bestemd zijn voor het promoten en stimuleren van kleine en middelgrote ondernemingen, voor de verhandeling van gestructureerde producten of van euro-obligaties. Op vele niet-gereglementeerde markten hebben de houders van dergelijke markten geen verplichtingen inzake reporting. De in de media en op Internet aangekondigde prijzen vertegenwoordigen enkel de prijzen van enkele markthouders voor een welbepaald aantal verhandelde aandelen en bieden geen Versie 1 oktober 2010 Pagina 12/13

13 transparantie noch uitvoeringsgaranties qua prijs of tijdstip van uitvoering. Dit type van markt biedt dus geen garanties inzake transparantie. De meeste van deze markten zijn ook niet geautomatiseerd, waardoor de orders manueel worden uitgevoerd. De uitvoering van de orders gebeurt vnl. via telefonisch contact., zodat in geval van een hoog ordervolume of bij een toegenomen volatiliteit van het aandeel, de markthouder moeilijk toegankelijk kan zijn. Evenmin zijn weinig regels van kracht op de financiële informatieverstrekking van genoteerde aandelen naar beleggers toe. Voorbeelden zijn de Vrije Markt en Alternext in Brussel, EasyNext in Lissabon, de telefoonmarkt voor euro-obligaties, Limietprijs: De transactieprijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Door geen limietkoers op te geven, loopt men het risico transactieverplichtingen aan te gaan tegen fors afwijkende prijs dan wat een Cliënt aanvankelijk in gedachten had. Liquiditeit: Niet alle effecten worden op een gereglementeerde markt even courant verhandeld. Financiële instrumenten waarvan het gemiddelde, dagelijks verhandelde volume beperkt is, kunnen problemen scheppen qua koersvolatiliteit en qua mogelijkheid tot volledige uitvoering. Transparantie genoteerde effecten: Er worden nauwelijks gedragsregels of informatieverplichtingen opgelegd aan ondernemingen die op een niet-gereglementeerde markt noteren. Dit kan leiden tot onvoorziene koersschommelingen. Transparantie transactieprijzen: Er gelden nauwelijks reportingregels. Er gelden bijgevolg geen garanties qua uitvoeringsprijs of tijdstip. Prijzen kunnen afwijken van koersen die aangekondigd worden in de media of op internet. Werkwijze transactie uitvoering: Orders worden manueel uitgevoerd. De uitvoering van de orders gebeurt vaak via telefonisch contact. In geval van een hoog ordervolume of bij een toegenomen volatiliteit van het aandeel, kan de markthouder moeilijk toegankelijk zijn. Deze Bijlage 7 maakt wezenlijk deel uit van de overeenkomst tot opening van een cliëntrekening. Versie 1 oktober 2010 Pagina 13/13

14

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële

Nadere informatie

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten

1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 1Vermogensbeheer Beleggingsinstrumenten 2018-2 Beleggingsinstrumenten - kenmerken en risico s In dit document omschrijven wij de belangrijkste kenmerken en risico s van beleggingsproducten die 1Vermogensbeheer

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u algemene inlichtingen te verstrekken over de kenmerken van de belangrijkste

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten

INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 7879 Onze Lieve Vrouwstraat bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 0/760.09.70 Fax 0/760.09.79 INFORMATIENOTA : Soorten Financiële instrumenten Er zijn diverse soorten financiële

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Een tocht door het obligatielandschap

Een tocht door het obligatielandschap Een tocht door het obligatielandschap we hebben het voor u Een goed gespreide beleggingsportefeuille is evenwichtig verdeeld over de verschillende beleggingsvormen. Obligaties zijn één van die beleggingsvormen.

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45 Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL 1 Beleggen 15 Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17 1.1 Sparen en beleggen 17 1.2 Beoordelingscriteria van beleggingsvormen 18 1.2.1 Veiligheid 18 1.2.1.1 Soorten risico s 19 1.2.1.2

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s

Bijlage Algemene Voorwaarden. Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s Bijlage Algemene Voorwaarden Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s 2 Inhoudstafel I Algemene risico's...4 1 Liquiditeitsrisico...4 2 Wisselkoersrisico...4 3 Marktrisico...4

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014)

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Dit overzicht bevat informatie over de minimum marginvereisten

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

De financiële instrumenten

De financiële instrumenten NL 20130311 De financiële instrumenten 1. Obligaties Het zijn effecten met een vaste rente, terugbetaalbaar op einddatum tegen een prijs die gekend is op het ogenblik van de uitgifte (behalve voor de leningen

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten

Kenmerken financiële instrumenten Kenmerken financiële instrumenten Liquiditeiten Onder liquiditeiten worden verstaan spaarsaldi, direct opeisbare tegoeden en deposito s. Van oudsher worden deze instrumenten als risicomijdend geclassificeerd.

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap Deutsche Bank De obligaties stap voor stap De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5

Nadere informatie

Bijlage Beleggen April 2017

Bijlage Beleggen April 2017 Bijlage Beleggen Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Hedging strategies: Turbo

Hedging strategies: Turbo Hedging strategies: Turbo Hedging van aandelenposities met een Turbo short p. 2 Index 1. Inleiding 3 Principes 3 2. Voordeel van een Turbo tegenover een optie 4 Risico 4 Hefboom 4 3. Scenario s voor een

Nadere informatie