A. GEGEVENS OVER VERVOERMIDDELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. GEGEVENS OVER VERVOERMIDDELEN"

Transcriptie

1 A. GEGEVENS OVER VERVOERMIDDELEN De gegevens onder dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de gezinsvragenlijst en op de personenvragenlijst. De tabelnummers zijn (evenals in de volgende hoofdstukken) dezelfde als deze in het tabellenrapport. 1 Het bezit van vervoermiddelen Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van personenwagens Aantal gezinnen aantal auto s Frequency Percent Cumulative Frequency Cumulative Percent De verdeling van gezinnen volgens het bezit van personenwagens zal ook in het vervolg van dit rapport een vrij belangrijke tabel blijken bij de interpretatie en toelichting van een aantal cijfers. We stellen immers een gewijzigde verdeling tussen het vorige (OVG2) en het huidige Vlaamse onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG3) vast op het vlak van autobezit. We hebben nu vooral meer autoloze gezinnen in onze steekproef (18,2%) dan in OVG2 (14,3%). Aangezien het aandeel niet-autobezitters in de huidige steekproef is verhoogd, heeft dit een impact op een aantal afgeleide tabellen omtrent het verplaatsingsgedrag. Want het betekent uiteraard dat in de huidige steekproef, proportioneel gezien, meer mensen, minder de mogelijkheid hebben om zich met de auto te verplaatsen (aangezien ze er geen bezitten) dan in OVG2. Net zoals in het vorige OVG is de steekproeftrekking uiteraard puur random gebeurd (zie appendix), maar mogelijk hebben een aantal methodologische wijzigingen (bv.face-toface bevraging) het proportioneel hoger aandeel niet-autobezitters (bv. door het bereiken van bepaalde subgroepen in de populatie) veroorzaakt. Uiteraard bestaat hier geen volledige zekerheid over, maar er zijn een aantal externe factoren die deze hypothese lijken te kunnen bevestigen. Eerst en vooral wensen we de Socio-Economische Enquête 21 (SEE 21) te citeren, wat een bevraging is naar de ganse populatie. Hier komen we uit op een aandeel niet auto-bezitters van 19,4% voor Vlaanderen. Ook een analyse van het voertuigenpark (personenwagens) versus het aantal gezinnen 1, lijkt niet op een eventuele globale dalende trend (minder voertuigen per gezin) te kunnen duiden. Tot slot lijkt ook een vergelijking met Nederland de stabiliteit van de verdeling aan te tonen en ook dit sterkt ons in het vermoeden dat de bekomen resultaten van OVG3 een goede weergave zijn van de realiteit. Zo zien we volgens het laatste MON (27) in Nederland geen evolutie en/of verschuiving naar meer autoloze gezinnen gedurende de voorbije jaren, integendeel. 1 De analyse werd op het niveau van België uitgevoerd, cijfers zijn afkomstig van de FOD Mobiliteit en Vervoer en van het rijksregister - berekeningen van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 3

2 In de assumptie dat het waargenomen verschil in verdeling geen trendbeweging en/of verschuiving is, zouden we daarom op basis van deze informatie kunnen concluderen dat de methodologische wijzigingen in OVG3 resulteerden in een nauwkeurigere meting van de werkelijkheid dan deze van OVG2, ook door het feit dat de resultaten voor de ganse verdeling beter aansluiten bij SEE21 (wat geen steekproef is maar een enquête op populatieniveau). Feit blijft echter, wat ook de reden van de verschuiving is, dat de verdeling van de steekproef tussen beide onderzoeken anders is en omdat het hier gaat over een belangrijke basisvariabele, heeft dit wellicht een impact gehad op een aantal afgeleide tabellen. Tabel 3: Verdeling van gezinnen volgens fietsbezit Aantal gezinnen aantal Cumulative Cumulative fietsen Frequency Percent Frequency Percent Het fietsbezit in Vlaanderen blijft erg hoog. Meer dan 4 op 5 gezinnen (81,44%) beschikt over tenminste één fiets. De verdeling is gelijkaardig aan deze van OVG2. De belangrijkste aantrekkingspool van de fiets blijft natuurlijk de relatief lage kost. Zo was volgens de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie de gemiddelde prijs van een volwassenenfiets in 25 (37.2 in 24). Ook de fietsproductie op wereldniveau blijft stijgen, wat ceteris paribus de eventuele prijsstijging beperkt zou moeten houden. In 1965 was de wereldproductie van auto s en fietsen ongeveer gelijk, elk ongeveer 2 miljoen eenheden, maar in 23 bijvoorbeeld is de wereldwijde fietsproductie gestegen tot meer dan 1 miljoen per jaar terwijl er slechts 42 miljoen auto s werden geproduceerd. Wereldwijd bedroeg het aantal geproduceerde fietsen 15 miljoen eenheden in 24, een stijging van 1,5% ten opzichte van 23 (Cijfers van het WorldWatch Institute). Het hoge fietsbezit is enerzijds te kaderen in de populariteit van het gebruik van de fiets als vervoermiddel voor recreatieve doeleinden en dus in een totale maatschappelijke context waarin meer belang wordt gehecht aan recreatie- en ontspanningsactiviteiten (zie bv. het Vlaamse Tijdsbestedingsonderzoek 24 (TOR 4) 2 waar berekend is dat 2% van de totale verplaatsingstijd per week besteed aan verplaatsingen naar vrije tijd gaat; zie hiervoor Glorieux et al. 26). Anderzijds is deze ontwikkeling natuurlijk ook een gevolg van de algemeen gestegen mobiliteitsbehoefte (demand-driven), en van het betere aanbod aan fietsinfrastructuur (supply-driven). Alleen in de periode werden, uitgedrukt in het aantal kilometer fietspaden, 45% meer fietspaden aangelegd (159 km versus 232 km) 3. 2 Het dient te worden opgemerkt dat TOR enkel personen beschouwt in de categorie jaar en dat er uiteraard ook verschillen zijn in de gebruikte onderzoeksmethodieken 3 Zie 4

3 Anderzijds moet het fietsbezit op de uiteindelijke te meten indicator, het fietsgebruik, ook niet worden overschat. Een efficiënt en grootschalig fietsbeleid kan zeker een even effectieve, zo niet betere driver zijn om mensen finaal de fiets te laten gebruiken. Zo hebben Rietveld en Daniel (24) bijvoorbeeld aangetoond in een studie in Nederland dat gemeentelijk fietsbeleid een significant positieve invloed heeft op het fietsgebruik. Ook vallen er in dit verband vele interessante lessen te trekken uit de Scandinavische succeservaringen, zoals deze zich in Kopenhagen en Stockholm hebben voorgedaan. Ververs en Ziegelaar (26) hebben dan weer een vrij uitgebreid model voor fietsgebruik opgesteld dat een samenstelling is van verkeerskundige en ruimtelijk-economische, maar ook van sociaal-demografische en geografische factoren. Fietsbezit werd door deze auteurs niet in de lijst van factoren die fietsgebruik beïnvloeden, opgenomen. Als 1 van de meest significante indicatoren komt bijvoorbeeld de reistijdverhouding fiets-auto naar boven. In veel steden in Nederland ligt deze tussen,8 en 1,1. Een stad met een voor de fiets minder gunstige reistijdverhouding zal met een langjarig beleid misschien naar een betere reistijdverhouding kunnen evolueren en daarmee het fietsgebruik doen stijgen, zo concluderen Nijland en Van Wee (26). Tabel 5: Verdeling van gezinnen volgens motorbezit Aantal gezinnen aantal motors Frequency Percent Cumulative Frequency Cumulative Percent Het motorbezit van de Vlaming (1 motorfiets) schommelt al een tiental jaar rond de 5%. De trend is wellicht licht stijgend doorheen de jaren. Cijfers van de ACEM (Association des Constructeurs Européens de Motocycles) (28) rapporteren inderdaad nieuw ingeschreven motoren voor 22 en voor 27 op het niveau van België. Ook de cijfers van de EU (Statistical Pocketbook, 26) bevestigen deze trend, waarbij een stijgende evolutie van het motorfietsenpark in alle Europese landen is vast te stellen. Voor de periode komt Vlaanderen voor deze indicator uit op een gemiddelde stijging van 3,8%. De motorlanden bij uitstek zijn uiteraard zuiderse landen met Italië, Griekenland en Spanje als de absolute koplopers, maar ook landen zoals Zwitserland en Oostenrijk hebben een aanzienlijk aandeel motorfietsen per duizend inwoners. Vlaanderen staat met 34 motorfietsen per duizend inwoners op een 17 de plaats. Tabel 6: Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin Vervoermiddelen Gemiddelde Standaard deviatie

4 Het gemiddeld aantal wagens van 1,14 ligt lichtjes hoger dan in Nederland waar in het MON (27) een gemiddelde van 1, werd geobserveerd. Het gemiddeld aantal fietsen van 2,28 in Vlaanderen kan worden gecorreleerd met de gemiddelde gezinsgrootte, die 2,37 bedraagt (in 27). Gemiddeld gesproken (bemerk echter de grote standaarddeviatie van 1,8), beschikt dus ongeveer elke Vlaming over een fiets. Tabel 7: Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin volgens netto-gezinsinkomen 6

5 Categorie van totaal nettogezinsinkomen - 1. per 656 autoa bestela fietsa brsnora motora andera per 2645 autoa bestela fietsa brsnora motora andera per 2342 autoa bestela fietsa brsnora motora andera per 166 autoa bestela fietsa brsnora motora andera per 628 autoa bestela fietsa brsnora motora andera N Obs Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum

6 Categorie van totaal nettogezinsinkomen meer dan 5. per N Obs Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum 374 autoa bestela fietsa brsnora motora andera

7 Op het eerste zicht valt de duidelijke positieve correlatie op tussen gezinsinkomen en wagenbezit. Dit wil zeggen dat naarmate het totale netto gezinsinkomen hoger is, er gemiddeld gesproken meer voertuigen in het gezin aanwezig zullen zijn. Wanneer we vanuit een macro-economische bril naar deze cijfers kijken, kan er in deze ook een trend worden waargenomen. Zo heeft België in de periode 2-27 een gecumuleerde totale reële groei van de economie gerealiseerd van 17.7% 4. In meerdere onderzoeken is aangetoond dat er een sterke relatie bestaat tussen de toename van de welvaart en de groei van de mobiliteit (zie o.a. Schafer en Victor 1997). Ook hier kan deze relatie worden bevestigd, wanneer we deze welvaartsstijging relateren met de evolutie van het totale wagenpark (wat overigens een vrij goede indicator is, zoals we bij de bespreking van Tabel 16 zullen zien). Zo stellen we een belangrijke stijging vast van maar liefst 8% meer personenvoertuigen in 27 ten opzichte van 2 ( eenheden in 2 versus ongeveer eenheden in 27). De nietpersonenwagens stegen in deze periode met maar liefst 25% (628.1 versus eenheden). 5 Naast het wagenbezit kunnen nog 2 andere opvallende trends uit de tabel worden afgeleid. De eerste vaststelling is dat er een vrij duidelijke relatie aanwezig is tussen gezinsinkomen en het aantal fietsen. Analyse van de gegevens van tabel 1 (zie tabellenrapport p. 24) leert ons echter dat er wellicht een grotere relatie aanwezig is tussen gezinsgrootte en aantal fietsen, waardoor het hier geobserveerde effect (correlatie gezinsinkomen en aantal fietsen) wellicht eerder secundair is. Een andere vaststelling is dat ook motorbezit positief gecorreleerd is met gezinsinkomen, met uitzondering van de hoogste inkomenscategorie. Dit kan wellicht worden verklaard door het feit dat de aanschaf van een motorfiets, meer dan de andere vervoersmodi, ook grotendeels bepaald wordt door een sterke persoonsgerelateerde voorkeur en algemene interesse. In een ruimere context dienen de bovenstaande bevindingen te worden geïnterpreteerd als een bevestiging van de reeds lang gekende positieve correlatie tussen inkomen en mobiliteit in het algemeen. Uit tijdsbestedingonderzoeken en de huishoudbudgetenquêtes in verschillende Europese landen is immers al meermaals gebleken dat mensen een min of meer vast deel van hun gezinsinkomen besteden aan mobiliteit (in de meest ruime zin van het woord). Het gaat om circa 1 tot 15% van het gezinsinkomen (Schafer en Victor 1997). In België bedraagt het 14,9% van de finale totale consumptie, en in Nederland 11,9% (cijfers van 26). Bij een stijging van het gezinsinkomen wordt volgens deze wetmatigheid in absolute zin dus steeds meer geld uitgegeven aan mobiliteit. Als we kijken naar de evolutie van het beschikbare gezinsinkomen zien we een stijging van 16,31% in de periode 21 tem 27 (huishoudbudgetenquête 21 versus 27). Wat hieruit kan worden afgeleid is dat een verdere stijging van de koopkracht wellicht een stimulans zou kunnen vormen voor een voortgaande groei van het bezit van een tweede en derde auto. De komst van de Euro heeft tevens een vergelijking tussen landen gemakkelijker gemaakt in monetaire termen. Zo spendeert een Belg gemiddeld euro per jaar aan mobiliteit, en een Nederlander slechts euro. Luxemburg voert de kop van het Europese peloton aan met maar liefst gemiddeld 5.55 euro uitgaven per jaar per hoofd aan mobiliteit. 6 Uiteraard dient dit indrukwekkende cijfer ook te worden gerelateerd aan het BNP per capita, dat in Europa ook met voorsprong door Luxemburg wordt aangevoerd. Echter, een vergelijking tussen België en Nederland leert dat het BNP per capita groter is in Nederland dan in België, terwijl de Belgen toch duidelijk meer spenderen aan mobiliteit. Dit wordt bevestigd door een analyse van het aantal personenwagens per inwoner (de zogenoemde motoriseringsgraad), die in België European Union, 26, Energy and Transport in Figures, Part 3: Transport 9

8 duidelijk hoger is met 469 wagens per 1 inwoners versus 442 in Nederland. Logischerwijze voert ook voor deze indicator Luxemburg het Europese koppeloton aan met 662 wagens per 1 inwoners (cijfers van 26). Uiteraard spelen niet enkel factoren zoals het BNP per capita en de motoriseringsgraad een determinerende rol maar ook externe omstandigheden (zoals o.a. factoren van ruimtelijke orderning) zijn van belang om het verschil in monetaire besteding aan mobiliteit te verklaren. Tabel 16: Verdeling van de personenwagens volgens de wijze waarop ze in het bezit gekomen zijn Hoe is wagen in bezit gekomen? bezit Frequency Percent Cumulative Frequency Cumulative Percent door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands gekocht bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag gebruiken bedrijfswagen die ik niet voor privé-doeleinden mag gebruiken wagen via een systeem van autodelen andere Uit de bovenstaande tabel leren we dat proportioneel nog altijd meer wagens nieuw dan tweedehands worden aangekocht. Volgens Febiac evolueert de automarkt echter stilaan maar zeker naar een vervangingsmarkt. Zelfs in het jaar 26 waarin alle economische barometers resoluut positief gingen wat de consumptie en dus ook de autoverkoop ten goede komt blijft de marktgroei, zo concludeert Febiac, ten gevolge van nieuwe autobezitters beperkt tot zowat 5. auto s. 7 In 27 waren er ruim 524. personenvoertuigen nieuw ingeschreven, een lichte daling ten opzichte van het record aantal nieuwe voertuigen ( ) dat in 26 werd opgetekend. Met in totaal nieuw ingeschreven personenwagens werd echter in 28 een nieuw record gevestigd en werden de cijfers van 26 van de tabellen geveegd. Febiac haalt in een analyse 13 diverse redenen aan voor dit hoge aantal inschrijvingen. Ten eerste is er de cyclische beweging van de markt, die over een periode van gemiddeld zeven jaar van piek naar piek evolueert. Zo bekeken is de periode de logische opvolger van het recordjaar 2. Daarnaast is sinds januari 26 het gewijzigde fiscale stelsel voor lichte bedrijfsvoertuigen van kracht. Dit maakt dat het gros van de inschrijvingen van 4x4 s nu onder het fiscale stelsel van personenwagens valt. Ten derde wordt de hogere vervangingsgraad van oude voertuigen aangehaald als reden. De hausse in de brandstofprijzen is, naast het toekennen van slooppremies door enkele merken, een mogelijke reden. Kiezen voor een nieuw voertuig is immers kiezen voor schoner, zuiniger en dus goedkoper rijden. Sinds oktober 28 is het tij onder invloed van de economische malaise en het gebrek aan consumentenvertrouwen spectaculair beginnen dalen, met een gemiddelde daling van maar liefst 12,8% minder nieuw ingeschreven personenvoertuigen voor de periode oktober 28 t.e.m. maart 29. Het aankopen van een wagen blijkt dus een zeer goede indicator voor de economie te zijn, in tegenstelling tot het autogebruik, dat wellicht slechts met een vertragend effect de economische situatie volgt (voor een bespreking verwijzen we naar tabel 18). Zelfs de aankoop van tweedehandswagens lijkt te worden uitgesteld op het moment dat een economische crisis zich voordoet. Zo zien we dat bij vergelijking van de periode januari tot en met maart 29 met dezelfde periode in 28 een lichte gemiddelde daling van,6% kan worden vastgesteld. 7 Zie 1

9 Verder denken we nog sinds OVG2 een stijging vast te kunnen stellen van het aandeel bedrijfswagens doorheen de jaren. Deze stijging is echter moeilijk exact kwantificeerbaar door de gewijzigde antwoordcategorieën maar de evolutie wordt ook bevestigd door andere externe cijfers (bv. van Renta, de Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders). De proportie bedrijfswagens die men wel/niet voor privé-doeleinden mag gebruiken, ligt volgens Tabel 16 op een verhouding 87/13%. Tabel 17: Verdeling van de personenwagens volgens de wijze waarop ze in het bezit gekomen zijn en netto-gezinsinkomen Verschillende hierna volgende tabellen zijn onder dezelfde vorm opgemaakt zoals Tabel 17. De cijfers dienen als volgt geïnterpreteerd te worden: Het eerst vermelde cijfer van elk vakje is de absolute frequentie ( Frequency ) die overeenkomt met de aangegeven waarden van de 2 variabelen die betrekking hebben op het betreffende vakje. Het tweede (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( Percent ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de totale frequentie. Het derde (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( rijpercentage/row Pct ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de betreffende totale rijfrequentie. Het vierde cijfer is de relatieve frequentie ( kolompercentage/col Pct ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de betreffende kolomfrequentie. 11

10 Frequency Percent Row Pct Col Pct bezit (Hoe is wagen in bezit gekomen?) Table of bezit by totink totink (Categorie van totaal netto-gezinsinkomen) - 1. per door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands gekocht bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag gebruiken bedrijfswagen die ik niet voor privé-doeleinden mag gebruiken wagen via een systeem van autodelen andere Total per per Frequency Percent Row Pct Col Pct bezit (Hoe is wagen in bezit gekomen?) Table of bezit by totink totink (Categorie van totaal neto-gezinsinkomen) per door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands gekocht bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag gebruiken per meer dan 5. per Total

11 Frequency Percent Row Pct Col Pct bezit (Hoe is wagen in bezit gekomen?) Table of bezit by totink totink (Categorie van totaal neto-gezinsinkomen) per bedrijfswagen die ik niet voor privé-doeleinden mag gebruiken wagen via een systeem van autodelen... andere Total per meer dan 5. per Total Uiteraard bevestigt deze tabel de eerder beschreven correlatie met gezinsinkomen. Naarmate het gezinsinkomen stijgt, daalt globaal gesproken het aandeel voertuigen dat tweedehands wordt aangekocht. Het aandeel bedrijfswagens dat voor persoonlijk gebruik kan worden aangewend stijgt dan weer proportioneel met het inkomen. Hier speelt wellicht de positieve correlatie tussen inkomen en extralegale voordelen (zoals het beschikken over een bedrijfwagen). Wat echter opmerkelijk is, is dat voor alle inkomenscategorieën meer nieuwe wagens worden aangekocht dan tweedehandswagens. Vooral voor de laagste inkomenscategorieën is dit een erg opvallende bevinding. Wellicht dienen deze cijfers te worden gesitueerd in het kader van een algemene vrij gunstige economische toestand ten tijde van de bevraging. Ook zijn uiteraard de modaliteiten voor het afsluiten van een autofinanciering spectaculair toegenomen. 13

12 14

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

4 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen

4 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen Ook hier wijzen we erop dat de cijfers subjectieve waarnemingen zijn. Een gelijkaardig onderzoek naar schattingen van de afstand woonplaats-treinstation werd door ons niet uitgevoerd. 13,8% van de Vlamingen

Nadere informatie

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek 1.1 Achtergrond Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG genoemd. In het OVG worden een

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN 6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN TABEL 13 VERDELING VAN DE WAGENS VOLGENS DE WIJZE WAAROP ZE IN HET BEZIT GEKOMEN ZIJN 10 Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

In deze eerste paragraaf worden een aantal cijfers besproken die handelen over het vervoermiddelenbezit bij Vlaamse huishoudens in 1994.

In deze eerste paragraaf worden een aantal cijfers besproken die handelen over het vervoermiddelenbezit bij Vlaamse huishoudens in 1994. 3.1. Huishoudens en vervoermiddelenbezit In deze eerste paragraaf worden een aantal cijfers besproken die handelen over het vervoermiddelenbezit bij Vlaamse huishoudens in 1994. In Tabel 1 kan men zien

Nadere informatie

3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen

3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen 3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen Tabel 3. Verdeling van gezinnen volgens het bezit van personenwagens PERSWAGA Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 ( )

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 ( ) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (27-28) Tabellenrapport betreffende het verplaatsingsgedrag van de West-Vlamingen M. Cools, D. Janssens Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (27-28) Tabellenrapport

Nadere informatie

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS 5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VERVOERMIDDELENBEZIT-INDEX (VMB-INDEX) TABEL 8 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VMB-INDEX Cumulative Cumulative VMB Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken 5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken Tabel 19. Verdeling van wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken 5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken Tabel 17. Verdeling van de wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht 3.2. De wagens In Vlaanderen tellen we bijna 2400000 personenwagens, in het bezit van huishoudens. De wagens van (leasing- en verhuur-)bedrijven zijn hier dus niet inbegrepen. Dit verklaart ook het lage

Nadere informatie

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae 12/06/2012 Objectieven en scope Duidelijke aflijning en definitie van begrippen Objectief overzicht op basis van feiten en cijfers Enquête bij 2.000 bestuurders

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer VASTGOED www.notaris.be 2016 Barometer 31 VASTGOEDACTIVITEIT IN 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0 105,3 104,7 115,4 112,1 111,8 118,0 116,1 127,0 124,7 127,9 115,8

Nadere informatie

1.1 Verplaatsingskilometers

1.1 Verplaatsingskilometers 1.1 Verplaatsingskilometers 1.1.1 Verplaatsingskilometers Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 algemeen gemiddelde algemeen gemiddelde

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

1. Verplaatsingskilometers

1. Verplaatsingskilometers 1. Verplaatsingskilometers 1.1 Verplaatsingskilometers OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 41,46 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden weggelaten 38,4

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

86,3 87,7 +1,66% -8,62%

86,3 87,7 +1,66% -8,62% Vastgoed, familie, vennootschappen januari maart Trimester 1-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoedactiviteit in België n 4 12 12 11 18,2 11 1 94,3 11,1 11,6 94,4 99,2 1, 99,7 1 86,3 9 87,7 9 8 27

Nadere informatie

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak

notarisbarometer 101,6 99, ,2 99,8 94,1 Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 11 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd)

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) 2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) De meeste hiernavolgende tabellen werden opgebouwd rond het begrip hoofdvervoerswijze omdat dit handig is voor de analyse van een verplaatsing.

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT 6 WOON-WERKVERKEER De gegevens onder deze hoofding zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst (zie punt 8.4 in deel 1) die over het woon-werkverkeer

Nadere informatie

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen 10 SAMENVATTING 23 10.1 Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING

DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent www.cibweb.be DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2016: DATA ADS 1 INLEIDING De benchmark voor de evolutie

Nadere informatie

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE ACTIVERINGSMAATREGELEN

Nadere informatie

2. Simulatie van de impact van een "centen i.p.v. procenten"-systeem

2. Simulatie van de impact van een centen i.p.v. procenten-systeem Bijlage/Annexe 15 DEPARTEMENT STUDIËN Impact van een indexering in centen i.p.v. procenten 1. Inleiding Op regelmatige tijdstippen wordt vanuit verschillende bronnen gesuggereerd om het huidige indexeringssysteem

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen J CONSlf Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

2. VERPLAATSINGSKILOMETERS

2. VERPLAATSINGSKILOMETERS 2. VERPLAATSINGSKILOMETERS Verplaatsingskilometers Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 Eerder hebben we al vastgesteld dat er geen significant verschil was in

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2005-2014 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN 4 BEPALEN VAN GEWICHTEN Van het totaal aantal huishoudens die uit het Rijksregister geselecteerd waren (zgn. bruto-steekproef), hebben er een aantal niet meegewerkt aan de enquête. Zulke non-respons veroorzaakt

Nadere informatie

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Directie Statistieken, Budget en Studies Stat@rva.be Inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 EVOLUTIE VAN DE VERGOEDE VOLLEDIGE

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2006-2015 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

2. Verklaringen voor verschillen in mobiliteit

2. Verklaringen voor verschillen in mobiliteit 2. Verklaringen voor verschillen in mobiliteit Er zijn minstens vijf verklaringen voor de grote verschillen die er tussen de stedelijke gebieden bestaan in het gebruik van de auto, het openbaar vervoer

Nadere informatie

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting - Oldtimers

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting - Oldtimers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 353 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 6 juli 2017 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Belasting

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van de schadegevallen

Nadere informatie

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde www.uhasselt.be/verkeerskunde Algemene situatie Wereldwijd: ± 1 milj. verkeersdoden/jaar 11

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Kijk uit, daar komt de fiets!

Kijk uit, daar komt de fiets! Kijk uit, daar komt de fiets! Fietsgebruik en veiligheid in Vlaanderen Horizon 25-17 november 217 Johan Van Gompel, Senior Economist KBC www.kbceconomics.be De eerste fiets Twijfels over de oorsprong en

Nadere informatie

Het tweede (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( Percent ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de totale frequentie.

Het tweede (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( Percent ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de totale frequentie. Leeswijzer Algemeen 1. Voor algemene achtergrondinformatie i.v.m. de methodologie van dit onderzoek kan men Appendix 1 van dit rapport ( Methodologische toelichting ) raadplegen. 2. Heel wat tabellen in

Nadere informatie

Tabel 121: Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer. Hoofdvervoermiddel naar werk/school

Tabel 121: Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer. Hoofdvervoermiddel naar werk/school 4 Woon-werkverkeer De onder deze hoofding besproken tabellen 129 tot en met 133 evenals tabellen 138 en 139 zijn gebaseerd op de reëel ingevulde verplaatsingen van de verplaatsingsboekjes zoals onder de

Nadere informatie

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Tabel 28. Fictief voorbeeld van een logistische regressie om de begrippen uit te leggen. Afhankelijke variabele is rijbewijsbezit.

Tabel 28. Fictief voorbeeld van een logistische regressie om de begrippen uit te leggen. Afhankelijke variabele is rijbewijsbezit. 7 Bijlage 7.1 Interpretatie van de regressies Bij een lineaire regressie drukken we een bepaalde variabele die veel getalwaarden kan aannemen, bijvoorbeeld aantal dagen carpoolen per jaar uit als een lineaire

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Bron: FOD Economie_ ADSEI Aankomsten en overnachtingen in hotels, kampeerlogies (exclusief

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Januari - Maart 2013 n 16 T/1 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8 94,1

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat... minder auto?

Je bent jong en je wilt wat... minder auto? - Je bent jong en je wilt wat... minder auto? Kim Ruijs Significance ruijs@significance.nl Marco Kouwenhoven Significance kouwenhoven@significance.nl Eric Kroes Significance kroes@significance.nl Bijdrage

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

2. Verplaatsingskilometers

2. Verplaatsingskilometers 2. Verplaatsingskilometers 2.1 Verplaatsingskilometers OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 41,46 39,52 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep

Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep Men valt in het stelsel van invaliditeit na één jaar primaire arbeidsongeschiktheid. De erkenning van invaliditeit geldt voor een bepaalde periode

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers ja Neemt de inkomensongelijkheid tussen arm en rijk toe? Toelichting: Een vaak gehanteerde maatstaf voor

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2015 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2014 - Privésector 1 De arbeidsongevallen in 2014: Daling met 4,4 % op de arbeidsplaats Daling met 13,1 % op de weg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

voetafdrukrekeningen, herbe rekend

voetafdrukrekeningen, herbe rekend De Belgische voetafdrukrekeningen, herbe rekend 2 april 2009 Lies Janssen Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie De ecologische voetafdruk van België + Luxemburg Tot 2007 publiceerde Global

Nadere informatie

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen.

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen. De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen

Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen Kees van Goeverden Technische Universiteit Delft c.d.vangoeverden@tudelft.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 24 en 25 november

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: OEFENINGEN

HOOFDSTUK 14: OEFENINGEN 1 HOOFDSTUK 14: OEFENINGEN 1. Antwoord met juist of fout op elk van de onderstaande beweringen. Geef telkens een korte a) Indien een Amerikaans toerist op de Grote Markt van Brussel een Deens bier drinkt,

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

4 Gebruik van openbaar vervoer

4 Gebruik van openbaar vervoer 4 Gebruik van openbaar vervoer In dit deel zoomen we wat dieper in op een aantal aspecten van het gebruik van openbaar vervoer. In deze tabel en alle volgende tabellen waarin een afstandscategorie wordt

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

Nota MORA-secretariaat

Nota MORA-secretariaat Nota MORA-secretariaat Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Aanvullende nota van het MORA-secretariaat

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting

Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting 16/9/2014 Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting Gemeenschappelijke workshop FISC & TRADO Laurent Franckx, Inge Mayeres (VITO) Algemeen» Doelstelling: empirische analyse van impact van wijziging

Nadere informatie

Economische activiteit

Economische activiteit De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 maart 2010. Armoede becijferd

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 maart 2010. Armoede becijferd ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 maart 2010 Armoede becijferd Belangrijkste resultaten van de EU-SILC-enquête 2008 14,7% van de Belgische bevolking of ongeveer 1 op

Nadere informatie