Als vanzelfsprekend nieuw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda"

Transcriptie

1 Als vanzelfsprekend nieuw

2 Als vanzelfsprekend nieuw SSC/communicatie april 2011

3

4 Voorwoord Zakelijk, transparant en dienstverlenend! Dat is de rode draad in het communicatiebeleid van de Gemeente Breda dat voor u ligt. In de moderne samenleving waarin wij leven willen mensen veel meer dan vroeger zaken zelf aanpakken. Dat vraagt om een overheid die ruimte biedt aan initiatieven. Omgekeerd vragen wij in Breda ook steeds meer zelfredzaamheid van onze burgers, instellingen en organisaties. Dat betekent dat wij historisch gegroeide rollen en taken loslaten. In Breda zijn de communicatieve zo-zijn-onze-manieren als het ware organisch gegroeid. Er is een vanzelfsprekendheid ontstaan om iedereen bij alles te betrekken en stadsbreed te communiceren. De Gemeente Breda wil de stad benaderen in relatie tot de verhouding die ze hebben ten opzichte van elkaar. Dat vereist een nieuwe set van regels, nieuwe omgangsvormen als het ware. De intenties blijven dezelfde. Het spreekt voor zich dat de Gemeente Breda nog steeds relaties aangaat, opbouwt en onderhoudt. Initiatieven worden gekoesterd. Actieve betrokkenheid wordt gewaardeerd, maar niet langer breed gedynamiseerd. Betrokkenheid wordt door de gemeente niet als vanzelfsprekend ervaren. Ook niet-participeren is geaccepteerd. Communicatie vindt plaats daar waar nodig met de inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen om wie het gaat. Dat betekent dat wij actief doelgroepen en stakeholders uitnodigen om te participeren of om partnerschappen aan te gaan. Niet vooraf geduid met bijzondere posities, maar situationeel, gebaseerd op thema. Communicatie wordt zaak- en taakgerelateerd. Het bestuur speelt een belangrijke rol in het vaststellen van betrokkenheid van (doel)groepen en stakeholders en de daarbij te kiezen communicatieaanpak. Vanuit die optiek hebben we onze bestaande communicatie-instrumenten tegen het licht gehouden. Bezien op basis van een nieuwe nog ongeschreven - set van regels. De intentie is en blijft echter dezelfde: het gaat om mensen in Breda. Op basis hiervan brengen we focus aan in de communicatie: niet meer, maar effectiever. En ook slimmer met minder. Voor ons hoort daar vanzelfsprekend bij dat we ook het gebruik van de social media een prominente plek geven in de communicatie met de stad. Ze horen bij deze tijd en een groot deel van de inwoners maakt er gebruik van. Onze nieuwe website is er klaar voor. Redenen genoeg om experimenten langzaam maar zeker om te zetten naar dagelijkse kost, en een belangrijke plaats in te ruimen voor digitale communicatie. Ik reken er op dat we gezamenlijk verantwoording blijven dragen voor communicatie en zie ernaar uit u in de toekomst te blijven ontmoeten: digitaal, telefonisch of fysiek. Namens College van burgemeester en wethouders, Saskia Boelema portefeuillehouder Communicatie 1

5 2

6 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Inhoudsopgave Inleiding Als vanzelfsprekend nieuw Afbakening Invloed van het dualisme Totstandkoming herijking communicatie 6 2. Bouwstenen voor visie op communicatie Vertaling strategische uitgangspunten op andere terreinen Winst van het bereikte behouden Ontwikkelingen in Bredaas communicatiebeleid Mediagebruik Moderne relaties Strategische vertrekpunten communicatie Gemeente Breda Communicatie is digitaal en excellent in de basis Communicatie is zaak- of taakgerelateerd Partnerschappen ontstaan op basis van schaal van betrokkenheid Consequenties strategische vertrekpunten communicatie Doel communicatiebeleid Doelgroepenbenadering Instrumentarium tegen het licht Plan van aanpak Organisatie van de communicatie Verantwoordelijkheden Rol communicatieadviseur Financiën Tot slot Bijlagen Factsheet Social Media Factsheet Digitale Communicatie (website) Factsheet Schaal van Betrokkenheid Factsheet Inspraak, overleg, participatie, cocreatie Factsheet Mediabeleid Factsheet Openbaarheidscommunicatie Factsheet Interne communicatie Atelier Herijking Communicatie; een impressie _11_V3 3

7 4

8 Inleiding Als vanzelfsprekend nieuw In de overheidscommunicatie heeft zich de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen voorgedaan die gelijke tred houden met ontwikkelingen in de maatschappij. Communicatie heeft zich ontwikkeld van eenrichtingsverkeer, naar tweerichtingsverkeer en in onze huidige samenleving met netwerkachtige verbindingen tot veelrichtingsverkeer. Van voorlichting via meepraten naar meebeslissen en cocreëren of coproduceren. Koppel dat aan een terugtredende overheid, die vaste gewoontes wil doorbreken en buiten gebaande paden wil treden, en die zelfredzaamheid van haar burgers verwacht. En er ontstaat als vanzelfsprekend een nieuw speelveld waarop overheid en samenleving met elkaar in contact zijn. De Gemeente Breda betreedt dat speelveld met nieuwsgierigheid en met oprechte belangstelling voor de mogelijkheden om krachten in de samenleving aan te boren. 1.2 Afbakening Gekozen is voor een herijking van het communicatiebeleid. Dat betekent dat veel hetzelfde blijft; niet alles is nieuw. Zaken die onveranderd blijven, vallen dan ook buiten het bestek van deze nota. Denk hierbij aan verplichte openbaarheidscommunicatie (bijvoorbeeld over bekendmakingen, vergunningen, bestemmingsplanprocedures, etcetera), maar ook aan risico- en crisiscommunicatie of stadspromotie. Het gaat in feite om inhoud geven aan minder overheid, meer maatschappij. Daar passen geen voorschriften bij, vandaar dat het communicatiebeleid van de Gemeente Breda vorm krijgt in een aantal uitgangspunten. Strategische vertrekpunten die algemeen zijn gesteld, en niet tot in detail worden uitgewerkt. Communicatie is en blijft maatwerk dat per onderwerp (zaak/taak) invulling zal moeten krijgen. De strategische vertrekpunten vormen daarvoor de leidraad. Een aantal zaken verandert wel of is nieuw als gevolg van deze vertrekpunten. Zo kunnen we niet om de inzet van social media heen binnen de Gemeente Breda. We leven in een tijd waarin beelden en meningen via youtube of twitter wereldwijd verspreid zijn, bijna voordat je met je ogen hebt geknipperd. Het vergt een inhaalslag van de Gemeente Breda om ook in de social media te gaan participeren. Die uitdaging wordt zeker opgepakt. Ook krijgen de ontwikkelingen in de website aandacht, evenals de manier waarop de dialoog vorm krijgt met betrokkenen. Deze en andere zaken zijn in de bijlagen bij deze nota opgenomen in de vorm van zogenaamde factsheets voor verandering. Dit is een uitwerking op thema s, waarin de belangrijkste veranderingen worden geschetst. 1.3 Invloed van het dualisme Met de invoering van de Wet Dualisering Gemeentebestuur in 2002 is helder onderscheid gemaakt tussen rollen, taken en verantwoordelijkheden van respectievelijk het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Dat brengt met zich mee dat zowel de raad als het college een eigenstandige rol en bevoegdheid heeft om met de stad te communiceren. Hetgeen op momenten kan ook kan leiden tot eigenstandige keuzes in communicatievormen en middelen. Deze nota beschrijft de vertrekpunten aan de hand waarvan het communicatiebeleid van de Gemeente Breda raad en college - vorm krijgt. Beiden maken deel uit van dezelfde gemeente, en worden ook door de ogen van de burger vaak als één gezien. Reden waarom de vertrekpunten dezelfde zijn. Terwijl er wel een onderscheid in rollen en taken is. Het is daarom wel zaak de in het dualisme gewortelde verschillen helder te blijven onderscheiden en uitleggen. 5

9 Het college communiceert met de stad in zijn rol van dagelijks bestuur van de stad. De gemeenteraad is op basis van haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol in contact met de stad. 1.4 Totstandkoming herijking communicatie Voor de totstandkoming van de nota Als Vanzelfsprekend Nieuw is gebruik gemaakt van de brondocumenten die aan de basis staan van dit (het coalitieakkoord ) en (kaderbrief 2011). De uitgangspunten in deze documenten zijn vertaald naar communicatie. Daarnaast heeft deskresearch inzicht gegeven in de maatschappelijke ontwikkelingen en in de ontwikkelingen in het communicatievak. In december 2010 leidde dit tot de uitgangspuntennotitie Als vanzelfsprekend nieuw voor de herijking van het Bredase communicatiebeleid. Hierin is rekening gehouden met de verworvenheden van interactieve communicatie zoals die de afgelopen jaren is ingezet, met als doel de dialoog te verbeteren. Want daar was zeker nog winst te behalen, zo concludeerde de Bredase Rekenkamer in 2007 in haar rapport In gesprek met de stad. De communicatie van de gemeente met haar burgers kreeg toen weliswaar een voldoende; de dialoog kon beter. Via digitale openbaarmaking op de website toezending van de uitgangspuntennotitie aan de wijk- en dorpsraden en een atelier met communicatieprofessionals en raadsleden is ruimte geboden voor de inbreng van betrokkenen. Het atelier leverde in de operationele sfeer een grote hoeveelheid aan informatie, aandachtspunten en aanbevelingen op. Waar mogelijk worden deze betrokken bij de uitwerking van het beleid. Een impressie van het atelier is te vinden in de bijlagen. Dit proces heeft nu geleid tot de nota Als vanzelfsprekend nieuw 6

10 Bouwstenen voor visie op communicatie 2 De eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen vormen de kern voor de strategische uitgangspunten zoals ze zijn vastgelegd en Onderstaand vindt u de vertaling van deze uitgangspunten naar communicatie. Samen met de verworvenheden van interactieve communicatie en de ontwikkelingen in de communicatiediscipline en de samenleving vormt dit de basis voor 2.1 Vertaling strategische uitgangspunten op andere terreinen Onderstaand een beknopte vertaling van de strategische uitgangspunten en naar communicatie. Doorbreken van bestaande patronen. - Het bestaande communicatie-instrumentarium is herzien in dit licht. Digitale communicatie staat voorop, analoog aan het principe van dienstverlening: click, call, face. De nieuwe website biedt mogelijkheden daartoe, evenals het beëindigen van bestaande kanalen als Breda-Nu, Breda-Morgen, verzameladvertentie in de huidige vorm, etcetera. De gemeente staat naast mensen in plaats van erboven. - Communicatie hanteert gelijke uitgangsposities voor iedereen; dat wil zeggen geen aparte posities voor (doel)groepen. De gemeente waardeert en erkent partnerschappen. - Communicatie krijgt invulling op basis van een schaal van betrokkenheid ; deze definieert partnerschappen (die per onderwerp/zaak/taak kunnen wisselen) en de daaruit voortvloeiende communicatie. De gemeente benut kansen door dingen anders aan te pakken en zuiniger te doen. - Het communicatiebeleid zorgt voor kostenbesparingen door beëindigen contracten, outsourcen, bundelen communicatie op nieuwe website, aansluiten bij kracht en initiatieven in samenleving (in plaats van ophalen; kunst van het loslaten; ook accepteren dat mensen niet participeren), organisatie communicatie volgt beleid (kleinere afdeling). - Stoppen met beleidspromotie; gebruik van eenvoudige en bij voorkeur digitale kanalen om nieuw beleid te presenteren. De gemeente staat voor verbinding, netwerken, moderne relaties. - Communicatie is ondersteunend aan de werkwijze van de gemeente die de stad kent, relaties en partnerschappen aangaat, bereikbaar is en werkt volgens de nieuwste technologieën (onder andere door toepassing en gebruik van social media). De gemeente biedt ruimte aan initiatieven uit de stad. - Communicatie richt kanalen in die ondersteunend zijn aan wens van het stadsbestuur om ruimte te bieden aan initiatieven uit de stad. De nieuwe website van Breda wordt daar de voornaamste drager van. De gemeente is zakelijk, transparant en dienstverlenend. - Communicatie is zakelijk van toon, helder en makkelijk te vinden. De gemeente is duidelijk in haar antwoorden en geeft aan wat er wel/niet verwacht mag/kan worden. De gemeente vereenvoudigt de regels en schrapt deze waar mogelijk. - Uitgangspunt is dat ook communicatie minder regels kent. Consequenties hiervan worden bezien voor verplichte communicatie (WOB, Risico- en crisiscommunicatie), regels van het spel en inspraakverordening. 7

11 De gemeente buigt haar dienstverlening om van aanbodgericht naar vraaggericht. - Communicatie sluit hierbij aan en stopt om die reden onder andere met Breda-Nu, zorgt voor één dominante en heldere vindplaats van haar informatie de website. Bij contact met de gemeente krijgt men een duidelijk antwoord. - Er komt één gemeentelijk klantcontactcentrum voor digitaal, telefonisch, schriftelijk en mondeling contact met de gemeente. 2.2 Winst van het bereikte behouden Communicatie moet passen bij de gedachte dat er voldoende impulsen in de stad zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor besluiten in de toekomst en de eigen bijdrage daarin. Daarbij kan de winst van het bereikte behouden blijven en kunnen de goede elementen van waarderend vernieuwen worden meegenomen in het herijkte beleid. Onder andere door daar waar het college van burgemeester en wethouders betrokkenheid van doelgroepen vraagt beproefde vormen en technieken in te zetten die oproepen tot het leveren van een constructieve bijdrage. Te denken valt aan ateliers of (stads-) gesprekken, maar ook nieuwe digitale middelen als webfora, digigesprekken of e-cafés kunnen ingezet worden. De afgelopen twee decennia heeft de gemeente Breda veel energie gestoken in het verkleinen van de afstand burger-bestuur. Van een louter informerende en voorlichtende overheid ontstonden in de loop der tijd verschillende vormen van inspraak. Begin jaren 90 klonk meer en meer de behoefte bij burgers om mee te praten en instrumenten als consultatie en participatie werden ingevoerd. Met name in de afgelopen jaren is met de invoering van interactieve communicatie veel geïnvesteerd in het aangaan van relaties, het activeren van mensen om daadwerkelijk mee te doen en het voeren van de dialoog om met elkaar veranderingen tot stand te brengen. Vele individuele burgers, groepen, ondernemers, wijk- en dorpsraden, raadsleden en anderen toonden zich bereid een actieve bijdrage te leveren aan de toekomst van onze stad. Door die manier van communiceren is dialoog ontstaan en het besef van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst. Het heeft alle partijen beter naar elkaar doen luisteren, met respect voor ieders mening en ieders stem. Die winst kan blijvend worden benut om kracht en creativiteit uit de samenleving ruimte te bieden. Daarbij hoort wel de acceptatie van een zekere passieve deelname aan het stadsleven. Dat is geen signaal van ontbrekende betrokkenheid, maar inherent aan de huidige tijdsgeest. Participeren is een keuze die tot de eigen verantwoordelijkheid hoort. Bovendien is er een trend dat mensen elkaar steeds vaker opzoeken buiten de kaders van formele organisaties, onder andere als gevolg van deelname op social media. Deze informalisering speelt een steeds grotere rol bij sociale en politieke betrokkenheid van mensen; deze is daardoor maatschappelijk minder zichtbaar. Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert dit in haar uitgave Informele Groepen van maart Ontwikkelingen in Bredaas communicatiebeleid Het leven van alledag wordt steeds drukker. Maatschappelijke verbanden daarentegen steeds losser. Het leven van burgers krijgt invulling op basis van individuele keuzes. Met als gevolg een afnemende bindingskracht van verenigingen en clubs (hetzelfde geldt voor politieke partijen). Het zijn maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot een afnemende betrokkenheid bij stedelijke ontwikkelingen. Over de afgelopen 20 jaar zien we een verschuiving in de relatie tussen overheid en samenleving. Waar de samenleving zich in het verleden richtte op beleidsbeïnvloeding, is dat de afgelopen decennia veranderd van consultatie naar coproductie nu. Ook de rol van de overheid is veranderd; van sturen naar samenwerken naar regisseren. 8

12 Communicatie beweegt mee met deze trends van voorlichten naar consulteren, naar participeren en nu naar co-creëren of coproduceren. Zo ook de communicatie in de Gemeente Breda. Een korte historische schets van de belangrijkste ontwikkelingen. In 1993 werd Eenheid in Verscheidenheid vastgesteld; communicatiebeleid met aandacht voor openbaarheidscommunicatie. In 1998 voerde Breda de Regels van het Spel in als leidraad voor inspraak en overleg; consultatie en participatie deden hun intrede. Landelijk leidden ontwikkelingen in de communicatiediscipline, een veranderende overheid en samenleving tot aanbevelingen van de commissie Wallage (2001) om de overheidscommunicatie efficiënter en transparanter te maken. Ook Breda volgt deze koers. In 2006 kiest Breda voor nieuwe vormen van communicatie om zo duidelijk, direct en dichtbij vorm te geven aan de dialoog met de burger. In 2007 is er het onderzoek van de Rekenkamer, dat pleit voor verbeteringen. Beiden worden gevolgd door een plan van aanpak voor de Verbetering van Interactieve communicatie en Interactieve beleidsvorming in Meer en andere doelgroepen worden betrokken. Er wordt geïnvesteerd op relaties en het gesprek met de stad krijgt breed vorm. Nu staan we voor de opgave het communicatiebeleid van de Gemeente Breda aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen van deze tijd. Een tijd waarin relaties op een andere manier vorm krijgen, niet in de laatste plaats door twitter en de internetcultuur. Mensen laten sneller dan vroeger van zich horen; uiten sneller hun ongenoegen. Daar staat tegenover dat mensen steeds vaker het initiatief nemen om zelf plannen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld over hoe ze hun buurt of park willen inrichten of door alternatieve verkeersroutes te ontwikkelen. Mensen zijn bereid om een bijdrage te leveren aan de toekomst van hun stad vanuit de zorg om huis, straat, buurt, kind of gezondheid. Op een zelf gekozen manier en moment. 2.4 Mediagebruik Goed om op deze plaats ook even stil te staan bij het mediagebruik in onze samenleving. Het Sociaal Cultureel Planbureau deed er onlangs onderzoek naar. De belangrijkste resultaten uit hun rapport Alle kanalen staan open, de digitalisering van mediagebruik (september 2010). Het blijkt dat het internet bijna volledige dekking heeft; al in 2009 heeft 90% van de Nederlandse huishoudens een aansluiting (overigens staat toegang tot internet niet gelijk aan gebruik). Jongeren blijken de nieuwe media sneller te omarmen dan ouderen; ze zijn digitaler en meer online. Toch blijft de tijd die de Nederlander aan media (print, audiovisueel en digitaal) besteedt al decennia gelijk met 19 uur per week. De Bredase Burgerenquête laat zien dat ook in onze stad in % van de huishoudens is aangesloten op het internet. Uitgesplitst naar leeftijd geldt dat van de 18- tot 54-jarigen 95% een internetaansluiting heeft. Met 84% ligt het percentage voor jarigen iets lager. Tussen de 65 en 74 is 64% van de huishoudens aangesloten, tegenover 42% van de Bredanaars van 75 jaar en ouder. Maken we onderscheid naar opleidingsniveau, dan blijken laaggeschoolden het minst vaak te zijn aangesloten met 56%. Van de middelbaar opgeleiden heeft 88% toegang tot internet, voor de hoger opgeleiden is dit 95%. Al in 2007 blijkt uit de Burgerenquête dat 57% van de Bredanaars tot en met 64 jaar en hoger opgeleiden gemeentelijke informatie vooral op de website zoeken. 65-plussers en lager opgeleiden zoeken deze informatie met name via de stadgids. Slechts 6% van de Bredanaars benut het Stadsblad voor het vinden van gemeentelijke informatie. Het percentage huishoudens dat op internet is aangesloten stijgt in Breda tussen 2007 en 2010 van 79% naar 90%. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat daardoor ook meer mensen de afgelopen jaren zijn gaan gebruiken als vindplaats voor gemeentelijke informatie. 9

13 Het lijkt erop dat de toegang tot internet en het gebruik van mobiele telefoons in de toekomst volledige dekking zal kennen. Vrijwel iedereen zal beschikken over de benodigde randapparatuur en gebruik maken van sociale sites. Nu nog aanwezige verschillen op digitaal gebied tussen bevolkingsgroepen verdwijnen (behalve als het gaat om moeilijkere internettoepassingen). Het is voor een deel de taak van de (rijks)overheid om burgers mediawise te maken, op het gebied van inhoud en infrastructuur. Hierdoor kunnen de kansen voor maatschappelijke participatie benut worden. Vanzelfsprekend ligt die verantwoordelijkheid tot participatie voor het grootste deel bij de burger zelf. De hype van internet lijkt in elk geval voorbij; communiceren per website zijn we inmiddels gewoon gaan vinden. Print blijft weliswaar belangrijk, maar interactieve communicatie via websites biedt vele extra mogelijkheden. Zoals wereldwijd bereik, het directe en interactieve karakter; de mogelijkheid om af te stemmen op de vraag naar persoonlijke informatie en tot slot de multimediamogelijkheden. 2.5 Moderne relaties Er ontstaan dus nieuwe, moderne relaties die vragen om nieuwe spelregels, nieuwe rollen waarin zowel overheid als samenleving moeten groeien. Pieter Tops (hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg) zegt over de relatie tussen overheid en burger dat het goed is burgers te betrekken bij het besturen van de samenleving zolang dat nuttig is. Er moet een omslag komen van u vraagt, wij draaien naar u draait, wij helpen. Belangrijk is invulling te geven aan de regierol van de overheid met een open vizier naar de samenleving. Niet vertrekken vanuit veronderstelde weerstanden, maar vanuit oprechte belangstelling en nieuwsgierigheid naar krachten die aangeboord en ondersteund kunnen worden om problemen op te lossen. Minder overheid, meer maatschappij. Daar hoort ook bij openstaan voor de kansen van burgerschap. Waarin burgerparticipatie overheidsparticipatie wordt en waarin de overheid deelneemt in initiatieven van burgers in plaats van omgekeerd. Dit laat zien dat de overheid in diverse rollen optreedt, bijvoorbeeld als partner of deelnemer. Communicatie speelt op al deze terreinen een rol in het adviseren over, het organiseren en faciliteren van het gesprek. In het goed informeren van mensen en in het uitnodigen een bijdrage te leveren. 10

14 Strategische vertrekpunten communicatie Gemeente Breda 3 Op basis van het voorafgaande komt de focus op drie strategische vertrekpunten te liggen: Communicatie is digitaal en excellent in de basis Communicatie is zaak- of taakgerelateerd Partnerschappen ontstaan op basis van schaal van betrokkenheid 3.1 Communicatie is digitaal en excellent in de basis Voorop staat dat mensen zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat ze de weg moeten weten te vinden en dat ze de informatie moeten (kunnen) kennen. Daarbij hoort een meer vraaggerichte dan aanbodgerichte benadering. Communicatie is daartoe excellent in de basis; zakelijk en transparant. Daarbij gaat het onder andere om informatievoorziening, toepassing hoor en wederhoor, inspraak en overleg. Digitale communicatie staat voorop, analoog aan het click-call-face-principe van dienstverlening. Alle informatie is gebundeld op één plaats te vinden; de nieuwe website van de Gemeente Breda. Een portal die plaats biedt aan inbreng en deelname van wie dat wenst. Inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen wordt hiermee een weg geboden om initiatieven aan te bieden aan het gemeentebestuur en vice versa. Bovendien is het mogelijk door een persoonlijk profiel aan te maken de communicatie af te stemmen op individuele wensen; bijvoorbeeld op onderwerp of product. De Gemeente Breda kiest ervoor gebruik te maken van social media om zo mee vorm te geven aan nieuwe relaties, netwerken en verbindingen. 3.2 Communicatie is zaak- of taakgerelateerd Bij een benadering die zich kenmerkt door zakelijkheid, transparantie en dienstverlening past communicatie die focust op het onderwerp van gesprek. Informatie is voor iedereen toegankelijk en eenvoudig te vinden (digitaal). Beleid komt ook nu niet uit de ivoren toren van de gemeente. Luisteren naar wat mensen willen is belangrijk. Beleid is een product van luisteren in plaats van een proces. Communicatie-instrumenten als inspraak en overleg, de regels van het spel worden herzien. Consultatie, participatie en cocreatie worden toegespitst op de zaak of taak waar het om gaat. Er zal een nieuwe kleinere set van regels ontstaan, die situationeel wordt toegepast. 3.3 Partnerschappen ontstaan op basis van schaal van betrokkenheid Het opbouwen en verzorgen van relaties blijft belangrijk. Het bestuur gaat actief relaties aan en steunt en waardeert initiatieven uit de stad. De overheid staat naast mensen in plaats van erboven. Daarmee verdwijnen alle bijzondere posities, in het verleden toegekend enkel en alleen op basis van het bestaan. Ervoor in de plaats komen partnerschappen op basis van betrokkenheid bij zaak of taak. Mensen worden benaderd in relatie tot de verhouding die ze hebben ten opzichte van een bepaald onderwerp, thema of rol. Doelgroepen worden op basis van de schaal van betrokkenheid per zaak of taak bepaald en uitgenodigd. Deze schaal van betrokkenheid is een hulpmiddel bij het vaststellen van de meest effectieve inzet van communicatie bij een specifiek onderwerp of thema. 11

15 Stadsbrede uitnodigingen zijn geen vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd laat Breda zich inspireren door de wereld om ons heen. Voor betrokkenheid is er dan ook geen drempel. De grenzen daarvoor zijn niet langer geografisch bepaald tot straat, wijk of stad; de digitalisering maakt wereldwijde inbreng mogelijk. Bestuurders zijn benaderbaar (click-call-face) en initiatieven om te participeren worden gewaardeerd. Niemand wordt bij voorbaat uitgesloten; echter het initiatief ligt bij de gebruiker. Schematische weergave Schaal van Betrokkenheid: Betrokkenheid vanuit bestuur Schaal van betrokkenheid Vanuit bestuur Vanuit stad Zaak-/taakgerelateerd 1 2 Passieve deelname Kennis: Informatie Instrumentarium Basis (moeten) Wie is betrokken? Houding: Boeien Actieve deelname Gedrag: Relatie & Interactie Additioneel (keuze) De schaal van betrokkenheid omvat een aantal actoren: overheid, burgers,instellingen, ondernemers en organisaties in de stad (en ook daarbuiten als gevolg van wereldwijde inspiratie). Deze staan op basis van hun afzonderlijke rollen in een bepaalde verhouding tot elkaar afhankelijk van de zaak of taak waar het om gaat. Uit deze verhouding vloeit vanuit het stadsbestuur geredeneerd - een betrokkenheid voort die de mate van informatie, participatie of partnerschap definieert. De schaal is omkeerbaar, bijvoorbeeld wanneer vanuit de stad betrokkenheid van het stadsbestuur wordt gevraagd. Afhankelijk van de mate van betrokkenheid wordt voor een specifiek thema (zaak of taak) de communicatieaanpak vastgesteld. Inclusief de inzet van communicatie-instrumenten; gebaseerd op bovengenoemde strategische uitgangspunten. 12

16 4 Consequenties strategische vertrekpunten communicatie Dit hoofdstuk beschrijft de gevolgen van de keuze voor drie strategische vertrekpunten voor de doelen van communicatie, de doelgroepenbenadering en het communicatieinstrumentarium. Tot slot wordt schematisch weergegeven welke acties op dit moment voortvloeien uit de als vanzelfsprekend vernieuwde aanpak. 4.1 Doel communicatiebeleid Communicatie is van iedereen, in de organisatie, maar ook daarbuiten. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om die de laten slagen. Excellente informatie draagt daar belangrijk aan bij. Dat betekent dat de Gemeente Breda transparant is over het onderwerp van communicatie, in haar boodschap, over wie geïnformeerd of betrokken is en met wie het gesprek wordt aangegaan. De doelen voor communicatiebeleid van de overheid liggen deels verankerd in de Grondwet en de Wet Openbaar Bestuur. Zo is er het recht van iedere burger op: informatie en communicatie van de overheid; communicatie met de overheid; de burger moet informatie kunnen vragen; kunnen meedenken, zijn mening kunnen geven en klachten kunnen uiten. Het spreekt voor zich dat de Gemeente Breda daar op geen enkele manier aan kan en wil tornen. Daarnaast moet communicatie bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen van de Gemeente Breda. Vertaald naar de Bredase communicatiestrategie, ziet dat er als volgt uit: De stad moet (kunnen) weten wat gemeentelijke organisatie van plan is; wat dat voor individuele burger betekent; hoe hij of zij daar invloed op kan uitoefenen. In de basis doet Breda dat op een excellente en digitale manier via Daarop is alle informatie gebundeld te vinden. Bovendien biedt de portal mogelijkheden om een persoonlijk profiel aan te maken en zo al die informatie te krijgen die op je persoonlijke wensen is afgestemd. Dat geldt van de bekendmaking van regels of beleidsvoornemens, tot calamiteiten, maar ook voor Breda Berichten over de straat, buurt of wijk of nieuwbouwplannen, etcetera. Het initiatief om geïnformeerd te (willen) zijn, ligt bij de gebruiker. 4.2 Doelgroepenbenadering De klassieke doelgroepenbenadering bestaat niet meer. Het denken in termen van zender en ontvanger wordt in de communicatiediscipline meer en meer verlaten. Logisch in een netwerksamenleving als de onze, waarin het denken in gebruikers veel meer geaccepteerd is. Grenzen tussen doelgroepen zijn al lang niet meer scherp te trekken. Ze vormen zich onder andere als gevolg van de social media rond een bepaald onderwerp of thema. Reden voor de Gemeente Breda om gelijke posities voor iedereen als uitgangspunt te kiezen. Bijzondere posities en automatische betrokkenheid verdwijnen. Om een effectieve communicatieaanpak te kunnen vaststellen wordt het steeds relevanter de omgeving van een onderwerp (zaak of taak) goed te kennen of ontwikkelingen te signaleren. 13

17 Dat maakt het mogelijk het speelveld en daarmee de gesprekspartners te (leren) kennen en betrokkenheid te kunnen duiden. De schaal van betrokkenheid helpt om de communicatieaanpak rond een bepaald thema af te stemmen op dat speelveld. Hierdoor is het mogelijk onderscheid te maken tussen laag betrokkenen en hoog betrokkenen, waarop vervolgens het communicatie-instrumentarium kan worden afgestemd. 4.3 Het instrumentarium tegen het licht Communicatie is excellent en digitaal in de basis. Betrokkenheid is zaak- en of taakgerelateerd en daar vloeit de communicatieaanpak per thema uit voort. Dat vraagt om een herziening van het communicatie-instrumentarium. In de afgelopen periode is het bestaande instrumentarium (niet uitputtend) tegen het licht gehouden en is van een aantal nieuwe middelen de mogelijkheden bekeken. Communicatiemiddelen; kanalen en instrumenten moeten voldoen aan de strategische uitgangspunten. Hieruit vloeit ook voort dat een aantal middelen niet langer wordt gecontinueerd. Ook nieuw in te zetten middelen moeten passen binnen de strategische uitgangspunten. Afwijkingen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders (gemandateerd het hoofd van het SSC Communicatie). In onderstaand schema een overzicht: Instrument Middel Kanaal Excellent en digitaal in basis Zaak-/taakgerelateerd Schaal van betrokkenheid (basis/additioneel Voortzetten (V)/ Beëindigen (B)/ Anders (A) instrument) Breda-Nu nee nee basis B Breda-Morgen ja nee additioneel B/A (naar gebruiker) Verzameladvertentie nee ja basis A (digitaliseren) Waarderend nee ja additioneel A (goede behouden) Vernieuwen ja ja basis V Stadsgesprekken nee ja additioneel A (inzet, maar niet breed dynamiseren) Atelier nee ja additioneel V Klankbordgroepen nee ja additioneel V Persberichten ja ja basis V Bredaberichten ja/nee ja basis A (op termijn digitaliseren) Mediabeleid nee nee basis A (actualiseren) De regels van het spel ja/nee nee basis A (aanpassen) Inspraakverordening nee nee basis A (aanpassen) Publieksvoorlichting ja/nee nee basis V Arbeidsmarktcommunicatie ja/nee ja basis V Besluiten B&W nee nee basis A (openbaar direct na vergadering B&W ) Agenda/besluiten ja nee basis V Raad Dagmail ja nee additioneel V Gemeentegids ja nee basis V (via website) Folders nee ja additioneel A (bij voorkeur digitaal) Beleidspromotie ja/nee ja additioneel A (bij voorkeur digitaal) Twitter ja ja basis A (nieuw, inzetten binnen gemeente) Linkedin ja nee additioneel A (nieuw in gemeente Hyves ja nee/ja additioneel A (nieuw in gemeente Facebook ja nee/ja additioneel A (nieuw in gemeente) 14

18 Instrument Middel Kanaal Excellent en digitaal in basis Zaak-/taakgerelateerd Schaal van betrokkenheid (basis/additioneel Voortzetten (V)/ Beëindigen (B)/ Anders (A) instrument) Digidebatten ja Ja additioneel A (onderzoek mogelijke inzet) E-cafés ja ja additioneel A (onderzoek mogelijke inzet) Uitnodigingen nee ja additioneel A (bij voorkeur digitaal) Communicatieplan ja ja additioneel V Communicatieparagraaf ja ja additioneel V Intranet ja nee basis V Huisstijl nee/ja nee basis V Netpresenter ja ja basis V Personeelsbijeenkomst nee ja additioneel V Intro nieuwe medewerker nee nee basis A (deels digitaliseren) 4.4 Plan van aanpak In de nieuwe communicatieaanpak is bewust gekozen voor een uitwerking in uitgangspunten in plaats van een uitputtende, gedetailleerde en lijvige nota. Communicatie is een organisch vak, en ook in Breda voortdurend in beweging. Reden om in de bijlagen bij deze nota een aantal factsheets op te nemen met communicatiethema s die veranderen als gevolg van de strategische uitgangspunten. Deze factsheets zijn volgens hetzelfde format opgesteld en kunnen afzonderlijk worden gelezen. In de toekomst kunnen (op basis van actualiteit of ontwikkelingen) nieuwe en andere factsheets worden toegevoegd. Op dit moment gaat het achtereenvolgens om de volgende onderwerpen: Social media Digitale communicatie (website) Schaal van betrokkenheid Inspraak, overleg, participatie en cocreatie Pers- en publiciteitsbeleid Openbaarheidscommunicatie Interne communicatie. Elke factsheet bevat een aantal actiepunten om tot de gewenste ontwikkelingen te komen. Deze zijn bijeen gebracht in onderstaand overzicht. Nr. Onderwerp Planning 1 Doorontwikkeling website met onder andere continue proces I-Phone/I-pad-apps. 2 Migratie gemeentelijke subsites op basis van migratieplan gestart april 2011 leverancier 3 Herziening mediabeleid september Herziening Regels van het Spel september Uitwerken digitale communicatie (relatie met social media en gereed augustus 2011 openbaarheidscommunicatie en interactieve communicatie) 6 Aanpassing inspraakverordening in het kader status wijk- en dorpsraden gereed juli

19 Nr. Onderwerp Planning 7 Vaststellen social media strategie en richtlijnen voor gebruik gereed augustus 2011 binnen (Yammer) en buiten de organisatie (Twitter, Hyves, Facebook, Linkedin,..) 8 Opstarten webcareteam in organisatie (tijdelijk team functioneert voorlopig team is in functie vooruitlopend op team als bedoeld in beheerplan 9 Verzameladvertentie volledig digitaal september Beëindigen printversie verzameladvertentie afloop contract; per 1 januari Alle bestuurlijke besluiten (inclusief achterliggende stukken) september 2011 digitaal beschikbaar en openbaar na collegevergadering 12 Schaal van betrokkenheid vanaf heden toepassen bij de opzet vanaf 1 juni 2011 van communicatieplannen en de invulling van communicatieparagrafen 13 Medewerkers van de Gemeente Breda informeren over herijkt juli/augustus/september 2011 communicatiebeleid 14 Richtlijnen voor Sharepoint; : herijking intranet n.a.v. nieuwe media (Sharepoint, Yammer, Kana) najaar 2011 gereed, uiterlijk 31 december 2011 live 15 Aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden mbt juli/augustus/september 2011; verder continue communicatie in de organisatie 16 Ontwikkelen en faciliteren van Het Nieuwe Werken (planning project volgt eigen planning volgt separaat projectplan over Het Nieuwe Werken) 17 Introductie nieuwe faciliteiten PersoneelsManagementSysteem Project volgt eigen planning 18 Beëindigen Breda-Nu na afloop contract; 31 mei Beëindigen Breda-Morgen; onderzoek mogelijkheden tot september 2011 overdracht aan initiatiefnemers in de stad 20 Campagne via reguliere kanalen om overgang naar excellente juni, september, november 2011 en digitale communicatie in de basis te begeleiden 21 Deelname aan social media als onderdeel van het persbeleid vanaf heden 22 Nieuwe opzet intranet Voor einde jaar gerealiseerd 16

20 Organisatie van de communicatie Verantwoordelijkheden Het college van burgemeester en wethouders communiceert met de stad in zijn rol van dagelijks bestuur van de stad. De verantwoordelijkheid voor communicatie is op verschillende niveaus in de organisatie belegd. Het college van burgemeester en wethouders is bestuurlijk verantwoordelijk voor de keuze van de communicatieaanpak; daartoe geadviseerd en ondersteund door het SSC Communicatie. Ambtelijk liggen de verantwoordelijkheden als volgt: Interne communicatie - Dit is een verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie. Met als eindverantwoordelijke de gemeentesecretaris (daartoe geadviseerd en ondersteund door het SSC Communicatie). Externe communicatie - Adviseren, coördineren, ondersteunen, faciliteren en realiseren is een verantwoordelijkheid van het SSC Communicatie (op basis van vooraf en in overleg met inhoudelijk betrokkenen gemaakte afspraken; in geval van maatwerk op basis van offerte); - Voorbereiding en uitvoering van communicatie is een verantwoordelijkheid van inhoudelijk bij zaak of taak betrokkenen (in nauwe afstemming met het SSC Communicatie) De gemeenteraad geeft invulling aan haar verantwoordelijkheid voor communicatie met de stad vanuit haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. De communicatie vanuit de raad wordt ondersteund en vormgegeven door de griffie. 5.2 Rol communicatieadviseur Communicatie maakt deel uit van integrale beleidsadvisering en is daarmee geen doel op zich. Het kan in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van de intenties en ambities van het stadsbestuur. De communicatieafdeling ondersteunt vanuit verschillende rollen en functies. Deze zijn aan verandering onderhevig als gevolg van ontwikkelingen in het vak en de samenleving. Waar communicatieprofessionals in het verleden alleen eigenaar van de discipline waren, is nu een fundamenteel andere manier van denken nodig. Van oudsher is het produceren en naar buiten brengen van content een kerntaak van communicatie. Deze is nu deels door anderen overgenomen. Mede als gevolg van de opkomst van social media is er een veelheid aan podia ontstaan waarop eenieder kan bijdragen. Daarmee worden de belangrijkste rollen van de communicatieadviseur: Adviseren over strategische keuzes van bestuur en management Adviseren, ondersteunen, faciliteren, realiseren van/voor bestuur en lijnorganisatie Signaleren maatschappelijke ontwikkelingen Volgen en acteren in social media Produceren van communicatiemiddelen 17

Als vanzelfsprekend nieuw - Uitgangspunten notitie herijking communicatiebeleid gemeente Breda

Als vanzelfsprekend nieuw - Uitgangspunten notitie herijking communicatiebeleid gemeente Breda Als vanzelfsprekend nieuw - Uitgangspunten notitie herijking communicatiebeleid gemeente Breda 1. Rode draad vooraf Anders, zakelijker, transparanter en dienstverlenend! Dat is de rode draad in de herijking

Nadere informatie

Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda

Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda SSC/communicatie april 2011 Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda Voorwoord Zakelijk, transparant en dienstverlenend!

Nadere informatie

Communicatie@Breda. Herijking communicatiebeleid gemeente Breda

Communicatie@Breda. Herijking communicatiebeleid gemeente Breda Communicatie@Breda Herijking communicatiebeleid gemeente Breda Gemeente Breda/september 2011 Voorwoord Zakelijk, transparant en dienstverlenend! Dat is de rode draad in het communicatiebeleid van de gemeente

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Programma Op weg naar een netwerkoverheid Wat wil de

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren,

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren, Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009 Dames en heren, Een maand geleden mocht ik in Utrecht samen met vertegenwoordigers van 47 Europese landen

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Programma van vanmiddag:

Programma van vanmiddag: Programma van vanmiddag: Hoe worden sociale media in Nederland gebruikt? Wat zijn de ontwikkelingen binnen gemeenten? Case: stad zonder afval via sociale media? Social tips (vanuit de Gemeente Almere als

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie Imrat Verhoeven Uva/AISSR Vormgeven aan overheidsparticipatie In een notendop Activerende verzorgingsstaat leidt tot meer nadruk verhoudingen burgers onderling Hoe democratisch zijn die verhoudingen eigenlijk?

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar Burgerparticipatie in Alkmaar Gemeente Alkmaar 1 Burgerparticipatie in Alkmaar Aanleiding en ambitie In het kader van het programma Harmonisatie is ook het burgerparticipatiebeleid opnieuw bekeken. Voor

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

VERBINDEND BESTUUR IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

VERBINDEND BESTUUR IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING VERBINDEND BESTUUR IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING Informatieavond gemeenteraad Oosterhout 19 mei 2015 Boukje Keijzer 1 levensloopbestendige woningen brede stoepen cirkel van controle steunkousen OV en

Nadere informatie

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Inhoud Inleiding... 3 1 Visie op communicatie... 4 1.1 Kernwaarden... 4 2 Communicatiedoelstellingen... 7 2.1 Resultaten doelstellingen... 9 3 Organisatie

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Participatie en social media Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Futurawonen E: info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl 21 april 2011 1 Inhoud

Nadere informatie

Communicatieplan op weg naar Samenleving Voorop

Communicatieplan op weg naar Samenleving Voorop Communicatieplan op weg naar Samenleving Voorop Afdeling communicatie Juni 2012 Communicatieplan op weg naar Samenleving voorop De gemeente Leusden oriënteert zich op een andere rol in relatie tot de samenleving.

Nadere informatie

Factor 4 Social. Introductie. De Factor 4 Social is ontwikkeld door Calanza BV in samenwerking met Microsoft

Factor 4 Social. Introductie. De Factor 4 Social is ontwikkeld door Calanza BV in samenwerking met Microsoft Factor 4 Social Introductie De Factor 4 Social is ontwikkeld door Calanza BV in samenwerking met Microsoft Uitgave: Maart 2014 Door: Calanza BV Email: info@factor4social.com Telefoon: 023-5155000 Colofon

Nadere informatie

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Voorwoord Versie: 27 januari 2017 In De kracht van Coevorden hebben we beschreven wat onze visie is op het Sociaal Domein en hoe het sociaal domein in

Nadere informatie

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers Gemeente Leusden Bomenplan 2012-2021 Module E: Bomen en burgers Colofon Gemeente Leusden 't Erf 1 3831 NA LEUSDEN september 2011 Samenvatting Goede communicatie is een van de peilers van goed bomenbeleid.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

hoe je social media inzet voor jouw club

hoe je social media inzet voor jouw club hoe je social media inzet voor jouw club social media Kansen en mogelijkheden voor amateurverenigingen Een groot percentage Nederlanders is lid van een sociaal netwerk als Hyves, Facebook of LinkedIn.

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst Beuningen maken we samen Een reis naar de toekomst Oktober 2013 1 Waarom nu een visie? Een visie maak je niet zomaar. Een visie maak je ook niet vaak. Maar op dit moment zijn wij toe aan nieuwe inspiratie,

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J.

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. Raadsvoorstel Vergadering : 9 oktober 2014 Agendapunt : 13 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Ed Stoelinga E-mail : estoelinga@t-diel.nl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 13R5541 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest Inleiding Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T.

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T. AAN DE RAAD Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016 Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester T. van Mourik Samenvatting In het visiedocument Dienstverlening verwoorden

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR Mee DENK WERK SCHRIJF LEEF MEE MET DOE SPEEL KIJK CHAT PRAAT LEIDEN met Leiden Plan van aanpak publieksparticipatie 2013-2015 AANLEIDING VISIE UITGANGSPUNTEN PLAN VAN AANPAK AANLEIDING De gemeente Leiden

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

De Business Case voor sociale media bij gemeenten

De Business Case voor sociale media bij gemeenten De Business Case voor sociale media bij gemeenten Boyd Hendriks Wie de business case zoekt voor het gebruik van sociale media bij gemeenten, vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit verschillende

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F)

3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F) 3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F) Portal IK WIL...Doen wat nodig is! Het HR-instrumentarium dat in het kader van de pilots is verzameld heeft een

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde Ambitiedocument Omgevingswet Stadsronde 30-5-2017 Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit Procesaanpak Maastricht Ambitiedocument (januari - juni 2017) Hoe gaat de gemeente om met de bestuurlijke

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Visie op dienstverlening #2020

Visie op dienstverlening #2020 Visie op dienstverlening #2020 en de klant blíjft centraal staan Gemeente Schagen Datum: 15 september 2015 1 Omgevingsanalyse Waar staan we nu Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbetering van

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Gemeente Geertruidenberg December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is het kader? 4 3. Wat weten we van social media? 5 4. Strategie en

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Workshop webcare & social media

Workshop webcare & social media Workshop webcare & social media Van naar! Intro - propositie Waar loop je als organisatie tegen aan als je social media en webcare in je organisatie in wilt voeren? Wij nemen jullie mee in onze ontwikkeling

Nadere informatie