Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor"

Transcriptie

1 Rapport Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente NCKO-Kwaliteitsmonitor Iris Bollen o.l.v. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Maart 2012

2 1. Inleiding In januari en februari 2012 is de Kwaliteitsmonitor afgenomen om de pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente vast te stellen. De NCKO-Kwaliteitsmonitor is een praktisch instrument waarmee organisaties zelf de pedagogische kwaliteit van hun dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar in kaart kunnen brengen (Gevers Deynoot-Schaub, Fukkink, Riksen- Walraven, de Kruif, Helmerhorst, & Tavecchio, 2009). Deze monitor werd financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en door het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) en is landelijk verspreid onder kinderopvangorganisaties. Met de Kwaliteitsmonitor is het mogelijk om de pedagogische kwaliteit binnen kinderopvangorganisaties op een relatief eenvoudige wijze in kaart te brengen en te monitoren en inzicht te krijgen in wat de sterke en zwakkere kanten van de kinderopvang zijn en op welke concrete punten de pedagogische kwaliteit (verder) verbeterd kan worden. De monitor bestaat uit drie onderdelen: allereerst kunnen de pedagogische interactievaardigheden van pedagogische medewerkers worden beoordeeld, daarnaast kunnen ook de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving en de structurele kwaliteit is kaart worden gebracht. De wetenschappelijke achtergrond en het pedagogische kwaliteitsmodel van dit instrument is beschreven in Riksen-Walraven (2004). In dit model zijn de belangrijkste kwaliteitskenmerken opgenomen die de pedagogische doelen uit de Wet Kinderopvang realiseren. De NCKO-Kwaliteitsmonitor is ontwikkeld op een moment dat de pedagogische kwaliteit onder druk staat en een dalende trend laat zien in Nederlandse peilingen in 1995, 2001, 2005 en 2008, zoals gemeten met het ITERS/ECERS-instrument (zie De Kruif, Riksen- Walraven, Gevers Deynoot-Schaub, Helmerhorst, Tavecchio, & Fukkink, 2009; Vermeer, Van IJzendoorn, de Kruif, Fukkink, Tavecchio, Riksen-Walraven, & van Zeijl, 2008; zie ook voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties). Dit internationaal gebruikte instrument is in de laatste peiling aangevuld met het ontwikkelde en gevalideerde NCKO-instrument voor het meten van pedagogische interactievaardigheden. De NCKO-kwaliteitsmonitor is een bewerking van dit uitgebreide en wetenschappelijke instrument waarin de kernonderdelen in een beknopte en vereenvoudigde vorm zijn bewerkt (de scores van het wetenschappelijke instrument en de monitor van het NCKO kunnen daardoor niet rechtstreeks met elkaar worden vergeleken). Vier kinderopvanggroepen van Altijd Lente zijn geëvalueerd op alle onderdelen van de monitor. Daarnaast is met een speciale vragenlijst, die is ingevuld door de leidinggevende, 1

3 enkele kenmerken van de locaties en de leidinggevende in kaart gebracht (bijvoorbeeld de bestaansduur van het kinderdagverblijf; de opleiding van de leidinggevende). Ook de pedagogisch medewerkers hebben een korte vragenlijst ingevuld met gegevens over henzelf (zoals de gevolgde beroepsopleiding, leeftijd, werkervaring etc.). Altijd Lente krijgt op basis van dit onderzoek inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de pedagogische kwaliteit op de diverse groepen. Het uitgevoerde onderzoek heeft daarnaast ook als doel duidelijk te maken waar de pedagogische kwaliteit verbeterd kan worden. 2

4 2. Methode Populatie Altijd Lente telt 2 locaties met in totaal 4 groepen, die allen zijn beoordeeld. De vier groepen zijn onderverdeeld in twee soorten groepen: 2 babygroepen (leeftijd 0-2) en 2 peutergroepen (leeftijd 2-4). Er zijn van 12 pedagogisch medewerkers video-opnames gemaakt, tijdens drie verschillende opvoed- en verzorgingssituaties. Van deze 12 pedagogisch medewerkers hebben allen een ingevulde vragenlijst ingeleverd. Voor de twee locaties is er 1 leidinggevende beschikbaar. Deze leidinggevende heeft zowel een vragenlijst voor leidinggevende ingevuld, als voor pedagogisch medewerker. Deze gegevens zijn daarom als pedagogisch medewerker meegenomen en niet als leidinggevende. Gegevens van de leidinggevende zijn terug te vinden in de vragenlijst. Meetinstrument De NCKO-Kwaliteitsmonitor bestaat uit drie onderdelen om pedagogische kwaliteit vast te stellen: interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers, kwaliteit van de leefomgeving en structurele kwaliteit, die hieronder worden beschreven. Interactievaardigheden In het NCKO-kwaliteitsmodel (zie Riksen-Walraven, 2004) en in de monitor worden zes interactievaardigheden onderscheiden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en de begeleiding van interacties tussen kinderen. Elke vaardigheid is beoordeeld op een driepuntsschaal: laag, middelmatig of hoog (respectievelijk gescoord met 1, 2 of 3 punten). Naast de scores voor elke individuele schaal is een totaalscore opgesteld waarbij een gemiddelde score is berekend over de zes vaardigheden (tussen 1 en 3). Een hoge score betekent een hogere kwaliteit van de interacties van de pedagogisch medewerker met de kinderen. De interactievaardigheden zijn in dit onderzoek bepaald in drie verschillende opvoed- of verzorgingssituaties, namelijk een gestructureerde activiteit, overgangsmoment en vrij spel. Kwaliteit van de leefomgeving De kwaliteit van de leefomgeving telt zes afzonderlijke categorieën: brengen en halen, ruimte en inrichting, activiteiten, taal, omgang met kinderen en ten slotte programma. Bij deze schalen horen in totaal 26 onderwerpen met elk positieve aandachtspunten (de zogenaamde 3

5 wel -items, 197 in aantal) en negatieve aandachtspunten (de zogenaamde niet -items, 66 in aantal). Op basis van de verschillende items is een totaalscore bepaald die een indicatie geeft van de totale pedagogische kwaliteit van een groep, waarbij de positieve items elk één punt opleveren en de negatieve items elk een minpunt. De totaalscores voor de kwaliteit van de leefomgeving liggen daarmee tussen de theoretische minimum- en maximumwaarde van -66 en 197. Een hogere score betekent een hogere pedagogische kwaliteit van de leefomgeving van de groep. Daarnaast is per categorie van de kwaliteit van de leefomgeving een aparte score bepaald. Om deze scores per categorie te kunnen vergelijken de categorieën verschillen in testlengte door het variërende aantal items is een percentage vastgesteld voor zowel het aantal wel -items als het aantal niet -items. De scores voor deze categoriescores liggen voor zowel de positieve als de negatieve aspecten tussen de 0 en 100. Een hoge score betekent voor de wel-items een positieve uitkomst, voor de niet-items een negatieve uitkomst. In dit verslag wordt ook een selectie van de vijf zwakste onderdelen gerapporteerd, ter illustratie (top-5). Structurele kwaliteit Onder structurele kwaliteit vallen de groepsgrootte en de ratio tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, aangeduid als staf:kind ratio. Verder vallen onder de structurele kwaliteit de groepsstabiliteit en stabiliteit van de staf, die worden bepaald met een door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkeld rekeninstrument. Dit rekenprogramma drukt stafstabiliteit uit in de kans uit dat een kind een pedagogisch medewerker opnieuw ziet in de week. Voor groepsstabiliteit gaat het om de kans dat een kind een ander kind terugziet in de week op het kindercentrum. Stabiliteit betekent hier, de kans op herhaald contact met andere kinderen binnen een week. Zowel de groeps- als de stafstabiliteit wordt uitgedrukt in een score tussen 0 en 100, waarbij 0 de theoretisch laagste score is en 100 de maximale score. Het landelijk gemiddelde voor de stafstabiliteit is 50, zoals bepaald op basis van een landelijk representatieve steekproef uit de laatste NCKO-peiling, waarin veel verticale groepen waren opgenomen (zie De Kruif, Riksen-Walraven, Gevers Deynoot-Schaub, Helmerhorst, Tavecchio, & Fukkink, 2009). Dit betekent dat de kans dat een kind eenzelfde pedagogisch medewerker opnieuw ziet ( vaste gezichten ) in een week 50 procent is. De groepsstabiliteit is gemiddeld 30. Dit betekent dat de kans dat een kind een ander kind uit de eigen groep opnieuw ziet in de week 30 procent is. 4

6 3. Resultaten In dit hoofdstuk worden eerst een aantal kenmerken beschreven van de groepen en personen die hebben meegedaan aan het onderzoek (3.1). Vervolgens zullen de resultaten worden besproken voor de drie verschillende onderdelen van de kwaliteitsmonitor: de interactievaardigheden (3.2.1), de kwaliteit van de leefomgeving (3.2.2) en ten slotte de structurele kwaliteit (3.2.3). In paragraaf 3.3 worden de verbanden tussen pedagogische kwaliteit en kenmerken van de staf beschreven. 3.1 Algemene gegevens In Tabel 1 zijn de gegevens weergegeven van de pedagogisch medewerkers in procenten. Zoals te zien is in deze tabel zijn alle pedagogisch medewerkers van Altijd Lente vrouw, heeft net iets meer dan de helft een MBO-opleiding gevolgd en zijn ze voornamelijk geboren in Nederland. Daarnaast is in Tabel 2 te zien hoeveel procent van de pedagogisch medewerkers een cursus heeft gevolgd en welke cursussen ze hebben gevolgd. Tabel 1: Kenmerken van de pedagogisch medewerkers van Altijd Lente (N= 12) % Geslacht Vrouw 100 Geboorteland Nederland 83,3 Anders 16,7 Opleidingsniveau van pedagogisch medewerker MBO niveau 58,3 HBO 41,7 5

7 Tabel 2: Cursussen gevolgd door pedagogisch medewerkers (N = 12) % wel gevolgd % niet gevolgd Gesprekstechnieken met ouders 16,7 83,3 Omgang met baby s 16,7 83,3 Omgang met peuters 8,3 91,7 Ontwikkeling van kinderen 8,3 91,7 Omgang met moeilijke kinderen 8,3 91,7 Spelactiviteiten met kinderen 8,3 91,7 Muziek en dans met kinderen Video-interactiebegeleiding 91,7 8,3 Tabel 3: Leeftijd, ervaring en omvang aanstelling van de pedagogisch medewerkers van Altijd Lente (N=12) N M SD Min Max Leeftijd Ervaringsjaren bij Altijd Lente 12 3,5 2, Omvang aanstelling (uren) , De gemiddelde leeftijd van de pedagogisch medewerkers is 32 jaar. Er is een grote range in leeftijd te zien. De jongste pedagogisch medewerker was ten tijde van het onderzoek 22 jaar en de oudste pedagogisch medewerker 54 jaar. Ook met betrekking tot ervaring van de pedagogisch medewerkers bij Altijd Lente is er een grote range te zien. De kortst werkende pedagogisch medewerker heeft ongeveer 1 jaar ervaring en de langst werkende pedagogisch medewerker is 11 jaar bij Altijd Lente werkzaam. Gemiddeld werken de pedagogisch medewerkers 3,5 jaar bij Altijd Lente. Ten slotte is in Tabel 3 ook te zien hoeveel uur de pedagogisch medewerkers gemiddeld per uur werken in de kinderopvang. Gemiddeld is dit 29 uur variërend van 18 tot 36 uur per werkweek. 6

8 Tabel 4: Kenmerken van het kinderdagverblijf van Altijd Lente N Aantal groepen op locaties 4 Bestaansduur locaties 17 Aantal kinderen op KDV 63 Aantal babygroepen 2 Aantal peutergroepen 2 In totaal heeft Altijd lente 2 locaties met in totaal 4 groepen. Omdat er beide locaties onder dezelfde leidinggevende vallen is er bij het invullen van de gegevens geen onderscheid gemaakt per locatie. Altijd Lente bestaat 17 jaar en beide locaties hebben een babygroep en een peutergroep met in totaal 63 kinderen. 3.2 Wat is de pedagogische kwaliteit van de groepen bij Altijd Lente? In de volgende drie paragrafen worden de resultaten op de drie onderdelen van de NCKO- Kwaliteitsmonitor beschreven: interactievaardigheden, kwaliteit van de leefomgeving en structurele kwaliteit Interactievaardigheden De zes NCKO-interactievaardigheden zijn gescoord in drie verschillende situaties namelijk tijdens een gestructureerde activiteit, een overgangsmoment en tijdens vrij spel. De uitkomsten hiervan zijn hieronder samengevat in gemiddelde scores. Voor het scoren van de interactievaardigheden is gebruik gemaakt van een driepuntsschaal: laag (1), middelmatig (2) en hoog (3). 7

9 Tabel 5: Scores voor de interactievaardigheden tijdens de situaties activiteit, overgangsmoment en vrij spel (N=12) Gestructureerde activiteit M (SD) Overgangsmoment M (SD) Vrij spel M (SD) 1. Sensitieve responsiviteit 2,92 2,92 3,00 2. Respect voor autonomie 2,17 2,50 2,58 3. Structureren en grenzen stellen 2,42 2,42 2,58 4. Praten en uitleggen 2,92 2,33 2,33 5. Ontwikkelingsstimulering 1,92 1,42 1,42 6. Begeleiden van interacties 1,17 1,58 1,58 Totaalscore (gem. over 1 t/m 6) 2,25 (0.27) 2,20 (0.32) 2,25 (0.29) Basale vaardigheden (gem over 1-3) 2,50 (0.36) 2,61 (0.37) 2,72 (0.24) Educatieve vaardigheden (gem over 4-6) 2,00 (0.25) 1,78 (0.41) 1,78 (0.52) Het niveau van alle zes interactievaardigheden verschilt per fragment. Wordt op sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie en structureren en grenzen stellen tijdens het vrij spelmoment hoger gescoord dan tijdens de twee andere momenten, op praten en uitleggen en ontwikkelingsstimulering scoren de pedagogisch medewerkers juist weer hoger tijdens het gestructureerde activiteitmoment. Aan de totaalscore is wel te zien dat tijdens het overgangsmoment gemiddeld lager is gescoord dan tijdens de andere twee momenten. Naast het verschil per situatie is in Tabel 5 ook te zien dat er een verschil is tussen de basale vaardigheden, (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie en structureren en grenzen stellen) en de educatieve vaardigheden (praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties). De pedagogisch medewerkers van Altijd Lente beheersen de basale vaardigheden beter dan de educatieve vaardigheden. Hierboven in Tabel 5 zijn de gemiddelde scores gezien per situatie. Hiermee is niet te zien in hoeveel procent van de gevallen er sprake is van een lage, middelmatige of hoge score op de zes interactievaardigheden in de drie verschillende situaties. In Tabel 6 is daarom te zien hoeveel gevallen er tijdens het gestructureerde activiteitsmoment laag, middelmatig of hoog gescoord is. Dit is ook gedaan voor het overgangsmoment (zie Tabel 7 en Figuur 2) en het vrij spelmoment (zie Tabel 8 en Figuur 3). 8

10 Gestructureerde activiteit Bij sensitieve responsiviteit en praten en uitleggen kwamen hoge scores het meest voor (92%). De scores bij zowel respect voor autonomie als structureren en grenzen stellen zijn verdeeld tussen middelmatig en hoog. Bij ontwikkelingsstimulering zien we dat de meeste scores als middelmatig zijn beoordeeld (75%). Tijdens de gestructureerde activiteit waren de meeste lage scores te zien bij het begeleiden van interacties (83%) (zie Tabel 6 en Figuur 1) Tabel 6: Verdeling van de scores voor de zes interactievaardigheden tijdens activiteit (N=12) Laag Middelmatig Hoog Sensitieve responsiviteit 0% 8% 92% Respect voor autonomie 8% 67% 25% Structureren en grenzen stellen 8% 50% 42% Praten en uitleggen 0% 8% 92% Ontwikkelingsstimulering 17% 75% 8% Begeleiden van interacties 83% 17% 0% Figuur 1: Interactievaardigheden bij activiteit (percentages per score; zie ook Tabel 6) SR RA SG PU OS BI Laag Midden Hoog 9

11 Overgangsmoment Tijdens de overgangsmomenten scoren de pedagogisch medewerkers, zoals gezegd, lager dan bij de geobserveerde gestructureerde activiteiten en de vrij spel momenten. Toch is te zien dat ook hier sensitieve responsiviteit de meeste hoge scores heeft (92%). Ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties hebben de minste hoge scores (beiden 8%). De rangordening van de vaardigheden is dus hetzelfde. Bij respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen en praten en uitleggen liggen de scores verdeeld tussen middelmatig en hoog. Tabel 7: verdeling van de scores voor de zes interactievaardigheden tijdens het overgangsmoment (N=12) Laag Middelmatig Hoog Sensitieve responsiviteit - 8% 92% Respect voor autonomie 8% 34% 58% Structureren en grenzen stellen 8% 42% 50% Praten en uitleggen 8% 50% 42% Ontwikkelingsstimulering 67% 25% 8% Begeleiden van interacties 50% 42% 8% Figuur 2: Interactievaardigheden bij het overgangsmoment (percentages per score; zie ook Tabel 7) SR RA SG PU OS BI Laag Midden Hoog 10

12 Vrij spel Bij het vrij spelmoment is te zien dat alle pedagogisch medewerkers (N=12) op sensitieve responsiviteit een hoge score behaald hebben. De scores voor respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen en praten en uitleggen liggen wederom verdeeld tussen middelmatig en hoog. Bij begeleiden van interacties valt op dat de scores verdeeld zijn tussen laag en hoog. Tabel 8: Verdeling van de scores voor de zes interactievaardigheden tijdens vrij spel (N=12) Laag Middelmatig Hoog Sensitieve responsiviteit % Respect voor autonomie - 42% 58% Structureren en grenzen stellen - 42% 58% Praten en uitleggen 8% 50% 42% Ontwikkelingsstimulering 67% 25% 8% Begeleiden van interacties 67% 8% 25% Figuur 3: Interactievaardigheden bij vrij spel (percentages per score; zie ook Tabel 8) SR RA SG PU OS BI Laag Midden Hoog 11

13 3.2.2 De Kwaliteit van de Leefomgeving De kwaliteit van de leefomgeving bevat zes categorieën met 26 onderwerpen en in totaal 263 individuele aandachtspunten. Hieronder worden de resultaten gerapporteerd op het niveau van de zes categorieën en de totaalscore. Daarnaast wordt een top-5 van concrete aandachtspunten gerapporteerd, ter illustratie. De minimaal te behalen score op de kwaliteit van de leefomgeving is -66. De maximaal te behalen score is 197. Altijd Lente behaalt een gemiddelde totaalscore voor de kwaliteit van de leefomgeving van 131,3. De minimale score behaalt door Altijd Lente is 126 en de maximale behaalde score is 135. Er is verder niet veel spreiding in de scores, zoals Figuur 4 hieronder laat zien: de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving is redelijk constant (sd = 3,9). Figuur 4: Verdeling van de scores voor de kwaliteit van de leefomgeving (N=4) Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Overzicht per categorie van de kwaliteit van de leefomgeving In Tabel 9 zijn de scores weergegeven voor de zes categorieën in percentages. Hieruit blijkt dat bij de positieve indicatoren de categorie ruimte en inrichting het zwakst scoort, bij de negatieve indicatoren is dit de categorie activiteiten. 12

14 Tabel 9: Overzicht voor scores van scores voor positieve en negatieve items per categorie (N=4) Brengen en halen Ruimte Activiteit Taal Omgang met kind Programma Totaal Positief 100% 59% 70% 85% 88% 90% 82% Negatief 0% 4% 6% 5% 0% 0% 3% Figuur 5: Overzicht van scores (%) per categorie voor positieve en negatieve items (zie ook Tabel 9) Brengen en halen Ruimte Activiteit Taal Omgang met kind Programma Op basis van de wel-scores kan gesteld worden dat er nog 18 procent ruimte is voor verbetering van de pedagogische kwaliteit, zoals bepaald met de observatielijst kwaliteit van de leefomgeving, door niet gehaalde positieve aandachtspunten te verbeteren. Met name bij de categorieën ruimte en inrichting en activiteiten is hierin nog vooruitgang te behalen, maar ook de andere categorieën laten nog ruimte voor verbetering, behalve de categorie brengen en halen, hier zijn alle positieve aandachtspunten aangekruist en geen enkel negatief aandachtspunt. Op basis van de negatieve aandachtspunten kan worden vastgesteld dat er gemiddeld nog 3 procent ruimte is voor verbetering van de pedagogische kwaliteit. Hier is de meeste vooruitgang te behalen bij de categorie activiteiten, door de behaalde negatieve aandachtspunten zoveel mogelijk weg te werken. Bij de categorieën brengen en halen, omgang met kinderen en programma is dit echter niet meer mogelijk: hier is geen enkel 13

15 negatief aandachtspunt aangekruist en laat geen ruimte meer voor verbetering, slechts voor handhaving van de kwaliteit. Verschillen tussen groepen In Tabel 10 hieronder zijn de percentages voor de positieve en negatieve aandachtspunten gegeven voor de zes categorieën, maar nu uitgesplitst naar het type groep. Hieruit blijkt dat er niet zonder meer vast te stellen is, welke type groep beter scoort dan de andere; de scores verschillen steeds per categorie. Tabel 10: Overzicht van categoriescores voor positieve en negatieve items per type groep (N=4) Type groep Brengen en halen Ruimte Activiteit Taal Omgang met kind Programma Baby Positief 100% 59% 66% 80% 92% 86% Negatief 0% 3% 6% 5% 0% 0% Peuter Positief 100% 59% 75% 90% 84% 95% Negatief 0% 5% 6% 5% 0% 0% Figuur 6: Overzicht per categorie van kwaliteit van de leefomgeving (% positieve items) Brengen en halen Ruimte Activiteit Taal Omgang met kind Programma 10 0 Baby Peuter 14

16 Uit Tabel 11 blijkt dat wanneer we naar de gemiddelde score op totaal niveau kijken, er wel verschil bestaat tussen het type groepen. De peutergroepen hebben een hogere pedagogische kwaliteit in vergelijking met de babygroepen en de spreiding is bij de peutergroepen veel kleiner dan bij de babygroepen. Deze verschillen zijn echter niet significant (F (1,2) = 0.106, p =.776 (η² =.05)). Tabel 11: Gemiddelde totaalscores kwaliteit van de leefomgeving per type groep (N=4) Aantal M SD Babygroepen 2 130,5 6,36 Peutergroepen 2 132,0 1,41 Totaal 4 Top-5 met aandachtspunten Hieronder is een top-5 weergegeven met aandachtspunten die zwakker bleken tijdens dit onderzoek ( welletjes die niet zijn aangekruist ). Figuur 7: Positieve punten die niet zijn aangekruist bij Altijd Lente 15

17 3.2.3 Structurele kwaliteit De structurele kwaliteit is hieronder weergegeven voor alle groepen (N = 4) van Altijd Lente (zie Tabel 12). Tabel 12: Overzicht van structurele kenmerken (N=4) M SD min. max. Gem. groepsgrootte 9,0 1,68 7,6 11,4 Gem. staf:kind ratio 1:4.7 0,71 4,1 5,7 Stafstabiliteit 47,5 3,11 34,0 51,0 Groepsstabiliteit 43,0 10,23 44,0 55,0 Voor de groepsgrootte en beroepskracht-kind ratio gelden aparte regelingen per type groep. Hieronder zijn in Tabel 13 dezelfde gegevens daarom, inclusief de stabiliteitsdata, gerapporteerd voor de verschillende soorten groepen. Tabel 13: Overzicht van structurele kenmerken per type groep (N=4) Baby (N=2) M (SD) Peuter (N=2) M (SD) Gem. groepsgrootte 8,4 (0,28) 9,5 (2,69) Gem. staf-kind ratio 1:4.2 (0,14) 1:5.2 (0,71) Stafstabiliteit 48,5 (3,54) 46,5 (3,54) Groepsstabiliteit 34,5 (0,71) 51,5 (4,95) De gemiddelde score voor stafstabiliteit is 47,5 (zie Tabel 12). Dit betekent dat de kans dat een kind dezelfde pedagogisch medewerker ziet op een verschillende dag in dezelfde week 47,5% is. Voor groepsstabiliteit verschilt de gemiddelde score per groep. De kans dat een kind een ander kind op een verschillende dag in dezelfde week tegenkomt is bij de peutergroepen hoger (51,5) dan bij de babygroepen (34,5). 16

18 De gevonden stabiliteitswaarden van Altijd Lente liggen zowel iets onder als boven de waarden die zijn gevonden in de laatste landelijke NCKO-peiling (zie De Kruif, Riksen- Walraven, Gevers Deynoot-Schaub, Helmerhorst, Tavecchio, & Fukkink, 2009). In deze steekproef waren bovendien relatief veel verticale groepen vertegenwoordigd, terwijl bij Altijd Lente geen verticale groepen aanwezig zijn. De gemiddelde stafstabiliteit binnen de twee locaties van Altijd Lente ligt iets onder dit landelijk gemiddelde van 50, namelijk 47,5. De groepsstabiliteit binnen de babygroepen (34,5) van Altijd Lente ligt iets boven dit landelijk gemiddelde (30) en de groepsstabiliteit van de peuter groepen ligt daar nog verder boven (51,5). 17

19 3.3 Samenhang tussen kenmerken van de pedagogisch medewerkers en de kwaliteit van de interactievaardigheden Er is ook onderzocht welke kenmerken van de pedagogische medewerkers samenhangen met de kwaliteit van de interactievaardigheden. Aangezien het gros van de pedagogisch medewerkers geen cursussen heeft gevolgd (zie Tabel 2) is het niet na te gaan of er een verband is tussen bepaalde trainingen of scholing van pedagogisch medewerkers bij Altijd Lente en de kwaliteit van hun interactievaardigheden. Ook voor de VIB-scholing is dit niet na te gaan omdat de groep die wel VIB heeft gevolgd vele male groter is dan de groep die geen VIB heeft gevolgd. Dit maakt de vergelijkingsgroepen zodanig ongelijk dat er geen uitspraken over kunnen worden gedaan. In Tabel 14 is de samenhang weergegeven van achtergrondkenmerken van de pedagogisch medewerkers en de kwaliteit van de interactievaardigheden. In Tabel 14 is te zien dat er geen significante verbanden zijn. Wanneer we per vaardigheid kijken naar de totaal gemiddelde scores (dus het gemiddelde van sensitieve responsiviteit over alle drie de situaties) dan wordt bij sensitieve responsiviteit een negatief verband gevonden met de leeftijd van de pedagogisch medewerker (r = -.59) en een positief verband met het aantal uur per week dat een pedagogisch medewerker werkt (r =.50). Ook wordt er een negatief verband gevonden tussen gemiddelde totaalscore van respect voor autonomie en het aantal jaren ervaring dat pedagogisch medewerkers bij Altijd Lente hebben (r = -.67). Tabel 14: Correlaties tussen de kwaliteit van de interactievaardigheden en kenmerken van de pedagogisch medewerkers (N=12) Leeftijd Aantal uur per week werkzaam Jaren ervaring bij Altijd Lente Totaalscore Gestructureerde activiteit Totaalscore Overgangssituatie Totaalscore Vrij spel In de vragenlijst is een vraag opgenomen over hoe pedagogisch medewerkers zichzelf vinden op de zes verschillende interactievaardigheden. Hier konden zij aangeven in welke vaardigheden zij zichzelf sterk vonden en in welke vaardigheden zij zichzelf minder sterk vonden. 18

20 Tabel 15: sterke en minder sterke vaardigheden volgens pedagogisch medewerkers (N=12) Sterk (%) Minder sterk (%) Sensitieve responsiviteit 75% 0% Respect voor autonomie 25% 17% Structureren en grenzen stellen 42% 8% Praten en uitleggen 58% 0% Ontwikkelingsstimulering 25% 25% Begeleiden van interacties 33% 42% In Tabel 15 is te zien dat de meeste pedagogisch medewerkers zichzelf het sterkst vinden in sensitieve responsiviteit (75%). Dit is ook de vaardigheid die bij Altijd Lente de hoogste gemiddelde score heeft behaald. Wanneer de pedagogisch medewerkers gevraagd wordt in welke vaardigheden zij zichzelf het minst sterk vinden dan zien we dat de grootste groep (42%) hierop het begeleiden van interacties antwoordt. Dit is ook de vaardigheid die bij Altijd Lente de laagste gemiddelde score heeft behaald. 19

21 4. Conclusie Dit onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang met de NCKO- Kwaliteitsmonitor heeft een breed beeld opgeleverd van de pedagogische kwaliteit bij Altijd Lente. Uit dit onderzoek is gebleken dat Altijd Lente een aantal pedagogische kwaliteiten laat zien. Daarnaast is ook duidelijk geworden waar de kwaliteit nog kan worden verbeterd. Doordat de onderzoeksgroep van Altijd Lente relatief klein is, kunnen er weinig verbanden worden gelegd tussen de geobserveerde pedagogische kwaliteit en kenmerken van de staf en organisatie. Er zijn overeenkomsten tussen de resultaten uit dit onderzoek en de uitkomsten van de laatste NCKO-peiling. Ondanks het feit dat interactievaardigheden in de Kwaliteitsmonitor op een andere wijze worden gescoord dan in de landelijke peiling (namelijk met 3 categorieën in plaats van 7 niveaus), is de rangordening van de vaardigheden in beide studies vrijwel hetzelfde. Ook in dit onderzoek is te zien dat het gros van de pedagogisch medewerkers de basale vaardigheden beheersen (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie en structureren en grenzen stellen) en dat de scores duidelijk zakken bij de educatieve vaardigheden (ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties). Bij de educatieve vaardigheden valt echter op dat de pedagogisch medewerkers van Altijd Lente uitzonderlijk goed scoren op praten en uitleggen. Bij de kwaliteit van de leefomgeving wordt duidelijk dat de groepen bij Altijd Lente allemaal redelijk op hetzelfde niveau zitten (een standaardafwijking van 3.9, in vergelijking met KinderRijk met een standaardafwijking van 20.5 en Kinderopvang Nederland met Zie en De categorie Ruimte en inrichting komt bij de positieve items als minst sterke categorie naar voren. Daar moet bij worden opgemerkt dat deze categorie voor Altijd Lente op een aantal punten moeilijk te verbeteren is, gezien de structuur van de panden waarin zij gevestigd zijn. De categorie Activiteiten komt bij de negatieve items als minst sterke categorie naar voren. Bij de categorieën Brengen en halen, Omgang met kinderen en Programma zijn daarentegen geen enkele negatieve items aangekruist. Er is geen parallel gevonden voor wat betreft de stabiliteitsgegevens uit het peilingsonderzoek. De gemiddelde stafstabiliteit op de groepen bij Altijd Lente ligt iets onder het landelijk gemiddelde. De groepsstabiliteit op de baby- en peutergroepen liggen boven het landelijk gemiddelde. 20

22 Referenties De Kruif, R.E.L., Riksen-Walraven, J.M.A., Gevers Deynoot-Schaub, M.J.J.M., Helmerhorst, K.O.W., Tavecchio, L.W.C., & Fukkink, R.G., (2009). Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in Amsterdam/Nijmegen: NCKO. Gevers Deynoot-Schaub, M.J.J.M., Fukkink, R.G., Riksen-Walraven, J.M.A., de Kruif, R.E.L., Helmerhorst, K.O.W., & Tavecchio, L.W.C., (2009). De NCKO Kwaliteitsmonitor. Amsterdam: SWP. Riksen-Walraven, J.M.A. (2004). Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: doelstellingen in kwaliteitscriteria. In R. van IJzendoorn, L. Tavecchio, & M. Riksen-Walraven, De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (p ). Amsterdam: Boom. Vermeer, H., Van IJzendoorn, M.H., de Kruif, R.E.L., Fukkink, R.G., Tavecchio, L.W.C., Riksen-Walraven, M.M.A., van Zeijl, J. (2008). Child care quality in the Netherlands Trends in quality over the years Journal of Genetic Psychology, 169(4),

Meting pedagogische kwaliteit KDV bij KinderRijk 2014: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor

Meting pedagogische kwaliteit KDV bij KinderRijk 2014: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor Meting pedagogische kwaliteit KDV bij KinderRijk 2014: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor Katrien Helmerhorst & Mirjam Gevers Deynoot-Schaub 2014 1 2 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van de

Nadere informatie

Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Kinderopvang Nederland: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor

Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Kinderopvang Nederland: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor Nulmeting pedagogische kwaliteit bij Kinderopvang Nederland: Resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor Ruben Fukkink & Mirjam Gevers Deynoot-Schaub 2011 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van de nulmeting

Nadere informatie

Pedagogische Kwaliteit & De NCKO-Kwaliteitsmonitor

Pedagogische Kwaliteit & De NCKO-Kwaliteitsmonitor Pedagogische Kwaliteit & De NCKO-Kwaliteitsmonitor Regionale bijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers 2010 NCKO Prof. dr. Louis Tavecchio Dr. Ruben Fukkink Dr. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Drs. Katrien

Nadere informatie

kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor

kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor kindercentra Inleiding Bij staat kwaliteit voorop. biedt op alle centra kwalitatief goede opvang waardoor kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. GGD-inspecties en HKZcontroles maken deze

Nadere informatie

Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO)

Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) dr. Ruben Fukkink dr. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub drs. Katrien Helmerhorst workshops ABVAKABO FNV 7 oktober 2009 STRUCTURELE KENMERKEN PROCESKWALITEIT

Nadere informatie

Wat is de pedagogische kwaliteit van onze kinderopvang? Ruben Fukkink Universiteit van Amsterdam

Wat is de pedagogische kwaliteit van onze kinderopvang? Ruben Fukkink Universiteit van Amsterdam Wat is de pedagogische kwaliteit van onze kinderopvang? Ruben Fukkink Universiteit van Amsterdam Een geschiedenis van (bijna) 150 jaar 1863: A dams onderzoek stadsgeneesheer Coronel 1869: Vereeniging tot

Nadere informatie

Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention K.O.W. Helmerhorst

Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention K.O.W. Helmerhorst Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention K.O.W. Helmerhorst Samenvatting en Conclusies Samenvatting van het onderzoeksproject De studies die in dit proefschrift worden

Nadere informatie

Factsheet Pedagogische kwaliteit kinderopvang. Ruben Fukkink & Ellen van Reemst (2013)

Factsheet Pedagogische kwaliteit kinderopvang. Ruben Fukkink & Ellen van Reemst (2013) Factsheet Pedagogische kwaliteit kinderopvang Ruben Fukkink & Ellen van Reemst (013) In deze factsheet zijn recente gegevens opgenomen over de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. In

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 2- tot 4-jarigen in Nederlandse peuterspeelzalen in 2013

Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 2- tot 4-jarigen in Nederlandse peuterspeelzalen in 2013 Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 2- tot 4-jarigen in Nederlandse peuterspeelzalen in 2013 M.J.J.M. Gevers Deynoot-Schaub a K.O.W. Helmerhorst b I. Bollen a R.G. Fukkink b Subsidiegever: Ministerie

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 R.G. Fukkink a M.J.J.M Gevers Deynoot-Schaub b K.O.W. Helmerhorst a I. Bollen b J.M.A. Riksen-Walraven

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 R.G. Fukkink a M.J.J.M Gevers Deynoot-Schaub b K.O.W. Helmerhorst a I. Bollen b J.M.A. Riksen-Walraven

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008

Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008 Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008 R.E.L. de Kruif a, J.M.A. Riksen-Walraven b, M.J.J.M Gevers Deynoot-Schaub a, K.O.W. Helmerhorst a

Nadere informatie

Interactievaardigheden in de Kinderopvang

Interactievaardigheden in de Kinderopvang Interactievaardigheden in de Kinderopvang Toelichtende tekst bij PowerPoint pedagogisch kader training Voorleescoördinator In 2012 is een landelijke meting uitgevoerd door het Nederlands Consortium Kinderopvang

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Ontwikkeling Meetinstrument. Pedagogische Kwaliteit Gastouderopvang

Ontwikkeling Meetinstrument. Pedagogische Kwaliteit Gastouderopvang Ontwikkeling Meetinstrument Pedagogische Kwaliteit Gastouderopvang M.J.J.M. Gevers Deynoot-Schaub, K.O.W. Helmerhorst, R.G. Fukkink, & I. Bollen Subsidiegever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit gemeten in peuterspeelzalen

Pedagogische kwaliteit gemeten in peuterspeelzalen Pedagogische kwaliteit gemeten in peuterspeelzalen ANNEMIEK VEEN RUBEN FUKKINK MIRJAM GEVERS DEYNOOT-SCHAUB ANNA HEURTER KATRIEN HELMERHORST IRIS BOLLEN Pedagogische kwaliteit gemeten in peuterspeelzalen

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008

Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008 Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008 R.E.L. de Kruif a, J.M.A. Riksen-Walraven b, M.J.J.M Gevers Deynoot-Schaub a, K.O.W. Helmerhorst a

Nadere informatie

Professionaliteit in de zorg voor de jeugd

Professionaliteit in de zorg voor de jeugd Professionaliteit in de zorg voor de jeugd Professionals in de jeugdzorg Jo Hermanns Met de professionaliteit van de werkers in de jeugdzorg is weinig mis Hoog opleidingsniveau Aanvullende trainingen Werkbegeleiding/supervisie

Nadere informatie

De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief

De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief Ruben Fukkink (red.), Marleen Groeneveld, Lotte Henrichs, Lisanne Jilink, Paul Leseman, Pauline Slot, Harriet Vermeer ISBN 978 90 8850 794 6

Nadere informatie

Kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven: Trends in kwaliteit in de jaren

Kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven: Trends in kwaliteit in de jaren Kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven: Trends in kwaliteit in de jaren 1995-2005 H.J. Vermeer, M.H. van IJzendoorn, R.E.L. de Kruif, R.G. Fukkink, L.W.C. Tavecchio, J.M.A. Riksen-Walraven, & J.

Nadere informatie

De Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang Eindrapport Project 0 en 1

De Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang Eindrapport Project 0 en 1 De Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang Eindrapport Project 0 en 1 R.E.L. de Kruif, H.J. Vermeer, R.G. Fukkink, J.M.A. Riksen-Walraven, L.W.C. Tavecchio, M.H. van IJzendoorn, & J. van Zeijl

Nadere informatie

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit?

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit? Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang Preview Wat is kwaliteit? Stand van zaken anno 2009 Waarom VVE in de kinderopvang? Doelgroepen Professionalisering Kwaliteit van VVE: wat werkt? Wat voegt VVE toe?

Nadere informatie

Aan de heer Minister Mr. A.J. de Geus Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Aan de heer Minister Mr. A.J. de Geus Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de heer Minister Mr. A.J. de Geus Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Wibautstraat 4 Postbus 94208 1090 GE Amsterdam Fax: 020-525 1200 Tel: 020 525 1201 http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl

Nadere informatie

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen Bijlage hoofdstuk 2 8 januari 2016 Bijlage behorende bij hoofdstuk 2 van het SER advies Kindvoorzieningen: Evaluaties van (de kwaliteit van) Nederlandse kindvoorzieningen Fukkink et al. (2013); Veen et

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit gemeten in peuterspeelzalen

Pedagogische kwaliteit gemeten in peuterspeelzalen Pedagogische kwaliteit gemeten in peuterspeelzalen Pedagogische kwaliteit gemeten in peuterspeelzalen Uitkomsten uit het pre-cool cohortonderzoek en het -onderzoek naast elkaar gezet ANNEMIEK VEEN RUBEN

Nadere informatie

Kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven: Trends in kwaliteit in de jaren 1995-2005

Kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven: Trends in kwaliteit in de jaren 1995-2005 Kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven: Trends in kwaliteit in de jaren 1995-2005 H.J. Vermeer, M.H. van IJzendoorn, R.E.L. de Kruif, R.G. Fukkink, L.W.C. Tavecchio, J.M.A. Riksen-Walraven, & J.

Nadere informatie

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Hét spel om kinderopvangteams met plezier de belangrijkste pedagogische vaardigheden te laten inoefenen www.bewustekinderopvang.nl & www.interactiespel.nl

Nadere informatie

Handleiding voor de Groepsmeter Sociale Contacten

Handleiding voor de Groepsmeter Sociale Contacten 4 Handleiding voor de Groepsmeter Sociale Contacten Het derde deelinstrument in de Kwaliteitsmonitor BSO is de Groepsmeter Sociale Contacten. Dit meetinstrument geeft inzicht in de mogelijkheden van kinderen

Nadere informatie

Horizontale en verticale groepen in kinderopvangcentra

Horizontale en verticale groepen in kinderopvangcentra Horizontale en verticale groepen in kinderopvangcentra Verkennend onderzoek naar de voor- en nadelen op basis van literatuurstudie en raadpleging van deskundigen Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogisch medewerker in de kinderopvang: een belangrijk en verantwoordelijk beroep!

Inleiding. Pedagogisch medewerker in de kinderopvang: een belangrijk en verantwoordelijk beroep! Inleiding Weten en kijken Pedagogisch medewerker in de kinderopvang: een belangrijk en verantwoordelijk beroep! Goede kinderopvang is een waardevolle aanvulling op de opvoeding thuis. Kinderopvang biedt

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Dagopvang & Buitenschoolse Opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Dagopvang & Buitenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Dagopvang & Buitenschoolse Opvang Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Doel...3 2. Pedagogische visie...3 3. Invloed wetenschap/pedagogen...4 4. Opvoedingsverantwoordelijkheid...5

Nadere informatie

k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang

k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang Deze menukaart bevat zo n vijftien goed onderbouwde, door BKK aanbevolen instrumenten. Kinderopvangorganisaties kunnen ze inzetten voor de

Nadere informatie

EFFECTEN VAN VIB EN VVE IN DE KINDEROPVANG

EFFECTEN VAN VIB EN VVE IN DE KINDEROPVANG Kenniscentrum Onderwijs en Ontwikkeling Hogeschool van Amsterdam EFFECTEN VAN VIB EN VVE IN DE KINDEROPVANG Ruben Fukkink 1951: DE ALLEREERSTE VIDEO EFFECTEN VIDEO-FEEDBACK OP GEZINNEN 0,8 0,7 Meta-analyse

Nadere informatie

Babyopvang: Wetenschappelijk onderzoek

Babyopvang: Wetenschappelijk onderzoek Babyopvang: Wetenschappelijk onderzoek Marianne Riksen-Walraven Radboud Universiteit Nijmegen Congres Babyopvang Kan Beter! Arnhem, 19 mei 2010 Riksen-Walraven 2010 Leidende vragen: Wat maakt baby s apart?

Nadere informatie

Criteria voor kwaliteit van kinderopvang: Visies van sleutelfiguren

Criteria voor kwaliteit van kinderopvang: Visies van sleutelfiguren Criteria voor kwaliteit van kinderopvang: Visies van sleutelfiguren R u b e n F u k k i n k, L o u i s T a v e c c h i o, R e n é e d e K r u i f, H a r r i e t V e r m e e r e n J a n t i e n v a n Z

Nadere informatie

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1).

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1). 1 Deelname van peuters aan voorschoolse educatie In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de deelname van Leidse peuters aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie). In Leiden wordt in het kader van

Nadere informatie

FACTSHEET. Kwaliteit kinderopvang in Nederland. Inleiding. Inhoud

FACTSHEET. Kwaliteit kinderopvang in Nederland. Inleiding. Inhoud FACTSHEET Het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jarigen (EC O3) Het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jarigen (EC O3) is een initiatief van het Kohnstamm

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Hoe ziet het Nederlandse ecec-landschap eruit anno 2012?

Hoe ziet het Nederlandse ecec-landschap eruit anno 2012? Hoe ziet het Nederlandse ecec-landschap eruit anno 2012? Spreker Josette Hoex Datum 17 februari 2012 ..nogal vol, en soms een beetje glibberig!! 2 In 2005 werd kinderopvang 0 13 jaar Een commerciële branche

Nadere informatie

Het Zandkasteel bekeken

Het Zandkasteel bekeken { EMBED MSPhotoEd.3 } Het Zandkasteel bekeken Onderzoek naar kijkgedrag en de beleving van peuters (en van werkenden in de kinderopvang) met betrekking tot Het Zandkasteel In opdracht van Teleac/NOT STRIP

Nadere informatie

De pedagogische kwaliteit. van de ouderparticipatiecrèche in 2016; Draaiers en hun relaties met kinderen in beeld. - Eindrapport -

De pedagogische kwaliteit. van de ouderparticipatiecrèche in 2016; Draaiers en hun relaties met kinderen in beeld. - Eindrapport - De pedagogische kwaliteit van de ouderparticipatiecrèche in 2016; Draaiers en hun relaties met kinderen in beeld - Eindrapport - R.G. Fukkink R.M.V. Sluiter M.J.J.M Gevers Deynoot-Schaub K.O.W. Helmerhorst

Nadere informatie

Pedagogiek op maat helpt co nc n re c et Deelsessie 12

Pedagogiek op maat helpt co nc n re c et Deelsessie 12 Pedagogiek op maat helpt concreet Deelsessie 12 Voorstellen Ank Greijmans José Reijntjens Carolien Hamer Warme Professional Brede concensus dtht dat het opvoeden van jonge kinderen in de kinderopvang een

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/26887 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/26887 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/26887 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Werner, Claudia Denise Title: Carefree in child care? : child wellbeing, caregiving

Nadere informatie

Welbevinden en Stress van Kinderen. in de Kinderopvang

Welbevinden en Stress van Kinderen. in de Kinderopvang Welbevinden en Stress van Kinderen in de Kinderopvang Een Vergelijking van Kinderdagverblijven en Gastoudergezinnen M. G. Groeneveld, H. J. Vermeer, M. H. van IJzendoorn, & M. Linting Universiteit Leiden

Nadere informatie

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset Jeugdzorg 7 juni 2013 RAPPORTAGE totaalset Resultaten voordezorg.nl Zes jeugdzorgorganisaties hebben meegedaan aan voordezorg.nl. Medewerkers hebben antwoord gegeven op de vragen: Hoe denkt u over uw werk?

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen Gewichten en etniciteit peuters 3

1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen Gewichten en etniciteit peuters 3 Inhoudsopgave 1 Deelname peuters aan voor- en vroegschoolse educatie 2 1.1 Peuters op VVE- en niet-vve-speelzalen 2 1.2 Gewichten en etniciteit peuters 3 1.2.1 Gewichtenpeuters op 1 januari 2008 3 1.2.2

Nadere informatie

De kwaliteit van zorgverlening binnen de kinderopvang: ervaren door pedagogisch medewerkers.

De kwaliteit van zorgverlening binnen de kinderopvang: ervaren door pedagogisch medewerkers. De kwaliteit van zorgverlening binnen de kinderopvang: ervaren door pedagogisch medewerkers. Masterthesis Laura Versluis 4263138 Universiteit Utrecht Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie Studiejaar:

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

de ouders ( draaiers ) in beeld Ruben Fukkink Miijam Gevers Deynoot-Schaub Katrien Hemerhorst

de ouders ( draaiers ) in beeld Ruben Fukkink Miijam Gevers Deynoot-Schaub Katrien Hemerhorst Een kleinschalige studie naar de ouderparticipatiecrèche: de ouders ( draaiers ) in beeld Ruben Fukkink Miijam Gevers Deynoot-Schaub Katrien Hemerhorst december 2015 Een kleinsehalige studie naar de ouderparticipatiecrèche:

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

Het spel der democratische opvoeding Wat vooraf ging: Aan de hand van de 4 pijlers deden de ambassadeurs van Triodus samen goed voor later en de werkgroep wat iedere kindwijzerorganisatie deed, inventariseren!

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van jonge kinderen: een longitudinale studie

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van jonge kinderen: een longitudinale studie Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van jonge kinderen: een longitudinale studie NCKO, maart 2011 Samenvatting Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Rapportage: Analyse en tabellen: 4 Februari 2011 Mariëlle Verhoef Mike van der Leest Inleiding Het Graafschap College

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Ontwikkelingsstimulering in de kinderopvang

Ontwikkelingsstimulering in de kinderopvang Ontwikkelingsstimulering in de kinderopvang Master Thesis Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken Universiteit Utrecht 2011-2012 Daisy Elferink 1 Ontwikkelingsstimulering in de kinderopvang Master Thesis

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Klein beginnen : Een kleinschalig onderzoek naar kleinschalige kinderopvang

Klein beginnen : Een kleinschalig onderzoek naar kleinschalige kinderopvang Klein beginnen : Een kleinschalig onderzoek naar kleinschalige kinderopvang Student: Maaike van Vugt Studentnummer: 0414646 Begeleid door: Dhr. Dr. P.J. Hoffenaar Tweede Beoordelaar: Dhr. Dr. R.G. Fukkink

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls cursus Werken met baby s

Kwaliteitsimpuls cursus Werken met baby s Paula Speetjens Su en Verweij-Kwok Kwaliteitsimpuls cursus Werken met baby s Evaluatie en verbetertraject van een cursus voor de professionele babyopvang Paula Speetjens Su'en Verweij-Kwok Kwaliteitsimpuls

Nadere informatie

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention Helmerhorst, K.O.W.

Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention Helmerhorst, K.O.W. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Child care quality in the Netherlands: From quality assessment to intervention Helmerhorst, K.O.W. Link to publication Citation for published version (APA): Helmerhorst,

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Werken aan pedagogische kwaliteit

Werken aan pedagogische kwaliteit Werken aan pedagogische kwaliteit Werken aan pedagogische kwaliteit Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind vanwege

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 322 Kinderopvang Nr. 334 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Toelichting U kunt dit persoonlijke rapport bespreken met uw werkgever en gebruiken bij het maken van uw ontwikkelplan. Op deze manier staat de Ontwikkelscan

Nadere informatie

Kinderen profiteren van trainingen. Kinderen profiteren van training pm ers

Kinderen profiteren van trainingen. Kinderen profiteren van training pm ers Bron: website Kinderopvang totaal d.d. 28 mei 2015 Kinderen profiteren van trainingen Zoals u misschien wel weet, zijn pedagogisch medewerkers nooit uitgeleerd. Maar hebben die trainingen zin? En hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Figuur 1: Verdeling van werksoorten waarin pm ers die deelnamen aan de enquête werkzaam zijn 15% 4% 2% 5% 36% 10% 28%

Figuur 1: Verdeling van werksoorten waarin pm ers die deelnamen aan de enquête werkzaam zijn 15% 4% 2% 5% 36% 10% 28% Rapportage Enquête Pedagogisch Kader en Kwaliteitsvisie In september 2015 heeft BKK een online enquête voor pedagogisch medewerkers uitgezet om gebruikersfeedback te verkrijgen op het Pedagogisch Kader

Nadere informatie

Kwaliteit onder druk: De kwaliteit van opvang in Nederlandse kinderdagverblijven in 1995 en 2001

Kwaliteit onder druk: De kwaliteit van opvang in Nederlandse kinderdagverblijven in 1995 en 2001 Kwaliteit onder druk: De kwaliteit van opvang in Nederlandse kinderdagverblijven in 1995 en 2001 Mirjam Gevers Deynoot-Schaub & Marianne Riksen-Walraven* Child care at high pressure: The quality of child

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Middels deze brief informeer ik uw Kamer over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang.

Middels deze brief informeer ik uw Kamer over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang. > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Burgemeester Nawijnlaan PZ ZANDVOORT Registratienummer:

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Burgemeester Nawijnlaan PZ ZANDVOORT Registratienummer: Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Burgemeester Nawijnlaan 101 2042PZ ZANDVOORT Registratienummer: 104229998 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: ZANDVOORT Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 't Krekeltje Plaats : Rotterdam LRKP nummer : 170468756 Onderzoeksnummer : 264606 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum

Nadere informatie

Onderzoek Meertalig primair onderwijs

Onderzoek Meertalig primair onderwijs Onderzoek Meertalig primair onderwijs Inspectie van het Onderwijs, april 2005 Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Inspectie van het

Nadere informatie

De vijf sleutelfactoren als fundament voor de pedagogische kwaliteit Er zijn vijf sleutelfactoren die de kwaliteit van kinderopvang bepalen:

De vijf sleutelfactoren als fundament voor de pedagogische kwaliteit Er zijn vijf sleutelfactoren die de kwaliteit van kinderopvang bepalen: 1 BOUWSTENEN VOOR EEN PEDAGOGISCH KWALITEITSKADER KINDEROPVANG Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra Mei 2014 Inleiding Kinderopvang 1 van goede kwaliteit heeft een toegevoegde waarde voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Parcivalschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 131022

Nadere informatie

BOUWSTENEN VOOR EEN PEDAGOGISCH KWALITEITSKADER KINDEROPVANG

BOUWSTENEN VOOR EEN PEDAGOGISCH KWALITEITSKADER KINDEROPVANG BOUWSTENEN VOOR EEN PEDAGOGISCH KWALITEITSKADER KINDEROPVANG Landelijk Pedago Mei 2014 1 Landelijk Pedago Inleiding Kinderopvang 1 van goede kwaliteit heeft een toegevoegde waarde voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie