Contractmanagement. Februari 2010 Covalis BV. Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contractmanagement. Februari 2010 Covalis BV. Voorwoord"

Transcriptie

1 Voorwoord Contractmanagement Voor u ligt de tweede druk van het boekje contractmanagement. Uit de ervaringen die Covalis bij organisaties heeft opgedaan is gebleken dat het managen van contracten steeds belangrijker wordt. Doordat bedrijven steeds meer werkzaamheden uitbesteden, neemt het aantal contracten binnen een organisatie toe. Hierdoor wordt het steeds lastiger om orde en overzicht in de contracten te houden. Om u te helpen een goede start te maken met contractmanagement heeft Covalis dit boekje geschreven. Theoretische kennis en praktijkervaring gaan hierbij hand in hand. Covalis kan u tevens helpen met de invoering van contractmanagement. Dit verzekert u ervan dat de organisatie juist wordt ingericht, dat er meetbare resultaten worden behaald en dat de processen, ook op de lange termijn, vlekkeloos verlopen. Hopelijk kunt u uw voordeel doen met deze informatie en maakt het u enthousiast over het onderwerp. Veel leesplezier! Het Covalis team Februari 2010 Covalis BV 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is CM? 4 3. Doelstellingen CM 6 4. CM en het inkoopproces 8 5. Link CM met documentbeheer en kwaliteitsmanagement Hoe werkt CM nu eigenlijk? Prioriteitsmatrix CM Voordelen van CM Kosten en opbrengsten van CM Risico s van slecht CM Valkuilen Ondersteunende ICT oplossingen Conclusie Inleiding Is het binnen uw organisatie wel eens voorgekomen dat contracten niet te vinden waren of dat een contract stilzwijgend verlengd was voor een product dat u niet eens meer gebruikt? Door de toename van het aantal contracten binnen organisaties is de noodzaak voor goed contractmanagement toegenomen. Het managen van contracten kan een organisatie namelijk veel voordeel opleveren. Het is echter lastig om in de drukte van alledag de tijd en kennis te vinden om structuur te brengen in de complexe contractenverzameling van een bedrijf. Dit boekje biedt eerste hulp bij contractmanagement (hierna CM genoemd). Het biedt een leidraad voor de implementatie van CM in uw organisatie. Wat is de meerwaarde van CM? Allereerst brengt het inzicht in de contractenverzameling van uw organisatie. Dit levert vervolgens een overzicht op van alle gegevens uit de contractenverzameling. De kostbare informatie die hiermee vrijkomt is de basis voor de voordelen die met CM te behalen zijn. In de komende hoofdstukken zal eerst een beeld van CM worden geschetst. Heldere definities van de termen die met CM samenhangen zorgen voor een goede begripsvorming. De doelstellingen van CM vloeien hieruit voort. Tevens wordt er een link gelegd met het inkoopproces en de wijze waarop CM werkt. De prioriteitsmatrix, de voordelen, de valkuilen en ICT oplossingen worden in de daaropvolgende hoofdstukken uiteengezet. Het geheel wordt afgesloten met een conclusie. 2 3

3 2. Wat is CM? Wat verstaan we eigenlijk onder CM? Een definitie van CM: Contractmanagement CM is het beheren van de verplichtingenadministratie van alle termijnafspraken welke middels een contract zijn vastgelegd met als doel risico s te vermijden, kosten te bewaken en te reduceren en ondersteuning te bieden aan het tactische en strategische inkoopbeleid. Contractbewaking, contractbeheer en CM zijn onderdeel van elkaar zoals is weergegeven in figuur 3. Het grotere CM-proces kan niet zonder de subprocessen. Voor de contractbewaking is het belangrijk dat er duidelijke en meetbare afspraken in het contract staan (bijvoorbeeld Service Level Agreements). Dan pas kan worden gecontroleerd of een leverancier zich aan zijn afspraken houdt. De controle geldt ook voor de eigen organisatie: Worden alle afspraken nagekomen? Om goed CM te kunnen voeren is een duidelijk inzicht in je contracten nodig door middel van contractbeheer. Een definitie van contractbeheer: Contractbeheer Contractbeheer is het proces dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats is, ter ondersteuning van het gehele CM-proces. Contractbeheer is de spil van het CM. Het hangt nauw samen met het beheren van documenten, in dit geval contracten. De informatie uit de contracten is de basis voor het verdere CM-proces. Deze informatie moet dus goed bereikbaar zijn en zorgvuldig worden bewaard. Zonder goed contractbeheer is er geen contractbewaking mogelijk. Contractbewaking kan als volgt worden gedefinieerd: Figuur 3: Contractbewaking en -beheer als onderdeel van CM. Contractbewaking Het bewaken van de naleving van de vastgelegde afspraken in een contract. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt als de prestatie van de eigen organisatie. 4 5

4 3. Doelstellingen CM Op basis van de begripsvorming en informatie uit het vorige hoofdstuk formuleren we de volgende doelstellingen van CM: 1. Ondersteuning bieden aan strategische en tactische besluitvorming omtrent inkoop. 2. Risico s beheersen die voortvloeien uit de contracten die een organisatie aangaat met leveranciers. 3. De effectiviteit en (kosten)efficiëntie van het inkoopproces verbeteren. 4. Prestaties van leveranciers beheersen (in termen van kwaliteit, tijd en kosten). Overzicht: (Management)rapportages verzorgen aan de hand van het contractenregister. (bijvoorbeeld de opzeg- /aflooptermijn, het aantal leveranciers per inkooppakket, het aantal contracten/leveranciers). Verandermanagement: Het gebruik maken van de informatie uit het ICT-systeem om in het initiële inkoopproces betere inkoopbeslissingen te maken en een sterkere onderhandelingspositie te krijgen. CM en leveranciersmanagement zijn twee ondersteunende begrippen. Hierbij is CM een middel voor goed leveranciersmanagement. Aan de verkoopkant kan CM gebruikt worden als ondersteuning van Customer Relationship Management (CRM). De strategische en tactische besluitvorming uit de eerste doelstelling betreft het initiële inkoopproces, waarbij belangrijke beslissingen gemaakt worden (in termen van geld en risico s). CM ondersteunt dit proces door waardevolle informatie te faciliteren. Een voorbeeld hiervan is dat de vastgelegde informatie kan worden uitgewisseld tussen verschillende afdelingen en vestigingen. Daardoor is het niet nodig opnieuw het wiel uit te vinden, maar kan eerder opgedane kennis gebruikt worden. Hieronder staan de toepassingen van CM kort beschreven. Inzicht: De ondersteunende stappen die met behulp van een ICT systeem registratie van contracten mogelijk maken, ook wel contractbeheer genoemd. Een definitie van contractbeheer is op pagina een aantal pagina s 3 terug te vinden. 6 7

5 4. CM en het inkoopproces met de quality circle [W. Edwards Deming] en is in de regel binnen organisaties niet sterk ontwikkeld. CM gaat hand in hand met de inkoop van goederen en diensten en dus met het inkoopproces. CM is het beste toe te passen vanaf de inkoopzijde. Voor een goede beeldvorming beschrijven we eerst het inkoopproces. In onderstaand figuur (Figuur 1) worden de volgende fases binnen het inkoopproces onderscheiden: (1) Specificeren, (2) selecteren, (3) contracteren, (4) bestellen, (5) bewaken en (6) nazorg. Figuur 1: Het inkoopproces naar Van Weele (1997). Het CM-proces loopt parallel aan het inkoopproces. In figuur 2 is dit proces beschreven als een achtmodel. De bovenste cirkel van de acht omvat de volgende fases: Specificeren, selecteren en contracteren en milestones/key Performance Indicators (KPI s). Dit is het vormingsproces van een contract. Deze fases komen overeen met de initiële inkoopfases 1 t/m 3 in het inkoopproces (Figuur 1). De onderste cirkel in het achtmodel beschrijft het evalueren en naleven van een contract. Deze lus bestaat uit de volgende stappen: prestatie, meten, analyse en verbeteren. Dit gedeelte van de acht is te vergelijken Figuur 2: Beschrijving van CM in het achtmodel (Covalis). CM staat of valt bij goede contractbewaking. Om een goede bewaking mogelijk te maken moet er al eerder in het proces een compleet contractenbestand met correcte gegevens worden aangelegd. De verzamelde gegevens bieden vervolgens ondersteuning in dit proces. 8 9

6 5. Link CM met documentbeheer en kwaliteitsmanagement CM, zoals het begrip al aangeeft, gaat over het managen van een contract. Zoals in figuur 3 te zien is, dient goed CM ondersteund te worden door beheer van contracten. Een contract is een speciaal soort document, waardoor contractbeheer veel overeenkomsten heeft met documentbeheer. Een definitie hiervan is: Documentbeheer De integratie van processen, methoden en technologieën die worden ingezet voor de verwerking van documenten tijdens hun hele bestaanscyclus, van conceptie tot creatie, revisie, opslag en ontleding tot aan de uiteindelijke vernietiging, en dit op een wijze die aansluit bij de doelstellingen die in de missie van de organisatie zijn vastgelegd. Documentbeheer is een ondersteunend proces in de organisatie. Het valt onder de grotere noemer informatieverzorging. Documentbeheer ondersteunt uiteenlopende bedrijfsprocessen op verschillende niveaus binnen functies of afdelingen. Binnen bedrijfsprocessen kun je onderscheid maken tussen primaire, secundaire en bestuurlijke processen (figuur 4). Primaire processen richten zich op het leveren van goederen en/of diensten aan de afnemer, de secundaire processen ondersteunen de primaire processen en de bestuurlijke processen richten zich op de aansturing van zowel de primaire als secundaire processen. Figuur 4: Onderscheid in processen (Bruins en Pinkster, 2007). Het inkoopproces is een ondersteunend/secundair proces voor het leveren van goederen en/of diensten. Hierdoor kan het primaire proces in gang blijven. CM is een onderdeel van dit secundaire proces en zorgt voor een goede informatievoorziening. Deze kan gebruikt worden voor het aansturen van de primaire en secundaire processen vanuit het bestuurlijke proces. Kwaliteitsmanagement is erop gericht de kwaliteit van processen te waarborgen en te verbeteren. CM waarborgt de kwaliteit van het inkoopproces, door het documenteren van dit proces en ervoor te zorgen dat aan de gemaakte contractuele afspraken voldaan wordt. Het waarborgt de wederzijdse afspraken tussen de verschillende contractuele partijen. Dit is het raakvlak tussen CM en kwaliteitsmanagement. CM kan gezien worden als een tool voor kwaliteitsmanagement

7 6. Hoe werkt CM nu eigenlijk? Nu uiteengezet is wat CM inhoudt, gaan we dieper in op het proces. De indeling van een CM-proces ziet er als volgt uit: 1. Specificeren van de behoeften (Programma van Eisen) en mogelijkheden 2. Selecteren leverancier(s) 3. Opstellen en tekenen van het contract 4. Registeren in het (creatie)register 5. Beoordelen en autoriseren 6. Registreren in het contracten(register) 7. Archiveren 8. Generen en distribueren van informatie 9. Bewaken van uitvoering en beëindiging 10. Beëindigen, volledigheidscontroles en evaluaties 11. Inrichten en opschonen van archieven en registers De bovenstaande fasen zijn op te delen in drie subprocessen: Het initiële inkoopproces (fase 1 t/m 3). Het contractbeheer (fase 4 t/m 11). Het bestellen binnen een contract (afroep). Deze drie subprocessen zijn weergegeven in figuur 5. De basis is het achtmodel uit figuur 2. Er is echter één lus toegevoegd voor het afroepen/bestellen binnen een contract. Dit toegevoegde subproces beschrijven we hieronder. Figuur 5: Het aangepaste achtmodel van CM. Het afroepproces Inkopers plaatsen vaak een bestelling waarop vastgelegde contractvoorwaarden van toepassing zijn. In het oorspronkelijke achtmodel (figuur 2) zijn deze bestellingen niet weergegeven in het proces. Bestellingen vormen echter vaak een essentiële handeling binnen contractafspraken. Daarom plaatsen we een extra lus in het model om het afroepen binnen een contract een plaats te geven. Tijdens het initiële inkoopproces zorgt informatie uit het contractbeheersysteem voor inzicht en overzicht op de contractenverzameling. De ondersteunende fases zorgen dat er gebouwd kan worden op een goed en volledig informatiesysteem. Daardoor kan de contractinformatie goed beheerd en gemanaged worden. Deze informatie kan bijdragen aan het verandermanagement van een bedrijf

8 Het verkrijgen van inzicht en overzicht en het toepassen van deze informatie bij het verandermanagement, wordt uitgedrukt in het stappenplan CM in figuur 6. De eerste stap uit het ontwikkelingsmodel is de analyse van je contracten, hierna komt de stap registreren en beheren. Zonder het registeren en het beheren van je contracten kun je niet naar het volgende niveau: meten. Naarmate een bedrijf hoger in het ontwikkelingsmodel komt, gaat het meer om verandermanagement. Aan de hand van de voorgaande stappen kunnen uiteindelijk de contracten gemanaged worden. Hoe vollediger de eerste drie stappen zijn uitgevoerd, hoe beter een bedrijf zijn contracten kan managen. 7. Prioriteitsmatrix CM Nu inzicht is gegeven in het proces en onderliggende stappen, is het van belang inzicht te bieden in prioritering van contracten. Contracten kennen niet allemaal eenzelfde prioriteit. Met behulp van een prioriteitenmatrix is het mogelijk de prioriteit van verschillende contracten bepalen. In figuur 7 is een voorbeeld weergegeven van een prioriteitenmatrix. Hierbij zijn twee factoren in acht genomen: de kosten en de risico s die aan een contract verbonden zijn. Andere mogelijke prioriteitenmatrices zijn: kosten uitgezet tegen kennis, innovatie of bewerkelijkheid. Alle contracten boven de diagonaal in figuur 7 zijn interessant om meer aandacht aan te besteden. Zo kunt u een beeld vormen bij het onderscheid dat gemaakt kan worden per contract. CM hoeft dus niet op elk contract uitgebreid toegepast te worden. Figuur 6: Stappenplan CM (Covalis) Figuur 7: Voorbeeld prioriteitenmatrix CM 14 15

9 8. Voordelen van CM Nu het begrip CM uiteengezet is, wat zijn dan nu de voordelen van CM voor een bedrijf? Waarom is het een hot issue voor bedrijven? In tabel 2 zijn de te behalen voordelen van CM vermeld, geordend naar de vier doelstellingen van CM. Doelstellingen CM Ondersteuning strategische en tactische inkoopbesluitvorming Risicobeheersing contracten Voordelen CM - Analysemogelijkheden binnen- en over contracten - Beschikbaarheid relevante managementinformatie - Advisering op basis van verkregen inzicht en overzicht - Kunnen identificeren van de risico s en de omvang van deze risico s - Waarborgen van het uitvoeren van de juiste handeling door de juiste mensen - Naleving van wet- en regelgeving (zowel intern als extern) - Het autorisatieproces als onderdeel van het interne systeem - Standaardisatie van het inkoopproces en de procedures - Contractstandaarden De effectiviteit en (kosten)efficiëntie van het inkoopproces verbeteren Beheersing van leveranciersprestatie Tabel 2: Te behalen voordelen van CM. - Centrale heldere vastlegging van contracten en contractinformatie - Digitale beschikbaarheid van contractinformatie voor het hele bedrijf - Meer inzicht in processen waardoor er meer inzicht is in benodigde middelen - Standaardisatie contracteringsproces en daardoor kortere doorlooptijd - Besparing personeelskrachten door standaardisatie en automatisering - Geautomatiseerde workflow en procedures - Voorkoming van Maverick aankopen - Actieve bewaking van mijlpalen (bijvoorbeeld looptijd en opzegtermijn) - Analyseren van actuele kosten ten opzichte van de geplande kosten - Systematische factuurcontrole 16 17

10 8.1 Kosten en opbrengsten van CM De kosten die CM met zich meebrengt zijn niet onbelangrijk. De opbrengsten zullen namelijk tegen deze kosten op moeten wegen. Deze kosten hangen af van de grondigheid en uitgebreidheid van de implementatie. Hoe meer functionaliteiten een onderliggend ICT-systeem heeft, hoe duurder deze uiteraard zal zijn. Dit geldt tevens voor een bedrijfsbrede invoering. De te behalen voordelen zijn echter wel steeds groter bij een uitgebreidere invoering. De volgende kosten zijn aan de orde bij CM: Personeelskosten: contractbeheerder(s), contractmanager(s) Automatiseringskosten: aanschaf nieuw ICT-systeem Initiële kosten: implementatie-, aanschaf-, communicatie-, opleidings- en dataverzamelingskosten Structurele kosten: borging procedures, uitvoeren contractbeheerproces, licenties, onderhoud en ondersteuning. Tegen deze kosten wegen een aantal besparingen op. Volgens een onderzoek van Aberdeen Group (2003) zijn de besparingen, zoals weergegeven in figuur 7, te behalen indien het CM-proces geautomatiseerd wordt. Korting/reductie Verbetering van 25% - 30% management Materiaal- en Reductie van 2% - 7% servicekosten Contract vernieuwing Verbetering van 25% tarieven Omzet Verbetering van 1% - 2% Evergreen contracten Voorkomen van automatische vernieuwing contracten Contractcyclus Halveren van de contractcyclus Procedures en Standaardiseren van processen en voorwaarden voorwaarden om risico s te verminderen, verzekeren van goede autorisaties en benadrukken van het beleid Documenteren en Verminderen van rapportagecyclus van dagen rapporteren naar minuten Verbeteringsgebied Compliance management Te behalen voordeel Verbetering van de compliance met 55% (naleving van wet- en regelgeving, alsmede het werken volgens de normen en regels die een instelling zelf heeft opgesteld) Contractanalyse Analyseer en maximaliseer prestaties Administratiekosten Reductie van 25% - 30% Figuur 7: Mogelijke besparingen CM automatisering (Aberdeen Group, 2003) 18 19

11 Een deel van de opbrengsten is snel te realiseren, zoals op het gebied van onderhoudscontracten. Vrijwel elke organisatie heeft onderhoudscontracten lopen die helemaal niet meer gebruikt worden. Twee goede voorbeelden van deze besparingen zijn onderhoudscontracten voor matrixschermen en grote beeldbuizen. Deze onderhoudscontracten komen nog vaak voor bij bedrijven, in tegenstelling tot de apparaten zelf. Onderzoek van AMR Research in de Verenigde Staten toont aan dat het implementeren van CM twee tot drie maanden duurt en binnen een jaar een resultaat geeft van 150% tot 200% van de oorspronkelijke investering. Hierbij worden de voordelen m.b.t. risicobeperking nog niet meegenomen. 8.2 Risico s van slecht CM Uit onderzoeken (Schlosberg & Zant, 2002; Krappé & Kallayil, 2003) blijkt dat maar weinig organisaties hun CM op orde hebben. Te vaak wordt het gehele proces van contracten afsluiten en beheren nog op een gefragmenteerde, gedecentraliseerde wijze ingericht. Maar liefst 81% van de ruim honderd ondervraagde multinationals in het onderzoek van Krappé en Kallayil (2003) geeft aan moeite te hebben met alleen al het terugvinden van contracten. Dit geldt niet alleen voor grote ondernemingen, ook middelgrote en kleine ondernemingen hebben hiermee te maken. Door hun geringere omvang zullen ze gemakkelijker inzicht hebben in de contracten, echter zal het contracteringsproces minder snel professioneel aangepakt worden. In onderstaande tabel staan acht risico s vermeld van slecht CM. Acht Risico s inherent aan slecht CM Contracten missen kritieke voorwaarden Verlies van contractbestanden en documenten Contractuele deadlines en afspraken worden vergeten Klanten die te weinig betalen Leveranciers waaraan je teveel betaald Tijd- en productiviteitsinefficiëntie Nadeel ten opzichte van concurrenten Verlies van essentiële kennis bij vertrek werknemers Tabel 1: Acht risico s van slecht CM 20 21

12 9. Valkuilen In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan de valkuilen van CM. Hierbij gaat het zowel om valkuilen bij het implementeren als bij de continue werking van CM. De belangrijkste valkuilen zijn: Bestuurlijke commitment Ondersteuning van het bestuur bij het voeren van CM is enorm belangrijk. Zolang er geen bestuurlijke commitment is zal CM als een spelletje gezien worden en is er weinig kans op een geslaagde implementatie. De organisatie moet doelen voor ogen hebben voor CM en hierin mag CM zelf niet het doel zijn. Daarnaast is draagvlak binnen de rest van de organisatie nodig. CM vraagt om vertrouwen in elkaar en in de organisatie. Daarvoor moet aan medewerkers zoveel mogelijk een gevoel van betrokkenheid gegeven worden. Dit kan door ze mee te laten beslissen over CM. Organiseer bijvoorbeeld een brainstormsessie of ga een dialoog aan over CM. Projectmanagement Kennis van projectmanagement is essentieel bij de implementatie van CM. Het implementeren van CM is een groot project dat losstaat van de normale bezigheden van een organisatie. Er is kennis over organisatieveranderingen en natuurlijk over de inrichting van CM nodig. Is deze kennis niet of onvoldoende aanwezig, dan is de kans op een geslaagde implementatie een stuk lager. Goede Informatieverspreiding Om optimaal gebruik te maken van het ICT systeem op strategisch en tactisch niveau, moet er een duidelijk overzicht zijn wie welke informatie nodig heeft. Vervolgens zal er een contractmanager verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor de distributie van deze informatie. Zonder informatieverspreiding verliest CM één van zijn meerwaardes. Met goede informatie kan er tevens voor een goede contractbewaking worden gezorgd. De verantwoordelijke medewerkers zijn zodoende op tijd op de hoogte over de opzegtermijn en de einddatum van een contract en kunnen hierdoor tijdig actie ondernemen. Ondersteunend ICT-systeem CM staat of valt met een ondersteunend informatiesysteem. Dit systeem moet zoveel mogelijk informatie registeren. Het is van groot belang dat het systeem naast zijn specificaties ook gebruiksvriendelijk is voor de medewerkers. Is dit niet het geval, dan zal het systeem niet of slecht gebruikt worden met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van het CM. Bij implementatie van CM moet er allereerst gekeken worden of er geen ICT-systemen binnen de organisatie aanwezig zijn die (met evt. aanpassingen) als ondersteunend systeem voor CM kunnen dienen. Bij aanschaf van een nieuw ICT-systeem zullen de medewerkers goed opgeleid en begeleid moeten worden. Routing, autorisatie- en beoordelingsbeleid Bij registratie van een contract moet een aantal gegevens direct worden bepaald: de routing, de tekenbevoegdheid en wie er welk deel van het contract beoordeeld. Er kan gewerkt worden met groepen waarbinnen een contract valt. Iedere groep heeft een eigen procedure voor de te volgen routing, tekenbevoegdheid en beoordelingsbevoegdheid. Zodoende kan er verschil worden gemaakt in belangrijkheid tussen contractgroep, afdeling enz. Minder belangrijke contracten kunnen dan minder processtappen doorlopen of de processtappen minder uitgebreid te doorlopen. Het aantal verschillende groepen kan vrij groot zijn. Op deze manier is er direct duidelijkheid over de verantwoordelijke medewerkers per contract(groep)

13 Contractarchivering Het originele contract dient gearchiveerd te worden. Omwille van de beheersbaarheid zullen hier enkele mensen voor geautoriseerd worden. Het archief moet op een veilige en beschermde plaats zijn. Bij meerdere archiefplaatsen moet de locatie van het contract in het ICT-systeem worden vermeld. Volledigheid van contractinformatie Het contractenregister dient zorgvuldig bijgehouden te worden. Het ICTsysteem verliest zijn waarde bij onvolledigheid, maar ook als er veel overbodige informatie in het systeem staat. Het is van belang dat de informatie actueel is en dat oude contracten die niet meer van belang zijn worden verwijderd. Een periodieke schoonmaak is hiervoor zinvol. Koppeling aan andere ICT-systemen Het ICT-systeem voor CM is, afhankelijk van de functionaliteit, aan een aantal andere systemen gekoppeld (bijvoorbeeld Enterprise Resource Planning). Om te voorkomen dat informatie onjuist vermeld wordt in één van deze systemen zullen er goede koppelingen tussen de systemen moeten zijn. Borgingselement Als CM eenmaal succesvol geïmplementeerd is, moet het succesvol blijven. De resultaten moeten zogezegd geborgd worden. Een belangrijk element hierin is registratie van alle nieuwe contractinformatie. Ook de procedures moeten worden geborgd. Als na verloop van tijd medewerkers slordig met het systeem omgaan of een eigen manier van werken gaan hanteren, kan dit het succes van CM ondermijnen. 10. Ondersteunende ICT oplossingen Ter ondersteuning van de invoering van CM kan een ICT-systeem uitkomst bieden. Het allerbelangrijkste bij de aankoop van een ICTsysteem is het besef dat het systeem slechts een middel is om een doel te bereiken en niet een doel op zich. Het is zeer goed mogelijk voor een klein/middelgroot bedrijf om de contractenverzameling bij te houden in een spreadsheet. In een ondersteunend ICT-systeem wordt de contractinformatie vastgelegd. Ieder contract bevat contractspecifieke informatie. Toch zal er een minimaal aantal gegevens uit elk contract moeten worden vastgelegd. Registreer van elk contract in ieder geval de volgende gegevens: Omschrijving geleverde product/dienst Leverancier Contractnummer Afdeling Budgethouder Afloopdatum contract Opzegdatum contract Signaaldatum Omzetwaarde Betrokken inkopers 24 25

14 11. Conclusie CM is meer dan archiveren! Het beheer zelf en ook het proces van professionaliseren wordt vaak onderschat. Dit proces is aanzienlijk langer en zwaarder dan elke manager denkt en hoopt. De invoering van CM is in de praktijk vaak weerbarstiger dan de literatuur erover doet voorkomen. Alleen al het boven water krijgen van de contractenpopulatie kost vaak meer dan een jaar. Het implementeren van professioneel CM duurt meerdere jaren. Het is te vergelijken met de professionaliseringsslag die ongeveer tien jaar geleden is gemaakt met inkoopprocessen. Op het moment dat het management van een bedrijf zich de grootte van CM niet realiseert, zullen er te weinig middelen voor vrij gemaakt worden. Meer informatie over CM? Neem contact op met Covalis! Wij delen onze kennis over dit onderwerp graag met u. Covalis B.V. De implementatiefase is essentieel om goed CM te realiseren. Een geslaagde implementatie vergt projectmatig werken en kennis van dit proces. Dit kan lastig zijn voor een organisatie waarin het projectmatig werken buiten de normale werkzaamheden vallen. Realiseer je goed wat CM allemaal omvat. CM begint niet pas op het moment dat een contract getekend is. Het begint eerder in het inkoopproces, namelijk aan het begin. Hier wordt de start gemaakt voor ieder contract. Samengevat is de toegevoegde waarde van CM als volgt te omschrijven: Toegevoegde waarde CM De toegevoegde waarde van CM ligt in het verschaffen van eenduidigheid en inzicht in contracten en het inkoopproces, evenals het bewaken van de prestatie van een contract. Hiertoe wordt de vastlegging van informatie als voorwaarde voor CM gesteld

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Contractbeheer en contractmanagement

Contractbeheer en contractmanagement Contractbeheer en contractmanagement 1 Publicatie NPPP, juni 2004 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Snel aan de slag met contractbeheer en contractmanagement 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Het contracteerproces 4

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Hessel Mooiman Amsterdam, 2008 EDP Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Studiebegeleider: Bedrijfscoach:

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het Methodieken Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement 5.6 Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement Workflowmanagement is een methodiek die

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Eindrapport SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Eindrapport SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT Eindrapport SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT Richt je op de kwaliteit, dan komen de besparingen vanzelf (Gerco Rietveld, Inkoop een nieuw paradigma, 2009) Auteur: Niels van Bruggen Trefwoord: Supplier

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Welke factoren zijn bepalend voor het succesvol toepassen van BiSL?

Welke factoren zijn bepalend voor het succesvol toepassen van BiSL? Welke factoren zijn bepalend voor het succesvol toepassen van BiSL? Wat zijn motieven om BiSL wel of niet toe passen? Auteurs: Jelle van Dam Maurits Methorst Sjoerd Spée Erwin van Steijn Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie