GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 GEZONDE ZORG Jaarverslag

2 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 18 Informele zorg 4 Voorwoord 20 Zorginnovatie 6 Patiëntenparticipatie 22 Werkplaats zelfmanagement 8 Strategische samenwerking 24 Samenwerking in de wijk 10 De generalistische basis GGZ 26 Klachteninformatie 12 Gezonde zorg 28 Cijfers 14 Online communicatie 30 Waar wij voor staan 16 Kwetsbare ouderen 2 3

3 VOORWOORD Een slimme organisatie, die altijd naar nieuwe manieren zoekt Gezonde Zorg. Als wij het jaar 2014 in twee woorden zouden moeten omschrijven, kiezen wij voor Gezonde Zorg. In hoog tempo werden er drie transities (AWBZ naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) voorbereid om de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar en dus gezond te houden. Intern zijn wij het project Gezonde Zorg gestart om onze eigen werkprocessen efficiënter in te richten. En dat in het jaar waarin wij allemaal moesten leren werken volgens de nieuwe organisatiestructuur. Het is allemaal niet voor niets geweest. Het resultaat: een financieel gezonde organisatie. En een slimme organisatie, die altijd naar nieuwe manieren zoekt om de gezondheid van haar patiënten te bevorderen. Wij gaan vol ambitie en vertrouwen de komende uitdagingen aan, want die zullen er zeker weer zijn. Hierin voelen wij ons gesterkt door de goede samenwerking met onze cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht. En bovenal door de loyaliteit en betrokkenheid van onze medewerkers. Zij hebben het afgelopen jaar veel inzet en aanpassingsvermogen laten zien. Onder het motto Gezond Werken zullen wij de komende tijd bijzondere aandacht besteden aan hun welbevinden en werkplezier. Dit jaarverslag geeft een beknopt beeld van alle activiteiten die SGE in 2014 heeft ondernomen. Zowel Ed Berends, lid raad van bestuur & huisarts SGE Stratum Conny Helder, voorzitter raad van bestuur medewerkers als cliënten en relaties vertellen hun verhaal. Wij willen hen bedanken voor hun bijdrage en het vertrouwen dat zij stuk voor stuk uitspreken in SGE. 4 5

4 PATIËNTENPARTICIPATIE Ook de grote beleidsthema s worden getoetst Patiëntenparticipatie: belangrijk voor SGE. Per slot van rekening openen wij elke dag onze deuren voor hen! Hans van Hout en Jan van den Brink (cliëntenraad) ontmoeten Alita Hidding jaarlijks als zij als afgevaardigde van de raad van toezicht zitting neemt in de cliëntenraad. Alita: Wat mij altijd opvalt, is de hoge mate van betrokkenheid van de cliëntenraad bij de koers van SGE. De raad van bestuur hecht ongelofelijk veel waarde aan de kennis en feedback van deze groep mensen. Zij zijn als het ware de voelsprieten van de organisatie. En dan gaat het niet alleen om zaken als de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de centra. Nee, ook de grote beleidsthema s worden getoetst bij de mensen waar het om gaat. Hans: Belangrijke onderwerpen op de agenda zijn de zorg rond het Alita Hidding, lid raad van toezicht Jan van den Brink, lid cliëntenraad Hans van Hout, voorzitter cliëntenraad levenseinde, het contact met de huisartsenpraktijk na ziekenhuisopname en de nieuwe website en integratie van E-health oplossingen zoals het digitale consult. Thema s die ons in het bijzonder raken zijn de toename van de groep kwetsbare ouderen, eenzaamheid en de jeugdgezondheidszorg in de wijk. Dit vraagt nogal wat van SGE en de huisartsen in het bijzonder. Jan: Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde wijkbewoners die zitting willen nemen in de cliëntenraad. Het valt niet mee om mensen te motiveren voor deze rol: iedereen is al druk genoeg. Vooral de groep jongeren en allochtonen is ondervertegenwoordigd. Gezien hun grote achterban, is juist hun kritische blik onmisbaar. SGE is er per slot van rekening voor iedereen! 6 7

5 STRATEGISCHE SAMENWERKING De ondernemingsraad en de raad van toezicht hebben elkaar nu meer dan ooit nodig Het jaar 2014 was een dynamisch jaar voor de medewerkers van SGE. Of zoals Paul de Gier, voorzitter van de raad van toezicht zegt: Er zat veel druk op. Samen met Mark Pijnenburg, voorzitter van de ondernemingsraad, blikt hij terug. Mark: In 2014 kwam veel samen. Naast de voorbereidingen op de zorghervormingen van 2015, moesten de medewerkers leren werken volgens de nieuwe organisatiestructuur. En dan werd ook nog gevraagd om mee te denken over kostenbesparingen in het project Gezonde Zorg. In zo n situatie is het niet altijd even makkelijk om iedereen positief en gemotiveerd te houden. De voorgenomen fusie met een regionale thuiszorgorganisatie zette hier nog wat extra druk op. Paul: Een dergelijke verkenning was nieuw voor SGE. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een minder ingrijpende vorm van samenwerking. Al met al heeft het ons veel geleerd over het belang van goede planvorming en open communicatie tussen de verschillende raden. En het heeft onze wederzijdse verwachtingen ten aanzien van beleidsvorming weer op scherp gezet. De ondernemingsraad en de raad van toezicht hebben elkaar nu meer dan ooit nodig. We zitten nu eenmaal in een dynamische markt die vraagt om flexibiliteit, ondernemerschap en aanpassingsvermogen. Maar wel met respect Mark Pijnenburg, voorzitter Ondernemingsraad en apotheker SGE De Parade Drs. Paul de Gier, voorzitter raad van toezicht voor de belangen van de medewerkers. Dat mogen we nooit uit het oog verliezen! 8 9

6 DE GENERALISTISCHE BASIS GGZ Meer zelfmanagement en beter passende zorg Het jaar 2014 bracht veel verandering voor de psychosociale zorg. Odette Herijgers en Annebeth Theunissen kunnen hier beiden over mee praten. Odette: In 2014 werd de SGE PsyScan in de praktijk getest. Dit online hulpmiddel helpt huisartsen om sneller een diagnose te stellen bij psychische klachten. Bovendien informeert het patiënten op maat over eventuele behandelmogelijkheden. De ervaringen zijn zeer positief: patiënten voelen zich sneller geholpen en meer betrokken bij hun eigen behandeling. Annebeth: De SGE PsyScan is een goed voorbeeld van hoe E-health kan bijdragen aan zelfmanagement en beter passende zorg. Precies wat de overheid in 2014 met de invoering van de Generalistische Basis GGZ voor ogen heeft gehad. De komst van dit nieuwe stelsel heeft overigens een enorme impact gehad op onze manier van werken. We werken nu met drie producten : een behandeling kort, middel of intensief. Wat de vorm van de behandeling betreft, hebben we nu meer vrijheid gekregen. Dit geeft ruimte voor het inzetten van E-health en M-health als aanvulling op het reguliere consult. We prijzen ons rijk met onze goede praktijkondersteuners GGZ, die snel signaleren en mensen goed weten te begeleiden. Met de komst van een breed zorgprogramma GGZ verwacht ik dat hun rol nog groter Annebeth Theunissen, disciplinevoorzitter psychologen Odette Herijgers, huisarts en projectbegeleider SGE PsyScan gaat worden. Er zal dan ook meer aandacht komen voor de begeleiding van mensen met stabiele, chronische problematiek, die nu nog onder begeleiding zijn bij de specialistische GGZ

7 GEZONDE ZORG We zijn ons veel bewuster van het financiële plaatje van ons eigen werk Door op een efficiëntere manier met de interne bedrijfsvoering om te gaan, kan veel tijd en geld worden bespaard. In dat kader is SGE in 2014 gestart met het project Gezonde Zorg. Monique Engelen en Carlijn van Gils waren hier beiden bij betrokken. Monique: Onder begeleiding van een extern bureau is elke discipline gevraagd om de eigen werkprocessen in kaart te brengen en te zoeken naar mogelijke verbeterpunten. Oftewel: kan het makkelijker en wellicht in minder handelingen? De opdracht werd in eerste instantie niet zo positief ontvangen: wij houden ons liever bezig met de zorg voor onze patiënten dan met werkprocessen en geld. Maar die houding is nu wel veranderd: we zijn ons veel bewuster van het financiële plaatje van ons eigen werk. En dát is wellicht de grootste winst van Monique Engelen, coördinerend centrumassistente Carlijn van Gils, disciplinecoördinator huisartsenteam in SGE Orion dit project! Carlijn: Als leidinggevende kreeg ik de opdracht om meer te gaan sturen op kwaliteit en productiviteit. Ik ben dit traject bewust gestart met een bespreking met mijn team: wat willen we samen bereiken en wat verwachten we van elkaar? Dit heeft de neuzen echt dezelfde kant op gezet. Concrete stappen die wij dit jaar hebben genomen, zijn de invoering van functioneringsgesprekken en het zelf maken van een begroting. We beginnen hier nu de vruchten van te plukken: we hebben als lokaal huisartsenteam veel meer grip op en inzicht in de lokale organisatie en de lokale financiën gekregen. Daarnaast zijn wij binnen de nieuwe organisatiestructuur veel beter toegerust om zelf bij te sturen en lokale accenten te leggen

8 ONLINE COMMUNICATIE Online dokteren wordt net zo vanzelfsprekend als online bankieren Wat ooit een handige website was, raakte in de loop der jaren verouderd. In 2014 ontwikkelden Marja van Lieshout van communicatiebureau Blixen en het SGE communicatieteam, bestaande uit Mariëlle Nellen, Jessica Zuidgeest en Ilse Willemsen-van Maasakkers, samen een frisse, nieuwe SGE website die voldoet aan de eisen van nu en van de toekomst. En met succes, getuige het hoge aantal bezoekers van gemiddeld 700 per dag! Ilse: Via de centrale website zijn de gegevens van alle centra direct voorhanden. 24 uur per dag en 7 dagen per week. Zowel thuis en op het werk, als onderweg via de smartphone. Wat de site zo bijzonder maakt, is dat het écht wijkgericht is. Het is een informatie- en ontmoetingsplaats waar wijkbewoners nieuws, tips en ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in de eigen wijk kunnen vinden. En delen! De integratie met social media maakt dit steeds meer mogelijk. Marja: SGE heeft haar eigen positionering heel zorgvuldig beschreven. De kern is dat de SGE gezondheidscentra een anker in de wijk zijn: een herkenbare plek in de buurt waar wijkbewoners kunnen rekenen op zorg op maat. De manier waarop SGE ook online de verbinding met de wijk zoekt, getuigt van visie. De site biedt daarnaast veel online diensten zoals het aanvragen van (herhaal)recepten, Marja van Lieshout, Blixen, bureau voor gezonde communicatie Ilse Willemsen-van Maasakkers, pr & communicatie SGE online cursussen en toegang tot het eigen zorgprogramma. Online dokteren wordt net zo vanzelfsprekend als online bankieren. SGE ziet dit en is niet benauwd om op deze ontwikkeling vooruit te lopen

9 KWETSBARE OUDEREN Goede afspraken tussen de betrokken zorgverleners zijn van groot belang Huisarts Gabrielle Schoon (SGE) en specialist ouderengeneeskunde Anne Hebels (Vitalis WoonZorg Groep) werken samen binnen het zorgprogramma (DBC) voor kwetsbare ouderen in Eindhoven. Gabrielle: Een groeiende groep ouderen kan zich niet volledig zelfstandig redden in de thuissituatie. Zij zijn beperkt in hun functioneren, omdat ze vaak aan meerdere aandoeningen lijden. Dat maakt de organisatie van de zorg versnipperd en complex. Goede afspraken tussen de betrokken zorgverleners zijn daarom van groot belang. Binnen de DBC voor kwetsbare ouderen werken de huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg nauw samen met andere eerstelijns zorgprofessionals. Na een inventarisatie van de situatie gaan wij samen in gesprek met de oudere en diens mantelzorger (multidisciplinair overleg). Belangrijk is de rol van de specialist ouderengeneeskunde die we als expert bij de zorg betrekken. Anne: Wij kijken met een andere bril naar deze doelgroep. Niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Welke mogelijkheden zijn er om zo veel mogelijk zelf te blijven doen? Er is veel aandacht voor de kwaliteit van leven. Maar ook voor het levenseinde. Wij vinden dit een belangrijk punt om te bespreken en Anne Hebels, specialist ouderengeneeskunde Vitalis Gabrielle Schoon, kaderhuisarts ouderengeneeskunde & huisarts SGE Tongelre om afspraken hierover samen vast te leggen. Het multidisciplinair overleg is enorm waardevol. We hebben echt iets aan elkaar. Het vergt echter ook veel tijd en voorbereiding. Met het toenemende aantal ouderen, zullen we moeten gaan zoeken naar manieren om dit behapbaar te houden. Bijvoorbeeld door meer zorg op maat te leveren

10 INFORMELE ZORG Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijk thema nu ouderen langer thuis blijven wonen Liesbeth Hendriks, beleidsfunctionaris gezondheidsbevordering GGD Eindhoven Bas Smetsers, disciplinecoördinator huisartsenteam SGE Prinsejagt Nu ouderen langer thuis blijven wonen, is de vraag naar informele zorg toegenomen. Liesbeth Hendriks van de GGD en huisarts Bas Smetsers merken dat dagelijks. Liesbeth: In Eindhoven hebben we een groot, maar versnipperd aanbod van informele zorg. Patiënten, maar ook eerstelijns zorgverleners, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Het Steunpunt Informele Zorg neemt ze bij de hand en wijst ze de weg. Dit doen wij dichtbij de mensen. Vandaar ook een steunpunt in SGE Prinsejagt en in SGE Woensel. Hier kunnen patiënten en hun naasten één keer per maand terecht met al hun vragen. Informele zorg is maatwerk, je moet er echt even voor gaan zitten. Vaak is de oplossing dichtbij: een combinatie van formele zorg, mantelzorg en hulp van vrijwilligers uit de buurt. Bas: Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijk thema geworden. Tijdens het spreekuur en ook in de gesprekken met patiënten en hun naasten besteden wij hier veel aandacht aan. Ook hebben wij het opgenomen in ons zorgprogramma voor kwetsbare ouderen en in de samenwerking met WIJeindhoven. WIJeindhoven werkt op een andere manier dan het maatschappelijk werk van vroeger. Mensen worden niet langer bij de hand genomen, maar gestimuleerd om zelf naar oplossingen te zoeken. En dat geeft soms druk. Vooral ouderen vinden het vaak moeilijk om de juiste ondersteuning te vinden. De makkelijkste stap is dan toch naar de huisarts. Wij zien het als onze taak om patiënten, maar ook hun naasten, op weg te helpen

11 ZORGINNOVATIE De tijd dat je naar de huisarts moest om je bloeddruk te meten is voorbij Zelf thuis je gezondheid controleren. Toekomstmuziek? Als het aan Fabrizio Greidanus (ZuidZorg) en Vincent Gerris (SGE) ligt niet. Beiden zijn kartrekker van de technologische innovaties van hun organisaties. Vincent: Omdat naast de huisarts en praktijkondersteuner, ook de thuiszorg regelmatig contact heeft met onze patiënten, hebben wij in 2014 onze krachten gebundeld met ZuidZorg. Samen verkennen wij de mogelijkheden van E-health en M-health als aanvulling op de bekende patiëntcontacten. Wij zijn ervan overtuigd dat een deel van de functionele taken van de zorgverleners prima kan worden geautomatiseerd. Vooral het meten en verzamelen van gegevens. Fabrizio: We zijn gestart met het testen van een ThuismeetApp voor COPD patiënten. Patiënten sturen hun meetwaarden en antwoorden naar de praktijkondersteuner en worden op deze manier permanent in de gaten gehouden. De onderlinge communicatie verloopt via een BeeldbelApp. Een prima alternatief voor een consult op de praktijk: persoonlijk contact via het beeldscherm, zonder vervelende reis- en wachttijden. De eerste resultaten zijn zeer positief. De patiënten voelen zich veiliger en de zorgverlener werkt efficiënter en bespaart tijd. Het gebruik toont aan dat chronisch zieken graag techniek zoals de Ipad inzetten om Vincent Gerris, manager IT ontwikkeling en fysiotherapeut SGE Prinsejagt Fabrizio Greidanus, manager innovatiewerkplaats ZuidZorg zelfstandig te blijven. Voorwaarden zijn wel dat de techniek het doet en dat de patiënt snapt hoe het werkt. En natuurlijk moet het ook echt meerwaarde hebben voor de patiënt. Verder is het gewoon een kwestie van wennen. De tijd dat je om je bloeddruk te meten naar de huisarts ging, is echt voorbij. De jonge generatie patiënten en zorgverleners zullen dit nog sneller oppikken

12 WERKPLAATS ZELFMANAGEMENT Bewustwording dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gezondheid Louk Wagenaar, ex-hartpatiënt en voormalig organisatie- en automatiseringsadviseur Marjolein Oerlemans, huisarts SGE Orion In de werkplaats zelfmanagement denken Louk Wagenaar en Marjolein Oerlemans mee over manieren om het zelfmanagement van chronisch zieken te ondersteunen. Louk door de bril van de patiënt en Marjolein vanuit haar functie als huisarts. Louk: Mijn advies aan SGE is om patiënten eerst maar eens de verantwoordelijkheid te geven over het ordenen van hun eigen medisch dossier. Hierdoor raken ze vertrouwd met hun aandoening en gaan ze goed voorbereid op consult. Zelfmanagement begint met de bewustwording dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gezondheid. En niet de huisarts of specialist: zij ondersteunen slechts. Wel is het van groot belang dat zorgprofessionals de taal van de gewone man spreken. Het gebruik van vaktermen maakt de patiënt onzeker, terwijl hij juist sterk in zijn schoenen moet staan. Marjolein: Zelfmanagement betekent dat je doet wat nodig is voor de behandeling van je aandoening terwijl je een prettig leven probeert te leiden. Veel begint bij de motivatie om zelf aan de slag te gaan met je gezondheidsprobleem en de steun van de omgeving. Digitale tools kunnen hierbij helpen. In 2014 hebben we drie smartphone-apps getest bij ouderen in de wijk: de digitale weegschaal, de stappenteller en de bloeddrukmeter. En het werkte! De tools stimuleerden de mensen om zelf thuis te meten. Die actieve rol verhoogde hun gevoel van zelfstandigheid. SGE is echt vernieuwend op dit vlak en wij krijgen alle ruimte om het gewoon maar eens te proberen in de praktijk. Ik vind dat lef hebben! 22 23

13 SAMENWERKING IN DE WIJK Voor goede zorg, zorg je samen In 2014 werkte SGE mee aan twee pilots rondom samenwerking in de wijk: de pilot Goede wijkzorg en de pilot POH Jeugd. Lisette Vogels (Goede wijkzorg) en Björn Hilgersom (POH Jeugd) delen hun ervaringen. Lisette: VGZ werkt vanuit de visie voor goede zorg, zorg je samen. Vandaar ook de samenwerking met de gemeente Eindhoven en het gezamenlijke initiatief voor dit project. De focus ligt op de drieluik huisartsenpraktijk, wijkverpleegkundige en het WIJteam. Zij zijn de drie schakels in de wijk. Ons uitgangspunt is dat we alleen medische zorg inzetten als het écht nodig is. Is er een oplossing in het sociale domein, dan gaan we daar voor! Naast een handreiking als hulpmiddel voor het vormgeven van de samenwerking, heeft de pilot al een grote mate van bewustzijn over het belang van goede samenwerking opgeleverd. Björn: Voor het bereiken van ouders en kinderen vormt de huisartsenpraktijk, net Björn Hilgersom, POH-GGZ en POH Jeugd, SGE Meerhoven en SGE Sibelius Lisette Vogels, zorginkoper Integrale zorg bij Coöperatie VGZ als de school en het WIJteam, een belangrijke vindplaats. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dreigende problemen vroeg op te sporen en te voorkomen dat kinderen onnodig in de zorg belanden. Eigen kracht van ouders en kinderen staat centraal. We willen ze de gelegenheid geven om zelf de regie te behouden. Dat kan ook als je er maar op tijd bij bent. In veel gevallen komen we er dan samen wel uit. Mocht doorverwijzing naar zorg nodig zijn, dan doen wij dat zo gericht mogelijk. Uiteindelijk is de intentie dat er minstens één praktijkondersteuner Jeugd in elk SGE gezondheidscentrum komt

14 KLACHTINFORMATIE Wij hechten aan het systematisch vastleggen, opvolgen en bespreken van uitkomsten van zorg- en dienstverlening op alle niveaus in de organisatie. Niet als doel op zich, maar om hiermee een lerende organisatie te vormen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van onze zorgverlening. We gebruiken hierbij diverse geaccepteerde methodieken, bewaken de samenhang en gebruiken de input om alsmaar beter te worden. SGE werkt daarmee systematisch aan het verbeteren en borgen van kwaliteit en veiligheid. Dit doen wij voor alle locaties, disciplines en processen. Deze processen zijn, inclusief de protocollen, vastgelegd in een kwaliteitshandboek (Webiso). toepassing, structurele verbeteracties door te voeren. De eerste ervaring is dat het digitaal melden de drempel tot het indienen van een klacht verlaagt en er een beter beeld is van de zaken die misgaan of als vervelend worden ervaren. De meeste klachten hadden betrekking op de wachttijd in de apotheek, ervaringen met het nieuwe terugbelsysteem TeleQ bij de huisartsen en de nieuwe website. Op deze klachten zijn inmiddels verbeteracties doorgevoerd. In 2014 is een klacht bij de Regionale Klachtencommissie ingediend en zijn twee klachten ingediend bij het Tuchtcollege (waarvan een tevens gemeld bij de Inspectie). HKZ en NPA SGE stelt zich toetsbaar op en is volgens de normen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd voor openbare apotheken, extramurale fysiotherapie, eerstelijns psychologie praktijken en multidisciplinaire eerstelijns samenwerkingsverbanden. De derde externe toetsing door een onafhankelijk instituut heeft plaatsgevonden in februari In juli 2014 heeft een verkorte versie van de NHG praktijkaccreditering (NPA) versie 2008 plaatsgevonden met positief resultaat. Naast externe audits zijn er interne audits, waarvoor medewerkers uit de diverse disciplines zijn opgeleid. Voor de ketenzorg is een interne audit uitgevoerd op het zorgprogramma (DBC) Vasculair Risico Management (VRM). In 2014 zijn de risico s rond de DBC Kwetsbare Ouderen in kaart gebracht, door middel van een risico inventarisatie. Leren van klachten; incidentmeldingen In 2014 zijn 163 klachten geregistreerd. De verbeterde kwaliteit van de registratie biedt meer mogelijkheden om zicht te krijgen op klachten die zich voordoen in meerdere centra, waardoor voor een structurele oplossing gekozen kan worden. Vanaf 4 december is er via de website van SGE een eenvoudige manier voor patiënten om een klacht in te dienen. De klacht komt automatisch binnen bij de clustermanager. Uitgangspunt blijft om klachten op een zo laag mogelijk niveau te bespreken, af te handelen en, indien van Leren van incidenten; Veilig Incident Melden (VIM) Ondanks de gestaag stijgende lijn is het aantal VIM meldingen nog steeds te laag. Het is voor medewerkers vaak lastig om tussen de dagelijkse werkzaamheden een VIM melding te doen en niet alleen het probleem voor dat moment op te lossen. Het ingevoerde digitaal melden is een verbetering, maar de verwerking in een overzicht gebeurt handmatig en is erg arbeidsintensief. Positief zijn de meldingen t.a.v. ketenzorg en meldingen bij de disciplines fysiotherapie en psychologie. Er zijn geen calamiteiten gemeld in Klanttevredenheid Voor het onderzoek bij de apotheken werd versie 1.2 van de CQ-index Farmacie gebruikt. Sinds 2014 wordt de patiënttevredenheid bij de fysiotherapie continu gemeten via de FysioPrestatieMonitor. De psychologen maken gebruik van de Routine Outcome Monitoring (ROM). Op zes van de zeven onderdelen is de score verbeterd t.o.v De klanttevredenheid bij de huisartsen en gezondheidscentra vindt een keer per drie jaar plaats. De volgende ronde is in maart Alle verbeterpunten die kwamen uit o.a. de externe audits, de interne audits en risico inventarisatie klanttevredenheidsonderzoeken zijn besproken en omgezet naar een plan van aanpak. Het zijn onze patiënten die het beste weten wat er goed is aan de zorg die we bieden. En wat er beter kan! 26 27

15 CIJFERS Activa 31 december december 2013 Baten Boekjaar 2014 Boekjaar 2013 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Debiteuren Overige vorderingen en transitoria Effecten Liquide middelen Totaal activa Apotheek Huisartsen Fysiotherapie Tandarts Praktijkondersteuning Psychologische zorg Pedicure Projectgelden Participanten Overige baten Passiva 31 december december 2013 Lasten Eigen vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Onderhoud Onvoorziene kosten arbeidsverhoudingen Jubileumuitkering Ziekteverzuim Langlopende schulden Financial lease Onderhandse geldleningen Kortlopende schulden Crediteuren Aflossingsverplichting langlopende schulden Kredietinstellingen Overige schulden en transitoria Totaal passiva Personeelskosten Reorganisatiekosten Huisvestingskosten ICT kosten Praktijkkosten Organisatiekosten Resultaten uit gewone bedrijfsvoering Financiële baten en lasten Baten en lasten voorgaande jaren Exploitatiesaldo Dit exploitatiesaldo is als volgt bestemd: Toevoeging egalisatiereserve Mutatie reserve automatisering

16 WAAR WIJ VOOR STAAN SGE zet zich in voor een duurzaam gezonde wijk Open Loyaliteit E-health Participatie M-health Informeren Zorgprogramma s Slim Persoonlijk Patiënten Ontmoeten Formeel Contact Samenwerken Openheid Vrijwilligers Regie Kracht Betrokkenheid Online diensten Zelfredzaamheid Wijkgericht Laagdrempelig Welzijn Communicatie Vertrouwen Aanpassingsvermogen Cliënten Specialisatie Efficiënt Innovatie Gezond Mantelzorgers Ondernemerschap Dichtbij 30 31

17 ONZE DEUR STAAT OPEN Meer informatie over SGE en haar tien gezondheidscentra? Kijk op of neem contact op via: T E Tekst: Marleen de Jonge, KLIP communicatie - Fotografie: Tom van Limpt Fotografie Opmaak & eindredactie: Ilse Willemsen-van Maasakkers 32

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

30 Van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven naar SGE

30 Van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven naar SGE VAN PLAN NAAR PRAKTIJK JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 16 Transitie jeugdzorg 4 Voorwoord 18 Kwaliteitsverbetering & risico analyse 6 Interne organisatieontwikkeling 20 Automatisering

Nadere informatie

GEZOND (SAMEN)WERKEN. Jaarbeeld 2015

GEZOND (SAMEN)WERKEN. Jaarbeeld 2015 GEZOND (SAMEN)WERKEN Jaarbeeld 2015 1 Inhoudsopgave 2 3 2 4 6 8 10 12 14 16 Inhoudsopgave Voorwoord Geïntegreerde zorg Start SGE International Project Sturen op werkplezier Nieuwe locatie Strijp-Z Wijkgericht

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Samenvatting deelstudies

Samenvatting deelstudies Samenvatting deelstudies 1 t/m 4 Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Ouderenzorg in de eerste lijn. Ellen Veld, Verpleegkundig Specialist, Gezondheidscentrum Gestel Midden, Eindhoven 26 februari 2015

Ouderenzorg in de eerste lijn. Ellen Veld, Verpleegkundig Specialist, Gezondheidscentrum Gestel Midden, Eindhoven 26 februari 2015 Ouderenzorg in de eerste lijn Ellen Veld, Verpleegkundig Specialist, Gezondheidscentrum Gestel Midden, Eindhoven 26 februari 2015 Demografische ontwikkelingen Huisartsenzorg: nu Gebrek aan overzicht en

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Praktijkondersteuning GGZ

Praktijkondersteuning GGZ Praktijkondersteuning GGZ Professioneel, flexibel, onafhankelijk Zorgcoöperatie Voor kleine en grote huisartspraktijken in de regio Noord-Holland Zuid Zorgcoöperatie De praktijkondersteuner GGZ Waardevol

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Algemene gegevens Gegevens huisarts / contactpersoon samenwerkingsverband Naam huisarts / contactpersoon Naam huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding Nu is van u. www.vive nt.n l Gespecialiseerde thuisbegeleiding gespecialiseerde thuisbegeleiding Vivent Gespecialiseerde thuisbegeleiding: het verbindt de WMO, jeugden participatiewet De Gespecialiseerde

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN PROGRAMMA 17.30 uur: Opening en toelichting programma door dagvoorzitter, de heer René Heman 17.35 uur: Inleiding over decentralisaties en inrichting wijkteams gemeente

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014

Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014 Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014 Zorg dichtbij Zelfzorg Samenwerking 1e lijn en gemeente Welzijn 1e Lijnszorg OUDEREN Samenwerking eerste lijn en gemeente Toekomstvisie Landelijk Huisartsen

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Samenwerken in de Praktijk

Samenwerken in de Praktijk Samenwerken in de Praktijk 13 februari 2014 Welkom 1 Voor elkaar in Parkstad 2 1 Samenwerken - oefening Noem 3 aspecten die je belangrijk vindt in de samenwerking Noem 3 zaken die jezelf te bieden hebt

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ Redactie: JAARGANG 01 nr 2 DECEMBER 2013 Henk Bouman, GZ-psycholoog Pieter Coppoolse, psychotherapeut Correspondentie: Info@zhzbasisggz.nl ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening

Nadere informatie

Groepsbijeenkomst 30 september 2014

Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Programma van vandaag 16.30 Stand van zaken Precuro: Patiëntervaringen (Precuro II) Uitkomsten: zelfredzaamheid en teamspirit (Precuro I) 17.10 De rol van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Organisatie van chronische zorg Koos Veen, medisch manager GHC www.ghcgroningen.nl Programma Inleiding chronisch zieken Discussie kleine groepen Afsluiting Ontwikkelingen

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Kader voor een POH-GGZ Jeugd

Kader voor een POH-GGZ Jeugd Kader voor een POH-GGZ Jeugd 1. Inleiding Onderwerp van deze notitie is het Kader voor een POH-GGZ Jeugd voor de provincie Friesland. Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarmee

Nadere informatie

Topzorg of Tobzorg? Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking? Harry Nienhuis, hoofd strategische zorginnovatie 23 oktober 2008, IKMN

Topzorg of Tobzorg? Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking? Harry Nienhuis, hoofd strategische zorginnovatie 23 oktober 2008, IKMN Topzorg of Tobzorg? Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking? Harry Nienhuis, hoofd strategische zorginnovatie 23 oktober 2008, IKMN Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking Zorgverleners

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Introductie. ehealth in de basisggz?! Waarom. Definitie 7-3-2014. ehealth: Verschijningsvormen. Even voorstellen..

Introductie. ehealth in de basisggz?! Waarom. Definitie 7-3-2014. ehealth: Verschijningsvormen. Even voorstellen.. Introductie Saskia Timmer Changinghealthcare Academy (online) opleiden voor (e)health #CHCacademy ehealth in de basisggz?! 11 maart 2014, S.Timmer 1 2 Waarom Definitie ehealth ehealth: Gebruik van ICT

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

De eerste stappen... Processen. Grote stappen: zelfmanagement. Door hogere levensverwachting en ongezonde leefstijl gaat aantal chronisch

De eerste stappen... Processen. Grote stappen: zelfmanagement. Door hogere levensverwachting en ongezonde leefstijl gaat aantal chronisch 10 stappen vooruit... De kosten van de gezondheidszorg zijn zeer snel gestegen Stijging ziekenhuiskosten in 5 jaar Stijging kosten AWBZ in 10 jaar 30 % Naar 20 mrd 66 % Naar 21 mrd 2 Daardoor En neemt

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Louis Lieverse en Arnold Romeijnders 25 september 2014 Wat is het probleem Problemen o.a.

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Een speciale uitdaging voor het huisartsenteam en het steunnetwerk Dr. Jany Rademakers, NIVEL Drs. Jeanny

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Noord

Verslag: Wijkbijeenkomst Noord Verslag: Wijkbijeenkomst Noord Datum: 25 november 2014 Locatie: t klooster Rotterdam Thema: Wijkgericht werken Georganiseerd door: Annelies de Vries en Margreet Meijer (ZorgImpuls) Aanwezigen De wijkbijeenkomst

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk, óók met de huisartsenpraktijk

Samenwerken in de wijk, óók met de huisartsenpraktijk Samenwerken in de wijk, óók met de huisartsenpraktijk Roland Riemersma, huisarts, medische coördinator stichting EZA Mark Bokhove, hoofd publieks zaken gemeente Appingedam Disclosure belangen R.A. Riemersma

Nadere informatie

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 1 E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 2 Vraagstelling E-health is meer dan het toepassen van technologie. Goede implementatie is een organisatieverandering

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Algemene informatie over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Vanaf 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ingedeeld in drie gebieden: >> huisartsenzorg eventueel

Nadere informatie

Zorg op Afstand bij Dementerenden

Zorg op Afstand bij Dementerenden Zorg op Afstand bij Dementerenden Monique Kemner, projectleider Zorg en Diensten op Afstand, Sector Thuisdiensten, ZuidZorg Gerard van Glabbeek, Innovatie en Implementatie Zorg en Diensten op Afstand,

Nadere informatie

ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: www.zorgverband.nl E: info@zorgverband.

ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: www.zorgverband.nl E: info@zorgverband. ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: www.zorgverband.nl E: info@zorgverband.nl Zorgverband: Virtueel Verzorgingshuis 2 Cliënt staat centraal:

Nadere informatie

Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg

Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg De Doelen 22 november 2012 Kim Putters Erasmus Universiteit Rotterdam Koen Harms Achmea Programma Opening Kim Putters: Innoveren in een meervoudige omgeving Presentatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? Stephan Hermsen Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Verwijzen naar de GGZ Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Nieuwe structuur in de geestelijke gezondheidszorg Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Het wijkteam staat voor u klaar

Het wijkteam staat voor u klaar Het wijkteam staat voor u klaar Thuiszorg Ons wijkteam staat voor u klaar Iedereen die wat ouder wordt wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met de ondersteuning van onze wijkteams kan dat en houdt

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Lombok: de vruchten van 35 jaar samenwerking

Gezondheidscentrum Lombok: de vruchten van 35 jaar samenwerking Gezondheidscentrum Lombok: de vruchten van 35 jaar samenwerking Jaarverslag 2014 Stichting Gezondheidscentrum Lombok J.P. Coenstraat 200 3531 HX UTRECHT Tel.: (030) 880 28 38 www.gclombok.nl info@gclombok.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie