GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 GEZONDE ZORG Jaarverslag

2 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 18 Informele zorg 4 Voorwoord 20 Zorginnovatie 6 Patiëntenparticipatie 22 Werkplaats zelfmanagement 8 Strategische samenwerking 24 Samenwerking in de wijk 10 De generalistische basis GGZ 26 Klachteninformatie 12 Gezonde zorg 28 Cijfers 14 Online communicatie 30 Waar wij voor staan 16 Kwetsbare ouderen 2 3

3 VOORWOORD Een slimme organisatie, die altijd naar nieuwe manieren zoekt Gezonde Zorg. Als wij het jaar 2014 in twee woorden zouden moeten omschrijven, kiezen wij voor Gezonde Zorg. In hoog tempo werden er drie transities (AWBZ naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) voorbereid om de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar en dus gezond te houden. Intern zijn wij het project Gezonde Zorg gestart om onze eigen werkprocessen efficiënter in te richten. En dat in het jaar waarin wij allemaal moesten leren werken volgens de nieuwe organisatiestructuur. Het is allemaal niet voor niets geweest. Het resultaat: een financieel gezonde organisatie. En een slimme organisatie, die altijd naar nieuwe manieren zoekt om de gezondheid van haar patiënten te bevorderen. Wij gaan vol ambitie en vertrouwen de komende uitdagingen aan, want die zullen er zeker weer zijn. Hierin voelen wij ons gesterkt door de goede samenwerking met onze cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht. En bovenal door de loyaliteit en betrokkenheid van onze medewerkers. Zij hebben het afgelopen jaar veel inzet en aanpassingsvermogen laten zien. Onder het motto Gezond Werken zullen wij de komende tijd bijzondere aandacht besteden aan hun welbevinden en werkplezier. Dit jaarverslag geeft een beknopt beeld van alle activiteiten die SGE in 2014 heeft ondernomen. Zowel Ed Berends, lid raad van bestuur & huisarts SGE Stratum Conny Helder, voorzitter raad van bestuur medewerkers als cliënten en relaties vertellen hun verhaal. Wij willen hen bedanken voor hun bijdrage en het vertrouwen dat zij stuk voor stuk uitspreken in SGE. 4 5

4 PATIËNTENPARTICIPATIE Ook de grote beleidsthema s worden getoetst Patiëntenparticipatie: belangrijk voor SGE. Per slot van rekening openen wij elke dag onze deuren voor hen! Hans van Hout en Jan van den Brink (cliëntenraad) ontmoeten Alita Hidding jaarlijks als zij als afgevaardigde van de raad van toezicht zitting neemt in de cliëntenraad. Alita: Wat mij altijd opvalt, is de hoge mate van betrokkenheid van de cliëntenraad bij de koers van SGE. De raad van bestuur hecht ongelofelijk veel waarde aan de kennis en feedback van deze groep mensen. Zij zijn als het ware de voelsprieten van de organisatie. En dan gaat het niet alleen om zaken als de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de centra. Nee, ook de grote beleidsthema s worden getoetst bij de mensen waar het om gaat. Hans: Belangrijke onderwerpen op de agenda zijn de zorg rond het Alita Hidding, lid raad van toezicht Jan van den Brink, lid cliëntenraad Hans van Hout, voorzitter cliëntenraad levenseinde, het contact met de huisartsenpraktijk na ziekenhuisopname en de nieuwe website en integratie van E-health oplossingen zoals het digitale consult. Thema s die ons in het bijzonder raken zijn de toename van de groep kwetsbare ouderen, eenzaamheid en de jeugdgezondheidszorg in de wijk. Dit vraagt nogal wat van SGE en de huisartsen in het bijzonder. Jan: Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde wijkbewoners die zitting willen nemen in de cliëntenraad. Het valt niet mee om mensen te motiveren voor deze rol: iedereen is al druk genoeg. Vooral de groep jongeren en allochtonen is ondervertegenwoordigd. Gezien hun grote achterban, is juist hun kritische blik onmisbaar. SGE is er per slot van rekening voor iedereen! 6 7

5 STRATEGISCHE SAMENWERKING De ondernemingsraad en de raad van toezicht hebben elkaar nu meer dan ooit nodig Het jaar 2014 was een dynamisch jaar voor de medewerkers van SGE. Of zoals Paul de Gier, voorzitter van de raad van toezicht zegt: Er zat veel druk op. Samen met Mark Pijnenburg, voorzitter van de ondernemingsraad, blikt hij terug. Mark: In 2014 kwam veel samen. Naast de voorbereidingen op de zorghervormingen van 2015, moesten de medewerkers leren werken volgens de nieuwe organisatiestructuur. En dan werd ook nog gevraagd om mee te denken over kostenbesparingen in het project Gezonde Zorg. In zo n situatie is het niet altijd even makkelijk om iedereen positief en gemotiveerd te houden. De voorgenomen fusie met een regionale thuiszorgorganisatie zette hier nog wat extra druk op. Paul: Een dergelijke verkenning was nieuw voor SGE. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een minder ingrijpende vorm van samenwerking. Al met al heeft het ons veel geleerd over het belang van goede planvorming en open communicatie tussen de verschillende raden. En het heeft onze wederzijdse verwachtingen ten aanzien van beleidsvorming weer op scherp gezet. De ondernemingsraad en de raad van toezicht hebben elkaar nu meer dan ooit nodig. We zitten nu eenmaal in een dynamische markt die vraagt om flexibiliteit, ondernemerschap en aanpassingsvermogen. Maar wel met respect Mark Pijnenburg, voorzitter Ondernemingsraad en apotheker SGE De Parade Drs. Paul de Gier, voorzitter raad van toezicht voor de belangen van de medewerkers. Dat mogen we nooit uit het oog verliezen! 8 9

6 DE GENERALISTISCHE BASIS GGZ Meer zelfmanagement en beter passende zorg Het jaar 2014 bracht veel verandering voor de psychosociale zorg. Odette Herijgers en Annebeth Theunissen kunnen hier beiden over mee praten. Odette: In 2014 werd de SGE PsyScan in de praktijk getest. Dit online hulpmiddel helpt huisartsen om sneller een diagnose te stellen bij psychische klachten. Bovendien informeert het patiënten op maat over eventuele behandelmogelijkheden. De ervaringen zijn zeer positief: patiënten voelen zich sneller geholpen en meer betrokken bij hun eigen behandeling. Annebeth: De SGE PsyScan is een goed voorbeeld van hoe E-health kan bijdragen aan zelfmanagement en beter passende zorg. Precies wat de overheid in 2014 met de invoering van de Generalistische Basis GGZ voor ogen heeft gehad. De komst van dit nieuwe stelsel heeft overigens een enorme impact gehad op onze manier van werken. We werken nu met drie producten : een behandeling kort, middel of intensief. Wat de vorm van de behandeling betreft, hebben we nu meer vrijheid gekregen. Dit geeft ruimte voor het inzetten van E-health en M-health als aanvulling op het reguliere consult. We prijzen ons rijk met onze goede praktijkondersteuners GGZ, die snel signaleren en mensen goed weten te begeleiden. Met de komst van een breed zorgprogramma GGZ verwacht ik dat hun rol nog groter Annebeth Theunissen, disciplinevoorzitter psychologen Odette Herijgers, huisarts en projectbegeleider SGE PsyScan gaat worden. Er zal dan ook meer aandacht komen voor de begeleiding van mensen met stabiele, chronische problematiek, die nu nog onder begeleiding zijn bij de specialistische GGZ

7 GEZONDE ZORG We zijn ons veel bewuster van het financiële plaatje van ons eigen werk Door op een efficiëntere manier met de interne bedrijfsvoering om te gaan, kan veel tijd en geld worden bespaard. In dat kader is SGE in 2014 gestart met het project Gezonde Zorg. Monique Engelen en Carlijn van Gils waren hier beiden bij betrokken. Monique: Onder begeleiding van een extern bureau is elke discipline gevraagd om de eigen werkprocessen in kaart te brengen en te zoeken naar mogelijke verbeterpunten. Oftewel: kan het makkelijker en wellicht in minder handelingen? De opdracht werd in eerste instantie niet zo positief ontvangen: wij houden ons liever bezig met de zorg voor onze patiënten dan met werkprocessen en geld. Maar die houding is nu wel veranderd: we zijn ons veel bewuster van het financiële plaatje van ons eigen werk. En dát is wellicht de grootste winst van Monique Engelen, coördinerend centrumassistente Carlijn van Gils, disciplinecoördinator huisartsenteam in SGE Orion dit project! Carlijn: Als leidinggevende kreeg ik de opdracht om meer te gaan sturen op kwaliteit en productiviteit. Ik ben dit traject bewust gestart met een bespreking met mijn team: wat willen we samen bereiken en wat verwachten we van elkaar? Dit heeft de neuzen echt dezelfde kant op gezet. Concrete stappen die wij dit jaar hebben genomen, zijn de invoering van functioneringsgesprekken en het zelf maken van een begroting. We beginnen hier nu de vruchten van te plukken: we hebben als lokaal huisartsenteam veel meer grip op en inzicht in de lokale organisatie en de lokale financiën gekregen. Daarnaast zijn wij binnen de nieuwe organisatiestructuur veel beter toegerust om zelf bij te sturen en lokale accenten te leggen

8 ONLINE COMMUNICATIE Online dokteren wordt net zo vanzelfsprekend als online bankieren Wat ooit een handige website was, raakte in de loop der jaren verouderd. In 2014 ontwikkelden Marja van Lieshout van communicatiebureau Blixen en het SGE communicatieteam, bestaande uit Mariëlle Nellen, Jessica Zuidgeest en Ilse Willemsen-van Maasakkers, samen een frisse, nieuwe SGE website die voldoet aan de eisen van nu en van de toekomst. En met succes, getuige het hoge aantal bezoekers van gemiddeld 700 per dag! Ilse: Via de centrale website zijn de gegevens van alle centra direct voorhanden. 24 uur per dag en 7 dagen per week. Zowel thuis en op het werk, als onderweg via de smartphone. Wat de site zo bijzonder maakt, is dat het écht wijkgericht is. Het is een informatie- en ontmoetingsplaats waar wijkbewoners nieuws, tips en ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in de eigen wijk kunnen vinden. En delen! De integratie met social media maakt dit steeds meer mogelijk. Marja: SGE heeft haar eigen positionering heel zorgvuldig beschreven. De kern is dat de SGE gezondheidscentra een anker in de wijk zijn: een herkenbare plek in de buurt waar wijkbewoners kunnen rekenen op zorg op maat. De manier waarop SGE ook online de verbinding met de wijk zoekt, getuigt van visie. De site biedt daarnaast veel online diensten zoals het aanvragen van (herhaal)recepten, Marja van Lieshout, Blixen, bureau voor gezonde communicatie Ilse Willemsen-van Maasakkers, pr & communicatie SGE online cursussen en toegang tot het eigen zorgprogramma. Online dokteren wordt net zo vanzelfsprekend als online bankieren. SGE ziet dit en is niet benauwd om op deze ontwikkeling vooruit te lopen

9 KWETSBARE OUDEREN Goede afspraken tussen de betrokken zorgverleners zijn van groot belang Huisarts Gabrielle Schoon (SGE) en specialist ouderengeneeskunde Anne Hebels (Vitalis WoonZorg Groep) werken samen binnen het zorgprogramma (DBC) voor kwetsbare ouderen in Eindhoven. Gabrielle: Een groeiende groep ouderen kan zich niet volledig zelfstandig redden in de thuissituatie. Zij zijn beperkt in hun functioneren, omdat ze vaak aan meerdere aandoeningen lijden. Dat maakt de organisatie van de zorg versnipperd en complex. Goede afspraken tussen de betrokken zorgverleners zijn daarom van groot belang. Binnen de DBC voor kwetsbare ouderen werken de huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg nauw samen met andere eerstelijns zorgprofessionals. Na een inventarisatie van de situatie gaan wij samen in gesprek met de oudere en diens mantelzorger (multidisciplinair overleg). Belangrijk is de rol van de specialist ouderengeneeskunde die we als expert bij de zorg betrekken. Anne: Wij kijken met een andere bril naar deze doelgroep. Niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Welke mogelijkheden zijn er om zo veel mogelijk zelf te blijven doen? Er is veel aandacht voor de kwaliteit van leven. Maar ook voor het levenseinde. Wij vinden dit een belangrijk punt om te bespreken en Anne Hebels, specialist ouderengeneeskunde Vitalis Gabrielle Schoon, kaderhuisarts ouderengeneeskunde & huisarts SGE Tongelre om afspraken hierover samen vast te leggen. Het multidisciplinair overleg is enorm waardevol. We hebben echt iets aan elkaar. Het vergt echter ook veel tijd en voorbereiding. Met het toenemende aantal ouderen, zullen we moeten gaan zoeken naar manieren om dit behapbaar te houden. Bijvoorbeeld door meer zorg op maat te leveren

10 INFORMELE ZORG Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijk thema nu ouderen langer thuis blijven wonen Liesbeth Hendriks, beleidsfunctionaris gezondheidsbevordering GGD Eindhoven Bas Smetsers, disciplinecoördinator huisartsenteam SGE Prinsejagt Nu ouderen langer thuis blijven wonen, is de vraag naar informele zorg toegenomen. Liesbeth Hendriks van de GGD en huisarts Bas Smetsers merken dat dagelijks. Liesbeth: In Eindhoven hebben we een groot, maar versnipperd aanbod van informele zorg. Patiënten, maar ook eerstelijns zorgverleners, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Het Steunpunt Informele Zorg neemt ze bij de hand en wijst ze de weg. Dit doen wij dichtbij de mensen. Vandaar ook een steunpunt in SGE Prinsejagt en in SGE Woensel. Hier kunnen patiënten en hun naasten één keer per maand terecht met al hun vragen. Informele zorg is maatwerk, je moet er echt even voor gaan zitten. Vaak is de oplossing dichtbij: een combinatie van formele zorg, mantelzorg en hulp van vrijwilligers uit de buurt. Bas: Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijk thema geworden. Tijdens het spreekuur en ook in de gesprekken met patiënten en hun naasten besteden wij hier veel aandacht aan. Ook hebben wij het opgenomen in ons zorgprogramma voor kwetsbare ouderen en in de samenwerking met WIJeindhoven. WIJeindhoven werkt op een andere manier dan het maatschappelijk werk van vroeger. Mensen worden niet langer bij de hand genomen, maar gestimuleerd om zelf naar oplossingen te zoeken. En dat geeft soms druk. Vooral ouderen vinden het vaak moeilijk om de juiste ondersteuning te vinden. De makkelijkste stap is dan toch naar de huisarts. Wij zien het als onze taak om patiënten, maar ook hun naasten, op weg te helpen

11 ZORGINNOVATIE De tijd dat je naar de huisarts moest om je bloeddruk te meten is voorbij Zelf thuis je gezondheid controleren. Toekomstmuziek? Als het aan Fabrizio Greidanus (ZuidZorg) en Vincent Gerris (SGE) ligt niet. Beiden zijn kartrekker van de technologische innovaties van hun organisaties. Vincent: Omdat naast de huisarts en praktijkondersteuner, ook de thuiszorg regelmatig contact heeft met onze patiënten, hebben wij in 2014 onze krachten gebundeld met ZuidZorg. Samen verkennen wij de mogelijkheden van E-health en M-health als aanvulling op de bekende patiëntcontacten. Wij zijn ervan overtuigd dat een deel van de functionele taken van de zorgverleners prima kan worden geautomatiseerd. Vooral het meten en verzamelen van gegevens. Fabrizio: We zijn gestart met het testen van een ThuismeetApp voor COPD patiënten. Patiënten sturen hun meetwaarden en antwoorden naar de praktijkondersteuner en worden op deze manier permanent in de gaten gehouden. De onderlinge communicatie verloopt via een BeeldbelApp. Een prima alternatief voor een consult op de praktijk: persoonlijk contact via het beeldscherm, zonder vervelende reis- en wachttijden. De eerste resultaten zijn zeer positief. De patiënten voelen zich veiliger en de zorgverlener werkt efficiënter en bespaart tijd. Het gebruik toont aan dat chronisch zieken graag techniek zoals de Ipad inzetten om Vincent Gerris, manager IT ontwikkeling en fysiotherapeut SGE Prinsejagt Fabrizio Greidanus, manager innovatiewerkplaats ZuidZorg zelfstandig te blijven. Voorwaarden zijn wel dat de techniek het doet en dat de patiënt snapt hoe het werkt. En natuurlijk moet het ook echt meerwaarde hebben voor de patiënt. Verder is het gewoon een kwestie van wennen. De tijd dat je om je bloeddruk te meten naar de huisarts ging, is echt voorbij. De jonge generatie patiënten en zorgverleners zullen dit nog sneller oppikken

12 WERKPLAATS ZELFMANAGEMENT Bewustwording dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gezondheid Louk Wagenaar, ex-hartpatiënt en voormalig organisatie- en automatiseringsadviseur Marjolein Oerlemans, huisarts SGE Orion In de werkplaats zelfmanagement denken Louk Wagenaar en Marjolein Oerlemans mee over manieren om het zelfmanagement van chronisch zieken te ondersteunen. Louk door de bril van de patiënt en Marjolein vanuit haar functie als huisarts. Louk: Mijn advies aan SGE is om patiënten eerst maar eens de verantwoordelijkheid te geven over het ordenen van hun eigen medisch dossier. Hierdoor raken ze vertrouwd met hun aandoening en gaan ze goed voorbereid op consult. Zelfmanagement begint met de bewustwording dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gezondheid. En niet de huisarts of specialist: zij ondersteunen slechts. Wel is het van groot belang dat zorgprofessionals de taal van de gewone man spreken. Het gebruik van vaktermen maakt de patiënt onzeker, terwijl hij juist sterk in zijn schoenen moet staan. Marjolein: Zelfmanagement betekent dat je doet wat nodig is voor de behandeling van je aandoening terwijl je een prettig leven probeert te leiden. Veel begint bij de motivatie om zelf aan de slag te gaan met je gezondheidsprobleem en de steun van de omgeving. Digitale tools kunnen hierbij helpen. In 2014 hebben we drie smartphone-apps getest bij ouderen in de wijk: de digitale weegschaal, de stappenteller en de bloeddrukmeter. En het werkte! De tools stimuleerden de mensen om zelf thuis te meten. Die actieve rol verhoogde hun gevoel van zelfstandigheid. SGE is echt vernieuwend op dit vlak en wij krijgen alle ruimte om het gewoon maar eens te proberen in de praktijk. Ik vind dat lef hebben! 22 23

13 SAMENWERKING IN DE WIJK Voor goede zorg, zorg je samen In 2014 werkte SGE mee aan twee pilots rondom samenwerking in de wijk: de pilot Goede wijkzorg en de pilot POH Jeugd. Lisette Vogels (Goede wijkzorg) en Björn Hilgersom (POH Jeugd) delen hun ervaringen. Lisette: VGZ werkt vanuit de visie voor goede zorg, zorg je samen. Vandaar ook de samenwerking met de gemeente Eindhoven en het gezamenlijke initiatief voor dit project. De focus ligt op de drieluik huisartsenpraktijk, wijkverpleegkundige en het WIJteam. Zij zijn de drie schakels in de wijk. Ons uitgangspunt is dat we alleen medische zorg inzetten als het écht nodig is. Is er een oplossing in het sociale domein, dan gaan we daar voor! Naast een handreiking als hulpmiddel voor het vormgeven van de samenwerking, heeft de pilot al een grote mate van bewustzijn over het belang van goede samenwerking opgeleverd. Björn: Voor het bereiken van ouders en kinderen vormt de huisartsenpraktijk, net Björn Hilgersom, POH-GGZ en POH Jeugd, SGE Meerhoven en SGE Sibelius Lisette Vogels, zorginkoper Integrale zorg bij Coöperatie VGZ als de school en het WIJteam, een belangrijke vindplaats. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dreigende problemen vroeg op te sporen en te voorkomen dat kinderen onnodig in de zorg belanden. Eigen kracht van ouders en kinderen staat centraal. We willen ze de gelegenheid geven om zelf de regie te behouden. Dat kan ook als je er maar op tijd bij bent. In veel gevallen komen we er dan samen wel uit. Mocht doorverwijzing naar zorg nodig zijn, dan doen wij dat zo gericht mogelijk. Uiteindelijk is de intentie dat er minstens één praktijkondersteuner Jeugd in elk SGE gezondheidscentrum komt

14 KLACHTINFORMATIE Wij hechten aan het systematisch vastleggen, opvolgen en bespreken van uitkomsten van zorg- en dienstverlening op alle niveaus in de organisatie. Niet als doel op zich, maar om hiermee een lerende organisatie te vormen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van onze zorgverlening. We gebruiken hierbij diverse geaccepteerde methodieken, bewaken de samenhang en gebruiken de input om alsmaar beter te worden. SGE werkt daarmee systematisch aan het verbeteren en borgen van kwaliteit en veiligheid. Dit doen wij voor alle locaties, disciplines en processen. Deze processen zijn, inclusief de protocollen, vastgelegd in een kwaliteitshandboek (Webiso). toepassing, structurele verbeteracties door te voeren. De eerste ervaring is dat het digitaal melden de drempel tot het indienen van een klacht verlaagt en er een beter beeld is van de zaken die misgaan of als vervelend worden ervaren. De meeste klachten hadden betrekking op de wachttijd in de apotheek, ervaringen met het nieuwe terugbelsysteem TeleQ bij de huisartsen en de nieuwe website. Op deze klachten zijn inmiddels verbeteracties doorgevoerd. In 2014 is een klacht bij de Regionale Klachtencommissie ingediend en zijn twee klachten ingediend bij het Tuchtcollege (waarvan een tevens gemeld bij de Inspectie). HKZ en NPA SGE stelt zich toetsbaar op en is volgens de normen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd voor openbare apotheken, extramurale fysiotherapie, eerstelijns psychologie praktijken en multidisciplinaire eerstelijns samenwerkingsverbanden. De derde externe toetsing door een onafhankelijk instituut heeft plaatsgevonden in februari In juli 2014 heeft een verkorte versie van de NHG praktijkaccreditering (NPA) versie 2008 plaatsgevonden met positief resultaat. Naast externe audits zijn er interne audits, waarvoor medewerkers uit de diverse disciplines zijn opgeleid. Voor de ketenzorg is een interne audit uitgevoerd op het zorgprogramma (DBC) Vasculair Risico Management (VRM). In 2014 zijn de risico s rond de DBC Kwetsbare Ouderen in kaart gebracht, door middel van een risico inventarisatie. Leren van klachten; incidentmeldingen In 2014 zijn 163 klachten geregistreerd. De verbeterde kwaliteit van de registratie biedt meer mogelijkheden om zicht te krijgen op klachten die zich voordoen in meerdere centra, waardoor voor een structurele oplossing gekozen kan worden. Vanaf 4 december is er via de website van SGE een eenvoudige manier voor patiënten om een klacht in te dienen. De klacht komt automatisch binnen bij de clustermanager. Uitgangspunt blijft om klachten op een zo laag mogelijk niveau te bespreken, af te handelen en, indien van Leren van incidenten; Veilig Incident Melden (VIM) Ondanks de gestaag stijgende lijn is het aantal VIM meldingen nog steeds te laag. Het is voor medewerkers vaak lastig om tussen de dagelijkse werkzaamheden een VIM melding te doen en niet alleen het probleem voor dat moment op te lossen. Het ingevoerde digitaal melden is een verbetering, maar de verwerking in een overzicht gebeurt handmatig en is erg arbeidsintensief. Positief zijn de meldingen t.a.v. ketenzorg en meldingen bij de disciplines fysiotherapie en psychologie. Er zijn geen calamiteiten gemeld in Klanttevredenheid Voor het onderzoek bij de apotheken werd versie 1.2 van de CQ-index Farmacie gebruikt. Sinds 2014 wordt de patiënttevredenheid bij de fysiotherapie continu gemeten via de FysioPrestatieMonitor. De psychologen maken gebruik van de Routine Outcome Monitoring (ROM). Op zes van de zeven onderdelen is de score verbeterd t.o.v De klanttevredenheid bij de huisartsen en gezondheidscentra vindt een keer per drie jaar plaats. De volgende ronde is in maart Alle verbeterpunten die kwamen uit o.a. de externe audits, de interne audits en risico inventarisatie klanttevredenheidsonderzoeken zijn besproken en omgezet naar een plan van aanpak. Het zijn onze patiënten die het beste weten wat er goed is aan de zorg die we bieden. En wat er beter kan! 26 27

15 CIJFERS Activa 31 december december 2013 Baten Boekjaar 2014 Boekjaar 2013 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Debiteuren Overige vorderingen en transitoria Effecten Liquide middelen Totaal activa Apotheek Huisartsen Fysiotherapie Tandarts Praktijkondersteuning Psychologische zorg Pedicure Projectgelden Participanten Overige baten Passiva 31 december december 2013 Lasten Eigen vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Onderhoud Onvoorziene kosten arbeidsverhoudingen Jubileumuitkering Ziekteverzuim Langlopende schulden Financial lease Onderhandse geldleningen Kortlopende schulden Crediteuren Aflossingsverplichting langlopende schulden Kredietinstellingen Overige schulden en transitoria Totaal passiva Personeelskosten Reorganisatiekosten Huisvestingskosten ICT kosten Praktijkkosten Organisatiekosten Resultaten uit gewone bedrijfsvoering Financiële baten en lasten Baten en lasten voorgaande jaren Exploitatiesaldo Dit exploitatiesaldo is als volgt bestemd: Toevoeging egalisatiereserve Mutatie reserve automatisering

16 WAAR WIJ VOOR STAAN SGE zet zich in voor een duurzaam gezonde wijk Open Loyaliteit E-health Participatie M-health Informeren Zorgprogramma s Slim Persoonlijk Patiënten Ontmoeten Formeel Contact Samenwerken Openheid Vrijwilligers Regie Kracht Betrokkenheid Online diensten Zelfredzaamheid Wijkgericht Laagdrempelig Welzijn Communicatie Vertrouwen Aanpassingsvermogen Cliënten Specialisatie Efficiënt Innovatie Gezond Mantelzorgers Ondernemerschap Dichtbij 30 31

17 ONZE DEUR STAAT OPEN Meer informatie over SGE en haar tien gezondheidscentra? Kijk op of neem contact op via: T E Tekst: Marleen de Jonge, KLIP communicatie - Fotografie: Tom van Limpt Fotografie Opmaak & eindredactie: Ilse Willemsen-van Maasakkers 32

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Kersenboogerd 0 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 1 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 4 Missie en visie..... 6 1. Zorg en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

DE REIS NAAR BERLIJN TERUGBLIKKEN & VOORUITZIEN

DE REIS NAAR BERLIJN TERUGBLIKKEN & VOORUITZIEN UTRECHTS FONDS ACHTERSTANDSWIJKEN (UFA) DE REIS NAAR BERLIJN 10-13 JUNI 2015 TERUGBLIKKEN & VOORUITZIEN EVALUATIE Een groep van 25 werkers in de zorg en welzijn in achterstandswijken in Utrecht heeft samen

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

persoons gerichte zorg

persoons gerichte zorg persoons gerichte zorg White paper Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg? Doortje Boshuizen, Jeanny Engels, Marloes Versleijen, Hans Vlek, Marjolein Rebel, Stannie Driessen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014 Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie December 2014 1 In opdracht van Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland Ede, december 2014 Auteurs: drs. Janneke de Groot Femke

Nadere informatie

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt!

ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! ezonde Wijk Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht: vervecht een aanpak die werkt! Colofon Deze uitgave is gemaakt door vertegenwoordigers van: Gemeente Utrecht Achmea Divisie Zorg & Gezondheid RIVM Centrum

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie