Contractmanagement. Februari 2010 Covalis BV. Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contractmanagement. Februari 2010 Covalis BV. Voorwoord"

Transcriptie

1 Voorwoord Contractmanagement Voor u ligt de tweede druk van het boekje contractmanagement. Uit de ervaringen die Covalis bij organisaties heeft opgedaan is gebleken dat het managen van contracten steeds belangrijker wordt. Doordat bedrijven steeds meer werkzaamheden uitbesteden, neemt het aantal contracten binnen een organisatie toe. Hierdoor wordt het steeds lastiger om orde en overzicht in de contracten te houden. Om u te helpen een goede start te maken met contractmanagement heeft Covalis dit boekje geschreven. Theoretische kennis en praktijkervaring gaan hierbij hand in hand. Covalis kan u tevens helpen met de invoering van contractmanagement. Dit verzekert u ervan dat de organisatie juist wordt ingericht, dat er meetbare resultaten worden behaald en dat de processen, ook op de lange termijn, vlekkeloos verlopen. Hopelijk kunt u uw voordeel doen met deze informatie en maakt het u enthousiast over het onderwerp. Veel leesplezier! Het Covalis team Februari 2010 Covalis BV 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is CM? 4 3. Doelstellingen CM 6 4. CM en het inkoopproces 8 5. Link CM met documentbeheer en kwaliteitsmanagement Hoe werkt CM nu eigenlijk? Prioriteitsmatrix CM Voordelen van CM Kosten en opbrengsten van CM Risico s van slecht CM Valkuilen Ondersteunende ICT oplossingen Conclusie Inleiding Is het binnen uw organisatie wel eens voorgekomen dat contracten niet te vinden waren of dat een contract stilzwijgend verlengd was voor een product dat u niet eens meer gebruikt? Door de toename van het aantal contracten binnen organisaties is de noodzaak voor goed contractmanagement toegenomen. Het managen van contracten kan een organisatie namelijk veel voordeel opleveren. Het is echter lastig om in de drukte van alledag de tijd en kennis te vinden om structuur te brengen in de complexe contractenverzameling van een bedrijf. Dit boekje biedt eerste hulp bij contractmanagement (hierna CM genoemd). Het biedt een leidraad voor de implementatie van CM in uw organisatie. Wat is de meerwaarde van CM? Allereerst brengt het inzicht in de contractenverzameling van uw organisatie. Dit levert vervolgens een overzicht op van alle gegevens uit de contractenverzameling. De kostbare informatie die hiermee vrijkomt is de basis voor de voordelen die met CM te behalen zijn. In de komende hoofdstukken zal eerst een beeld van CM worden geschetst. Heldere definities van de termen die met CM samenhangen zorgen voor een goede begripsvorming. De doelstellingen van CM vloeien hieruit voort. Tevens wordt er een link gelegd met het inkoopproces en de wijze waarop CM werkt. De prioriteitsmatrix, de voordelen, de valkuilen en ICT oplossingen worden in de daaropvolgende hoofdstukken uiteengezet. Het geheel wordt afgesloten met een conclusie. 2 3

3 2. Wat is CM? Wat verstaan we eigenlijk onder CM? Een definitie van CM: Contractmanagement CM is het beheren van de verplichtingenadministratie van alle termijnafspraken welke middels een contract zijn vastgelegd met als doel risico s te vermijden, kosten te bewaken en te reduceren en ondersteuning te bieden aan het tactische en strategische inkoopbeleid. Contractbewaking, contractbeheer en CM zijn onderdeel van elkaar zoals is weergegeven in figuur 3. Het grotere CM-proces kan niet zonder de subprocessen. Voor de contractbewaking is het belangrijk dat er duidelijke en meetbare afspraken in het contract staan (bijvoorbeeld Service Level Agreements). Dan pas kan worden gecontroleerd of een leverancier zich aan zijn afspraken houdt. De controle geldt ook voor de eigen organisatie: Worden alle afspraken nagekomen? Om goed CM te kunnen voeren is een duidelijk inzicht in je contracten nodig door middel van contractbeheer. Een definitie van contractbeheer: Contractbeheer Contractbeheer is het proces dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats is, ter ondersteuning van het gehele CM-proces. Contractbeheer is de spil van het CM. Het hangt nauw samen met het beheren van documenten, in dit geval contracten. De informatie uit de contracten is de basis voor het verdere CM-proces. Deze informatie moet dus goed bereikbaar zijn en zorgvuldig worden bewaard. Zonder goed contractbeheer is er geen contractbewaking mogelijk. Contractbewaking kan als volgt worden gedefinieerd: Figuur 3: Contractbewaking en -beheer als onderdeel van CM. Contractbewaking Het bewaken van de naleving van de vastgelegde afspraken in een contract. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt als de prestatie van de eigen organisatie. 4 5

4 3. Doelstellingen CM Op basis van de begripsvorming en informatie uit het vorige hoofdstuk formuleren we de volgende doelstellingen van CM: 1. Ondersteuning bieden aan strategische en tactische besluitvorming omtrent inkoop. 2. Risico s beheersen die voortvloeien uit de contracten die een organisatie aangaat met leveranciers. 3. De effectiviteit en (kosten)efficiëntie van het inkoopproces verbeteren. 4. Prestaties van leveranciers beheersen (in termen van kwaliteit, tijd en kosten). Overzicht: (Management)rapportages verzorgen aan de hand van het contractenregister. (bijvoorbeeld de opzeg- /aflooptermijn, het aantal leveranciers per inkooppakket, het aantal contracten/leveranciers). Verandermanagement: Het gebruik maken van de informatie uit het ICT-systeem om in het initiële inkoopproces betere inkoopbeslissingen te maken en een sterkere onderhandelingspositie te krijgen. CM en leveranciersmanagement zijn twee ondersteunende begrippen. Hierbij is CM een middel voor goed leveranciersmanagement. Aan de verkoopkant kan CM gebruikt worden als ondersteuning van Customer Relationship Management (CRM). De strategische en tactische besluitvorming uit de eerste doelstelling betreft het initiële inkoopproces, waarbij belangrijke beslissingen gemaakt worden (in termen van geld en risico s). CM ondersteunt dit proces door waardevolle informatie te faciliteren. Een voorbeeld hiervan is dat de vastgelegde informatie kan worden uitgewisseld tussen verschillende afdelingen en vestigingen. Daardoor is het niet nodig opnieuw het wiel uit te vinden, maar kan eerder opgedane kennis gebruikt worden. Hieronder staan de toepassingen van CM kort beschreven. Inzicht: De ondersteunende stappen die met behulp van een ICT systeem registratie van contracten mogelijk maken, ook wel contractbeheer genoemd. Een definitie van contractbeheer is op pagina een aantal pagina s 3 terug te vinden. 6 7

5 4. CM en het inkoopproces met de quality circle [W. Edwards Deming] en is in de regel binnen organisaties niet sterk ontwikkeld. CM gaat hand in hand met de inkoop van goederen en diensten en dus met het inkoopproces. CM is het beste toe te passen vanaf de inkoopzijde. Voor een goede beeldvorming beschrijven we eerst het inkoopproces. In onderstaand figuur (Figuur 1) worden de volgende fases binnen het inkoopproces onderscheiden: (1) Specificeren, (2) selecteren, (3) contracteren, (4) bestellen, (5) bewaken en (6) nazorg. Figuur 1: Het inkoopproces naar Van Weele (1997). Het CM-proces loopt parallel aan het inkoopproces. In figuur 2 is dit proces beschreven als een achtmodel. De bovenste cirkel van de acht omvat de volgende fases: Specificeren, selecteren en contracteren en milestones/key Performance Indicators (KPI s). Dit is het vormingsproces van een contract. Deze fases komen overeen met de initiële inkoopfases 1 t/m 3 in het inkoopproces (Figuur 1). De onderste cirkel in het achtmodel beschrijft het evalueren en naleven van een contract. Deze lus bestaat uit de volgende stappen: prestatie, meten, analyse en verbeteren. Dit gedeelte van de acht is te vergelijken Figuur 2: Beschrijving van CM in het achtmodel (Covalis). CM staat of valt bij goede contractbewaking. Om een goede bewaking mogelijk te maken moet er al eerder in het proces een compleet contractenbestand met correcte gegevens worden aangelegd. De verzamelde gegevens bieden vervolgens ondersteuning in dit proces. 8 9

6 5. Link CM met documentbeheer en kwaliteitsmanagement CM, zoals het begrip al aangeeft, gaat over het managen van een contract. Zoals in figuur 3 te zien is, dient goed CM ondersteund te worden door beheer van contracten. Een contract is een speciaal soort document, waardoor contractbeheer veel overeenkomsten heeft met documentbeheer. Een definitie hiervan is: Documentbeheer De integratie van processen, methoden en technologieën die worden ingezet voor de verwerking van documenten tijdens hun hele bestaanscyclus, van conceptie tot creatie, revisie, opslag en ontleding tot aan de uiteindelijke vernietiging, en dit op een wijze die aansluit bij de doelstellingen die in de missie van de organisatie zijn vastgelegd. Documentbeheer is een ondersteunend proces in de organisatie. Het valt onder de grotere noemer informatieverzorging. Documentbeheer ondersteunt uiteenlopende bedrijfsprocessen op verschillende niveaus binnen functies of afdelingen. Binnen bedrijfsprocessen kun je onderscheid maken tussen primaire, secundaire en bestuurlijke processen (figuur 4). Primaire processen richten zich op het leveren van goederen en/of diensten aan de afnemer, de secundaire processen ondersteunen de primaire processen en de bestuurlijke processen richten zich op de aansturing van zowel de primaire als secundaire processen. Figuur 4: Onderscheid in processen (Bruins en Pinkster, 2007). Het inkoopproces is een ondersteunend/secundair proces voor het leveren van goederen en/of diensten. Hierdoor kan het primaire proces in gang blijven. CM is een onderdeel van dit secundaire proces en zorgt voor een goede informatievoorziening. Deze kan gebruikt worden voor het aansturen van de primaire en secundaire processen vanuit het bestuurlijke proces. Kwaliteitsmanagement is erop gericht de kwaliteit van processen te waarborgen en te verbeteren. CM waarborgt de kwaliteit van het inkoopproces, door het documenteren van dit proces en ervoor te zorgen dat aan de gemaakte contractuele afspraken voldaan wordt. Het waarborgt de wederzijdse afspraken tussen de verschillende contractuele partijen. Dit is het raakvlak tussen CM en kwaliteitsmanagement. CM kan gezien worden als een tool voor kwaliteitsmanagement

7 6. Hoe werkt CM nu eigenlijk? Nu uiteengezet is wat CM inhoudt, gaan we dieper in op het proces. De indeling van een CM-proces ziet er als volgt uit: 1. Specificeren van de behoeften (Programma van Eisen) en mogelijkheden 2. Selecteren leverancier(s) 3. Opstellen en tekenen van het contract 4. Registeren in het (creatie)register 5. Beoordelen en autoriseren 6. Registreren in het contracten(register) 7. Archiveren 8. Generen en distribueren van informatie 9. Bewaken van uitvoering en beëindiging 10. Beëindigen, volledigheidscontroles en evaluaties 11. Inrichten en opschonen van archieven en registers De bovenstaande fasen zijn op te delen in drie subprocessen: Het initiële inkoopproces (fase 1 t/m 3). Het contractbeheer (fase 4 t/m 11). Het bestellen binnen een contract (afroep). Deze drie subprocessen zijn weergegeven in figuur 5. De basis is het achtmodel uit figuur 2. Er is echter één lus toegevoegd voor het afroepen/bestellen binnen een contract. Dit toegevoegde subproces beschrijven we hieronder. Figuur 5: Het aangepaste achtmodel van CM. Het afroepproces Inkopers plaatsen vaak een bestelling waarop vastgelegde contractvoorwaarden van toepassing zijn. In het oorspronkelijke achtmodel (figuur 2) zijn deze bestellingen niet weergegeven in het proces. Bestellingen vormen echter vaak een essentiële handeling binnen contractafspraken. Daarom plaatsen we een extra lus in het model om het afroepen binnen een contract een plaats te geven. Tijdens het initiële inkoopproces zorgt informatie uit het contractbeheersysteem voor inzicht en overzicht op de contractenverzameling. De ondersteunende fases zorgen dat er gebouwd kan worden op een goed en volledig informatiesysteem. Daardoor kan de contractinformatie goed beheerd en gemanaged worden. Deze informatie kan bijdragen aan het verandermanagement van een bedrijf

8 Het verkrijgen van inzicht en overzicht en het toepassen van deze informatie bij het verandermanagement, wordt uitgedrukt in het stappenplan CM in figuur 6. De eerste stap uit het ontwikkelingsmodel is de analyse van je contracten, hierna komt de stap registreren en beheren. Zonder het registeren en het beheren van je contracten kun je niet naar het volgende niveau: meten. Naarmate een bedrijf hoger in het ontwikkelingsmodel komt, gaat het meer om verandermanagement. Aan de hand van de voorgaande stappen kunnen uiteindelijk de contracten gemanaged worden. Hoe vollediger de eerste drie stappen zijn uitgevoerd, hoe beter een bedrijf zijn contracten kan managen. 7. Prioriteitsmatrix CM Nu inzicht is gegeven in het proces en onderliggende stappen, is het van belang inzicht te bieden in prioritering van contracten. Contracten kennen niet allemaal eenzelfde prioriteit. Met behulp van een prioriteitenmatrix is het mogelijk de prioriteit van verschillende contracten bepalen. In figuur 7 is een voorbeeld weergegeven van een prioriteitenmatrix. Hierbij zijn twee factoren in acht genomen: de kosten en de risico s die aan een contract verbonden zijn. Andere mogelijke prioriteitenmatrices zijn: kosten uitgezet tegen kennis, innovatie of bewerkelijkheid. Alle contracten boven de diagonaal in figuur 7 zijn interessant om meer aandacht aan te besteden. Zo kunt u een beeld vormen bij het onderscheid dat gemaakt kan worden per contract. CM hoeft dus niet op elk contract uitgebreid toegepast te worden. Figuur 6: Stappenplan CM (Covalis) Figuur 7: Voorbeeld prioriteitenmatrix CM 14 15

9 8. Voordelen van CM Nu het begrip CM uiteengezet is, wat zijn dan nu de voordelen van CM voor een bedrijf? Waarom is het een hot issue voor bedrijven? In tabel 2 zijn de te behalen voordelen van CM vermeld, geordend naar de vier doelstellingen van CM. Doelstellingen CM Ondersteuning strategische en tactische inkoopbesluitvorming Risicobeheersing contracten Voordelen CM - Analysemogelijkheden binnen- en over contracten - Beschikbaarheid relevante managementinformatie - Advisering op basis van verkregen inzicht en overzicht - Kunnen identificeren van de risico s en de omvang van deze risico s - Waarborgen van het uitvoeren van de juiste handeling door de juiste mensen - Naleving van wet- en regelgeving (zowel intern als extern) - Het autorisatieproces als onderdeel van het interne systeem - Standaardisatie van het inkoopproces en de procedures - Contractstandaarden De effectiviteit en (kosten)efficiëntie van het inkoopproces verbeteren Beheersing van leveranciersprestatie Tabel 2: Te behalen voordelen van CM. - Centrale heldere vastlegging van contracten en contractinformatie - Digitale beschikbaarheid van contractinformatie voor het hele bedrijf - Meer inzicht in processen waardoor er meer inzicht is in benodigde middelen - Standaardisatie contracteringsproces en daardoor kortere doorlooptijd - Besparing personeelskrachten door standaardisatie en automatisering - Geautomatiseerde workflow en procedures - Voorkoming van Maverick aankopen - Actieve bewaking van mijlpalen (bijvoorbeeld looptijd en opzegtermijn) - Analyseren van actuele kosten ten opzichte van de geplande kosten - Systematische factuurcontrole 16 17

10 8.1 Kosten en opbrengsten van CM De kosten die CM met zich meebrengt zijn niet onbelangrijk. De opbrengsten zullen namelijk tegen deze kosten op moeten wegen. Deze kosten hangen af van de grondigheid en uitgebreidheid van de implementatie. Hoe meer functionaliteiten een onderliggend ICT-systeem heeft, hoe duurder deze uiteraard zal zijn. Dit geldt tevens voor een bedrijfsbrede invoering. De te behalen voordelen zijn echter wel steeds groter bij een uitgebreidere invoering. De volgende kosten zijn aan de orde bij CM: Personeelskosten: contractbeheerder(s), contractmanager(s) Automatiseringskosten: aanschaf nieuw ICT-systeem Initiële kosten: implementatie-, aanschaf-, communicatie-, opleidings- en dataverzamelingskosten Structurele kosten: borging procedures, uitvoeren contractbeheerproces, licenties, onderhoud en ondersteuning. Tegen deze kosten wegen een aantal besparingen op. Volgens een onderzoek van Aberdeen Group (2003) zijn de besparingen, zoals weergegeven in figuur 7, te behalen indien het CM-proces geautomatiseerd wordt. Korting/reductie Verbetering van 25% - 30% management Materiaal- en Reductie van 2% - 7% servicekosten Contract vernieuwing Verbetering van 25% tarieven Omzet Verbetering van 1% - 2% Evergreen contracten Voorkomen van automatische vernieuwing contracten Contractcyclus Halveren van de contractcyclus Procedures en Standaardiseren van processen en voorwaarden voorwaarden om risico s te verminderen, verzekeren van goede autorisaties en benadrukken van het beleid Documenteren en Verminderen van rapportagecyclus van dagen rapporteren naar minuten Verbeteringsgebied Compliance management Te behalen voordeel Verbetering van de compliance met 55% (naleving van wet- en regelgeving, alsmede het werken volgens de normen en regels die een instelling zelf heeft opgesteld) Contractanalyse Analyseer en maximaliseer prestaties Administratiekosten Reductie van 25% - 30% Figuur 7: Mogelijke besparingen CM automatisering (Aberdeen Group, 2003) 18 19

11 Een deel van de opbrengsten is snel te realiseren, zoals op het gebied van onderhoudscontracten. Vrijwel elke organisatie heeft onderhoudscontracten lopen die helemaal niet meer gebruikt worden. Twee goede voorbeelden van deze besparingen zijn onderhoudscontracten voor matrixschermen en grote beeldbuizen. Deze onderhoudscontracten komen nog vaak voor bij bedrijven, in tegenstelling tot de apparaten zelf. Onderzoek van AMR Research in de Verenigde Staten toont aan dat het implementeren van CM twee tot drie maanden duurt en binnen een jaar een resultaat geeft van 150% tot 200% van de oorspronkelijke investering. Hierbij worden de voordelen m.b.t. risicobeperking nog niet meegenomen. 8.2 Risico s van slecht CM Uit onderzoeken (Schlosberg & Zant, 2002; Krappé & Kallayil, 2003) blijkt dat maar weinig organisaties hun CM op orde hebben. Te vaak wordt het gehele proces van contracten afsluiten en beheren nog op een gefragmenteerde, gedecentraliseerde wijze ingericht. Maar liefst 81% van de ruim honderd ondervraagde multinationals in het onderzoek van Krappé en Kallayil (2003) geeft aan moeite te hebben met alleen al het terugvinden van contracten. Dit geldt niet alleen voor grote ondernemingen, ook middelgrote en kleine ondernemingen hebben hiermee te maken. Door hun geringere omvang zullen ze gemakkelijker inzicht hebben in de contracten, echter zal het contracteringsproces minder snel professioneel aangepakt worden. In onderstaande tabel staan acht risico s vermeld van slecht CM. Acht Risico s inherent aan slecht CM Contracten missen kritieke voorwaarden Verlies van contractbestanden en documenten Contractuele deadlines en afspraken worden vergeten Klanten die te weinig betalen Leveranciers waaraan je teveel betaald Tijd- en productiviteitsinefficiëntie Nadeel ten opzichte van concurrenten Verlies van essentiële kennis bij vertrek werknemers Tabel 1: Acht risico s van slecht CM 20 21

12 9. Valkuilen In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan de valkuilen van CM. Hierbij gaat het zowel om valkuilen bij het implementeren als bij de continue werking van CM. De belangrijkste valkuilen zijn: Bestuurlijke commitment Ondersteuning van het bestuur bij het voeren van CM is enorm belangrijk. Zolang er geen bestuurlijke commitment is zal CM als een spelletje gezien worden en is er weinig kans op een geslaagde implementatie. De organisatie moet doelen voor ogen hebben voor CM en hierin mag CM zelf niet het doel zijn. Daarnaast is draagvlak binnen de rest van de organisatie nodig. CM vraagt om vertrouwen in elkaar en in de organisatie. Daarvoor moet aan medewerkers zoveel mogelijk een gevoel van betrokkenheid gegeven worden. Dit kan door ze mee te laten beslissen over CM. Organiseer bijvoorbeeld een brainstormsessie of ga een dialoog aan over CM. Projectmanagement Kennis van projectmanagement is essentieel bij de implementatie van CM. Het implementeren van CM is een groot project dat losstaat van de normale bezigheden van een organisatie. Er is kennis over organisatieveranderingen en natuurlijk over de inrichting van CM nodig. Is deze kennis niet of onvoldoende aanwezig, dan is de kans op een geslaagde implementatie een stuk lager. Goede Informatieverspreiding Om optimaal gebruik te maken van het ICT systeem op strategisch en tactisch niveau, moet er een duidelijk overzicht zijn wie welke informatie nodig heeft. Vervolgens zal er een contractmanager verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor de distributie van deze informatie. Zonder informatieverspreiding verliest CM één van zijn meerwaardes. Met goede informatie kan er tevens voor een goede contractbewaking worden gezorgd. De verantwoordelijke medewerkers zijn zodoende op tijd op de hoogte over de opzegtermijn en de einddatum van een contract en kunnen hierdoor tijdig actie ondernemen. Ondersteunend ICT-systeem CM staat of valt met een ondersteunend informatiesysteem. Dit systeem moet zoveel mogelijk informatie registeren. Het is van groot belang dat het systeem naast zijn specificaties ook gebruiksvriendelijk is voor de medewerkers. Is dit niet het geval, dan zal het systeem niet of slecht gebruikt worden met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van het CM. Bij implementatie van CM moet er allereerst gekeken worden of er geen ICT-systemen binnen de organisatie aanwezig zijn die (met evt. aanpassingen) als ondersteunend systeem voor CM kunnen dienen. Bij aanschaf van een nieuw ICT-systeem zullen de medewerkers goed opgeleid en begeleid moeten worden. Routing, autorisatie- en beoordelingsbeleid Bij registratie van een contract moet een aantal gegevens direct worden bepaald: de routing, de tekenbevoegdheid en wie er welk deel van het contract beoordeeld. Er kan gewerkt worden met groepen waarbinnen een contract valt. Iedere groep heeft een eigen procedure voor de te volgen routing, tekenbevoegdheid en beoordelingsbevoegdheid. Zodoende kan er verschil worden gemaakt in belangrijkheid tussen contractgroep, afdeling enz. Minder belangrijke contracten kunnen dan minder processtappen doorlopen of de processtappen minder uitgebreid te doorlopen. Het aantal verschillende groepen kan vrij groot zijn. Op deze manier is er direct duidelijkheid over de verantwoordelijke medewerkers per contract(groep)

13 Contractarchivering Het originele contract dient gearchiveerd te worden. Omwille van de beheersbaarheid zullen hier enkele mensen voor geautoriseerd worden. Het archief moet op een veilige en beschermde plaats zijn. Bij meerdere archiefplaatsen moet de locatie van het contract in het ICT-systeem worden vermeld. Volledigheid van contractinformatie Het contractenregister dient zorgvuldig bijgehouden te worden. Het ICTsysteem verliest zijn waarde bij onvolledigheid, maar ook als er veel overbodige informatie in het systeem staat. Het is van belang dat de informatie actueel is en dat oude contracten die niet meer van belang zijn worden verwijderd. Een periodieke schoonmaak is hiervoor zinvol. Koppeling aan andere ICT-systemen Het ICT-systeem voor CM is, afhankelijk van de functionaliteit, aan een aantal andere systemen gekoppeld (bijvoorbeeld Enterprise Resource Planning). Om te voorkomen dat informatie onjuist vermeld wordt in één van deze systemen zullen er goede koppelingen tussen de systemen moeten zijn. Borgingselement Als CM eenmaal succesvol geïmplementeerd is, moet het succesvol blijven. De resultaten moeten zogezegd geborgd worden. Een belangrijk element hierin is registratie van alle nieuwe contractinformatie. Ook de procedures moeten worden geborgd. Als na verloop van tijd medewerkers slordig met het systeem omgaan of een eigen manier van werken gaan hanteren, kan dit het succes van CM ondermijnen. 10. Ondersteunende ICT oplossingen Ter ondersteuning van de invoering van CM kan een ICT-systeem uitkomst bieden. Het allerbelangrijkste bij de aankoop van een ICTsysteem is het besef dat het systeem slechts een middel is om een doel te bereiken en niet een doel op zich. Het is zeer goed mogelijk voor een klein/middelgroot bedrijf om de contractenverzameling bij te houden in een spreadsheet. In een ondersteunend ICT-systeem wordt de contractinformatie vastgelegd. Ieder contract bevat contractspecifieke informatie. Toch zal er een minimaal aantal gegevens uit elk contract moeten worden vastgelegd. Registreer van elk contract in ieder geval de volgende gegevens: Omschrijving geleverde product/dienst Leverancier Contractnummer Afdeling Budgethouder Afloopdatum contract Opzegdatum contract Signaaldatum Omzetwaarde Betrokken inkopers 24 25

14 11. Conclusie CM is meer dan archiveren! Het beheer zelf en ook het proces van professionaliseren wordt vaak onderschat. Dit proces is aanzienlijk langer en zwaarder dan elke manager denkt en hoopt. De invoering van CM is in de praktijk vaak weerbarstiger dan de literatuur erover doet voorkomen. Alleen al het boven water krijgen van de contractenpopulatie kost vaak meer dan een jaar. Het implementeren van professioneel CM duurt meerdere jaren. Het is te vergelijken met de professionaliseringsslag die ongeveer tien jaar geleden is gemaakt met inkoopprocessen. Op het moment dat het management van een bedrijf zich de grootte van CM niet realiseert, zullen er te weinig middelen voor vrij gemaakt worden. Meer informatie over CM? Neem contact op met Covalis! Wij delen onze kennis over dit onderwerp graag met u. Covalis B.V. De implementatiefase is essentieel om goed CM te realiseren. Een geslaagde implementatie vergt projectmatig werken en kennis van dit proces. Dit kan lastig zijn voor een organisatie waarin het projectmatig werken buiten de normale werkzaamheden vallen. Realiseer je goed wat CM allemaal omvat. CM begint niet pas op het moment dat een contract getekend is. Het begint eerder in het inkoopproces, namelijk aan het begin. Hier wordt de start gemaakt voor ieder contract. Samengevat is de toegevoegde waarde van CM als volgt te omschrijven: Toegevoegde waarde CM De toegevoegde waarde van CM ligt in het verschaffen van eenduidigheid en inzicht in contracten en het inkoopproces, evenals het bewaken van de prestatie van een contract. Hiertoe wordt de vastlegging van informatie als voorwaarde voor CM gesteld

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement

Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement Thor Mesman Inleiding Doelstelling Het geven van een beknopt ervaringsoverzicht over contractmanagement, zodat de deelnemers van deze bijeenkomst hier eventueel

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

Wat is contractmanagement?

Wat is contractmanagement? Wat is contractmanagement?. Hoe is contractmanagement ontstaan? 2.2 Wat is het doel van contractmanagement? 3.3 Wat doet een contractmanager? 3.4 Het opzetten van contractmanagement 5.5 De contractprocedure

Nadere informatie

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Contractmanagement onder de loep Sanne van Kamp / Justine Schlatmann NEVI-PIANOo congres Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad Bevolking: circa 150.000 inwoners Organisatie: bijna

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie.

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Definities inkoop terminologie Definitie inkoop: Inkoop is alles

Nadere informatie

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Waar willen wij het vandaag over hebben? Positionering Contract & Leveranciersmanagement

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

In vijf stappen naar contractmanagement

In vijf stappen naar contractmanagement In vijf stappen naar contractmanagement 5130-1 In vijf stappen naar contractmanagement Cécile M. van Velsen 1. Wat is contractmanagement? 1 2. Hoe is contractmanagement onderverdeeld? 3 2.1. Contractbeheer

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Contractmanagement in de praktijk

Contractmanagement in de praktijk Contractmanagement in de praktijk Contractmanagement in de praktijk T. Knoester Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak Mei 2004 Afdeling ABJ 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling 3 2.1. Huidige situatie 2.2. Probleemstelling 3. Doelstelling 4 3.1. Hoofddoelstelling 3.2. Uitwerking

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Contract management. Wat is Contract management?

Contract management. Wat is Contract management? Contract management Wat is Contract management? 3 Contractmanagement 4 Contract management? 5 Contractbeheer? 6 Definitie Contractmanagement is het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende

Nadere informatie

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten?

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Ken de keten Ken jezelf Nikki Bruggeling & Remco Kramers Nevi Inkoopdag, 24 juni 2014 1 Ken jezelf Hoe volwassen is uw inkooporganisatie? Knowing yourself

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak Omgaan met externe onderzoekers 23 maart 2011 School voor de Toekomst, s-hertogenbosch Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo

Nadere informatie

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Paul Jacobs en Alex Buursema 2013 Contractmanagement heeft de aandacht Het managen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Derde druk ISBN 978-90-368-0384-7 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement 1 26-10- 2016 Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement Den Haag 20 oktober 2016 2 Introductie 3 ICT Categorieën en SLM Het verwervingsproces Contractmanagement (1) Definitie Alle

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop Contractcompliance Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Concerninkoop Controle of Communicatie? Wat doen we concreet? De blik naar buiten De blik

Nadere informatie

Duurzaam inkopen provincie Noord-Brabant

Duurzaam inkopen provincie Noord-Brabant Duurzaam inkopen provincie Noord-Brabant Remco de Jong Senior Inkoop Consultant rdjong@brabant.nl 27 september 2010 En hoe begin je nu eigenlijk...? Duurzaam inkopen plaatsen in een cyclus; Vertaling van

Nadere informatie

Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015

Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015 Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015 Product/dienst Omschrijving Resultaat Benodigde Uren Max. doorlooptijd Opmerking 1. Inkoop en informatieverstrekking Spendanalyse Het achteraf analyseren van

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Checklist E-procurement

Checklist E-procurement Checklist E-procurement CA 1.20-1 CA 1.20 Checklist E-procurement Wat is e-procurement? E-procurement is letterlijk elektronisch inkopen, oftewel het inkopen van producten en diensten door bedrijven of

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1 Concerninkoop Contract- en leveranciersmanagement Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Actualiteit inkoop en aanbesteden utrecht Concerninkoop Feiten en cijfers 2008 inkooporganisatie Inkoopproces

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Kwaliteitsborging en Contractmanagement. 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld

Kwaliteitsborging en Contractmanagement. 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld Kwaliteitsborging en Contractmanagement 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld Even voorstellen. Gert-Jan Vlasveld 20 jaar: 5 jaar: 7 jaar: 3 jaar: Mede ontwikkelaar methode Even voorstellen de NBCM o Nederlandse

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Congres 2012 inkoop+beleid=meerwaarde Datum: 7 juni 2012 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein 15 september 2016 Programma Voorstellen en verwachtingen Interne beheersing en interne controle Relatie met de externe accountant Belangrijkste

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Management van prestatiecontracten

Management van prestatiecontracten Management van prestatiecontracten Dr.ir. Wendy van der Valk Universiteit Tilburg Vroeger 2 2 Wat is er gebeurd? Van: Naar: 3 Contract management Het proces van systematisch en efficiënt besturen van de

Nadere informatie

Contractmanagement volgens CATS CM

Contractmanagement volgens CATS CM Contractmanagement volgens CATS CM Een introductie in het wat, waarom en hoe van contractmanagement 2 Agenda Even voorstellen.. Wat is contractmanagement? Waarom contractmanagement? Hoe contractmanagement:

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015 Programma Inleiding (doelen en resultaten): Daphne Kagelmaker en Martina Kames Inkoopproces: Nick Cruts Pauze Contractmanagement:

Nadere informatie

Contractmanagement. Kwaliteit van de relatie. Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies

Contractmanagement. Kwaliteit van de relatie. Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies 1 Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! Contractmanagement Kwaliteit van de relatie ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies Dennis Mostert - CV 2 Eigenaar DME Advies oktober 2013

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Fundament CLM. november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI. Paulien Bakker Manager Inkoop CLM

Fundament CLM. november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI. Paulien Bakker Manager Inkoop CLM Fundament CLM november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI Paulien Bakker Manager Inkoop CLM Agenda Aanleiding en start contractmanagement Kijk op contractmanagement Aanpak inrichting bij UWV

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA PIANOo-congres 2009 Utrecht, 4 juni 2009 Agenda Introductie Strategisch

Nadere informatie

Projectmanagement 2.0

Projectmanagement 2.0 Projectmanagement 2.0 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Het dienstbaarheidsconcept

Het dienstbaarheidsconcept Het dienstbaarheidsconcept Koning Willem I College - Dienst Governance & Control - Joost van der Staak 1 juni 2012 Pas op de plaats Wat zijn de succesfactoren in de organisatie gebleken? Wat zijn de inhoudelijke

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig!

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Leadership Entrepreneurship Stewardship 2 Agenda 1. Een introductie 2. Enkele

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie