Jaarverslag Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus HA Arnhem. T F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem. T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv."

Transcriptie

1

2 Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus HA Arnhem T F

3 NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra

4 Voorwoord In het jaar dat achter ons ligt werden wij, meer dan voorheen, uitgedaagd te zoeken naar kansen die ontwikkelingen in onze omgeving ons bieden en deze ten volle te benutten. In het voor u liggende jaarverslag leest u om welke ontwikkelingen het gaat en hoe wij daarop hebben ingespeeld. Wij hebben het jaar 2009, voor het eerst sinds jaren, afgesloten met een negatief resultaat. Dit is met name veroorzaakt door voorzieningen die wij hebben moeten treffen om knelpunten binnen onze organisatie op te lossen. De omzet is ten opzichte van 2008 op hetzelfde niveau gebleven. De samenstelling van deze omzet is echter wel gewijzigd. De rijksbijdragen en subsidies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) namen af, terwijl de overige opbrengsten in omvang toenamen. In 2009 hebben we een forse kwaliteitsslag uitgevoerd om de inhoud van de leergangen en cursussen te verbeteren. Dit heeft geleid tot een kostenstijging ten opzichte van Met name gemeenten zijn vanaf 2010 genoodzaakt drastisch te bezuinigen. Dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de vraag naar opleidingen en oefeningen. Wij anticipeerden hierop door een aantal bezuinigings- en efficiencymaatregelen te treffen. Ondanks het tegenvallende financiële resultaat was 2009 een succesvol jaar voor wat betreft de bereikte doelen. We hebben andermaal stappen gezet die onze positie als kennis- en opleidingsinstituut verder versterkten. Dat was mogelijk dankzij de inzet van gemotiveerde en betrokken medewerkers, gastdocenten en -auteurs. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over de behaalde resultaten. Ik wens u veel leesplezier. ing. W. Papperse Directeur NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra 3

5 Inhoud Voorwoord 3 Inhoud 4 Missie en doel Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) 5 1 Directieverslag 8 2 Informatie 12 3 Onderzoek 15 4 Brandweeracademie 18 5 GHOR Academie 24 6 Academie voor Crisisbeheersing 27 7 Academie voor Leiderschap Veiligheidsregio's 34 8 Leiderschap 38 9 Middelen en processen Personeel, klanten, maatschappij: waardering Jaarrekening Bijlagen 60 NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra

6 Missie en doel Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) Met actuele kennis, advisering, toegepast onderzoek, vraaggerichte opleidingen en oefeningen en leiderschapsontwikkeling, helpen wij professionals binnen de brandweer, GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers en bestuurders zich optimaal voor te bereiden om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen. Onze uitgangspunten Onze opleidingen, oefeningen, onderzoeken en adviezen komen tot stand in samenspraak met professionals binnen de brandweer, GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers en bestuurders. Onze producten zijn praktijkgericht en hebben een duidelijke toegevoegde waarde. Wij dragen bij aan een optimale voorbereiding om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen. Opleiding, bijscholing, oefening en training Onze opleidingen, bijscholingen, oefeningen en trainingen sluiten aan bij de vraag van de doelgroep. Ze zijn onderscheidend en praktijkgericht. Onze producten en diensten zijn onderscheidend en praktijkgericht. Leiderschapsontwikkeling Wij verzorgen individuele en collectieve maatwerkprogramma's om strategisch leidinggevenden binnen de veiligheidsregio's te helpen zich verder persoonlijk te ontwikkelen. Onderzoek en advisering Onze onderzoeksprogramma's zijn kwalitatief hoogwaardig en methodologisch verantwoord. Onze advisering betreft zowel toegepast onderzoek, consultancy, als implementatie van kennis en inzichten bij de klant. Kennis Wij ontwikkelen, verrijken en verspreiden kwalitatief hoogwaardige kennis om deze toepasbaar te maken voor de doelgroep. Deze kennis is hoogst actueel, toegankelijk en praktisch. Koepel en academies Onder de koepel Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) opereren vier academies en twee afdelingen. De academies maken ons goed herkenbaar voor onze verschillende doelgroepen. De Brandweeracademie, de GHOR Academie en de Academie voor Crisisbeheersing leveren les- en leerstof, opleidingen en oefeningen NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra 5

7 op het terrein van brandweer, respectievelijk geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en crisisbeheersing. De Academie voor Leiderschap Veiligheidsregio s levert producten en diensten op het terrein van leiderschapsontwikkeling. De afdeling Informatie richt zich op het verzamelen, beheren en verspreiden van kennis. De afdeling Onderzoek ontwikkelt kennis door het uitvoeren van meerjarenonderzoeksprogramma s en het verrichten van onderzoek op het brede terrein van fysieke veiligheid en crisisbeheersing in opdracht van derden. De lectoraten vormen de schakel tussen onderzoek enerzijds en onderwijs anderzijds. De academies maken ons goed herkenbaar voor bestaande en nieuwe doelgroepen. Rechtsvorm Het NIFV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Een publiekrechtelijke organisatie, ingesteld bij wet. Het opleiden van officieren voor de brandweer is één van de wettelijke taken van het NIFV. In 2007 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Brandweerwet 1. Daarin is bepaald dat het fungeren als Infopunt Veiligheid, het beheer van kennisdocumenten en het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek wettelijke taken zijn van het NIFV. Vooruitlopend op het van kracht worden van de wet voert het NIFV, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), deze taken al uit sinds Naast wettelijke taken mogen wij ook andere taken verrichten. Organigram 1 Via een aanpassingswet is de Brandweerwet opgenomen in de Wet veiligheidsregio's die in februari 2010 door de Eerste Kamer werd aangenomen. 6 NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra

8 NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra 7

9 1 Directieverslag Grote veranderingen in omgeving In de omgeving waarin wij als NIFV opereren, voltrekken zich grote veranderingen. De belangrijkste zijn: decentralisatie van taken van het Ministerie van BZK naar het veld vorming van veiligheidsregio's transitie naar functie- en competentiegericht opleidingsstelsel en duaal leersysteem heroriëntatie totale brandweerleerorganisatie toenemende behoefte aan bijscholingen toenemende concurrentie van onze markttaken. Wij zijn alert op deze ontwikkelingen en vragen ons voortdurend af hoe wij er adequaat op kunnen inspelen. Hieronder gaan we er nader op in en geven we enkele voorbeelden van projecten die we in 2009 hebben afgerond. Decentralisatietendens De rijksoverheid draagt steeds meer taken en verantwoordelijkheden over aan het veld. Voor het NIFV houdt dit in, dat het Ministerie van BZK zich geleidelijk terugtrekt als opdrachtgever van het NIFV. In de optiek van het Ministerie van BZK dient het Veiligheidsberaad, als bestuurlijke koepel voor de fysieke veiligheid en de daarbij betrokken diensten en instellingen, de rol van opdrachtgever over te nemen. Het proces van regionalisering is echter nog niet voltooid. Het Veiligheidsberaad heeft nog geen wettelijke status en beschikt nog niet over de financiële middelen. Dat alles maakt, dat wij voortdurend onze positie moeten bevechten, zowel tegenover onze huidige als onze nieuwe opdrachtgever. Bezuinigingen op rijksbijdragen maken het meer dan voorheen noodzakelijk ook andere partijen te enthousiasmeren voor taken en projecten die wij kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan andere ministeries dan het Ministerie van BZK zoals VWS, VROM/WWI, Verkeer en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En niet in de laatste plaats aan semipublieke organisaties zoals Schiphol en de vitale sectoren: energiebedrijven, waterschappen, telecommunicatieorganisaties, waterleidingbedrijven et cetera. LFR naar NIFV Het beleid van de rijksoverheid om taken af te stoten had in 2009 tot gevolg, dat aan het NIFV gevraagd werd of de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR), een agentschap van het Ministerie van BZK, kon worden ondergebracht bij het NIFV. Eind 2009 stemde het bestuur NIFV in met de voorwaarden waaronder de overgang van de LFR naar het NIFV kon plaatsvinden. Met ingang van 1 januari 2010 zou de LFR deel gaan uitmaken van de NIFV-organisatie. Deze overgang is echter gekoppeld aan de invoering van de Wet veiligheidsregio's, de overgangswet en enkele AMvB's. De invoeringsdatum van deze wetten en maatregelen is echter uitgesteld. Ondersteuningsorganisatie Fysieke Veiligheid Het Veiligheidsberaad zal in de toekomst behoefte hebben aan deskundige adviseurs. Dat is de reden waarom wij het afgelopen jaar de samenwerking met het Bureau 8 NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra

10 Veiligheidsraad, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en GHOR Nederland hebben geïntensiveerd. Het bijeen gaan brengen van deze organisaties op één locatie, het gebouw van het NIFV, is een eerste stap op weg naar de vorming van een Ondersteuningsorganisatie Fysieke Veiligheid (OFV). In 2009 hebben wij met alle betrokken partijen onderhandeld over de voorwaarden waaronder het Bureau Veiligheidsberaad en het bureau van GHOR Nederland bij het NIFV, als drager van de te vormen OFV, kunnen worden ondergebracht. In 2010 moet de collocatie van bureaus daadwerkelijk plaatsvinden. Op bestuurlijk niveau werd voornamelijk gesproken over de aansturing van de te vormen OFV. In 2010 moet overeenstemming worden bereikt over de inrichting ervan. Overgang naar het nieuwe brandweeronderwijs De implementatie van het nieuwe brandweeronderwijs vergt meer tijd dan was voorzien. In de ene regio zijn het functiehuis brandweer en het nieuwe systeem wel geïntroduceerd, in de andere (nog) niet. Voor de NIFV-uitgeverij betekent dit dat naast leerstof voor het nieuwe systeem ook leerstof voor het oude systeem geleverd moet worden. Bedrijfsmatig gezien is dat een haast onmogelijke taak. Bemoedigend is dat in 2009 de nieuwe leergangen door zoveel regio's werden verzorgd, dat een eventuele terugkeer naar het oude stelsel feitelijk niet meer aan de orde is. Vakbekwaam blijven: noodzakelijk Bij een brand in een loods in De Punt kwamen in 2008 drie brandweerlieden om het leven. Het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitvoerde naar deze brand, maakte onder meer duidelijk hoe belangrijk het is dat brandweerlieden vakbekwaam blijven. Het verschijnsel 'koude rookgasexplosie' bleek namelijk niet te zijn beschreven in de leerstof waarmee de slachtoffers ooit waren opgeleid. Het kwam wel aan de orde in een van onze bijscholingen. Het volgen van bijscholingen is echter, ook in het nieuwe onderwijsstelsel, niet verplicht. In een reactie op het rapport hebben wij aangegeven dat wij dat zeer ongewenst vinden. Het rapport was voor ons ook aanleiding de wijze waarop leerstof tot stand komt aan de kaak te stellen. Wij hebben bepleit het ontwikkelen van kennis ten behoeve van leerstof voor opleidingen voor de functies, lager dan die van officier, te verheffen tot wettelijke taak, met de daarbij behorende rijksbijdragen. De NVBR steunt ons hierbij. Draagvlak voor GHOR Academie Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van GHOR Nederland en NIFV toonde aan, dat er in Nederland behoefte is aan een landelijke kennis- en opleidingsfunctie voor geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Vervolgens is een breed samengestelde taskforce aan de slag gegaan om nadere invulling te geven aan een programma en aan de context van zo'n opleidings- en kennisfunctie. Voor de GHOR Academie is hiermee een stevig fundament gelegd. Nieuwe masteropleiding Samen met de Politieacademie ontwikkelden wij een nieuwe multidisciplinaire master opleiding: de Master of Crisis and Public Order Management (MCPM). Deze vervangt de leergang Master of Crisis and Disaster managerment (MCDM) die wij elf jaar met succes verzorgden. De MCPM is voor een deel gelijk aan de MCDM. Nieuw is (onder meer) dat in de MCPM ook aandacht wordt besteed aan het aspect gevaarbeheersing. NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra 9

11 Onderzoek leervoorkeuren De resultaten van onderzoek dat de Academie voor Leiderschap Veiligheidsregio's in 2009 deed naar de leervoorkeuren van onze doelgroep zullen ook gevolgen hebben voor de andere academies binnen het NIFV. Het onderzoek toonde aan, dat onze doelgroep de voorkeur geeft aan zelf ontdekkingen doen in de praktijk, deelnemen aan de praktijk, de kunst van anderen afkijken in plaats van leerboeken bestuderen en frontale lessen volgen. Lectoraten Met het vertrek van de lector Brandweerkunde en de lector Crisisbeheersing ontstonden vacatures die in 2009 nog niet konden worden ingevuld door geschikte kandidaten. Eind 2009 waren echter geschikte kandidaten 'in beeld' zodat wij verwachten de vacatures in 2010 te kunnen invullen. In het afgelopen jaar hebben wij plannen ontwikkeld om te komen tot lectoraten voor de vakgebieden Transportveiligheid, Informatiemanagement en GHOR. Onderzocht wordt of relevante organisaties bereid zijn deze lectoraten mede te financieren. Financiële gang van zaken Omzet De omzet van het NIFV was in 2009 met 27,7 miljoen vrijwel gelijk aan de in 2008 gerealiseerde omzet ( 28,0 miljoen). Resultaat Het nettoresultaat over 2009 bedroeg -/- 0,7 miljoen, een daling van 2,2 miljoen ten opzichte van De daling van dit resultaat is voornamelijk een gevolg van een drietal geplande, eenmalige voorzieningen, te weten: het treffen van een reservering voor het oplossen van knelpunten personeel de aanloopkosten voor de verbouwing de voorbereidingskosten in 2009 voor de vervanging van een cursistenadministratie- en informatiesysteem en het op de toekomst voorbereiden van de ICT-structuur. Het bestuur van het NIFV heeft vooraf ingestemd met bovengenoemde maatregelen. Daarnaast heeft het NIFV in 2009 een forse kwaliteitsslag gemaakt op de inhoud van de leergangen en de cursussen. Dit was noodzakelijk om aan de wijzigingen in de vraag te kunnen voldoen en om met voldoende actuele les- en leerstof te kunnen werken. Kasstroom, investeringen en financiering De kasstroom uit operationele activiteiten kwam in 2009 uit op -/- 0,4 miljoen. De kasstroom is aangewend voor de financiering van investeringen in materiële vaste activa. De Current Ratio (vlottende activa gedeeld door vlottende schulden), een maatstaf voor de liquiditeit, daalde van 2,05 in 2008 naar 1,98 in De investeringen gedurende het verslagjaar beliepen 1,5 miljoen. Voor een overzicht van deze investeringen wordt verwezen naar de toelichting op de balans van de specificatie van de materiële en immateriële vaste activa. 10 NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra

12 De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen (solvabiliteit) was in ,51 (2008: 1,66). De daling van de solvabiliteit ten opzichte van 2008 is vooral veroorzaakt door het negatieve resultaat en een stijging van het vreemd vermogen (kortlopende schulden) als gevolg van de reservering knelpunten personeel. In maart 2009 is de tweede lichting van de voltijdopleiding Brandweermanager afgerond. In oktober 2009 is de derde lichting van een 13 maanden durende voltijdopleiding Brandweermanager gestart met 16 deelnemers. Deze wordt per 1 november 2010 afgerond. NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra 11

13 2 Informatie Loket voor informatieproducten De afdeling Informatie is het loket voor de informatieproducten van het NIFV. Wij borgen de verzamelde en ontwikkelde kennis en verspreiden deze via websites, publicaties en congressen. De bibliotheek en de uitgeverij van het NIFV zijn onderdelen van de afdeling Informatie, evenals Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid Sinds enkele jaren kunnen beroepsoefenaars fysieke veiligheid hun vragen voorleggen aan de vakspecialisten van het NIFV. De antwoorden op vragen worden gerubriceerd in dossiers, die via de website kunnen worden geraadpleegd. Experts van de Academie voor Crisisbeheersing werkten mee aan het ontwikkelen van dossiers; onder andere het dossier Civil-militaire samenwerking, het dossier Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en het dossier Vitale infrastructuur. Infopunt Veiligheid, een wettelijke taak van het NIFV, is een successtory. In korte tijd is het aantal vragen dat jaarlijks bij het infopunt binnenkomt, ruimschoots verdubbeld. Het beantwoorden van 2000 vragen was de doelstelling voor Het werden er Infopunt Veiligheid is een successtory. Ook Infopunt Veiligheid is bezig met de toekomst. Om onze instrumenten en organisatie verder te verbeteren zijn we in 2009 gestart met de uitwerking van enkele verbeterpunten, waaronder onze website. Er is o.a. een prototype van een nieuwe website ontwikkeld. Daarbij hebben we een aantal uitgangspunten genomen: Verbeteren van de ordening en interpretatie van informatie voor de gebruiker. Dat doen we onder andere door het labelan van informatie aan de hand van een vast format. Verbeteren van de toegankelijkheid van informatie. Dat doen we onder andere door het verbeteren van de zoek- en vindfunctie en de navigatiestructuur. Gebruikers op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Dat bereiken we onder andere door nieuwe technieken te gebruiken zoals RSS feeds en social networking. Binden van de gebruikersgroep. We gaan gebruikers de mogelijkheid bieden om te reageren en onze informatie te waarderen. Ook creëren we de mogelijkheid om je te abonneren op berichten bij wijzigingen van de informatie. De uitkomsten van dit prototype moeten in 2010 leiden tot een weloverwogen besluit en uiteindelijk zichtbare verbetering. Kennisborging Het borgen van de kennis die in de sector fysieke veiligheid is ontwikkeld en verzameld is eveneens een wettelijke taak van het NIFV. 12 NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra

14 In 2009 hebben de NVBR en het Portefeuille Overleg Crisisbeheersing (POC) de rol van opdrachtgever voor het actualiseren en beheren van leidraden en handreikingen overgenomen van het Ministerie van BZK. De NVBR voor 'brandweerdocumenten' en het POC voor documenten op het terrein van multidisciplinair optreden. Naar verwachting zal het Veiligheidsberaad de rol van opdrachtgever overnemen van de NVBR en het POC, zodra het beraad wettelijk is verankerd. In 2009 hebben we in totaal vijftien documenten aan NVBR respectievelijk POC opgeleverd. De Handleiding PREVAP 2009 (Preventieactiviteitenplan) werd door de Programmaraad Risicobeheersing van de NVBR vastgesteld en voor gebruik vrijgegeven door de Redactieraad Brandweer en Crisisbeheersing. De Handreiking Cellen en cellengebouwen - onderdeel van de serie Handreikingen brandveiligheid - werd herzien. De doelstelling om in 2009 een koppeling aan te brengen tussen Infopunt Veiligheid en Kennisborging is gerealiseerd. Dit betekent dat handreikingen en leidraden via Infopunt Veiligheid toegankelijk zijn. De Handleiding PREVAP biedt een systematiek voor het ramen van de menskracht die nodig is voor werkzaamheden op het gebied van brandpreventie, voor zover die onder directe verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur worden uitgevoerd. Het gaat daarbij in hoofdzaak om preventieactiviteiten in het kader van de behandeling van meldingen, van vergunningverlening, controle en handhaving. De handleiding komt in de plaats van de verouderde versie uit De Handreiking Cellen en cellengebouwen is bedoeld als richtsnoer voor ontwerpers, bouwers en gebruikers van cellen en cellengebouwen. De Handreiking Cellen en cellengebouwen geeft een indruk van alle belangrijke aspecten die komen kijken bij de brandbeveiliging van deze objecten. Tevens biedt de handreiking een kader voor het beveiligen van cellen en cellengebouwen met behulp van brandbeveilingsmaatregelen en -voorzieningen. De maatregelen en voorzieningen zijn vooral gericht op het voorkomen van slachtoffers. Implementatie nieuwe onderwijs De implementatie van het nieuwe brandweeronderwijs vergt meer tijd dan was voorzien. In de ene regio zijn het functiehuis brandweer en het nieuwe systeem wel geïntroduceerd, in de andere (nog) niet. Dit heeft voor de uitgeverij vervelende consequenties. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van leerstof voor het nieuwe systeem. Daarbij zijn veel inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd. Zolang de Wet veiligheidsregio's, nog niet in werking is getreden is het bestaande (oude) systeem het formele systeem. Zolang wordt van de uitgeverij ook verwacht zowel leerstof voor het oude systeem als voor het nieuwe systeem te leveren. Het doel om in 2009 twee themapublicaties op te leveren is niet gerealiseerd. Een van de geplande publicaties (Warmtebeeldcamera's) 'staat in de grondverf'. Van het uitbrengen van een andere (Binnenvaartincidenten) hebben we afgezien. De te maken kosten hiervoor staan namelijk niet in verhouding tot de verwachte opbrengsten. NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra 13

15 Brandweeropleidersnet Instructeurs ondersteunen bij het vormgeven en verzorgen van het nieuwe brandweeronderwijs. Dat is het doel van het digitale netwerk Brandweeropleidersnet. Het netwerk dat we ontwierpen in 2008 konden we in 2009 aanbieden aan het veld. Het werd met enthousiasme ontvangen. Brandweeropleidersnet met enthousiasme ontvangen. Database brandonderzoek In 2009 werd financiering gevonden voor de bouw van een (goed werkende) Database brandonderzoek. Deze is inmiddels operationeel en voorziet in een grote behoefte. De resultaten van het project Brandonderzoek, dat in opdracht van de NVBR wordt uitgevoerd, worden in de database opgeslagen. Drukbezochte congressen Hoe bescherm je cultureel erfgoed bij calamiteiten? Wat kun je bij een calamiteit wel en niet van de brandweer verwachten? Deze vragen stonden centraal tijdens het symposium Bescherming cultureel erfgoed bij calamiteiten. Gerenommeerde sprekers deelden hun expertise en ervaring. Het symposium kwam mede tot stand door een financiële bijdrage van de Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Met de organisatie van het Tweede Nationale Congres Fire Safety Engineering beoogden we zo veel mogelijk wetenschappelijk kennis op dit terrein bijeen te brengen en te bundelen. Sprekers uit binnen- en buitenland benaderden de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken: brandveiligheid, simulatie, zelfredzaamheid en performance based regelgeving. Inzicht krijgen in de belangrijkste leermomenten van branden in gebouwen zoals 'De Punt'. En: het verder ontwikkelen van het risicobewustzijn bij gebouwbranden. Dat waren de thema's van het drukbezochte symposium Risicobewustzijn bij gebouwbranden. Risicobewustzijn bij gebouwbranden verder ontwikkelen. Tijdens het symposium Veilig(er) optreden bij binnenvaartincidenten werden door sprekers vanuit de brandweer en de binnenvaart een aantal problemen met hun mogelijke oplossingen belicht. Centrale thema's waren communicatie en samenwerking, leren van binnenvaartincidenten en verzekeringsaspecten. Portfolio afdeling Informatie Beheer kennisdocumenten Websites Infopunt Veiligheid Congressen Uitgeverij 14 NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra

16 3 Onderzoek Kennis vergroten, verdiepen, verspreiden Door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen wij kennis. Deze kennis wordt verspreid via Infopunt Veiligheid en verwerkt in opleidingen, publicaties en oefeningen. Onderzoeksresultaten worden ook gebruikt als basis voor beleid en evaluatie. Meerjarenonderzoeksprogramma's Simulatie Het meerjarenonderzoek programma Simulatie richt zich op het verhogen van het kennisniveau van lokale overheden in Nederland op het gebied van (brand)simulatie. Simulatie wordt vaak toegepast bij het beoordelen van de brandveiligheid van gebouwen. Het onderzoek programma kent verschillende onderdelen. In 2009 stonden projecten gericht op het modelleren van natuurbrandverspreiding en projecten gericht op het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis van (brand)simulatie centraal. Modelleren van natuurbrandverspreiding De verspreiding van natuurbranden wordt in Nederland op dit moment nog bepaald met een eenvoudige rekenregel. Bij andere incidenten (bijvoorbeeld chemische), worden doorgaans nauwkeuriger modellen gebruikt om de verspreiding van, bijvoorbeeld, gevaarlijke stoffen te voorspellen. Natuurbranden worden in het Programma Nationale Veiligheid aangemerkt als een belangrijk risico. Uit onderzoek is gebleken dat het risico van natuurbranden in Nederland beduidend groter is dan andere risico s op het gebied van externe veiligheid. Gewijzigd bos- en natuurbeheer en intensievere recreatie vergroten de kans op en het effect van natuurbranden. Veiligheidsregio s waarin het risico op natuurbranden bestaat hebben daarom behoefte aan een model voor berekening van de verspreiding van natuurbranden. Het risico van natuurbranden is in Nederland beduidend groter dan andere risico s op het gebied van externe veiligheid. In 2008 hebben wij het onderzoek gestart naar modellen voor natuurbrandverspreiding. Hierbij zijn modellen uit het buitenland en hun belangrijkste kenmerken geïnventariseerd. Vervolgens hebben we gekeken naar de toepasbaarheid van deze modellen op de Nederlandse situatie, rekening houdend met de wensen en behoeften van het veld. Het onderzoek is in 2009 afgerond. Het heeft geresulteerd in de aanbeveling om het model van de Rocky Mountain Research Station (US Forest NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra 15

17 Service), FARSITE, geschikt te maken voor het modelleren van natuurbrandverspreiding in Nederland. Vervolgens zijn we in 2009 gestart met een vervolgproject. Dit heeft als doel een specifiek voor Nederland geschikt model voor natuurbrandverspreiding te realiseren, met toepassingsmogelijkheden in de respons- en preparatiefase van de incidentbestrijding (beoogd einde project: eind 2011). De verschillende belanghebbende partijen (onder andere brandweer, natuurbeherende instanties en interregionale werkgroepen) worden bij dit project intensief betrokken. Kennis van (brand)simulatie Samen met IBPSA-NVL en de TU Eindhoven heeft het NIFV een Referentiestudie ( benchmark ) uitgevoerd. Simulatieberekeningen van brand- en rookverspreiding kunnen met verschillende software en verschillende adviesbureaus worden uitgevoerd. De referentiestudie geeft inzicht in de overeenkomsten en verschillen van de resultaten van simulatieberekeningen van brand- en rookverspreiding in een gebouw. In de referentiestudie komen verschillende casussen aan bod; in 2009 hebben we het onderzoek aan de tweede casus van de referentiestudie (atrium met brand in aangrenzende ruimte) afgerond. De uitkomsten van de referentiestudie worden meegenomen bij de ontwikkeling van de Handreiking Fire Safety Engineering (werktitel), waar wij in 2009 aan zijn Het veld heeft grote behoefte aan vergroting van de kennis en vaardigheden op het gebied van simulaties. begonnen. In reactie op de resultaten van eerdere deelprojecten uit het onderzoek programma heeft het veld te kennen gegeven grote behoefte te hebben aan vergroting van de kennis en vaardigheden op het gebied van simulaties. De Handreiking FSE moet in die behoefte voorzien. De Handreiking FSE beoogt de afstemming tussen toetser en brandveiligheidsadviseur te verbeteren, met het doel de kwaliteit van de bouwvergunningverlening te verhogen. Daarnaast vervullen wij een vraagbaakfunctie op het gebied van FSE (via Infopunt Veiligheid) en hebben wij in 2009 tweemaal, op verzoek van de betreffende brandweerorganisatie, een second opinion over de kwaliteit en validiteit van simulatieberekeningen bij bouwvergunningaanvragen gegeven. Gevolgen ingezet beleid BZK merkbaar Het uitvoeren van meerjarenonderzoeksprogramma's is een wettelijke taak van het NIFV. Dit betekent dat het NIFV hiervoor een rijksbijdrage ontvangt. Omdat bestaande meerjarenonderzoeksprogramma's zijn of worden afgerond, hebben we in nauw overleg met de Wetenschappelijke Raad van de NVBR aan het ministerie van BZK voorstellen gedaan voor nieuwe onderzoeksprogramma's en vervolgtrajecten van bestaande. Daarbij ervaren wij de gevolgen van het beleid dat het Ministerie veel taken wenst over te dragen aan het veld, i.c. de veiligheidsregio's, verenigd in het 16 NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra

18 Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is echter op dit moment nog niet zo ver dat het de rol van opdrachtgever kan overnemen van het ministerie. Tegelijkertijd bezuinigt het ministerie drastisch op onderzoekssubsidies. Dit noodzaakt ons ook andere partijen te enthousiasmeren voor onze onderzoeksvoorstellen. Denk hierbij aan de ministeries van VROM (Brandveiligheid van gebouwen), Verkeer en Waterstaat (Veiligheid van transportassen) en Sociale Zaken. Ook semipublieke organisaties als Schiphol komen in aanmerking. Een initiatief om in samenwerking met TNO en het Duitse Fraunhofer Institut een beroep te doen op Europese subsidies lijkt succesvol. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een systeem dat het mogelijk maakt dat verschillende landen kunnen samenwerken op het terrein van hulpverlening en crisisbeheersing zonder daarbij afstand te doen van hun bestaande systemen. Incidentonderzoek Ook in 2009 deden zich incidenten voor die wij nader hebben onderzocht. In opdracht van de gemeenten Den Helder, respectievelijk Nijmegen, voerden wij onderzoek uit naar de brand die de replica van het VOC-schip Prins Willim verwoestte en naar een brand in een houtmotsilo. In opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid deden wij onderzoek naar het ongeval waarbij een toestel van Turkish Airlines neerstortte bij Schiphol. Aan de twee laatste onderzoeken leverden ook experts van de Academie voor Crisisbeheersing een bijdrage. Advies Adviezen brachten wij uit over de brandveiligheid van een parkeergarage in Dordrecht en een asielzoekersopvangcentrum in Crailo. In opdracht van de gemeente Utrecht geven wij leiding aan het project 'Veiligheid tunnel A2'. De A2 is een van de drukste wegen van Nederland. Een ongeval, brand of incident in de tunnel heeft direct gevolgen voor de doorstroming en voor het in- en uitgaande verkeer naar de stad. Om hulpverleners goed voor te bereiden is het project Veiligheid tunnel A2 Leidsche Rijn van start gegaan. Het project bestaat in hoofdlijnen uit drie delen: het eerste deel is het vaststellen van (maatgevende) scenario's met daaraan gekoppelde inzetstrategieën. Het tweede deel van het project bestaat uit het opstellen van plannen en procedures die specifiek voor de tunnel gelden en waarin bepaalde inzetstrategieën zijn verwerkt. Het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen en eenheden vormt het derde deel van het project. Kennis verspreid Ook in 2009 leverden onze onderzoekers bijdragen aan vakbladen, (wetenschappelijke) tijdschriften en (internationale) congressen. Ook beantwoordden zij talloze vragen via Infopunt Veiligheid. Portfolio afdeling Onderzoek Meerjarenonderzoeksprogramma's Opdrachtonderzoek Advies NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra 17

19 4 Brandweeracademie Vakbekwaam blijven met state of the art bijscholingen De Brandweeracademie biedt een omvangrijk pakket aan producten en diensten voor de Nederlandse brandweer: opleidingen, oefeningen, bijscholingen, lectoraten en onderwijsmiddelen. De Brandweeracademie ondervond in 2009 de gevolgen van enkele ontwikkelingen in onze omgeving waarvan de impact groter bleek dan verwacht. Regiovorming Het proces van regiovorming dat binnen de brandweer gaande is brengt met zich mee, dat formatieplaatsen en functies worden herverdeeld; met een grote immobiliteit als gevolg. Functiewisselingen vinden namelijk niet of nauwelijks plaats, zolang niet duidelijk is in welke functie iemand wordt herplaatst. Wij hadden wél voorzien dat deze ontwikkeling gevolgen zou hebben voor het aantal opleidingen van de Brandweeracademie, maar niet de omvang ervan. Als gevolg van het regionaliseringproces bleef voor sommige leergangen het aantal aanmeldingen enigszins achter en moest de start van drie leergangen worden geannuleerd. In 2009 hebben we samen met het Ministerie van BZK gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel, het zogenoemde vouchersysteem. Dit houdt in dat voor regio's een budget beschikbaar is waarvoor zij opleidingen bij de Brandweeracademie kunnen afnemen. Als eenmaal tot de invoering van het nieuwe financieringsstelsel is overgegaan en het door een regio te besteden budget is vastgesteld leidt dit naar verwachting tot een grotere vraag naar opleidingen en is het denkbaar dat we kandidaten moeten teleurstellen. Het aantal deelnemers per leergang is namelijk aan een maximum gebonden. Goede communicatie over het benutten van het budget dat elke regio ter beschikking heeft blijkt nodig. In 2010 zullen we hieraan de nodige aandacht besteden. Vouchersysteem door alle partijen met enthousiasme ontvangen. Het vouchersysteem is bedoeld voor de leergangen die de Brandweeracademie als wettelijke taak uitvoert. Dit betekent dat het budget ervoor wordt verstrekt door het Ministerie van BZK. Het is de bedoeling dat het Veiligheidsberaad de rol van opdrachtgever van het NIFV gaat overnemen. Op dit moment is nog onzeker of in de toekomst het vouchersysteem in zijn huidige vorm gehandhaafd zal blijven. We houden rekening met de mogelijkheid dat het ook voor opleidingen zal worden ingezet die niet tot de wettelijke taak van de Brandweeracademie horen. (bijvoorbeeld een opleiding Specialist brandonderzoek). Gevolgen financiële crisis In 2009 verzorgden wij opleidingen waarvoor het budget was vastgesteld voordat de volle omvang van de financiële crisis duidelijk was. Pas in 2010 en 2011 zullen voor de Brandweeracademie de gevolgen van de crisis duidelijk merkbaar worden. Vanuit 18 NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra

20 de regio's bereikten ons signalen, dat op budgetten voor opleidingen drastisch bezuinigd zal worden. Onderwijskundige visie Het ontwikkelen van een onderwijskundige visie als basis voor onder meer een handleiding voor de ontwikkeling van producten en de begeleiding van deelnemers. Dat was een van de doelstellingen voor De opgeleverde handleidingen leiden ertoe dat voor alle leergangen en bijscholingsproducten dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd. Vragen die erin worden beantwoord zijn onder meer: wat zijn onze uitgangspunten ten aanzien van leerwerkplekleren, wat betekent een elektronische leeromgeving, wat mogen deelnemers van ons verwachten, wat mag van een deelnemer worden verwacht, welke rol speelt de decaan bij de individuele begeleiding van deelnemers, wat doet een studiebegeleider? Onderwijskundige visie vormt basis voor handleidingen voor de ontwikkeling van producten en begeleiding van deelnemers. Standaardisatie, uniformering leergangen Alle leergangen zijn in 2009 intensief onderzocht op gebreken en tekortkomingen. Ze zijn vrijwel allemaal inhoudelijk en onderwijskundig verbeterd en geactualiseerd. Ook de lay-out werd zo nodig aangepast. De leergangen Officier van dienst en Adviseur gevaarlijke stoffen zullen een volledig nieuwe inhoud krijgen. Dit proces is eind 2009 in gang gezet. Netcentrisch werken in leergangen Studies, experimenten en ervaringen laten steeds weer zien dat de effectiviteit van de hulpverlening is gebaat bij goede informatievoorziening. Een nieuwe manier van informatievoorziening wordt vormgegeven volgens het concept van netcentrisch werken, ook wel NEC (Network Enabled Capabilities) genoemd. NEC is een operationeel concept waarin besluitvormers, informatieleveranciers en eenheden - ofwel allen die betrokken zijn bij de bestrijding van een incident, crisis of ramp - in een geïntegreerd interactief informatienetwerk samenwerken. Netcentrisch werken: wat betekent dat specifiek voor de officier van dienst, de hoofdofficier van dienst en de Adviseur gevaarlijke stoffen? Welke scenario's in leergangen moeten worden aangepast? Kortom: het operationeel vertalen van netcentrisch werken naar de leergangen. Met die opdracht is in 2009 het project 'Netcentrisch werken binnen de Brandweeracademie' van start gegaan. Nieuwe leergangen De les- en leerstof voor de leergang Specialist industriële veiligheid en de leergang Specialist brandonderzoek verscheen volgens planning in Eén groep heeft inmiddels deelgenomen aan de leergang Specialist brandonderzoek. Het netwerk Brandonderzoek van de NVBR heeft de leergang kritisch gevolgd en was tevreden. Wij zijn er trots op dat we erin geslaagd zijn binnen één jaar een leergang Medewerker brandonderzoek en een leergang Specialist brandonderzoek te ontwikkelen. NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra 19

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid Postbus CB Den Haag

De Onderzoeksraad voor Veiligheid Postbus CB Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Onderzoeksraad voor Veiligheid Postbus 95404 2509 CB Den Haag Directoraat -generaal Veiligheid Overdracht Taken en Onderwijs Schedeldoekshaven 200 2511 EZ

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - maart 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - maart 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project Implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit landelijke project wordt

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6 Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 20 februari 2015 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: In deze notitie worden de uitgangspunten voor de begroting van 2016

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten Brandweer Nederland is volop in beweging. In programmaraden, netwerken en vakgroepen werken

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken?

Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken? Naar een brandveiliger samenleving.. Met minder brand, minder slachtoffers én minder schade Het nieuwe denken van de brandweer.. Ook uw nieuwe denken? Ricardo Weewer, Strategisch Centrum NVBR Netwerkdag

Nadere informatie

Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid. 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR

Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid. 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR Naar een nieuwe doctrine voor brandveiligheid 12 april 2011 Jan Kuyvenhoven NVBR 1 Programma Korte intro: Brandweer over Morgen Nieuwe doctrine Brandveiligheid Visie Brandveiligheid en Actieprogramma Mythes

Nadere informatie

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nummer 1, augustus 2009 Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Hierbij treft u de eerste nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit

Nadere informatie

Leergangkader Leergang Tactisch manager

Leergangkader Leergang Tactisch manager Leergangkader Leergang Tactisch manager De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Onderzoeksraad voor de Veiligheid Postbus CK DEN HAAG (070) ECCVA/U

Onderzoeksraad voor de Veiligheid Postbus CK DEN HAAG (070) ECCVA/U Onderzoeksraad voor de Veiligheid Postbus 95404 2508 CK DEN HAAG doorkiesnummer (070) 373 8320 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie VNG en Veiligheidberaad op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad inzake

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie verkenner (gevaarlijke stoffen) werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Nieuwsbulletin Brandonderzoek

Nieuwsbulletin Brandonderzoek Nieuwsbulletin Brandonderzoek Foto Erik Schadelee Nieuwsbulletin Brandonderzoek augustus 2012 In dit nieuwsbulletin leest u welke vorderingen er binnen het project brandonderzoek van het CCV zijn gemaakt.

Nadere informatie

Brandpreventie bij ouderen

Brandpreventie bij ouderen School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Opdrachtgever is de heer T. Blijlevens, Cluster coördinator Veilig Leven, Regionale Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Brandveilig

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

FSE in de Brandweer over mor en

FSE in de Brandweer over mor en FSE in de Brandweer over mor en Ricardo Weewer NVBR Projectgroep Strategische Reis Derde Nationale Congres Fire Safety Engineering 9 en 10 juni 2010 Programma Intro: Nieuwe visie brandweer over morgen

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - augustus 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit project wordt gewerkt

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Ontwikkelingen Van regelgestuurd

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs Bevelvoerder Handleiding voor docenten en Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 INHOUD Intro Partners in veiligheid Safety binnen Schiphol Veiligheidsketen en activiteiten SEF

Nadere informatie

Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken?

Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken? Naar een brandveiliger samenleving.. Met minder brand, minder slachtoffers én minder schade Het Nieuwe denken van de brandweer. Ook úw nieuwe denken? Ricardo Weewer, Strategisch Centrum NVBR René Hagen,

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

Wabo kans of bedreiging

Wabo kans of bedreiging Wabo kans of bedreiging Charles Meijer Workshop NVBR Congres 24-09-2010 Waar gaan we het over hebben? 1 Regio s niet uniform Kans of bedreiging? 2 Doelen Wabo Integraal Klantgerichter Kredietcrisis Effecten

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1 Vergadering RMT Brandweer 9 november 2010 Agendapunt nummer 5.1 Onderwerp notitie functies en rangen brandweer Limburg-Noord. Auteur Lenders/ van Mierlo Portefeuillehouder Van der Schuit Voorstel : 1.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Kennis voor een succesvolle forensische keten Forensisch onderzoek wordt steeds belangrijker voor de opsporing en

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO TACTISCH MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid Razendsnelle ontwikkelingen Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten in ons leven. In eerste instantie is dat natuurlijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Fysieke Veiligheid

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut Met ruim 500 professionals en expertise in meer

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ MET 4 BELANGRIJKE VRAGEN AAN U Gespreksnotitie bij REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ 2016-2019 VRGZ 2.0 - Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid VEILIGHEID, DAAR ZIJN WE SÁMEN VERANTWOORDELIJK VOOR

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Het NIEUWE onderwijs Welkom Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Duaal Leren Het NIEUWE onderwijs Rollen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Brandweer on(der)wijs belangrijk!

Brandweer on(der)wijs belangrijk! Brandweer on(der)wijs belangrijk! Versterking Brandweeronderwijs Brandweeronderwijs is een onderwerp dat het hart van de brandweer raakt. Alle brandweermensen hebben er hun hele carrière mee te maken.

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie