2. Financiën. Budgetverdeling regionale inkoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Financiën. Budgetverdeling regionale inkoop"

Transcriptie

1 Regionale Inkoop Jeugdhulp De Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond hebben aan de gemeente Rotterdam gevraagd om de regionale jeugdhulp voor hen in te kopen en om met een concreet voorstel te komen hoe de gemeente Rotterdam deze extra taak voor hen gaat uitvoeren. Naar aanleiding van dit verzoek is de werkgroep Regionale Inkoop in het leven geroepen om deze regionale inkoopfunctie uit te schrijven. Hieronder staan een aantal aspecten van de regionale inkoop die nader uitgewerkt moeten worden. Per onderwerp staan een aantal uitgangspunten. Deze vormen de basis van de regionale inkoopfunctie die de gemeente Rotterdam feitelijk al heeft vanaf 1 januari 2014 omdat per deze datum het inkoopproces voor 2015 moet starten. 1. Organisatie binnen de gemeente Rotterdam Binnen de gemeente Rotterdam is het team Gezondheid & Hulp van de afdeling Jeugd verantwoordelijk voor de inkoop van de Jeugdhulp. De regionale uitvoeringsorganisatie zal wat betreft inkoop onderdeel uit gaan maken van dit team. Binnen het team Gezondheid & Hulp zijn de accounts verdeeld over de verschillende beleidsmedewerkers/contractmanagers. De medewerker die voor Rotterdam een account managet doet dat ook voor de regio, omdat dit het aantal accountmanagers per instelling beperkt en efficiënter werkt. De verdeling van de verschillende accounts is eind 2013 bekend. De namen per account worden vervolgens gemeld aan de samenwerkende jeugdhulp rijnmond. Het team Gezondheid & Hulp stelt per gemeente één contactpersoon aan. Deze contactpersoon is de persoon die één gemeente informeert over de stand van zaken rond de contracten en subsidies. De contactpersoon heeft derhalve de taak om binnen het team Gezondheid & Hulp de informatie op te halen over de verschillende contracten en subsidies. Tot de werkzaamheden van de contactpersonen hoort ook het terugkoppelen van informatie uit zijn gemeente naar de contractmanagers. De uitgangspunten die vermeld staan in de Rotterdamse Inkoopstrategie Jeugdhulp gelden ook voor de regionale inkoop. De belangrijkste uitgangspunten die hierbij gelden zijn de wijze van financieren (subsidiëren of contracteren) en de wijze van bekostiging. 2. Financiën Budgetverdeling regionale inkoop Sector Budget Budget overige Aantal TOTAAL Rotterdam regio aanbieders JB-JR/AMHK (subsidie) Jeugd & Opvoedhulp (subsidie) J-GGZ (contract) Jeugd met een (contract) beperking TOTAAL Op het PHO van 13 februari ligt een voorstel om meer jeugdhulp regionaal in te kopen. Indien akkoord dan wordt het bedrag verhoogd. 2 De GGZ kent in de regio ongeveer 20 zorgaanbieders waar een contract mee afgesloten dient te worden. Daarnaast moeten ook de vrijgevestigden gecontracteerd worden

2 In het Regionaal Transitiearrangement en in de Rotterdamse Inkoopstrategie staat vermeld dat het gewenst is om de budget per aanbieder bekend te maken per 1 januari Met de huidige gegevens van Vektis is het mogelijk om op regionaal niveau het budget per aanbieder (uiteraard onder enkele voorbehouden) te berekenen. Deze totalen kunnen op aanbiedersniveau echter niet onderverdeelt worden op lokaal/regionaal. Op basis van de budgetten die met de inkoop van de regionale jeugdhulpvoorzieningen zijn gemoeid wordt bepaald hoeveel formatie er noodzakelijk is om het contractmanagement goed uit te voeren. Naast het contractmanagement moeten ook een aantal administratieve en juridische taken worden uitgevoerd. De gemeente Rotterdam denkt voor deze uitvoering 9 fte extra nodig te hebben (6 contractmanagers, 1 juridisch adviseur, 1 subsidiemedewerker, 1 inkoper). Aanvullend aan bovenstaande formatie is naast bovenstaande formatie voor contractmanagement aanvullende formatie nodig voor de ondersteuning van de GR. In lijn met de ondersteuning voor de GR GGD RR wordt dit geraamd op 1,12 fte. In onderstaande tabel is een conceptberekening van de te verwachten kosten voor de gemeente Rotterdam. De inschaling per functie is toegelicht. Tarieven conform GGD regeling 2015 schaal Integraal uurtarief uur per fte fte 7 64, , , , , , , ) Inschaling functies 7 0,4 secretaresse 10 1 subsidiemedewerker 11 3 contr manager 12 3 contr manager 12 1 jur adviseur 12 1 inkoper 13 0,72 accountmanager GR (zie bijlage 1 voor verdeling over de Fte-inzet contractmanagers gebaseerd op de uitvoering van de huidige WMO (Individuele Voorzieningen). Uitgangspunt is op dit werkveld 1fte contractmanagement op 3 contracten. Dit betekent bij een huidig aantal van 19 aanbieders (excl. J-GGZ) 6 contractmanagers. Verschil met uitvoering Jeugdhulp is wel dat bij het team G & H de medewerkers niet alleen contractmanager zijn maar ook contactpersoon van de. De samenwerkende Jeugdhulp Rijnmond zien er op toe dat, op basis van de Vektis-cijfers, de verschillende een financieel overzicht krijgen met daarin het benodigde bedrag dat vereist voor de inkoop van jeugdhulp gespecificeerd naar soort hulp en instelling. Dit bedrag wordt gebaseerd op de beschikbare cijfers en gevalideerd in overleg met de individuele.

3 3. Het inkoopproces In bovenstaand schema staat het inkoopproces beschreven. Stap 2: Selecteren; Het selecteren van een aanbieder is voor een periode van twee jaar niet meer nodig. Het selecteren van een aanbieder is niet aan de orde aangezien hierover afspraken zijn gemaakt in het regionaal transitiearrangement. De samenwerkende maken in lijn met het RTA per bekend (zie paragraaf 2). Stap 1: Specificeren: De gemeente Rotterdam gaat vanaf 1 januari 2014 aan de slag om per 1 april 2014 de opdrachtformuleringen bekend te maken aan de aanbieders. Om tot een goede regionale inkoop te komen moeten de volgende stappen doorlopen worden: - in samenspraak met de aanbieders vaststellen welk deel van het budget regionaal dan wel lokaal ingezet gaat worden; - in samenspraak met de samenwerkende de producten bepalen die regionaal moeten worden ingekocht. Gemeenten geven voor 1 februari 2014 aan welk beleid zij voeren op de verschillende onderdelen van de regionale jeugdhulp. - Aan de hand van de beleidsinput van de stelt de gemeente Rotterdam een concept-opdrachtformulering op die vervolgens op 1 maart 2014 aan de wordt gepresenteerd. - Op 1 april 2014 worden vervolgens de opdrachtformuleringen bekend gemaakt aan de aanbieders. - Op 1 juni 2014 wordt van aanbieders verwacht dat zij de subsidieaanvraag/offerte overhandigen aan de gemeente. - Vanaf 1 juni 2014 gaat de gemeente Rotterdam met de regio in gesprek om te bepalen of de subsidieaanvraag/offerte in overeenstemming is met de wensen van de. Indien noodzakelijk vinden er gesprekken plaats met aanbieders om wijzigingen aan te brengen. - De wens is om voor 1 oktober 2014 te subsidies en opdrachten te verlenen. - Nadat de opdrachten zijn verleend kunnen stuurt de gemeente Rotterdam aan de regio een totaaloverzicht met daarin de aanbieders die gesubsidieerd dan wel gecontracteerd. Tevens per gemeente een totaalbedrag uitgespitst per aanbieder. - Indien individuele ook lokale jeugdhulp willen inkopen via de regionale uitvoeringsorganisatie dient dit per 1 december 2013 aan de gemeente Rotterdam te worden doorgegeven zodat dit budget kan worden meegenomen bij het bekend maken van de budgetten.

4 4. Uitvoering Contractmanagement In bovenstaand schema staan de verschillende fasen van het contractmanagement beschreven. Het komt overeen met stappen 4 en 5 uit het vorige schema. Contractmanagement is het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt; teneinde volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportages te genereren De Fases A & B zijn vooral administratief. De afgesloten contracten en subsidies worden verwerkt in de systemen van de gemeente Rotterdam (Oracle) zodat er een goed bestelproces kan worden ingericht. Fase C: In deze fase komt het doel van de contractmanager naar boven namelijk het volledig benutten van de subsidie of contract. De contractmanager voert de volgende taken uit: - informeren van over de kwartaalrapportages - het doorvoeren van wijzigingen in de prestaties indien deze gewenst zijn vanuit opdrachtgever () dan wel aanbieder. In deze fase kan het voorkomen dat er wensen zijn vanuit om de uitvoeringsovereenkomst/contract te wijzigen. Dit kan in sommige gevallen consequenties hebben voor alle. Indien één of meerdere niet akkoord gaan met een wijziging en dit tot problemen in de uitvoering bij de leverancier leidt kan er opgeschaald worden naar de kerngroep (ambtelijk) en uiteindelijk bij het bestuur van de GR. Deze moet dan uiteindelijk besluiten over een eventuele wijziging in het contract of beschikking. Fase D: In deze fase moet bepaald worden of er in een volgend jaar weer met dezelfde aanbieder en dezelfde prestaties afgesproken moeten worden. Van groot belang in hierbij de methodiek van de Vlaktax. Is er sprake van onder- of overbesteding en wat zijn daarvan de gevolgen voor budget en prestaties voor het volgende jaar. Na Fase D zal er weer een proces worden opgestart zoals dat beschreven is in onderdeel Transformatie in de regionale inkoop Zoals bekend zijn er in het Regionale Transitiearrangement afspraken gemaakt omtrent de budgetten van aanbieders voor twee jaar met een optie tot verlenging van één jaar. Ook is er, inzake de transformatie van producten, een afspraak gemaakt met de jeugdhulpaanbieders dat zij binnen het budget gaan transformeren. Gemeenten moeten daarvoor input leveren aan de instellingen voor 1 januari 2014 voor wat betreft het lokale deel en voor 1 februari 2014 aan de gemeente Rotterdam wat betreft het regionale deel (hierboven eerder beschreven). Tevens is er de mogelijkheid om transformatie door te voeren op basis van input van de lokale teams. De lokale teams die in de actief zijn verwijzen immers door naar jeugdhulp. Indien blijkt dat er van één van de soorten jeugdhulp weinig gebruik wordt gemaakt of dat de lokale teams niet tevreden zijn over deze vorm van jeugdhulp, dan is het mogelijk om, als gemeente Rotterdam, met de jeugdhulpaanbieder in gesprek te gaan en deze te verzoeken om een ander product daarvoor in de plaats te leveren. Ook is het mogelijk dat er in de regio een groot aantal mensen een persoonsgebonden budget (pgb s) ontvangt omdat deze hulp tot dusver niet werd aangeboden door de jeugdhulpaanbieders.

5 Indien mogelijk kunnen deze pgb s omgezet worden in zorg in natura (zin) en dus ingekocht worden bij bestaande aanbieders ter vervanging van de producten die weinig afgenomen worden. Bijlagen: 1. verdeling kosten uitvoering regionale inkoop 2. inkoopprocessen regionale inkoop 3. contractmanagement regionale inkoop 1. Verdeling kosten uitvoering regionale inkoop 0 tot en met 18 jaar [aantal], Gemeenten 0 t/m 18 jaar Albrandswaard ,21% ,64 Barendrecht ,57% ,61 Bernisse ,94% ,63 Brielle ,22% ,25 Capelle aan den IJssel ,32% ,52 Goeree Overflakkee ,07% ,63 Hellevoetsluis ,06% ,92 Krimpen aan den IJssel ,45% ,49 Lansingerland ,63% ,69 Maassluis ,45% ,81 Ridderkerk ,22% ,62 Rotterdam ,05% ,86 Schiedam ,95% ,46 Spijkenisse ,54% ,85 Vlaardingen ,29% ,47 Westvoorne ,02% ,55 Totaal ,00%

6 Inkooporganisatie 3D: werkwijze nieuwe behoefte Gemeente Contactpersoon Contractmanager cluster MO DC Inkoop / RSO Leverancier input behoefte richting contactpersoon Verzamelen inkoopbehoefte Opstelen concept Zie proces escalatie voor evt. vervolgen Afstemmen met de verschillende Inschakelen demandmanager capaciteitsclaim RSO definitieve Inregelen capaciteit uitvoeren E.A. Contactpersoon organiseert inhoudelijke deelnemers Benoemen interne Proceseigenaar Samenstellen werkgroep Inkoop beschrijvend document Gezamenlijk beantwoorden vragen werkgroep Inkoop Aanvraag plaatsen op Tendernet Plaatsen Nota van Inlichtingen op Tendernet Opvragen beschrijvend document evt stellen van vragen en indienen offerte Zie proces escalatie voor evt. vervolgen Gezamenlijke beoordeling werkgroep Inkoop Communiceren uitslag met de inschrijvers en publiceren uitslag aanbesteding op Tendernet Inrichten interne organisatie nav afgesloten overeenkomst factsheet overeenkomst voor de gemeente Organiseren gezamenlijk tekenmoment overeenkomst contract met contractmanager en leverancier Afroepen ingekochte diensten Invoeren overeenkomst in Oracle

7 Inkooporganisatie 3D: Contractmanagement Gemeente Contactpersoon Contractmanager Cluster MO RSO DC Inkoop Leverancier Inrichten interne organisatie nav de gezamenlijke factsheet voor de contactgemeente Maken werkafspraken met de leverancier Contract registreren in Oracle, hierna overdragen aan contractmanager cluster MO Maken werkafspraken Inrichten organisatie nav werkafspraken Afroepen producten vanuit het contract Inboeken prestatieverklaring Verzamelen input contractmanagers Opdrachtverstrekking Monitoren performance Input Aanleveren Cognosrapportage Uitvoeren werkzaamheden Factureren incl. verwijzing inkooporder Bespreken performance contracten en leveranciers Regelmatige toetsing aansluiting inhoud contract Periodiek overleg contactpersoon en gemeente Voorstellen nieuwe Zie proces escalatie voor evt. vervolgen Vastellen nieuwe opdracht nieuwe behoefte Benodigde aanpassing Kleinere aanpassing: Zelf afspraken vernieuwen met de aanbieder Grote aanpassing: Mogelijk organiseren nieuw inkooptraject Betrokken documenten vastleggen in Oracle Inrichten interne organisatie nav de gezamenlijke vernieuwde factsheet addendum contract Maken werkafspraken Inrichten organisatie nav werkafspraken Afroepen producten vanuit het contract Einde contractperiode Uitvoeren werkzaamheden Inboeken prestatieverklaring Informeren demandmanager Inplannen capaciteit E.A. Organiseren verzamelen behoefte nieuwe behoefte ivm nieuw inkooptraject Werkproces Nieuwe behoefte

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Inkoop en bekostiging jeugdhulp Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Doelstelling bijeenkomst vandaag Straks weet u: Wat de nieuwe, resultaatgerichte werkwijze inhoudt Wat de verschillende percelen

Nadere informatie

Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ 24 april 2014 vrijgeves(gden

Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ 24 april 2014 vrijgeves(gden Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ 24 april 2014 vrijgeves(gden Programma Informa(ebijeenkomst Jeugd GGZ inkoopvoorbereiding kader en uitgangspunten planning 2014 Regio Regio: 16 gemeenten, 5 subregio s:

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

Verdere procedure: Na instemming zal de begroting voor zienswijzen worden aangeboden aan de gemeenteraden en op 10 september worden vastgesteld.

Verdere procedure: Na instemming zal de begroting voor zienswijzen worden aangeboden aan de gemeenteraden en op 10 september worden vastgesteld. Overleg: AB Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 2 juli Agendapunt nr.: 14b Onderwerp: Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 Gevraagde beslissing: Instemmen met de Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Raadsvoorstel Agendanummer: 7 Datum raadsvergadering: 6 maart 2014 Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Te besluiten om: 1. Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Regionale afspraken cliëntondersteuning

Regionale afspraken cliëntondersteuning Regionale afspraken cliëntondersteuning Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond MEE Rotterdam Rijnmond MEE Plus Groep MEE Zuid-Holland Noord 2015 2016 Regionale afspraken cliëntondersteuning 1 Voorwoord

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Heronderzoek naar de kwaliteit van Wmo-ondersteuning door zorgcentrum Sophora

Heronderzoek naar de kwaliteit van Wmo-ondersteuning door zorgcentrum Sophora Heronderzoek naar de kwaliteit van Wmo-ondersteuning door zorgcentrum Sophora naar aanleiding van het rapport van juli 2017 in het kader van proactief toezicht uitgevoerd door het toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: GR Jeugdhulp Rijnmond

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: GR Jeugdhulp Rijnmond Aan de gemeenteraad 21 januari 2014 Gemeentestukken: 2014-345 Onderwerp: GR Jeugdhulp Rijnmond 1. Voorstel Wij stellen u voor met toepassing van artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Bijdrage gemeenten in ROC problematiek B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Context 3. Relatie met eerdere onderzoeken 4. Opzet onderzoek 5. Resultaten 6. Conclusies

Nadere informatie

SOCIAL RETURN ROTTERDAM

SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad SOCIAL RETURN ROTTERDAM Presentatie Social Return 2013 Inkoop Volume De gemeente Rotterdam heeft een inkoop Volume van ± 800 miljoen. Het inkoopproces Strategieontwikkeling Specificeren

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

6. Lokale inkoop. 6.1 Inleiding. 6.2 Aspecten die betrekking hebben op de inkoop

6. Lokale inkoop. 6.1 Inleiding. 6.2 Aspecten die betrekking hebben op de inkoop 6. Lokale inkoop 6.1 Inleiding 6.1.1 Amendement inkoopstrategie Op 20 januari 2016 is het amendement op de conceptbesluitpunten 12 en 13 van het Pho Maatschappij van 16 december 2015 ten aanzien van de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

Voorstel 1: Ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z op basis van het Bedrijfsplan RIGG

Voorstel 1: Ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z op basis van het Bedrijfsplan RIGG Voorstel 1: Ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z op basis van het Bedrijfsplan RIGG 2019-2020 Inleiding Op 6 juli 2018 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de 2.1.3 Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 1 Dossier 2158 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2158 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 12 september 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Programma 17.00 Opening Door Gijs Weenink, gespreksleider 17.10 Toelichting inkoopproces Door Pieterjan van Delden, AEF 17.45 Mogelijkheid

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 Te volgen procedure kaderbrief 2016 23 april instemming AB met kaderbrief, verzending aan de gemeenteraden. tot 15 juni opmerkingen en suggesties van raden

Nadere informatie

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen.

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen. Betreft: Themabijeenkomst jeugd 16 februari 2017 Datum: 13 februari 2017 1 DOELSTELLING BIJEENKOMST Op 16 februari 2017 vindt de derde en laatste voorlichtingsbijeenkomst plaats over de inkoopstrategie

Nadere informatie

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Rotterdam Reactietijden politie Eenheid Rotterdam Alblasserdam Albrandswaard Barendrecht Binnenmaas Brielle Capelle aan den IJssel Cromstrijen Dordrecht Giessenlanden Goeree-Overflakkee Gorinchem

Nadere informatie

Toezicht WMO RotterdamRijnmond

Toezicht WMO RotterdamRijnmond Toezicht WMO RotterdamRijnmond 21 februari 2019 Werkplan 2019 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 1.1 Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond... 2 1.2 Werkplan nieuwe stijl... 2 1.3 Vormen van toezicht... 3 1.4 Van

Nadere informatie

Datum : Betreft : Halfjaarsrapportage toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond Periode : tot

Datum : Betreft : Halfjaarsrapportage toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond Periode : tot Aan : AB GGD Datum : 01-10-2018 Betreft : Halfjaarsrapportage toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond Periode : 01-01-2018 tot 01-07-2018 1. Algemeen Het Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond (hierna: Toezicht Wmo)

Nadere informatie

OPENBAAR LICHAAM VOLWASSENENEDUCATIE WGR-GEBIED RIJNMOND

OPENBAAR LICHAAM VOLWASSENENEDUCATIE WGR-GEBIED RIJNMOND OPENBAAR LICHAAM VOLWASSENENEDUCATIE WGR-GEBIED RIJNMOND Aan: OLIVER-lid correspondentie adres: Postbus 70014 3000 KS Rotterdam tel.: 06-22048009 t.a.v. N. El Mahdaoui uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

Nadere informatie

Inkoop Jeugdhulp regio IJsselland. i-sociaal Domein 20 maart 2018

Inkoop Jeugdhulp regio IJsselland. i-sociaal Domein 20 maart 2018 Inkoop Jeugdhulp regio IJsselland i-sociaal Domein 20 maart 2018 Even voorstellen Gert Luisman Contractmanager Maatschappelijk Domein Bestuursdienst Ommen-Hardenberg Lid werkgroep contractering Jeugdhulp

Nadere informatie

samenwerkende gemeenten JEUGDHULPRIJNMOND Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

samenwerkende gemeenten JEUGDHULPRIJNMOND Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond samenwerkende gemeenten JEUGDHULPRIJNMOND Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Inhoudsopgave Inleiding 3 Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond 3 Jeugdwet 3 Taken 3 2.

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Concept raadsbesluit

Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 juni 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 juni 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling basistarieven Huishoudelijke hulp/wmo Bijlage(n) : Onderzoek basistarieven

Nadere informatie

Inkoop en contractering jeugdhulp. Gemeentelijke budgetten

Inkoop en contractering jeugdhulp. Gemeentelijke budgetten Inkoop en contractering jeugdhulp Gemeentelijke ten 1 Op basis van de uitvraag en het macro, is een toewijzing gemaakt van gemeentelijke ten naar IV3 codering Toelichting en voorbehouden gemeentelijke

Nadere informatie

Algemene Zaken Openbare Orde en Wijkbeheer Financiën en Control Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Algemene Zaken Openbare Orde en Wijkbeheer Financiën en Control Sociale Zaken en Werkgelegenheid Advies B en W (openbaar) 1900 Afdeling Welzijn zaaknummer Z-14-11603 registratienummer ADV-14-02729 opsteller advies Mevrouw C. Potters-Kemp doorkiesnummer 010-5931898 directeur/afdelingshoofd mevrouw

Nadere informatie

Inkoopproces Inkoop jeugdhulp Fysieke Overlegtafel Jeugd Nicole Smit Projectleider Inkoop Jeugdhulp

Inkoopproces Inkoop jeugdhulp Fysieke Overlegtafel Jeugd Nicole Smit Projectleider Inkoop Jeugdhulp Inkoopproces Inkoop jeugdhulp 2016 Fysieke Overlegtafel Jeugd 02-09-2015 Nicole Smit Projectleider Inkoop Jeugdhulp 1 Huidige situatie Basisovereenkomst Deelovereenkomst Bijlage II bij Deelovereenkomst

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Educatieprogramma. Regio Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Educatieprogramma. Regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Educatieprogramma Regio Rijnmond Registratienummer: 17MO03587 Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Educatieprogramma regio Rijnmond 2018 De ondergetekenden: 1. Gemeente

Nadere informatie

Verbeteracties subsidies en contractbeheer- en management

Verbeteracties subsidies en contractbeheer- en management Verbeteracties subsidies en contractbeheer- en management Nicole Heuts en Henk Zomer, 21 juni 2017 Verbeteracties Subsidies en Contractbeheer- en management Inhoudsopgave Verbeteracties subsidies en contractbeheer-

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Concept Verslag Overlegtafel Beschermd Wonen 5de ronde d.d. 14.01.2015 Aanwezig namens de Gemeente Eindhoven: * Dhr. P. Van Emden (Projectleider en Voorzitter)

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland Ra ad sv oorstel Raadsvoorstel Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168795 datum

Nadere informatie

Deelsessie Regionaal inkoopbureau

Deelsessie Regionaal inkoopbureau Deelsessie Regionaal inkoopbureau Delft, 15 juli 2014 Regionaal Inkoopbureau Ron Hoeben Strategisch adviseur Ine Lansu Controller Wat doet het regionaal inkoopbureau Taken Aangaan en beëindigen contracten

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum 1 juni 2016 Nummer Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016

OPLEGGER * * Datum 1 juni 2016 Nummer Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016 Datum 1 juni 2016 Nummer 2016-06- Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016 OPLEGGER Registratienummer 2016-17050 / 16Z.003029 Onderwerp Inkoopplannen Wmo en Jeugd 2017

Nadere informatie

Jeugdhulp Zeeland Verantwoording Deel 1: Taakuitoefening inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

Jeugdhulp Zeeland Verantwoording Deel 1: Taakuitoefening inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Jeugdhulp Zeeland Verantwoording 2015 Deel 1: Taakuitoefening inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Met dit document legt de inkooporganisatie verantwoording af over de taakuitvoering van de organisatie

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

Inleiding. jeugdhulp regio IJsselland. Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Inleiding. jeugdhulp regio IJsselland. Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland Inleiding Het (RSJ IJsselland) is als aankoopcentrale verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkoopstrategie specialistische met oog voor de rechtmatigheid en doelmatigheid. Het RSJ IJsselland betrekt

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

AB Jeugdhulp Rijnmond 8 december 2016 bijlage 1 bij agp 16. Inhoudelijke toelichting Knelpunten Aanleiding

AB Jeugdhulp Rijnmond 8 december 2016 bijlage 1 bij agp 16. Inhoudelijke toelichting Knelpunten Aanleiding Inhoudelijke toelichting Knelpunten 2017 AB Jeugdhulp Rijnmond 8 december 2016 bijlage 1 bij agp 16 Aanleiding In de afgelopen periode zijn er toenemende signalen dat de vraag naar specialistische jeugdhulp

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Inhoudsopgave Inleiding...3 Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond...3 Jeugdwet...3 Taken...3 2. Producten...4 3. Gemeentelijke bijdragen...4

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Pleegzorg 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 juni 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 juni 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 juni 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Nota sturing en bekostiging jeugdhulp 2015-2018. Agendapunt Portefeuillehouder: C. van Dijk Kenmerk:

Nadere informatie

.Sta. B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1/5 datum nota : zaaknummer blad. : 11: Jeugd(zorg) en onderwijs

.Sta. B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1/5 datum nota : zaaknummer blad. : 11: Jeugd(zorg) en onderwijs B&W-nota zaaknummer blad programma werkdoel onderwerp.sta : 140188 : 1/5 datum nota : 31-07-2017 : 11: Jeugd(zorg) en onderwijs : 1624/Jeugdhulp : Uitfasering DBC-systematiek advies: 1. 2. 3. Kennis te

Nadere informatie

De te contracteren jeugdhulp (wat) en de omvang daarvan (hoe) zijn vastgesteld ten behoeve van de contracteringsprocedure

De te contracteren jeugdhulp (wat) en de omvang daarvan (hoe) zijn vastgesteld ten behoeve van de contracteringsprocedure Wanneer Activiteit Resultaat Wie Te contracteren jeugdhulp bepalen (wat) en omvang (hoeveel) De te contracteren jeugdhulp (wat) en de omvang daarvan (hoe) zijn vastgesteld ten behoeve van de contracteringsprocedure

Nadere informatie

X X X B. en W. d.d. 11 oktober 2016 Nr.4B Onderwerp: Aanpassingen Huishoudelijke Ondersteuning 2017 n.a.v. uitspraak CRvB

X X X B. en W. d.d. 11 oktober 2016 Nr.4B Onderwerp: Aanpassingen Huishoudelijke Ondersteuning 2017 n.a.v. uitspraak CRvB BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052316215 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: 052354045 Van afdeling: BOO Opgesteld door: J. Boonstoppel Datum: 28 september 2016 Overleg

Nadere informatie

Toekomst samenwerking Jeugdhulp Raadsbijeenkomsten September & oktober 2016

Toekomst samenwerking Jeugdhulp Raadsbijeenkomsten September & oktober 2016 Toekomst samenwerking Jeugdhulp Raadsbijeenkomsten September & oktober 2016 Programma bijeenkomst 19.30 uur : Welkom door Ton Sprenger, VGG 19.35 uur : Inleiding door Herwil van Gelder, wethouder De Marne

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 5 februari 2019 Zaaknummer: 582187 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Mens en Maatschappij Adviseur

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente. land 3. Regionaal belang Een passend en dekkend aanbod van jeugdhulp voor inwoners van de gemeenten in de regio Holland

Platformtaak volgens gemeente. land 3. Regionaal belang Een passend en dekkend aanbod van jeugdhulp voor inwoners van de gemeenten in de regio Holland Oplegvel 1. Onderwerp Verlenging dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Platformtaak volgens gemeente Holland Rijn land 3. Regionaal belang Een passend en dekkend aanbod

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit contracteringstraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. Mocht u nog geen account hebben op Negometrix dan kunt u zich

Nadere informatie

Instructie Open House overeenkomst Jeugd & Opvoedhulp SO Jeugd ZHZ

Instructie Open House overeenkomst Jeugd & Opvoedhulp SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Jeugd & Opvoedhulp 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

Afbouw DBC systematiek Jeugd GGz. Zorg om Tafel 13 juli 2017

Afbouw DBC systematiek Jeugd GGz. Zorg om Tafel 13 juli 2017 Afbouw DBC systematiek Jeugd GGz Zorg om Tafel 13 juli 2017 Inhoud Toelichting vanuit de werkgroep op het proces tot nu toe Toelichting op de uitgangpunten en uitwerking tot nu toe Welke onderdelen worden

Nadere informatie

Inkoopbeleid. Inkoopproces. Datum: Datum:

Inkoopbeleid. Inkoopproces. Datum: Datum: Inkoopbeleid en Inkoopproces Akkoord bestuur: Akkoord ALV: Datum: 16-1-18 Datum: 8-2-18 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1 Inkoopbeleid van het SWV 2 2 Inkoopproces binnen het SWV 3 3 Inkoopproces wie doet

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

Toekomstgericht werken: Werksessies beter benutten van de verlengde jeugdhulp

Toekomstgericht werken: Werksessies beter benutten van de verlengde jeugdhulp Toekomstgericht werken: Werksessies beter benutten van de verlengde jeugdhulp Mei 2019 Dit is een overzicht van de uitkomsten van de twee werksessies met gemeenten, wijkteams, zorgaanbieders en jongeren.

Nadere informatie

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking

Nadere informatie

TOEZICHT WMO_JAARRAPPORTAGE AB GGD Rotterdam-Rijmond Datum: 16 februari 2017

TOEZICHT WMO_JAARRAPPORTAGE AB GGD Rotterdam-Rijmond Datum: 16 februari 2017 TOEZICHT WMO_JAARRAPPORTAGE AB GGD Rotterdam-Rijmond Datum: 16 februari 2017 Samengevat Het jaar 2016 stond in het teken van de opbouw van de organisatie van het Wmo-toezicht, het ontwikkelen van procesbeschrijvingen

Nadere informatie

Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland

Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland transformatie jeugdhulp Shared Service Centrum SSC Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland Digitaal contracteren in Negometrix Deze handleiding is voor aanbieders. Stap voor

Nadere informatie

Factsheet Inkoop Basisondersteuning 2018 BMWE gemeenten

Factsheet Inkoop Basisondersteuning 2018 BMWE gemeenten Factsheet Inkoop Basisondersteuning 2018 BMWE gemeenten Wanneer Wat Wie Opmerkingen 30 januari 2017 Akkoord portefeuillehoudersoverleg Sociaal gemeenten opdrachtformulering inkoop basisondersteuning Beslispunten:

Nadere informatie

MEMO. Indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen. Geacht college,

MEMO. Indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen. Geacht college, MEMO Aan De colleges van B&W van de gemeenten in de stadsregio Rotterdam-Rijnmond en op Goeree-Overflakkee Briefnummer 555193 Van J.A.C. Hecker, voorzitter financiële werkgroep gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg Collegebesluit Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg BBV nr: 2014/365068 1. Inleiding Op 24 juni 2014 heeft het college ingestemd met de Offerteaanvraag Zorg voor Jeugd (onderdeel

Nadere informatie

Vaststellen formatie nieuwe taken Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen en samenwerkingsovereenkomst ROB

Vaststellen formatie nieuwe taken Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen en samenwerkingsovereenkomst ROB Openbaar Onderwerp Vaststellen formatie nieuwe taken Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen en samenwerkingsovereenkomst ROB Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings, B. van Hees Samenvatting In

Nadere informatie

Instructie Raamovereenkomst Jeugdhulpaanbieders Inkoopsamenwerking Noord Veluwe

Instructie Raamovereenkomst Jeugdhulpaanbieders Inkoopsamenwerking Noord Veluwe Instructie Raamovereenkomst Jeugdhulpaanbieders Inkoopsamenwerking Noord Veluwe Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Bijeenkomst inkoopprocedure 2018 e.v. Jeugdhulp/Wmo Midden-Limburg voor aanbieders

Bijeenkomst inkoopprocedure 2018 e.v. Jeugdhulp/Wmo Midden-Limburg voor aanbieders Bijeenkomst inkoopprocedure 2018 e.v. Jeugdhulp/Wmo Midden-Limburg voor aanbieders 16-03-2017 Woord van welkom Doel en aanleiding Waarom nu nieuwe inkoopprocedure: Huidige contracten lopen af per 1-1-2018

Nadere informatie

aanbesteding en inkoop 3D

aanbesteding en inkoop 3D aanbesteding en inkoop 3D 9 juli 2015 1 inleiding In het onderzoeksprogramma dat de Rekenkamer Lansingerland op 20 februari 2015 aan de raad heeft gestuurd, is een onderzoek aangekondigd naar de aanbesteding

Nadere informatie

Marktconsultatie jeugdhulp juni 2015

Marktconsultatie jeugdhulp juni 2015 Marktconsultatie jeugdhulp 2016 5 juni 2015 Opening Wethouder Esther Hollenberg, gemeente Castricum Programma 9:00 Inloop 9:30 -Opening (Esther Hollenberg) -Presentatie speerpunten (Christiaan Baillieux)

Nadere informatie

Datum : 5 juni 2016 : Kim Speekhout : Ambtskring Onderwerp : Uitwerking opdracht coördinerende gemeente Jeugdhulp 2016, 2017 en 2018

Datum : 5 juni 2016 : Kim Speekhout : Ambtskring Onderwerp : Uitwerking opdracht coördinerende gemeente Jeugdhulp 2016, 2017 en 2018 Voorstel Datum : 5 juni 2016 Van : Kim Speekhout Aan : Ambtskring Onderwerp : Uitwerking opdracht coördinerende gemeente Jeugdhulp 2016, 2017 en 2018 Inleiding In de Ambtskring van 22 april 2016 is de

Nadere informatie

Het College heeft reeds op 15 november 2016 de collegenota l Contracten inkoop Wmo en

Het College heeft reeds op 15 november 2016 de collegenota l Contracten inkoop Wmo en Samenvatting Het College heeft reeds op 15 november 2016 de collegenota l Contracten inkoop Wmo en Jeugdwet 2017 vastgesteld, met uitzondering van bijlage 4 bij de DVO: het Declaratieprotocol. Met dit

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Tarieven Jeugdhulp 2019 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Platformtaak volgens gemeente Holland Rijn land 3. Regionaal belang Het PHO Maatschappij wordt gevraagd in te stemmen met

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam Samenwerkingsverband NOTITIE Notitie van: Betreft: Bestemd voor: Datum: Peter Groeneweg, adviseur weth. Versluijs Samenwerkingsovereenkomst met Maaskoepel 14 Colleges van B&W 21 juli 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Notitie inkoopkeuzes en -proces

Notitie inkoopkeuzes en -proces Notitie keuzes en -proces Alle Friese gemeenten werken onder de noemer Zorg voor Jeugd Fryslân samen aan het voorbereiden van de uitvoering van de Jeugdwet. Op diverse onderdelen organiseren gemeenten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 11 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/401 afdeiing: Welzijn Onderwerp: Regionaal Transitiearrangement

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST REGIONAAL ONDERSTEUNINGSBUREAU RIJK VAN NIJMEGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST REGIONAAL ONDERSTEUNINGSBUREAU RIJK VAN NIJMEGEN Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Ondersteuningsbureau Rijk van Nijmegen 2019 Registratienummer : at19000079 Registratiecode : *at19000079* Auteur : André Goudriaan Status : Openbaar SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

Verantwoording Jeugdhulp Holland Rijnland TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 17 januari 2018

Verantwoording Jeugdhulp Holland Rijnland TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 17 januari 2018 Verantwoording Jeugdhulp Holland Rijnland 2017 TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 17 januari 2018 Programma vandaag Toelichting verantwoordingsproces Jeugdhulp 2017: 1. Terugblik en vooruitblik verantwoording

Nadere informatie

Frank Faber BODEM TOEZICHT DOOR DE DCMR

Frank Faber BODEM TOEZICHT DOOR DE DCMR 1 Frank Faber BODEM TOEZICHT DOOR DE DCMR 2 MILIEUDIENST RIJNMOND Directeur Rosita Thé Account & Omgeving Paul van Ruiten Inspectie & Handhaving Daan Molenaar Reguleren & Advies Maarten de Hoog Middelen

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015 Programma Inleiding (doelen en resultaten): Daphne Kagelmaker en Martina Kames Inkoopproces: Nick Cruts Pauze Contractmanagement:

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: (Voorlopige) gunningen JeugdzorgPlus, Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

NOTULEN / VOLGNR.: (Voorlopige) gunningen JeugdzorgPlus, Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: (Voorlopige) gunningen JeugdzorgPlus, Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Voorgesteld besluit: 1. Voor de levering van de voorzieningen op het vlak

Nadere informatie

Deze instructie bevat informatie over u digitaal kunt inschrijven voor de Open House Jeugdhulp Regio Haaglanden.

Deze instructie bevat informatie over u digitaal kunt inschrijven voor de Open House Jeugdhulp Regio Haaglanden. Deze instructie bevat informatie over u digitaal kunt inschrijven voor de Open House Jeugdhulp Regio Haaglanden. Om te zorgen dat dit ook bij u goed gaat werken is het noodzakelijk dat alle aanbieders,

Nadere informatie