In vijf stappen naar contractmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In vijf stappen naar contractmanagement"

Transcriptie

1 In vijf stappen naar contractmanagement In vijf stappen naar contractmanagement Cécile M. van Velsen 1. Wat is contractmanagement? 1 2. Hoe is contractmanagement onderverdeeld? Contractbeheer Contractadministratie Leveranciersmanagement 5 3. Contractmanagement als onderdeel van het procurementproces Zesfasenmodel Strategie Procurement-planning Selectieprocedure Contractfase Contractmanagement Contractevaluatie 7 4. Inleiding tot het vijfstappenmodel 8 5. Contractmanagement: vijfstappenplan Het integreren van contractmanagement in het procurement-proces in vijf stappen 9 6. Conclusie en samenvatting Literatuur Over de auteur Wat is contractmanagement? De definitie van contractmanagement laat zich niet in een paar woorden vangen. Contractmanagement is een verzamelwoord waaronder verschillende activiteiten vallen, die samen het uiteindelijke contractmanagement vormen.

2 In vijf stappen naar contractmanagement De activiteiten die onder contractmanagement vallen zijn te onderscheiden in contractbeheer, contractadministratie en leveranciersmanagement. Deze termen worden regelmatig door elkaar gehaald en met elkaar verward. Het doel van dit artikel is om duidelijkheid te geven in het vakgebied contractmanagement, de terminologie en de activiteiten die daarmee te maken hebben. Het belang van contractmanagement wordt helaas in veel organisaties onderschat. Contractmanagement speelt een belangrijke rol bij het managen van contracten, het monitoren van gemaakte afspraken en de relatie met interne klanten en leveranciers. In veel organisaties heeft de inkoopfunctie een plek binnen de organisatie gevonden. Het inkoopproces is bekend binnen de organisatie en er wordt conform de inkoopstappen ingekocht en/of aanbesteed. Pas op het moment dat een contract getekend is en het project wordt afgerond ontstaat er een vacuüm. Omdat er vaak geen contractmanager wordt aangewezen, is in veel organisaties het contractmanagement niet voldoende ingericht. De organisatie heeft vele maanden tijd, geld en mensen vrijgemaakt om een goed inkoopproces te doorlopen, om uiteindelijk tot een degelijk contract te komen met stevige afspraken en een Service Level Agreement. Dan blijkt dat er voor de gecontracteerde periode, die vaak voor meerdere jaren geldt, weinig of niets is geregeld. Dit is een gemiste kans voor de organisatie, die hiermee veel risico s loopt en veel geld laat liggen. Bij het afsluiten van het contract is er een aanname gedaan over de eventuele besparingen, efficiëntie en kwaliteit. Deze punten zijn vaak door middel van SLA s (Service Level Agreements) en KPI s (Kritische Succesfactoren) in het contract vastgelegd. Afspraken die in het contract vastliggen moeten worden gemonitord. Daarnaast moeten de afspraken binnen de organisatie worden geïmplementeerd. De rol van de contractmanager is om tijdens de looptijd van een contract in te spelen op veranderende omstandigheden. Dit kunnen allerlei veranderingen zijn, van contractissues tot nieuwe ontwikkelingen op de markt en daarmee veranderde omstandigheden. Contractmanagement zit als een spin binnen de organisatie. Dat blijkt wel uit figuur 1, waarin duidelijk wordt welke lijntjes er lopen vanuit contractmanagement.

3 In vijf stappen naar contractmanagement Relaties met contractmanagement Markt Innovatie Directie Legal Situatie markt, andere leveranciers, concurrenten Strategie, innovatie, beleid, missie en visie, transparantie Duurzaamheid, juridische zaken, aansprakelijkheid Continu innoveren verbetertraject Budgetten, forecast, verplichtingen Finance Inkoop Inkooptraject, afspraken, proces Contractmanagement Inregelen van processen, flow chart Processen Rapportages, DLT. Q. planning Personeel, trainingen Klant Performance leverancier t.o.v. andere leveranciers Welke systemen en inrichting Positie en relatie leverancier / product HRM Systemen Leveranciermanagement Leverancier Figuur 1: Relatiespin contractmanagement 2. Hoe is contractmanagement onderverdeeld? Om het managen van contracten te professionaliseren is het belangrijk de samenhang van de verschillende niveaus binnen contractmanagement te onderscheiden. Contractmanagement is in drie niveaus onder te verdelen: contractbeheer; contractadministratie; leveranciersmanagement. Deze drie niveaus worden hierna nader uitgewerkt.

4 In vijf stappen naar contractmanagement Leveranciersmanagement Nieuwe ontwikkelingen: Markt / Product kwaliteit Leveranciersmanagement forecast en planning key meetings met leverancier afspraken intern / extern meetings kortingen contractissues contractueel vastgelegde verantwoordelijkheden Contractadministratie Contractbeheer verbeteringen hiaten, zachte afspraken bonus / malus performance-meting verplichtingen wijzigingen doorlooptijd betrokken personen Contractmanagement procedures analyse evaluatie voorwaarden en tarieven kwaliteitsafspraken financiële afspraken doorlooptijden contractwijzigingen soort contract evaluatiemomenten budget en financiële controle innovaties en verbeterplannen Strategie bonus / malus Innovaties Figuur 2: Uitsplitsing contractmanagement 2.1. Contractbeheer Contractbeheer is het vastleggen van alle contracten en alle afspraken die in deze contracten staan. Dit zijn afspraken zoals soort contract, contactpersonen, SLA s en KPI s, rapportages, voortgangsrapportages, overlegstructuur, verlengingen en contractaanpassingen, etc. Door contracten inzichtelijk te maken heeft de organisatie een goed beeld welke leveranciers, producten, diensten, afspraken en verwachtingen zijn vastgelegd. Door middel van contractbeheer wordt een overzicht gecreëerd van alle contracten van de ingangsdatum tot en met de einddatum, inclusief alle verlengingen en kenmerken. Bij contractbeheer kan eventueel gebruik worden gemaakt van een systeem of een proces met werkafspraken. Hiermee wordt de basis gelegd voor de contractadministratie en leveranciersmanagement.

5 In vijf stappen naar contractmanagement Contractadministratie Contractadministratie is het administreren, het monitoren en het op gestructureerde wijze rapporteren van en over de contractafspraken. Als de performance niet conform de afspraken is, moet worden bijgestuurd. Dit leidt tot onderhandelen met de diverse partijen, zoals de leverancier en de interne klant of opdrachtgever. Hierbij is het belangrijk dat er goede afspraken tussen alle partijen worden gemaakt, vastgelegd en geëvalueerd. Daarnaast is een goede relatie met de interne klant van essentieel belang. Zo ontstaat een team dat zorg draagt voor een optimale benutting van het contract Leveranciersmanagement Door de opzet en inrichting van contractbeheer en contractadministratie heb je een goede basis voor het contractmanagement. Leveranciersmanagement is dan een logische volgende stap binnen contractmanagement. Leveranciersmanagement is het managen van de leveranciers. De voortgangsrapportages die bij de contractadministratie worden samengesteld dienen als basis voor de evaluatie en verbetertrajecten. Daarnaast is het benchmarken een goed middel om te controleren of de contractafspraken marktconform zijn. Door middel van genoemde voortgangsrapportages, benchmarking en regulier overleg met de leverancier kunnen de performance en afspraken verbeterd worden. Ook het bouwen en uitbouwen van een relatie behoort tot leveranciersmanagement. 3. Contractmanagement als onderdeel van het procurementproces 3.1. Zesfasenmodel Strategie Contractfase Procurementplanning Selectieprocedure Contractmanagement Contractevaluatie output output input output input output input output input input Figuur 3: Procurement-proces

6 In vijf stappen naar contractmanagement In paragraaf 2 is besproken hoe contractmanagement is te verdelen naar verschillende niveaus. Door deze onderverdeling wordt ook duidelijk dat contractmanagement een rol heeft binnen het procurementproces. Vanaf nu spreken we van een procurement-proces, omdat procurement een breder bereik heeft dan inkoop. Dit komt omdat binnen het procurement-proces ook de strategie en het contractmanagement onder is gebracht, cradle to cradle. Binnen het procurement-proces speelt contractmanagement een grote rol: het loopt als een rode draad door het proces. Door al vanaf de strategie bewust te zijn van wat de missie, visie en doelstellingen zijn van de organisatie en dit onderdeel van het procurement-proces te laten zijn, krijg je goed inzicht waar de risico s en de mogelijkheden liggen bij het aangaan en managen van een nieuw contract. Omdat de rollen en verantwoordelijkheden van respectievelijk de contractmanager en de inkoper een belangrijk onderdeel van de verschillende fasen zijn worden deze rollen hierna per fase beschreven Strategie Input voor de strategie komt van buiten de organisatie middels onder meer de markt, benchmark en economie, maar ook van binnen de organisatie in de vorm van de missie en visie. Intern zal de strategiefase een fase zijn waarin de contractmanager en de inkoper samen met de stakeholders ervaringen uitwisselen die een belangrijk onderdeel kunnen vormen voor de op te zetten strategie voor het nieuwe contract. Hierbij kan een Lessons Learned-document van een optimaal benut of lopend contract een goede bijdrage leveren voor een bredere basis voor de strategie en tevens ruimte geven voor innovatie Procurement-planning Met de input uit de strategie zal de inkoper starten met de procurement-planning, waarin onder meer de uitvraag wordt geformuleerd, samengesteld en uitgestuurd. Hierbij is de inkoper leidend en heeft de contractmanager een adviserende rol over hoe om te gaan met Service Level Agreements, Kritische Performance Indicatoren, rapportagestructuur, overlegstructuur, facturatie, etc Selectieprocedure Daarna komt de selectieprocedure die op basis van vooraf vastgelegde gunning- en selectiecriteria wordt gedaan. Voordat overgegaan wordt tot contractering krijgt de contractmanager een grotere rol. Deze be-

7 In vijf stappen naar contractmanagement staat uit het leveren van ondersteuning en input voor de implementatie van afspraken en contracteisen. De contractmanager speelt bij de beoordeling geen rol om zijn objectiviteit te behouden Contractfase Tijdens de contractfase zullen de inkoper en de contractmanager samen werken aan het afsluiten en overdragen van de contractafspraken. De inkoper zal samen met het contract een SLA met KPI s afleveren, met een implementatieplan voor de invoering van het contract Contractmanagement Na afsluiting en overdracht van het contract zal de contractmanager de SLA-afspraken en het implementatieplan verder gaan uitwerken met de leverancier en de interne organisatie. Hierbij zal gebruikgemaakt worden van contractbeheer. De contractmanager is ervoor verantwoordelijk dat de afspraken die in het contract staan, zowel de zachte als harde afspraken, uitgewerkt en uitgevoerd worden. Door middel van rapportages, benchmark en overleggen zijn deze afspraken te monitoren en te toetsen op conformiteit. De contractmanager heeft stuurinstrumenten tot zijn beschikking indien afspraken anders of niet goed worden nagekomen. Dit kunnen verbeterplannen, boetes, bonus-malus, contractwijzigingen of rapportages zijn. De contractmanager vervult dan ook vele rollen: goede onderhandelaar die ook de materie begrijpt, processtuurder aan de hand van de juridische aspecten, relatiemanager en performancemanager Contractevaluatie Contracten dienen regelmatig geëvalueerd te worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals benchmarken, managementrapportages, trendanalyses, etc. Dit is belangrijk om een contract zo optimaal mogelijk te benutten. Door structurele evaluaties is er snel inzicht of er bijgestuurd moet worden, of verwachtingen bijgesteld moeten worden en of ingespeeld moet worden op nieuwe ontwikkelingen op de markt. In het laatste jaar van het contract is het belangrijk om samen met alle betrokkenen een Lessons Learned-document op te stellen zodat er geëvalueerd wordt hoe het contract in de praktijk heeft gefunctioneerd en hoe het verbeterd kan worden. Hierin kunnen ook nieuwe

8 In vijf stappen naar contractmanagement ontwikkelingen meegenomen worden. Dit Lessons Learned-document is weer de basis voor de strategie voor het tot stand komen van een nieuw contract. 4. Inleiding tot het vijfstappenmodel In paragraaf 2 is de onderverdeling van contractmanagement in drie niveaus ter sprake gekomen: contractbeheer, contractadministratie en leveranciersmanagement. Deze drie niveaus vormen samen het contractmanagement. Daarna is in de voorgaande paragraaf de rol van contractmanagement binnen de zes fasen van het procurement-proces besproken. In deze paragraaf wordt aan de hand van een vijfstappenplan uitgelegd hoe door middel van vijf stappen de drie niveaus binnen de organisatie te implementeren zijn.

9 In vijf stappen naar contractmanagement Contractmanagement: vijfstappenplan Stap 1 Inrichting contractbeheer 1. Verzamelen contract 2. Leveranciersgegevens 3. Interne klantgegevens 4. Financiële gegevens 5. Rapportages 6. Bijzondere gegevens Stap 2 Contractanalyse 1. Contractanalyse m.b.v. CRP (Contract Risico Profiel) 2. Plan van Aanpak Stap 3 Vullen contractbeheer 1. Invoeren contract en contactgegevens Stap 4 Inrichting contractadministratie 1. Samenstellen contractdossier 2. Analyse contractafspraken 3. Implementatie bij klant en leverancier 4. Planning en voortgangsmeetings 5. Opzet rapportages 6. Opzet voortgangsrapportages Stap 5 Professionalisering contractmanagement 1. Leveranciersmanagement 2. Innovatie 3. Adviesplan Inrichting en professionalisering contractmanagement Figuur 4: Vijfstappenplan 5.1. Het integreren van contractmanagement in het procurementproces in vijf stappen Stap 1: Inrichting contractbeheer Allereerst is het belangrijk om alle benodigde gegevens te verzamelen: gegevens van alle contracten; gegevens over de leveranciers; rol en verantwoordelijkheden interne klanten; financiële gegevens;

10 In vijf stappen naar contractmanagement rapportages; alle andere relevante informatie. Al deze gegevens helpen een beeld te vormen welke informatie ontbreekt en welke risico s er gelopen worden. Een goed hulpmiddel voor deze fase is het gebruikmaken van een standaardproces, -werkwijze en -document. De gegevens die in deze fase verzameld worden zijn de basis voor de analysefase. Stap 2: Contractanalyse In deze fase volgt de analyse van de gegevens uit stap 1: Welke contracten zijn er? Wat voor soort contracten zijn het? Welke informatie is er? Is deze informatie compleet? Waar zitten de gaten? Hoe gaan deze opgevuld worden? Welke processen zijn er al? Hoe volwassen is de organisatie? Met deze informatie is de basis gelegd voor het plan van aanpak. In deze fase speelt ook de vraag of een contractbeheersysteem gebruikt gaat worden: Is deze al beschikbaar? Moet dit nog worden aanbesteed? Is er intern behoefte aan? Is de organisatie al zo ver? Een systeem aanschaffen klinkt eenvoudiger dan het is. Niet altijd wordt het proces er beter op. Bijvoorbeeld als de organisatie groot en zeer divers is, er verschillende financiële systemen en beleid en andere systemen gehanteerd worden. Van belang voor het overgaan naar de volgende stap is commitment van de organisatie te hebben voor het nu opgestelde plan van aanpak. Stap 3: Vullen contractbeheer Het plan van aanpak dat naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en waarvoor commitment bestaat, is de basis voor de inrichting van stap 3: het inrichten van standaardprocessen, -werkwijzen en -documenten. Een contractbeheersysteem kan hier bij helpen, net als het gebruik van standaarddocumenten, -werkwijzen en -processen. De

11 In vijf stappen naar contractmanagement volgende elementen moeten worden geadresseerd voor de voltooiing van het contractbeheerniveau: invoeren van de gegevens in systemen; vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden; opzetten van processen en werkwijze; afspraken en maken van standaarddocumenten; inrichten van contractadministratie; opzetten van rapportages; training on the job; communicatie naar de organisatie. Stap 4: Inrichting contractmanagement Na het vullen van contractbeheer is de organisatie klaar voor de volgende stap, het inregelen van contractadministratie. Deze start met de overdracht in de contractfase uit het procurement-proces. Middels een overdracht of decharge worden de overdrachtsafspraken vastgelegd en het contract geïmplementeerd. Daarna worden alle gegevens en structuur vastgelegd in een contractdossier. Daarna worden de afspraken en rapportages opgezet en uitgewerkt in de contractadministratie. Kortom, het gaat in deze fase achtereenvolgens om de volgende acties: overdracht contract; implementatie contractafspraken; processen en werkafspraken; workshops met interne klanten; overlegstructuur; werkafspraken en werkwijzen formaliseren met klant en leverancier; monitoren performance en afspraken; rapportages inregelen; benchmark; mogelijke stuurinstrumenten; onderhandelen, aanpassingen contract, contractverlengingen en / beëindigingen. Stap 5: Professionalisering contractmanagement De contractadministratie is ingeregeld en de basis voor voortgangsrapportages, benchmark en trendanalyses. Deze gegevens en de leveranciersgesprekken zijn de basis voor leveranciersmanagement. Daarnaast zal door middel van regelmatige evaluaties en benchmarken een link gelegd worden naar de compliance en benutting van een

12 In vijf stappen naar contractmanagement contract. Lessons Learned-documenten worden samengesteld door alle betrokkenen en kunnen als basis dienen voor de strategiefase binnen het procurement-proces en voor verbeteringen in het contractmanagementproces. Elementen die in deze fase aan de orde zijn: benchmark; Lessons Learned; managementrapportages; decharge; innovaties; procesverbeteringen. 6. Conclusie en samenvatting Contractmanagement laat zich niet in een paar woorden vangen. Contractmanagement is een verzamelwoord waar verschillende activiteiten onder vallen die samen het uiteindelijke contractmanagement vormen. De activiteiten die onder contractmanagement vallen zijn contractbeheer, contractadministratie en leveranciersmanagement. Contractbeheer houdt zich bezig met het vastleggen van alle contracten en afspraken die in de contracten staan. Door middel van contractbeheer wordt een overzicht gegeven van alle contracten. Contractadministratie is het administreren en monitoren van de contractafspraken. De contractmanager draagt samen met zijn team zorg voor een optimale benutting en overzicht van de contracten. Door contractbeheer en contractadministratie heeft de contractmanager de tools in handen om de leveranciers van de organisatie te managen. Het belang van contractmanagement wordt duidelijk als je de rode draad in het procurement-proces volgt. Contractmanagement speelt een belangrijke rol bij het managen van contracten, het monitoren van gemaakte afspraken en de relatie met interne klanten en leveranciers. Om contractmanagement goed tot zijn recht te laten komen is het belangrijk dat in een vroeg stadium, de strategiefase, al over de inrichting van contractmanagement wordt nagedacht. Voor het inrichten van contractmanagement en het integreren ervan in het procurement-proces is het vijfstappenmodel beschreven.

13 In vijf stappen naar contractmanagement Contractbeheer begint met het verzamelen van alle beschikbare informatie, deze te analyseren en op te zetten. Dit is een goede basis voor contractadministratie. Door het monitoren van rapportages en contractafspraken is de optimale benutting van een contract goed inzichtelijk te maken. Daardoor heeft de contractmanager de mogelijkheid om tijdig bij te sturen en de leveranciers van de organisatie te managen. 7. Literatuur Gregory A. Garrett, World Class Contracting 4th Edition, Wolters Kluwer 2007 IACCM, International Association Commercial Contract Management, Certified Over de auteur Cécile M. van Velsen is eigenaar van C.M. van Velsen Interim management, Inkoop- en Contract Management, advisering en training. Gecertificeerd MCCM Contract Management bij IACCM. Zij geeft presentaties, Masterclass en workshops over Contract Management en is gastdocent Contract Management bij de post HBO Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht. Zij is ook columnist in Inkopers-café.nl. Zie:

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement 1 26-10- 2016 Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement Den Haag 20 oktober 2016 2 Introductie 3 ICT Categorieën en SLM Het verwervingsproces Contractmanagement (1) Definitie Alle

Nadere informatie

Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement

Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement Thor Mesman Inleiding Doelstelling Het geven van een beknopt ervaringsoverzicht over contractmanagement, zodat de deelnemers van deze bijeenkomst hier eventueel

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

Kwaliteitsborging en Contractmanagement. 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld

Kwaliteitsborging en Contractmanagement. 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld Kwaliteitsborging en Contractmanagement 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld Even voorstellen. Gert-Jan Vlasveld 20 jaar: 5 jaar: 7 jaar: 3 jaar: Mede ontwikkelaar methode Even voorstellen de NBCM o Nederlandse

Nadere informatie

Contractmanagement volgens CATS CM

Contractmanagement volgens CATS CM Contractmanagement volgens CATS CM Een introductie in het wat, waarom en hoe van contractmanagement 2 Agenda Even voorstellen.. Wat is contractmanagement? Waarom contractmanagement? Hoe contractmanagement:

Nadere informatie

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1 Concerninkoop Contract- en leveranciersmanagement Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Actualiteit inkoop en aanbesteden utrecht Concerninkoop Feiten en cijfers 2008 inkooporganisatie Inkoopproces

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop Contractcompliance Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Concerninkoop Controle of Communicatie? Wat doen we concreet? De blik naar buiten De blik

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Waar willen wij het vandaag over hebben? Positionering Contract & Leveranciersmanagement

Nadere informatie

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company Masterclass Raamovereenkomsten Externe Inhuur 7 oktober 2008 The Procurement Solutions Company Agenda Welkom/opening Korte introductie Diversiteit Raamovereenkomsten 8 stappenplan Raamovereenkomsten met

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Contractmanagement bij PWN een kijkje in de keuken

Contractmanagement bij PWN een kijkje in de keuken Contractmanagement bij PWN een kijkje in de keuken Workshop 24 juni 2014 Hans Spaans Strategisch contractmanager Contractmanagement (CM) bij PWN Programma Welkom Over PWN PWN is het drinkwaterbedrijf van

Nadere informatie

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden NEVI Contract Management-dag De kracht van organiseren Best practice bij Nationale-Nederlanden 1 Programma Nationale-Nederlanden in vogelvlucht Mission statement Sourcing Organisatie Sourcing incl. contractmanagement

Nadere informatie

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Contractmanagement onder de loep Sanne van Kamp / Justine Schlatmann NEVI-PIANOo congres Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad Bevolking: circa 150.000 inwoners Organisatie: bijna

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Contractmanagementdag. Sturen op resultaat!

Contractmanagementdag. Sturen op resultaat! Contractmanagementdag Sturen op resultaat! Programma Er staan een 4-tal onderwerpen op het programma: Inkoop Contractbeheer Contractmanagement Leveranciersmanagement Actief onderdeel Voeten van de vloer

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Contract management. Wat is Contract management?

Contract management. Wat is Contract management? Contract management Wat is Contract management? 3 Contractmanagement 4 Contract management? 5 Contractbeheer? 6 Definitie Contractmanagement is het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Natacha Naumann, Inkoop analist, Universiteit Twente Alex Buursema, Managing consultant, Significant INHOUD Even voorstellen

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Informatiemanager, pak je rol. Inleiding in contractmanagement. ASL BiSL Wat is contractmanagement

Informatiemanager, pak je rol. Inleiding in contractmanagement. ASL BiSL Wat is contractmanagement Informatiemanager, pak je rol Inleiding in contractmanagement CM Partners, 1 november 2016 1 Onderwerpen Wat is contractmanagement De methode CATS CM voor contractmanagement De rol van de informatiemanager

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-3-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Agree & Define

Nadere informatie

Wat is contractmanagement?

Wat is contractmanagement? Wat is contractmanagement?. Hoe is contractmanagement ontstaan? 2.2 Wat is het doel van contractmanagement? 3.3 Wat doet een contractmanager? 3.4 Het opzetten van contractmanagement 5.5 De contractprocedure

Nadere informatie

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Paul Jacobs en Alex Buursema 2013 Contractmanagement heeft de aandacht Het managen

Nadere informatie

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu Menu Menu VOORSTELLEN AANLEIDING & SCOPE KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP Inkoopprocedure in 4 stappen Stap 1 INKOOPBELEID A.d.h.v. de inkoopscan kan MVGM u adviseren om een inkoopbeleid

Nadere informatie

Vijf pijlers van Contractmanagement in Amsterdam

Vijf pijlers van Contractmanagement in Amsterdam Vijf pijlers van Contractmanagement in Amsterdam Agenda Inleiding en aanleiding 5 pijlers van succesvol contractmanagement? Amsterdamse aanpak Take aways Wie zijn wij? Marga van Eig Verbetermanager leadbuyer

Nadere informatie

NIC Groep. Uw kennis in financiën en inkoop. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie augustus 2014. Financiële dienstverlening

NIC Groep. Uw kennis in financiën en inkoop. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie augustus 2014. Financiële dienstverlening Uw kennis in financiën en inkoop Inkoop- en contractmanagement Financiële dienstverlening Detachering, interim en W&S Inkooptools Speciale projecten NIC Groep. Strategisch voordeel woningcorporaties, versie

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Kunnen inkopers besparen met marktplaatsen?

Kunnen inkopers besparen met marktplaatsen? WORKSHOP 10 Kunnen inkopers besparen met marktplaatsen? Drs. Roderick Timmermans MMO, Het NIC Drs. W. (Wolter) van der Vlist, Agentschap NL 21 juni 2011 Workshop 1 Het Nieuwe Werken Agenda Kennismaking

Nadere informatie

2. Financiën. Budgetverdeling regionale inkoop

2. Financiën. Budgetverdeling regionale inkoop Regionale Inkoop Jeugdhulp De Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond hebben aan de gemeente Rotterdam gevraagd om de regionale jeugdhulp voor hen in te kopen en om met een concreet voorstel te komen

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

WELKOM PIANOo LUNCH 2012

WELKOM PIANOo LUNCH 2012 WELKOM PIANOo LUNCH 2012 Programma Opening Algemene presentatie CLM Managementrapportage Van afrekencultuur naar samenwerken Resultaten Contractmanagement UWV 2 Algemene presentatie CLM Frank van Wettum

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Commodity Strategy Development (CSD-traject)

Commodity Strategy Development (CSD-traject) Commodity Strategy Development (CSD-traject) Productgroep Strategie Ontwikkeling Jurgen Keijzer Senior Inkoper 5 juni 2014 1 5 juni 2014 2 Agenda Wat doet Evides Waterbedrijf? Aanleiding CSD-traject Wat

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

SLIMMER AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN PARKEREN. 12 mei 2016

SLIMMER AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN PARKEREN. 12 mei 2016 SLIMMER AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN PARKEREN 12 mei 2016 AANLEIDING Parkeren én de rol van de overheid is veranderd: Professioneler; van dozenschuiver naar partner Meer IT-gerelateerde spelers op parkeermarkt

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob. Hoe stelt u uw (inkoop)organisatie in op de Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda Inleiding Inkooporganisatie?

Nadere informatie

Dienstverlening Reisbureau,

Dienstverlening Reisbureau, Service level agreement, behorende bij de Overeenkomst, tussen ROC Friese Poort en [opdrachtnemer] Bijlagenummer: Bijlage 5.2 Versie: 0.0 concept Datum: 25-11-2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 PARTIJEN...

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur!

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! TenneT Vrijdag 18 september 2015 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! 1 Vraag aan de zaal 1. Vinden wij werving en selectie van medewerkers voor vast en flexibel even belangrijk? Mee eens? Mee oneens?

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

Duurzaam contractmanagement

Duurzaam contractmanagement Duurzaam contractmanagement Samenvatting Hoe wordt de duurzaamheid van de ingekochte producten en diensten ondergebracht in facilitaire contracten en wat betekent dat voor het contractmanagement? Inleiding

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales , Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales Een prestatie op maat, dat wilt u toch ook? Link2Doc helpt (inkoop) organisaties bij het optimaliseren en inrichten van documentmanagement processen

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt.

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt. Eerste stappen: 1. Splits leveranciers op in segmenten. 2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 3. Onderhandel op inhoud. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

waarom aanbesteden & contracteren slimmer kan Presentatie Parkeer24 Jaarcongres, 21 april 2016 Jeroen Roelands, Goudappel Coffeng. www.goudappel.

waarom aanbesteden & contracteren slimmer kan Presentatie Parkeer24 Jaarcongres, 21 april 2016 Jeroen Roelands, Goudappel Coffeng. www.goudappel. waarom aanbesteden & contracteren slimmer kan 15 jaar actief met aanbestedingen op gebied van parkeren en mobiliteit Co-Auteur van Slimmer aanbesteden en contracteren parkeren i.o.v. CROW Even voorstellen

Nadere informatie

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer THE NETHERLANDS CHINA BRASIL AUSTRIA THE UNITED KINGDOM Agenda Wat is CSD? Wat zijn de voordelen? Hoe

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Welkom! Christiane Buschman (IND) Cornelie Kagenaar (IND) Rosalie van Oostrom (Juris) Tim Klein Robbenhaar (Juris)

Welkom! Christiane Buschman (IND) Cornelie Kagenaar (IND) Rosalie van Oostrom (Juris) Tim Klein Robbenhaar (Juris) Welkom! Christiane Buschman (IND) Cornelie Kagenaar (IND) Rosalie van Oostrom (Juris) Tim Klein Robbenhaar (Juris) Agenda Voorbereiding Doelstellingen Wat doet Juridische Analyse en Begrippen (JA&B) De

Nadere informatie

Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier

Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier Service Level Agreement Reprostraat behorend bij de overeenkomst tussen Het Kadaster en Leverancier Versie 1.0 Corsa nummer Auteur G. Holt Datum 23 mei 2013 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN Afspraken van inkoop gaan steeds vaker over meer

Nadere informatie

Fundament CLM. november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI. Paulien Bakker Manager Inkoop CLM

Fundament CLM. november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI. Paulien Bakker Manager Inkoop CLM Fundament CLM november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI Paulien Bakker Manager Inkoop CLM Agenda Aanleiding en start contractmanagement Kijk op contractmanagement Aanpak inrichting bij UWV

Nadere informatie

Wat zijn de succescriteria voor een partnership?

Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Chemical Power Oil & Gas Wie zijn wij Arno Gerrets Agrifirm Manager Techniek Maries van Aert Stork Technical services Consultancy Manager Onderhoud en Investeringen

Nadere informatie

HAGA Ziekenhuis. Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN Hans Heesen. Eef Bouman. HAGA - Onderhoudsniveaus

HAGA Ziekenhuis. Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN Hans Heesen. Eef Bouman. HAGA - Onderhoudsniveaus HAGA Ziekenhuis Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN 2767 Hans Heesen Eef Bouman HAGA - Onderhoudsniveaus Aard en omvang Dia 2 HAGA Onderhoudsniveaus Visie RvB Opdrachtgever wil het uitbesteden

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

De waarde van Contractmanagement. Door Rob Soethoudt

De waarde van Contractmanagement. Door Rob Soethoudt De waarde van Contractmanagement Door Rob Soethoudt Over VGZ Wie is VGZ? VGZ is onderdeel van Coöperatie VGZ. Coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor verschillende merken, waaronder VGZ. Samen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Presentatie Uitzendkracht contracten met Olympia en Randstad

Presentatie Uitzendkracht contracten met Olympia en Randstad Presentatie Uitzendkracht contracten met Olympia en Randstad 8 en 9 december 2009 Delft University of Technology Challenge the future Agenda Opening (P&O: Kees Schotsman/Wil Schuite) Introductie nieuwe

Nadere informatie

Ontwikkeling beheer & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid. Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud)

Ontwikkeling beheer & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid. Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud) Ontwikkeling & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud) Tijdlijn ontwikkeling : & onderhoud Fase A bestek Fase B bouw : & onderhoud afgestemd met èn

Nadere informatie

Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015

Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015 Producten- en dienstencatalogus UBR HIS 2015 Product/dienst Omschrijving Resultaat Benodigde Uren Max. doorlooptijd Opmerking 1. Inkoop en informatieverstrekking Spendanalyse Het achteraf analyseren van

Nadere informatie

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak Mei 2004 Afdeling ABJ 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling 3 2.1. Huidige situatie 2.2. Probleemstelling 3. Doelstelling 4 3.1. Hoofddoelstelling 3.2. Uitwerking

Nadere informatie

Actieplan MVI

Actieplan MVI e Actieplan MVI 2017-2021 Voor iedereen geldt: gewoon doen! Uitvoering van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Inhoudsopgave Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. Bijlage:

Nadere informatie

Agenda. Even voorstellen Basisbeginselen Europees aanbesteden Relatie en ervaring met IGEA Ontwikkelingen. Door samenwerking nog sterker!

Agenda. Even voorstellen Basisbeginselen Europees aanbesteden Relatie en ervaring met IGEA Ontwikkelingen. Door samenwerking nog sterker! Agenda Even voorstellen Basisbeginselen Europees aanbesteden Relatie en ervaring met IGEA Ontwikkelingen 1 Wie ben ik? mr. K. (Krispijn) Klein Nagelvoort Burgemeester Kerssemakersstraat 32-B 8101 AN Raalte

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein 15 september 2016 Programma Voorstellen en verwachtingen Interne beheersing en interne controle Relatie met de externe accountant Belangrijkste

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie