1Betaalbaarheid, Discussienotitie,werkconferentie,Regionale,Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1Betaalbaarheid, Discussienotitie,werkconferentie,Regionale,Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!"

Transcriptie

1 1Betaalbaarheid DiscussienotitiewerkconferentienaleWoonvisie 17maart2015

2 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Vragenvoordediscussie 2 3 Wanneeriseenwoningbetaalbaar? 5 4 Omvangvoorraadsocialehuurwoningen 6 5 Betaalbaarheidsproblemen Betaalbaarheidsrisicohuur<enkoopsector Welkegroepenlopenrisico? Bestedingsgedrag 10 BijlageEFactsheetpergemeente

3 1 Inleiding Jarenlangisersprakegeweestvaneeninflatievolgendhuurbeleid.In2013werdditlosgelatenmetals gevolgdatdehuren(gemiddeld)meerstijgendandeinkomens.deafgelopenjarenzijndeinkomens minder gestegen dan de inflatie. Per saldo is er voor de meeste huishoudens sprake geweest van koopkrachtverlies. Tevens is de werkloosheid toegenomen. Het inkomen van de huishoudens die dit betreftishoedanookflinkafgenomen.destijgendewoonquotesentegelijkdeafnamevanhetaantal goedkope huurwoningen (door huurbeleid verkoop en investeringen in kwaliteit) hebben ervoor gezorgd dat het onderwerp `betaalbaarheid van het wonen zowel bij gemeenten als bij woningcorporatieshoogopdeagendastaat. Hetonderwerpbetaalbaarheidkanlangstweekantenwordenbenaderd: < De voorraadkant: zijn er voldoende betaalbare woningen voor de doelgroep en komen er voldoendebetaalbarewoningenbeschikbaarvoornieuwetoetredersopdewoningmarkt? < De betaalbaarheidskant: welke huishoudens hebben woonlasten die hoger zijn dan wat zij kunnenbetalenenwelkeinstrumentenkunnenwordeningezetombetaalbaarheidsproblemen tebeperken? Leeswijzer Webeginnendenotitieinhoofdstuk2meteenaantalvragenvoordediscussieop17maart.Vervolgens behandelenweindenotitiebeideaspectenvanhet betaalbaarheidsvraagstuk.eerstgaanweinopde vraaghoewedebetaalbaarheidvanhetwonendefiniëren.wanneeriswonen betaalbaar enwanneer niet? (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 beschrijven we de voorraadkant. We gaan in op ontwikkelingen binnen de doelgroep huishoudens met lage inkomens en de ontwikkelingen op de woningmarkt. In hoofdstuk5gaanweinopbetaalbaarheidsrisico s.waardoendiezichvoorwelkegroepenlopeneen groot risico en welke aanpak kan effectief zijn in het voorkomen en aanpakken van betaalbaarheidsproblemen? Factsheets In de factsheets bij de discussienotities is per gemeente per thema een overzicht opgenomen van relevante gegevens. De factsheets geven een lokale invulling bij de (algemene) inhoud van de discussienotities. 1

4 2 Vragen'voor'de'discussie We beginnen deze notitie met een aantal vragen voor de discussie over de aanpak van betaalbaarheidsrisico sen problemenop17maart. 1. Is het probleem van de betaalbaarheid van het wonen van dien aard dat het moet wordenaangepakt? Metdezevraagbegintdediscussieoverbetaalbaarheidvanhetwonen. 2. Ishetwenselijkomdeaanpakvandebetaalbaarheidvanhetwonenteconcentrerenop dehuursector? Relevant in dit kader is het Advies Bestuursadviescommissie discussie betaalbaarheid dat in maart 2014 is opgesteld door Aedes en waarmee 94% van de corporaties heeft ingestemd. Het advies beschrijftdeinzetvandecorporatiestenaanzienvanhetvraagstukvandebetaalbaarheid.daarbijis hetstandpuntvanaedesalsvolgt: Wijvindendebetaalbaarheidbeschikbaarheidenkwaliteitvanhetwonenvoordedoelgroep eengezamenlijkeverantwoordelijkheidvanhuurderscorporatiesenoverheid. Corporatieszorgenhierbijvoorvoldoendegoedebetaalbarewoningen. Hetrijklegtheldervastwatvoordedoelgroepbetaalbaarisenbrengtdebetaalbaarheidvan dezegroepvoorwoningenonderdeaftoppingsgrenstotstandviadehuurtoeslag. Corporaties en gemeenten leggen in de prestatieafspraken minimaal vast hoeveel woningen onderdeaftoppingsgrenserindiegemeentemoetenzijn(geziendeomvangvanhethuidige aanbod en de huidige vraag) én of deze bestaande woningen van voldoende kwaliteit zijn. Daarbijwordtookgekekennaarhetaanbodtotdeliberalisatiegrenseninsommigeregio shet aanbodaanwoningenvoormiddeninkomens. Corporaties maken zichtbaar wat de consequenties van keuzes zijn voor lagere woonlasten meerbeschikbaarheidofhogerekwaliteit.uitgangspuntdaarbijiseenbedrijfsmodelwaarbijde verantwoordelijkheden van corporaties voor de doelgroep ook op langere termijn kunnen wordengerealiseerd. Metdehuurdersstemmencorporatiesdekeuzesvandeinzetvanmiddelenendeomvangen kwaliteitvandewoningvoorraadaf. Samen met in ieder geval het rijk en de Woonbond gaan corporaties onderzoeken wat de effectenzijnvandeopwaartsespiraalvanverhuurdersheffinghogerehurenhogereuitgaven huurtoeslag nog hogere verhuurdersheffing etc. en hoe een toekomstbestendig bestel ontstaat waarin de betaalbaarheid de beschikbaarheid en de kwaliteit voor huishoudens blijvendkanwordengegarandeerd. 3. Wanneervindenwewonenbetaalbaar? Op welke manier kunnen we de betaalbaarheid van het wonen meten? Wat zeggen huur< en woonquotes en wat zegt de budgetbenadering (zie hoofdstuk 3.2)? Hoe definiëren we betaalbaar wonenindehuurenindekoop? 4. Moeten gemeenten en corporaties afspraken maken over de benodigde voorraad goedkopesocialehuurwoningen?zojawelke? vandehuurdersheefttemakenmeteenbetaalbaarheidsrisico.zijzoudenmogelijkgeholpenzijn als zij een lagere huur zouden betalen. Het SCP hanteert in het kader van de armoedemonitor een 2

5 normhuurdievooreenalleenstaanderondde 403ligt(prijspeil 2015). In werkelijkheid betaalt de bijstandsgroep in Nederland gemiddeld een brutohuur van ruim 460 de huurtoeslaggerechtige doelgroep een huur van 449 en de secundaire groep een huur van 473. De werkelijke huurlasten liggendusforsbovendescp<normhuur.opgrondhiervanmagwordenaangenomendatertheoretisch gezien een behoorlijke reductie van het betaalbaarheidsrisico kan worden gerealiseerd als huurders meteenbetaalbaarheidsrisicoineengoedkoperehuurwoningzoudenwonen. 5. Welke partijen investeren (nog) in goedkope koopwoningen en middeldure huurwoningen? Woningcorporaties hebben in het verleden naast sociale huurwoningen vaak ook goedkope koopwoningenenmiddeldurehuurwoningengebouwd.deherzieningswetbeperktdemogelijkheden vanwoningcorporatiesomdergelijkewoningenteontwikkelen.zijnerpartijendieinhetgatspringen dat hierdoor ontstaat? Zo niet wat is daarvan het effect op de doorstroming vanuit de sociale huursector(endaarmeeopdebeschikbaarheidvansocialehuurwoningen)?welkemogelijkhedenzijn er om de doorstroming vanuit de sociale huurwoningmarkt naar de koopwoningmarkt of de vrije huursectortebevorderen? 6. Is het vanuit woonlastoptiek wenselijk om sterker te sturen in het verdelen van schaarste? BijdeverhuurvansocialehuurwoningenwordtenkeldeeisgehanteerddathetinkomenonderdeEU< grensmoetliggen.nadereinkomenseisenwordennauwelijksmeergehanteerd.voorheenwashetin Nederlandmeerregeldanuitzonderingdatcorporatiesbijdewoningtoewijzinggebruikmaaktenvan eenuitgebreidehuur<inkomenstabel. Naast het hanteren van betaalbaarheidsnormen bij het toewijzen van woningen kunnen woningzoekendenookbetergeïnformeerdwordenoverdewoonlastendiezijkunnenverwachten.dit zodat ze zelf een meer bewuste woningkeuze kunnen maken. Een mogelijkheid hiervoor is betere voorlichtingindeadvertentiesvanwoningenophetwoonruimteverdeelsystemen. 7. Is het treffen van energiebesparende maatregelen een oplossing voor het betaalbaarheidsprobleem of vooral een investering in de vastgoedwaarde van de woningvoorraad? Energiebesparendemaatregelenleidentotlagereenergielasten.Wanneerdemaatregelenindehuur wordendoorbelastofleidentoteenhogerhypotheek(voorzoverdatmogelijkis)leidendemaatregelen niet tot lagere woonlasten. Uiteraard is dit in de toekomst afhankelijk van de stijging van zowel de huurlastendehypotheekrenteendeenergielasten. 3

6 Uit:Betaalbaarheidin6dilemma s(aedes) 8. Heeftheteffectomdeuitgavenvoorreinigingsrechtafvalstoffenheffingenrioolheffing teverlagen? Degroottevanheteffectlijktbeperktwantdebijstandsgroepheeftalrechtheeftopcompensatievan dezekosten.bovendienmoetinaanmerkingwordengenomendatdezekostenslechts2%uitmakenvan detotaleuitgavenvaneenhuishouden. 9. Welke rol kunnen stimuleringsinstrumenten spelen in het verbeteren van de betaalbaarheidvanhetwonen Gemeenten hebben de laatste jaren verschillende instrumenten ingezet om de woningmarkt te stimuleren. Denk hierbij aan startersleningen verlaagde grondprijzen (voor sociale woningbouw) duurzaamheidsleningenetc.welkerolkunnendergelijkeinstrumentenspeleninhetverbeterenvande betaalbaarheidvanhetwonen? 10. Watisheteffectvaninterventiesmetbetrekkingtothetbetaalgedragvannonchalante betalersenspenders? In het kader van de schuldhulpsanering zijn gemeenten actief om consumenten met een betalings< achterstandtebegeleiden.ookhebbenveelcorporatiesindeafgelopenjarenhuninspanningenophet gebied van incasso geïntensiveerd. Wat is er nodig om te voorkomen dat betaalbaarheidsrisico s onnodig vaak leiden tot betalingsproblemen of dat huishoudens zonder betaalbaarheidsrisico betaalbaarheidsproblemenkrijgen? 4

7 3 Wanneeriseenwoningbetaalbaar? De vraag wanneer een woning betaalbaar is is niet eenduidig te beantwoorden. Elke maatstaf gaat mank aan het feit dat huishoudens verschillende bestedingspatronen hebben en verschillende prioriteitenstellen.eenhuishoudenkankiezenvoorkwaliteitenbereidzijndaarvoortebetalenookals datbetekentdaterdaardoorminderruimteisvoorandereuitgaven.objectiefwoontdithuishouden misschienteduurmaardatisuitvrijekeuze.andersligtdatalseenhuishoudeneenwoninghuurtdie eigenlijkteduurisomdatergeengoedkoperewoningbeschikbaaris(en/ofhetinkomenzeerlaagis). Huurquotekoopquoteenwoonquote DevraagofwoonlastenacceptabelzijnwerdinNederlandlangweergegevenindevormvaneenquote die aangeeft welk deel van het besteedbaar inkomen van een huishouden opgaat aan wonen. Men spreektdanoverhuurquoteofwoonquote.dehuurquoteligtinnederlandgemiddeldopca..als ook andere woonlasten worden betrokken (zoals huur water energie reinigingsrecht etc.) ligt de woonquotevoorhuurdersopca.35%.dehuurquoteisuiteraardhethoogstvoordebijstandsgroepde groepmetgemiddeldhetlaagsteinkomens.voordeprimairedoelgroep(degroepdierechtheeftop huurtoeslag) is de huurquote als gevolg van de huurtoeslag gemiddeld lager dan voor de secundaire (niet<huurtoeslaggerechtige) doelgroep. De woonquote voor eigenaar<bewoners ligt gemiddeld iets lagerdanvoorhuurders.alleenstaandenhebbengemiddeldeenrelatiefhogewoonquote. Debudgetbenadering Dehuur<ofwoonquotezegtuiteindelijkweinigoverdebetaalbaarheidvanhetwonen.Immersvoor een bijstandsgerechtigde is een woonquote van een groot probleem terwijl een miljonair in theorie een woonquote van meer dan 8 zonder problemen kan opbrengen. Een alternatieve benadering is om de betaalbaarheid van het wonen te bekijken vanuit het gezichtspunt van de noodzakelijkeuitgavenvanhuishoudens.eenhuishoudenheefteenaantalnoodzakelijkeuitgaven:eten kledingverzekeringengemeentelijkeheffingenenergiekostenenwonen.alshetbeschikbarebudget lagerisdandesomvandezekostenisersprakevaneenbetaalbaarheidsrisico. Er zijn verschillende normen in omloop om de minimale uitgaven van huishoudens te bepalen. Het NIBUD hanteert voor de kosten van levensonderhoud uitgavennormen per doelgroep. Het SCP hanteert het Niet7veel7maar7toereikend7budget bij het bepalenvandearmoedegrens.inditbudgetwordtnaastdeuitgavenvoorlevensonderhoudookrekeninggehoudenmeteen budgetvanongeveer 90perpersoondatingezetkanwordenvoorparticipatieindesamenleving(lidmaatschapverenigingen etc.) Bijdebudgetbenaderingwordtnagegaanwelkehuishoudenseenuitgavenniveauhebbendatgeletop hun inkomen te hoog is (uitgaande van de minimale kosten van de onvermijdelijke uitgaven). Huishoudenshebbeneenbetaalbaarheidsrisicoalsdegenormeerdeuitgavenvoorlevensonderhouden de overige werkelijke uitgaven hoger zijn dan hun inkomsten. Huishoudens met een betaalbaarheidsrisicohebbennietperdefinitieookeenbetalingsprobleem.zijkunneninwerkelijkheid voor levensonderhoud minder uitgeven dan het normbedrag dat het NIBUD of het SCP als richtlijn hanteertzijkunneninterenophunfinanciëlereservesofwordenwellichtbijgestaandoorderden.uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ca. 25% van de huishoudens met lage inkomens bezuinigt op ziektekostenenverzekeringen. AlswedeSCP<normhanterenligthetaandeelNederlandsehuishoudensmeteenbetaalbaarheidsrisico opca.15%.hanterenwedenibud<normdanisditca.9%. 5

8 4 Omvang'voorraad'sociale'huurwoningen Omvanggoedkopevoorraad Debetaalbaarheidvanhetwonenheefteendirectverbandmetdeomvangvandevoorraadgoedkope huurwoningen en de mate waarin er goedkope huurwoningen beschikbaar komen voor nieuwe toetreders op de woningmarkt met een laag inkomen. Als gevolg van huurbeleid (boven<inflatoire huurstijging)investeringenindekwaliteitvanwoningen(energieprestaties)ensloop<enverkoopbeleid slinkt de voorraad goedkope huurwoningen. Bureau Rigo heeft deze ontwikkeling voor de Tilburgse woningmarkt in beeld gebracht. In dit hoofdstuk gebruiken we de resultaten van het Tilburgse onderzoekalsillustratievandeactueleontwikkelingenrondomdebetaalbaarheidinderegio.lokaal kunnenzichvanzelfsprekendverschillenvoordoentussengemeentenentussenwoningcorporaties. HetaantalcorporatiewoningenisinTilburgtoegenomenmaarde kernvoorraad (huurwoningenmet eenhuurtotdetweedeaftoppingsgrens)istussen2009en2013afgenomenvan28.300naar woningen.indezelfdeperiodeishetaantalhuishoudensmetlageinkomensintilburgtoegenomen.de totale groep huishoudens met een inkomen onder de is gestegen van in 2009 naar in2013.Binnendezegroepisdeomvangvandeprimairedoelgroepnogveelhardergestegen namelijkmet6.200huishoudens. Het tekort aan goedkope huurwoningen is deels het gevolg van het scheefwonen. Het aantal scheefwoners (huishoudensmethogereinkomensdiewonenineensocialehuurwoning)isindezelfde periodeafgenomen.eengroterdeelvandevoorraadsocialehuurwoningenwordtdusbewoonddoor huishoudens met een laag inkomen. Tegelijkertijd ziet Rigo het aantal huishoudens uit de primaire doelgroepinduurderehuurwoningentoenemen.omhettekortaangoedkopesocialehuurwoningenin de komende jaren op te vangen zou de goedkope scheefheid met nog eens 24% moeten worden teruggedrongen.luktdatnietdanzijnextragoedkopesocialehuurwoningennodigomdewoningvraag vanhuishoudensmetlagereinkomensteaccommoderen. Hoeweler11.000huishoudensuitdeprimairedoelgroepwonenineenkoopwoningconstateertRigo dat de Tilburgse koopsector voor huishoudens die behoren tot de primaire doelgroep geen echt alternatiefbiedt. Woonlasten DegemiddeldehuurlastenliggeninTilburgmet 535ietslagerdaninbijvoorbeeldBreda( 555)en DenBosch( 565).DenettohuurlastenenenergielastenindesocialehuurvoorraadzijninTilburglicht gestegen ten opzichte van Voor de primaire doelgroep worden huurlastenstijgingen (deels) gecompenseerddoordehuurtoeslag.nietteminheeft48%vandehuurdersvancorporatiewoningenuit deprimairedoelgroepen17%vandeoverigehuurdersmeteeninkomenonderde tehoge woonlasten als wordt gekeken naar acceptabele woonquotes. Deze percentages liggen hoger dan in 2009.IntotaalgaathetinTilburgom8.800huishoudensbijna1.500meerdanin2009.Opbasisvande budgetbenadering (NIBUD<normen) heeft 14% van de huurders van woningcorporaties te hoge woonlasten. Het grootste deel (87%; huishoudens) van deze huurders behoort tot de primaire doelgroep. 6

9 AcceptabelehuurquotesvolgensdegemeenteendewoningcorporatiesinTilburg Alleenstaanden Samenwonenden Gezinnen Primairedoelgroep 35% Inkomenstotmodaal 45% 35% Beschikbaarheidgoedkopewoningenvoornieuwetoetreders Het Tilburgse onderzoek geeft inzicht in de mate waarin de ontwikkeling van de sociale huurwoningvoorraadaansluitbijdeontwikkelingvandedoelgroep(zowelinomvangalsininkomens). Een ander knelpunt vormt de beschikbaarheid van het aantal vrijkomende goedkope huurwoningen voornieuwetoetreders.woningcorporatiesgebruikenhetmomentdateenwoningvrijkomtvaakomde huur te harmoniseren (doorgaans te verhogen). Gezien het feit dat er relatief weinig goedkope huurwoningen zijn huren worden geharmoniseerd en de mutatiegraad laag is (en een deel van de vrijkomende woningen moet worden toegewezen aan statushouders en andere bijzondere doelgroepen)accepterenveelwoningzoekendennoodgedwongenhuurwoningenmeteenhuurdie(te) hoogisinrelatietothuninkomen.omdieredenishetvanbelangnietalleentekijkennaardehoogte van huren op voorraadniveau in relatie tot de inkomens van de bewoners en de omvang van de doelgroepmaarooknaardehoogtevandehurenvanaangebodenwoningeninrelatietotdeinkomens vanwoningzoekenden. 7

10 5 Betaalbaarheidsproblemen 5.1 BetaalbaarheidsrisicohuurEenkoopsector Nemenbetaalbaarheidsproblementoe? De problematiek van de betaalbaarheid van het wonen komt zowel in de huur< als in de koopsector voormaarisgeconcentreerdindehuursector.zo nvandenederlandsehuurdersheeftopbasis van de normen van het NIBUD te maken met een betaalbaarheidsrisico (niet perse een betaalbaarheidsprobleem).devraagrijstofditprobleemindeafgelopenjarenistoegenomen.harde cijfers hierover ontbreken. Niettemin is het aannemelijk dat het aantal huishoudens met een betaalbaarheidsrisicoistoegenomen.dekoopkrachtvanhuishoudensisimmersafgenomenterwijlde huurverhogingdelaatstejarenhogerwasdandeinflatie.dehurenstegenin2013metgemiddeldmet 47%;eenstijgingvan22%bovendeinflatie.In2014stegendehurengemiddeldmet43%terwijlde inflatie098%bedroeg.eenverschilvan332%.hetonderzoekvanrigointilburgbevestigtditbeeld. Deextraruimtevoorhuurverhogingmoetdehuurprijzenvanwoningenmeerinevenwichtbrengenmet de vraag van de markt. Zo wil de overheid de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in beeldgebrachtineentrendanalyse.hetwswkomttotdeconclusiedatdehurenindekomendevijf jaarmetgemiddeld42%perjaarzullenstijgenruimbovendeverwachteinflatie.ditbetekentdathet wonen duurder wordt. Logischerwijs zal dit leiden tot een groeiend aantal huishoudens met een betaalbaarheidsrisico. Diverse andere ontwikkelingen hebben invloed op de vraag naar betaalbare woningen voor diverse doelgroepen.degroepmiddeninkomensdieopgrondvandeeuropeserichtlijnnietmeerinaanmerking komtvooreensocialehuurwoningzoektnaarbetaalbarehuurwoningenindevrijesectorenbetaalbare koopwoningen. Een groep ouderen zoekt naar betaalbare appartementen. De flexibilisering van de arbeidsmarktheeftinvloedopdezekerheidenbestedingsruimtevanhuishoudens. Betaalbaarheidsrisico sindesocialehuursector Huishoudensmeteenbetaalbaarheidsrisicowoneninzeeroverwegendemateindehuursectorendan inhetbijzonderincorporatiewoningen.hetgemiddeldeinkomenvanhuurdersbijeencorporatieisdan ookflinklagerdanhetinkomenvanhuurdersvaneenparticulierehuurwoningofeenkoopwoning. Uitbetaalbaarheidsonderzoekblijktdathuishoudensmetbetaalbaarheidsrisicorelatiefvaakwonenin eenwoningindehuurprijsklassebovende 577(eersteaftoppingsgrens). Tabel1:Nederlandsehuishoudensenhuurderscorporatiewoningennaarinkomensgroep(2012).Bron:CBS Huishoudens % Ineen corporatiewoning Bijstandsgroep % % Huurtoeslaggerechtigedoelgroep % % Niet<huurtoeslaggerechtigedoelgroep % % Middeninkomens( en ) % % Hogereinkomens( ) % % Totaal % 8

11 VolgensAedeshadin2010ongeveer8%vandehuurderseenachterstandmethetbetalenvandehuur. Hetgrootstedeelvandehuurachterstandwordtindepraktijkuiteindelijktochbetaald.Hetoninbare deelbedraagtslechts13%. Deverschilleninbetaalbaarheidsrisicotussenenergielabelsblijkenopvallendgenoegnietsignificantte zijn.hetmaaktblijkbaarnietzoveeluitofeenhuurderineenslechtofineengoedgeïsoleerdewoning woont. De mate waarin sprake is van een betaalbaarheidsrisico is even groot. De huren van goed geïsoleerdewoningenzijnoverhetalgemeenhogerendestookkostenlagerenandersomzijndehuren van slecht geïsoleerde woningen lager en de stookkosten hoger. Wel neemt het aantal goedkope huurwoningenafalsgevolgvanhuurharmonisatienainvesteringeninenergieprestaties. Betaalbaarheidsrisico sindekoopsector Hetbetaalbaarheidsrisicoindekoopsectoriszeerbeperkt.Bijdeniet<huurtoeslaggerechtigedoelgroep ishetgemiddeldeinkomeninprincipetoereikendomeenkoopwoningtekopen.voorhuishoudensmet eenhogerinkomengeldtdatdeinkomstengemiddeldgenomen(ruim)toereikendzijnomdeuitgaven te dekken. Alleen het gemiddelde inkomen van de huurtoeslaggerechtige doelgroep die in een koopwoningwoontisniettoereikendopgrondvandebudgetnormenvanhetscpenhetnibud.deze huishoudenskomenmaandelijkstussende 250en 1.100tekort. Uit cijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR) blijkt dat ca huiseigenaren een betalingsachterstandhebbenophunhypotheek(25%vanallehuiseigenaren).hetaantalhuiseigenaren met betalingsachterstand op de hypotheek neemt nog wel toe als gevolg van werkloosheid en echtscheiding de toename wordt echter per jaar minder. Betaalbaarheidsrisico in de koopsector is evenwichtiggespreidisoverallekoopprijsklassen. Delastendiegemoeidzijnmetenergiezijnvooreigenarenhogerdanvoorhuurders.Ditverschilblijkt niet een gevolg van verschillen in isolatiegraad van woningen. Koopwoningen zijn in Nederland gemiddeld genomen beter geïsoleerd dan huurwoningen. De verschillen kunnen het gevolg zijn van verschilleningroottevandewoningverschilleninstookgedragofverschilleninapparaatgebruik. 5.2 Welkegroepenlopenrisico? Nietallegroepenindesamenlevinghebbeneenevengrootbetaalbaarheidsrisico.Degroependiehet grootsterisicolopenzijnjongehuishoudenseenoudergezinnenalleenstaandenenlageropgeleiden. Jongehuishoudens Hetbetaalbaarheidsrisiconeemtafmethettoenemenvandeleeftijd.17%vandehuishoudenstot35 jaarbeschiktoveronvoldoendeinkomstenterdekkingvandenormuitgavenvoorlevensonderhouden dewerkelijkeoverigekosten.onderde65<plussersligtditnogmaarop13%. Vandekoopwoningendie onderwaterstaan is7eigendomvaneenhuishoudenindeleeftijdsgroep 25tot45jaar. Eenoudergezinnenenalleenstaanden Eenoudergezinnen en alleenstaanden hebben het het moeilijkst. Die groepen hebben het vaakst een betaalbaarheidsrisico. Voor gezinnen en tweepersoonshuishoudens ligt het aandeel met een 9

12 betaalbaarheidsrisico ver onder het gemiddelde. Binnen de koopsector hebben eenoudergezinnen relatief veel kans op een betaalbaarheidsrisico. De oorzaak hiervan is vaak dat na echtscheiding de woonlastenopeeninkomendrukkeninplaatsvanoptwee. Laagopgeleiden Eriseensterkverbandtussenbetaalbaarheidsrisicoenopleiding.Relatiefgezienhebbenmensenmet een lagere opleiding vaker een betaalbaarheidsrisico. Naarmate de opleiding hoger is neemt het betaalbaarheidsrisicoaf. Allochtonen Allochtonen lopen verhoudingsgewijs vaak een betaalbaarheidsrisico. 25% van deze groep heeft een betaalbaarheidsrisico. Voor autochtonen ligt dat op 12%. Dit verschil hangt direct samen met inkomensverschillen.hetaandeellagereinkomensgroepenonderallochtonenligtaanzienlijkhogerdan onderautochtonen. 5.3 Bestedingsgedrag Betaalbaarheidsproblemen kunnen voortkomen uit de hoogte van de woonlasten maar ook uit het bestedingspatroonvaneenhuishouden.eenhuishoudendatopgrondvandebudgetbenaderinggeen betaalbaarheidsrisico loopt kan in de praktijk best betaalbaarheidsproblemen hebben. De oorzaak daarvanligtdannietindehoogtevandewoonlastenmaarinhetbestedingspatroon.ofhuishoudens met een betaalbaarheidsrisico betaalbaarheidsproblemen kennen hangt ook mede af van hun bestedingspatroon. Wanneerliggenbetaalbaarheidsproblemenaanhetbestedingspatroon? Tussen huishoudens bestaan grote verschillen in bestedingspatronen. Het soort interventies dat effectiefisbijhetbestrijdenvanbetaalbaarheidsproblemenverschiltperhuishouden.eenhuishouden meteensoberuitgavenpatrooneneengoedebetalingsmoraalkanbijbetalingsproblemenvaakweinig veranderen aan het bestedingspatroon. Er zijn echter ook huishoudens waarbij de oorzaken van betaalbaarheidsproblemen bij het eigen bestedingspatroon liggen. We onderscheiden drie bestedingsprofielen : Risicomijders geven niet meer uit dan kan zijn zuinig en sober sparen ondanks hun lage inkomenkopennietopkrediet Nonchalantebetalers zijnslordigmetbetalingenzijngulgevenmakkelijkgeldofspullenwegstaan vaakrooddoorgebrekaanorganisatieenstructuur 10

13 Spenders hechten aan het bezit van dure consumptiegoederen zijn statusgevoelig gevengemakkelijkgelduitstaanvaakrood Als een risicomijder in de betalingsproblemen komt is dat vrijwel zeker te wijten aan te hoge onvermijdelijke lasten (waaronder woonlasten). Dat geldt niet voor een spender of een nonchalante betaler. Wat effectieve interventies zijn om huishoudens met betaalbaarheidsproblemen te helpen hangtdanookinbelangrijkemateafvanhunbestedingsprofiel.datzelfdegeldtvoordewijzewaarop huishoudensmetbetaalbaarheidsproblemenwordenaangesprokendoorinstanties(bijvoorbeelddoor dewoningcorporatie).bijeennonchalantebetalerpasteenfermehouding.hijofzijisslordigenbrengt zichzelfdaarmeeindeproblemen.bijeenrisicomijderiseendergelijkestrengheidnietnodig.hijofzij hoeftniettewordenovertuigddaterfinanciëleproblemenzijn. 11

14 Dongen Huishoudensnaarinkomensklasse Dongen HartvanBrabant < % 48% % 7% 8% 7% > 45% 39% Corporatiebezitnaarprijsklasse(1<1<2015) Dongen HartvanBrabant < % 21% (1 e aftoppingsgrens) 61% 59% (2 e aftoppingsgrens) 12% 8% (liberalisatiegrens) 8% > 710 1% 3% Tekort/overschotsocialehuur Dongen HartvanBrabant Aantalhuishoudens< (A) Waarvanwoonachtigineenkoopwoning(B) Waarvanwoonachtigineenhuurwoning(C) Aantalwoningen< 618(2 e aftoppingsgrens)(d) Tekort/overschotsocialehuur(D<C) <320 <2.215 Aanbodkoopwoningen(< ) Dongen HartvanBrabant (Peildatum:26februari2015) Rijwoning 27(47%) 55(34%) Hoekwoning 7(12%) 22() 2OonderO1kap/geschakeld 6(11%) 18(4%) Vrijstaand 2(4%) 11(1%) Appartement 15(26%) 868(52%) Koopkrachthuishoudens Dongen HartvanBrabant Huishoudensmeteenlagekoopkracht( 9.250) 5% 8% Huishoudensonder/rondsociaalminimum 6% 9% Gemiddeldbesteedbaarinkomen

15 GilzeenRijen Huishoudensnaarinkomensklasse GilzeenRijen HartvanBrabant < % 48% % 7% 7% 7% > 46% 39% Corporatiebezitnaarprijsklasse(1<1<2015) GilzeenRijen HartvanBrabant < % 21% (1 e aftoppingsgrens) 58% 59% (2 e aftoppingsgrens) 11% 8% (liberalisatiegrens) 11% 8% > 710 2% 3% Tekort/overschotsocialehuur GilzeenRijen HartvanBrabant Aantalhuishoudens< (A) Waarvanwoonachtigineenkoopwoning(B) Waarvanwoonachtigineenhuurwoning(C) Aantalwoningen< 618(2 e aftoppingsgrens)(d) Tekort/overschotsocialehuur(D<C) +285 < Huishoudens*in*huurwoning*(naar*inkomensklasse) < Aanbodkoopwoningen(< ) GilzeenRijen HartvanBrabant (Peildatum:26februari2015) Rijwoning 34(59%) 55(34%) Hoekwoning 9(16%) 22() 2OonderO1kap/geschakeld 4(7%) 18(4%) Vrijstaand 0() 11(1%) Appartement 11(19%) 868(52%) Koopkrachthuishoudens GilzeenRijen HartvanBrabant Huishoudensmeteenlagekoopkracht( 9.250) 5% 8% Huishoudensonder/rondsociaalminimum 6% 9% Gemiddeldbesteedbaarinkomen > GilzeRijen 8 7 Huishoudens*in*koopwoning*(naar*inkomensklasse) < > GilzeRijen 2

16 Goirle Huishoudensnaarinkomensklasse Goirle HartvanBrabant < % 48% % 7% 9% 7% > 29% 39% Corporatiebezitnaarprijsklasse(1<1<2015) Goirle HartvanBrabant < % 21% (1 e aftoppingsgrens) 62% 59% (2 e aftoppingsgrens) 6% 8% (liberalisatiegrens) 4% 8% > 710 3% 3% Tekort/overschotsocialehuur Goirle HartvanBrabant Aantalhuishoudens< (A) Waarvanwoonachtigineenkoopwoning(B) Waarvanwoonachtigineenhuurwoning(C) Aantalwoningen< 618(2 e aftoppingsgrens)(d) Tekort/overschotsocialehuur(D<C) +785 < Huishoudens*in*huurwoning*(naar*inkomensklasse) < Aanbodkoopwoningen(< ) Goirle HartvanBrabant (Peildatum:26februari2015) Rijwoning 13(39%) 55(34%) Hoekwoning 1(3%) 22() 2OonderO1kap/geschakeld 4(12%) 18(4%) Vrijstaand 0() 11(1%) Appartement 15(45%) 868(52%) Koopkrachthuishoudens Goirle HartvanBrabant Huishoudensmeteenlagekoopkracht( 9.250) 5% 8% Huishoudensonder/rondsociaalminimum 6% 9% Gemiddeldbesteedbaarinkomen > Goirle 8 7 Huishoudens*in*koopwoning*(naar*inkomensklasse) < > Goirle 3

17 Heusden Huishoudensnaarinkomensklasse Heusden HartvanBrabant < % % 7% 7% 7% > 46% 39% Corporatiebezitnaarprijsklasse(1<1<2015) Heusden HartvanBrabant < % (1 e aftoppingsgrens) 54% 59% (2 e aftoppingsgrens) 14% 8% (liberalisatiegrens) 16% 8% > 710 6% 3% Tekort/overschotsocialehuur Heusden HartvanBrabant Aantalhuishoudens< (A) Waarvanwoonachtigineenkoopwoning(B) Waarvanwoonachtigineenhuurwoning(C) Aantalwoningen< 618(2 e aftoppingsgrens)(d) Tekort/overschotsocialehuur(D<C) <170 < Huishoudens*in*huurwoning*(naar*inkomensklasse) < Aanbodkoopwoningen(< ) Heusden HartvanBrabant (Peildatum:26februari2015) Rijwoning 23(35%) 55(34%) Hoekwoning 5(8%) 22() 2OonderO1kap/geschakeld 5(8%) 18(4%) Vrijstaand 1(2%) 11(1%) Appartement 31(48%) 868(52%) Koopkrachthuishoudens Heusden HartvanBrabant Huishoudensmeteenlagekoopkracht( 9.250) 6% 8% Huishoudensonder/rondsociaalminimum 7% 9% Gemiddeldbesteedbaarinkomen > Heusden 8 7 Huishoudens*in*koopwoning*(naar*inkomensklasse) < > Heusden 4

18 Hilvarenbeek Huishoudensnaarinkomensklasse Hilvarenbeek HartvanBrabant < % 48% % 7% 7% 7% > 52% 39% Corporatiebezitnaarprijsklasse(1<1<2015) Hilvarenbeek HartvanBrabant < % 21% (1 e aftoppingsgrens) 54% 59% (2 e aftoppingsgrens) 15% 8% (liberalisatiegrens) 11% 8% > 710 4% 3% Tekort/overschotsocialehuur Hilvarenbeek HartvanBrabant Aantalhuishoudens< (A) Waarvanwoonachtigineenkoopwoning(B) Waarvanwoonachtigineenhuurwoning(C) Aantalwoningen< 618(2 e aftoppingsgrens)(d) Tekort/overschotsocialehuur(D<C) +5 < Huishoudens*in*huurwoning*(naar*inkomensklasse) < Aanbodkoopwoningen(< ) Hilvarenbeek HartvanBrabant (Peildatum:26februari2015) Rijwoning 2(39%) 55(34%) Hoekwoning 1(3%) 22() 2OonderO1kap/geschakeld 1(12%) 18(4%) Vrijstaand 0() 11(1%) Appartement 8(45%) 868(52%) Koopkrachthuishoudens Hilvarenbeek HartvanBrabant Huishoudensmeteenlagekoopkracht( 9.250) 5% 8% Huishoudensonder/rondsociaalminimum 6% 9% Gemiddeldbesteedbaarinkomen > Hilvarenbeek 8 7 Huishoudens*in*koopwoning*(naar*inkomensklasse) < > Hilvarenbeek 5

19 LoonopZand Huishoudensnaarinkomensklasse LoonopZand HartvanBrabant < % 48% % 7% 9% 7% > 26% 39% Corporatiebezitnaarprijsklasse(1<1<2015) LoonopZand HartvanBrabant < 403 9% 21% (1 e aftoppingsgrens) 69% 59% (2 e aftoppingsgrens) 8% (liberalisatiegrens) 8% > 710 3% 3% Tekort/overschotsocialehuur LoonopZand HartvanBrabant Aantalhuishoudens< (A) Waarvanwoonachtigineenkoopwoning(B) Waarvanwoonachtigineenhuurwoning(C) Aantalwoningen< 618(2 e aftoppingsgrens)(d) Tekort/overschotsocialehuur(D<C) <115 < Huishoudens*in*huurwoning*(naar*inkomensklasse) < Aanbodkoopwoningen(< ) LoonopZand HartvanBrabant (Peildatum:26februari2015) Rijwoning 17(24%) 55(34%) Hoekwoning 7() 22() 2OonderO1kap/geschakeld 3(4%) 18(4%) Vrijstaand 1(1%) 11(1%) Appartement 42() 868(52%) Koopkrachthuishoudens LoonopZand HartvanBrabant Huishoudensmeteenlagekoopkracht( 9.250) 5% 8% Huishoudensonder/rondsociaalminimum 7% 9% Gemiddeldbesteedbaarinkomen > LoonopZand 8 7 Huishoudens*in*koopwoning*(naar*inkomensklasse) < > LoonopZand 6

20 Oisterwijk Huishoudensnaarinkomensklasse Oisterwijk HartvanBrabant < % 48% % 7% 7% 7% > 47% 39% Corporatiebezitnaarprijsklasse(1<1<2015) Oisterwijk HartvanBrabant < % 21% (1 e aftoppingsgrens) 58% 59% (2 e aftoppingsgrens) 8% (liberalisatiegrens) 11% 8% > 710 4% 3% Tekort/overschotsocialehuur Oisterwijk HartvanBrabant Aantalhuishoudens< (A) Waarvanwoonachtigineenkoopwoning(B) Waarvanwoonachtigineenhuurwoning(C) Aantalwoningen< 618(2 e aftoppingsgrens)(d) Tekort/overschotsocialehuur(D<C) <210 < Huishoudens*in*huurwoning*(naar*inkomensklasse) < Aanbodkoopwoningen(< ) Oisterwijk HartvanBrabant (Peildatum:26februari2015) Rijwoning 3(7%) 55(34%) Hoekwoning 0() 22() 2OonderO1kap/geschakeld 2(4%) 18(4%) Vrijstaand 1(2%) 11(1%) Appartement 39(87%) 868(52%) Koopkrachthuishoudens Oisterwijk HartvanBrabant Huishoudensmeteenlagekoopkracht( 9.250) 6% 8% Huishoudensonder/rondsociaalminimum 8% 9% Gemiddeldbesteedbaarinkomen > Oisterwijk 8 7 Huishoudens*in*koopwoning*(naar*inkomensklasse) < > Oisterwijk 7

21 Tilburg Huishoudensnaarinkomensklasse Tilburg HartvanBrabant < % 48% % 7% 8% 7% > 41% 39% Corporatiebezitnaarprijsklasse(1<1<2015) Tilburg HartvanBrabant < % 21% (1 e aftoppingsgrens) 57% 59% (2 e aftoppingsgrens) 7% 8% (liberalisatiegrens) 6% 8% > 710 3% 3% Tekort/overschotsocialehuur Tilburg HartvanBrabant Aantalhuishoudens< (A) Waarvanwoonachtigineenkoopwoning(B) Waarvanwoonachtigineenhuurwoning(C) Aantalwoningen< 618(2 e aftoppingsgrens)(d) Tekort/overschotsocialehuur(D<C) <2.105 < Huishoudens*in*huurwoning*(naar*inkomensklasse) < Aanbodkoopwoningen(< ) Tilburg HartvanBrabant (Peildatum:26februari2015) Rijwoning 399(34%) 55(34%) Hoekwoning 108(9%) 22() 2OonderO1kap/geschakeld 28(2%) 18(4%) Vrijstaand 1() 11(1%) Appartement 646(55%) 868(52%) Koopkrachthuishoudens Tilburg HartvanBrabant Huishoudensmeteenlagekoopkracht( 9.250) 8% Huishoudensonder/rondsociaalminimum 11% 9% Gemiddeldbesteedbaarinkomen > Tilburg 8 7 Huishoudens*in*koopwoning*(naar*inkomensklasse) < > Tilburg 8

22 Waalwijk Huishoudensnaarinkomensklasse Waalwijk HartvanBrabant < % % 7% 7% 7% > 36% 39% Corporatiebezitnaarprijsklasse(1<1<2015) Waalwijk HartvanBrabant < % 21% (1 e aftoppingsgrens) 65% 59% (2 e aftoppingsgrens) 8% 8% (liberalisatiegrens) 8% > 710 3% 3% Tekort/overschotsocialehuur Waalwijk HartvanBrabant Aantalhuishoudens< (A) Waarvanwoonachtigineenkoopwoning(B) Waarvanwoonachtigineenhuurwoning(C) Aantalwoningen< 618(2 e aftoppingsgrens)(d) Tekort/overschotsocialehuur(D<C) <80 <2.215 Aanbodkoopwoningen(< ) Waalwijk HartvanBrabant (Peildatum:26februari2015) Rijwoning 55(34%) 55(34%) Hoekwoning 22(14%) 22() 2OonderO1kap/geschakeld 18(11%) 18(4%) Vrijstaand 5(3%) 11(1%) Appartement 61(38%) 868(52%) Koopkrachthuishoudens Waalwijk HartvanBrabant Huishoudensmeteenlagekoopkracht( 9.250) 6% 8% Huishoudensonder/rondsociaalminimum 8% 9% Gemiddeldbesteedbaarinkomen Huishoudens*in*huurwoning*(naar*inkomensklasse) < > Waalwijk 8 7 Huishoudens*in*koopwoning*(naar*inkomensklasse) < > Waalwijk 9

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

Betaalbaarheid wonen in beeld

Betaalbaarheid wonen in beeld Stadsregio Arnhem Nijmegen Betaalbaarheid wonen in beeld 11 september 2014 DATUM 11 september 2014 TITEL Betaalbaarheid wonen in beeld ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Stadsregio Arnhem Nijmegen Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid wonen in beeld

Betaalbaarheid wonen in beeld Stadsregio Arnhem Nijmegen Betaalbaarheid wonen in beeld 30 augustus 2014 DATUM 30 augustus 2014 TITEL Betaalbaarheid wonen in beeld ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Stadsregio Arnhem Nijmegen Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland Betaalbare huur. In de Algemene Leden Vergadering eind mei 2015 discussieerden de leden van het Regionaal Platform Noord-Kennemerland () over betaalbare huren. Voor deze discussie is het document: Betaalbare

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/14.0012849. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/14.0012849. Datum uw brief Milieu Bureau Wonen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 25 november

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

4Nieuwbouw" Discussienotitie"werkconferentie"Regionale"Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!!!

4Nieuwbouw DiscussienotitiewerkconferentieRegionaleWoonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!!! 4Nieuwbouw DiscussienotitiewerkconferentieRegionaleWoonvisie 17maart2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Vragenvoordediscussie 2 3 Provinciaalenregionaalbeleid 4 4 Laddervoorduurzameverstedelijking 6 5 Nieuweverhoudingen

Nadere informatie

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Recente onderzoeken en artikelen woon- en energielasten Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld . Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld Differentiatie naar huishoudsamenstelling, bij de toewijzing van sociale huurwoningen Afstudeerpresentatie Bob Witjes Probleemstelling KOOP Afstudeerpresentatie

Nadere informatie

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 15 oktober 2014 Geachte leden van de algemene Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, In antwoord op de motie van de Kamerleden Knops en

Nadere informatie

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 LANDELIJKE RAPPORTAGE Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar

Nadere informatie

Woonservice. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheidsrisico s. 20 november 2014

Woonservice. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheidsrisico s. 20 november 2014 Woonservice Woonlastenonderzoek Brede blik op betaalbaarheidsrisico s 20 november 2014 DATUM 20 november 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL Brede blik op betaalbaarheidsrisico s -CONCEPTRAPPORTAGE-

Nadere informatie

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april 2011 1 BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten.

Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten. Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten. Onderwerpen 1. Wat zijn woonlasten? 2. Betaalbaarheid onder druk 3. Oorzaken Na de pauze: 4. Woonlastenbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners 15233-WON WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners Berry Blijie (ABF) Judith Hurks (BZK) 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector

Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector Wilma Bakker en Steven Kromhout (RIGO) De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Kennisplatform Corpovenista. Kennisplatform Corpovenista

Nadere informatie

Doelgroepen en woonlasten

Doelgroepen en woonlasten RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Doelgroepen en woonlasten Betaalbaarheid in de huursector van Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

Gisteren ontvingen we de beantwoording van het College van indringende raadsvragen over de Ontwikkeling van de Woonlasten in Leiden.

Gisteren ontvingen we de beantwoording van het College van indringende raadsvragen over de Ontwikkeling van de Woonlasten in Leiden. Gisteren ontvingen we de beantwoording van het College van indringende raadsvragen over de Ontwikkeling van de Woonlasten in Leiden. De beantwoording muntte uit door vaagheid, behalve op één punt een overzicht

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN BIG DATA NAAR VISIE EN ACTIE

BETAALBAARHEID VAN BIG DATA NAAR VISIE EN ACTIE BETAALBAARHEID VAN BIG DATA NAAR VISIE EN ACTIE DEZE PRESENTATIE 1. Korte introductie betaalbaarheidstraject bij Portaal 2. Welke data gebruiken we? 3. Korte inhoudelijke verkenning van de resultaten 4.

Nadere informatie

Drentse woningcorporaties. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheid. 31 oktober 2014

Drentse woningcorporaties. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheid. 31 oktober 2014 Drentse woningcorporaties Woonlastenonderzoek Brede blik op betaalbaarheid 31 oktober 2014 DATUM 31 oktober 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL Definitief rapport OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Drentse

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Inzoomen op betaalbaarheid

Inzoomen op betaalbaarheid RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Inzoomen op betaalbaarheid Woonlasten in de regio Rotterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen LANDELIJKE RAPPORTAGE Op basis van de Lokale Monitor Wonen In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar op de schaal

Nadere informatie

Wat is voor wie betaalbaar?

Wat is voor wie betaalbaar? Openings Dia - Powerpoint Vidomes Wat is voor wie betaalbaar? Datum 1 Werking huurtoeslag Inkomensgrenzen (peildatum 2016): 1 persoon 22.100 meerpersonen 30.000 (65+: 30.050) Kern: woningen voor de doelgroep

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek Breda

Woonlastenonderzoek Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlastenonderzoek Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Woonborg. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheidsrisico s. 18 november 2014

Woonborg. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheidsrisico s. 18 november 2014 Woonborg Woonlastenonderzoek Brede blik op betaalbaarheidsrisico s 18 november 2014 DATUM 18 november 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL Brede blik op betaalbaarheidsrisico s OPDRACHTGEVER AUTEUR(S)

Nadere informatie

Woonlasten- en behoefteonderzoek

Woonlasten- en behoefteonderzoek RAPPORT 17-03-2015 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlasten- en behoefteonderzoek In de regio West-Brabant en Zeeland De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten.

Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten. Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis. 5 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag woonlasten. Onderwerpen Verdieping probleem 1. Wat zijn woonlasten? 2. Betaalbaarheid onder druk 3. Oorzaken Na de pauze:

Nadere informatie

Verslag van debat: 'Hoe betaalbaar blijft de sociale huurwoning?' in: Pakhuis De Zwijger, 25 november 2013

Verslag van debat: 'Hoe betaalbaar blijft de sociale huurwoning?' in: Pakhuis De Zwijger, 25 november 2013 Verslag van debat: 'Hoe betaalbaar blijft de sociale huurwoning?' in: Pakhuis De Zwijger, 25 november 2013 Steven Kromhout (RIGO Research en Advies): RIGO deed in opdracht van de Woonbond onderzoek naar

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

Huurincasso: sociaal en efficient? Ontwikkelingen in de sociale huursector

Huurincasso: sociaal en efficient? Ontwikkelingen in de sociale huursector Huurincasso: sociaal en efficient? Ontwikkelingen in de sociale huursector Marja Elsinga Delft University of Technology Challenge the future Huurincasso Woningcorporaties: Sociaal Bedrijfmatige/efficient

Nadere informatie

Betaalbaarheid van het huren in Den Helder

Betaalbaarheid van het huren in Den Helder Betaalbaarheid van het huren in Den Helder in opdracht van SHB Den Helder Gerard Jager Oktober 2015 1 Achtergrond Hogere huren o.a. door verhuurdersheffing Dalende inkomens van huurders Signalen van stille

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1163 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen SP: 'Ontwikkeling woonlasten in Leiden' Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersvereniging Oisterwijk

Enquête woonlasten Huurdersvereniging Oisterwijk Enquête woonlasten Huurdersvereniging Oisterwijk 20 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) Tussen haakjes het dianummer 5. Isolatie en kwaliteit van de woning (23) 2. Conclusies

Nadere informatie

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN 2013D20434 LIJST VAN VRAGEN Nr. Vraag 1 In hoeverre komt het percentage van het aandeel sociale huurvoorraad met een huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens overeen met het percentage van de

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Actium. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheidsrisico s. 11 november 2014

Actium. Woonlastenonderzoek. Brede blik op betaalbaarheidsrisico s. 11 november 2014 Woonlastenonderzoek Brede blik op betaalbaarheidsrisico s 11 november 2014 DATUM 11 november 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL Brede blik op betaalbaarheidsrisico s OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Jeroen

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

/ I,Y^ W00NBOND Stedennetwerk

/ I,Y^ W00NBOND Stedennetwerk verèilt9lrìq vfrr won ngcorpor t s Veren ging vðn ileder{andte Gemeent n f / I,Y^ W00NBOND Stedennetwerk I G32 Uitbreiding rapportage 'Staat van de Woningmarkt' t.b.v. AO 2l januari 2015 Den Haag, l4januari

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Datum: donderdag 16 april 2015 Aanvang: 19:00 Traject

Nadere informatie

Weten is meer dan meten

Weten is meer dan meten Weten is meer dan meten Inleiding bij presentatie website Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant versie 1.0 Dave Havermans Marieke Leussink Jos Smeets Inhoud 1. Inleiding 2. Opzet website 3. Uitdagingen

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Jaarcongres NCB Betaalbaarheid van wonen

Jaarcongres NCB Betaalbaarheid van wonen Jaarcongres NCB Betaalbaarheid van wonen 1 Marja Elsinga Hoogleraar Housing Institutions & Governance Programmaleider Housing in a Changing Society 2 1 Overview Wanneer is er sprake van een betaalbaarheidprobleem?

Nadere informatie

Sociale huursector op drift

Sociale huursector op drift Sociale huursector op drift Keynote speech Huurincasso Congres, NBC Congrescentrum, Nieuwegein, 28 maart 2017 Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft 1 Actuele problemen op de woningmarkt

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014 HBO De Peel Woonlastenonderzoek De huurder in beeld 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL De huurder in beeld OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) HBO De Peel Jeroen Wissink (Companen)

Nadere informatie

Presentatie. Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep)

Presentatie. Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep) voorblad 1 Presentatie Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep) Open deuren, dichte deuren Woningmarkt zit vast Regelgeving Groepen op de markt Conclusie analyse Naar oplossingen 3 Markt zit vast gat tussen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Enquête woonlasten Lefier. 26 november 2013 1

Enquête woonlasten Lefier. 26 november 2013 1 Enquête woonlasten Lefier 26 november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) 4. Woonlasten, inkomen en armoede (9) 2. Conclusies (5) 5. Betaalbaarheid (37) 3. Methoden en opzet (7) 6.

Nadere informatie

Gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met de corporaties

Gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met de corporaties Gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met de corporaties Woningmarktanalyse op basis van WoON2015 20 april 2017 DATUM 28 februari 2017 TITEL Woningmarktanalyse op basis van WoON2015Woningmarktanalyse

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

Discussie betaalbaarheid

Discussie betaalbaarheid Congres 17 april 2014 Discussie betaalbaarheid Op het verenigingscongres van 3 oktober 2013 is een motie over betaalbaarheid aangenomen, waarin het bestuur van Aedes onder meer werd gevraagd om duidelijke

Nadere informatie

Ontwikkeling sociale huur in de regio Amersfoort

Ontwikkeling sociale huur in de regio Amersfoort Ontwikkeling sociale huur in de regio Amersfoort 2 Uitgave en rapportage in opdracht van: Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen Regio Amersfoort Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort Marc van Acht

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld

De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2013 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Woningproductie zakt terug naar historisch dieptepunt van 35.000 woningen per jaar Woningnood keert terug, statistisch tekort loopt op van 2%

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 24 juni 2015 Voostellen Henk Tegels Consulent Vereniging Nederlandse Woonbond htegels@woonbond.nl Onderwerpen 1. Ontstaan

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0986, d.d. 28 september 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanbieding onderzoek Scheefwonen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Scheefwonen

Nadere informatie

POORT6. Poort6, corporatie in ontwikkeling

POORT6.  Poort6, corporatie in ontwikkeling POORT6 www.poort6.nl Poort6, corporatie in ontwikkeling Gemeenteraad Gorinchem, 22 september 2016 Onderwerpen Poort6 2012-heden Terugblik langs strategische pijlers Speelveld binnen nieuwe Woningwet Bod

Nadere informatie