Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau"

Transcriptie

1 Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage oktober 2014 Geachte leden van de algemene Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, In antwoord op de motie van de Kamerleden Knops en Verhoeven van 20 november 2013 heeft u de Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014, van minister Blok ontvangen. Doel van de motie was een overzicht van de ontwikkelingen op de woningmarkt te hebben met relevante indicatoren op het gebied van de betaalbaarheid van het wonen voor de verschillende woningzoekenden en dit te plaatsen tegen de achtergrond van het aantal huisuitzettingen, gedwongen verkopen, cijfers van het Nibud en de energiekosten. De Woonbond, Aedes, VNG, G4 en G32 vonden deze motie een goede aanleiding om de minister te vragen een onafhankelijke terugkerende jaarrapportage te ontwikkelen rond de woonlasten in de huuren de koopsector. Met als doel een totaalbeeld van de ontwikkelingen te geven met aanknopingspunten voor landelijke en lokale oplossingen. Wij hebben de minister aangegeven welke elementen voor ons van belang zijn voor een jaarlijkse rapportage die bruikbaar is op regionaal of lokaal niveau (zie bijlage 2). Wij zijn van mening dat de nu gepresenteerde jaarrapportage nog onvoldoende antwoord geeft op uw motie en geen helder beeld geeft van de woonlastenproblemen van diverse doelgroepen in sterk verschillende regio s van Nederland. De gepresenteerde jaarrapportage is niet afdoende bruikbaar als jaarlijkse rapportage voor woonlasten op lokaal en regionaal niveau. Wij verzoeken u dan ook de minister te vragen alsnog een beter bruikbare jaarrapportage op te zetten. Onze grootse zorg op dit moment zijn de huurstijgingen voor kwetsbare huishoudens en een tekort aan vrijkomende betaalbare woningen. Deze rapportage geeft geen antwoord op de vraag of er kwantitatief en kwalitatief voldoende betaalbare woningen zijn of beschikbaar komen voor deze mensen. Landelijke trends zijn nu nog te weinig gedifferentieerd om dit inzichtelijk te maken. Het zijn niet de gemiddelden die interessant zijn, maar vooral de afwijkingen op die gemiddelden. Zijn de afwijkingen op de gemiddelden van dien aard dat bijsturing nodig is? Onderscheid tussen regio s alsmede binnen de regio tussen stedelijke gebied en de omliggende regio, is daarbij noodzakelijk. Ook biedt deze opzet van de jaarrapportage onvoldoende mogelijkheid om de effecten van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving te volgen, zoals de huurverhoging, het inkomensafhankelijke huurbeleid en de verhuurderheffing. In deze jaarrapportage worden ze nauwelijks genoemd. Recente lokale en regionale onderzoeken vanaf 2012 gaan hier wel op in (zie bijlage 1). Het beeld dat uit deze onderzoeken naar voren komt wijkt af van het beeld uit deze jaarrapportage. Lokale partijen hebben behoefte aan een jaarrapportage met eenduidige en vergelijkbare indicatoren. Voor lokale en regionale partijen is dit lastig te realiseren. Inkomensgegevens zijn bijvoorbeeld moeilijk beschikbaar. Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau Een terugkerende jaarrapportage biedt lokale bestuurders, corporaties en huurdersorganisaties een handvat om goede woonvisies en prestatieafspraken met elkaar te maken rond de beschikbaarheid van betaalbare woningen. De voor hen relevante, en in de jaarrapportage onbeantwoorde, vragen zijn: Wat kunnen de bewoners en woningzoekenden/verhuisgeneigden aan woonlasten dragen? Bij welke doelgroepen doen zich in welke mate betaalbaarheidsproblemen voor en wat is daarvan de oorzaak? Kunnen de lokale partijen hier in bijsturen? Is er een structurele mismatch in vraag en aanbod naar huur- en koopwoningen in verschillende kwaliteits- en prijsklassen? En zo ja, hoe zit dit op korte en langere termijn? Wat zijn de slaagkansen op de huur- en de koopmarkt? Hebben bewoners iets te kiezen 1

2 wanneer ze moeten of willen verhuizen? Hoe verhouden de woonlasten tussen zittende huurders en nieuwe huurders zich en hoe gaan deze zich ontwikkelen? Hoe ontwikkelt zich de prijs-kwaliteitsverhouding van de (sociale) huurvoorraad in verhouding tot de voorraad van koopwoningen? Woonbond, Aedes, VNG, G4 en G32 vragen u bij de minister aan te dringen op een aanpassing van de Staat van de Woningmarkt, zodat deze beter inzicht geeft in de woonlastenproblematiek, die daadwerkelijk meerwaarde heeft en een goede basis biedt voor lokaal beleid. Met vriendelijke groet, mede namens: ir. M. A. E. Calon (Voorzitter - Aedes Vereniging van Woningcorporaties) J. A. Fackeldey, (voorzitter fysieke pijler - G32 stedennetwerk) L.G.F. Ivens (G4) drs. R. H. M. Paping (algemeen directeur - Nederlandse Woonbond) Vereniging van Nederlandse gemeenten, drs. C. J. G. M. de Vet, lid directieraad Bijlagen: Bijlage 1 Bijlage 2 Regionale beelden naast landelijk beeld Ambtelijke input Woonbond, Aedes, G4, G32 en VNG (dd ) t.b.v. bruikbare jaarrapportage met data en indicatoren voor monitoring langjarige ontwikkelingen. 2

3 Bijlage 1 Regionale beelden naast landelijk beeld Graag delen wij met u een aantal bestuurlijke dilemma s en relevante onderzoeken op regionaal en lokaal niveau, opdat dit ook landelijk kan bijdragen aan bewustwording en het vinden van oplossingen. Lokaal bestuurlijke dilemma s Passend toewijzen: Is er voldoende woningaanbod beschikbaar om passend te kunnen toewijzen? Gemeenten worden geacht te sturen op passend toewijzen, maar wat te doen als er onvoldoende voorraad is voor de primaire doelgroep en bewoners alleen in voor hen minder betaalbare woningen terecht kunnen? Zie hiervoor de onderzoeken in de regio Utrecht en de regio Gooi en Vechtstreek. Relatie verhuurderheffing en huurverhoging: Voor corporaties is de relatie tussen de betaling van de verhuurderheffing en de ruimte voor huurverhogingen zeer relevant. Door dit laatste neemt het aandeel goedkope/betaalbare woningen voor de laagste inkomens af; het dilemma is hoe de corporaties de verhuurderheffing op kunnen brengen zonder dat dit ten kosten gaat van goedkope voorraad. Zie hiervoor de onderzoeken van Corpovenista en corporaties in de regio Alkmaar Investeren in verlaging energielasten kost geld: Woonlasten, inclusief de energielasten, leggen percentueel een groot beslag op het besteedbaar inkomen van lage inkomens. Het dilemma is hoe deze woonlasten voor lagere inkomens te beperken en financieringsconstructies in het leven te roepen die rendabel en toegankelijk zijn voor lage inkomens. Investeringen in het huis om de energiekosten te verlagen, leiden tot huurverhoging of kunnen vaak niet opgebracht worden door lage inkomens. Zie hiervoor het onderzoek in de regio Arnhem/Nijmegen. Verdeling van woonlasten binnen de regio: De woonlasten zijn in de steden gemiddeld lager (lagere huren en hypotheken, kwalitatief slechtere voorraad) dan in de omliggende gemeenten. Afgezet tegen de huurverhogingen/kwaliteitsverbeteringen in de minder stedelijke gemeenten, zou dit de stroom van lage inkomens naar de stad kunnen versterken. Het dilemma is hoe de spreiding van lage inkomens over de gehele regio te realiseren en de omliggende gemeenten ook te laten voorzien in een woningvoorraad voor de lage inkomens. Zie hiervoor het onderzoek in de metropoolregio Haaglanden en Rotterdam. Beschikbaar aanbod voor verschillende doelgroepen: Naar verhouding is het besteedbaar inkomen van huishoudens teruggelopen en zijn de woonlasten juist gestegen; dilemma is hoe het woningaanbod in evenwicht te brengen met het inkomen van de huishoudens (doorstroming, huurprijsbeleid, nieuwbouw e.d.) en huishoudens ook zelf bewust te maken van hun eigen keuzes daarbinnen. Het blijvend bieden van het vangnet van de huurtoeslag speelt een belangrijke rol. Maar bestuurders zoeken ook naar instrumenten om meer op maat bewoners te helpen. Zie hiervoor het onderzoek van Den Bosch en hun Woonlastenakkoord. Lokaal onderzoek naar betaalbaarheid van het wonen Gooi en Vechtstreek Meer zicht op betaalbaarheid (Rigo, september 2013) Aan de onderkant van de woningmarkt is het aanbod aan woningen ten opzichte van de vraag zeer krap. Voor de laagste inkomens (op bijstandsniveau) is zelfs de sociale huurwoningmarkt in toenemende mate te duur. Ook de middeninkomens hebben relatief weinig keuze in wat voor hen betaalbaar is. Samengevat betekenen deze uitkomsten dat grote groepen huishoudens in (en van buiten) de regio geen financieel passende woning kunnen vinden. In de regio wordt nu de ontwikkeling rond de betaalbaarheid van het wonen jaarlijks gemonitord. Den Bosch Doelgroepen en woonlasten 2.0 (Rigo, oktober 2013) Uit onderzoek blijkt dat 26% van de Bossche huurders te hoge woonlasten heeft. 21% van de Bossche huurders leeft zelfs onder de armoedegrens. Deze percentages lopen de komende jaren sterk op als er niets gebeurt. In 2018 heeft 37% van de Bossche huurders te hoge woonlasten. Heeft woonlastenakkoord gesloten. De aanpak gaat uit van drie sporen: lastenverlichting, maatwerk en bewustwording. De corporaties en de gemeente nemen direct actie. Corporaties nemen om de meest kwetsbare huishoudens te ontzien met de jaarlijkse huurverhoging. Ook maken de corporaties de komende jaren zo n woningen energiezuiniger, waarmee huurders direct een lagere energierekening krijgen. De gemeentelijke lasten voor huurders zijn in 2014 ten opzichte van 2013 iets verlaagd. 3

4 Regio Utrecht Betaalbaarheid in Utrecht (Rigo en Woningnet, december 2013) Uit een onderzoek uitgevoerd door Rigo en Woningnet in opdracht van de regio Utrecht blijkt een sterke afname van het aanbod betaalbare huurwoningen. In de regio is het aanbod van huurwoningen onder de tweede aftoppingsgrens tussen 2010 en 2013 gedaald van 81% naar 46%. In de stad Utrecht is de daling nog sterker namelijk van 80% naar 40% in slechts 4 jaar tijd. Echt goedkope woningen (onder de kwaliteitskortingsgrens zijn vrijwel uit aanbod verdwenen. In de stad Utrecht maakten deze woningen in 2010 nog 21% van het aanbod uit, in 2013 is daar nog slechts 1 % van over. Deze grote verschuivingen in het aanbod van huurwoningen hebben gevolgen voor de betaalbaarheid. Zo blijkt uit het onderzoek dat in de regio Utrecht 45% van de huishoudens uit de primaire doelgroep, die in 2013 een nieuwe woning zijn gaan huren, meer betalen dan de Nibudadvieshuur. Voor de stad Utrecht ligt dit percentage zelfs op 56%. Dit percentage ligt voor grote gezinnen (71%) en eenoudergezinnen (61%) nog een stuk hoger. Stadsregio Arnhem Nijmegen De woonlastenbenadering (Rigo, oktober 2013) De gemeenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen willen gaan werken met een woonlastenbenadering, waarbij de maandelijkse woonlasten van de consument het uitgangspunt vormen. Bij een woonlastenbenadering worden de huur-of hypotheeklasten en de energielasten niet los maar in samenhang bezien. Een relatief hoge huur kan gecompenseerd worden door een relatief lage energierekening. En andersom: een goedkope huurwoning kan toch duur zijn als de energielasten hoog zijn. Voor een huishouden is alleen de optelsom van belang. Op dit moment is voor deze optelsom nog weinig aandacht. De woonlastenbenadering biedt de mogelijkheid om niet alleen te sturen op de huur-en hypotheeklasten maar ook op de energielasten. Dit is niet alleen van belang voor het stimuleren van betaalbare woonlasten, maar ook voor het realiseren van de doelstellingen die de gemeenten zich gesteld hebben op het gebied van duurzaam bouwen en energiebesparing. Corpovenista Betaalbaar wonen, woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector (Rigo, juli 2014) Bijna alle huurders van de onderzochte corporaties met te hoge woonlasten komen uit de primaire en secundaire doelgroep. Bijna de helft van deze huishoudens heeft woonlasten die meer dan 100 per maand boven de gehanteerde norm liggen. In absolute aantallen vormen alleenstaanden tot 65 jaar de grootste groep met te hoge woonlasten, omdat veel huurders van corporaties tot dit type huishoudens behoren. Relatief gezien, per huishoudenstype, hebben gezinnen met kinderen het vaakst te hoge woonlasten. Goedkope corporatiewoningen zijn vaak kleiner, ouder en minder energiezuinig dan duurdere corporatiewoningen. Er is nauwelijks sprake van een relatie tussen de huurprijs en de kwaliteit van de locatie (gemeten naar de WOZ-waarde per vierkante meter). De verdeling van huurders met te hoge woonlasten over de voorraad van corporaties wijkt nauwelijks af van de overige huurders. Huurders met te hoge woonlasten verwonen dus niet meer kwaliteit dan andere huurders. Die beperkte samenhang wordt deels verklaard door het verstorende effect van woonduur. In de goedkope huurklassen wonen relatief veel lang zittende huurders, terwijl woningen in de duurdere huurklassen vaker bewoond worden door recent verhuisden. Dit zien we ook terug in de betaalbaarheidscijfers: 46% van de huurders met te hoge woonlasten woont korter dan vijf jaar in de huidige woning tegen 29% van de overige huurders. Regio Alkmaar Betaalbaar Wonen in Regio Alkmaar (Rigo, maart 2014) Als gevolg van het streefhuurbeleid van de corporaties worden de voorraad en het aanbod de komende jaren fors duurder in de regio Alkmaar. Dit heeft vanzelfsprekend consequenties voor de betaalbaarheid van het wonen in het algemeen; voor alle huurders en woningzoekenden. Echt penibel is de situatie voor woningzoekenden met een inkomen op bijstandsniveau. Het aanbod aan woningen met een huurprijs rond de kwaliteits-kortingsgrens is immers zeer beperkt. Voor de gezinnen in de primaire doelgroep is de situatie evenzeer penibel. Het goedkope aanbod is beperkt en dat geldt zeker voor de eengezinswoningen. 4

5 Haaglanden en Rotterdam Woonlasten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (Rigo en Builddesk, januari 2013) Uit de analyse van de woonlasten in de metropoolregio kunnen we concluderen dat voor een groot deel van de huurders van corporatiewoningen het met de huidige woonlasten al moeilijk is om rond te komen. De helft van de huurders heeft hogere woonlasten dan het Nibud adviseert, bij de primaire doelgroep ligt dit percentage nog veel hoger. Op de korte termijn zal deze groep het nog moeilijker krijgen door de negatieve koopkrachteffecten van de economische crisis (toenemende werkloosheid) en bezuinigingen (bijv. stijgende eigen risico in de zorg). Op de lange termijn vormt de verwachte stijging van de energieprijzen een extra risico. Deze voorbeelden zijn te vinden via 5

6 Bijlage 2 Ambtelijke input Woonbond, Aedes, G4, G32 en VNG ( ) t.b.v. bruikbare jaarrapportage met data en indicatoren voor monitoring langjarige ontwikkelingen. 1. Scope De monitor moet de huurmarkt en koopmarkt beide volgen om ook tussen beide segmenten betaalbaarheid vergelijkbaar te maken. Het levert dus op identieke wijze gegevens over koop en huur (voor typen huishoudens/woningen). Immers, de primaire, secundaire doelgroep sociale huur en middeninkomens maken gebruik van beide markten. De monitor moet volgens ons: - De ontwikkelingen op de huurmarkt in kaart brengen, naar huurniveaus in zowel de sociale huursector als de vrije huursector. - De ontwikkelingen op de koopmarkt in kaart brengen en inzoomen op de onderkant van de koopmarkt en het middensegment. - Daarbij ook de kwaliteit van de woningvoorraad in relatie tot de woonlasten (energiekosten) aangeven. Het gaat hier om het kunnen afwegen of er hoge kosten zijn vanwege een slechte energielabel of vanwege het gedrag van bewoners. Voor het bezit van de woningcorporaties kan daarbij al aangesloten worden op het Shaere onderzoek van Aedes. - Zorgen dat de koppeling met (de verwachte en gerealiseerde) inkomensontwikkeling en lastendruk er goed in zit. 2. Schaal De monitor moet het mogelijk maken om op lokaal niveau in te zoomen. Dit omdat de uitkomsten en resultaten van de monitor bruikbaar (en de onderzoeksgegevens toegankelijk) moeten zijn als beleids- en sturingsinformatie voor de gemeentelijke woonvisie en het maken van prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties en tussen gemeenten en marktpartijen. Daarbij is noodzakelijk dat voor belangrijke indicatoren sprake is van voldoende cel vulling op wijken/of buurt niveau (bv. viercijferige postcode). Daarbij gaan wij er van uit dat de data ook per verhuurder te splitsen zijn (vanaf 10 eenheden, corporatie en commercieel, en op termijn ook DAEB en niet-daeb). 3. Indicatoren a. Voor het in beeld brengen van de betaalbaarheid moeten de woonlasten worden afgezet tegen het (netto-besteedbare inkomen) van (typen) huishoudens. Wij adviseren daarbij de budgetbenadering zoals onder meer gehanteerd door Nibud, SCP en RIGO. Deze geeft een goed beeld van de daadwerkelijke betaalbaarheid voor de laagste inkomensgroepen. b. Daarnaast moeten ook de woonquoten voor de verschillende typen huishoudens en categorieën in beeld worden gebracht. Dit levert meer informatie over de betaalbaarheid bij de (bescheiden) middeninkomens. 4. Meeteenheden Naast landelijke of regionale gemiddelden vragen wij om ook medianen, uitschieters en extremen in kaart te brengen. Deze zeggen meer over de ontwikkelingen dan gemiddelden, die een vertekend beeld kunnen geven doordat extremen gecompenseerd worden. 5. Termijn Wij bepleiten een structurele jaarlijkse monitor voor langere termijn. Met nulmetingen vanaf 2007/2008 (wij verwachten dat de data t.b.v. WoOn 2008 bruikbaar zijn) en het eerste meetmoment zo snel mogelijk (bijvoorbeeld medio 2014). 6

7 6. Inhoudelijke punten per marktsegment Huurmarkt - De actuele woonlasten en de ontwikkeling daarvan voor huurders jaarlijks in kaart brengen. Daarbij onderscheid maken tussen: o verschillende huishoudenstypen; o inkomenscategorieën (primaire en secundaire doelgroep, middeninkomens); o zelfstandige en onzelfstandige woonruimte; o reeds zittende huurders en nieuwe huurders. - De woonlasten omvatten in elk geval de huur, de energiekosten en servicekosten, en bij voorkeur ook lokale lasten en zorgkosten indien mogelijk. - Het (beschikbare en/of vrijkomende) aanbod aan huurwoningen in beeld brengen naar: o woonlasten (aftoppingsgrenzen, kwaliteitskortingsgrens, huurtoeslaggrens, vrije sector huur); o naar type woning (meergezinswoningen/gezinswoningen, zelfstandig/onzelfstandig, geschikte woningen (met zorg); o en hierin de ontwikkelingen schetsen, in relatie tot de vraag (match van vraag en aanbod). - De vraag vanuit (lokale) woningbehoefte (naar inkomen, type huishouden en leeftijd) afzetten tegenover (beschikbaar) aanbod. Daarbij de slaagkansen van verschillende groepen (naar inkomen, type huishouden en leeftijd) inzichtelijk maken. - De feitelijke huur van woningen (zowel gemiddelden als uitschieters) versus maximaal redelijke huur (zowel gemiddelden als uitschieters) in beeld brengen (conform WWS). - Betalingsachterstanden (per maand huur) en daadwerkelijk huisuitzettingen per corporatiegebied/gemeente. - Om inzicht te krijgen in ontwikkeling van segregatie op wijk/gemeente/regioniveau: extremen (40% -60%, > 60%) in woonquoten van huurders per doelgroep (naar inkomen, huishoudentype en leeftijd). Koopmarkt - De actuele woonlasten en ontwikkeling voor kopers jaarlijks in kaart brengen. Daarbij onderscheid maken in verschillende inkomensgroepen (primaire en secundaire doelgroep, middeninkomens), huishoudenstypen en leeftijden. o De woonlasten voor kopers omvatten hypotheeklasten per maand, energielasten (en indien mogelijk iets rond onderhoudskosten) minus hypotheekrente. Gecorrigeerd voor vermogensopbouw door aflossing (om de woonlasten vergelijkbaar te maken met de huurders). - Het (beschikbare) aanbod aan koopwoningen (naar prijs en type woning). - De vraag naar koopwoningen afzetten tegen het aanbod aan koopwoningen: o Op basis van NHG Max (primaire doelgroep), Max (secundaire doelgroep), Max (middeninkomens). o Daarbij inzicht geven in de slagingskansen voor verschillende groepen (naar inkomen (ZZP-ers meenemen), type huishouden en leeftijd). o Inzicht in koopstarters en doorstromers. - De verhuisgeneigdheid van bewoners van koopwoningen (naar inkomen, huishoudentype, leeftijd). - Gemiddelde schuldenlasten kopers. - Aandeel hypotheken onder water per regio en doelgroep. - Betalingsachterstanden per maand (leningen en hypotheek) en restschulden na verkoop. - Ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde. - Koppeling met meldingen van onderhoudsachterstanden/leefbaarheidsproblemen. 7

/ I,Y^ W00NBOND Stedennetwerk

/ I,Y^ W00NBOND Stedennetwerk verèilt9lrìq vfrr won ngcorpor t s Veren ging vðn ileder{andte Gemeent n f / I,Y^ W00NBOND Stedennetwerk I G32 Uitbreiding rapportage 'Staat van de Woningmarkt' t.b.v. AO 2l januari 2015 Den Haag, l4januari

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN 2013D20434 LIJST VAN VRAGEN Nr. Vraag 1 In hoeverre komt het percentage van het aandeel sociale huurvoorraad met een huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens overeen met het percentage van de

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector

Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector Wilma Bakker en Steven Kromhout (RIGO) De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Kennisplatform Corpovenista. Kennisplatform Corpovenista

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april 2011 1 BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland Betaalbare huur. In de Algemene Leden Vergadering eind mei 2015 discussieerden de leden van het Regionaal Platform Noord-Kennemerland () over betaalbare huren. Voor deze discussie is het document: Betaalbare

Nadere informatie

Sociale huursector op drift

Sociale huursector op drift Sociale huursector op drift Keynote speech Huurincasso Congres, NBC Congrescentrum, Nieuwegein, 28 maart 2017 Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft 1 Actuele problemen op de woningmarkt

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Datum: donderdag 16 april 2015 Aanvang: 19:00 Traject

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 LANDELIJKE RAPPORTAGE Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1163 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen SP: 'Ontwikkeling woonlasten in Leiden' Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Leiden, 25 februari 2014, Geachte mevrouw van den Berg, Hartelijk dank voor de adviesaanvraag op uw voorgenomen huurbeleid. We hebben hierin met instemming

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

In de Herzieningswet en het Besluit Toegelaten Instellingen TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN

In de Herzieningswet en het Besluit Toegelaten Instellingen TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN 29 TERUG VAN WEGGEWEEST: PASSEND TOEWIJZEN Vanaf 2016 moeten corporaties huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag zoveel mogelijk huisvesten in woningen onder de aftoppingsgrens. Deze norm

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners 15233-WON WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners Berry Blijie (ABF) Judith Hurks (BZK) 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

1Betaalbaarheid, Discussienotitie,werkconferentie,Regionale,Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!

1Betaalbaarheid, Discussienotitie,werkconferentie,Regionale,Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!! 1Betaalbaarheid DiscussienotitiewerkconferentienaleWoonvisie 17maart2015 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Vragenvoordediscussie 2 3 Wanneeriseenwoningbetaalbaar? 5 4 Omvangvoorraadsocialehuurwoningen 6 5 Betaalbaarheidsproblemen

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 24 juni 2015 Voostellen Henk Tegels Consulent Vereniging Nederlandse Woonbond htegels@woonbond.nl Onderwerpen 1. Ontstaan

Nadere informatie

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld . Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld Differentiatie naar huishoudsamenstelling, bij de toewijzing van sociale huurwoningen Afstudeerpresentatie Bob Witjes Probleemstelling KOOP Afstudeerpresentatie

Nadere informatie

BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II

BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II BIJLAGE 5.a Nieuwe aanbiedingsafspraken Bouwen aan de Stad II Versie 29 mei 2013 Inleiding Op 19 september 2011 hebben de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Woonlasten- en behoefteonderzoek

Woonlasten- en behoefteonderzoek RAPPORT 17-03-2015 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlasten- en behoefteonderzoek In de regio West-Brabant en Zeeland De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Besluitvorming Herzieningswet Toegelaten Instellingen; Gevolgen voor gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie Hugo Priemus, OTB, Technische Universiteit Delft Presentatie voor woningcorporatie

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Middeninkomens & de staatssteunregeling. Simulatie woningmarkteffecten

Middeninkomens & de staatssteunregeling. Simulatie woningmarkteffecten Middeninkomens & de staatssteunregeling Simulatie woningmarkteffecten 1 Inhoud Context Aanpak Uitkomsten 2 Staatssteunregeling Woningcorporaties Positionering: staat, markt, middenveld? Taakopvatting:

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Verslag van debat: 'Hoe betaalbaar blijft de sociale huurwoning?' in: Pakhuis De Zwijger, 25 november 2013

Verslag van debat: 'Hoe betaalbaar blijft de sociale huurwoning?' in: Pakhuis De Zwijger, 25 november 2013 Verslag van debat: 'Hoe betaalbaar blijft de sociale huurwoning?' in: Pakhuis De Zwijger, 25 november 2013 Steven Kromhout (RIGO Research en Advies): RIGO deed in opdracht van de Woonbond onderzoek naar

Nadere informatie

Inzoomen op betaalbaarheid

Inzoomen op betaalbaarheid RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Inzoomen op betaalbaarheid Woonlasten in de regio Rotterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Adviesaanvraag. Landelijke kaders en uitgangspunten

Adviesaanvraag. Landelijke kaders en uitgangspunten Adviesaanvraag Onderwerp: Aan: Van: Huurbeleid 2017 (uitwerking) Huurdersbelangenorganisatie Samen Eén Veluwonen Datum: 18 januari 2017 ontvangen 30 januari 2017 Samenvatting Per 1 juli worden de huren

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Wat is voor wie betaalbaar?

Wat is voor wie betaalbaar? Openings Dia - Powerpoint Vidomes Wat is voor wie betaalbaar? Datum 1 Werking huurtoeslag Inkomensgrenzen (peildatum 2016): 1 persoon 22.100 meerpersonen 30.000 (65+: 30.050) Kern: woningen voor de doelgroep

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 Interactief s c h e r m d o c u m e n t 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 18-05-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere

Nadere informatie

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Recente onderzoeken en artikelen woon- en energielasten Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor slaagkans woningzoekende 3 Aanbod sociale

Nadere informatie

Meebewegen huurprijs met inkomen kans voor middeninkomens

Meebewegen huurprijs met inkomen kans voor middeninkomens Meebewegen huurprijs met inkomen kans voor middeninkomens Reflectie op pilot Flexibel Huren in relatie tot huidig huurbeleid Door Hanneke Schreuders en Anouk Corèl, Platform31 In de pilot Flexibel Huren

Nadere informatie

Bredaseweg 1 Roosendaalseweg 4 Postbus 140 Postbus Onderwerp: advies over Prestatieafspraken Gemeente Etten-Leur - WEL 2014

Bredaseweg 1 Roosendaalseweg 4 Postbus 140 Postbus Onderwerp: advies over Prestatieafspraken Gemeente Etten-Leur - WEL 2014 Woonstichting Etten-Leur t.a.v. Karo van Dongen, Directeur-bestuurder Gemeente Etten-Leur t.a.v. A.P.M.A. Schouw en R.L. Dujardin, Wethouders Bredaseweg 1 Roosendaalseweg 4 Postbus 140 Postbus 10100 4870

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting 26 September 2011 Woonvisie Van buiten naar binnen Crisis Regeerakkoord Klanten kritischer Staatssteunregels EU Vergrijzing Duurzaam Woonvisie kabinet Rijksbegroting

Nadere informatie