Handleiding voor de Groepsmeter Sociale Contacten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor de Groepsmeter Sociale Contacten"

Transcriptie

1 4 Handleiding voor de Groepsmeter Sociale Contacten

2

3 Het derde deelinstrument in de Kwaliteitsmonitor BSO is de Groepsmeter Sociale Contacten. Dit meetinstrument geeft inzicht in de mogelijkheden van kinderen om sociale relaties op te bouwen en uit te bouwen op de buitenschoolse opvang. Het gaat daarbij om voldoende regelmaat in de contacten die zij met andere kinderen, vrienden, op de buitenschoolse opvang hebben. En het gaat om voldoende contact met de pedagogisch medewerkers om ook met hen een vertrouwde relatie te kunnen opbouwen. De Groepsmeter werkt via het invoeren van een aantal administratieve gegevens in de computer. Het programma staat op de bijgevoegde cd-rom (achter in het boek). De Groepsmeter voert een aantal berekeningen uit die zichtbaar maken hoe vaak kinderen dezelfde kinderen en dezelfde pedagogische medewerkers tegenkomen als zij op de buitenschoolse opvang zijn. Het geeft ook inzicht in de gemiddelde staf-kindratio en de groepsgrootte. 4.1 Inhoud en achtergrond Met de Groepsmeter Sociale Contacten voor de BSO (hierna kortweg aangeduid als de Groepsmeter) wordt inzicht verkregen in vier kenmerken die belangrijk zijn voor de structurele kwaliteit van de buitenschoolse opvang: 1. de groepsstabiliteit: hebben de kinderen in een groep vaste vertrouwde kinderen (van hun eigen leeftijd en sekse) om zich heen? 2. de stafstabiliteit: hebben de kinderen vaste vertrouwde pedagogisch medewerkers? 3. de staf-kindratio: zijn er voldoende pedagogisch medewerkers voor het aantal kinderen? 4. de groepsgrootte: zitten er niet te veel kinderen in de groep? Voor de Groepsmeter bedoelen we met de term staf de beroepskrachten op de groep, oftewel de pedagogisch medewerkers. De managementmedewerkers en degenen die zorgen voor administratieve ondersteuning worden hier niet meegerekend. Een goede stafstabiliteit en staf-kindratio kunnen bevorderlijk zijn voor de individuele aandacht die kinderen krijgen van pedagogisch medewerkers, en voor de mate waarin pedagogisch medewerkers en kinderen elkaar goed kunnen leren kennen. En een adequate groepsgrootte beschermt hen tegen te veel prikkels van onoverzichtelijk veel kinderen. 4. Handleiding voor de Groepsmeter Sociale Contacten 85

4 Echter, als hoofddoel van de Groepsmeter zien we de groepsstabiliteit: het in kaart brengen van de relaties die kinderen (kunnen) hebben met andere kinderen van dezelfde leeftijd en sekse. In de Groepsmeter gaat het om de contacten tussen kinderen op de buitenschoolse opvang. Er wordt niet meegenomen of kinderen elkaar al kennen vanuit hun klas, school, buurt, sportclub, enzovoort. Dat zou de administratie te omslachtig maken. Kinderen in de basisschoolleeftijd spelen het liefst met leeftijdgenoten. Ze spelen ook wel met jongere of oudere kinderen, maar met leeftijdgenoten kunnen zij het gemakkelijkst vriendschappen sluiten en onderhouden. Zonder leeftijdgenoten voelen kinderen zich vaak eenzaam in een groep. Het is van belang dat er in elk geval enkele leeftijdgenoten in de groep zijn van dezelfde sekse. Voor kinderen van circa zes jaar en ouder wordt het spelen met leeftijdgenoten van de eigen sekse steeds belangrijker. Als kinderen zelf mogen kiezen, dan spelen ze in 60% van de gevallen met kinderen van de eigen leeftijd en sekse, en in 30% van de gevallen in gemengde groepjes. Het komt maar sporadisch voor dat ze als enige jongen of enig meisje met één of meer kinderen van de andere sekse spelen. Eigen seksegenoten in de groep dragen bij aan een veilig gevoel, zelfs al spelen de kinderen niet samen. Voor meer theoretische verdieping over het onderwerp sociale contacten verwijzen we naar het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar (Schreuder et al., 2011). In hoofdstuk 5 Relaties in de groep en hoofdstuk 12 Organisatie van de groep komt aan de orde waarom sociale relaties belangrijk zijn voor kinderen en hoe de buitenschoolse opvang daaraan kan bijdragen. Als maat voor de groepsstabiliteit is in de Groepsmeter gekozen voor de mate waarin kinderen binnen een week herhaald contact hebben met dezelfde groepsgenoten. Deze maat wordt berekend voor de totale groep kinderen, de groep leeftijdgenoten en de groep leeftijdgenoten van dezelfde sekse. Een leeftijdgenoot is daarbij gedefinieerd als een kind met de leeftijd van het kind plus of min een jaar. 4.2 Werkwijze en handleiding De Groepsmeter bestaat uit een handleiding en een computerprogramma in Excel, dat op de bijgevoegde cd-rom (achter in het boek) staat met aanwijzingen voor het invullen. De Groepsmeter is gebaseerd op deel III van de NCKO-Kwaliteitsmonitor (Gevers Deynoot-Schaub et al., 2009) 86 De Kwaliteitsmonitor BSO

5 en op het boek Fijn je weer te zien (Kwok & Schreuder, 2010). We geven hierna eerst weer voor welke groep de Groepsmeter wordt ingevuld, en vervolgens welke gegevens ervoor nodig zijn. Groep waarvoor de Groepsmeter wordt ingevuld De kinderen in de BSO worden ingedeeld in basisgroepen volgens de regelgeving van de GGD, met vaste pedagogisch medewerkers en een eigen groepsruimte. In sommige organisaties is er vooral sprake van een groepsindeling op papier, in andere functioneren de basisgroepen ook daadwerkelijk als groepen waarin de kinderen tijdens de BSO-tijd verblijven. Hoe het gaat in de praktijk hangt onder andere af van de grootte van de organisatie. Er komen allerlei varianten voor. Zo kan het zijn dat kinderen wel binnenkomen in de basisgroep, maar zich na het eten en drinken verspreiden over het hele gebouw en de buitenruimte. Soms gaan zij naar een georganiseerde activiteit buiten de locatie. Ook komt voor dat kinderen binnenkomen per verdieping, per leeftijdsgroep, per basisschool of allemaal in één centrale ruimte, en vervolgens zelf kiezen bij wie of bij welke activiteit zij zich aansluiten. Vaak, maar niet altijd, komen ze aan het eind van de middag weer bij elkaar in hun basisgroep. De Groepsmeter kan het best worden ingevuld voor de situatie waarin de kinderen de meeste tijd doorbrengen. We noemen dit de primaire groep. Een voorbeeld van zo n primaire groep is de leeftijdsgroep waarin de kinderen samen spelen, of de verdieping waarop ze bij elkaar zijn. Maar het kan natuurlijk ook gewoon de basisgroep zijn. Soms brengen kinderen veel tijd door in georganiseerde activiteiten. Ze hebben zich bijvoorbeeld voor drie maanden voor een sportactiviteit ingeschreven. Ook voor deze activiteitengroepen kan de Groepsmeter worden ingevuld. De BSO bepaalt zelf voor welke groepssituatie(s) zij de groepsstabiliteit wil analyseren. Dat zal meestal de groep zijn waarin de kinderen de meeste tijd verkeren. Wij zetten de keuzemogelijkheden hieronder nog eens op een rijtje: u de basisgroep u twee in ruimte aan elkaar gekoppelde basisgroepen u een verdieping waarop kinderen (van een bepaalde leeftijd) samenspelen u een activiteitengroep u het hele centrum voor buitenschoolse opvang Je kunt beginnen met de Groepsmeter in te vullen voor één groep, om een beeld te krijgen van de opbrengst. Daarna kun je hem invullen voor 4. Handleiding voor de Groepsmeter Sociale Contacten 87

6 verschillende groepen, zodat je zicht krijgt op de stand van zaken in de verschillende groepssituaties. Benodigde gegevens Voor het invullen van de Groepsmeter zijn administratieve gegevens nodig over de bezetting van pedagogisch medewerkers en kinderen op de groep. De keuze van de groep is aan de BSO (zie vorige paragraaf). De gegevens worden gedurende één week ingevuld. Het programma berekent dan automatisch de structurele kwaliteitsmaten: groepsstabiliteit, stafstabiliteit, groepsgrootte en staf-kindratio. Het invullen van de gegevens kan in principe door een administratief medewerker worden gedaan, maar ook door de locatiemanager of een pedagogisch medewerker. Hoeveel tijd het invullen kost, hangt af van het aantal groepen en kinderen waarvoor dit gebeurt. In de praktijk blijkt de gevraagde tijd geen beletsel te zijn voor het gebruik. Belangrijk is om het bestand aan gegevens goed (centraal) te beheren. Dit maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen groepen en tussen verschillende meetmomenten. De structurele kwaliteitsmaten kunnen over de tijd fluctueren. Het is daarom aan te bevelen de Groepsmeter met enige regelmaat te gebruiken, bijvoorbeeld elk kwartaal. 4.3 Resultaten De Groepsmeter berekent voor de gekozen groep de vier structurele kwaliteitsmaten: groepsstabiliteit, stafstabiliteit, groepsgrootte en stafkindratio. Daarnaast levert de groepsmeter specifieke informatie over de groepsstabiliteit binnen groepen kinderen van dezelfde leeftijd en sekse, en aanvullende gegevens over hoe de groep is samengesteld qua leeftijd en sekse. De Groepsmeter geeft antwoord op vragen als: u Hoeveel verschillende kinderen ziet een kind per week? u Hoeveel verschillende leeftijdgenoten ziet een kind per week? u Hoeveel verschillende leeftijdgenoten van dezelfde sekse ziet een kind per week? u Komt een kind regelmatig dezelfde kinderen tegen in de groep? 88 De Kwaliteitsmonitor BSO

7 u Komt een kind regelmatig dezelfde kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd tegen in de groep? u Komt een jongen/meisje regelmatig dezelfde jongens/meisjes van ongeveer dezelfde leeftijd tegen in de groep? u Komen kinderen in de groep als geheel regelmatig dezelfde kinderen (van ongeveer dezelfde leeftijd en/of sekse) tegen in de groep? u Hoe is de leeftijdsverdeling in de groep? u Hoe is de sekseverdeling in de groep? u Hoe is de verdeling van het aantal kinderen over de dagen in de week? u Wat is de parttime factor (aantal kinderen dat 1, 2, 3, 4, 5 dagen per week komt)? u Hoeveel verschillende pedagogisch medewerkers ziet een kind per week? u Komt een kind regelmatig dezelfde pedagogisch medewerkers tegen? u Komen kinderen in de groep als geheel regelmatig dezelfde pedagogisch medewerkers tegen? u Wat is de groepsgrootte? u Overschrijdt de groepsgrootte de maximaal toegestane waarde? u Wat is de staf-kindratio? u Overschrijdt de staf-kindratio de maximaal toegestane waarde? In de volgende paragrafen gaan we verder in op de vier structurele kwaliteitsmaten. We beschrijven de betekenis van de verschillende scores en geven enkele handvatten om de Groepsmeter te gebruiken als aanzet tot kwaliteitsverbetering Groepsstabiliteit Het uitgangspunt bij groepsstabiliteit is: in welke mate komen kinderen op de dagen dat zij aanwezig zijn op de BSO in één week dezelfde kinderen tegen in hun groep? Hoe vaker zij dezelfde kinderen tegenkomen, hoe hoger de stabiliteit. Die wordt uitgedrukt in een percentage, de zogenoemde stabiliteitsindex. De Groepsmeter berekent de stabiliteit voor elk individueel kind in de groep en voor de groep als geheel. Er bestaan ove- 4. Handleiding voor de Groepsmeter Sociale Contacten 89

8 rigens geen vastgelegde normen voor de stabiliteitsscores zoals berekend met de Groepsmeter. Dat houdt in dat de interpretatie van de uitkomsten als goed, voldoende of zwak een eigen beoordeling vraagt door de organisatie. Daarbij zal vanzelf een dilemma optreden: wat goed is voor dit kind of voor de kinderen (veel stabiliteit), is niet altijd haalbaar voor de organisatie. Dit onderwerp wordt beter bespreekbaar als de gegevens op tafel liggen. Groepsstabiliteitsindex per kind = Individuele groepsstabiliteitsindex Stel dat kind A van maandag tot en met donderdag op de groep aanwezig is. Kind B is er alleen op maandag en dinsdag. Bij kind A is er dan op dinsdag een herhaald contact met kind B, maar niet op woensdag en donderdag. Er zijn voor kind A dus drie herhaalde contacten met kind B mogelijk, waarvan er maar één plaatsvindt. De stabiliteit van kind A naar kind B is in dit geval 33%. Kind B echter ziet op maandag én dinsdag (de dagen dat het aanwezig is) altijd kind A. De stabiliteit van kind B naar kind A is in dit geval dus 100%. Op deze manier wordt per kind voor ieder ander kind in zijn groep de stabiliteit berekend. Hierover wordt per kind een gemiddelde berekend: de individuele groepsstabiliteitsindex. Een kind met een lage score komt maar weinig dezelfde kinderen tegen op de dagen dat het op de BSO is. Een kind met een hoge score ontmoet op de BSO juist vaak dezelfde kinderen. Voor het opbouwen van een relatie met andere kinderen zijn (veel) herhaalde contacten nodig. Daarbij zijn contacten met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd extra belangrijk. Om die reden berekent de Groepsmeter ook een groepsstabiliteitsindex voor elk kind met kinderen die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. De grens is gesteld op één jaar jonger of ouder dan het betreffende kind. Een hoge score betekent dan dat het kind vaak dezelfde leeftijdgenootjes tegenkomt, een lage score dat het kind maar weinig dezelfde leeftijdgenootjes tegenkomt. Naarmate kinderen wat ouder zijn, wordt naast de leeftijd ook de sekse van andere kinderen belangrijk. Daarom berekent de Groepsmeter ook een groepsstabiliteitsindex voor elk kind met leeftijdgenootjes van dezelfde sekse. Een hoge score betekent dan dat een jongen vaak jongens van zijn eigen leeftijd tegenkomt en een lage score dat een jongen maar weinig jongens van zijn eigen leeftijd regelmatig ziet. Hetzelfde geldt natuurlijk voor meisjes. 90 De Kwaliteitsmonitor BSO

9 Groepsstabiliteitsindex van de groep Als we alle individuele groepsstabiliteitsindexen van de kinderen in één groep bij elkaar optellen en middelen, is het resultaat de groepsstabiliteitsindex voor de totale groep. Een hoge score op de groepsstabiliteitsindex betekent dat de kinderen in de groep elkaar over het geheel genomen vaak tegenkomen. Een lage score betekent dat kinderen in de groep, op de dagen dat ze er zijn, veel verschillende kinderen tegenkomen. Op dezelfde manier wordt ook de groepsstabiliteitsindex berekend voor de leeftijdgenoten binnen de groep. Een hoge score betekent dan dat kinderen over het geheel genomen veel leeftijdgenoten herhaald tegenkomen in de groep. Een lage score dat er weinig kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zijn die elkaar vaker in een week tegenkomen op de BSO. Ook wordt er een stabiliteitsindex berekend voor de groep leeftijdgenoten van dezelfde sekse. Een hoge score betekent dat jongens over geheel genomen regelmatig dezelfde jongens van hun eigen leeftijd tegenkomen. Bij een lage score komen zij weinig jongens van hun eigen leeftijd herhaald tegen. Voor meisjes geldt natuurlijk hetzelfde. Voor kinderen die slechts één dag in de week komen, kan geen stabiliteitsindex worden berekend. Voor hen is er immers binnen één week geen herhaald contact met andere kinderen mogelijk. De ééndagskinderen doen echter wel mee in het berekenen van de individuele groepsstabiliteitsindex van de andere kinderen en van de groepsstabiliteitsindex van de hele groep, aangezien zij wel van invloed zijn op de stabiliteitsbeleving van andere kinderen die meer dagen komen. Werken met de indexen voor groepsstabiliteit De stabiliteitsgegevens bieden verschillende mogelijkheden. u Groepsstabiliteit monitoren. Je kunt met de verkregen gegevens zien hoe hoog de stabiliteit voor de groep als geheel is en nagaan of deze voldoet aan de norm die de organisatie zelf daarvoor heeft bepaald. Die norm kan bijvoorbeeld gebaseerd worden op de uitkomsten van een eerste gebruik van de Groepsmeter. Wanneer bij die eerste meting is gevonden dat er in twee groepen sprake is van een groepsstabiliteit van minder dan 40%, terwijl in alle andere groepen de groepsstabiliteit boven de 50% ligt, kan als streefnorm voor een volgende meting gekozen worden voor een groepsstabiliteit van 50% in alle groepen. Dat houdt in dat voor de twee groepen waar de stabiliteit lager was acties worden ondernomen om de stabiliteit te verhogen. Een ander voorbeeld: als bij de eerste meting alle groepen een groepsstabiliteits- 4. Handleiding voor de Groepsmeter Sociale Contacten 91

10 92 De Kwaliteitsmonitor BSO index hadden van 50% of meer, terwijl dat in de tweede meting voor enkele groepen is gedaald naar 30%, dan kan de organisatie nagaan of er iets in het (intake)beleid is veranderd dat deze verlaging heeft veroorzaakt en bezien of dit kan worden teruggedraaid. u Groepsstabiliteit per kind verbeteren. Je kunt met de verkregen gegevens zien hoe hoog de stabiliteit voor elk individueel kind is en nagaan of deze voor elk kind voldoet aan een door de organisatie zelf vastgestelde norm (bijvoorbeeld 50% voor ieder kind). De Groepsmeter laat bovendien zien hoe hoog de stabiliteit voor elk kind is met leeftijd- en seksegenoten. Ook hiervoor kan vervolgens een streefnorm worden bepaald (bijvoorbeeld: per kind minimaal twee andere kinderen van dezelfde leeftijd en sekse per dag). Een andere mogelijkheid is om alleen de individuele groepsstabiliteit te verbeteren voor kinderen die er blijk van geven zich te vervelen of zich eenzaam te voelen op de BSO. u Groepsstabiliteit verhogen. Je kunt zien welke kinderen de groepsstabiliteit negatief beïnvloeden. Dit zijn de kinderen met een lage individuele stabiliteitsindex. Ook de kinderen die maar één dag komen beïnvloeden indirect de groepsstabiliteit. Als blijkt dat er veel kinderen slechts één dag komen, kan dat aanleiding vormen voor nieuw beleid (bijvoorbeeld: Alle kinderen komen minimaal twee dagen per week naar de BSO of: Alle kinderen die maar één dag willen komen worden alleen op maandag en woensdag ontvangen, zodat de rest van de dagen gereserveerd blijft voor kinderen die twee of meer dagen komen ). Bij grote leeftijdsverschillen in de groep is het vooral interessant om te proberen om de individuele groepsstabiliteitsindexen van leeftijdgenoten van dezelfde sekse te verhogen. Herhaalde contacten met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en van dezelfde sekse zijn immers belangrijker voor kinderen dan herhaalde contacten met kinderen met wie zij door leeftijd- en sekseverschil weinig aansluiting hebben. Hierover kan de BSO in gesprek gaan met ouders om hen bijvoorbeeld te vragen in het belang van hun kind van werkdag te ruilen. u Uitproberen. Je kunt met de Groepsmeter via het uitvoeren van berekeningen uitproberen welke aanpak de groepsstabiliteit verbetert. Bekijk bijvoorbeeld wat er gebeurt met de groepsindexen wanneer de tweedagenkinderen ingedeeld worden op basis van vaste combinaties van weekdagen. Alle tweedagenkinderen komen bijvoorbeeld op dinsdag en donderdag, en de rest van de kinderen houdt vrije keuze van dagen.

11 u Draagvlak bij ouders verkrijgen. De resultaten van de Groepsmeter kunnen ook ingezet worden om aan ouders te laten zien welk beleid de BSO kiest ten aanzien van stabiliteit, en wat dat voor de kinderen oplevert. Zo gebruik je de gegevens om het beleid te onderbouwen. Als ouders inzien dat stabiliteit belangrijk is, ook voor hun eigen kind, zullen zij eerder geneigd zijn ook dit aspect mee te nemen bij de keuze voor bepaalde weekdagen, of gemakkelijker instemmen met voorwaarden vanuit de BSO zoals een minimale afname van twee dagen, of een vaste dagencombinatie. Groepsstabiliteit kan een onderwerp zijn voor een ouderavond, of al meteen worden meegenomen in het intakegesprek met de ouders. Voorbeeld Mike is 11 jaar. Hij komt drie dagen per week naar de BSO. Uit observaties blijkt dat Mike weinig optrekt met de andere kinderen in de groep. Uit de gegevens van de Groepsmeter blijkt dat zijn groepsstabiliteitsindex voldoende hoog is, maar de stabiliteit naar leeftijdgenoten van dezelfde sekse minimaal (nul). Op twee van de drie dagen is er geen enkele jongen van dezelfde leeftijd aanwezig. Er zijn wel jongens van dezelfde leeftijd in de groep, maar die komen op de andere dagen van de week. In een gesprek met de ouders, waarbij de uitkomsten van de Groepsmeter kunnen worden getoond, wordt voorgesteld van dagen te wisselen zodat Mike meer jongens van zijn eigen leeftijd ziet Stafstabiliteit Bij stafstabiliteit gaat het erom of een kind voldoende vaak dezelfde pedagogisch medewerkers tegenkomt om met hen een stabiele relatie te kunnen opbouwen. Wij definiëren stafstabiliteit als de mate waarin er binnen één week herhaald contact plaatsvindt tussen kind en pedagogisch medewerkers: hebben zij genoeg gelegenheid om elkaar goed te leren kennen? Ook hierbij wordt net als bij de groepsstabiliteitsindex eerst een berekening per kind gemaakt en vervolgens een gemiddelde berekend over alle kinderen. Stafstabiliteit per kind= individuele stafstabiliteitsindex Stel dat kind C van maandag tot en met donderdag op de groep is. Pedagogisch medewerker A is er op maandag en dinsdag. Pedagogisch 4. Handleiding voor de Groepsmeter Sociale Contacten 93

12 medewerker B is er van maandag tot en met woensdag. Bij het kind is er dan op dinsdag een herhaald contact met pedagogisch medewerker A, maar niet op woensdag en donderdag. Er zijn dus drie herhaalde contacten met pedagogisch medewerker A mogelijk, waarvan er maar één plaatsvindt. De stabiliteit van het kind naar pedagogisch medewerker A is in dit geval 33%. Bij het kind is er op dinsdag en woensdag een herhaald contact met pedagogisch medewerker B, maar niet op donderdag. Er zijn dus drie herhaalde contacten met pedagogisch medewerker B mogelijk, waarvan er twee plaatsvinden. De stabiliteit van het kind naar pedagogisch medewerker B is in dit geval dus 67%. Zo wordt per kind met alle pedagogisch medewerkers die het in een week ziet, de stabiliteit berekend. Hierover wordt vervolgens per kind een gemiddelde berekend: de individuele stafstabiliteitsindex. Een hoge individuele stafstabiliteitsindex betekent dat het kind vaak dezelfde pedagogisch medewerkers tegenkomt, een lage score laat zien dat het kind juist veel verschillende pedagogisch medewerkers tegenkomt. Stafstabiliteit per groep Er kan een gemiddelde over alle kinderen worden berekend door alle individuele scores op te tellen en deze vervolgens te middelen: de stafstabiliteitsindex. Dit gemiddelde is een nauwkeurige afspiegeling van de stafstabiliteit in de betreffende groep vanuit het perspectief van de kinderen. Een hoge score betekent dat de kinderen in de groep over het geheel genomen vaak dezelfde pedagogisch medewerkers tegenkomen. Een lage score betekent dat zij veel/vaak verschillende pedagogisch medewerkers tegenkomen. Voor kinderen die slechts één dag per week komen kan geen stafstabiliteitsindex worden berekend, omdat er binnen één week geen herhaald contact met pedagogisch medewerkers mogelijk is. De ééndagskinderen doen dan ook niet mee bij de berekening van de stafstabiliteitsindex. Werken met de indexen voor stafstabiliteit De gegevens over stafstabiliteit bieden verschillende mogelijkheden voor monitoring en verbetering: u Je kunt zien hoe hoog de stafstabiliteit voor de hele groep is en nagaan of deze voldoet aan een vooraf gestelde norm (bijvoorbeeld 50%). u Je kunt zien hoe hoog de stafstabiliteit voor elk individueel kind is en nagaan of deze voor elk kind voldoet aan een vooraf gestelde norm (bijvoorbeeld 50%). 94 De Kwaliteitsmonitor BSO

Instructie Stabiliteitsmeter

Instructie Stabiliteitsmeter 1 Instructie Stabiliteitsmeter Toon Pennings en Hans Meij, Nederlands Jeugdinstituut Aan de slag Met de Stabiliteitsmeter krijgt u inzicht in de structurele kwaliteitskenmerken van de groep: de groepsgrootte,

Nadere informatie

kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor

kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor kindercentra Inleiding Bij staat kwaliteit voorop. biedt op alle centra kwalitatief goede opvang waardoor kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. GGD-inspecties en HKZcontroles maken deze

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

WELKOM IN DE GROEP. BOinK. handvatten voor ouders en oudercommissies

WELKOM IN DE GROEP. BOinK. handvatten voor ouders en oudercommissies WELKOM IN DE GROEP Pedagogisch Beleid Groepsopbouw handvatten voor ouders en oudercommissies over groepsindeling en opendeurenbeleid in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang Groepsstabiliteit Vaste

Nadere informatie

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Opendeurenbeleid Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Colofon Dit is een uitgave van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, BOinK. Auteur

Nadere informatie

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen 1 Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen KDV KieKeBoe Bianca Wegbrands 2012/2013 Akkoord leidsters 02/01/2012 Vastgesteld door de OWG De opvang vindt plaats in stamgroepen. Toelichting: voor de

Nadere informatie

Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat 11 4201EK GORINCHEM Registratienummer 206944639

Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat 11 4201EK GORINCHEM Registratienummer 206944639 Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat 11 4201EK GORINCHEM Registratienummer 206944639 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Gorinchem Datum inspectie:

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Kinderopvang Winschoten

Kinderopvang Winschoten eropvang Winschoten Inhoud 1. Netto prijs per uur kinderopvang & buitenschoolse opvang 2. Aanbod KiWi 3. Korting bij baanverlies 4. Netto prijs per uur bij korting baanverlies www.kinderopvangwinschoten.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Inspectierapport Kronkel (BSO) Centrumlaan 1 3454CX DE MEERN Registratienummer 223326069

Inspectierapport Kronkel (BSO) Centrumlaan 1 3454CX DE MEERN Registratienummer 223326069 Inspectierapport Kronkel (BSO) Centrumlaan 1 3454CX DE MEERN Registratienummer 223326069 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 24-06-2015

Nadere informatie

Pedagogische Kwaliteit & De NCKO-Kwaliteitsmonitor

Pedagogische Kwaliteit & De NCKO-Kwaliteitsmonitor Pedagogische Kwaliteit & De NCKO-Kwaliteitsmonitor Regionale bijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers 2010 NCKO Prof. dr. Louis Tavecchio Dr. Ruben Fukkink Dr. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Drs. Katrien

Nadere informatie

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Druivengaarde (BSO) Druivengaarde 9 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 141299630

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Druivengaarde (BSO) Druivengaarde 9 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 141299630 Inspectierapport Yes! Kinderopvang Druivengaarde (BSO) Druivengaarde 9 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 141299630 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: HENDRIK-IDO-AMBACHT

Nadere informatie

Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat EK GORINCHEM Registratienummer

Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat EK GORINCHEM Registratienummer Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat 11 4201EK GORINCHEM Registratienummer 206944639 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: GORINCHEM Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO ZoWieZo Korteweide VL ZUID-SCHARWOUDE Registratienummer

Inspectierapport BSO ZoWieZo Korteweide VL ZUID-SCHARWOUDE Registratienummer Inspectierapport BSO ZoWieZo Korteweide 220 1722 VL ZUID-SCHARWOUDE Registratienummer 153254683 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Langedijk Datum inspectie: 3 november 2015

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kanjers (BSO) Sint Crusiusweg 12 8161 HG EPE Registratienummer 291561020

Inspectierapport BSO Kanjers (BSO) Sint Crusiusweg 12 8161 HG EPE Registratienummer 291561020 Inspectierapport BSO Kanjers (BSO) Sint Crusiusweg 12 8161 HG EPE Registratienummer 291561020 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: EPE Datum inspectie: 20-11-2014 Type

Nadere informatie

Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor

Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor Iris Bollen o.l.v. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Maart 2012 1. Inleiding In januari en februari 2012 is de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Inspectierapport Les Petits Pr. Beatrix (BSO) Von Brucken Focklaan XC HEEMSTEDE Registratienummer

Inspectierapport Les Petits Pr. Beatrix (BSO) Von Brucken Focklaan XC HEEMSTEDE Registratienummer Inspectierapport Les Petits Pr. Beatrix (BSO) Von Brucken Focklaan 2 2102XC HEEMSTEDE Registratienummer 423910668 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Heemstede Datum inspectie: 04-04-2016

Nadere informatie

Inspectierapport De Wijze Dabbers (BSO) Deciushof 2 6642BT BEUNINGEN GLD Registratienummer 489831205

Inspectierapport De Wijze Dabbers (BSO) Deciushof 2 6642BT BEUNINGEN GLD Registratienummer 489831205 Inspectierapport De Wijze Dabbers (BSO) Deciushof 2 6642BT BEUNINGEN GLD Registratienummer 489831205 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: Beuningen Datum inspectie:

Nadere informatie

De Vragenlijst welbevinden voor kinderen 8+ bestaat uit de volgende onderdelen: vragenlijst overzicht van de categorieën per vraag notatieformulier.

De Vragenlijst welbevinden voor kinderen 8+ bestaat uit de volgende onderdelen: vragenlijst overzicht van de categorieën per vraag notatieformulier. Vragenlijst voor kinderen 8+ De vragenlijst voor kinderen van 8 jaar en ouder kan worden gebruikt voor en door alle kinderen in deze leeftijdsgroep. In zes vragen wordt de kinderen naar hun mening over

Nadere informatie

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief!

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief! TARIEVENKRANT 2018 DE FAMILIESCHOOL 0.12 van baby tot brugklasser Op de Familieschool 0.12 ligt de focus op samenwerken. Met de kinderen, de ouders, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, het bestuur en

Nadere informatie

Inspectierapport De Sport BSO (BSO) Rijneiland 7 3984MA ODIJK Registratienummer 192412693

Inspectierapport De Sport BSO (BSO) Rijneiland 7 3984MA ODIJK Registratienummer 192412693 Inspectierapport De Sport BSO (BSO) Rijneiland 7 3984MA ODIJK Registratienummer 192412693 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Bunnik Datum inspectie: 06-07-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Grote Beemd (BSO) Dalemdreef 29e 5035LZ Tilburg Registratienummer 330664414

Inspectierapport BSO Grote Beemd (BSO) Dalemdreef 29e 5035LZ Tilburg Registratienummer 330664414 Inspectierapport BSO Grote Beemd (BSO) Dalemdreef 29e 5035LZ Tilburg Registratienummer 330664414 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 06-10-2015 Type

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. BSO Op Weg Oktober 2013

Pedagogisch werkplan. BSO Op Weg Oktober 2013 Pedagogisch werkplan BSO Op Weg Oktober 2013 De buitenschoolse opvang Op Weg bied voor- en naschools opvang aan kinderen van 4 t/m 13 jaar. Tijdens de schoolweken zijn wij open vanaf 7.30 uur en na school

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

Inspectierapport De Klimboom (BSO) Passiebloemweg 3 3452CZ VLEUTEN Registratienummer 314845884

Inspectierapport De Klimboom (BSO) Passiebloemweg 3 3452CZ VLEUTEN Registratienummer 314845884 Inspectierapport De Klimboom (BSO) Passiebloemweg 3 3452CZ VLEUTEN Registratienummer 314845884 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 25-06-2015

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport De Sleutel (BSO) Utrechtplein 4a 5709DK HELMOND Registratienummer

Inspectierapport De Sleutel (BSO) Utrechtplein 4a 5709DK HELMOND Registratienummer Inspectierapport De Sleutel (BSO) Utrechtplein 4a 5709DK HELMOND Registratienummer 980600959 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Helmond Datum inspectie: 12-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Kleine Wereld (BSO) Oranjestraat 2a 7676BH WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK Registratienummer 207344115

Inspectierapport BSO De Kleine Wereld (BSO) Oranjestraat 2a 7676BH WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK Registratienummer 207344115 Inspectierapport BSO De Kleine Wereld (BSO) Oranjestraat 2a 7676BH WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK Registratienummer 207344115 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: TWENTERAND Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712

Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712 Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 03-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO 't Kasteeltje, locatie De Kleine Beer (BSO) Westerbroek SG Berlicum Registratienummer

Inspectierapport BSO 't Kasteeltje, locatie De Kleine Beer (BSO) Westerbroek SG Berlicum Registratienummer Inspectierapport BSO 't Kasteeltje, locatie De Kleine Beer (BSO) Westerbroek 2 5258SG Berlicum Registratienummer 815854675 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

OPEN DEUREN BELEID 2017

OPEN DEUREN BELEID 2017 OPEN DEUREN BELEID 2017 Welkom op onze groep! (Dit document zal in 2017 geïntegreerd worden in het beleidsplan) Inhoud Voorwoord... 3 De term opendeurenbeleid... 4 Uitgangspunten van het opendeurenbeleid...

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Inspectierapport doomijn BSO Muurmeesterstraat (BSO) Muurmeesterstraat EA ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport doomijn BSO Muurmeesterstraat (BSO) Muurmeesterstraat EA ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport doomijn BSO Muurmeesterstraat (BSO) Muurmeesterstraat 27 8043EA ZWOLLE Registratienummer 342739566 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 10-12-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer

Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer 174669008 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Goirle Datum inspectie: 03-04-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne Pikemar (BSO) Pikemar CR LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne Pikemar (BSO) Pikemar CR LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne Pikemar (BSO) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 196335085 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 16-11-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Kleine Planeet (BSO) Rielerweg 174 7416ZM DEVENTER Registratienummer 799349501

Inspectierapport BSO De Kleine Planeet (BSO) Rielerweg 174 7416ZM DEVENTER Registratienummer 799349501 Inspectierapport BSO De Kleine Planeet (BSO) Rielerweg 174 7416ZM DEVENTER Registratienummer 799349501 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 13-01-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang 't Klokhuis (BSO) Graafschapsstraat GE BUREN GLD Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse opvang 't Klokhuis (BSO) Graafschapsstraat GE BUREN GLD Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse opvang 't Klokhuis (BSO) Graafschapsstraat 4 4116GE BUREN GLD Registratienummer 104671609 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: Buren

Nadere informatie

Inspectierapport Klikkelstein Kinderopvang (BSO) Grootschoterweg KC BUDEL Registratienummer

Inspectierapport Klikkelstein Kinderopvang (BSO) Grootschoterweg KC BUDEL Registratienummer Inspectierapport Klikkelstein Kinderopvang (BSO) Grootschoterweg 10 6021KC BUDEL Registratienummer 117929748 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: CRANENDONCK Datum inspectie:

Nadere informatie

Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden?

Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden? FAQ andere schooltijden Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden? A1 Er zijn vier aanleidingen waarom we het proces zijn gestart om te kijken naar andere schooltijden. Hieronder zijn de aanleidingen

Nadere informatie

Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg HG VELDHOVEN Registratienummer

Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg HG VELDHOVEN Registratienummer Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg 4 5503HG VELDHOVEN Registratienummer 171819615 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Veldhoven Datum inspectie: 11-01-2016

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok)

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok) Beste ouders en kinderen, Na de succesvolle start Bron van Activiteiten presenteren we u hierbij het eerste exemplaar van nieuwste arrangementen schooljaar 2015-2016. Bron van Activiteiten van Kindcentrum

Nadere informatie

Inspectierapport Rakkers (BSO) Achterhoekse Molenweg GL Hengelo Registratienummer

Inspectierapport Rakkers (BSO) Achterhoekse Molenweg GL Hengelo Registratienummer Inspectierapport Rakkers (BSO) Achterhoekse Molenweg 271 23 7556GL Hengelo Registratienummer 203736813 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 23-05-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Natuurlijk (BSO) De Huininkmaat JJ WINTERSWIJK Registratienummer

Inspectierapport Bso Natuurlijk (BSO) De Huininkmaat JJ WINTERSWIJK Registratienummer Inspectierapport Bso Natuurlijk (BSO) De Huininkmaat 6 7101 JJ WINTERSWIJK Registratienummer 581010863 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Winterswijk Datum inspectie:

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Berenburcht, locatie De Kleine Beer (BSO) Westerbroek 2 5258SG BERLICUM NB Registratienummer 100616665

Inspectierapport BSO De Berenburcht, locatie De Kleine Beer (BSO) Westerbroek 2 5258SG BERLICUM NB Registratienummer 100616665 Inspectierapport BSO De Berenburcht, locatie De Kleine Beer (BSO) Westerbroek 2 5258SG BERLICUM NB Registratienummer 100616665 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sint Maartenschool (BSO) Peter van Thaborplein 2 8701 EW BOLSWARD Registratienummer 761615167

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sint Maartenschool (BSO) Peter van Thaborplein 2 8701 EW BOLSWARD Registratienummer 761615167 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Sint Maartenschool (BSO) Peter van Thaborplein 2 8701 EW BOLSWARD Registratienummer 761615167 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte KL BOELENSLAAN Registratienummer

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte KL BOELENSLAAN Registratienummer Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte 11 9233 KL BOELENSLAAN Registratienummer 956459225 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Achtkarspelen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein BS Goudenstein/ Haaften Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein Enige tijd geleden heeft onze school BS Goudenstein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO een woordje uitleg Over het IBO IBO De Verliefde Wolk is meer dan zomaar een opvang. Voor ons is de buitenschoolse opvang gelijk aan vrije tijd. Het is dus geen verlengde van de schooltijd. Het aanbod

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Ommen (BSO) Haarsweg HJ OMMEN Registratienummer

Inspectierapport BSO Ommen (BSO) Haarsweg HJ OMMEN Registratienummer Inspectierapport BSO Ommen (BSO) Haarsweg 107 7731HJ OMMEN Registratienummer 221977600 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Ommen Datum inspectie: 19-05-2016 Type onderzoek: Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Villa Lilla, naschoolse opvang-locatie Breedelaan Breedelaan MA HEILOO Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Villa Lilla, naschoolse opvang-locatie Breedelaan Breedelaan MA HEILOO Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse opvang Villa Lilla, naschoolse opvang-locatie Breedelaan Breedelaan 6 1851 MA HEILOO Registratienummer 688416317 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111

Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111 Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Gastlessen voor studenten 3 e leerjaar PW 3 en 4 Docentenhandleiding. kwaliteit

Gastlessen voor studenten 3 e leerjaar PW 3 en 4 Docentenhandleiding. kwaliteit Gastlessen voor studenten 3 e leerjaar PW 3 en 4 Docentenhandleiding kwaliteit Gastles kwaliteit- Docentenhandleiding Lesduur 2 x 45 minuten.de genoemde tijden zijn richtlijnen. Een onderdeel kan iets

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte KL BOELENSLAAN Registratienummer

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte KL BOELENSLAAN Registratienummer Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte 11 9233 KL BOELENSLAAN Registratienummer 956459225 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, BSO Adm. de Ruijterlaan 1 (BSO) Admiraal de Ruijterlaan TA HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, BSO Adm. de Ruijterlaan 1 (BSO) Admiraal de Ruijterlaan TA HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Ambacht, BSO Adm. de Ruijterlaan 1 (BSO) Admiraal de Ruijterlaan 1 3342TA HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 952517486 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentra De Drieslag Prinses Amaliaschool (BSO) Nederwoudseweg 23a 3772TD BARNEVELD Registratienummer 216096492

Inspectierapport Kindercentra De Drieslag Prinses Amaliaschool (BSO) Nederwoudseweg 23a 3772TD BARNEVELD Registratienummer 216096492 Inspectierapport Kindercentra De Drieslag Prinses Amaliaschool (BSO) Nederwoudseweg 23a 3772TD BARNEVELD Registratienummer 216096492 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In

Nadere informatie

Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani NB Eindhoven Registratienummer

Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani NB Eindhoven Registratienummer Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB Eindhoven Registratienummer 153643080 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Eindhoven Datum inspectie: 21-03-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO De Thuisclub (BSO) Achterstraat VM Bennekom Registratienummer

Inspectierapport Sport BSO De Thuisclub (BSO) Achterstraat VM Bennekom Registratienummer Inspectierapport Sport BSO De Thuisclub (BSO) Achterstraat 7 6721 VM Bennekom Registratienummer 137314772 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Ede

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Stap voor stap (BSO) Eggerlaan 8 5476KL VORSTENBOSCH Registratienummer 368231847

Inspectierapport BSO Stap voor stap (BSO) Eggerlaan 8 5476KL VORSTENBOSCH Registratienummer 368231847 Inspectierapport BSO Stap voor stap (BSO) Eggerlaan 8 5476KL VORSTENBOSCH Registratienummer 368231847 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: BERNHEZE Datum inspectie: 13-01-2014

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

Inspectierapport IKC De Bosmark (BSO) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer 198335933

Inspectierapport IKC De Bosmark (BSO) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer 198335933 Inspectierapport IKC De Bosmark (BSO) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer 198335933 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Aalten Datum inspectie: 26-03-2015

Nadere informatie

Stoelmatter 7a 2292 JM Wateringen T E. I. Kvk ING Bank NL89 INGB

Stoelmatter 7a 2292 JM Wateringen T E. I.  Kvk ING Bank NL89 INGB Tarieven buitenschoolse opvang (BSO) Tarieven gelden voor de locaties: cvv Berkel, DHL, Hercules en Wateringseveld Tarieven 1 gelden vanaf 1 januari 2017 Het tarief voor buitenschoolse opvang: 6,97 Naschoolse

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar Enige tijd geleden heeft onze school BS Kandelaar deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670 ouders

Nadere informatie

Inspectierapport Sport-BSO Drieburcht (BSO) Wagnerplein 1b 5011LP Tilburg Registratienummer

Inspectierapport Sport-BSO Drieburcht (BSO) Wagnerplein 1b 5011LP Tilburg Registratienummer Inspectierapport Sport-BSO Drieburcht (BSO) Wagnerplein 1b 5011LP Tilburg Registratienummer 101238770 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 12-07-2016

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Villa Lilla NSO-locatie Breedelaan (BSO) Breedelaan MA HEILOO Registratienummer

Definitief Inspectierapport Villa Lilla NSO-locatie Breedelaan (BSO) Breedelaan MA HEILOO Registratienummer Definitief Inspectierapport Villa Lilla NSO-locatie Breedelaan (BSO) Breedelaan 6 1851 MA HEILOO Registratienummer 688416317 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: HEILOO Datum

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Bibelebonz (BSO) Lange Groenendaal 46 2801LT GOUDA Registratienummer 151415067

Inspectierapport BSO Bibelebonz (BSO) Lange Groenendaal 46 2801LT GOUDA Registratienummer 151415067 Inspectierapport BSO Bibelebonz (BSO) Lange Groenendaal 46 2801LT GOUDA Registratienummer 151415067 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Gouda Datum inspectie: 18-01-2016 Type

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Droomtuin (BSO) Leike 12 5133AR Riel Registratienummer 122777189

Inspectierapport BSO Droomtuin (BSO) Leike 12 5133AR Riel Registratienummer 122777189 Inspectierapport BSO Droomtuin (BSO) Leike 12 5133AR Riel Registratienummer 122777189 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Goirle Datum inspectie: 14-09-2015 Type onderzoek :

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Utrecht, maart Rutgers Arthur van Schendelstraat MJ Utrecht Postbus GA Utrecht

Utrecht, maart Rutgers Arthur van Schendelstraat MJ Utrecht Postbus GA Utrecht Arthur van Schendelstraat 696 3511 MJ Utrecht Postbus 9022 3506 GA Utrecht +31(0)30 231 34 31 office@rutgers.nl www.rutgers.nl www.rutgers.international Utrecht, maart 2017 BIC ABNA NL 2A IBAN NL18 ABNA

Nadere informatie

Inspectierapport Goudlokje (BSO) Vissersstraat 53 1271VE Huizen

Inspectierapport Goudlokje (BSO) Vissersstraat 53 1271VE Huizen Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgv.nl Inspectierapport Goudlokje (BSO) Vissersstraat 53 1271VE Huizen Inspectierapport

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang

Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang Wet IKK Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Hiervoor wordt

Nadere informatie

Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO)

Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) dr. Ruben Fukkink dr. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub drs. Katrien Helmerhorst workshops ABVAKABO FNV 7 oktober 2009 STRUCTURELE KENMERKEN PROCESKWALITEIT

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Muzikant (BSO) Jasmijnstraat 6 3261BK OUD-BEIJERLAND Registratienummer 178414335

Inspectierapport BSO de Muzikant (BSO) Jasmijnstraat 6 3261BK OUD-BEIJERLAND Registratienummer 178414335 Inspectierapport BSO de Muzikant (BSO) Jasmijnstraat 6 3261BK OUD-BEIJERLAND Registratienummer 178414335 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: OUD-BEIJERLAND Datum inspectie:

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Kleine Reus (BSO) Klokkengieterlaan BA ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport BSO De Kleine Reus (BSO) Klokkengieterlaan BA ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport BSO De Kleine Reus (BSO) Klokkengieterlaan 3 8043BA ZWOLLE Registratienummer 450636938 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 15-06-2015 Type

Nadere informatie

Examen VWO - Compex. wiskunde A1

Examen VWO - Compex. wiskunde A1 wiskunde A1 Examen VWO - Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 25 mei totale examentijd 3 uur 20 05 Vragen 14 tot en met 21 In dit deel staan de vragen waarbij de computer

Nadere informatie

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096 Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oss Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Eva Dak (BSO) Spinozalaan XG VOORBURG Registratienummer

Inspectierapport Eva Dak (BSO) Spinozalaan XG VOORBURG Registratienummer Inspectierapport Eva Dak (BSO) Spinozalaan 175 2273XG VOORBURG Registratienummer 878907828 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum inspectie: 11-11-2014 Type

Nadere informatie

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia BS Finlandia/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia Enige tijd geleden heeft onze school BS Finlandia deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Inspectierapport. Kids Aktief (BSO) Noorddammerweg 48C 1187 ZT AMSTELVEEN Registratienummer:

Inspectierapport. Kids Aktief (BSO) Noorddammerweg 48C 1187 ZT AMSTELVEEN Registratienummer: Inspectierapport Kids Aktief (BSO) Noorddammerweg 48C 1187 ZT AMSTELVEEN Registratienummer: 214348866 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 19-11-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport. Borus kinderopvang (KDV) Haas 17 1422 WV UITHOORN Registratienummer: 184610497

Inspectierapport. Borus kinderopvang (KDV) Haas 17 1422 WV UITHOORN Registratienummer: 184610497 Inspectierapport Borus kinderopvang (KDV) Haas 17 1422 WV UITHOORN Registratienummer: 184610497 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Uithoorn Datum inspectie: 14-02-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Huissteden 1401 (BSO) Huissteden HK WIJCHEN Registratienummer

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Huissteden 1401 (BSO) Huissteden HK WIJCHEN Registratienummer Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Huissteden 1401 (BSO) Huissteden 1401 6605HK WIJCHEN Registratienummer 199677736 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie